Wiki

[NEW] คำศัพท์ ”*วิ*” แปลว่าอะไร? | อาหาร ประเทศ ส วิ ต เซอร์ แลนด์ – Nangdep.vn

อาหาร ประเทศ ส วิ ต เซอร์ แลนด์: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

1.8 สารบัญภาพหรือสารบัญแผนภูมิ (List of Figures or List of Illustrations) (ถ้ามี) เป็นส่วนที่แจ้งตำแหน่งหน้าของรูปภาพ (รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ) ทั้งหมดที่มีอยู่ใน วิ ทยานิพนธ์

การวิเคราะห์หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้

ลักษณะทั่วไปของระบบทศนิยมดิวอี้

1. ระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นระบบที่คิดขึ้นโดยการแบ่งวิชาความรู้ออกเป็นหมวดหมู่ตามหลักทฤษฎี (Theoretical systems) กล่าวคือ กำหนดการแบ่งหมวดหมู่วิชาความรู้ในแต่ละหมวดหมู่ โดยคำนึงถึงลำดับพัฒนาการของการเกิดวิชาความรู้ในแต่ละสาขาเป็นสำคัญ เริ่มจาก

– ปรัชญา: เป็นเนื้อหาความรู้แรก เป็นเรื่องที่มนุษย์คิดเกี่ยวกับตน คือใคร มาจากไหน ความดีหรือความชั่ว คืออะไร เป็นอย่างไร

– ศาสนา: เป็นวิชาที่มนุษย์คิดเกี่ยวกับพระเจ้า พระเจ้าคือใคร จะช่วยให้มนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไร

– สังคมศาสตร์: ถัดจากคิดเกี่ยวกับตัวเอง คือ การที่มนุษย์คิดเกี่ยวกับบุคคลอื่น การอยู่ร่วมกันต้องมีการคิดถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้อื่น

– ภาษา: การที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคม จึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับถ้อยคำและการสื่อสารเพื่อการติดต่อ สมาคม

วิทยาศาสตร์: มนุษย์คิดเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ในธรรมชาติ ทำไมจึงเกิด มีการคิด พิสูจน์ ได้ข้อเท็จจริงที่อธิบายปรากฏารณ์ต่างๆ และบันทึกข้อเท็จจริงนั้นๆ ไว้

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลยี: เมื่อมนุษย์นำความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความสุขสบาย

– ศิลปะและนันทนาการ: มนุษย์คิดสร้างสรรค์จากความประทับใจของตนเป็นงานเชิงศิลปะ ดนตรี และความบันเทิง

– วรรณกรรมหรือวรรณคดี: งานศิลปะที่สร้างขึ้นถูกมนุษย์นำมาถ่ายทอด และบอกเล่าผ่านทางตัวอักษร

– ประวัติศาสตร์: มนุษย์บันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับคน สถานที่ เหตุการณ์เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้

– ความรู้ทั่วไปหรือเบ็ดเตล็ด: การเอาความรู้อื่นๆ ที่ไม่อาจจัดไว้ในหมวดหมู่อื่นได้ มารวมไว้ด้วยกัน

2. จัดแบ่งหมวดวิชาความรู้ในสาขาต่างๆ โดยเริ่มจากเรื่องทั่วๆ ไป สู่เรื่องที่เฉพาะยิ่งขึ้น แบ่งออกเป็นชั้น ชั้นละ 10 กลุ่ม จากหมวดใหญ่ไปหาหมวดหมู่ย่อย ดังนี้

2.1 การแบ่งครั้งที่ 1 (First Summary) คือ แบ่งวิชาความรู้ทุกแขนงวิชาของมนุษยชาติออกเป็นหมวดใหญ่ (Main class) 10 หมวด ใช้เลขอารบิกหลักร้อย 0-9 เป็นสัญลักษณ์แทนวิชาความรู้ทั้ง 10 หมวด ดังนี้

000 วิทยาการคอมพิวเตอร์และ ความรู้ทั่วไป (Computer science, information & general works)

100 ปรัชญาและจิตวิทยา (Philosophy and psychology)

200 ศาสนา (Religion)

300 สังคมศาสตร์ (Social sciences)

400 ภาษา (Languages)

500 วิทยาศาสตร์ (Science)

600 เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Technology and applied science)

700 ศิลปะและนันทนาการ (Arts and recreation)

800 วรรณคดี (Literature)

900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และชีวประวัติ (History, geography and biography)

2.2 การแบ่งครั้งที่ 2 (Second Summary) คือ การแบ่งหมวดวิชาความรู้หมวดใหญ่แต่ละหมวดออกเป็นหมวดย่อย (Division) 10 หมวด ใช้เลขอารบิกหลักสิบ 0-9 แทนความรู้หมวดย่อย เช่น หมวดใหญ่ 600 เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แบ่งเป็นหมวดย่อย 10 หมวด คือ

600 เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Technology (Applied sciences)

610 แพทยศาสตร์ (Medical sciences)

620 วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

630 เกษตรศาสตร์ (Agriculture)

640 คหกรรมศาสตร์ (Home economics)

650 การจัดการ (Management)

660 อุตสาหกรรมเคมี (Chemical engineering)

670 โรงงานอุตสาหกรรม (Manufacturing)

680 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้เฉพาะอย่าง (Manufacture for specific uses)

690 การก่อสร้าง (Buildings)

ดังนั้น หมวดใหญ่ 10 หมวดจึงแบ่งเป็นหมวดย่อยได้ 100 หมวด ดังนี้

000 วิทยาการคอมพิวเตอร์และความรู้ทั่วไป (Computer science, information & general works)

010 บรรณานุกรม (Bibliographies)

020 บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (Library & information sciences)

030 หนังสือรวบรวมความรู้ทั่วไป สารานุกรม (Encyclopedias & books of facts)

040 ยังไม่กำหนดใช้ (No longer used)

050 นิตยสาร วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Magazines, journals & serials)

060 สมาคม องค์การและพิพิธภัณฑวิทยา (Associations, organizations & museums)

070 สื่อใหม่ วารสารศาสตร์ และการพิมพ์ (News media, journalism & publishing)

080 รวมเรื่อง (General collections)

090 ต้นฉบับตัวเขียน หนังสือหายาก (Manuscripts & rare books)

100 ปรัชญา (Philosophy)

110 อภิปรัชญา (Metaphysics)

120 ญาณวิทยา ความเป็นเหตุผล ความเป็นมนุษย์ (Epistemology, causation, humankind)

130 จิตวิทยานามธรรม (Paranormal phenomena)

140 แนวความคิดปรัชญาเฉพาะกลุ่ม (Specific philosophical schools)

150 จิตวิทยา (Psychology)

160 ตรรกศาสตร์ ตรรกวิทยา (Logic)

170 จริยศาสตร์ ศีลธรรม (Ethics (Moral philosophy))

180 ปรัชญาสมัยโบราณ สมัยกลาง ตะวันออก (Ancient, medieval, Oriental philosophy)

190 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ (Modern Western philosophy (19th-century, 20th-century))

200 ศาสนา (Religion)

210 ศาสนาธรรมชาติ (Natural theology)

220 ไบเบิล (Bible)

230 เทววิทยาตามแนวคิดคริสต์ศาสนา (Christian theology)

240 ศีลธรรมชาวคริสต์ การอุทิศเพื่อศาสนา (Christian moral & devotional theology)

250 คริสต์ศาสนาในท้องถิ่นและระเบียบแบบแผนปฏิบัติ (Christian orders & local church)

260 สังคมชาวคริสต์ เทววิทยาทางศาสนา (Christian social theology)

270 ประวัติคริสต์ศาสนา (Christian church history)

280 นิกายต่างๆ ในคริสต์ศาสนา (Christian denominations & sects)

290 ศาสนาเปรียบเทียบและศาสนาอื่นๆ (Other & comparative religions)

300 สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา และ มนุษยวิทยา (Social sciences, Sociology & anthropology)

310 สถิติศาสตร์ (General statistics)

320 รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง (Political science)

330 เศรษฐศาสตร์ (Economics)

340 กฎหมาย (Law)

350 รัฐประศาสนศาสตร์ และวิทยาการทหาร (Public administration)

360 การบริการสังคม และสมาคม (Social services; assoication)

370 การศึกษา (Education)

380 การพาณิชย์ การสื่อสาร การขนส่ง (Commerce, communications, transport)

READ  [Update] C-level (C-suite) | c level คือ - Nangdep.vn

390 ประเพณี ขนบธรรมเนียม คติชนวิทยา (Customs, etiquette, folklore)

400 ภาษา (Language)

410 ภาษาศาสตร์ (Linguistics)

420 ภาษาอังกฤษ (English & Old English)

430 ภาษาเยอรมัน (Germanic languages; German)

440 ภาษาโรมานซ์ ; ภาษาฝรั่งเศส (Romance languages; French)

450 ภาษาอิตาลี ภาษาโรมัน (Italian, Romanian, Rhaeto-Romantic)

460 ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส (Spanish & Protugese languages)

470 ภาษาละติน (Italic languages; Latin)

480 ภาษากรีก (Hellenic languages; Classical Greek)

490 ภาษาอื่นๆ (Other languages)

500 วิทยาศาสตร์ (Sciences)

510 คณิตศาสตร์ (Mathematics)

520 ดาราศาสตร์ (Astronomy & allied sciences)

530 ฟิสิกส์ (Physics)

540 เคมี (Chemistry & allied sciences)

550 วิทยาศาสตร์โลก (Earth sciences)

560 บรรพชีวิวิทยา (Paleontology; Paleozoology)

570 ชีววิทยา (Life sciences)

580 พฤกษศาสตร์ (Plants)

590 สัตววิทยา (Zoological sciences/Animals)

600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี (Technology (Applied sciences))

610 แพทยศาสตร์ (Medical sciences; Medicine)

620 วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering & applied operations)

630 เกษตรศาสตร์ (Agriculture)

640 คหกรรมศาสตร์ ชีวิตครอบครัว (Home economics & family living)

650 การจัดการธุรกิจ (Management & auxiliary services)

660 วิศวกรรมเคมี (Chemical engineering)

670 โรงงานอุตสาหกรรม (Manufacturing)

680 สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร (Manufacture for specific uses)

690 การก่อสร้าง (Buildings)

700 ศิลปกรรม การบันเทิง (Arts)

710 ภูมิสถาปัตย์ (Civic & landscape art)

720 สถาปัตยกรรม (Architecture)

730 ประติมากรรม (Plastic arts; Sculture)

740 การวาดเขียน มัณฑนศิลป์ (Drawing & decorative arts)

750 จิตรกรรม ภาพเขียน (Painting & paintings)

760 ศิลปะการพิมพ์ ศิลปะกราฟิก (Graphic arts; Printmaking & prints)

770 การถ่ายรูป ภาพถ่าย (Photography & photographs)

780 ดนตรี (Music)

790 การบันเทิง นันทนาการ กีฬา (Recreational & performing arts)

800 วรรณกรรม วรรณคดี (Literature)

810 วรรณคดีอเมริกันในภาษาอังกฤษ (Literature rhetoric & criticism)

820 วรรณคดีภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษโบราณ (English & Old English literatures)

30 วรรณคดีภาษาเยอรมัน (Literatures of Germanic languages)

840 วรรณคดีภาษาฝรั่งเศส ภาษาโรมานซ์ (Literatures of Romance languages)

850 วรรณคดีภาษาอิตาลี ภาษาโรมัน (Italian, Romanian, Rhaeto-Romanic)

860 วรรณคดีภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส (Spanish & Portugese literature)

870 วรรณคดีภาษาละติน (Italic literature; Latin)

880 วรรณคดีภาษากรีก (Hellenic literatures; Classical Greek)

890 วรรณคดีภาษาอื่นๆ (Literatures of other languages)

900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ (History, geography & biography)

910 ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว (Geography & travel)

920 ชีวประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (Biography, genealogy, insignia)

930 ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ (History of ancient world)

940 ประวัติศาสตร์ยุโรป โลกตะวันตก (General history of Europe)

950 ประวัติศาสตร์เอเชีย โลกตะวันออก (General history of Asia; Far East)

960 ประวัติศาสตร์แอฟริกา (General history of Africa)

970 ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือ (General history of North America)

980 ประวัติศาสตร์อเมริกาใต้ (General history of South America)

990 ประวัติศาสตร์ส่วนอื่นๆ ของโลก (General history of other areas)

จากหมวดย่อย 100 หมวด เลขตัวที่ 2 คือเลขหลักสิบของหมวดย่อยทั้ง 100 หมวด เป็นเลข 0-9 เหมือนๆ กัน เพราะหมวดใหญ่แต่ละหมวดแบ่งเป็น 10 หมวดย่อยเท่าๆ กัน ซึ่งเป็นหลักการขั้นพื้นฐานของระบบที่ใช้เลขฐาน 10 เป็นหลักในการแบ่งหมวดหมู่วิชาความรู้จากหมวดใหญ่ไปหมวดย่อย และเลขหมู่หมวดใหญ่แต่ละหมวด ต่างก็มีเนื้อหาครอบคลุมวิชาความรู้หมวดย่อยทุกหมวด เช่น หมวด 100 ครอบคลุมวิชาความรู้ในหมวด 110-190

2.3 การแบ่งครั้งที่ 3 (Third Summary) คือ การแบ่งวิชาความรู้ในหมวดย่อยแต่ละหมวดออกเป็นหมู่ย่อย (Section) 10 หมู่ย่อย ตัวอย่าง การแบ่งหมวดย่อย 630

630 เกษตรศาสตร์

631 เทคนิค อุปกรณ์ และวัสดุ (Techniques, equipment, materails)

632 ความเสียหายของพืชอันเกิดจากเชื้อโรคและสัตว์ (Plant injuries, diseases, pests)

633 การเพาะปลูกพืชไร่ (Field & plantation crops)

634 การทำสวนผลไม้ ผลไม้ และป่าไม้ (Orchards, fruits, forestry)

635 การทำสวนครัว (Garden crops (Horticulture))

636 สัตวบาล (Animal husbandry)

637 อุตสาหกรรมนมเนย (Processing dairy & related products)

638 การเพาะเลี้ยงแมลง (Insect culture)

639 การล่าสัตว์ การตกปลา การอนุรักษ์ (Hunting, fishing, comservation)

ในแต่ละหมู่ย่อย ยังแบ่งวิชาความรู้ออกไปสู่เรื่องที่เฉพาะมากขึ้นได้อีก โดยการกระจายเลขหลังจุดทศนิยมต่อจากเลข 3 หลักดังกล่าว เช่น

หมวด 600 Technology (Applied sciences) เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์

610 Medical sciences Medicine (การแพทย์)

611 Human anatomy, cytology, tissues (กายวิภาคศาสตร์ เนื้อเยื่อ)

630 Agriculture & related technologies (การเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร)

631 Crops & their production (พืชและผลิตผล)

632 Plant injuries, diseases, pests (โรคพืช แมลงศัตรูพืช)

READ  [Update] Leiterplattenbestückung & SMD-Bestückung bei Dischereit | dek e - Nangdep.vn

633 Field crops (พืชไร่)

634 Orchards, fruits, forestry (ผลไม้และการทำป่าไม้)

.9 Forestry (การทำป่าไม้)

.92 Forest economy (ไม้เศรษฐกิจ)

.928 Management (การจัดการ)

.956 Forestation (การเพาะพันธุ์)

.9562 Seeds, seed collecting, seeding (เมล็ดพันธุ์)

ตัวอย่าง หนังสือ เรื่อง การปลูกพืชด้วยเมล็ด เลขหมู่ที่กำหนดได้ คือ 634.9562

พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลขหมู่ที่กำหนดได้ คือ 495.913

ระบบทศนิยมดิวอี้มีตารางช่วย (Auxiliary tables) ซึ่งเป็นตารางย่อยใช้เติมเข้ากับเลขหมู่หนังสือ เพื่อระบุลักษณะเฉพาะของหนังสือมากยิ่งขึ้น ว่าเนื้อเรื่องที่เขียนในลักษณะใด เขียนเป็นภาษาใด เกี่ยวกับพื้นที่หรือท้องถิ่นใด หรือเกี่ยวกับใคร เป็นต้น ช่วยให้สามารถวิเคราะห์เนื้อหาได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น ตารางช่วยดังกล่าวมี 7 ตาราง ได้แก่

ตารางที่ 1 ตารางเลขวิธีเขียน (Standard subdivisions) หรือ ตารางย่อยมาตรฐาน ใช้ประกอบกับเลขหลักในแผนการจัดหมู่ได้ทุกหมวดหมู่ แสดงถึงวิธีเขียน เช่น

01- สำหรับหนังสือที่เขียนในเชิงทฤษฎีและปรัชญา

02- สำหรับหนังสือคู่มือ หนังสือภาพ หนังสือที่มีตาราง แผนภูมิ หรือแผนภาพเป็นส่วนประกอบสำคัญ หนังสือนามานุกรม และหนังสือเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

03- สำหรับหนังสือพจนานุกรม สารานุกรม บัญชีคำศัพท์

04- เป็นเลขว่างซึ่งจะกำหนดใช้เพื่อแบ่งย่อยเรื่องเฉพาะของเลขหมู่บางเลขหมู่เท่านั้น

05- สำหรับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น หนังสือรายปี รายงานประจำปี วารสารและหนังสือพิมพ์

06- สำหรับเรื่องของสมาคมและชมรมวิชาชีพ รวมทั้งการดำเนินงานของสมาคมหรือชมรมนั้นๆ

07- สำหรับหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อการศึกษาและการสอน เช่น ตำรา งานวิจัย หลักสูตร สมุดแบบฝึกหัด เป็นต้น

08- สำหรับหนังสือที่เขียนถึงประวัติและพรรณนาเรื่องราวของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มเชื้อชาติ กลุ่มอาชีพ

09- สำหรับหนังสือที่เขียนถึงประวัติของเรื่องราวต่างๆ ในยุคสมัยใดยุคสมัยหนึ่ง และเขียนถึงเรื่องราวต่างๆ ในพื้นที่หรือท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง

ตัวอย่าง

เนื้อเรื่องของหนังสือ คือ ประวัติของพุทธศาสนา

พุทธศาสนา (เลขหมู่คือ 294)

วิธีเขียน (เลขจากตารางที่ 1)

ประวัติ (-09)

เลขหมู่ที่กำหนดจากการเติม ได้เป็น 294.309

เนื้อเรื่องของหนังสือ เป็น พจนานุกรมทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ (500)

วิธีเขียน (เลขจากตารางที่ 1)

พจนานุกรม (-03)

เลขหมู่ที่เกิดจากการเติม 503

ตารางที่ 2 ตารางเลขภูมิศาสตร์ (Areas) ใช้ประกอบกับเลขหลักในแผนการจัดหมู่ที่มีคำอธิบายให้เพิ่มเลขภูมิศาสตร์ เพื่อแสดงให้ทราบถึงสถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องภายในเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงลงไปว่าเป็นที่ใด ซึ่งอาจจะเป็นทวีป ประเทศ รัฐ เมือง แม่น้ำ มหาสมุทร เป็นต้น

-1 เขตภูมิศาสตร์ทั่วๆ ไป ไม่จำกัดเฉพาะในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เช่น เขตมหาสมุทร ทะเล เขตภูมิอากาศ

-2 สำหรับหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ทั่วๆ ไป ไม่จำกัดเฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่ง

-3 ดินแดนสมัยโบราณ เช่น เมโสโปเตเมีย ปาเลสไตน์ อียิปต์

-4 ทวีปยุโรป

-5 ทวีปเอเซีย

-6 ทวีปแอฟริกา

-7 ทวีปอเมริกาเหนือ

-8 ทวีปอเมริกาใต้

-9 พื้นที่ส่วนอื่นๆ เช่น หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก และดินแดนที่อยู่นอกโลก เช่น อวกาศ ดวงจันทร์ ดาวอังคาร

ตารางที่ 3 ตารางเลขเฉพาะสำหรับหมวดวรรณคดี ใช้เติมเข้ากับเลขหมู่ในหมวดวรรณคดีเพื่อระบุลักษณะคำประพันธ์ของวรรณคดีนั้นๆ

-08 สำหรับหนังสือรวมวรรณคดี เฉพาะภาษาของนักเขียนหลายๆ คน

-09 สำหรับหนังสือประวัติศาสตร์และวิจารณ์วรรณคดีเฉพาะภาษาของนักเขียนหลายๆ คน

-1-8 ลักษณะคำประพันธ์ ได้แก่

-1 กวีนิพนธ์

-2 บทละคร

-3 นวนิยาย

-4 ความเรียง บทความ

-5 สุนทรพจน์ ปาฐกถา

-6 จดหมาย

-7 เรื่องเชิงล้อเลียนและตลกขบขัน

-8 งานเขียนเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น บันทึกประจำวัน บันทึกความจำ สุภาษิตคำคม

ตารางที่ 4 ตารางเลขเฉพาะสำหรับหมวดภาษา เป็นตารางเลขย่อยซึ่งกำหนดให้ใช้เติมเข้ากับเลขหมู่ในหมวดภาษาเฉพาะ เพื่อระบุเรื่องเฉพาะของแต่ละภาษานั้น เช่น ไวยากรณ์ภาษา พจนานุกรมภาษา หลักการอ่าน เขียนภาษา เป็นต้น

-1 หลักในการเขียนและพูดภาษาต่างๆ ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน

-2 นิรุกติศาสตร์

-3 พจนานุกรมภาษา

-32-39 พจนานุกรมสองภาษา

-5 ระบบโครงสร้างหรือหลักไวยากรณ์ของภาษาที่ใช้เป็นมาตรฐาน

-7 ภาษาที่ไม่ได้ใช้เป็นมาตรฐาน เช่น ภาษาถิ่น ภาษาแสลง ภาษาโบราณ

-8 ภาษาประยุกต์ (การนำเอาภาษาไปประยุกต์ใช้ในกรณีต่างๆ เช่น การแปล การสอน)

ตัวอย่าง

เนื่อเรื่องของหนังสือ เป็นพจนานุกรมภาษาไทย

ภาษาไทย (495.91)

เรื่องเฉพาะทางภาษา (เลขจากตารางที่ 4)

พจนานุกรมภาษาเดียว (-3)

เลขหมู่ที่เกิดจากการเติม 495.913

ตารางที่ 5 ตารางเลขเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ กลุ่มชนชาติ เป็นตารางย่อยที่ใช้เติมเข้ากับเลขหมู่หรือเลขในตารางอื่นเพื่อแบ่งย่อยเนื้อเรื่องออกไปตามกลุ่มเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ของมนุษย์

-01 ชนพื้นเมือง

-03 กลุ่มเผ่าพันธุ์พื้นฐานของมนุษย์ เช่น คอเคซอยด์ มองโกลอยด์

-1-9 กลุ่มเชื้อชาติของมนุษย์ จัดตามถิ่นกำเนดหรือถิ่นที่อยู่

-1 เชื้อชาติอเมริกันเหนือ

-2 เชื้อชาติแองโกล-แซกซอน บริติช อังกฤษ

-3 เชื้อชาตินอร์ดดิค เช่น พวกเยอรมัน

-4 เชื้อชาติลาตินใหม่ เช่น พวกฝรั่งเศส

-5 เชื้อชาติอิตาเลียน

-6 เชื้อชาติสเปนและโปรตุเกส

-7 เชื้อชาติอิตาลิค เช่น พวกโรมันโบราณ

-8 เชื้อชาติกรีก

-9 เชื้อชาติอื่นๆ เช่น พวกอินเดียน สลาฟ แอฟริกัน ไทย จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ

ตัวอย่าง

เนื้อเรื่องของหนังสือ เรื่อง ประเพณีการแต่งงานของไทย

ประเพณีการแต่งงาน (392.5)

เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ (เลขจากตารางที่ 5)

เชื้อชาติไทย (-9591)

เลขหมู่ที่เกิดจากการเติม 392.50899591

ตารางที่ 6 ตารางเลขภาษา กำหนดเพื่อใช้กับเลขหมู่ในตารางช่วยอื่น เพื่อระบุภาษาที่ใช้ในการเขียนเนื้อเรื่องของหนังสือแต่ละเล่ม

สังเขปตารางเลขภาษา

-1 ภาษาอินโด-ยูโรเปียน

-2 ภาษาอังกฤษและแองโกล-แซกซอน

-3 ภาษาเยอรมัน

-4 ภาษาตระกูลโรมานซ์ เช่น ภาษาฝรั่งเศส

-5 ภาษาอิตาเลียน

-6 ภาษาสเปนและโปรตุเกส

-7 ภาษาตระกูลอิตาลิค เช่น ภาษาลาติน

-8 ภาษาตระกูลเฮลเลนิก เช่น ภาษากรีก

-9 ภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาบาลี ภาษาฮีบรู เป็นต้น

ตัวอย่าง

เนื้อเรื่องของหนังสือ สารานุกรมภาษาไทย

สารานุกรมทั่วไป (039)

ภาษา (เลขจากตารางที่ 6)

ภาษาไทย (-95911)

เลขหมู่ที่เกิดจากการเติม 039.95911

ตารางที่ 7 ตารางเลขบุคคล เป็นตารางย่อยซึ่งกำหนดให้ใช้เติมเข้ากับเลขหมู่หรือเลขในตารางช่วยอื่นเพื่อระบุเรื่องย่อยของหนังสือว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในลักษณะใด เช่น กลุ่มอาชีพ เพศ วัย ชนชั้นทางสังคม ฯลฯ ตาราง 7 จะใช้ประกอบกับเลขหมู่ที่มีคำอธิบายให้เติมเลขบุคคลจากตาราง 7 ช่วย (Add “Persons” notation …) เช่น Add “Person” notation 04-87 from Table 7 to base number 704 e.g. lawyers as artists 704.344; however, class art dealers in 338.7617; description, critical appraisal, wors, biography of artisits in 709.2

สังเขปตารางเลขบุคคล

-01 ปัจเจกบุคคล

-02 กลุ่มบุคคลทั่วไปไม่ระบุลักษณะเฉพาะทางอาชีพ เพศ วัย และอื่นๆ

-03 กลุ่มบุคคลจัดตามภูมิหลังทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์

-04 กลุ่มบุคคลจัดตามเพศและความสัมพันธ์ทางเครือญาติ

-05 กลุ่มบุคคลจัดตามอายุ

-06 กลุ่มบุคคลจัดตามลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ

-08 กลุ่มบุคคลจัดตามสภาพทางร่างกายและจิตใจ

-09 กลุ่มบุคคลที่ไม่จัดอยู่ในวิชาชีพเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น นักวิจัย นักการศึกษา บรรณารักษ์ และนักสารสนเทศ โดยจะมีตัวเลขแบ่งย่อยอีกตามกลุ่มบุคคลในสาขาวิชาชีพต่างๆ

ตัวอย่าง หนังสือเกี่ยวกับจิตรกรรมและมัณฑนศิลป์ของเด็กนักเรียน

จิตรกรรมและมัณฑศิลป์ (704.04-.87)

เด็กนักเรียน หาเลขเด็กนักเีรียนจากตาราง 7 (-054 4)

เลขหมู่ทีเ่กิดจากการเติม 704.0544

บรรณานุกรม

Guide to use of Dewey decimal classification : based on the practice of the Decimal Classification Office at the Library of Congress. 1962. Lake Placid Club, N.Y. : Forest Press.

READ  [Update] Are you a robot? | kfhtech a - Nangdep.vn

OCLC Online Computer Library Center, Inc. Summaries DDC Dewey Decimal Classification. 2003. Rereive from http://www.oclc.org/dewey/resources/summaries/deweysummaries.pdf.

กุลธิดา ท้วมสุข. 2533. การวิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ทองหยด ประุทุมวงศ์ และ พรทิยพ์ สุวันทารัตน์. การวิเคราะห์สารนิเทศระบบทศนิยมดิวอี้ ใน เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์สารนิเทศ หน้า 150-217. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]


Raccard Raclette อาหารประจำชาติสวิตเซอร์แลนด์​


🙏สวัสดีคะมิตรรักแฟนเพลงของมัททุกคน🙏
💝 ยินดีต้อนรับสู่ช่อง  มาดามสวิส  Madame Swiss 
ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการชมคลิปของมัทนะคะ  
มัทมีความสุขมากๆเลยกับการทำคลิปลงยูทูป  
🎀 มัทมีการทำคลิปเเชร์ประสบการณ์ชีวิต ของตัวเอง
และของคนไทยในสวิส และคนไทยในยุโรป กฏหมายสวิสต่างๆที่ควรรู้
กฏหมายในยุโรป ทั้งประสบการณ์เองโดยตรง หรือประสบการณ์ที่มัทเคยได้ยินและฟังจาก สัมมนาของคนไทยในสวิส หากใครมีคำถามเกี่ยวกับกฏหมาย ครอบครัว และกฏหมายเกี่ยวกับนายจ้าง การตกงาน การหางานในสวิส การสมัครงานในสวิส งานนวดในสปา หรืองานนวดไทยในสวิส งานร้านอาหาร 
การหาบ้าน การเรียนขับรถในสวิส ทำใบขับขี่ในสวิส การซื้อรถยนต์ในสวิส การเปลี่ยนทะเบียนบ้านและย้ายที่อยู่ในสวิส การต่อใบพำนักบี ใบพำนักซี หรือการขอพาสสวิส การเปิดร้านนวดสปาไทยในสวิส การเปิดร้านอาหารไทยในสวิส การทำวีซ่าติดตามสามีสวิส แต่งงานกับคนสวิส ขอวีซ่า เรียนขับรถ ซื้อรถ แต่งงานกับชาวสวิสที่ไทย  แต่งงานกับชาวสวิสที่สวิส การแยกสามีสวิส การหางานในสวิส การหย่าสามีสวิส การขอเงินชดเชย การแบ่งสมบัติของคนสวิส ฝรั่งหลอกให้เซ็นต์ใบหย่า
ฝรั่งยกเลิกทะเบียนสมรส  ฝรั่งเจ้าชู้ ฝรั่งหลายใจ คนสวิสเป็นอย่างไร ฝรั่งก็มีเมียน้อย อยู่เมืองนอก ต่างแดน คนไทยในยุโรป คนไทยในสวิส เมืองน่าอยู่ เล่นหิมะ เมียฝรั่ง เมียฝรั่งสู้ชีวิต อยากไปอยู่เมืองนอก ใช้ชีวิตอยู่เมืองนอก อยู่เมืองนอกนอกทำงานอะไร เตรียมตัวก่อนไปอยู่เมืองนอก เด็กไทยมาอยู่เมืองนอก 
ฝรั่งรวย เมืองคนรวย เมืองเศรษฐี.
ซึ้งมัทก็สามารถตอบได้หรือสามารถถามผู้รู้ให้ได้เช่นกันคะ.
💗และในช่องของมัทยังมีการทำอาหารไทย ต่างๆ แซ็บๆที่มัทชอบกิน ประยุกต์จากผักและวัตถุดิบของฝรั่ง เช่น เอาผักอะไรมาใช้ทำส้มตำแทนมะละกอ ส้มตำแซ๊บๆส้มตำเผ็ดๆ ส้มตำแครอท ตำถั่ว ตำมั่ว ตำซั่ว ตำแตง ตำหมูยอ ตำผลไม้รวม  ซื้อผักเอเชียในสวิสซื้อที่ใหน ร้านขายผักและผลไม้ไทยในสวิส ผัดกระเพราเผ็ดๆ ผัดกระเพราโบราณ ผัดกระเพราแซ็บๆ ผัดกระเพราพริกแห้ง ปอเปี๊ยะผัก ปอเปี๊ยะไก่ ปอเปี๊ยะหมู ข้าวกล่องสำหรับห่อไปทำงาน อาหารไทยที่ฝรั่งชื่นชอบมากที่สุด อาหารที่ขายดีที่สุด แบบ 5 อาหารไทยที่ฝรั่งติดใจที่สุด แกงมัสมั่น แกงเขียวหวาน แกงแดง แกงเหลือง แกงกระทิ แกงป่า หมูยอทำเอง เราใช้ผักอะไรมาประยุกต์แทนผักไทยได้บ้าง.
💖อีกหนึ่งกิจกรรมน่าร้อนก็คือการเก็บเห็ดในสวิส มีเห็ดผึ้งหวาน หรือที่มีชื่อเป็นภาษาเยอรมันSteinpilze 
และเห็ดมันปู เรียกว่า Eier Schwam เป็นกิจกรรมที่สนุกมากๆในสวิส การเดินป่าในสวิส การเดินป่าในยุโรป อุปกรณ์เก็บเห็ดมีอะไรบ้าง การเก็บเห็ด เเละเก็บเห็ดในยุโรป ช่วงน่าร้อนก็มีทุกประเทศเลย เก็บเห็ดเยอรมัน เก็บเห็ดฝรั่งเศส เก็บเห็ดนอร์เวย์ เก็บเห็ดออสเตรีย เก็บเห็ดอิตลี่ เป็นกิจกรรมที่คนยุโรปนิยมมากๆเพราะคนยุโรปเก็บเห็ดน่าร้อนเพื่อเป็นการถนอมอาหารอีกอย่างนึ่งคือเก็บน่าร้อน เพื่อทำเห็ดตากแห้งหรือทำเห็ดแช่แข็งไว้กินน่าหนาว เก็บเชอรี่ มือใหม่หัดเก็บเห็ด เก็บเห็ดขาย ป่าสวิส เก็บของป่า เห็ดฝรั่ง เก็บเห็ดต่างแดน เก็บเห็ดสวีส เก็บเห็ดสวิสล่าสุด เห็ดพิษ เห็ดกินได้ ผักป่าสวิสล่าสุด ผักป่าฝรั่ง คนไทยในต่างแดน ชีวิตในต่างแดน ผลไม้ป่าสวีส เก็บผลไม้ เก็บผักต่างแดน หากินต่างแดน สาวไทยในต่างแดน ชีวิตในต่างแดน คนผลัดถิ่น หาอยู่หากิน ด้วยคะ.เก็บผลไม้ รับจ้างเก็บผลไม้
รับจ้างเก็บเก็บผลไม้เมืองนอก รับจ้างเก็บผักเมืองนอก
เก็บผักเมืองนอก ปลูกผักเมืงนอก
❤และช่วงน่าร้อนนี้มัทก็มีการทำสวนปลูกผักไทยต่างๆในเมื่องหนาว เป็นสวนเล็กๆและผลไม้ไทย ผลไม้เมื่องหนาวไว้กินเองด้วยคะ ในสวนเล็กๆหลังบ้าน  ไม่ว่าจะเป็น พริก ใบโหรพา ใบกระเพรา ใบแมงลัก ใบมะกรูด ถั่วฝักยาว ฟักทอง ถั่วงอก และการปลูกผักบุ้งจีน 
การปลูกผักบุ้งไทย การปลูกผักบุ้ง ปลูกผักกินเอง
ปลูกผักสวนครัว ปลูกคะน้าง่ายๆ ปลูกกวางตุ้งง่ายๆ ปลูกมะระง่ายๆ ปลูกมะเขือเทศง่ายๆ มะเขือเทศสีดา มะเขือเทศใส่ส้มตำ ปลูกสตอเบอรี่ง่ายๆ ปลูกผักขาย ปลูกหอม ปลูกผักชี ปลูกเเครอท ปลูกมะเขือเปราะ ผักกาดหี่น มะเขือม่วง ปลูกผักขาย ปลูกผักกินเอง ปลูกแตงโต  ปลูกฟักทองเก็บยอดขาย เตรียมดินปลูกผัก ปลูกผักในห้อง ปลูกผักบนคอนโด วิธีเตรียมดินปลูกผัก

ในเมื่องหนาว มัทก็ปลูกและทำการถนอมอาหารแบบแช่แข็งไว้กินทั้งปีด้วยคะ.
🥰อีกกิจกรรมเป็นกิจวัตรประจำวัน ให้ครอบครัวและ คนที่สนใจว่าคนที่มาอยู่เมื่องนอก  ทำอะไรบ้างนะคะ  .
หากใครมีคำถามต่างๆ เกี่ยวกับกฏหมายสวิส  หรือที่มัทตอบได้มัทนอกเหนือจากในคลิป  .
ก็สามารถ คอมเม้นท์ไว้ใต้คลิปได้เลยคะ
ยินดีตอบถุกคำถามที่ตอบได้เลยคะ
💜คลิปมัทเก็บทั้งหมด ถ่ายภาพและวีดีโอจากโทรศัพท์ซัมซุง กาแล็กซี โน็ต20 อัลตร้า 5จิ
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
ทดสอบกันสั่น มีระบบกันสั่นในตัว มีไมค์ในตัว มีซูมในตัว มัทประจำใจระบบกันสั่น ของเจ้า Samsung Galaxy Note20 ultra 5G มากๆภาพสวยมากๆคะ

🙏ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคน🙏
ที่กดซับตะไคร้ Subscribe 
กดติดตาม และกดไลค์  เป็นกำลังใจให้มัทนะคะ 
มาดามสวิส🇨🇭
Madame Swiss 🇨🇭
มาดาม มัทนา🇨🇭
Line ID:madamematthana🇨🇭

ชมคลิปทั้งหมดของมัทได้ที่https://www.youtube.com/channel/UCgCxu01G3eLdccAIp4W3WYg
ชมคลิปเก็บเห็ด​เก็บผลไม้ป่าสวิสเซอร์​แลนด์​: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhaC9C5HsoLRd35cDHxP1FjpyB6nzFmq
ชมคลิปเกี่ยวกับกฏหมายสวิสได้ที่
กฏหมายสวิส: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhaC9C5HsoLQPrGru5WoKdakWYPfNync
ชมคลิปภาษาเยอรมันสำหรับหมอนวดได้ที่
ภาษาเยอรมันสำหรับหมอนวด: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhaC9C5HsoLQJa71mTmDub8Un6FAYBQA9
ชมคลิปการขอพาสสวิสง่ายๆได้ที่
https://youtu.be/7H55tQH0PRk

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Raccard Raclette อาหารประจำชาติสวิตเซอร์แลนด์​

พาเที่ยวงานไทย ที่สวิตเซอร์แลนด์🇨🇭 มีอาหารแซบๆ มีต้นกล้าผักไทย ที่หายาก ที่คุณเห็นแล้วจะต้องซื้อค่ะ


madameaumchannelbottipflanzenงานไทยสวิตเซอร์แลนด์คนไทยในต่างแดนผักไทยในต่างแดน
คลิปนี้เป็นคลิปที่พาทุกคนไปเที่ยวงานไทย ที่สวิตเซอร์แลนด์🇨🇭ค่ะ อยากบอกว่า อั้มตื่นเต้นมากๆที่จะได้กินอาหารไทยแบบแซบๆ และได้เห็นวัฒธรรมไทยที่ไม่ได้เห็นมานานแล้วค่ะ ซึ่งไม่ได้มีบ่อยๆที่นี้นะค่ะ ที่งานไทยเค้าก็มีอาหารหลากหลายเมนู มีผักไทย ที่ค่อยข้างจะหายาก(สำหรับที่นี่นะค่ะ😁) เค้ามีผักไทยหลายพันธ์ให้เลือกซื้อเยอะแยะเลยค่ะ ดูได้จากในคลิปนะค่ะ😉
‼️ฝากกดติดตามช่อง
Madame Aum Channel
เพื่อเป็นกำลังให้อั้มได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะค่ะ❤❤
คุณสามารถติดต่อและติดตามชีวิตของมาดามอั้ม ได้ทางช่องด้านล่างค่ะ 👇👇
👉 ยูทูป : Madame Aum Channel
👉 FB : Madame Aum Channel
👉 Line : Madame Aum Channel
👉 IG : aumkung.sudnarak
👉 Tiktok :@madameaumchannel
👉 Email : thaiswissfamily@gmail.com
อั้มขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะค่ะ
❤ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ❤

พาเที่ยวงานไทย ที่สวิตเซอร์แลนด์🇨🇭 มีอาหารแซบๆ มีต้นกล้าผักไทย ที่หายาก ที่คุณเห็นแล้วจะต้องซื้อค่ะ

ร้านมิชลินจากสวิตเซอร์แลนด์มาเปิดใหม่✨


กดติดตามหรือกดกระดิ่งด้วยนะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา
https://goo.gl/XFHb05
หรือจะมาติดตามพวกเราที่แฟนเพจก็ได้นะ
FB : https://goo.gl/lyOQn6
และติดตามพี่เสือได้อีกหลายช่องทาง
IG : TigerCrys
พี่คัตโตะ
IG : cuttO
Facebook Page : Cutto https://bit.ly/30M6lX5
พี่โค้ดดี้
IG : Kodeykodey
Facebook Page : Kodey https://bit.ly/2zuvcmW
พี่เอ็ดดี้
IG : eddiejets
Facebook Page : พี่เอ็ด7วิ https://bit.ly/3dVUadD
พี่แนตตี้
IG :Nattyjt
Facebook Page : แนตตี้ เสือร้องไห้ https://bit.ly/2YmB3TG
Email : tigercrys@gmail.com
เสือร้องไห้
สวิตเซอร์แลนด์
IGNIV

ร้านมิชลินจากสวิตเซอร์แลนด์มาเปิดใหม่✨

Cheese Fundue : ฟองดูชีส 🥂อาหารพื้นเมืองสวิตเซอร์แลนด์ 🇨🇭🇨🇭


💯🇨🇭🇨🇭ฟองดูชีส อาหารประจำชาติสวิสเซอร์แลนด์ ที่นิยมรับประทานกันในฤดูหนาวกับไวน์ขาว เป็นขนมปังก้อนเล็กๆ จุ่มในหม้อร้อน ที่บรรจุเนยแข็ง.

Cheese Fundue : ฟองดูชีส 🥂อาหารพื้นเมืองสวิตเซอร์แลนด์ 🇨🇭🇨🇭

Rösti โรสติ อาหารของประเทศสวิตฯ อาหารฝรั่งง่าย แถมอร่อยถูกปากคนไทย


ส่วนผสม
มันฝรั่ง 1,000 ก.
เบคอน 100 ก.
เนยจืด 30 ก.
เกลือ 1/2 ช.ช
น้ำมันพืช 1/2 ช.ต ( ใส่ในกรณีเบคอนมีมันน้อย)
ชีส 3 แผ่น (ไม่ใส่ก็ได้ )
หอมหัวใหญ่หั่นลูกเต๋าเล็ก 1 หัว

Rösti โรสติ อาหารของประเทศสวิตฯ อาหารฝรั่งง่าย แถมอร่อยถูกปากคนไทย

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ อาหาร ประเทศ ส วิ ต เซอร์ แลนด์

Cẩm Nhung

Xin chào các bạn, Mình tên là Cẩm Nhung, như bao cô gái khác mình cũng đam mê mỹ phẩm say mê làm đẹp và chỉnh chu cho nhan sắc của mình. Vì thế, mình muốn chia sẻ những bí quyết làm đẹp của mình cho các bạn để các bạn có thể cẩn thận hơn cũng như tìm hiểu được những cách chăm sóc da đẹp nhất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button