Home » [NEW] คำศัพท์ โลจิสติกส์ • Logistics Words Guide • พร้อมความหมาย & ภาพประกอบ | การขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ – Nangdep.vn

[NEW] คำศัพท์ โลจิสติกส์ • Logistics Words Guide • พร้อมความหมาย & ภาพประกอบ | การขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ – Nangdep.vn

การขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์: คุณกำลังดูกระทู้

• คำศัพท์ โลจิสติกส์ •
Logistics Words Guide

Actual Weight : น้ำหนักจริงของสินค้า

Airfreight : การขนส่งสินค้าทางอากาศ 
บริการ Airfreight

Airline : สายการบิน

Amendments : การแก้ไข/เปลี่ยนแปลงเอกสารสำคัญ เช่น B/L, AWB

AWB ⇔ Air Way Bill : ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ

B/L ⇔ Bill of Lading : ใบตราส่งสินค้าทางเรือ

BAF ⇔ Bunker Adjustment Factor : ค่าชดเชยภาระ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการปรับตัว

Bonded Warehouse : คลังสินค้าทัณฑ์บน ยกเว้นการเก็บอากร

Booking Confirmation : เอกสารยืนยันการจองระวาง

Break Bulk : เรือสำหรับบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ 
Break Bulk

Bulk : เรือสำหรับบรรทุกสินค้าแบบเทกอง 
Bulk

CAF ⇔ Currency Adjustment Factor : ค่าความผันผวนของสกุลเงิน

Cargo Insurance : การประกันภัยสินค้าขนส่ง

Carrier ⇔ Liner/Airline : สายเรือ / สายการบิน

CFS ⇔ Container Freight Station : ค่าธรรมเนียมการโหลดสินค้า

CIC ⇔ Container Imbalance Charge : ค่าธรรมเนียมความผันผวนของตู้คอนเทนเนอร์

Co-Loader : ตัวแทนโหลดสินค้า

COA ⇔ Certificate of Analysis : ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพชีววัตถุ ซึ่งจะระบุ Product Name, Batch Number & Lot No., Manufacturing Date, Expiration Date

Consignee ⇔ Importer : ผู้นำเข้าสินค้า

Consolidator : การขนส่งแบบรวมตู้สินค้า

Container Ships : เรือขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ 
Container Ships

Container Size : ขนาดของตู้คอนเทนเนอร์ 
Container Size

Container Type : ประเภทตู้คอนเทนเนอร์

Cubic Meter ⇔ CBM. : หน่วยวัด ลูกบาศก์เมตร ใช้ในการขนส่งสินค้า 
CBM.

Customs Broker : ตัวแทนผ่านพิธีการศุลกากร

Customs Clearance : การดำเนินผ่านพิธีการศุลกากร 
บริการ Customs Clearance

D/O ⇔ Delivery Order : เอกสารปล่อยสินค้าขาเข้า

Demurrage Charge : ค่าเสียเวลา ที่ต้องชำระให้เจ้าของตู้คอนเทนเนอร์ กรณี ตู้ค้างอยู่ในท่าเรือเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ (ไม่มาเคลียร์ตู้ออกไป)

Detention Charge : ค่าเสียเวลา ที่ต้องชำระให้เจ้าของตู้คอนเทนเนอร์ กรณี ตู้อยู่นอกท่าเรือเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ (ไม่นำตู้มาคืน)

See also  [Update] Bangkok International Trade & Exhibition Centre | ไบเทค bts - Nangdep.vn

Dimension : ขนาดบรรจุภัณฑ์ กว้าง x ยาว x สูง

Door to Door : การขนส่งสินค้าแบบเหมาจ่าย 
บริการ Door to Door

EBS ⇔ Emergency Bunker Surcharge : ค่าน้ำมันปรับเพิ่ม ทางเรือ

ETA ⇔ Estimate Time Arrival : วันที่เรือ/เครื่องบินถึงปลายทาง

ETD ⇔ Estimate Time Departure : วันที่เรือ/เครื่องบินออกจากต้นทาง

FAC ⇔ Facilities Charge : ค่าอำนวยความสะดวก ในท่าเรือ

FAF ⇔ Fuel Adjustment Factor : ค่าชดเชยภาระ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการปรับตัว

FAK ⇔ Freight All Kind : ค่าระวางสำหรับการขนส่งสินค้าทุกประเภท (สินค้าทั่วไป)

FCL ⇔ Full container load : การขนส่งสินค้าแบบเต็มตู้ 
FCL คือ


บริการ FCL

FDA ⇔ Food & Drug administration : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Feeder ⇔ Feeder Vessel : เรือลำเลียงตู้ นิยมเรียกว่า “เรือลูก” 
Feeder

FEU ⇔ Forty foot Equivalant Unit : ตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต

Free time : ระยะเวลาปลอดค่าใช้จ่าย การพักสินค้าในท่าเรือ/ท่าอากาศยาน

Freight Collect : ค่าระวางชำระที่ปลายทาง

Freight Forwarder : ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

Freight Prepaid : ค่าระวางชำระที่ต้นทาง

Fumigation : การรมยาวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้ เพื่อกำจัดศัตรูพืช 
Fumigation

Gross Weight ⇔ G.W. : น้ำหนักของสินค้า รวมบรรจุภัณฑ์

HS Code (Harmonized System Code) ⇔ พิกัดศุลกากร : ระบบตัวเลขสากล 6 หลัก ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้จำแนกแยกประเภทสินค้าในโลกของเราให้เป็นระบบเดียวกัน ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย World Customs Organization (องค์การศุลกากรโลก)

IceBreaker Ships : เรือตัดน้ำแข็ง 
IceBreaker Ships

Incoterms : ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ 
Incoterms 2020

Invoice ⇔ Commercial Invoice : เอกสารแสดงรายการสินค้า และราคา

ISF ⇔ Importer Security Filing (10+2) : ชื่อที่ใช้เรียก วิธีการ submit ข้อมูลก่อนการส่งออกสินค้าทางเรือไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ที่เราเรียกกันว่า ISF 10+2 ซึ่งจะต้องทำการส่งข้อมูลให้กับ U.S. Customs and Border Protection (CBP) ก่อนตู้สินค้าจะขึ้นเรือไปยังสหรัฐอเมริกา ไม่น้อยกว่า 24 ชม. (โดย 10 รายการเป็นข้อมูลจาก Importer และอีก 2 รายการ จาก Carrier)

L/C ⇔ Letter of Credit : การชำระเงินในการค้าระหว่างประเทศที่มีธนาคารเป็นตัวกลาง

LCL ⇔ Less than container load: การขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้ 
LCL คือ


บริการ LCL

See also  [Update] �����ѧ�������Ѻ�ѡ������ | ภายใต้ ภาษาอังกฤษ - Nangdep.vn

Liner : สายเรือ

Local Charge : ค่าธรรมเนียมภาวระหน้าท่า เช่น THC, CFS

Lowbase (Lowbed) – Lowboy Trailer : รถพ่วงพื้นต่ำที่ใช้ขนส่งยานพาหนะหนัก

Manifest : บัญชีรายการสินค้า-ผู้โดยสาร ซึ่งบรรทุกมากับเรือหรือเครื่องบิน ที่สำแดงต่อทางศุลกากร

MSDS ⇔ Material Safety Data Sheet : เอกสารที่แสดงข้อมูลต่าง ๆ ของสารเคมี เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับสารเคมีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย สำหรับ “ข้อมูลการขนส่ง” จะอยู่ในหัวข้อที่ 14 ซึ่งจะแสดง Class, UN number, Flash point และ ระดับของ Pakaging เป็นต้น

Net Weight ⇔ N.W. : น้ำหนักของสินค้า ไม่รวมบรรจุภัณฑ์

On Board Date : วันเรือออกจากท่าเรือต้นทาง

Packing : การทำบรรจุภัณฑ์เพื่อการนำเข้า-ส่งออก 
บริการ Packing

Packing List : เอกสารแสดงรายการบรรจุภัณฑ์

Partial Shipment : การแบ่งส่งหรือการทยอยส่งสินค้า

PCS ⇔ Port Congestion Surcharge : ค่าภาระความหนาแน่ของท่าเรือ

Penalty charge : ค่าปรับ

Port of Discharge ⇔ POD : ท่าเรือปลายทาง

Port of Loading ⇔ POL : ท่าเรือต้นทาง

Reverse Logistics ⇔ โลจิสติกส์ย้อนกลับ : กระบวนการจัดการสินค้าย้อนกลับจากลูกค้ามายังผู้ผลิต ไม่ว่าจะเป็นการเรียกกลับสินค้าคืน สินค้าเสียหาย สินค้าไม่ได้มาตรฐาน หรือ สินค้าหมดอายุใช้งาน 
อ่านเพิ่มเติม

Ro-Ro ⇔ Roll-on Roll-off : เรือสำหรับบรรทุกสินค้าที่มีล้อ 
Ro-Ro

Sailing Schedule : กำหนดการเดินเรือ

Sea Freight : การขนส่งสินค้าทางเรือ หรือทางทะเล 
Sea Freight คือ


บริการ Sea Freight

Seal ⇔ Container Seal : ซีลล็อคตู้คอนเทนเนอร์ 
Seal

SeaPort : ท่าเรือเดินทะเล/เมืองท่า

Sea Waybill ⇔ SWB : ใบตราส่งสินค้าทางเรือ ซึ่งใช้ปล่อยสินค้าที่ปลายทางได้

STS ⇔ Status Charge : ค่าเปลี่ยนสถานะ เรียกเก็บสำหรับการนำเข้าแบบ LCL 

Stuffing Date : วันที่บรรจุสินค้า

Shipper ⇔ Exporter : ผู้ส่งออกสินค้า

Shipping Line : สายการเดินเรือ

Shipping Marks : เครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ 
Shipping Marks

Surrender B/L : การเปลี่ยนสถานะ B/L เพื่อสั่งปล่อยสินค้าปลายทาง โดยไม่ใช้ Original B/L

T/T ⇔ Telegraphic Transfer : การชำระเงินค่าสินค้าโดยตรงด้วยการโอนเงิน 

Tanker Ships : เรือบรรทุกของเหลว 
Tanker Ships

Telex Release : คำสั่งอนุญาตปล่อยสินค้าโดยไม่ต้องใช้ Original B/L จะเกิดขึ้นหลังจากการแจ้ง Surrender B/L

Term Of Payment : เงื่อนไขการชำระเงิน สำหรับการส่งสินค้าระหว่างประเทศ เช่น T/T, L/C

See also  [Update] Phuket | Light Rail Transit | รถไฟฟ้าภูเก็ต - Nangdep.vn

TEU ⇔ Twenty foot Equivalant Unit : ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต

THC ⇔ Terminal Handling Charge : ค่าธรรมเนียมในการใช้ท่าเรือ/ท่าอากาศยาน

Transhipment : การถ่ายลำเรือ

Transit time : ระยะเวลาในการขนส่งจากต้นทางถึงปลายทาง

Vessel ⇔ Mother Vessel : เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ นิยมเรียกว่า “เรือแม่” 
Vessel

VGM ⇔ Verified Gross Mass : การรับรอง น้ำหนักรวมของตู้คอนเทนเนอร์เมื่อบรรจุสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะต้องแยกแสดงท้้งน้ำหนักตู้ฯ และ น้ำหนักสินค้า โดยผู้ส่งออกมีหน้าที่จะต้อง Submit VGM ให้กับทางสายเรือก่อน Cut-off time อย่างน้อย 24 ชั่วโมง

Volume Weight : น้ำหนักที่คิดจากปริมาตรของสินค้า ซึ่งโดยปกติจะใช้เกณฑ์ ทางเรือ (1คิวบิกเมตร = 1,000กิโลกรัม), ทางแอร์ (6000 คิวบิกเซนติเมตร = 1กิโลกรัม) 
คำนวณปริมาตร


สารคดี เจาะลึกวิธีการทำงานของเรือสำราญ


ติดตามสาระ และเรื่องราวดีๆมากมายได้ที่นี่

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

สารคดี เจาะลึกวิธีการทำงานของเรือสำราญ

รถไฟ ตู้คอนเทนเนอร์ คมนาคม


รถไฟ ตู้คอนเทนเนอร์ คมนาคม

@บ้านคอนเทนเนอร์ราคาถูก


@ตู้คอนเทนเนอร์
@คอนเทนเนอร์โชว์เคส CONTAINERSHOWCASE
www.containershowcase.com
เรียน คุณลูกค้า
ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจครับทางลูกค้าสามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
ในหน้าแรกของ www.containershowcase.com
จะมีโปรโมชั่นแบบและราคาครับ
สอบถามข้อมูลและ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
0899995345
0945678899
LINE OA
( Line Official Account )
@containershowcase
มี @ แอดนำหน้าครับ

ดูผลงานการส่งสินค้าทุกวัน
FACEBOOK
http://www.facebook.com/containershowcase

แผนที่ SHOWROOM
นัดล่วงหน้า 7 วันครับ
บริษัท คอนเทนเนอร์โชว์เคส จำกัด
ตำบล บางเพรียง อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10560
089 999 5345
https://maps.app.goo.gl/39bjdMys9YrCHaP57ตู้คอนเทนเนอร์ราคาถูก
www.containershowcase.com
ตู้คอนเทนเนอร์
คอนเทนเนอร์
ราคาตู้คอนเทนเนอร์
ตู้คอนเทนเนอร์ราคาถูก
บ้านตู้คอนเทนเนอร์
บ้านคอนเทนเนอร์
ตู้คอนเทนเนอร์บ้าน
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์
ตู้คอนเทนเนอร์มือสอง
ตู้คอนเทนเนอร์นครราชสีมา
ตู้คอนเทนเนอร์อุบลราชธานี
ตู้คอนเทนเนอร์เชียงใหม่
ตู้คอนเทนเนอร์ปทุมธานี
ตู้คอนเทนเนอร์อยุธยา
ตู้คอนเทนเนอร์ราคา
ราคาตู้คอนเทนเนอร์มือสอง
containershowcase
ตู้คอนเทนเนอร์ราคาถูก
www.containershowcase.comตู้คอนเทนเนอร์ราคาถูก
www.containershowcase.comตู้คอนเทนเนอร์ราคาถูก
www.containershowcase.com

@บ้านคอนเทนเนอร์ราคาถูก

Reefer Container Manual #2 การติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์แบบเย็น (6 steps to setup refrigerated container)


วันนี้ทาง ThaiReefer จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์เย็น ซึ่งทางลูกค้าสามารถชมคลิปนี้แล้วนำวิธีไปปฏิบัติตามเองได้เลย ซึ่งทางเราจะอธิบายขั้นตอนตั้งแต่ การจั๊มป์ไฟเข้าเบรคเกอร์ (กรณีไม่มีจุดต่อพาวเวอร์ปลั๊ก), การเปิดเครื่องทำความเย็น, การเซ็ตค่าอุณหภูมิ และการตรวเช็คการเดินลมภายในตู้คอนเทนเนอร์
ข้อมูลติดต่อ ThaiReefer
โทร. 093 1804447
[email protected] : @thaireefer
email : [email protected]

Reefer Container Manual #2 การติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์แบบเย็น (6 steps to setup refrigerated container)

การขนส่งระบบตู้คอนเทนเนอร์


การขนส่งระบบตู้คอนเทนเนอร์

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ การขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *