Home » [NEW] | บุคคล ที่ ประสบ ความ สำเร็จ ใน ประเทศไทย – Nangdep.vn

[NEW] | บุคคล ที่ ประสบ ความ สำเร็จ ใน ประเทศไทย – Nangdep.vn

บุคคล ที่ ประสบ ความ สำเร็จ ใน ประเทศไทย: คุณกำลังดูกระทู้

หัวข้อวิทยานิพนธ์:

Project Title:

การศึกษาภาวะผู้นำธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย

A Study of Successful Startup Leadership in Thailand

ชื่อนักศึกษา:

Author:

นางสาวกิติมา หงส์ศิริกาญจน์

Miss Kitima Hongsirikarn

อาจารย์ที่ปรึกษา:

Advisor:

ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี, ดร.บุรินทร์ สันติสาส์น

Asst.Prof.Dr.Chalermkiat Wongvanichtawee, Dr.Burin Santisarn

ระดับการศึกษา:

Degree:

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

Doctor of Philosophy

สาขาวิชา:

Major:

การจัดการ

Management

คณะ:

Faculty:

บัณฑิตวิทยาลัย

Graduate Schools

ปีการศึกษา:

Academic year:

2562

2019

การอ้างอิง/citation

กิติมา หงส์ศิริกาญจน์. (2562). การศึกษาภาวะผู้นำธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในประเทศไทยยุค 4.0 ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ และหาแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำให้เกิดขึ้น เนื่องจากปัจจุบันการแข่งขันในการทำธุรกิจทวีความรุนแรงและรวดเร็วส่งผลให้ภาครัฐเล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนแนวคิดธุรกิจสตาร์ทอัพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามผลจากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าธุรกิจสตาร์ทอัพมากกว่า 75% ประสบกับความล้มเหลวในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพตั้งแต่ปีแรก และลดลงเรื่อย ๆ ในปีต่อ ๆ มาโดยหนึ่งในสาเหตุหลักมาจากภาวะผู้นำของตัวผู้ประกอบการสตาร์ทอัพเอง ในขณะที่ประเทศไทยมีผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จเพียงไม่ถึง 400 ราย แม้ว่าได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนหลายหมื่นล้านบาท

โดยการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจำนวน 32 คน และ การทำสนทนากลุ่มกับกลุ่มตัวอย่าง 7 คน และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ที่สาระหลัก (Content Analysis)จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 32 คนในรูปแบบของการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) ประกอบด้วย เจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในการระดมทุนผ่าน Venture Capital ในประเทศไทยในช่วงปี 2012-2017จำนวน 22 คน กลุ่มนักลงทุนที่คัดเลือกสตาร์ทอัพในการลงทุน (VC and Investors) จำนวน 7 คน และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  (Incubators Specialist) อีกจำนวน  7 คน โดยมีบุคคลบางกลุ่มที่มีบทบาทในการสัมภาษณ์ในครั้งมากกว่าหนึ่งบทบาท และสุดท้ายการวิจัยนี้จึงเสริมข้อมูลผ่านการทำวิจัยเชิงปริมาณโดยการทำแบบสอบถามเสริม

จากการศึกษาค้นพบว่าตัวแปรด้านภาวะผู้นำที่สำคัญประกอบไปด้วยประเด็นสำคัญสามส่วนคือ ประเด็นด้านบุคลิกภาพ ด้านศักยภาพ และปัจจัยภายนอกด้านบุคคล โดยที่ข้อสรุปแต่ละประเด็นประกอบด้วย ประเด็นด้านบุคลิกภาพประกอบด้วย 5 ตัวแปรหลักคือ 1.ด้านมุมานะ 2.ด้านการเรียนรู้ 3.ด้านกล้าตัดสินใจ 4.ด้านการเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ  และ 5.ด้านวิสัยทัศน์ ประเด็นด้านศักยภาพประกอบด้วย 4 ตัวแปรหลักคือ 1.ด้านการบริหารทีม 2.ด้านการควบคุมตนเอง 3.ด้านการโน้มน้าวใจ และ 4.ด้านการสร้างความสัมพันธ์ ประเด็นด้านปัจจัยภายนอกประกอบด้วย 2 ตัวแปรหลักคือ 1.ทีมงาน และ 2.ลูกค้า โดยที่แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำประกอบด้วย 5 แนวทางหลักคือ 1.การพัฒนาผ่านการสร้างประสบการณ์ 2.การพัฒนาผ่านกระจกเงา 3.การพัฒนาผ่านการให้ข้อมูล 4.การพัฒนาผ่านการสร้างระบบนิเวศ และ 5.การพัฒนาผ่านการโค้ชชิ่งและระบบพี่เลี้ยง

 

คำสำคัญ:  สตาร์ทอัพ, ผู้นำ, ภาวะผู้นำ

Abstract

This research focused on characteristics of successful leadership in startup business in the Thailand 4.0 era and how to implant these leadership characteristic into Thais startups. According to robust changes in how to run businesses nowadays, entrepreneurs had to adjust themselves for the high and quick competition climate. Therefore, startup businesses get more attention by the government sector. However, empirical research has found out that over 75% of startup businesses failed in their first year, and continued to decrease in the year after because of entrepreneur leadership. This figure was supported by the success cases of Thailand startup businesses. There were less than 400 startups in Thailand that had succeeded in continuing their businesses, even though Thailand’s government supported over 10 billion baht to these entrepreneurs, the success rate was still low.

See also  [Update] ข้อควรระวังและวิธีการใช้บัตรเครดิตที่ญี่ปุ่น - LIVE JAPAN | รูด บัตร เครดิต ที่ ญี่ปุ่น - Nangdep.vn

This research methodology adopted the qualitative method as the main methodology. The research included 32 samples of in-depth interviews and surveys, and 7 samples of focus groups by adopting triangulation method to analyze the research findings. The information was analyzed through content analysis method. The sample group was composed of 32 cases and included 22 startups who were funded by venture capitals during 2012-2017, 7 investors and venture capitals, 7 Specialists & Incubators, and some interviewees acted in multiple roles. Finally this research integrated the quantitative method to support the reliabilities of the finding.

See also  [Update] 50 ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือ น่าลองใน กรุงเทพ | ร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆ - Nangdep.vn

The researchers found that under the umbella of the startups leadership, there were 3 key issues to be considered, including personalities, competencies and personal external factors. The 5 key factors of leadership personalities that affected a successful leaders personalities included; Perseverance, Learning, Openness, Decisive and Vision. The 3 key factors that impact the leaders competency included people management, self-control, persuasive and building relationship. There is 2 more external factors that affect the success of leaders, team and customer, as well. The Leadership development method included: 1.Experiencing 2.Shadowing 3.Information Giving 4.Ecosystem and 5.Coaching and Mentoring.  To summarize, this research concluded that the conceptual framework of successful startup leadership in Thailand was associated with personality, competency and external factors through proper development planning.

 

Keywords:  Startups, Leader, Leadership.

การศึกษาภาวะผู้นำธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย / A Study of Successful Startup Leadership in Thailand

Doctor of Philosophy in Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:


คนประสบความสำเร็จแบบ ‘อีลอน มัสก์’ ทำอะไรในหนึ่งวัน | MM Summary


จากความสำเร็จของอีลอน มักส์
ทำให้หลายคนสงสัย ถึงเวลาการทำงาน
และชีวิตปกติของเขาว่าเขาทำอะไรบ้าง
ในแต่ละวัน เพราะผลงานที่ออกมา
มักจะสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้คนทั่วโลกเสมอ
และนี่คือ กิจวัตรประจำวันของ \”อีลอน มักส์\”
แปลและเรียบเรียงจาก:
https://bit.ly/3oRU9No
http://cnb.cx/39Gw1Hl
Elon Musk
MissionToThoMoonPodcast

ติดตาม Mission To The Moon Media ได้ที่
Website: https://bit.ly/3oHFe99h
Facebook: https://bit.ly/32Oe4nW
Twitter: https://bit.ly/2TyBOH6
Blockdit: https://bit.ly/3jI0pEk
YouTube: https://bit.ly/2TyTXVg
TikTok: https://bit.ly/35Gq8aX
SoundCloud: https://bit.ly/3e4Tzax
Podbean: https://bit.ly/3oCqU1g
Spotify: https://spoti.fi/37MNajh
Apple Podcast: https://apple.co/3oK1JKy
Instragram: https://bit.ly/2OMR30a
Clubhouse: @mttmclub

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

คนประสบความสำเร็จแบบ 'อีลอน มัสก์' ทำอะไรในหนึ่งวัน | MM Summary

สุดยอดคำคม\”ขงเบ้ง\”ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน / รวมคำคมจากนักปราชญ์ทั่วโลก


คำคมขงเบ้ง วิหคเพลิงชาแนล
กดติดตาม
https://www.youtube.com/channel/UCN5Cj2tr48OoyXGUnsgrVCg?view_as=subscriber
วิหคเพลิงชาเเนล

สุดยอดคำคม\

7 นิสัยที่ควรรู้ !! ของคนประสบความสำเร็จ | Money Matters EP.96


EP.นี้จะพูดถึงเรื่องอุปนิสัยของคนที่ทรงประสิทธิผล ที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จตามมาครับ
โดยหยิบมาจากหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า \”the 7 habits of highly effective people\” ของ Stephen R. Covey
ซึ่งจะมีนิสัยอะไรบ้างนั้น ?! ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ
ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม สามารถเข้าไป
กดติดตามได้ที่ YouTube : https://www.youtube.com/paulpattarapon
ช่องทางการติดตาม
Facebook : https://www.facebook.com/paulpattaraponofficial
Instagram : https://www.instagram.com/paulpattarapon
Website : https://www.paulpattarapon.com
สนใจติดต่อโฆษณา และทำวิดีโอ YouTube
โทร : 0926648245
Email : [email protected]
Powered by CastingAsia
MoneyMatters PaulPattarapon พอลภัทรพล

7 นิสัยที่ควรรู้ !! ของคนประสบความสำเร็จ | Money Matters EP.96

10 อันดับ คนเคยจน ชีวิตติดลบ ที่กลับกลายเป็น มหาเศรษฐี | OKyouLIKEs


หากชีวิตเลือกเกิดได้ ผมเชื่อว่าคงไม่มีใครหรอกที่อยากจะเกิดมาจน จริงมั๊ย เพราะถึงแม้ว่าเงินจะไม่ใช่ทุกสิ่งของชีวิต แต่เกือบจะทุกอย่างมันก็ต้องใช้เงินซื้อ ชีวิตยังไม่สิ้นมันก็ต้องดิ้นกันไป
ซึ่งวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชีวิตของบุคคล ที่กว่าเขาประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายจริงๆ ก็ดูกันไว้นะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจอย่าเพิ่งท้อถอยละ OK ไปชมกันเลยจ้า
พบกับเรื่องน่ารู้ ดูดี มีสาระ และการจัดอันดับเช่นนี้ได้เป็นประจำโดย ผม นาย K ปกาศิต
[เนื้อหาของทั้ง 10 อันดับ]อิงวาร์ คัมพราด / Ingvar Kamprad
แจ็ค หม่า / Jack Ma
สตีฟ จอบส์ / Steve Jobs
ฮาร์แลนด์ เดวิด แซนเดอส์ / Harland David Sanders
ริชาร์ด แบรนสัน / Richard Branson
โดนัลด์ ทรัมป์ / Donald Trump
ฮาวเวิร์ด ชูลท์ซ / Howard Schultz
โอปราห์ วินฟรีย์ / Oprah Winfrey
เจ. เค. โรว์ลิง / J.K. Rowling
ตัน ภาสกรนที / Tan Passakornnatee

::: OKyouLIKEs Channel :::
ได้ทั้งสนุก ได้ทั้งความรู้ ดูโอเคยูไลค์ / การจัดอันดับ / ข่าว / และสาระความบันเทิงอื่นๆ อีกเพียบ ติดตามกันได้ที่นี่เลยจ้า..
►►►http://goo.gl/0lMZ0H
::: Facebook :::
ติดตามกันผ่านทาง Facebook หนึ่งไลค์ของคุณ คือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ขอบคุณมากมายครับ
►►►https://www.facebook.com/okyoulikes (แฟนเพจ)
►►►https://www.facebook.com/kpakasit (ส่วนตัว)
::: สนใจติดต่องาน โฆษณา แคสเกม โปรโมทช่อง รีวิวสินค้า สปอนเซอร์ :::
Tel : 0863118528
Email : [email protected]

10 อันดับ คนเคยจน ชีวิตติดลบ ที่กลับกลายเป็น มหาเศรษฐี | OKyouLIKEs

ประวัติ ผู้พันแซนเดอร์ส ผู้ก่อตั้ง KFC ตำนานไก่ทอด ที่อายุเป็นเพียงตัวเลข | Blue O’Clock


Colonel Harland Sanders หรือที่เรารู้จักกันในาม \”ผู้พันแซนเดอร์ส\” ผู้ให้กำเนิดตำนานไก่ทอด KFC ที่กว่าจะมีวันนี้ ก็เริ่มต้นธุรกิจในวัยหลังเกษียณเข้าไปแล้ว
อ่านบทความฉบับเต็ม ๆ ได้ที่นี่ http://www.blueoclock.com/colonelharlanddavidsanderskfcstory/
กดติดตามช่องตรงนี้เลย http://bit.ly/SubscribeBlueoclock
ติดตามพวกเราได้ที่
Facebook Page : https://www.facebook.com/theblueoclock
Website : https://www.blueoclock.com
Academy : http://bit.ly/bocacademy
ติดต่อเรื่องงาน/โฆษณา/สปอนเซอร์/ผลิตวีดีโอ
Email : [email protected]
Facebook : https://m.me/theblueoclock

ประวัติ ผู้พันแซนเดอร์ส ผู้ก่อตั้ง KFC ตำนานไก่ทอด ที่อายุเป็นเพียงตัวเลข | Blue O'Clock

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ บุคคล ที่ ประสบ ความ สำเร็จ ใน ประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *