Wiki

[NEW] | การ เป็น หัวหน้า ที่ ดี – Nangdep.vn

การ เป็น หัวหน้า ที่ ดี: คุณกำลังดูกระทู้

มีคำกล่าวโบราณที่ว่า “ฝูงสุนัขที่มีสิงโตนำ ดีกว่าฝูงสิงโตที่มีสุนัขนำ” ความหมายโดยนัยหรือความแฝงของคำกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของผู้นำในกลุ่ม

กลุ่มที่…ผู้นำมีภาวะผู้นำสูง” ผู้นำที่มีศักยภาพและความสามารถสูงเปรียบได้กับสิงโต ที่เป็นสัตว์ที่มีความเป็นผู้นำ เป็นเจ้าป่า แม้ว่าผู้ตามซึ่งดูจากภายนอกเหมือนจะด้อยความสามารถ ผู้นำนั้นจะสามารถพัฒนาหรือดึงศักยภาพของผู้ตามออกมาได้

กลุ่มที่…ผู้นำมีภาวะผู้นำต่ำ” บุคคลนั้นอาจได้มาอยู่ในตำแหน่งที่ต้องนำผู้คน โดยได้มาด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ แม้ว่าผู้ตามจะมีศักยภาพหรือความสามารถสูงเพียงใด ผู้นำนั้นอาจไม่สามารถพัฒนาหรือดึงศักยภาพของผู้ตามออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ เกิดความสูญเปล่าในด้านทรัพยากรมนุษย์

ดังนั้นการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership Development) ซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้นำในระดับใด จึงมีความสำคัญมาก ผู้นำไม่เก่ง ไม่ดี ไม่มีคุณธรรม อาจนำพาให้องค์กรไม่มีความเจริญก้าวหน้า ไม่มีผลงาน ไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความแตกแยกทะเลาะกัน อิจฉาริษยา หมดกำลังใจในการทำงาน เป็นต้น ดังที่ปรากฎเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ ในเรื่องของการโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมและการปลดพนักงานออกร่วมพันตำแหน่ง ทั้งสองตัวอย่างสร้างความเคลือบแคลงสงสัยในตัวผู้นำให้กับสังคมเป็นอย่างมาก ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคงต้องพิสูจน์กันต่อไป

 “การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership Development) ซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้นำในระดับใด จึงมีความสำคัญมาก ผู้นำไม่เก่ง ไม่ดี ไม่มีคุณธรรม อาจนำพาให้องค์กรไม่มีความเจริญก้าวหน้า ไม่มีผลงาน ไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความแตกแยกทะเลาะกัน อิจฉาริษยา หมดกำลังใจในการทำงาน”

การที่บุคคลมีตำแหน่งใด ๆ ไม่ได้หมายความว่าผู้นั้นต้องมีภาวะผู้นำ ในทางตรงกันข้ามบุคคลอีกหลายคนอาจไม่มีตำแหน่ง แต่ได้รับการยอมรับว่ามีภาวะผู้นำ ดังนั้นอะไรที่เป็นตัวสะท้อนว่าใครมี “ภาวะความเป็นผู้นำ” – ในกรณีนี้ขอไม่กล่าวถึง “การมีภาวะผู้นำในเรื่องการนำตนเอง” แต่จะกล่าวถึง “การมีภาวะผู้นำในเรื่องการนำผู้อื่น” เท่านั้น โดยใครก็ตามที่สามารถโน้มน้าวใครบางคน ให้เชื่อและยินยอมปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้มีภาวะความเป็นผู้นำ ตามข้อความดังกล่าวถ้ายกตัวอย่างว่า หัวหน้าโจรก็มีภาวะผู้นำได้ เนื่องจากลูกน้องโจรเชื่อและทำตามคำสั่งของหัวหน้าโจรด้วยความเต็มใจ ถือว่าได้เหมือนกัน แต่ในบทความนี้จะกล่าวถึงผู้นำที่ดีเท่านั้น ที่นำพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า ในทำนองว่างานได้ผล คนเป็นสุข และจะกล่าวถึงภาวะผู้นำในบุคคลที่มีตำแหน่งงานในองค์กรและมีผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย 1 คน

บุคคลที่มีตำแหน่งงานในองค์และมีผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย 1 คน หัวหน้า (ผู้จัดการ) ท่านนี้ย่อมมีคนเดินตามอย่างแน่นอน แต่จะเดินตาม (เชื่อและทำงานให้) ด้วยความเต็มใจรึเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการเป็นหัวหน้างานมี 2 นัยยะ นัยยะแรกเป็นหัวหน้าตาม “ตำแหน่ง” ที่ได้รับการแต่งตั้ง จึงมีอำนาจตามสายงาน สั่งงานภายใต้อำนาจหน้าที่ การปกครองลูกน้องแบบนี้ต้องถือว่าใช้พระเดชล้วน ๆ งานสำเร็จได้ แต่เดาว่าบางทีคนอาจไม่เป็นสุขก็ได้นะ และที่สำคัญเราก็ไม่รู้ด้วยว่า การปกครองแบบนี้จะได้ใจลูกน้องรึเปล่า

นัยยะที่สองเป็นหัวหน้างานแบบ “ผู้นำ” โดยธรรมชาติหัวหน้าแบบนี้จะปกครองลูกน้องด้วยพระเดชและพระคุณควบคู่กัน โดยพระคุณคำนี้เป็นตัวผลักดันให้ลูกน้องเดินตามด้วยความเต็มใจ แต่ถ้าพูดถึงพระคุณ อาจจะรู้สึกว่าหัวหน้าทำอะไรบางอย่างให้ลูกน้อง แล้วลูกน้องต้องกลับมาตอบแทนบุญคุญ ซึ่งบางเรื่องอาจเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้นะ ดังนั้นจึงขอแทนคำว่าพระคุณด้วยคำว่า “ลูกน้องศรัทธาหรือเชื่อถือในพฤติกรรม” ของหัวหน้างาน

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ หัวหน้างานที่ได้รับตำแหน่งใหม่ ๆ บารมียังไม่มี ลูกน้องยังไม่ค่อยศรัทธาและเชื่อถือ คงต้องเป็นหัวหน้าแบบตำแหน่งไปก่อนสักพัก ต้องแสดงความสามารถให้ลูกน้องเห็น นอกจากนี้ยังต้องเป็นคนเข้ากับคนง่าย ไม่ค่อยถือตัว อ่อนน้อมถ่อมตน เพื่อเป็นฐานให้ยกระดับไปสู่หัวหน้าแบบผู้นำ ดังนั้นในฐานตำแหน่งนี้ ผู้นำต้องเร่งพัฒนาตนเอง 2 เรื่อง คือ 1) ความสามารถในการทำงาน 2) การมีมนุษยสัมพันธ์

 “หัวหน้า (ผู้นำ) แบบตำแหน่ง ต้องเร่งพัฒนาตนเอง 2 เรื่อง คือ 1) ความสามารถในการทำงาน 2) การมีมนุษยสัมพันธ์ เพื่อเป็นฐานผลักดันตนเองไปสู่หัวหน้าแบบผู้นำ”

หัวหน้าแบบผู้นำต้องทำตนให้ลูกน้องเกิด “ความศรัทธาหรือความน่าเชื่อถือในพฤติกรรม” ซึ่งป็นสิ่งสำคัญมากต่อการปกครองลูกน้อง ถ้าหัวหน้ามีการแสดงออกพฤติกรรมในด้านดีอย่างสม่ำเสมอ การปกครองจะไม่ใช่การปกครองแบบบังคับ แต่ลูกน้องจะยินยอมและเดินตามด้วยความเต็มใจ โดยพฤติกรรมในด้านดีต้องมีคุณลักษณะ 3 ประการคือ 1) มีคุณธรรม 2) มีน้ำใจและใจกว้าง 3) มีความปราถนาให้องค์กรดีขึ้น

ทุกยุคทุกสมัย ลูกน้องต้องการหัวหน้าหรือผู้นำที่มีคุณธรรม คำว่า “มีคุณธรรม” คำเดียว สามารถใช้วัดพฤติกรรมที่ไม่ดีได้ร้อยแปดพันเก้า เช่น การเล่นพรรคเล่นพวก การปัดความรับผิดชอบ การประเมินผลงานด้วยความอคติ การแบ่งงานด้วยความลำเอียง การนินทา การใส่ร้ายป้ายสี เป็นต้น โดยข้อเท็จจริงผมมีความเชื่อว่าหัวหน้างานทุกคนรู้ว่า “อะไรผิด อะไรถูก” เพียงแต่คุณธรรมในตัวตนของเขาแข็งแกร่งดังหินผาหรือไม่

ความมีคุณธรรมในการทำงานจะทำให้ลูกน้องศรัทธาและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้นำ

“หัวหน้าแบบผู้นำ ต้องมีพฤติกรรมในด้านดี 3 เรื่อง คือ 1) มีคุณธรรม 2) มีน้ำใจและใจกว้าง 3) มีความปราถนาให้องค์กรดีขึ้น”

ลูกน้องและเพื่อนร่วมงานทุกระดับทุกแผนก ต้องการความมีน้ำใจและใจกว้าง “เทียนที่ไม่สูญเปล่า เพราะจุดไฟให้เทียนคนอื่น” การมีน้ำใจช่วยเหลือลูกน้องเป็นหน้าที่ที่พึงกระทำของหัวหน้า และการมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานต่างแผนก ย่อมเป็นการสร้างมิตรมากกว่าศัตรู เพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตแผนกของเราอาจมีปัญหาได้เหมือนกัน ดังนั้นหัวหน้าต้องเป็นคนมีน้ำใจและใจกว้าง แผนกอื่นทำงานผิดพลาดต้องรู้จักใจกว้างให้อภัย มีน้ำใจให้การช่วยเหลือแก้ปัญหา อย่าหลงผิดว่าตนเองเป็นใหญ่ และต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในแง่ประสานงานให้กระบวนการทำงานดำเนินได้เป็นปกติ

ความมีน้ำใจในการทำงานจะทำให้ลูกน้องศรัทธาและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้นำ

ทุกคนต้องการเติบโต ถ้าองค์กรโต ทุกคนก็โต ผู้นำต้องมี “ใจรักในองค์กรคือมีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ” ผู้นำที่เป็นที่รักและศรัทธาของลูกน้อง ควรมีความปราถนาให้องค์กรดีขึ้น อาจกล่าวได้ว่าคุณลักษณะข้อนี้อยู่ในผู้นำระดับที่ 3 ขึ้นไป ในมิติของการพัฒนาภาวะผู้นำ 5 ระดับ ของ John C. Maxwell (The 5 Level of Leadership)

(เครดิตข้อมูล: ภาวะผู้นำ (Leadership), รศ. ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล)


[เป็นหัวหน้ายังไง? ให้ได้ใจลูกน้อง – CEO Noppakrit]


[เป็นหัวหน้ายังไง? ให้ได้ใจลูกน้อง CEO Noppakrit].
.
\”ลูกน้อง\” ถือเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้บริษัทและธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ เพราะงานที่ดีจะขับเคลื่อนไม่ได้เลย ถ้าหากขาดกำลังจากลูกน้อง
.
แน่นอนว่า \”ลูกน้อง\” ก็คงอยากทำงานให้ดีและมีคุณภาพตามที่หัวหน้าต้องการ ซึ่งลูกน้องจะมีกำลังใจทำงานได้ก็ต้องมี \”หัวหน้า\” ที่ดี ควบคู่กันไปด้วย
.
.
CEONoppakrit
inspiration
mindsets
สร้างชีวิต
เป็นหัวหน้ายังให้ได้ใจลูกน้อง

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

[เป็นหัวหน้ายังไง? ให้ได้ใจลูกน้อง - CEO Noppakrit]

Ask Fassai EP. 21 อยากเป็นหัวหน้าที่ดี ต้อง….


หัวหน้ามี 2 แบบ
Boss และ Leader
ใน episode นี้เราจะมาพูดถึง Leader ผู้นำที่ไม่ใช่แค่ชี้นิ้วสั่ง
สิ่งแรกที่ต้องลดคืออีโก้ของตัวเอง เพื่อไม่ให้เราหลงในอำนาจ และผู้นำที่ดีต้องถ่อมตัวเอง
เราต้องรู้ว่าบทบาทของเราคืออะไร และหาว่าผู้ที่เลือกเรามาเป็นผู้นำคาดหวังอะไรจากเรา เพื่อตอบสนองสิ่งนั้น
เริ่มทำสิ่งต่าง ๆ เรื่องที่เราย้ำอยู่เสมอๆ คือ การลงมือทำเป็นเรื่องที่สำคัญ การเป็นผู้นำหรือหัวหน้าที่ก็เช่นกัน เราต้องเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทำโดยเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเห็น

_______________________________________
Website : https://www.overcomepodcast.com
SoundCloud : https://soundcloud.com/overcomepodcast
Spotify : https://open.spotify.com/show/5zQYXOu2YM75tijRjjJ6fo?si=TiLZp0CNTySiShaHeucblA
Facebook : https://www.facebook.com/overcomepodcast.th/

Ask Fassai EP. 21 อยากเป็นหัวหน้าที่ดี ต้อง....

การทำงานเป็นทีมและเป็นหัวหน้าคน


หลักการทำงานเป็นทีมและเป็นหัวหน้าคน ความเป็นผู้นำกับการทำงานเป็นทีมที่แท้จริง ใครกันที่ต้องมีทักษะเหล่านี้

การทำงานเป็นทีมและเป็นหัวหน้าคน

5 คุณสมบัติของสุดยอดหัวหน้า กับวิธีรับมือมนุษย์ลูกน้องทุกรูปแบบ | SUPER PRODUCTIVE EP.10


เคยสังเกตไหม มนุษย์ออฟฟิศเกือบ 100% มักมีกรุ๊ปไลน์แยกที่ไม่รวมหัวหน้า
จากงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าเหตุผลที่คนลาออกส่วนใหญ่มาจากหัวหน้า หัวหน้าไม่ปลื้ม หัวหน้าลำเอียง หัวหน้าไม่ให้ความสำคัญ แต่ในอีกมุมหนึ่ง การเป็นหัวหน้าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน โดยเฉพาะหัวหน้ามือใหม่ที่ยังวางตัวไม่ถูก ไม่รู้ว่าควรพัฒนาตัวเองอย่างไรให้ขึ้นมาเป็นสุดยอดหัวหน้าที่ Super Productive
รวิศ หาญอุตสาหะ ชวน บิ๊กบุญภูมิชาย บุญสินสุข โฮสต์พอดแคสต์รายการ คำนี้ดีและ Director of Podcast ของ THE STANDARD มาคุยสารพัดข้อคิดรีดศักยภาพของคนเป็นหัวหน้า ในรายการ Super Productive
———————————————
THE STANDARD PODCAST : EYEOPENING FOR YOUR EARS
พอดแคสต์จากสำนักข่าว THE STANDARD
Website : https://www.thestandard.co/podcast
SoundCloud: https://soundcloud.com/thestandardpodcast
Twitter : https://twitter.com/TheStandardPod
Facebook : https://www.facebook.com/thestandardth/

READ  [NEW] 10 อันดับรถที่แพงที่สุดในโลก (ปัจจุบัน) | รถที่เร็วที่สุดในโลก - Nangdep.vn

SUPERPRODUCTIVE TheSecretSauce TheStandardPodcast TheStandardCo TheStandardTH

5 คุณสมบัติของสุดยอดหัวหน้า กับวิธีรับมือมนุษย์ลูกน้องทุกรูปแบบ | SUPER PRODUCTIVE EP.10

TODAY SHOW 21 มิ.ย. 63 (1/2) Talk show อาจารย์ เชน จตุพล ชมภูนิช นักพูดชื่อดัง!


Talk show อาจารย์ เชน จตุพล ชมภูนิช เจ้าของบริษัท เทรน แอนด์ ทอล์ค จำกัด วิทยากรและ นักพูดที่มีชื่อเสียงอย่างมากคนหนึ่งของเมืองไทย กับแง่คิดดีๆจากอาจารย์ เชน
ติดตามคลิปย้อนหลังรายการได้ที่นี่
TODAY SHOW 21 มิ.ย. 63 (2/2) เยี่ยมๆมองๆ \”ใหญ่ ฝันดี\” และหมอดูชื่อดัง \”ต้องจิต ติดจรวด”
https://youtu.be/Jsv_7bwyy48
กด \”ติดตาม\” ช่องของเราได้ที่
Youtube : http://www.youtube.com/user/borntvofficial
Facebook : https://www.facebook.com/TODAYSHOWTV
Googleplus:https://plus.google.com/u/0/b/112149990942153379545/dashboard/overview
ทูเดย์โชว์ อาจารย์เชน จตุพลชมภูนิช

TODAY SHOW 21 มิ.ย. 63 (1/2) Talk show อาจารย์ เชน จตุพล ชมภูนิช นักพูดชื่อดัง!

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ การ เป็น หัวหน้า ที่ ดี

Cẩm Nhung

Xin chào các bạn, Mình tên là Cẩm Nhung, như bao cô gái khác mình cũng đam mê mỹ phẩm say mê làm đẹp và chỉnh chu cho nhan sắc của mình. Vì thế, mình muốn chia sẻ những bí quyết làm đẹp của mình cho các bạn để các bạn có thể cẩn thận hơn cũng như tìm hiểu được những cách chăm sóc da đẹp nhất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button