Home » [NEW] บทที่ 4 วงจรคอมบิเนชั่น | บิ ว เก ต – Nangdep.vn

[NEW] บทที่ 4 วงจรคอมบิเนชั่น | บิ ว เก ต – Nangdep.vn

บิ ว เก ต: คุณกำลังดูกระทู้

วงจร logic แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

          1. วงจร combination เป็นวงจรที่สัญญาณออก (output) ขึ้นอยู่กับสัญญาณเข้า (input) ณ เวลานั้นๆ

          2. วงจร sequential เป็นวงจรที่สัญญาณออกขึ้นอยู่กับ

                 – สัญญาณเข้า ณ เวลานั้นๆ และ

                 – สถานะของวงจรในขณะนั้น (หรือสัญญาณเข้าก่อนหน้า)

       วงจรคอมบิเนชัน (Combination circuits)
บางครั้งจะเรียกว่า วงจรเชิงจัดหมู่ เป็นวงจรที่ประกอบขึ้นด้วยลอจิกเกตต่าง
ๆ การสร้างวงจรก็คือ การนำเอาเกตต่าง ๆ
มาต่อกันเป็นวงจรเพื่อให้วงจรสามารถทำงานได้ตามที่เราต้องการ
การทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเกตและสัญญาณอินพุทที่ป้อนเข้า

โดยแสดงออกทางเอาท์พุตของวงจร

นิพจน์บูลลีนแบบ Mimterm และ Maxterm

      นิพจน์บูลลีน (Boolean expression)หรือสวิตชิงฟังชัน (Switching
Function)สามารถที่จะเขียนได้ 2 รูปแบบคือเขียนเป็นเทอมของการคูณ (Product term) ของตัวแปรเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามินเทอม (Minterm)และเขียนเป็นเทอมของการบวก (Sum term) ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแมกซ์เทอม (Maxterm)
      มินเทอม (Minterm)คือการเขียนนิพจน์บูลลีนในรูปผลคูณ
ของตัวแปรทุกตัวตัวแปรแต่ละตัวสามารถมีค่าได้สองค่า
คือค่าปกติและค่าคอมพลีเมนต์ เช่น 

แต่ในเทอมหรือนิพจน์เดียวกัน
จะมีได้เพียงค่าเดียว จำนวนนิพจน์ที่ได้จะขึ้นอยู่กับจำนวนตัวแปร คือ 2n 
มินเทอม ถ้า n เป็นจำนวนตัวแปรและค่าปกติจะถูกแทนด้วย “1”
ส่วนค่าคอมพลีเมนต์จะถูกแทนด้วย”0″ นั่นคือ ถ้า A = “1”จะเป็น A แต่ถ้า A=
“0” ดังตัวอย่างในตารางข้างล่าง

 แมกซ์เทอม (Maxterm)คือการเขียนนิพจน์บูลลีนในรูปผลบวก 
ของตัวแปรทุกตัวตัวแปรแต่ละตัวสามารถจะมีค่าได้สองค่าเช่นเดียวกัน
คือค่าปกติและค่าคอมพลีเมนต์ เช่น

แต่ในเทอมหรือนิพจน์เดียวกันจะมีได้เพียงค่าเดียว จำนวนนิพจน์ที่ได้จะขึ้นอยู่กับจำนวนตัวแปร คือ 2n มินเทอมถ้า n เป็นจำนวนตัวแปรและค่าปกติจะถูกแทนด้วย “0” ส่วนค่าคอมพลีเมนต์จะถูกแทนด้วย “1” ดังตัวอย่างในตารางข้างบน

   

2. การสร้างสมการจากมินเทอมและแมกซ์เทอม

         การสร้างสมการจากมินเทอมจะต้องใช้
มินเทอมที่ทำให้ลอจิกเอาท์พุตเป็น “1”
ทุกเทอมนำเอามินเทอมดังกล่าวมารวมกันด้วยตัวกระทำ OR จะได้สมการผลบวกของมินเทอมหรือ Sum Of Minterm ใช้เครื่องหมาย ∑m แทน Minterm

 ตารางความจริงของวงจรลอจิกชนิด 3 ตัวแปร
      พิจารณาจากตารางความจริง
      1. ลอจิกเอาท์พุต X = “1” เมื่อ

    2. นำเอามินเทอมมารวมกันด้วยตัวกระทำ OR เมื่อนำมารวมกันด้วยตัวกระทำ OR
ถ้าเทอมใดหรือหลายเทอมมีค่าลอจิกเป็น”1″ เอาท์พุต X ก็จะเป็น “1”
จึงสามารถจะเขียนสมาการได้ดังนี้

    3. สมการผลรบวกของมิมเทอมหรือ Sum Of Minterm จะเห็นว่าสมการที่ได้จากข้อ 2
เป็นสมการที่ได้จากการคูณทางลอจิก (AND) ของตัวแปรแล้วนำมารวมกันทางลอจิก
(OR) จึงเรียกสมการนี้ว่าผลบวกของมินเทอม Sum Of Minterm

    4. การเขียนสมการในรูปแบบอื่นสมการที่ได้จากข้อ 2 อาจเขียนในรูปของสวิตชิ่งฟังชั่นหรือบูลลีนฟังชั่นได้ดังนี้

     รูปแบบมาตรฐานของสมการลอจิก (Standard
Forms)รูปแบบมาตรฐานของสมการลอจิกเป็นการทำสมการที่ได้จากมินเทอมและแมกซ์เทอมโดยให้อยู่ในรูปที่ง่ายและวงจรลอจิกที่ได้จะเป็นชนิด
2 ระดับ (Two-level logic) ซึ่งมีรูปแบบมาตราฐาน 2 รูปแบบคือ

     1.สมการผลบวกของผลคูณหรือ SOP (Sum of Product)
        เป็นสมการที่ประกอบด้วยตัวแปรปกติ (Uncomplement)
หรือตัวแปรคอมพลีเมนต์ (Complement) ที่คูณทางลอจิกหรือ AND กัน
และนำแต่ละเทอมมารวมกันทางลอจิก หรือ OR กัน ดังตัวอย่าง

See also  [Update] trophy wife แปลว่า คือ หมายถึง ตัวอย่าง การใช้ | gold digger แปล - Nangdep.vn

ตัวอย่าง
เครื่องจักรในโรงงานแห่งหนึ่งจะหยุดทำงาน (Off)เมื่อตัวเซ็นเซอร์ (Sensor) 2
ใน 3 ตัว หรือทั้ง 3 ตัวมีค่าทางลอจิกเป็น HIGH จงออกแบบวงจรเซ็นเซอร์
(Sensor)ที่จะใช้ควบคุมเครื่องจักเครื่องนี้

        ขั้นที่ 1  วิเคราะห์สิ่งที่ต้องการหรือโจทย์ปัญหา

          อินพุต คือตัวเซ็นเซอร์ (Sensor) มี 3 อินพุต สมมุติให้เป็น A, B และ C

          เอาท์พุตสมมุติให้ค่าลอจิกที่เป็น HIGH ทำให้เครื่องจักรให้หยุดทำงานให้  S แทนเอาท์พุต

          เงื่อนไขทำให้เอาท์พุต (S) เป็น HIGH คือ อินพุต2 ใน 3 ตัว หรือทั้ง3 ตัวมีค่าทางลอจิกเป็น HIGH

 

ขั้นที่ 3 เขียนสมการลอจิกจะเขียนได้สองรูปแบบดังได้กล่าวมาแล้วคือ 
แบบผลบวกของมินเทอมหรือผลบวกของผลคูณ (SOP)
และผลคูณของแมกซ์เทอมหรือผลคูณของผลบวก (POS) ดังนี้

สมการแบบ SOP จะนิยมใช้มากเพราะดูไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการลดรูปสมการในขั้นตอนต่อไป 

ขั้นที่ 4 ลดรูปสมการ

        
การลดรูปสมการเป็นการทำให้เกตและจำนวนตัวแปร(ตัวอักษรที่ใช้แทนตัวแปรในสมการ)
ลดน้อยลงเพื่อประหยัดเกต ทำให้วงจรง่าย ไม่ซับซ้อน
และไม่เสียเวลาในการสร้างวงจร ในขั้นตอนต่อไป การลดรูปสมการทำได้หลายวิธี
ได้แก่การใช้ตารางความจริง การใช้พีชคณิตบูลลีน
และการใช้เครื่องมือพิเศษอื่นๆเช่น การใช้ผังคาร์โนห์ (Karnaugh Map) เป็นต้น ซึ่งจะได้กล่าวรายละเอียดต่อไปสำหรับตัวอย่างนี้จะขอใช้พีชคณิตบูลลีน ดังนี้

ขั้นที่ 5 เขียนวงจรลอจิก

ขั้นที่ 6  สร้างและทดสอบวงจร(มีรายละเอียดในหน่วยต่อไป)
          ตัวอย่าง  กำหนดให้  Q เป็นเอาท์พุตและ A,B และ C เป็นอินพุต  โดยมีเงื่อนไขดังนี้
                         Q = “0” เมื่อ A=”1″, B =”0″ หรือ A = “0”, C = “0” ส่วนเงื่อนไขอื่น Q = “1”

ลดรูปสมการ

 

แต่ในเทอมหรือนิพจน์เดียวกัน จะมีได้เพียงค่าเดียว จำนวนนิพจน์ที่ได้จะขึ้นอยู่กับจำนวนตัวแปร คือ 2n มินเทอม ถ้า n เป็นจำนวนตัวแปรและค่าปกติจะถูกแทนด้วย “1” ส่วนค่าคอมพลีเมนต์จะถูกแทนด้วย”0″ นั่นคือ ถ้า A = “1”จะเป็น A แต่ถ้า A= “0” ดังตัวอย่างในตารางข้างล่างแต่ในเทอมหรือนิพจน์เดียวกันจะมีได้เพียงค่าเดียว จำนวนนิพจน์ที่ได้จะขึ้นอยู่กับจำนวนตัวแปร คือ 2n มินเทอมถ้า n เป็นจำนวนตัวแปรและค่าปกติจะถูกแทนด้วย “0” ส่วนค่าคอมพลีเมนต์จะถูกแทนด้วย “1” ดังตัวอย่างในตารางข้างบน3. สมการผลรบวกของมิมเทอมหรือ Sum Of Minterm จะเห็นว่าสมการที่ได้จากข้อ 2 เป็นสมการที่ได้จากการคูณทางลอจิก (AND) ของตัวแปรแล้วนำมารวมกันทางลอจิก (OR) จึงเรียกสมการนี้ว่าผลบวกของมินเทอม Sum Of Minterm


Shayne Ward – Until You (Audio)


Taken from the album Breathless
Click here to buy on iTunes http://smarturl.it/ShayneWardBreathless
Click here to buy Until You http://smarturl.it/ShayneWardBreathless

See also  [Update] นาฬิกาผู้หญิง 2021 เช็กลิสต์ 10 นาฬิกา แบรนด์ดังสุดฮิต | แบรนด์นาฬิกาหรู - Nangdep.vn

Follow Shayne Ward
Website: http://shaynewardofficial.com/
Facebook: https://www.facebook.com/shayneward
Twitter: https://twitter.com/shayneTward?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
Spotify: https://open.spotify.com/artist/6H4lieipng8aGu3Hbd1UeJ

Lyrics
Baby life was good to me
But you just made it better
I love the way you stand by me
Throught any kind of weather
I don’t wanna run away
Just wanna make your day
When you feel the world is on your shoulders
Don’t wanna make it worse
Just wanna make us work
Baby tell me I will do whatever
[Chorus:]It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby nobody, nobody, until you
Baby it just took one hit of you now I’m addicted
You never know what’s missing
Till you get everything you need, yeah
I don’t wanna run away
Just wanna make your day
When you feel the world is on your shoulders
Don’t wanna make it worse
Just wanna make us work
Baby tell me, I’ll do whatever
[Chorus:]It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby, nobody, nobody until you
See it was enough to know
If I ever let you go
I would be no one
Cause I never thought I’d feel
All the things you made me feel
Wasn’t looking for someone until you
[Chorus x2]Nobody, nobody, until you

See also  [Update] จากชาเขียวที่ดี (chak chakiao thi di) แปลว่า | oishi แปล ว่า - Nangdep.vn

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Shayne Ward - Until You (Audio)

[เล่าไปเรื่อย EP.3] สารคดีชีวิต – ถอดรหัสอัจฉริยะ บิล เกตส์ ภาค1 by Netflix (Podcast)


Facebook : http://www.fb.com/ThisisabookTH
Youtube : https://www.youtube.com/c/ThisisaBooK
EP นี้ผมขอพาออกจากเรื่องหนังสือไปเล็กน้อย พาไปดูเรื่องราวชีวิตของ มหาเศรษฐีอันดับ 1 ของโลก บิล เกตส์ ผ่านสารคดี Netflix ถอดรหัสอัจฉริยะ บิล เกตส์ อะไรคือสิ่งที่ บิล กำลังทำอยู่ในเวลานี้ และอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดเหล่านั้นของเขา โดยนี่เป็นภาค 1 หากเพื่อนๆชอบ ฝากกดติดตาม และกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไม่พลาดภาคต่อๆไปกันนะครับ ขอบคุณครับ

[เล่าไปเรื่อย EP.3] สารคดีชีวิต - ถอดรหัสอัจฉริยะ บิล เกตส์ ภาค1 by Netflix (Podcast)

เทคนิคบริหารเวลาแบบเข้ากระท่อมของ บิล เกตส์ | The Secret Sauce EP.141


บุคคลระดับโลก มหาเศรษฐีพันล้าน เขาบริหารเวลากันอย่างไร เคล็ดลับของพวกเขาน่าเอามาเรียนรู้และปรับใช้กับชีวิต
เคน นครินทร์ สรุปเทคนิคบริหารเวลาของ บิล เกตส์ ผู้ก่อตั้งไมโครซอฟท์ ไอคอนอันดับต้นๆ ของโลก ผู้รักการอ่านและบริหารเวลาได้อย่างยอดเยี่ยม
———————————————
THE STANDARD PODCAST : EYEOPENING FOR YOUR EARS
พอดแคสต์จากสำนักข่าว THE STANDARD
Website : https://www.thestandard.co/podcast
SoundCloud: https://soundcloud.com/thestandardpodcast
Spotify : https://open.spotify.com/show/6uJmks8uV10wFxPyJ9pKzi?si=bIoVtWSTRTuu5TVW_yZLNw
Twitter : https://twitter.com/TheStandardPod
Facebook : https://www.facebook.com/thestandardth/

BillGates TheSecretSauce TheStandardPodcast TheStandardCo TheStandardTH

เทคนิคบริหารเวลาแบบเข้ากระท่อมของ บิล เกตส์ | The Secret Sauce EP.141

💔เปิดชีวิตคู่ ‘บิล เกตส์-ภรรยา’ ก่อนหย่าร้างปิดฉาก 27 ปี แบ่งสมบัติกว่า 4 ล้านล้านบาท


ขอบคุณที่มา : mgronline

💔เปิดชีวิตคู่ 'บิล เกตส์-ภรรยา' ก่อนหย่าร้างปิดฉาก 27 ปี แบ่งสมบัติกว่า 4 ล้านล้านบาท

ต้องโทษดาว – อิ้งค์ วรันธร | The Wall Song ร้องข้ามกำแพง


พบกับรายการ The Wall Song ร้องข้ามกำแพง
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.05 น.
ทาง ช่องเวิร์คพอยท์ หมายเลข 23
=========================================
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/workpoint
Website: https://www.workpointtv.com
Instagram: https://www.instagram.com/workpoint
TikTok: https://vt.tiktok.com/ZS9GDwTY

ต้องโทษดาว - อิ้งค์ วรันธร | The Wall Song ร้องข้ามกำแพง

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ บิ ว เก ต

Leave a Reply

Your email address will not be published.