Home » [NEW] พจนานุกรม ไทย – ไทย ม | miller แปลว่า – Nangdep.vn

[NEW] พจนานุกรม ไทย – ไทย ม | miller แปลว่า – Nangdep.vn

miller แปลว่า: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

【 ม 】แปลว่า: พยัญชนะตัวที่ ๓๓ เป็นพวกอักษรตํ่า ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กม.
【 มก 】แปลว่า: (ถิ่น-ปักษ์ใต้) น. ปลากระบอก. /(ดู กระบอก ๒)./
【 มกร, มกร- 】แปลว่า: [มะกอน, มะกอระ-, มะกะระ-] น. มังกร, ชื่อดาวราศีที่ ๑๐. (ป., ส.).
【 มกรกุณฑล 】แปลว่า: [มะกอระ-] น. เครื่องประดับหูมีรูปคล้ายมังกร
【 มกราคม 】แปลว่า: [มะกะรา-, มกกะรา-] น. ชื่อเดือนที่ ๑ ตามสุริยคติ มี ๓๑ วัน; (เลิก)
ชื่อเดือนที่ ๑๐ ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนเมษายน. (ป. มกร + อาคม).
【 มกราคม 】แปลว่า: /ดู มกร, มกร-/.
【 มกสะ 】แปลว่า: [มะกะสะ] น. ยุง. (ป.; ส. มศก).
【 มกุฎ 】แปลว่า: [มะกุด] น. มงกุฎ. ว. สูงสุด, ยอดเยี่ยม. (ป., ส.).
【 มกุฎราชกุมาร 】แปลว่า: [มะกุดราดชะ-] น. อิสริยยศที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่
ผู้ที่จะสืบราชสันตติวงศ์ต่อไป.
【 มกุละ 】แปลว่า: น. กลุ่ม, พวง. ว. ตูม. (ป., ส.).
【 มคธ 】แปลว่า: [มะคด] น. ชื่อแคว้นใหญ่ในอินเดียครั้งพุทธกาล ในบัดนี้เรียกว่า
พิหาร. (ป., ส.).
【 มฆวัน, มัฆวา, มัฆวาน 】แปลว่า: [มะคะ-, มักคะ-] น. พระอินทร์. (ส. มฆวนฺ; ป. มฆวา).
【 มฆะ, มฆา, มาฆะ 】แปลว่า: [มะคะ, มะคา, มาคะ] น. ดาวฤกษ์ที่ ๑๐ มี ๕ ดวง เห็นเป็นรูปโคมูตร วานร
หรือ งอนไถ, ดาวโคมูตร ดาววานร ดาวงอนไถ หรือ ดาวงูผู้ ก็เรียก. (ป., ส.).
【 ม่ง ๑ 】แปลว่า: น. ชื่อหนึ่งของปลาทะเลในกลุ่มปลาหางแข็ง หางกิ่ว หรือสีกุน โดยเฉพาะที่มีขนาด
กลางหรือขนาดใหญ่ในวงศ์ Carangidae มีลําตัวเพรียว แบนข้างเล็กน้อย
หน้าครีบก้นมีหนามแข็ง ๒ อันพับได้ คอดหางแคบ เกล็ดบนเส้นข้างตัวใหญ่
เป็นเหลี่ยมแข็งโดยเฉพาะที่บริเวณคอดหาง ไม่มีสีฉูดฉาด อยู่รวมกันเป็นฝูง เช่น
ชนิด /Caranx sexfasciatus, C. melampygus, C. ignobilis, Carangoides/
/gymnostethoides, C. fulvoguttatus/ และ /Alectis ciliaris/
【 ปลาเหล่านี้บางชนิดอาจ 】แปลว่า:
โตยาวได้ถึง ๑.๔ เมตร, กะมง หรือ กะม่ง ก็เรียก.
【 ม่ง ๒ 】แปลว่า: (กลอน) ก. มุ่ง.
【 มงกุฎ 】แปลว่า: น. เครื่องสวมพระเศียรโดยเฉพาะพระเจ้าแผ่นดิน มียอดสูง, เครื่อง
สวมศีรษะ มีลักษณะต่าง ๆ กัน มักใช้สวมเป็นเครื่องหมายแห่งความ
เป็นผู้ชนะเลิศในการประกวดความงาม เช่น มงกุฎนางงามจักรวาล
มงกุฎนางสาวไทย. ว. สูงสุด, ยอดเยี่ยม.
【 มงกุฎไทย 】แปลว่า: น. ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลหนึ่ง สร้างขึ้นครั้งแรก
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.
【 มงโกรย 】แปลว่า: น. (๑) ชื่อปลาทะเลและนํ้ากร่อยชนิด /Hilsa kelee/ ในวงศ์ Clupeidae
ลําตัวป้อม แบนข้าง ปากเชิดขึ้น ไม่มีฟัน ท้องเป็นสันแหลม เกล็ดใน
แนวสันท้องเป็นเหลี่ยมคม เรียงต่อกันคล้ายฟันเลื่อย ซี่เหงือกมีจํานวน
มากเรียงชิดกันและงอโค้งออกเสมอกันโดยตลอด ลําตัวสีเงิน หลัง
สีนํ้าเงินคลํ้า แนวกลางและข้างตัวมีจุดสีดํา ๓-๘ จุดเรียงกัน ๑ แถว
จุดแรกที่ใกล้มุมแผ่นปิดเหงือกเด่นชัดที่สุด ขนาดยาวได้ถึง ๒๕
เซนติเมตร, ขมงโกรย หรือ ลินโกรย ก็เรียก. (๒) ชื่อปลานํ้าจืดชนิด
/Tenualosa thibaudeaui/ ในวงศ์ Clupeidae ซึ่งพบเฉพาะในแม่นํ้าโขง
ลักษณะภายนอกคล้ายกับปลามงโกรย (๑) มาก แต่ลําตัวยาวได้ถึง ๓๐
เซนติเมตร, หมากผาง ก็เรียก.
【 มงคล, มงคล- 】แปลว่า: [มงคน, มงคนละ-] น. เหตุที่นํามาซึ่งความเจริญ เช่น มงคล ๓๘, สิ่ง
ซึ่งถือว่าจะนำสิริและความเจริญมาสู่และป้องกันไม่ให้สิ่งที่เลวร้าย
มากล้ำกราย, เรียกงานที่จัดให้มีขึ้นเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข เช่น งาน
ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานทำบุญวันเกิด ว่า งานมงคล; เรียกเครื่องราง
ของขลังที่เชื่อว่าจะนำความสุขความเจริญเป็นต้นมาให้ หรือป้องกัน
ภัยอันตรายต่าง ๆ ว่า วัตถุมงคล; สิ่งที่ทำเป็นวงด้วยด้ายเป็นต้น
สำหรับสวมศีรษะเพื่อเป็นสิริมงคล นิยมใช้เฉพาะในเวลาชกมวยไทย
หรือตีกระบี่กระบอง. (ป., ส.).
【 มงคลจักร 】แปลว่า: [มงคนละจัก] น. ด้ายมงคลแฝดสําหรับบ่าวสาวสวมศีรษะ
ในพิธีรดนํ้า, มงคลแฝด ก็เรียก.
【 มงคลแฝด 】แปลว่า: มงคน- น. ด้ายมงคลแฝดสําหรับบ่าวสาวสวม
ศีรษะในพิธีรดนํ้า, มงคลจักร ก็เรียก.
【 มงคลวาท 】แปลว่า: [มงคนละวาด] น. คําให้พร, คําแสดงความยินดี.
【 มงคลวาร 】แปลว่า: [มงคนละวาน] น. วันดี, วันอังคาร.
【 มงคลสมรส 】แปลว่า: [มงคน-] น. งานแต่งงาน.
【 มงคลสูตร 】แปลว่า: [มงคนละสูด] น. ด้ายศักดิ์สิทธิ์ที่ล่ามจากหม้อนํ้ามนตร์;
ชื่อพระสูตรที่สำคัญบทหนึ่งในพระพุทธศาสนาว่าด้วยมงคล ๓๘ ประการ.
【 มงคลหัตถี 】แปลว่า: [มงคนละ-] น. ชื่อช้างตระกูล ๑ ใน ๑๐ ตระกูล กายสีนิล
อัญชัน มีกิริยาท่าทางเดินงดงาม.
/(ดู กาฬาวก)./
【 มงคล่อ 】แปลว่า: /ดู มองคร่อ/.
【 มณฑ์ 】แปลว่า: น. ของมัน ๆ; นํ้าเมา, สุรา. (ป.; ส. มณฺฑา).
【 มณฑก ๑ 】แปลว่า: [-ทก] น. กบ (สัตว์), ใช้ว่า มัณฑุก หรือ มณฑุก ก็มี. (ป., ส. มณฺฑูก).
【 มณฑก ๒ 】แปลว่า: -ทก น. เรียกปืนเล็กยาวชนิดหนึ่งว่า ปืนมณฑก. (อ. bundook).
【 มณฑนะ 】แปลว่า: [มนทะนะ] น. เครื่องประดับ, อาภรณ์; การแต่ง. (ป., ส.).
【 มณฑป 】แปลว่า: [มนดบ] น. เรือนยอดขนาดใหญ่มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือเป็นรูปตัด มุม
หรือย่อไม้แปด ย่อไม้สิบสอง ยอดหลังคาเป็นทรงจอมแห, ใช้ว่า มรฑป ก็มี.
(ป., ส.); ขันนํ้าเย็นของพระเจ้าแผ่นดินที่มีฝาเป็นรูปอย่างมณฑป เรียกว่า
พระมณฑป.
【 มณฑล 】แปลว่า: [มนทน] น. วง เช่น สุริยมณฑล คือ วงรอบดวงอาทิตย์ จันทรมณฑล
คือ วงรอบดวงจันทร์, บริเวณ เช่น มณฑลพิธี, เขตปกครองที่แบ่ง
ออกเป็นส่วนใหญ่ ๆ; พระแท่นที่วงด้ายสายสิญจน์ เรียกว่า พระแท่น
มณฑล. (ป., ส.).
【 มณฑา 】แปลว่า: [มนทา] น. ชื่อไม้พุ่มชนิด /Talauma candollei/ Blume ในวงศ์ Magnoliaceae
ใบใหญ่ ดอกสีเหลืองนวล กลิ่นหอม; มณฑารพ.
【 มณฑารพ 】แปลว่า: [มนทารบ] น. ชื่อต้นไม้ในเมืองสวรรค์, มณฑา ก็ใช้. (ป. มณฺฑารว).
【 มณฑิระ, มณเฑียร 】แปลว่า: มนทิระ, มนเทียน น. มนเทียร. (ป., ส. มนฺทิร).
【 มณเฑียรบาล 】แปลว่า: มนเทียนบาน น. มนเทียรบาล.
【 มณี 】แปลว่า: น. แก้วหินมีค่าสีแดง ในจําพวกนพรัตน์ มักหมายถึงทับทิม. (ป., ส. มณิ).
【 มณีการ 】แปลว่า: น. ช่างเจียระไนเพชรพลอย. (ส.).
【 มณีพืช 】แปลว่า: น. ต้นทับทิม. (ส. มณิพีช).
【 มณีรัตน์ 】แปลว่า: น. แก้วมณี. (ป. มณิรตน; ส. มณิรตฺน).
【 มณีราค 】แปลว่า: [-ราก] น. สีแดงเสน. (ส.).
【 มณีศิลา 】แปลว่า: น. หินแก้ว. (ส.).
【 มด ๑ 】แปลว่า: น. ชื่อแมลงหลายชนิดในวงศ์ Formicidae ส่วนท้องปล้องที่ ๑ หรือ ปล้องที่ ๑
และปล้องที่ ๒ ซึ่งติดกับอกคอดกิ่ว ด้านหลังปล้องท้องดังกล่าวมีโหนกสูงขึ้น
ซึ่งอาจจะโค้งมนหรือเป็นแผ่นแบน ลักษณะนี้ทําให้มดแตกต่างไปจากต่อ แตน
และ ปลวก.
【 มดดำ 】แปลว่า: น. ชื่อมดหลายชนิดในวงศ์ Formicidae สีดําเป็นมันตลอดทั้งตัว ยาว
๕-๖ มิลลิเมตร ทํารังอยู่บนต้นไม้โดยเฉพาะตามซอกของต้นไม้และพวกผลไม้
ต่าง ๆ เมื่อถูกจับต้องจะส่งกลิ่นเหม็นฉุนออกมาป้องกันตัว ที่พบบ่อย เช่น ชนิด
/Dolichoderus bituberculatus, Cataulacus granulatus/.
【 มดแดง 】แปลว่า: น. ชื่อมดชนิด /Oecophylla smaragdina/ ในวงศ์ Formicidae
ลูกรังลําตัวยาวประมาณ ๑ เซนติเมตร สีส้มหรือนํ้าตาลปนแดงตลอด
รวมทั้งหนวดและขา ตาเล็ก สีนํ้าตาลแก่ ทํารังอยู่ตามต้นไม้โดยใช้
ใบไม้มาห่อกันเข้า เวลาถูกรบกวนจะป้องกันตัวโดยปล่อยกรดออก
มาแล้วกัดให้เกิดแผลทําให้เกิดอาการแสบร้อน, มดส้ม ก็เรียก.
【 มดแดงเฝ้ามะม่วง 】แปลว่า: (สํา) น. ชายที่ปองรักหญิงบ้านใกล้หรือที่อยู่ใกล้
กัน และคอยกีดกันไม่ให้ชายอื่นมารัก, มดแดงแฝงพวงมะม่วง ก็ว่า
【 มด ๒ 】แปลว่า: น. หมอเวทมนตร์, หมอผี, ถ้าเป็นผู้ชาย เรียกว่า พ่อมด, ถ้าเป็นผู้หญิง เรียกว่า
แม่มด; ใช้เป็นคําประกอบกับคํา หมอ เป็น มดหมอ หมายความว่า หมอทั่ว ๆ ไป.
【 มดเท็จ 】แปลว่า: ว. โกหกหลอกลวง, มักใช้เข้าคู่กับคำ โป้ปด เป็น โป้ปดมดเท็จ.
【 มดยอบ 】แปลว่า: น. ยางหอมสีแดงอมเหลืองหรือนํ้าตาลอมแดงได้จากรอยแตกของเปลือก
หรือจากการกรีดเปลือกไม้ต้นหลายชนิดในสกุล /Commiphora/ วงศ์ Burseraceae
เช่น ชนิด /C. abyssinica/ (Berg) Engl., /C. molmol/ Engl. ใช้ทํายา แต่งกลิ่น
เครื่องสําอางและใช้ในพิธีทางศาสนา.
【 มดลูก 】แปลว่า: น. อวัยวะภายในอันเป็นที่ตั้งครรภ์.
【 มดส้ม 】แปลว่า: /ดู มดแดง ที่ มด ๑/.
【 มดสัง 】แปลว่า: (ถิ่น-ปักษ์ใต้) น. อีเห็น. /(ดู อีเห็น)./
【 มดหมอ 】แปลว่า: (ปาก) น. หมอทั่วไป.
【 มดาย 】แปลว่า: [มะ-] น. แม่. (ข.).
【 มดี 】แปลว่า: [มะ-] คําเติมท้ายคําอื่นที่เป็นนามในคําที่มาจากบาลีและสันสกฤตเฉพาะที่มีสระ
อิ อุ อยู่ท้าย หมายความว่า มี เช่น สิริมดี พันธุมดี, ตามหลักไวยากรณ์ เป็นเพศหญิง.
(ป., ส. มตี).
【 มต-, มตะ 】แปลว่า: [มะตะ-] ก. ตายแล้ว. (ป.; ส. มฺฤต).
【 มตกภัต 】แปลว่า: [มะตะกะพัด] น. ข้าวที่ทําบุญอุทิศให้คนตาย. (ป. มตกภตฺต).
【 มตกะ 】แปลว่า: [มะตะกะ] น. คนตายแล้ว, ผู้ตายแล้ว. ว. ของผู้ตายแล้ว.
(ป.; ส. มฺฤตก).
【 มตกภัต 】แปลว่า: /ดู มต-, มตะ/.
【 มตกะ 】แปลว่า: /ดู มต-, มตะ/.
【 มติ 】แปลว่า: [มะติ] น. ความเห็น, ความคิดเห็น, เช่น ที่ประชุมลงมติ มติของข้าพเจ้า, ความรู้;
ข้อวินิจฉัยญัตติที่เสนอต่อที่ประชุม. (ป., ส.).
【 มติมหาชน 】แปลว่า: น. ความคิดเห็นหรือท่าทีของประชาชนกลุ่มใหญ่ที่เห็นพ้องต้องกันใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง.
【 มทนะ 】แปลว่า: [มะทะ-] น. กามเทพ. (ส.).
【 มทนียะ 】แปลว่า: [มะทะ-] ว. เป็นที่ตั้งแห่งความเมา, ที่ควรเมา. (ป.).
【 มทะ 】แปลว่า: [มะทะ] น. ความเมา; นํ้ามันช้างที่ตกมัน; สภาพช้างที่ตกมัน. (ป., ส.).
【 มธุ 】แปลว่า: [มะ-] น. นํ้าหวาน, นํ้าผึ้ง. (ป., ส.).
【 มธุกร 】แปลว่า: [-กอน] น. ผู้ทํานํ้าหวาน คือ แมลงผึ้ง. (ป., ส.).
【 มธุกรี 】แปลว่า: [-กะรี] น. แมลงผึ้งตัวเมีย. (ป.; ส. มธุกรินฺ).
【 มธุการี 】แปลว่า: น. แมลงผึ้ง. (ป.; ส. มธุการินฺ).
【 มธุโกศ 】แปลว่า: น. รวงผึ้ง. (ส.).
【 มธุตฤณ 】แปลว่า: [-ตฺริน] น. อ้อย. (ส.).
【 มธุปะ 】แปลว่า: น. ผู้ดื่มนํ้าหวาน คือ แมลงผึ้ง. (ป., ส.).
【 มธุปฎล 】แปลว่า: [-ปะดน] น. รวงผึ้ง. (ป., ส. มธุปฏล).
【 มธุปายาส 】แปลว่า: น. ข้าวปายาสเจือนํ้าผึ้ง ใช้เป็นของหวานในงานรื่นเริง.
(ป.).
【 มธุพรต 】แปลว่า: [-พฺรด] น. แมลงผึ้ง. (ส. มธุวฺรต).
【 มธุมักขิกา 】แปลว่า: น. แมลงผึ้ง. (ป.; ส. มธุมกฺษิกา).
【 มธุมิศร 】แปลว่า: [-มิด] ว. เจือนํ้าหวาน. (ส.).
【 มธุรส 】แปลว่า: น. นํ้าผึ้ง, รสหวาน, อ้อย. ว. ไพเราะ เช่น มธุรสวาจา. (ป., ส.).
【 มธุลีห์ 】แปลว่า: น. แมลงผึ้ง. (ป.; ส. มธุลิห).
【 มธุเศษ 】แปลว่า: น. ขี้ผึ้ง. (ส.).
【 มธุสร 】แปลว่า: [-สอน] น. เสียงหวาน. (ป.; ส. มธุสฺวร).
【 มธุร-, มธุระ 】แปลว่า: [มะทุระ-] น. อ้อยแดง; ความหวาน, ความไพเราะ. ว. หวาน,
ไพเราะ. (ป., ส.).
【 มธุรตรัย 】แปลว่า: น. ของอร่อยทั้ง ๓ คือ นํ้าตาล นํ้าผึ้ง เนย. (ส. มธุรตฺรย).
【 มธุรพจน์ 】แปลว่า: น. ถ้อยคําไพเราะ; ผู้มีถ้อยคําไพเราะ. (ส. มธุรวจน).
【 มน ๑ 】แปลว่า: ก. อยู่กับที่ (ใช้แก่ดาวนพเคราะห์ ซึ่งปรากฏแก่ตาเป็น ๓ ทาง คือ
เสริด ว่า ไปข้างหน้า, พักร ว่า ถอยหลัง, มน ว่า อยู่กับที่).
【 มน ๒ 】แปลว่า: ว. กลม ๆ, โค้ง ๆ, ไม่เป็นเหลี่ยม, เช่น ทองหลางใบมน ขอบโต๊ะมน
ปกเสื้อมน.
【 มน ๓, มน- 】แปลว่า: [มะนะ, มน, มะนะ-] น. ใจ. (ป.).
【 มนินทรีย์ 】แปลว่า: น. ใจซึ่งเป็นใหญ่ในการรับรู้ธรรมารมณ์ คือ อารมณ์ที่เกิด
ทางใจ. (ป. มน+อินฺทฺริย).
【 ม่น 】แปลว่า: (ถิ่น-อีสาน) ก. ซุก, แทรก.
【 มนต์, มนตร์ 】แปลว่า: น. คําศักดิ์สิทธิ์, คําสําหรับสวดเพื่อเป็นสิริมงคล เช่น สวดมนต์,
คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ เช่น ร่ายมนตร์ เวทมนตร์.
(ป. มนฺต; ส. มนฺตฺร).
【 มนตรี 】แปลว่า: น. ที่ปรึกษา, ผู้แนะนํา, ที่ปรึกษาราชการ, ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่, นิยม
ใช้เป็นส่วนท้ายของสมาส เช่น องคมนตรี รัฐมนตรี เทศมนตรี.
(ส.; ป. มนฺตี).
【 มนท-, มนท์ 】แปลว่า: [มนทะ-] น. ดาวพระเสาร์. ว. เฉื่อย, ช้า; อ่อนแอ; โง่เขลา; ขี้เกียจ.
(ป., ส.).
【 มนทกานติ 】แปลว่า: น. “ผู้มีรัศมีอ่อน” คือ ดวงเดือน. (ส.).
【 มนทาทร 】แปลว่า: [-ทอน] ว. ไม่เอาใจใส่, ทอดธุระ. (ส.).
【 มนทาทร 】แปลว่า: /ดู มนท-, มนท์/.
【 มนทิระ, มนทิราลัย 】แปลว่า: มนทิระ น. เรือนหลวง. (ป., ส.).
【 มนเทียร 】แปลว่า: [มนเทียน] น. เรือนหลวง ใช้ว่า พระราชมนเทียร, โบราณใช้ว่า
พระราชมณเฑียร. (ป., ส. มนฺทิร).
【 มนเทียรบาล 】แปลว่า: [มนเทียนบาน] น. การปกครองภายในพระราชฐาน,
เรียกข้อบัญญัติพิเศษเกี่ยวกับพระราชฐาน พระราชวงศ์ และระเบียบ
การปกครองในราชสำนัก ว่า กฎมนเทียรบาล; ผู้มีอํานาจหน้าที่
เกี่ยวกับการปกครองภายในพระราชฐาน, โบราณใช้ว่า มณเฑียรบาล.
【 มนสิการ 】แปลว่า: [มะนะสิกาน] น. การกําหนดไว้ในใจ. (ป., ส.).
【 มนัส, มนัส- 】แปลว่า: [มะนัด, มะนัดสะ-] น. ใจ (เมื่อเข้าสมาสกับศัพท์หลังมักเป็น มโน,
/ดู มโน/). (ส.).
【 มนัสดาป 】แปลว่า: [มะนัดสะดาบ] น. ความร้อนใจ. (ส.).
【 มนัสวี 】แปลว่า: [มะนัดสะ-] น. ผู้เป็นปราชญ์, ผู้มีใจเด็ดเดี่ยว, ผู้มีความคิดสูง. (ส.).
【 มนินทรีย์ 】แปลว่า: [มะนินซี] /ดู มน ๓, มน-/.
【 มนิมนา, มนีมนา 】แปลว่า: [มะนิมมะนา, มะนีมมะนา] ว. เร็ว, ด่วน, ขมีขมัน, เช่น
【 ก็มนิมนาการมาสู่สาลวัน. 】แปลว่า:
(ปฐมสมโพธิกถา). (ข. มฺนีมฺนา).
【 มนิลา 】แปลว่า: น. เรียกเชือกเกลียวสีขาว ๆ ค่อนข้างใหญ่ เหนียวมาก ว่า เชือกมนิลา,
มักเรียกว่า เชือกมลิลา; เรียกเรือนที่ทรงหลังคาตรงลงมาไม่หักหน้าจั่ว
เหมือนเรือนปั้นหยา แต่ไม่งอนช้อยเหมือนเรือนฝากระดาน ว่า เรือน
ทรงมนิลา, เรือนทรงมลิลา ก็เรียก.
【 มนุ 】แปลว่า: น. มนู. (ป., ส.).
【 มนุช 】แปลว่า: น. “ผู้เกิดจากมนู” คือ คน. (ส.).
【 มนุชาธิป 】แปลว่า: น. พระเจ้าแผ่นดิน. (ส.).
【 มนุช 】แปลว่า: /ดู มนุ/.
【 มนุชาธิป 】แปลว่า: /ดู มนุ/.
【 มนุญ 】แปลว่า: ว. เป็นที่พอใจ, งาม. (ป. มนุญฺ?).
【 มนุษย-, มนุษย์ 】แปลว่า: [มะนุดสะยะ-, มะนุด] น. สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล, สัตว์ที่มีจิตใจสูง, คน. (ส.;
【 ป. มนุสฺส). 】แปลว่า:
【 มนุษย์กบ 】แปลว่า: น. คนที่ฝึกดํานํ้าได้นาน ๆ จนชํานาญโดยอาศัยหน้ากาก รองเท้าคล้ายตีนกบ
และอุปกรณ์ช่วยการหายใจใต้นํ้า.
【 มนุษยชาติ 】แปลว่า: [มะนุดสะยะ-, มะนุดสะ-] น. จําพวกคน, หมู่มนุษย์. (ส.).
【 มนุษยเทพ 】แปลว่า: น. กษัตริย์. (ส.).
【 มนุษยธรรม 】แปลว่า: น. ธรรมของคน, ธรรมที่มนุษย์พึงมีต่อกัน มีเมตตากรุณาเป็นต้น.
【 มนุษย์มนา 】แปลว่า: (ปาก) น. ผู้คน เช่น ไม่เห็นมีมนุษย์มนาสักคน, คนทั่ว ๆ ไป เช่น
แต่งตัวไม่เป็นมนุษย์มนา. (ส.).
【 มนุษยโลก 】แปลว่า: > [มะนุดสะยะ-, มะนุดสะ-] น. โลกมนุษย์. (ส.).
【 มนุษยศาสตร์ 】แปลว่า: [มะนุดสะยะ-, มะนุดสาด] น. วิชาว่าด้วยคุณค่าทาง
จิตใจและงานของคนมีศิลปะ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์
ศาสนา และปรัชญา. (ส. มนุษฺย+ศาสฺตฺร). (อ. humanities).
【 มนุษยสัมพันธ์ 】แปลว่า: [มะนุดสะยะ-, มะนุดสำพัน] น. ความสัมพันธ์ในทางสังคมระหว่าง
มนุษย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน.
【 มนุษย์อวกาศ 】แปลว่า: น. คนที่ฝึกจนมีความชํานาญเพื่อเดินทางออกนอกบรรยากาศของโลก.
【 มนุสาร, มนูสาร, มโนสาร 】แปลว่า: น. ชื่อคัมภีร์กฎหมายมนูธรรมศาสตร์ฉบับย่อ.
【 มนู 】แปลว่า: น. ชื่อพระผู้สร้างมนุษยชาติและปกครองโลก มี ๑๔ องค์ เรียงกัน
เป็นยุค ๆ ไป, ยุคหนึ่งเรียกว่า มนวันดร นานกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐ ปี
องค์แรก คือ พระสวายมภูวะ พระมนูองค์นี้ถือกันว่าเป็นผู้ทรงออก
กฎหมายหรือธรรมศาสตร์ซึ่งยังมีอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้เรียกว่า
มนุสัมหิตา หรือ มนุสมฺฤติ, เพราะฉะนั้น คํา มนู จึงหมายถึงกฎหมาย
ก็ได้ เช่น มนูกิจ. (ส. มนุ).
【 มโน 】แปลว่า: น. ใจ. (ป.; ส. มนสฺ).
【 มโนกรรม 】แปลว่า: น. การกระทำทางใจ, การคิด, ความคิด. (ป. มโนกมฺม).
【 มโนคติ 】แปลว่า: น. ความคิด. (ส.).
【 มโนช 】แปลว่า: น. “เกิดแต่ใจ” คือ ความรัก. (ส.).
【 มโนชญ์ 】แปลว่า: ว. เป็นที่พอใจ, งาม. (ส.).
【 มโนทุจริต 】แปลว่า: [มะโนทุดจะหฺริด] น. ความประพฤติชั่วทางใจ มี ๓ อย่าง
ได้แก่ ความโลภอยากได้ของของผู้อื่น ๑ ความพยาบาท ๑ ความเห็น
ผิดจากทำนองคลองธรรม ๑.
【 มโนธรรม 】แปลว่า: น. ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี, ความรู้สึกว่าอะไรควรทําอะไร
ไม่ควรทํา.
【 มโนนุกูล 】แปลว่า: ว. ซึ่งเกื้อกูลใจ, ชูใจ. (ส.).
【 มโนภาพ 】แปลว่า: น. ความคิดเห็นเป็นภาพขึ้นในใจ.
【 มโนภินิเวศ 】แปลว่า: น. ความมั่นใจ, ความหนักแน่น. (ส.).
【 มโนมัย 】แปลว่า: ว. สําเร็จด้วยใจ, ใช้ประกอบกับ ม้า หมายความว่า ม้าที่ใช้
ขับขี่รวดเร็วได้ดังใจ. (กลอน) น. ม้า เช่น ครั้นถึงจึงสั่งข้าไท เร่งผูก
มโนมัยที่เคยขี่. (บทละครสังข์ทอง). (ป., ส.).
【 มโนรถ 】แปลว่า: น. ความหวัง, ความประสงค์, ความใฝ่ฝัน. (ป., ส.).
【 มโนรม, มโนรมย์ 】แปลว่า: ว. เป็นที่ชอบใจ, งาม. (ส. มโนรม, มโนรมฺย;
ป. มโนรม, มโนรมฺม).
【 มโนศิลา 】แปลว่า: น. ศิลาอ่อนที่ย่อยให้ละเอียดประสมเป็นสีทาสิ่งอื่นได้,
อีกนัยหนึ่งว่าการหนูแดง, เรียกหินลายสีแดง ๆ เช่น รัตนผลึกเลื่อม
มโนศิลาลาย. (ม. ร่ายยาว มหาพน). (ส. มนสฺ + ศิลา; ทมิฬ มโนจิไล).
【 มโนสุจริต 】แปลว่า: [มะโนสุดจะหฺริด] น. ความประพฤติชอบทางใจ มี ๓ อย่าง
ได้แก่ ความไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่น ๑ ความไม่พยาบาท ๑
ความเห็นถูกตามทำนองคลองธรรม ๑.
【 มโนหระ 】แปลว่า: [มะโนหะระ] ว. เป็นที่จับใจ, น่ารักใคร่, สวย, งาม. (ส.).
【 มโนช 】แปลว่า: /ดู มโน/.
【 มโนชญ์ 】แปลว่า: /ดู มโน/.
【 มโนราห์ ๑ 】แปลว่า: น. ศิลปะการแสดงพื้นเมืองอย่างหนึ่งของภาคใต้ มีแม่บทท่ารํา
อย่างเดียวกับละครชาตรี, โนรา ก็ว่า, เขียนว่า มโนห์รา ก็มี.
【 มโนราห์ ๒ 】แปลว่า: น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.
【 มโนสาเร่ 】แปลว่า: น. เรื่องเบ็ดเตล็ดหยุมหยิม เช่น เรื่องมโนสาเร่, เรียกคดีอันมีทุนทรัพย์หรือค่าเช่า
จำนวนเล็กน้อย ซึ่งไม่เกินจำนวนที่กำหนดในกฎหมายว่า คดีมโนสาเร่.
【 มโนห์รา 】แปลว่า: /ดู มโนราห์ ๑/.
【 มมังการ 】แปลว่า: [มะมังกาน] น. ความถือว่าเป็นของเรา. (ป.).
【 มมาก 】แปลว่า: [มะ-] น. แมลงหวี่. (เทียบ ข. มมาจ ว่า ตัวชีปะขาว).
【 มยุร-, มยุระ 】แปลว่า: [มะยุระ-] น. นกยูง, ใช้ว่า มยูร ก็มี. (ป., ส. มยูร).
【 มยุรคติ 】แปลว่า: [มะยุระคะติ] น. ท่าทางของนกยูง. (ส. มยูรคติ).
【 มยุรฉัตร 】แปลว่า: น. พนมหางนกยูง หรือเครื่องกั้นบังเป็นชั้น ๆ ทําด้วย
หางนกยูง เป็นเครื่องสูง ใช้ในงานพิธีโสกันต์.
【 มยุรอาสน์ 】แปลว่า: น. “พระผู้มีนกยูงเป็นอาสนะ” หมายถึง พระขันทกุมาร
หรือพระสกันทกุมาร เพราะพระขันทกุมารทรงมีนกยูงเป็นพาหนะ.
【 มยุรา, มยุเรศ 】แปลว่า: มะ- น. นกยูง.
【 มยุรี 】แปลว่า: [มะ-] น. นกยูงตัวเมีย. (ป.).
【 มยุรา, มยุเรศ 】แปลว่า: /ดู มยุร-, มยุระ/.
【 มยุรี 】แปลว่า: /ดู มยุร-, มยุระ/.
【 มยูขะ 】แปลว่า: น. รัศมี. (ป., ส.).
【 มยูร 】แปลว่า: [มะยูน] น. นกยูง. (ป., ส.).
【 มร- 】แปลว่า: [มะระ-, มอน-] น. ความตาย. (ป.).
【 มรกต 】แปลว่า: [มอระกด] น. ชื่อรัตนะอย่างหนึ่งในจำพวกนพรัตน์ มีสีเขียว.
【 มรคา 】แปลว่า: [มอระคา] น. ทาง, ช่อง, ถนน. (ส. มารฺค; ป. มคฺค).
【 มรฑป 】แปลว่า: [มอระดบ] น. มณฑป เช่น โบสถ์ระเบียงมรฑปพื้น ไพหาร. (นิ. นรินทร์). (ป. มณฺฑป).
【 มรณ-, มรณ์, มรณะ 】แปลว่า: [มอระนะ-, มะระนะ-, มอน, มอระนะ] น. ความตาย, การตาย.
【 (ป., ส.). ก. ตาย. 】แปลว่า:
【 มรณกรรม 】แปลว่า: [มอระนะกํา] น. ความตาย.
【 มรณธรรม 】แปลว่า: [มะระนะทํา] ว. มีความตายเป็นธรรมดา. (ป.).
【 มรณบัตร 】แปลว่า: มอระนะบัด น. หนังสือสําคัญที่นายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตาย
ออกให้เป็นหลักฐานแสดงรายการคนตายแก่ผู้แจ้ง.
【 มรณภัย 】แปลว่า: [มะระนะไพ, มอระนะไพ] น. ความรู้สึกกลัวต่อความตาย, ภัยที่เป็นอันตรายถึงตาย. (ป.).
【 มรณภาพ 】แปลว่า: [มอระนะพาบ] น. ความตาย. ก. ตาย (ใช้แก่พระสงฆ์).
【 มรณันติก- 】แปลว่า: [มะระนันติกะ-] ว. มีความตายเป็นที่สุด. (ป. มรณ + อนฺติก).
【 มรณานต์ 】แปลว่า: [มะระนาน] ว. จนกว่าจะตาย. (ส.).
【 มรณันติก- 】แปลว่า: /ดู มรณ-, มรณ์, มรณะ/.
【 มรณานต์ 】แปลว่า: /ดู มรณ-, มรณ์, มรณะ/.
【 มรดก 】แปลว่า: [มอระ-] น. สิ่งที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษหรือที่สืบทอดมาแต่บรรพกาล; (กฎ) ทรัพย์สินทุกชนิด
ตลอดทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดต่าง ๆ ของผู้ตาย เว้นแต่ตามกฎหมายหรือโดยสภาพแล้ว
เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตาย เรียกรวม ๆ ว่า กองมรดก.
【 มรรค, มรรค-, มรรคา 】แปลว่า: [มัก, มักคะ-, มันคา] น. ทาง; เหตุ, ใช้คู่กับ ผล ว่า
【 เป็นมรรคเป็นผล; ในพระพุทธศาสนา 】แปลว่า:
เป็นชื่อแห่งโลกุตรธรรม คู่กับ ผล มี ๔ ชั้น คือ โสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค
อรหัตมรรค, ทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ เป็น ๑ ในอริยสัจ ๔ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค
เรียกเต็มว่า มรรคมีองค์ ๘ ประกอบด้วย สัมมาทิฐิ – ความเห็นชอบ ๑ สัมมาสังกัปปะ –
【 ความดำริชอบ ๑ 】แปลว่า:
สัมมาวาจา – การเจรจาชอบ ๑ สัมมากัมมันตะ – การงานชอบ ๑ สัมมาอาชีวะ –
【 การเลี้ยงชีวิตชอบ ๑ 】แปลว่า:
สัมมาวายามะ – ความพยายามชอบ ๑ สัมมาสติ – ความระลึกชอบ ๑ สัมมาสมาธิ
【 -ความตั้งใจชอบ ๑ 】แปลว่า:
หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง. (ส. มารฺค; ป. มคฺค).
【 มรรคนายก 】แปลว่า: [มักคะนายก] น. “ผู้นําทาง” คือ ผู้จัดการทางกุศล หรือ ผู้ชี้แจงทางบุญทางกุศลและ
ป่าวประกาศให้ประชาชนมาทำบุญทำกุศลในวัด. (ส. มารฺค + นายก).
【 มรรคผล 】แปลว่า: (ปาก) น. ผล, มักใช้ในความปฏิเสธ เช่น ไม่เป็นมรรคผล ไม่ได้มรรคผลอะไร.
【 มรรตยะ, มรรตัย, มัตตัย, มัตยะ 】แปลว่า: [มันตะยะ, มันไต, มัดไต, มัดตะยะ] น. ผู้ที่ต้องตาย,
【 ได้แก่ พวกมนุษย์ และสัตว์ดิรัจฉาน, 】แปลว่า:
คู่กับ อมร ผู้ไม่ตาย คือ เทวดา. (ส. มรฺตฺย; ป. มจฺจ).
【 มรรทนะ 】แปลว่า: [มัดทะนะ] น. การบด, การถู; การทําให้เจ็บ, การยํ่ายี, การทําลาย. (ส. มรฺทน;
【 ป. มทฺทน). 】แปลว่า:
【 มรรยาท 】แปลว่า: [มันยาด] น. กิริยาวาจาที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะ, มารยาท ก็ว่า. (ส.
【 มรฺยาทา;ป. มริยาท). 】แปลว่า:
【 มรรษ, มรรษะ 】แปลว่า: [มัด, มัดสะ] น. ความเพียร, ความอดทน. ก. อดทน. (ส. มรฺษ).
【 มรสุม 】แปลว่า: [มอระสุม] น. คราว; คราวลม, คราวพายุ; ลมฝน;
【 ชื่อพายุใหญ่ที่มีลมแรงและมีฝนตกหนัก, โดยปริยาย 】แปลว่า:
หมายถึงความยุ่งยากเดือดร้อนที่เกิดในบางช่วงชีวิต เช่น มรสุมชีวิต. (เทียบอาหรับ mausim).
【 มรัมเทศ 】แปลว่า: [มะรํามะเทด] น. ประเทศพม่า. (ป. มรมฺมเทส).
【 มรานควาน 】แปลว่า: [มะรานคฺวาน] ก. รบกวน, ทําให้รําคาญ. (ข. เมฺรญคงฺวาล).
【 มริจ 】แปลว่า: [มะริด] น. พริกไทย. (ส. มริจ, มรีจ; ป. มริจฺจ).
【 มริยาท 】แปลว่า: (แบบ) น. มรรยาท. (ป.; ส. มรฺยาทา).
【 มรีจิ 】แปลว่า: น. พยับแดด, แสงแดด. (ป., ส.).
【 มรุ ๑ 】แปลว่า: น. ทะเลทราย, ที่กันดารนํ้า. (ป., ส.).
【 มรุ ๒ 】แปลว่า: น. เทวดาพวกหนึ่ง. (ป.; ส. มรุต).
【 มรุต 】แปลว่า: น. เจ้าแห่งพายุ, เจ้าแห่งลม; เทวดาพวกหนึ่ง. (ส.).
【 มฤค, มฤค- 】แปลว่า: [มะรึก, มะรึกคะ-] น. สัตว์ป่ามีกวาง อีเก้ง เป็นต้น, ถ้าเป็นตัวเมีย ใช้ว่า
【 มฤคี. (ส.; ป. มิค). 】แปลว่า:
【 มฤคชาติ 】แปลว่า: น. เนื้อ, หมู่เนื้อ.
【 มฤคทายวัน 】แปลว่า: [มะรึกคะทายะ-, มะรึกคะทายยะ-] น. ชื่อป่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา;
ป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อ. (ป. มิคทายวน; ส. มฺฤค + ทาย + วน).
【 มฤคราช 】แปลว่า: น. ราชสีห์. (ส.).
【 มฤคศิระ, มฤคเศียร, มิคสิระ 】แปลว่า: [มะรึกคะสิระ, มะรึกคะเสียน, มิคะสิระ, มิกคะสิระ] น. ดาวฤกษ์ที่ ๕ มี ๓ ดวง เห็นเป็นรูปหัวเต่า, ดาวหัวเต่า ดาวหัวเนื้อ ดาวศีรษะเนื้อ ดาวศีรษะโค
ดาวมฤคศิรัส หรือ ดาวอาครหายณี ก็เรียก. (ส. มฺฤคศิรสฺ; ป. มิคสิร).
ดาวมฤคศิรัส หรือ ดาวอาครหายณี ก็เรียก. (ส. มฺฤคศิรสฺ; ป. มิคสิร).
【 มฤคศิรมาส 】แปลว่า: น. เดือนอันมีพระจันทร์เพ็ญเสวยฤกษ์มฤคศิระ คือ เดือนอ้าย ตกในราวเดือนธันวาคม.
【 มฤคศิรัส 】แปลว่า: น. ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์มฤคศิระ มี ๓ ดวง, ดาวหัวเต่า ดาวหัวเนื้อ ดาวศีรษะเนื้อ
【 ดาวศีรษะโค 】แปลว่า:
ดาวมฤคเศียร ดาวมิคสิระ หรือ ดาวอาครหายณี ก็เรียก.
【 มฤคินทร์, มฤเคนทร์ 】แปลว่า: [มะรึคิน, -เคน] น. ราชสีห์. (ส. มฺฤค + อินฺทฺร).
【 มฤคย์ 】แปลว่า: [มะรึก] ว. สิ่งที่ควรติดตาม, สิ่งที่ต้องการ. (ส.).
【 มฤคินทร์, มฤเคนทร์ 】แปลว่า: /ดู มฤค, มฤค-/.
【 มฤจฉา 】แปลว่า: [มะริดฉา] ว. มิจฉา, ผิด. (ป. มิจฺฉา; ส. มิถฺยา).
【 มฤจฉาชีพ 】แปลว่า: น. มิจฉาชีพ, การเลี้ยงชีวิตผิดทาง.
【 มฤจฉาทิฐิ 】แปลว่า: น. มิจฉาทิฐิ, ความเห็นผิดทางธรรม.
【 มฤดก 】แปลว่า: มะรึดก น. มรดก. (ส. มฺฤตก; ป. มตก).
【 มฤต 】แปลว่า: [มะริด, มะรึด] ว. ตายแล้ว. (ส. มฺฤต; ป. มต).
【 มฤตกะ 】แปลว่า: [มะรึตะกะ] น. ผู้ตาย, ซากศพ. (ส. มฺฤตก; ป. มตก).
【 มฤตยู 】แปลว่า: [มะรึดตะยู] น. ความตาย; ชื่อดาวเคราะห์ดวงที่ ๗ ในระบบสุริยะ มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
อยู่ห่างดวงอาทิตย์ประมาณ ๒,๘๗๐ ล้านกิโลเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐,๘๐๐ กิโลเมตร,
ดาวยูเรนัส ก็เรียก. (ส. มฺฤตฺยู; ป. มจฺจุ).
【 มฤตยูราช 】แปลว่า: น. ยมราช, พญายม. (ส. มฺฤตฺยุราช; ป. มจฺจุราช).
【 มฤทิงค์ 】แปลว่า: [มะรึ-] น. ตะโพน, กลองสองหน้าชนิดหนึ่ง. (ส. มฺฤทงฺค; ป. มุทิงฺค).
【 มฤทุ 】แปลว่า: [มะรึ-] ว. นุ่ม, อ่อน, อ่อนโยน, สุภาพ; แช่มช้า. (ส. มฺฤทุ; ป. มุทุ).
【 มฤทุกะ 】แปลว่า: ว. อ่อนโยน, ละมุนละม่อม, มีใจอ่อนโยน. (ส. มฺฤทุก; ป. มุทุก).
【 มฤธุ 】แปลว่า: [มะรึทุ] น. มธุ, นํ้าผึ้ง, นํ้าหวาน. (ส. มฺฤธุ; ป. มธุ).
【 มฤษา 】แปลว่า: [มะรึสา] ว. มุสา, ไม่จริง, เท็จ. (ส. มฺฤษา; ป. มุสา).
【 มฤษาวาท 】แปลว่า: น. คําเท็จ. (ส.; ป. มุสาวาท).
【 มล, มล- 】แปลว่า: [มน, มนละ-] น. ความมัวหมอง, ความสกปรก, ความไม่บริสุทธิ์; สนิม,
【 เหงื่อไคล. ว. มัวหมอง, 】แปลว่า:
สกปรก, ไม่บริสุทธิ์. (ป., ส.).
【 มลพิษ 】แปลว่า: [มนละพิด] น. พิษเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรกของสิ่งแวดล้อม เช่น
ในอากาศหรือในน้ำเป็นต้น; (กฎ) ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่น ๆ รวมทั้งกากตะกอน
หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้นที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ตามธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็น
พิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ และหมายความรวมถึงรังสี ความร้อน แสง
เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุรำคาญอื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกำเนิด
มลพิษด้วย. (อ. pollution).
【 มลสาร 】แปลว่า: น. สารที่ทำให้เกิดมลพิษ, สารมลพิษ ก็ใช้. (อ. pollutant).
【 มลโค 】แปลว่า: มอละโค น. อุจจาระพอเหลว ๆ คล้ายมูลโค.
【 มลทิน 】แปลว่า: [มนทิน] น. ความมัวหมอง, ความด่างพร้อย, ความไม่บริสุทธิ์. (ข. มนฺทิล).
【 มลน, มล่น 】แปลว่า: มะลน, มะล่น ก. วิ่ง, รีบ.
【 มลนมลาน 】แปลว่า: -มะลาน ว. ลนลาน, ตะลีตะลาน.
【 มลวก 】แปลว่า: มะลวก ก. ลวก.
【 มล่อน 】แปลว่า: มะล่อน ว. สนุก, เพราะ, หวาน.
【 มล่อย 】แปลว่า: มะล่อย ก. ม่อย, เผลอ, เคลิ้ม.
【 มละ 】แปลว่า: [มะละ] ก. ละ, ทิ้ง.
【 มลัก 】แปลว่า: [มะลัก] ก. ลัก, ลอบ; มัก; รัก; เห็น. ว. มากเช่น รู้มลัก.
【 มลังเมลือง 】แปลว่า: [มะลังมะเลือง] ว. สุกใส, อร่ามเรือง.
【 มล้า 】แปลว่า: [มะล้า] ว. ล้า.
【 มลาก 】แปลว่า: [มะลาก] ก. ลาก. ว. มาก, ดี.
【 มล้าง 】แปลว่า: [มะล้าง] ก. ม้าง, ล้าง, ฆ่า, ผลาญ.
【 มลาน ๑ 】แปลว่า: [มะลาน] ว. เหี่ยว, แห้ง; อ่อน, อิดโรย; ตาย; โศกเศร้า, หมอง. (ส. มฺลาน).
【 มลาน ๒ 】แปลว่า: [มะลาน] ว. ลนลาน; ลานตา. (แผลงมาจาก ลาน).
【 มล่าน 】แปลว่า: [มะล่าน] ก. วิ่งอย่างรีบ, วิ่งพล่าน.
【 มลาย 】แปลว่า: [มะลาย] ก. แตก, ตาย, ทําลาย.
【 มลายู 】แปลว่า: [มะ-] น. ชื่อชนชาติหนึ่ง อยู่ในประเทศมาเลเซียและเกาะต่าง ๆ ตอนใต้ของแหลมมลายู.
【 มลาว 】แปลว่า: [มะลาว] น. ลาว.
【 มล่าวเมลา 】แปลว่า: มะล่าวมะเลา ว. งดงาม, สวย.
【 มลิน 】แปลว่า: [มะลิน] ว. ขุ่นมัว, มัวหมอง, ไม่บริสุทธิ์. (ป., ส.).
【 มลิ้น 】แปลว่า: มะลิ้น น. ลิ้น เช่น คือมลิ้นคนผู้ ทราบรู้รสแกง. (โลกนิติ).
【 มลื่น 】แปลว่า: [มะลื่น] ก. มื่น, ลื่น.
【 มวก 】แปลว่า: น. ชื่อไม้เถาชนิด /Parameria laevigata/ (Juss.) Moldenke ในวงศ์ Apocynaceae
มียางเหนียวคล้ายกาว ใช้ทํายาได้, กระทั่งติด เครือเขามวก ตังติด หรือ เถามวก ก็เรียก.
【 มวกใหญ่ 】แปลว่า: /ดู โมกใหญ่ ที่ โมก./
【 มวกผา 】แปลว่า: น. ของอย่างหนึ่งเป็นยางคล้ายวุ้นอยู่ตามเขา.
【 มวกเหล็ก 】แปลว่า: น. ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ใช้ทํายา. (พจน. ๒๔๙๓).
【 ม่วง ๑ 】แปลว่า: ว. สีน้ำเงินปนแดง, ถ้าออกครามเรียก สีม่วงคราม, ถ้าออกแดงเรียก สีม่วงชาด,
【 ถ้าเจือขาวเรียก 】แปลว่า:
สีม่วงอ่อน, เรียกผ้าไหมสําหรับผู้ชายนุ่งที่มีสีอย่างนั้นหรือสีอย่างอื่นว่า ผ้าม่วง.
【 ม่วง ๒ 】แปลว่า: น. มะม่วง.
【 ม่วง ๓ 】แปลว่า: น. ชื่อเรือขุดรูปคล้ายเรือมาด แต่ยาวกว่า รูปร่างเพรียว หัวงอน ท้ายสั้น เป็นเรือที่คหบดีนิยม
ใช้กันในสมัยก่อน.
【 มวน ๑ 】แปลว่า: น. ชื่อแมลงหลายชนิดในหลายวงศ์ เมื่อโตเต็มที่มีปีก ๒ คู่ ปีกคู่หน้าค่อนข้างยาว แคบ
เนื้อปีกบริเวณโคนแข็ง ปลายเป็นแผ่นบางอ่อน ปีกคู่หลังอ่อนเป็นแผ่นบางตลอด
เมื่อพับปีกจะแบนราบไปตามสันหลัง แต่บางชนิดก็ไม่มีปีก ปากเป็นท่อยาวคล้ายเข็ม
โผล่ทางด้านล่างบริเวณปลายหัว หลายชนิดปล่อยกลิ่นเหม็นได้และเป็นศัตรูพืชพวกที่อยู่
ในวงศ์ Pentatomidae เช่น มวนเขียว (/Rhynchocoris humeralis/) ทําลายส้ม, แมงแกง
(/Tessaratoma javanica/) ทําลายลําไย, ที่อยู่ในวงศ์ Pyrrhocoridae เช่น
มวนแดงฝ้าย (/Dysdercus cingulatus/)ทําลายทุกส่วนของฝ้าย.
【 มวน ๒ 】แปลว่า: ก. ม้วนเส้นยาสูบด้วยใบตองหรือใบจากเป็นต้นให้เป็นบุหรี่. น. ลักษณนามของบุหรี่
เช่น บุหรี่ ๒ มวน.
【 มวน ๓ 】แปลว่า: ว. อาการที่ทำให้รู้สึกปั่นป่วนอยู่ในท้อง.
【 มวน ๔ 】แปลว่า: (กลอน) ว. ม่วน. /(ดู มอน)./
【 ม่วน 】แปลว่า: ว. ไพเราะ, เสนาะ, สนุก.
【 ม้วน 】แปลว่า: ก. หมุนพันเข้าไปให้มีลักษณะกลมอย่างรูปทรงกระบอก. น. ลักษณนามเรียกสิ่งของ
เช่นผ้าหรือกระดาษที่ขดหรือพันห่อตัวอยู่ เช่น ผ้าม้วนหนึ่ง กระดาษ ๒ ม้วน.
【 ม้วนต้วน 】แปลว่า: ว. อาการที่แสดงท่าทางเอียงอาย. ก. กลิ้งหมุนไปรอบตัว.
【 ม้วนเสื่อ 】แปลว่า: (ปาก) ก. เสียการพนันจนหมดตัว; เลิกกิจการเพราะขาดทุนจนไม่สามารถดําเนิน
กิจการนั้นต่อไปได้.
【 ม้วนหน้า 】แปลว่า: ก. ก้มหน้าเพราะความอาย.
【 มวย ๑ 】แปลว่า: น. การชกกันด้วยหมัดเป็นต้น.
【 มวยไทย 】แปลว่า: น. กีฬาชกมวยบนเวทีที่มีกติกายอมให้คู่ชกใช้เท้า ศอก และเข่าได้.
【 มวยปล้ำ 】แปลว่า: น. กีฬาต่อสู้ด้วยมือเปล่าอย่างหนึ่ง คู่ต่อสู้ต้องพยายามทําให้อีกฝ่ายล้มลงจนไหล่
ด้านหลังทั้ง ๒ ข้างแตะพื้นตลอดช่วงเวลาที่กำหนดจึงจะเป็นฝ่ายชนะ.
【 มวยล้ม 】แปลว่า: น. การชกมวยบนเวทีที่คู่ต่อสู้ฝ่ายหนึ่งแกล้งยอมเป็นฝ่ายแพ้ เพื่อหวังผลในการพนัน,
โดยปริยายหมายถึงการต่อสู้หรือเรื่องราวที่ดูเหมือนเอาจริงเอาจัง แต่กลับไม่จริงหรือเลิกล้มไป.
【 มวยวัด 】แปลว่า: น. การชกต่อยอย่างไม่มีกติกา.
【 มวยสากล 】แปลว่า: น. กีฬาชกมวยบนเวทีที่มีกติกาห้ามคู่ชกใช้อวัยวะอื่นใดนอกจากหมัด.
【 มวยหมู่ 】แปลว่า: น. การยกพวกเข้าชกต่อยกันอย่างชุลมุน.
【 มวย ๒ 】แปลว่า: น. ผมที่มุ่นขมวดให้เป็นกลุ่มเป็นกระจุกไว้ตรงท้ายทอยเป็นต้น เรียกว่า ผมมวย.
【 มวย ๓ 】แปลว่า: ว. หนึ่ง, เดียว. (ข.).
【 ม้วย 】แปลว่า: ก. ตาย, สิ้นสุด, วายวอด, มักใช้เข้าคู่กับคำ มอด เป็น ม้วยมอด หรือ มอดม้วย.
【 มวล 】แปลว่า: [มวน] ว. ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ทั้งปวง, เช่น มวลชน มวลมนุษย์, ทั้งมวล ก็ว่า.
【 มวลสาร 】แปลว่า: น. เนื้อของเทหวัตถุที่รวมกันอยู่ในเทหวัตถุนั้น ๆ.
【 มวลอากาศ 】แปลว่า: (ภูมิ) น. อากาศในบริเวณกว้างที่มีสมบัติคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอุณหภูมิและความชื้น.
【 มสาร, มสารกะ 】แปลว่า: [มะสาน, มะสาระกะ] น. แก้วมรกต. (ส.).
【 มสารคัล 】แปลว่า: [มะสาระคัน] น. แก้วลาย, เพชรตาแมว. (ป. มสารคลฺล; ส. มสารคลฺว).
【 มสิ 】แปลว่า: [มะสิ] น. เขม่า; หมึก. (ป., ส.).
【 มหกรรม 】แปลว่า: [มะหะกํา] น. การฉลอง, การบูชา. (ป. มหกมฺม).
【 มหรณพ, มหรรณพ, มหารณพ 】แปลว่า: [มะหอระนบ, มะหันนบ, มะหาระนบ] น. ทะเลใหญ่,
【 ห้วงนํ้าใหญ่. (ส. มหรฺณว; ป. มหณฺณว). 】แปลว่า:
【 มหรรฆ- 】แปลว่า: [มะหักคะ-] ว. มีค่ามาก, มักใช้เป็นส่วนหน้าของสมาส เช่น มหรรฆภัณฑ์ คือ
【 สิ่งของที่มีค่ามาก. 】แปลว่า:
(ส. มหารฺฆ; ป. มหคฺฆ).
【 มหรสพ 】แปลว่า: [มะหอระสบ] น. การเล่นรื่นเริงมีโขนละครเป็นต้น. (ป. มหุสฺสว; ส. มโหตฺสว).
【 มหัคฆ- 】แปลว่า: [มะหักคะ-] ว. มีค่ามาก, มักใช้เป็นส่วนหน้าของสมาส เช่น มหัคฆภัณฑ์ คือ
【 สิ่งของที่มีค่ามาก. 】แปลว่า:
(ป. มหคฺฆ; ส. มหารฺฆ).
【 มหัจฉริย-, มหัจฉริยะ 】แปลว่า: [มะหัดฉะริยะ-] ว. น่าอัศจรรย์มาก. (ป.; ส. มหาศฺจรฺย).
【 มหัณณพ 】แปลว่า: น. มหรรณพ. (ป. มหณฺณว; ส. มหรฺณว).
【 มหัต 】แปลว่า: ว. มหันต์, ใหญ่, มาก. (ส. มหตฺ; ป. มหนฺต).
【 มหัทธนะ 】แปลว่า: [มะหัดทะนะ] น. ผู้มั่งคั่ง, คนมั่งมี. ว. มีทรัพย์มาก, มั่งมี. (ป., ส.).
【 มหันต-, มหันต์ 】แปลว่า: [มะหันตะ-, มะหัน] ว. ใหญ่, มาก, เช่น โทษมหันต์.
【 (เมื่อเข้าสมาสกับศัพท์อื่น เป็น มห 】แปลว่า:
บ้าง มหา บ้าง เช่น มหัคฆภัณฑ์ คือ สิ่งของที่มีค่ามาก, มหาชน คือ ชนจำนวนมาก). (ป.).
【 มหันตโทษ 】แปลว่า: [มะหันตะโทด] น. โทษหนัก, คู่กับ ลหุโทษ = โทษเบา. (ป. มหนฺต + ส. โทษ).
【 มหัพภาค 】แปลว่า: [มะหับพาก] น. เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ .; ภาคใหญ่.
【 มหัล, มหัลกะ 】แปลว่า: [มะหัน, มะหันละกะ] น. ผู้ใหญ่, คนมีอายุมาก, คนแก่. ว. แก่, มีอายุมาก.
【 (ป. มหลฺล, มหลฺลก). 】แปลว่า:
【 มหัศจรรย์ 】แปลว่า: [มะหัดสะจัน] ว. แปลกประหลาดมาก, น่าพิศวงมาก, ผิดปรกติวิสัยของธรรมชาติ.
【 (ส. มหาศฺจรฺย; ป. มหจฺฉริย). 】แปลว่า:
【 มหา ๑ 】แปลว่า: ว. ใหญ่, ยิ่งใหญ่, มักใช้เป็นส่วนหน้าของสมาส บางทีก็ลดรูปเป็น มห เช่น มหรรณพ
【 มหัทธนะ มหัศจรรย์. 】แปลว่า:
【 มหา ๒ 】แปลว่า: น. สมณศักดิ์ที่ใช้นําหน้าชื่อภิกษุผู้ที่สอบไล่ได้ตั้งแต่เปรียญธรรม ๓ ประโยคขึ้นไป.
【 มหากฐิน 】แปลว่า: น. ชื่อพระชฎาเครื่องต้น.
【 มหากาฬ ๑ 】แปลว่า: น. ชื่อยาไทยชนิดหนึ่งสําหรับแก้โรคปากเปื่อย คอเปื่อย ลิ้นเปื่อย.
【 มหากาฬ ๒ 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ล้มลุกมีหัวชนิด /Gynura pseudochina/ (L.) DC. ในวงศ์ Compositae
ดอกสีเหลืองส้ม ใบใช้ทํายาพอก, ว่านมหากาฬ ก็เรียก.
【 มหาขันธกะ 】แปลว่า: [มะหาขันทะกะ] น. ชื่อคัมภีร์พระวินัยหมวดหนึ่ง. (ป.).
【 มหาจักร ๑ 】แปลว่า: น. ชื่อยาไทยแก้ลมเพื่อซางโค.
【 มหาจักร ๒ 】แปลว่า: น. ระยะเวลา ๖๐ ปี คือ เวลาที่ดาวพฤหัสบดีเดินรอบดวงอาทิตย์ ๕ รอบ,
【 พฤหัสบดีจักร ก็ว่า. 】แปลว่า:
【 มหาจักร ๓ 】แปลว่า: น. ดาว ๘ ดวง มีอาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ และราหู
【 ซึ่งอยู่ในราศีนิยม 】แปลว่า:
เช่น จันทร์อยู่ราศีเมษ อาทิตย์อยู่ราศีกรกฎ ตามที่ท่านกำหนดไว้ย่อมทรงคุณทำให้เจ้าของ
ชะตาเด่นขึ้นหรือคุ้มโทษต่าง ๆ ได้.
【 มหาชน 】แปลว่า: น. คนจำนวนมาก, คนส่วนใหญ่, ชนจำนวนมาก เช่น มติมหาชน, ประชาชนทั่วไป,
เรียกกฎหมายที่เกี่ยวกับประชาชนทั่วไปว่า กฎหมายมหาชน. (ป., ส.).
【 มหาชัย 】แปลว่า: น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง ใช้บรรเลงในงานเกี่ยวกับเกียรติยศของบุคคลที่มาเป็นประธาน
ในงานเช่นนายกรัฐมนตรี หรือเมื่อผู้เป็นประธานของงานกล่าวคําปราศรัยจบลงก็
บรรเลงเพลงมหาชัยเป็นพิเศษ หรือบรรเลงในงานรับรองบุคคลสําคัญ งานสโมสร
สันนิบาต เป็นต้น และในระหว่างงานดําเนิน ถ้าไม่มีดนตรีบรรเลงจะใช้เพลงมหาชัย
เป็นครั้งคราวด้วยก็ได้, ปัจจุบันสํานักพระราชวังและข้อบังคับกระทรวงกลาโหมกําหนด
ให้ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยรับและส่งเสด็จในพิธีการที่พระบรมวงศ์เสด็จเป็นประธาน
และบรรเลงรับและส่งประธานในพิธีการที่เป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ และบรรเลง
เป็นเพลงเคารพธงราชวงศ์เวลาผ่านหรือขึ้นลง นายทหารที่มียศจอมพล จอมพลเรือ
จอมพลอากาศ หรือ นายกรัฐมนตรี.
【 มหาชาติ 】แปลว่า: น. เรียกเวสสันดรชาดกว่า มหาชาติ มี ๑๓ กัณฑ์, การมีเทศน์เรื่องมหาเวสสันดรชาดก
เรียกว่า มีเทศน์มหาชาติ. (ป.).
【 มหาโชตรัต 】แปลว่า: [มะหาโชตะรัด] น. ชื่อตําราแพทย์แผนโบราณว่าด้วยระดูสตรี.
【 มหาดไทย 】แปลว่า: น. ชื่อกรมที่ปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือในสมัยโบราณ มีสมุหนายกเป็นประธาน,
ชื่อกระทรวงที่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ บําบัดทุกข์บํารุงสุข การพัฒนา
ชนบทและชุมชน การส่งเสริมการศึกษาและการประกอบอาชีพ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน การป้องกันสาธารณภัย การผังเมือง การโยธา และการราชทัณฑ์.
【 มหาดเล็ก 】แปลว่า: น. ข้าราชการในพระราชสํานักมีหน้าที่รับใช้พระเจ้าแผ่นดิน, ผู้ที่รับใช้ประจําเจ้านาย
หรือผู้ที่ถวายตัวเป็นผู้รับใช้เจ้านาย, เรียกทหารที่มีหน้าที่รักษาพระองค์ในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชวงศ์ว่า ทหารมหาดเล็ก, เรียกเต็มว่า ทหารมหาดเล็ก
รักษาพระองค์.
【 มหาดเล็กรายงาน 】แปลว่า: (โบ) น. มหาดเล็กซึ่งมีหน้าที่รายงานการสร้างวัดหรือคนเจ็บป่วยเป็นต้น;
ชื่อตําแหน่งราชการชั้นฝึกหัดในหัวเมือง.
【 มหาดเล็กหลวง 】แปลว่า: น. ข้าราชการในราชสำนักมีหน้าที่รับใช้พระมหากษัตริย์.
【 มหาตมะ 】แปลว่า: [มะหาดตะมะ] ว. ผู้มีอิทธิฤทธิ์, ผู้มีใจสูง. (ส.).
【 มหาไถ่ 】แปลว่า: น. ผู้โปรดให้พ้นบาป หมายถึง พระเยซู.
【 มหาเทพ 】แปลว่า: น. เทวดาผู้เป็นใหญ่ (โดยมากใช้เรียกพระอิศวร). (ส.).
【 มหาเทพี, มหาเทวี 】แปลว่า: น. พระอุมา ชายาพระอิศวร เรียกว่า พระมหาเทพี หรือ พระมหาเทวี. (ส.).
【 มหาธาตุ 】แปลว่า: น. พระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้า, พระบรมธาตุ หรือ พระบรมสารีริกธาตุ
ก็เรียก; เรียกพระสถูปเจดีย์หรือพระปรางค์ที่บรรจุพระบรมธาตุ ว่า มหาธาตุ
เช่น เอาทั้งพืชพระศรีมหาโพธิอันพระพุทธเจ้าเราเสด็จอยู่ใต้ต้นและผจญพล
ขุนมาราธิราช ได้ปราบแก่สัพพัญญุตญาณเป็นพระพุทธมาปลูกเบื้องหลัง
พระมหาธาตุนี้. (ศิลาจารึกนครชุม), เรียกวัดที่มีพระสถูปเจดีย์หรือพระปรางค์
ที่บรรจุพระบรมธาตุว่า วัดมหาธาตุบ้าง วัดพระศรีมหาธาตุบ้าง วัดพระศรี
รัตนมหาธาตุบ้าง.
【 มหานสะ 】แปลว่า: [มะหานะสะ] น. ครัว, โรงครัว. (ป.).
【 มหานิกาย 】แปลว่า: น. ชื่อคณะสงฆ์นิกายหนึ่ง, คู่กับ ธรรมยุติกนิกาย.
【 มหานิล ๑ 】แปลว่า: น. ชื่อยาไทยขนานหนึ่ง มีสีดํา ใช้เป็นยาสมานกวาดคอเด็ก แก้หละ ละออง ซาง.
【 มหานิล ๒ 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งในสกุล /Hedychium/ วงศ์ Zingiberaceae, ว่านมหานิล
【 ก็เรียก. 】แปลว่า:
【 มหาบพิตร 】แปลว่า: [-บอพิด] น. เดิมเป็นคําพระสงฆ์ใช้สําหรับแทนพระนามพระเจ้าแผ่นดินหรือพระมเหสี,
ปัจจุบันใช้ว่า บรมบพิตร หรือ สมเด็จบรมบพิตร.
【 มหาบัณฑิต 】แปลว่า: น. ปริญญาโท; ผู้ได้รับปริญญาโท.
【 มหาพน 】แปลว่า: น. ชื่อกัณฑ์ที่ ๗ ของมหาชาติ ว่าด้วยเรื่องป่า.
【 มหาพรหม 】แปลว่า: [-พฺรม] น. ชื่อพรหมชั้นที่ ๓ ในรูปพรหม ๑๖ ชั้น.
【 มหาภารตะ 】แปลว่า: [มะหาพาระตะ] น. ชื่อบทประพันธ์มหากาพย์เรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งของอินเดีย, คู่กับ
รามายณ คือ รามเกียรติ์. (ส.).
【 มหาภิเนษกรมณ์ 】แปลว่า: [มะหาพิเนดสะกฺรม] น. การเสด็จออกบรรพชาของพระพุทธเจ้า. (ส.
【 มหาภินิษฺกฺรมณ; ป. มหาภินิกฺขมน). 】แปลว่า:
【 มหาภูต 】แปลว่า: น. ธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน นํ้า ไฟ ลม. (ป., ส.).
【 มหาเมฆ ๑ 】แปลว่า: น. ว่านมหาเมฆ. /(ดู ว่านมหาเมฆ ที่ว่าน)./
【 มหาเมฆ ๒ 】แปลว่า: น. ชื่อละอองหรือฝ้าในปากเด็กเล็ก ๆ เกิดเพราะเป็นโรคซางชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ซางโค.
【 มหายาน 】แปลว่า: น. ชื่อนิกายในพระพุทธศาสนาฝ่ายเหนือที่ถือกันในทิเบต จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และญวน
เป็นต้น, อาจริยวาท ก็ว่า.
【 มหายุค 】แปลว่า: น. ยุคใหญ่ คือ ยุคทั้ง ๔ รวมกัน, จตุรยุค ก็เรียก. /(ดู จตุรยุค)/, ๑,๐๐๐ มหายุค
หรือ ๔,๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ปีมนุษย์ เป็น ๑ กัลป์ เท่ากับช่วงกลางวันของพระพรหม
เมื่อถึงเวลาค่ำ พระอิศวรจะล้างโลกด้วยเพลิงและปล่อยให้โลกอยู่ในความมืด
จนกว่าพระพรหมจะสร้างโลกขึ้นใหม่ในเช้าวันรุ่งขึ้น. (ส.).
【 มหาราช 】แปลว่า: น. คําซึ่งมหาชนถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน;
【 ชื่อธงประจําพระองค์พระเจ้าแผ่นดิน 】แปลว่า:
เรียกว่า ธงมหาราช; ชื่อกัณฑ์ที่ ๑๑ ของมหาชาติ.
【 มหาราชลีลา 】แปลว่า: น. เรียกท่านั่งที่ห้อยเท้าขวาลงเท้าซ้ายงอพับขึ้นไปสอดไว้ใต้โคนขาขวา.
【 มหาฤกษ์ 】แปลว่า: [-เริก] น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง ใช้บรรเลงในเวลาได้ฤกษ์เปิดงานที่เป็นพิธีใหญ่ เช่น
พิธีเปิดสถานที่ทํางานรัฐบาล พิธีเปิดทางคมนาคมที่สําคัญ ๆ, ปัจจุบันข้อบังคับกระทรวง
กลาโหมกําหนดให้ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์รับและส่งประธานในพิธีการที่เป็นบุคคลอื่น
นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในเพลงมหาชัย.
【 มหาละลวย 】แปลว่า: น. ชื่อมนตร์สําหรับเป่าให้คนหลงรัก.
【 มหาละลาย 】แปลว่า: น. ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งใช้ทํายาได้. (พจน. ๒๔๙๓).
【 มหาวงศ์ 】แปลว่า: น. ชื่อหนังสือพงศาวดารลังกา แต่งเป็นภาษาบาลีโดยพระมหานาม เพื่อเรียบเรียงตำนาน
พระพุทธศาสนาและเหตุการณ์บ้านเมืองของลังกาทวีปตั้งแต่สมัยแรกเริ่มจนถึงรัชสมัย
พระเจ้าคชพาหุ.
【 มหาวรรค 】แปลว่า: น. ชื่อคัมภีร์พระวินัยปิฎกคัมภีร์หนึ่ง; วิธีนับปักษ์อย่างหนึ่ง คือ ปักษ์ถ้วน ๔ ปักษ์
ปักษ์ขาด ๑ ปักษ์ รวมเป็น ๕ ปักษ์ เรียกว่า มหาวรรค.
【 มหาวิทยาลัย 】แปลว่า: [มะหาวิดทะยาไล] น. สถาบันอุดมศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา
ในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงหลายสาขาวิชา หรือหลายกลุ่มสาขาวิชา
เพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่
ผู้สําเร็จการศึกษา รวมทั้งดําเนินการวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ.
【 มหาศักราช 】แปลว่า: น. ศักราชที่ไทยใช้ในสมัยสุโขทัย เริ่มตั้งภายหลังพุทธศักราช ๖๒๑ ปี
(พุทธศักราชลบด้วย ๖๒๑ เท่ากับ มหาศักราช).
【 มหาศาล 】แปลว่า: น. ผู้ยิ่งใหญ่ในวรรณะนั้น ๆ, ถ้าเป็นพราหมณ์ก็หมายความว่า มีศิษย์มาก,
ถ้าเป็นกษัตริย์ก็หมายความว่า มีอํานาจมาก, ถ้าเป็นแพศย์ก็หมายความว่า
มีทรัพย์มาก. ว. มีทรัพย์สมบัติมากมาย เช่น เศรษฐีมหาศาล, (ปาก) อย่างยิ่ง,
มากมาย, เช่น เขามีที่ดินมหาศาล. (ส.).
【 มหาสงกรานต์ 】แปลว่า: น. นักขัตฤกษ์ขึ้นปีใหม่อย่างเก่า เริ่มแต่พระอาทิตย์ย่างขึ้นสู่ราศีเมษ
คือ วันที่ ๑๓ เมษายน เรียกว่า วันมหาสงกรานต์.
【 มหาสดมภ์ 】แปลว่า: [มะหาสะดม] น. ชื่อโรคลมชนิดหนึ่งตามตําราแพทย์แผนโบราณซึ่งอาจทําให้ขากรรไตรแข็ง.
【 มหาสดำ 】แปลว่า: [มะหาสะดํา] น. ชื่อเฟินต้นชนิด /Cyathea podophylla/ (Hook.) Copel.
【 ในวงศ์ Cyatheaceae ใช้ทํายาได้. 】แปลว่า:
【 มหาสมุทร 】แปลว่า: น. ทะเลใหญ่. (ส.; ป. มหาสมุทฺท).
【 มหาสาวก 】แปลว่า: น. พระสาวกชั้นผู้ใหญ่ของพระพุทธเจ้า ๘๐ องค์ ซึ่งรวมพระอัครสาวกทั้ง ๒ องค์
เข้าไว้ในจํานวนนั้นด้วย. (ป.; ส. มหาศฺราวก).
【 มหาหงส์ 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด /Hedychium coronarium/ Koen. ในวงศ์ Zingiberaceae
ดอกใหญ่ สีขาวล้วนหรือมีสีเหลืองตอนกลาง กลิ่นหอม ชอบขึ้นในที่ลุ่มนํ้าขัง
มักปลูกตามบ้าน, กระทายเหิน ก็เรียก, จันทบุรีและระยองเรียก เลเป หรือ ลันเต.
【 มหาหิงคุ์ 】แปลว่า: น. ยางของไม้ล้มลุกหลายชนิดในสกุล /Ferula/ วงศ์ Umbelliferae
【 มีกลิ่นร้อนฉุนและเหม็น 】แปลว่า:
นิยมใช้เป็นยาทาภายนอก เช่น ชนิด /F. assafoetida/ L. และชนิด /F. foetida/
【 (Bunge) Regel. 】แปลว่า:
(ป.; ส. หิงฺคุ).
【 มหาอำนาจ 】แปลว่า: ว. เรียกประเทศที่มีพลังทางด้านเศรษฐกิจหรือทางทหารสูงว่า ประเทศมหาอำนาจ.
【 มหาอุจ 】แปลว่า: (โหร) น. ดาวพระเคราะห์ที่ทรงคุณสูงเด่น ทําให้เจ้าดวงชะตามีความเจริญรุ่งเรือง.
【 มหาอุด 】แปลว่า: น. เครื่องรางของขลังที่ช่วยให้ผู้เป็นเจ้าของอยู่ยงคงกระพัน; โบสถ์หรือวิหาร
ที่มีผนังทึบตันรอบด้านมีช่องทางเข้าออกเฉพาะประตูด้านหน้าแห่งเดียว
เพื่อประโยชน์ในการทำพิธีที่เชื่อว่าจะทำให้ขลังยิ่งขึ้น.
【 มหาอุปรากร, อุปรากร 】แปลว่า: น. ละครประเภทหนึ่ง มีดนตรีเป็นส่วนประกอบสําคัญ
【 ดำเนินเรื่องด้วยการร้องเพลง 】แปลว่า:
ผสมวงดุริยางค์คล้ายอุปรากร ตัวละครทุกตัวจะร้องแทนพูด เนื้อเรื่องมีความจริงจัง
หนักหน่วง ถือเป็นละครชั้นสูงของชาวตะวันตก. (อ. grand opera).
【 มหาอุปราช 】แปลว่า: มะหาอุปะหฺราด, -อุบปะหฺราด น. ตำแหน่งรองพระเจ้าแผ่นดิน,
เรียกกันอย่างสามัญว่า วังหน้า; ตำแหน่งขุนนางทำหน้าที่มุขมนตรี.
【 มหิ 】แปลว่า: (แบบ) น. แผ่นดิน. (ป., ส.).
【 มหิดล 】แปลว่า: น. พื้นดิน, พื้นโลก. (ส. มหิตล, มหีตล).
【 มหิธร 】แปลว่า: น. ผู้ทรงแผ่นดิน คือ ภูเขา; ชื่อหนึ่งของพระนารายณ์; พระเจ้าแผ่นดิน.
(ส. มหีธร, มหีธฺร).
【 มหิบดี, มหิบาล, มหิป 】แปลว่า: น. พระเจ้าแผ่นดิน. (ป.).
【 มหิงส์ 】แปลว่า: น. ควาย. (ป. มหึส; ส. มหิษ).
【 มหิทธิ 】แปลว่า: [มะหิดทิ] ว. มีฤทธิ์มาก. (ป. มหา + อิทฺธิ).
【 มหินท์ 】แปลว่า: น. พระอินทร์. (ป.).
【 มหิมา 】แปลว่า: ว. ใหญ่, โต, ใช้ว่า มหึมา ก็มี.
【 มหิศร, มหิศวร 】แปลว่า: [มะหิด, มะหิดสอน, มะหิสวน] น. ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง, เลือนมาจาก มเหศวร
【 หมายถึง พระศิวะ 】แปลว่า:
หรือ พระเจ้าแผ่นดิน. (ส.).
【 มหิษ 】แปลว่า: น. ควาย. (ส.; ป. มหิส, มหีส, มหึส).
【 มหิษี 】แปลว่า: น. ชายาพระเจ้าแผ่นดิน. (ส.; ป. มเหสี).
【 มหึมา 】แปลว่า: ว. ใหญ่, โต, ใช้ว่า มหิมา ก็มี.
【 มหุดิฤกษ์ 】แปลว่า: น. ฤกษ์ดี, ยามดี.
【 มหุรดี 】แปลว่า: น. ครู่, ขณะ, ชั่วโมง. (ส. มุหูรฺต, มุหูรตฺต).
【 มหู 】แปลว่า: ก. ต้องการ. (ช.).
【 มเหนทร์ 】แปลว่า: น. พระอินทร์. (ส.).
【 มเหยงค์ 】แปลว่า: [มะเห-ยง] น. ภูเขา, เนินดิน. (ป. มหิยงฺคณ).
【 มเหศ, มเหศวร 】แปลว่า: [มะเหด, มะเหสวน] น. พระอิศวร, พระเจ้าแผ่นดิน. (ส.).
【 มเหศักดิ์ 】แปลว่า: (ถิ่น-อีสาน) น. เจ้าผีซึ่งเดิมเป็นเจ้าเมืองในถิ่นนั้น.
【 มเหสักข์ 】แปลว่า: น. เทวดาผู้ใหญ่. (ป.).
【 มเหสิ, มเหสี ๑ 】แปลว่า: น. ผู้แสวงหาศีลาทิคุณอันยิ่งใหญ่, ฤษีใหญ่, พระพุทธเจ้า. (ป.; ส. มหรฺษิ).
【 มเหสี ๒ 】แปลว่า: น. ชายาพระเจ้าแผ่นดิน. (ป.; ส. มหิษี).
【 มเหาษธ ๑ 】แปลว่า: [มะเหาสด] น. ยาแรงชนิดหนึ่ง; การแก้ไข้อย่างชะงัด. (ส.).
【 มเหาษธ ๒ 】แปลว่า: [มะเหาสด] น. ชื่อพรรณไม้ที่มีกลิ่นฉุน เช่น ขิง กระเทียม. (ส.; ป. มโหสธ).
【 มเหาฬาร 】แปลว่า: ว. มโหฬาร, ยิ่งใหญ่, กว้างใหญ่. (ป., ส. มหา + อุฬาร).
【 มโหฆะ 】แปลว่า: น. ห้วงนํ้าใหญ่, ทะเลใหญ่; นํ้ามาก, นํ้าท่วมมาก. (ส., ป. มหา + โอฆ).
【 มโหรสพ 】แปลว่า: [มะโหระสบ] น. มหรสพ. (ป. มหสฺสว; ส. มโหตฺสว).
【 มโหระทึก 】แปลว่า: น. กลองโลหะชนิดหนึ่ง ใช้ตีเป็นสัญญาณและประโคม.
【 มโหรี ๑ 】แปลว่า: น. วงดนตรีที่มีเครื่องผสมทั้งเครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี เครื่องเป่า
【 และมีผู้ขับร้องร่วมด้วย. 】แปลว่า:
【 มโหรี ๒ 】แปลว่า: /ดู สีกรุด/.
【 มโหษธ 】แปลว่า: [มะโหสด] น. มเหาษธ. (ส. มเหาษธ; ป. มโหสธ).
【 มโหฬาร 】แปลว่า: [-ลาน] ว. ยิ่งใหญ่, กว้างใหญ่, เช่น ใหญ่โตมโหฬาร. (ป., ส.).
【 มไหศวรรย์ 】แปลว่า: [มะไหสะหฺวัน] น. อํานาจใหญ่; สมบัติใหญ่; ความเป็นใหญ่ในแผ่นดิน.
(ส. มไหศฺวรฺย, มไหศฺวรฺยฺย).
【 มอ ๑ 】แปลว่า: น. ชื่อเรือต่อเสริมกราบขนาดใหญ่มาก ส่วนใหญ่ใช้บรรทุกข้าวเปลือกและเกลือ.
【 มอ ๒ 】แปลว่า: น. เนินดินเล็ก ๆ อย่างภูเขา, เขาจําลองที่ทําไว้ดูเล่นในบ้าน เรียกว่า เขามอ.
【 มอ ๓ 】แปลว่า: น. วัวตัวผู้. ว. เสียงอย่างเสียงวัวร้อง.
【 มอ ๔ 】แปลว่า: ว. สีมัว ๆ อย่างสีดําเจือขาว.
【 มอคราม 】แปลว่า: ว. สีฟ้าคล้ำ.
【 มอซอ 】แปลว่า: ว. ดําคลํ้า, ไม่ผ่องใส, หม่น, เช่น แต่งตัวมอซอ.
【 มอหมึก 】แปลว่า: ว. สีขาวเจือดํา.
【 มอง ๑ 】แปลว่า: ก. มุ่งดู.
【 มองการณ์ไกล 】แปลว่า: ก. คาดคะเน เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องหรือใกล้เคียงโดยอาศัยเหตุผล
หรือประสบการณ์เป็นต้น, เห็นการณ์ไกล ก็ว่า.
【 มองเมียง 】แปลว่า: ก. เลียบ ๆ เคียง ๆ ดู.
【 มองเสี้ยว 】แปลว่า: น. ท่าโขนท่าหนึ่ง.
【 มอง ๒ 】แปลว่า: น. เครื่องจับปลาชนิดหนึ่งจำพวกอวน แต่เล็กสั้น และตาถี่กว่าอวน ใช้ในแม่น้ำลำคลอง.
【 มอง ๓ 】แปลว่า: น. ฆ้องขนาดเล็ก เรียกว่า ฆ้องมอง.
【 มองโกลอยด์ 】แปลว่า: น. ชนชาติผิวเหลือง มีลักษณะผมดําเหยียด หน้ากว้าง จมูกเล็ก ตาเรียว เช่น ไทย จีน
ลาว เขมร เวียดนาม. (อ. Mongoloid).
【 มองโกเลีย 】แปลว่า: น. ชื่อประเทศอยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของจีน มีเมืองหลวงชื่อ อูลานบาตอร์
เดิมเรียกว่า มองโกเลียนอก ส่วนมองโกเลียใน ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน,เรียกประชาชนในประเทศนั้นว่า ชาวมองโกเลีย. (อ. Mongolia).
【 มองคร่อ 】แปลว่า: [-คฺร่อ] น. โรคหลอดลมโป่งพอง มีเสมหะแห้งอยู่ในช่องหลอดลม ทําให้มีอาการไอเรื้อรัง
ห้ามผู้ที่เป็นโรคนี้บวชเป็นภิกษุ. (อ. bronchiectasis); โรคทางเดินหายใจในสัตว์กีบเดียววงศ์
Equidae มีอาการไข้สูง เป็นฝีที่ต่อมน้ำเหลืองใต้คางและบริเวณคอหอยอาจติดต่อถึงคนได้,
เขียนเป็น มงคล่อ ก็มี. (อ. strangles).
【 มอญ ๑ 】แปลว่า: น. ชื่อชนชาติหนึ่ง เคยเป็นใหญ่อยู่ทางตอนใต้ของพม่า ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ
ประเทศพม่า มีภาษาพูดอยู่ในตระกูลมอญ-เขมร และมีอักษรของตนเองใช้.
【 มอญซ่อนผ้า 】แปลว่า: น. ชื่อการเล่นของเด็กอย่างหนึ่ง โดยผู้เล่นนั่งล้อมวง ผู้ซ่อนผ้าจะถือผ้าซึ่งมัก
ฟั่นให้เป็นเกลียวเดินวนอยู่นอกวง เมื่อเห็นผู้ใดเผลอก็ทิ้งผ้านั้นไว้ข้างหลังและทำเสมือนว่า
ยังไม่ได้ทิ้งผ้า แล้วเดินวนอีก ๑ รอบ ถ้าผู้ที่มีผ้าวางอยู่ข้างหลังยังไม่รู้สึกตัว ก็หยิบผ้านั้นขึ้นมาตี
ผู้ถูกตีจะต้องลุกขึ้นวิ่งหนีไป ๑ รอบ แล้วกลับไปนั่งที่เดิมผู้ซ่อนผ้าก็จะเดินวนต่อไปหาทางทิ้งผ้า
ให้ผู้อื่นใหม่ แต่ถ้าผู้นั้นรู้ตัวก่อนก็จะหยิบผ้าลุกขึ้นไล่ตีผู้ซ่อนผ้าให้วิ่งไป ๑ รอบ ผู้ซ่อนผ้าก็จะมานั่ง
แทนที่ผู้ที่ไล่ตีนั้นก็จะเป็นผู้ซ่อนผ้าต่อไป.
【 มอญตีดั้ง 】แปลว่า: น. ชื่อดอกไม้ไฟอย่างหนึ่งในพวกดอกไม้นํ้า.
【 มอญ ๒ 】แปลว่า: น. ชื่อเพลงไทยจำพวกหนึ่ง มีชื่อขึ้นต้นด้วยคำว่า มอญ เช่น มอญรำดาบ มอญชมจันทร์
มอญครวญ.
【 มอด ๑ 】แปลว่า: น. ชื่อแมลงขนาดเล็กหลายชนิดในหลายวงศ์ที่เจาะกินเข้าไปในวัสดุต่าง ๆ ทําให้เกิดเป็น
รูพรุนทั่วไปกับทั้งมีวัสดุผสมมูลขับถ่ายออกมาเป็นขุยเป็นเม็ดเล็ก ๆ เรียก ขี้มอด ส่วนใหญ่เป็น
แมลงปีกแข็ง เช่น มอดข้าวสาร (/Sitophilus oryzae/) ในวงศ์ Curculionidae
【 ทําลายข้าวสาร, 】แปลว่า:
มอดไม้ไผ่ (/Dinoderus minutus/) ในวงศ์ Bostrychidae
【 เจาะไม้ไผ่แห้งเป็นรูเท่ารูเข็มกระจายทั่วไป; 】แปลว่า:
เรียกหน้าที่เป็นรอย ๆ อย่างมอดเจาะเช่นหน้าคนที่เป็นฝีดาษว่า หน้ามอด.
【 มอด ๒ 】แปลว่า: ก. จวนจะดับ (ใช้แก่ไฟ); ตาย, มักใช้เข้าคู่กับคํา ม้วย เป็น มอดม้วย หรือ ม้วยมอด.
【 ม่อต้อ 】แปลว่า: ว. เตี้ยลํ่า (ใช้แก่รูปร่าง) เช่น รูปร่างม่อต้อ เตี้ยม่อต้อ.
【 มอเตอร์ 】แปลว่า: น. กลอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับแปลงพลังงานรูปอื่นให้เป็นพลังงานกล โดยทั่วไปมักหมายถึง
กลอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับแปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล. (อ. motor).
【 มอเตอร์ไซค์ 】แปลว่า: (ปาก) น. จักรยานยนต์, รถที่มีล้อ ๒ ล้อเหมือนกับรถจักรยาน
【 ขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องยนต์, 】แปลว่า:
รถเครื่อง ก็ว่า.
【 มอน 】แปลว่า: น. ใจกลาง, ส่วนสําคัญ, เช่น มอนไข่ คือ ไข่แดง. ว. สนุก, เพราะ, หวาน, เช่น ใจมอน
ใจหวาน, ใจดี.
【 ม่อน ๑ 】แปลว่า: (ถิ่น-พายัพ) น. เนินเขา, ยอดเขา.
【 ม่อน ๒ 】แปลว่า: (ถิ่น-พายัพ) ส. ข้าพเจ้า เช่น อกม่อนเมา บาบั้น บิ่นบ้าในทรวง. (หริภุญชัย).
【 มอนไข่ 】แปลว่า: น. ชื่อกล้วยไม้ชนิด /Dendrobium thyrsiflorum/ Rchb.f. ในวงศ์ Orchidaceae
ดอกขาว ปากเหลือง.
【 มอบ ๑ 】แปลว่า: ก. เวนให้ เช่น มอบราชสมบัติ, สละให้ เช่น มอบกายถวายชีวิต
มอบชีวิตเป็นราชพลี, ยกให้ เช่น มอบทรัพย์สมบัติ, ให้ไว้ เช่น
มอบเงินให้เป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน.
【 มอบฉันทะ 】แปลว่า: ก. มอบธุระไว้ด้วยความไว้วางใจ, ยินยอมให้ทําแทนโดย
มีหลักฐาน.
【 มอบตัว 】แปลว่า: ก. นำเด็กนักเรียนไปมอบให้อยู่ในความปกครองของ
โรงเรียน เช่น มอบตัวนักเรียน, ยอมตัวให้อยู่ในความควบคุมของ
เจ้าหน้าที่เพื่อสู้คดี เช่น ผู้ร้ายเข้ามอบตัว.
【 มอบหมาย 】แปลว่า: ก. กำชับสั่งเสีย เช่น มอบหมายการงาน, กะให้,
กําหนดให้, เช่น มอบหมายหน้าที่ให้แต่ละคนรับผิดชอบ.
【 มอบอำนาจ 】แปลว่า: (กฎ) ก. มอบหมายให้มีอํานาจจัดการหรือทําการแทน.
【 มอบ ๒ 】แปลว่า: น. เครื่องสานสําหรับสวมปากวัวปากควายเพื่อกันไม่ให้กินต้นกล้าและสวมปากม้า
เพื่อกันม้ากัด.
【 มอบ ๓ 】แปลว่า: ก. ทําให้แน่นหรือให้เรียบด้วยการหุ้มหรือขลิบตามริม เช่น มอบปาก
กระทง. น. ไม้ที่ตีเป็นขอบตามแนวเพดานห้องทั้ง ๔ ด้านเพื่อให้ดู
เรียบร้อยหรือเพื่อทับรอยต่อตอนมุมที่ฝาเรือน ๒ ด้านมาบรรจบกัน
หรือไม้ที่ตีประกบด้านนอกของกราบเรือทั้ง ๒ ด้าน เรียกว่า ไม้มอบ.
【 มอม ๑ 】แปลว่า: ว. เปื้อนด้วยสีมัว ๆ ดํา ๆ เช่น หน้ามอม. ก. ทําให้เปื้อนด้วยสีมัว ๆ
ดํา ๆ เช่น มอมหน้า; ทําให้เสียชื่อเสียง, ทําให้มัวหมอง; ทําให้เสีย
สติด้วยของมึนเมามีเหล้าเป็นต้น เช่น มอมเหล้า มอมกัญชา.
【 มอมเมา 】แปลว่า: ก. ทําให้หลงผิด, ทําให้หมกมุ่นในทางที่ผิด.
【 มอมแมม 】แปลว่า: ว. เปื้อนเปรอะ, สกปรก, เช่น เนื้อตัวมอมแมม.
【 มอมหน้า, มอมหน้ามอมตา 】แปลว่า: ก. เอามินหม้อเป็นต้นละเลงบนหน้า
เพื่อไม่ให้คนอื่นจำหน้าได้.
【 มอมเหล้า 】แปลว่า: ก. ล่อให้กินเหล้าจนเมาครองสติไม่ได้.
【 มอม ๒ 】แปลว่า: น. เรียกรูปสัตว์ในนิยายที่มักสักตามร่างกาย ส่วนใหญ่เป็นรูปสิงห์.
【 ม่อย 】แปลว่า: ก. เคลิ้มหลับไปชั่วครู่ เช่น ม่อยไปหน่อยหนึ่ง. ว. เรียกอาการที่มีสีหน้าสลดแสดงว่า
เสียใจว่า หน้าม่อย.
【 ม่อยกระรอก 】แปลว่า: (ปาก) ก. หลับ; ตาย.
【 มอร์ฟีน 】แปลว่า: น. สารประกอบอินทรีย์ประเภทแอลคาลอยด์ มีสูตร C17H19O3N
ลักษณะเป็นผลึกสีขาว หลอมละลายที่ ๒๕๔ ? ซ. มีในฝิ่น เป็น
ยาเสพติดอย่างแรง ทางแพทย์ใช้เกลือไฮโดรคลอไรด์หรือเกลือ
แอซีเทต หรือเกลือซัลเฟตของมอร์ฟีนเป็นยาระงับความปวด.
(อ. morphine).
【 มอระกู่ 】แปลว่า: น. หม้อสูบยาของชาวอาหรับ. (ช.).
【 มอลโทส 】แปลว่า: (วิทยา) น. นํ้าตาลชนิดหนึ่งประเภทไดแซ็กคาไรด์ ลักษณะเป็น
ของแข็งสีขาว หลอมละลายที่ ๑๖๐-๑๖๕ ? ซ. องค์ประกอบเป็น
กลูโคส ๒ โมเลกุลเชื่อมกัน เกิดขึ้นเนื่องจากเอนไซม์ไดแอสเทส ซึ่ง
นํ้ามีในข้าวมอลต์ ทําปฏิกิริยากับแป้ง มีรสหวานน้อยกว่าตาลทราย.
(อ. maltose).
【 ม่อลอกม่อแลก 】แปลว่า: ว. เปื้อน ๆ เปรอะ ๆ, เลอะ ๆ เทอะ ๆ, เช่น เนื้อตัวเปียกฝนม่อลอกม่อแลก,
【 มะลอกมะแลก ก็ว่า. 】แปลว่า:
【 ม่อห้อม, ม่อฮ่อม 】แปลว่า: (ถิ่น-พายัพ) /ดู หม้อห้อม/.
【 มะ ๑ 】แปลว่า: คํานําหน้าต้นไม้หรือผลไม้บางอย่าง กร่อนมาจากคํา “หมาก” โบราณแปลว่า
ลูกไม้, ผลไม้.
【 มะ ๒ 】แปลว่า: น. นาย (ใช้นําหน้าชื่อคน). (ต.).
【 มะกรูด 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นชนิด /Citrus hystrix/ DC. ในวงศ์ Rutaceae ผลขรุขระ รสเปรี้ยว
ผิวและใบมีกลิ่นหอมฉุน ใช้แต่งกลิ่นและรสอาหาร ใช้ทํายาได้.
【 มะกล่ำ 】แปลว่า: น. ชื่อพรรณไม้ ๓ ชนิดในวงศ์ Leguminosae คือ มะกลํ่าตาช้าง
หรือ มะกลํ่าต้น (/Adenanthera pavonina/ L.) เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่
ฝักแก่บิดเป็นวง เมล็ดแข็งสีแดงใช้ทํายาได้, พายัพเรียก กํ่าต้น;
มะกลํ่าตาหนู หรือ มะกลํ่าเครือ (/Abrus precatorius/ L.) เป็นไม้เถา
ฝักแก่ไม่บิด เมล็ดสีแดงจุดดํา มีพิษ รากและใบใช้ทํายาได้, พายัพเรียก
กํ่าเคือ; อีกชนิดหนึ่งคือ มะกล่ำเผือก (/A. fruticolosus/ wall. ex wight et
Arnu.) คล้ายมะกล่ำตาหนูแต่เมล็ดสีขาว.
【 มะกอก 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด /Spondias pinnata/ (L.f.) Kurz ในวงศ์
Anacardiaceae ใบอ่อนมีรสเปรี้ยว ใช้เป็นผักดิบ ผลขนาดลูกหมากดิบ
เมื่อสุกมีรสเปรี้ยวเจือฝาด ใช้ปรุงอาหาร รากและเมล็ดใช้ทํายาได้,
มะกอกบ้าน หรือ มะกอกป่า ก็เรียก.
【 มะกอกฝรั่ง 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด /Spondias cytherea/ Sonn.
ในวงศ์ Anacardiaceae ผลใหญ่ เนื้อหนากรอบ กินดิบ ๆ ได้.
【 มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก 】แปลว่า: (สํา) ก. พูดจาตลบตะแลงพลิกแพลง
ไปมาจนจับคําพูดไม่ทัน. น. คนกลับกลอก.
【 มะกอกน้ำ 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด /elaeocarpus hygrophilus/ Kurz ในวงศ์
Elaeocarpaceae มักขึ้นริมนํ้า ผลเล็กรี รสเปรี้ยวฝาด ใช้ดองเป็นอาหาร.
【 มะกอกบ้าน, มะกอกป่า 】แปลว่า: /ดู มะกอก/.
【 มะกอกพราน 】แปลว่า: /ดู กระเบียน (๒)/.
【 มะก่อง 】แปลว่า: /ดู ค้างคาว ๒ (๑)/.
【 มะกะโรนี 】แปลว่า: น. ชื่ออาหารชนิดหนึ่ง ทําจากแป้งสาลีเป็นเส้นกลวงยาวหรือเป็นรูป
อื่น ๆ เวลาจะนํามาปรุงต้องต้มให้สุก มักใช้ผัดหรือทำแกงจืด,
มักกะโรนี ก็เรียก. (อ. macaroni).
【 มะกา 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด /Bridelia ovata/ Decne. ในวงศ์ Euphorbiaceae
【 ใบใช้ทํายาได้. 】แปลว่า:
【 มะเกลือ 】แปลว่า: [-เกฺลือ] น. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด /Diospyros mollis/ Griff.
ในวงศ์ Ebenaceae แก่นดํา ผลดิบใช้ย้อมผ้าให้เป็นสีดําและใช้ทํายาได้.
【 มะเกี๋ยง 】แปลว่า: (ถิ่น-พายัพ) น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด /Cleistocalyx operculatus/
【 (Roxb.) Merr. 】แปลว่า:
et L.M. Perry var. /paniala/ (Roxb.) P. Chantaranothai et J. Parn. ในวงศ์
Myrtaceae ผลสุกสีม่วงดํา กินได้.
【 มะข่วง 】แปลว่า: (ถิ่น-พายัพ) น. ต้นกําจัด. /(ดู กําจัด ๑)./
【 มะขวิด 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ชนิด /Feronia limonia/ (L.)
Swing. ในวงศ์ Rutaceae ต้นและกิ่งมีหนาม ผลกลม เปลือกแข็ง
กินได้ ยางใช้ทํายาได้.
【 มะขาม 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด /Tamarindus indica/ L. ในวงศ์ Leguminosae
【 ฝักมีรสเปรี้ยว 】แปลว่า:
ใช้ปรุงอาหารและทํายาได้, พันธุ์ฝักแบนใหญ่เรียก มะขามกระดาน, พันธุ์ฝักเล็กเรียก
มะขามขี้แมว, พันธุ์ฝักมีรสหวานเรียก มะขามหวาน.
【 มะขามคราบหมู 】แปลว่า: น. มะขามฝักที่จวนจะแก่.
【 มะขามเทศ 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นชนิด /Pithecellobium dulce/ (Roxb.) Benth. ในวงศ์
【 Leguminosae 】แปลว่า:
ลําต้นและกิ่งมีหนาม ฝักกินได้.
【 มะขามเปียก 】แปลว่า: น. เนื้อมะขามเปรี้ยวที่แก่เกราะ นํามาปั้นเป็นก้อนเก็บไว้ใช้ปรุงอาหาร.
【 มะขามป้อม 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด /Phyllanthus emblica/ L. ในวงศ์
【 Euphorbiaceae ผลกลม 】แปลว่า:
รสเปรี้ยวฝาด เมล็ดแข็ง ผลใช้ทํายาได้.
【 มะเขือ 】แปลว่า: น. ชื่อไม้พุ่มหลายชนิดในสกุล /Solanum/ วงศ์ Solanaceae ที่ผลกินได้คือ ชนิด
/S. melongena/ L. ผลกลม ๆ มีหลายพันธุ์ เช่น มะเขือไข่เต่า มะเขือเจ้าพระยา มะเขือละโว้,
มะเขือยาว [/S. melongena/ L. var. /serpentinum/ (Desf.) Bailey] ผลยาว
【 มีหลายสี, 】แปลว่า:
ชนิดที่ผลกินไม่ได้ คือ มะเขือขื่น (/S. aculeatissimum/ Jacq.) รากใช้ทํายาได้.
【 มะเขือเทศ 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด /Lycopersicum esculentum/ Miller ในวงศ์ Solanaceae
ผลกินได้.
【 มะเขือพวง 】แปลว่า: น. ชื่อไม้พุ่มชนิด /Solanum torvum/ Sw. ในวงศ์ Solanaceae ผลกินได้,
อีสานเรียก หมากแข้ง.
【 มะเขือทวาย, มะเขือมอญ 】แปลว่า: /ดู กระเจี๊ยบ/.
【 มะแข่น 】แปลว่า: (ถิ่น-พายัพ) น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ชนิด /Zanthoxylum budrunga/
Wall. ex Hook.f. ในวงศ์ Rutaceae มีลักษณะทั่วไปคล้ายกําจัดหรือมะข่วง
[/Z. rhetsa/ (Roxb.) DC.] ต่างกันที่ผลมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓-๕ มิลลิเมตร
มีกลิ่นฉุนจัด เมล็ดกลม สีนํ้าตาลเข้ม ใช้ผลแห้งเป็นเครื่องเทศหรือตําผสมเป็น
เครื่องแกงเพื่อชูรส, พริกหอม ลูกระมาศ หรือ หมากมาศ ก็เรียก.
【 มะคะ 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด /Cynometra ramiflora/ L. ในวงศ์ Leguminosae
ใบอ่อนสีขาว ใบแก่สีเขียวแก่ ผลแข็ง.
【 มะคังแดง 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด /Gardenia erythroclada/ Kurz ในวงศ์ Rubiaceae
ลําต้นมีหนาม เปลือกสีแดง ใช้ทํายาได้.
【 มะค่า 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด /Afzelia xylocarpa/ Craib ในวงศ์
Leguminosae ใบคล้ายใบประดู่ ฝักแบน หนา แข็ง เนื้อไม้สีนํ้าตาล
อมแดง ใช้ในการก่อสร้าง, มะค่าโมง หรือ มะค่าใหญ่ ก็เรียก.
【 มะค่าแต้ 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด /Sindora siamensis/ Teijsm.
ex Miq. ในวงศ์ Leguminosae ใบเป็นใบประกอบ ใบย่อยคู่ปลาย
ใหญ่กว่าคู่อื่น ฝักแบนค่อนข้างบาง มีหนามแหลมทั้ง ๒ ด้าน เนื้อไม้
สีนํ้าตาลเข้ม, มะค่าหนาม ก็เรียก, อีสานเรียก แต้.
【 มะค่าโมง, มะค่าใหญ่ 】แปลว่า: /ดู มะค่า/.
【 มะค่าหนาม 】แปลว่า: /ดู มะค่าแต้ ที่ มะค่า/.
【 มะคำไก่ 】แปลว่า: /ดู ประคําไก่/.
【 มะคำดีควาย 】แปลว่า: /ดู ประคําดีควาย/.
【 มะงัน 】แปลว่า: /ดู กะอวม/.
【 มะงั่ว 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด /Citrus ichangensis/ Swing. ในวงศ์ Rutaceae
ผลคล้ายส้มโอ รสเปรี้ยวจัด ใช้ประสมกับขมิ้นเพื่อย้อมผ้า.
【 มะงุมมะงาหรา 】แปลว่า: [-หฺรา] ก. เที่ยวป่า เช่น ก็จะพาดวงใจไคลคลา ไปมะงุมมะงาหรา
สำราญ. (อิเหนา). (ช.); (ปาก) ก. อาการที่ดั้นด้นไปโดยไม่รู้ทิศทาง,
โดยปริยายหมายถึงงุ่มง่าม.
【 มะซัก 】แปลว่า: /ดู ประคําดีควาย/.
【 มะซาง 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นชนิด /Madhuca pierrei/ (Williams) Lam ในวงศ์ Sapotaceae
ผลขนาดหมากดิบ สีเขียว มียางมาก รสหวานเย็น.
【 มะซ่าน 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นชนิด /Dillenia aurea/ Smith ในวงศ์ Dilleniaceae ผลเป็นพู
มีเมือกมาก.
【 มะดะขี้นก 】แปลว่า: /ดู พะวา/.
【 มะดัน 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นชนิด /Garcinia schomburgkiana/ Pierre ในวงศ์ Guttiferae
ผลสีเขียว รสเปรี้ยวจัด กิ่งอ่อนใช้ทํายาได้เรียก รกมะดัน.
【 มะดา 】แปลว่า: น. ดวงตา. (ช. มะตา).
【 มะดีหวี 】แปลว่า: น. มะเดหวี.
【 มะดูก 】แปลว่า: น. (๑) ชื่อไม้ต้นชนิด /Beilschmiedia roxburghiana/ Nees ในวงศ์
Lauraceae ดอกสีขาวอมเขียว อับเรณูสีแดง. (๒) ชื่อไม้ต้นชนิด
/Siphonodon celastrineus/ Griff. ในวงศ์ Celastraceae ดอกสีเหลืองมี
ขีดหรือจุดประสีนํ้าตาลแดง ผลสุกกินได้ รสหวาน.
【 มะเดหวี 】แปลว่า: [-หฺวี] น. ตําแหน่งพระมเหสีที่ ๒ ของกษัตริย์ชวาในวงศ์อสัญแดหวา,
มะดีหวี ก็ว่า. (ช.; เทียบทมิฬ มาเทวี).
【 มะเดื่อ 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นหลายชนิดในสกุล /Ficus/ วงศ์ Moraceae เช่น มะเดื่อปล้อง (/F.
【 hispida/ L.) 】แปลว่า:
ใบสากคาย, มะเดื่ออุทุมพร หรือ มะเดื่อชุมพร (/F. racemosa/ L.) ใบเกลี้ยง ผลกินได้,
มะเดื่อกวาง หรือ ลิ้นกระบือ (/F. callosa/ Willd.) ใบแข็งหนา.
【 มะเดื่อดิน 】แปลว่า: น. (๑) ชื่อไม้พุ่มชนิด /Ficus chartacea/ Wall. var. /torulosa/ Wall.
ในวงศ์ Moraceae ใบออกสลับกัน ผลออกที่โคนต้นใกล้รากลักษณะ
คล้ายผลมะเดื่อ. (๒) ชื่อไม้เถาชนิด /Aganosma marginata/ G. Don
ในวงศ์ Apocynaceae ใบเป็นมัน ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ ดอกสีขาว
ผลเป็นฝัก.
【 มะต้อง 】แปลว่า: (ถิ่น-พายัพ) น. ต้นกระท้อน. /(ดู กระท้อน ๑)/.
【 มะตะบะ 】แปลว่า: น. ชื่ออาหารอย่างมุสลิมชนิดหนึ่ง คล้ายโรตี แต่มีไส้ทําด้วย
เนื้อหรือไก่ผัดกับหอมหัวใหญ่ใส่เครื่องเทศ กินกับอาจาด.
【 มะตาด ๑ 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นชนิด /Dillenia indica/ L. ในวงศ์ Dilleniaceae ใบใหญ่
ผลกลม ๆ มียางเป็นเลือก ใช้เป็นผัก.
【 มะตาด ๒ 】แปลว่า: น. ดอกไม้ไฟชนิดหนึ่ง ทําด้วยกระบอกไม้บรรจุดินปืนจุดแล้วมีสีต่าง ๆ.
【 มะตาหะรี 】แปลว่า: น. ดวงอาทิตย์. (ช.).
【 มะตี 】แปลว่า: ก. ตาย. (ช.; ส. มฺฤติ).
【 มะตึ่ง 】แปลว่า: /ดู ตูมกา/.
【 มะตื๋น 】แปลว่า: (ถิ่น-พายัพ) น. ต้นกระท้อน. /(ดู กระท้อน ๑)./
【 มะตูม 】แปลว่า: น. (๑) ชื่อไม้ต้นชนิด /Aegle marmelos/ (L.) Corr?a ในวงศ์ Rutaceae
ต้นและกิ่งมีหนาม ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย ๓ ใบ นิยมใช้ในการ
มงคล ผลกลมทุย รสหวานเจือเผ็ด ใช้ทํายาได้. (๒) ชื่อมะม่วงพันธุ์
หนึ่งของชนิด /Mangifera indica/ L.
【 มะแตก 】แปลว่า: /ดู กระทงลาย/.
【 มะโต 】แปลว่า: น. ตำแหน่งพระมเหสีที่ ๓ ของกษัตริย์ชวาในวงศ์อสัญแดหวา.
【 มะนาว 】แปลว่า: น. ชื่อไม้พุ่มชนิด /Citrus aurantifolia/ Swing. ในวงศ์ Rutaceae
ผลเล็ก ๆ รสเปรี้ยว ใช้ปรุงอาหาร.
【 มะนาวเทศ 】แปลว่า: น. ชื่อไม้พุ่มชนิด /Triphasia trifolia/ (Burm.f.) P. Wils.
ในวงศ์ Rutaceae ต้นมีหนาม ใบเล็ก ผลคล้ายตะขบฝรั่ง แต่ผิวคล้ายส้ม
เมื่อสุกเนื้อในเป็นยาง รสหวานเจือเผ็ด.
【 มะนาวไม่รู้โห่ 】แปลว่า: /ดู หนามแดง (๒)/.
【 มะปราง 】แปลว่า: [-ปฺราง] น. ชื่อไม้ต้นชนิด /Bouea macrophylla/ Griff. ในวงศ์
Anacardiaceae ใบคล้ายใบมะม่วงแต่เล็กกว่า ปลายใบแหลม
ผลสุกสีเหลืองอมแดง พันธุ์รสเปรี้ยวจัดเรียก กาวาง, พันธุ์รสเปรี้ยว ๆ
หวาน ๆ เรียก มะยง, พันธุ์รสหวานแหลมเรียก มะยงชิด.
【 มะปริง 】แปลว่า: [-ปฺริง] น. ชื่อไม้ต้นชนิด /Bouea oppositifolia/ (Roxb.) Meisn.
ในวงศ์ Anacardiaceae คล้ายมะปรางแต่ผลมีรสเปรี้ยว.
【 มะป่อง 】แปลว่า: /ดู พะวา/.
【 มะป่องต้น 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นชนิด /Garcinia succifolia/ Kurz ในวงศ์ Guttiferae
ผลและเนื้อคล้ายมังคุดแต่เล็กกว่า กินได้.
【 มะฝ่อ 】แปลว่า: น. (๑) ชื่อไม้ต้นชนิด /Trewia nudiflora/ L. ในวงศ์ Euphorbiaceae
ผลกลม ๆ ใบคล้ายใบโพแต่บางและมีขน. (๒) ชื่อลําไยพันธุ์หนึ่ง.
【 มะพร้าว 】แปลว่า: [-พฺร้าว] น. ชื่อไม้ต้นชนิด /Cocos nucifera/ L. ในวงศ์ Palmae ผลใช้ทํานํ้ามัน
และปรุงอาหารต่าง ๆ.
【 มะพร้าวแก้ว 】แปลว่า: น. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทําด้วยมะพร้าวขูดเป็นเส้นหยาบ ๆ ฉาบนํ้าตาล.
【 มะพร้าวตื่นดก 】แปลว่า: (สํา) ก. เห่อหรือตื่นเต้นในสิ่งที่ตนไม่เคยมีไม่เคยได้จนเกินพอดี,
มักพูดเข้าคู่กับ ยาจกตื่นมี ว่า มะพร้าวตื่นดก ยาจกตื่นมี.
【 มะพร้าวทึนทึก, มะพร้าวทึมทึก 】แปลว่า: น. มะพร้าวจวนแก่.
【 มะพร้าวทุย 】แปลว่า: น. ผลมะพร้าวที่เจริญเติบโตตามปรกติจนเปลือกแห้ง รูปรี ๆ กะลาลีบ
นํ้าหนักเบา เพราะไม่มีเนื้อและนํ้า นิยมตัดครึ่งท่อนเพื่อทํากราดวงถูบ้านเป็นต้น.
【 มะพร้าวห้าว 】แปลว่า: น. ผลมะพร้าวที่แก่จัด.
【 มะพลับ 】แปลว่า: [-พฺลับ] /ดู พลับ/.
【 มะพูด ๑ 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นชนิด /Garcinia dulcis/ Kurz ในวงศ์ Guttiferae ใบใหญ่ หนาเป็นมัน
ผลกลมเป็นพู ๆ รสเปรี้ยวอมหวาน.
【 มะพูด ๒ 】แปลว่า: ว. ชื่อสีเขียวใบไม้แก่.
【 มะแพน 】แปลว่า: /ดู มะแฟน/.
【 มะแพร้ว 】แปลว่า: /ดู แพร้ว ๒/.
【 มะเฟือง ๑ 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นชนิด /Averrhoa carambola/ L. ในวงศ์ Oxalidaceae
【 ผลเป็นเฟือง ๆ 】แปลว่า:
รสเปรี้ยวบ้างหวานบ้าง.
【 มะเฟือง ๒ 】แปลว่า: น. ชื่อเต่าทะเลชนิด /Dermochelys coriacea/ ในวงศ์ Dermochelyidae
【 กระดองหลัง 】แปลว่า:
เป็นสันคล้ายมะเฟือง เป็นเต่าที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน, เต่าเหลี่ยม ก็เรียก.
【 มะแฟน 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ชนิด /Protium serratum/ Engl. ในวงศ์
【 Burseraceae, 】แปลว่า:
มะแพน หรือ กะแทน ก็เรียก, ปักษ์ใต้เรียก กะตีบ.
【 มะไฟ 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นชนิด /Baccaurea ramiflora/ Lour. ในวงศ์ Euphorbiaceae
【 ผลกลมออกเป็นพวง 】แปลว่า:
รสเปรี้ยว ๆ หวาน ๆ.
【 มะไฟเดือนห้า 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นชนิด /Excoecaria oppositifolia/ Griff. ในวงศ์
【 Euphorbiaceae 】แปลว่า:
ใช้ทํายาได้ ยางเป็นพิษ.
【 มะม่วง ๑ 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นในสกุล /Mangifera/ วงศ์ Anacardiaceae มีหลายชนิดและหลายพันธุ์
【 เช่น 】แปลว่า:
อกร่อง พิมเสน ซึ่งเป็นชนิด /M. indica/ L., กะล่อน หรือ ขี้ไต้ เป็นชนิด /M.
【 caloneura/ Kurz 】แปลว่า:
ใบอ่อนและผลใช้เป็นอาหาร.
【 มะม่วงหิมพานต์ 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นชนิด /Anacardium occidentale/ L.ในวงศ์ Anacardiaceae
ผลรูปคล้ายไต เปลือกแข็ง มีเมล็ดอยู่ภายในคั่วแล้วกินได้ ยางเป็นพิษ ก้านผลอวบนํ้า
ลักษณะคล้ายผลชมพู่, คนทั่ว ๆ ไปมักเข้าใจว่าก้านผลนี้คือ ผล ส่วนผลรูปคล้ายไตคือ เมล็ด.
【 มะม่วง ๒ 】แปลว่า: น. ชื่อฝีที่โคนขาหนีบ เกิดจากต่อมนํ้าเหลืองได้รับการติดเชื้อกามโรค
ชนิด /Lymphogranuloma venereum/ เรียกว่า ฝีมะม่วง.
【 มะม่าว 】แปลว่า: (กลอน) ก. เมื่อยล้า, อ่อนเพลีย. ว. เผือด, เศร้า.
【 มะมี่ 】แปลว่า: (กลอน) ก. มี่, อึงมี่, เอิกเกริก, แซ่, อึกทึก.
【 มะมื่น 】แปลว่า: /ดู กระบก/.
【 มะมุด 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นชนิด /Mangifera foetida/ Lour. ในวงศ์ Anacardiaceae
มีในภาคใต้ ต้นและใบคล้ายมะม่วง ผลดิบรสเปรี้ยวจัด สุกรสหวาน
อมเปรี้ยว, มุด ก็เรียก.
【 มะเมอ 】แปลว่า: ก. ละเมอ.
【 มะเมีย 】แปลว่า: น. ชื่อปีที่ ๗ ของรอบปีนักษัตร มีม้าเป็นเครื่องหมาย.
【 มะเมื่อย, มะเหมื่อย 】แปลว่า: (กลอน) ว. เรื่อย ๆ, มาเนือง ๆ, มาติด ๆ กัน, ใช้ เหมื่อย ๆ ก็ได้.
【 มะแม 】แปลว่า: น. ชื่อปีที่ ๘ ของรอบปีนักษัตร มีแพะเป็นเครื่องหมาย.
【 มะยง 】แปลว่า: น. ชื่อมะปรางพันธุ์หนึ่ง รสเปรี้ยว ๆ หวาน ๆ.
【 มะยงชิด 】แปลว่า: น. ชื่อมะปรางพันธุ์หนึ่ง รสหวานแหลม.
【 มะยม 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นชนิด /Phyllanthus acidus/ (L.) Skeels ในวงศ์ Euphorbiaceae
ผลกลมเป็นเฟือง ๆ รสเปรี้ยว.
【 มะระ 】แปลว่า: น. ชื่อไม้เถาชนิด /Momordica charantia/ L. ในวงศ์ Cucurbitaceae
ผลขรุขระ รสขม กินได้, ผักไห่ ก็เรียก.
【 มะริด 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นชนิด /Diospyros philippensis/ (Desr.) G?rke. ในวงศ์
Ebenaceae แก่นดํา ใช้ทําสิ่งของต่าง ๆ เช่น หีบ.
【 มะรืน 】แปลว่า: น. วันถัดจากวันพรุ่งนี้ไปวันหนึ่ง.
【 มะรุม 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นชนิด /Moringa oleifera/ Lam. ในวงศ์ Moringaceae ฝักยาว กินได้.
(เทียบทมิฬ มุรุงไก).
【 มะรุมมะตุ้ม 】แปลว่า: ว. กลุ้มรุมทําให้เกิดรําคาญ เช่น เจ้าหนี้มามะรุมมะตุ้มทวงหนี้กัน, มารุมมาตุ้ม ก็ว่า.
【 มะเร็ง 】แปลว่า: น. เนื้องอกชนิดร้าย เกิดขึ้นเพราะเซลล์แบ่งตัวอย่างรวดเร็ว ควบคุมไม่ได้
แล้วแทรกไปตามเนื้อเยื่อข้างเคียง และสามารถหลุดจากแหล่งเริ่มต้นไปแบ่งตัว
เพิ่มจำนวนที่บริเวณอื่น ๆ ได้ รักษาไม่ค่อยหาย. (อ. cancer).
【 มะเร็งกรามช้าง 】แปลว่า: น. โรคมะเร็งชนิดหนึ่ง ขึ้นที่แถวกราม มีอาการเป็นเนื้อร้ายงอก
ขึ้นที่ต่อมแถวก้านคาง ทำให้ขากรรไตรพองโตใหญ่ออกมา.
【 มะเรื่อง 】แปลว่า: น. วันถัดจากวันมะรืนไปวันหนึ่ง.
【 มะโรง 】แปลว่า: น. ชื่อปีที่ ๕ ของรอบปีนักษัตร มีงูใหญ่เป็นเครื่องหมาย.
【 มะลอกมะแลก 】แปลว่า: ว. ม่อลอกม่อแลก.
【 มะละกอ 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นชนิด /Carica papaya/ L. ในวงศ์ Caricaceae ใบหยักหยาบ ๆ
【 ก้านยาว ผลกินได้. 】แปลว่า:
【 มะลารอกัน 】แปลว่า: น. มะลิซ้อน. (ช.).
【 มะลำ, มาลำ 】แปลว่า: น. เวลาคํ่ามืด, กลางคืน. (ช.).
【 มะลิ ๑ 】แปลว่า: น. ชื่อไม้พุ่มชนิด /Jasminum sambac/ (L.) Ait. ในวงศ์ Oleaceae ดอกสีขาว
【 กลิ่นหอมเย็น, 】แปลว่า:
พันธุ์ดอกซ้อนเรียก มะลิซ้อน. (เทียบ ส. มลฺลิ).
【 มะลิซ่อม 】แปลว่า: น. ชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด /Jasminum multiflorum/ (Burm.f.) Andr.
ในวงศ์ Oleaceae ในวรรณคดีเรียก มะลุลี.
【 มะลิ ๒ 】แปลว่า: /ดู กล้วย ๒/.
【 มะลิน 】แปลว่า: (โบ) น. ต้นกระบก.
【 มะลิ่ม 】แปลว่า: น. ชื่อเพลงไทย มีหลายชนิด.
【 มะลิลอย 】แปลว่า: /ดูใน กินสี่ถ้วย/.
【 มะลิเลื้อย 】แปลว่า: น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.
【 มะลิอ่อง 】แปลว่า: (ถิ่น-พายัพ) น. กล้วยนํ้าว้า. /(ดู นํ้าว้า)./
【 มะลื่น 】แปลว่า: /ดู กระบก/.
【 มะลืมดำ 】แปลว่า: /ดู กระไดลิง ๒/.
【 มะลุลี 】แปลว่า: /ดู มะลิซ่อม ที่ มะลิ ๑/.
【 มะวาร, มาวาร 】แปลว่า: น. กุหลาบ. (ช.).
【 มะแว้ง 】แปลว่า: น. ชื่อพรรณไม้หลายชนิดในสกุล /Solanum/ วงศ์ Solanaceae
ที่เป็นไม้พุ่มเรียก มะแว้งต้น เช่น ชนิด /S. sanitwongsei/ Craib, ที่เป็น
เถาเรียก มะแว้งเครือ (/S. trilobatum/ L.), ทั้ง ๒ ชนิดผลเล็กเป็นพวง
กินได้ และใช้ทํายาได้, อีสานเรียก หมากแข้ง.
【 มะสัง 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นชนิด /Feroniella lucida/ (R. Scheffer) Swing. ในวงศ์
【 Rutaceae กิ่งมีหนาม 】แปลว่า:
ใบคล้ายใบมะขวิด แต่ผลเล็กกว่า รสเปรี้ยว, อีสานเรียก กะสัง หรือ สัง.
【 มะเส็ง 】แปลว่า: น. ชื่อปีที่ ๖ ของรอบปีนักษัตร มีงูเล็กเป็นเครื่องหมาย.
【 มะหลิ่ม 】แปลว่า: น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง, บหลิ่ม ปลิม ปลิ่ม ประหลิ่ม ปะวะหลิ่ม หรือ ปะหลิ่ม ก็ว่า.
【 มะหวด 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นขนาดย่อมชนิด /Lepisanthes rubiginosa/ (Roxb.) Leenh.
ในวงศ์ Sapindaceae ผลออกเป็นช่อ สุกสีเหมือนลูกหว้า กินได้ รสหวานปะแล่ม ๆ,
ปักษ์ใต้เรียก กําชํา หรือ กําซํา.
【 มะหะหมัด 】แปลว่า: น. นามศาสดาของศาสนาอิสลาม, มุฮัมมัด ก็เรียก.
【 มะหัล 】แปลว่า: ว. แพง; หายาก. (ช.).
【 มะหาด 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่หลายชนิดในสกุล /Artocarpus/ วงศ์ Moraceae
เช่น ชนิด /A. lakoocha/ Roxb. ผลกลม ผิวขรุขระคล้ายขนุน แต่เล็กกว่ามาก
รสเปรี้ยว ๆ หวาน ๆ แก่นใช้ทํายาได้.
【 มะหิ่ง, หมากหิ่ง 】แปลว่า: (ถิ่น-พายัพ, อีสาน) น. ลูกกระพรวน.
【 มะเหงก 】แปลว่า: [-เหฺงก] น. ด้านหลังของข้อนิ้วมือที่งอเข้าด้วยกัน ใช้สําหรับเขกหรือชูให้ประกอบ
คํากล่าวแสดงความโกรธเป็นต้น เช่น ใช้มะเหงกเขกหัว ให้มะเหงก.
【 มะอึก 】แปลว่า: น. ชื่อไม้พุ่มชนิด /Solanum stramonifolium/ Jacq. ในวงศ์ Solanaceae ต้นมีหนาม
ใบและผลเป็นขน ผลกลม สุกสีเหลือง ใช้ผสมนํ้าพริกหรือแกงก็ได้.
【 มะฮอกกานี 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้น ๒ ชนิดในสกุล /Swietenia/ วงศ์ Meliaceae คือ มะฮอกกานีใบใหญ่
(/S. macrophylla/ King) และ มะฮอกกานีใบเล็ก [/S. mahogani/ (L.) Jacq.],
ทั้ง ๒ ชนิดเนื้อไม้ใช้ทําเครื่องเรือนได้ดี.
【 มัก 】แปลว่า: ก. ชอบ, พอใจ, เช่น เลือกที่รักมักที่ชัง. ว. โดยมาก, ค่อนข้าง, เนือง ๆ, เช่น
มักมีอันเป็นไปต่าง ๆ มักเป็นคนขี้ลืม.
【 มักคุ้น, มักจี่ 】แปลว่า: ก. ชอบพอกัน, คุ้นเคยกัน, ใช้ว่า รู้จักมักคุ้น รู้จักมักจี่.
【 มักง่าย 】แปลว่า: ก. มีนิสัยชอบเอาแต่ความสะดวกเข้าว่า.
【 มักจะ 】แปลว่า: ว. โดยมาก, ค่อนข้าง, เช่น คนเกิดวันศุกร์มักจะปากหวาน.
【 มักได้ 】แปลว่า: ก. เห็นแก่ได้.
【 มักน้อย 】แปลว่า: ก. ปรารถนาน้อย, สันโดษ.
【 มักมาก 】แปลว่า: ก. โลภมาก, ปรารถนามาก (ใช้เฉพาะในทางกามคุณ).
【 มักใหญ่ 】แปลว่า: ก. ใฝ่สูง อยากเป็นใหญ่เป็นโต, มักใช้เข้าคู่กับคํา ใฝ่สูง เป็น มักใหญ่ใฝ่สูง.
【 มักกะโรนี 】แปลว่า: น. ชื่ออาหารชนิดหนึ่ง ทำจากแป้งสาลีเป็นเส้นกลวงยาวหรือเป็นรูป
อื่น ๆ เวลาจะนำมาปรุงต้องต้มให้สุก มักใช้ผัดหรือทำแกงจืด,
มะกะโรนี ก็เรียก. (อ. macaroni).
【 มักกะลีผล 】แปลว่า: (โบ) น. ชื่อต้นไม้ในนิยาย ว่ามีอยู่ที่ป่าหิมพานต์ ออกผลเป็นรูปหญิง
สาวงดงามห้อยย้อยเป็นระย้า ผลเมื่อครบ ๗ วันก็เน่า, นารีผล ก็เรียก.
【 มักกะสัน 】แปลว่า: น. ชื่อชนชาติชาวอินโดนีเซียในมากัสซาร์ตอนใต้เกาะเซเลบีส, โดยปริยายหมาย
ความว่า มีรูปร่างใหญ่โต ดุร้าย น่าเกลียดน่ากลัว เช่น รูปร่างอย่างกับยักษ์มักกะสัน.
【 มักขะ 】แปลว่า: น. ความลบหลู่คุณท่าน (เป็นประการหนึ่งในอุปกิเลส ๑๖). (ป.).
【 มั่กขั้ก 】แปลว่า: ว. ลํ่า (มักใช้แก่คำอ้วน).
【 มักขิกา, มักขิกาชาติ 】แปลว่า: น. แมลงวัน. (ป.).
【 มักฏกะ 】แปลว่า: มักกะตะกะ น. แมงมุม. (ป. มกฺกฏก; ส. มรฺกฏก).
【 มักฏะ 】แปลว่า: มักกะตะ น. ลิง. (ป. มกฺกฏ; ส. มรฺกฏ).
【 มัค-, มัคคะ 】แปลว่า: มักคะ- น. ทาง. (ดู มรรค). (ป. มคฺค; ส. มรฺค).
【 มัคนายก 】แปลว่า: น. “ผู้นําทาง” คือ ผู้จัดการทางกุศล หรือผู้ชี้แจงทางบุญ
【 มัคนายก 】แปลว่า: ทางกุศลและป่าวประกาศให้ประชาชนมาทำบุญทำกุศลในวัด.
(ป. มคฺค + นายก).
【 มัคคุเทศก์ 】แปลว่า: น. ผู้นําทาง, ผู้ชี้ทาง, ผู้บอกทาง; ผู้นําเที่ยว. (ป. มคฺค + อุทฺเทสก).
【 มัคสิระ 】แปลว่า: [-คะสิระ] น. ชื่อเดือนที่ ๑ แห่งจันทรคติ, เดือนอ้ายตกราวเดือนธันวาคม.
(ป. มคฺคสิร, มาคสิร; ส. มารฺคศิรสฺ).
【 มัฆวา, มัฆวาน 】แปลว่า: น. พระอินทร์. (ป. มฆวา, มฆวนฺตุ; ส. มฆวนฺ).
【 มั่ง 】แปลว่า: ก. มี, มีมาก. (ปาก) ว. บ้าง เช่น ขอมั่งซี.
【 มั่งคั่ง 】แปลว่า: ว. มีทรัพย์มากมาย, มีทรัพย์ล้นเหลือ, มีทรัพย์มาก.
【 มั่งมี 】แปลว่า: ว. มีเงินมาก.
【 มั่งมีในใจ แล่นใบบนบก 】แปลว่า: (สํา) ก. คิดฝันในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้, คิดสมบัติบ้า,
สร้างวิมานในอากาศ.
【 มังกง 】แปลว่า: น. ชื่อปลาชนิด /Mystus gulio/ ในวงศ์ Bagridae ไม่มีเกล็ด มีหนวดยาว ๔ คู่
【 หัวแบนลง 】แปลว่า:
ปากอยู่ตํ่าที่ตอนปลายของหัว ครีบหลังตอนที่ ๒ ซึ่งเป็นแผ่นเนื้อมีขนาดเล็ก ลําตัวและ
ครีบมีเพียงพื้นสีนํ้าตาลคลํ้าหรือเทาดํามีชุกชุมทั่วไปตามแหล่งนํ้าจืดใกล้ทะเล บางครั้งจับได้
ในนํ้ากร่อยขนาดยาวได้ถึง ๒๕ เซนติเมตร, แขยงหนู ก็เรียก.
【 มังกร ๑ 】แปลว่า: น. สัตว์ในนิยายจีน รูปร่างคล้ายงู แต่มีตีน มีเขา; ชื่อกลุ่มดาวรูปมังกร
เรียกว่า ราศีมังกร เป็นราศีที่ ๙ ในจักรราศี.
【 มังกร ๒ 】แปลว่า: น. ชื่อปลาไหลทะเลในสกุล /Muraenesox/ วงศ์ Muraenesocidae
ลําตัวยาวทรงกระบอก ส่วนหางแบนข้าง ไม่มีเกล็ด ปากกว้าง
จะงอยปากบนยาวลํ้ากรามล่าง ฟันคม แข็งแรง ครีบอกใหญ่
พื้นลําตัวและครีบสีนํ้าตาลอ่อนปนเหลืองหรือคลํ้า ด้านท้องสีขาว
ขอบครีบหลัง ครีบก้น และครีบหางสีดํา ขนาดยาวได้ถึง ๑.๕ เมตร,
ยอดจาก เงี้ยว หลด หรือ ไหล ก็เรียก.
【 มังกร ๓ 】แปลว่า: น. กุ้งมังกร. /(ดู หัวโขน ๓)./
【 มังกุ ๑ 】แปลว่า: น. เรือที่มีกระดูกงูใหญ่ รูปเหมือนเรือโขมดยา หัวเป็น ๓ เส้า เช่น
เอาหัวเป็นมังกุ เอาท้ายเป็นมังกร, แต่มักใช้เพี้ยนไปเป็น มงกุฎ.
【 มังกุ ๒ 】แปลว่า: ว. เก้อ, กระดาก. (ป.).
【 มังคละ 】แปลว่า: (แบบ) น. มงคล. (ป., ส.).
【 มังค่า 】แปลว่า: ว. คําประกอบคํา ฝรั่ง ว่า ฝรั่งมังค่า เพี้ยนมาจาก พังคะ ซึ่งเป็นชื่อ
แคว้นเบงกอล.
【 มังคุด 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นชนิด /Garcinia mangostana/ L. ในวงศ์ Guttiferae ผลกลม
【 เมื่อแก่สีแดงคลํ้า 】แปลว่า:
เปลือกมีรสฝาดใช้ทํายาได้ เนื้อในขาว รสหวานอมเปรี้ยว.
【 มังตาน 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นชนิด /Schima wallichii/ (DC.) Korth. ในวงศ์ Theaceae
เปลือกชั้นในระคายผิวหนังทําให้เป็นเม็ดผื่นคัน ใช้เบื่อปลาได้,
ปักษ์ใต้เรียก พันตัน.
【 มังส-, มังสะ, มางสะ 】แปลว่า: น. เนื้อของคนและสัตว์. (ป.).
【 มังสวิรัติ 】แปลว่า: น. การงดเว้นกินเนื้อสัตว์, เรียกอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์
มีแต่พืชผัก ว่า อาหารมังสวิรัติ.
【 มังสี ๑ 】แปลว่า: น. พานรูปรีใช้รองสังข์รดนํ้าเป็นต้น.
【 มังสี ๒ 】แปลว่า: (กลอน) ว. เนื้องาม, ผิวงาม, เช่น เฉกโฉมแม่มังสี เสาวภาคย์ กูเอย. (นิ. นรินทร์).
【 มังหงัน 】แปลว่า: น. ดอกมะพร้าว. (ช.).
【 มัจจะ 】แปลว่า: น. ผู้ที่ต้องตาย ได้แก่พวกมนุษย์ ดิรัจฉาน. (ป.).
【 มัจจุ 】แปลว่า: น. ความตาย. (ป.; ส. มฺฤตฺยุ).
【 มัจจุราช 】แปลว่า: น. “เจ้าแห่งความตาย” คือ พญายม. (ป.).
【 มัจฉระ 】แปลว่า: ว. ริษยา; ตระหนี่, เห็นแก่ตัว. (ป.; ส. มตฺสร).
【 มัจฉริยะ 】แปลว่า: น. ความตระหนี่. (ป.; ส. มาตฺสรฺย).
【 มัจฉรี 】แปลว่า: น. คนตระหนี่. (ป.; ส. มตฺสรินฺ).
【 มัจฉะ, มัจฉา 】แปลว่า: น. ปลา. (ป. มจฺฉ; ส. มตฺสฺย).
【 มัจฉาชาติ 】แปลว่า: น. พวกปลา.
【 มัช-, มัชชะ 】แปลว่า: [มัดชะ-] น. นํ้าเมา, ของเมา. (ป. มชฺช).
【 มัชวิรัติ 】แปลว่า: น. การงดเว้นของมึนเมา. (ป. มชฺชวิรติ).
【 มัชชาระ 】แปลว่า: [มัดชาระ] น. แมว. (ป.; ส. มารฺชาร).
【 มัชฌ- 】แปลว่า: [มัดชะ-] น. ท่ามกลาง. (ป.; ส. มธฺย).
【 มัชฌันติก- 】แปลว่า: [มัดชันติกะ-] น. เวลาเที่ยงวัน, คู่กับ วิมัชฌันติก ว่า เวลาเที่ยงคืน. (ป.).
【 มัชฌันติกสมัย 】แปลว่า: น. เวลาเที่ยงวัน. (ป.).
【 มัชฌิม- 】แปลว่า: [มัดชิมะ-, มัดชิมมะ-, มัดชิม-] ว. ปานกลาง. (ป. มชฺฌิม).
【 มัชฌิมชนบท 】แปลว่า: น. ในสมัยพุทธกาลหมายถึง ดินแดนส่วนกลางของ
ประเทศอินเดียอันเป็นที่อยู่ของพวกอริยกะ เป็นถิ่นที่อุดมสมบูรณ์
เป็นที่ตั้งนครใหญ่ ๆ เป็นศูนย์กลางการปกครอง และเป็นที่ประชุม
ของนักปราชญ์ คณาจารย์ เจ้าลัทธิต่าง ๆ.
【 มัชฌิมนิกาย 】แปลว่า: น. ชื่อคัมภีร์นิกายที่ ๒ แห่งพระสุตตันตปิฎก แปลว่า
หมวดปานกลาง รวบรวมพระสูตรขนาดปานกลางไว้ในหมวดนี้. (ป.).
【 มัชฌิมบุรุษ 】แปลว่า: น. ชายที่มีวัยปานกลาง, ชายที่มีอายุและกำลังปานกลาง.
【 มัชฌิมประเทศ 】แปลว่า: [มัดชิมะ-, มัดชิม-] น. ประเทศอินเดีย, ตามแบบ
หมายถึงอินเดียตอนกลาง.
【 มัชฌิมภูมิ 】แปลว่า: [-พูม] น. ภูมิหรือชั้นของคนชั้นกลาง, ในคณะสงฆ์
หมายถึงภิกษุที่มีพรรษาตั้งแต่ ๕ ถึง ๙, ภิกษุจัดเป็น ๓ ชั้น ชั้นต้น
คือ นวกภูมิ (ชั้นใหม่) มีพรรษาตํ่ากว่า ๕, ชั้นกลาง คือ มัชฌิมภูมิ,
และชั้นสูง คือ เถรภูมิ (ชั้นพระเถระ) มีพรรษาตั้งแต่ ๑๐ ขึ้นไป. (ป.).
【 มัชฌิมยาม 】แปลว่า: [มัดชิมะ-, มัดชิมมะ-] น. ยามกลาง, ในบาลีแบ่งคืนเป็น
๓ ยาม กำหนดยามละ ๔ ชั่วโมง เรียกว่า ปฐมยาม มัชฌิมยาม
ปัจฉิมยาม มัชฌิมยาม กำหนดเวลาตั้งแต่ ๔ ทุ่ม หรือ ๒๒ นาฬิกา
ถึงตี ๒ หรือ ๒ นาฬิกา. (ป.).
【 มัชฌิมวัย 】แปลว่า: [มัดชิมะ-, มัดชิมมะ-] น. วัยกลางคน.
【 มัชฌิมา 】แปลว่า: ว. ปานกลาง, ไม่ยิ่งไม่หย่อน, เช่น พอเป็นมัชฌิมา. (ราชา)
น. นิ้วกลาง เรียกว่า พระมัชฌิมา. (ป.; ส. มธฺยมา).
【 มัชฌิมาปฏิปทา 】แปลว่า: น. ทางสายกลาง. (ป.).
【 มัชฌิมา 】แปลว่า: /ดู มัชฌิม-/.
【 มัชฌิมาปฏิปทา 】แปลว่า: /ดู มัชฌิม-/.
【 มัญจกะ, มัญจา 】แปลว่า: [มันจะกะ, มันจา] น. เตียง, ที่นอน. (ป., ส. มญฺจ, มญฺจก).
【 มัญชิษฐะ, มัญชิษฐา 】แปลว่า: [มันชิดถะ, มันชิดถา] น. ฝาง. (ส.; ป. มญฺเชฏฺ?).
【 มัญชีร- 】แปลว่า: [มันชีระ-] น. กําไลเท้า. (ส.).
【 มัญชุ 】แปลว่า: ว. ไพเราะ. (ป., ส.).
【 มัญชุสา, มัญชูสา 】แปลว่า: น. ลุ้ง, หีบ. (ป.).
【 มัญเชฏฐะ ๑ 】แปลว่า: ว. สีฝาง, สีแสดแก่. (ป.; ส. มญฺชิษฺ?).
【 มัญเชฏฐะ ๒, มัญเชฏฐิกา 】แปลว่า: น. ฝาง. (ป., ส. มญฺชิษฺ?า).
【 มัญเชฏฐิกากร 】แปลว่า: น. ส่วยฝาง. (ป.).
【 มัญเชียร 】แปลว่า: น. กําไลเท้า. (ส. มญฺชีร).
【 มัฏฐะ 】แปลว่า: ว. เกลี้ยง. (ป. มฏฺ?; ส. มฺฤษฺฏ).
【 มัณฑ- 】แปลว่า: น. มณฑ์, ของที่เป็นมัน; นํ้าเมา, สุรา. (ป.; ส. มณฺฑา).
【 มัณฑน-, มัณฑนา 】แปลว่า: [มันทะนะ-] น. เครื่องประดับ; การแต่ง. (ป., ส.).
【 มัณฑนศิลป์ 】แปลว่า: น. ศิลปะการออกแบบและตกแต่งผลิตกรรมหรืองานช่างต่าง ๆ.
【 มัณฑุก- 】แปลว่า: [มันทุกะ-] น. กบ (สัตว์). (ป., ส. มณฺฑูก).
【 มัด 】แปลว่า: ก. ผูกรัดเข้าด้วยกัน, ผูกรัดให้แน่น. น. ลักษณนามเรียกของบางอย่าง
ที่ผูกรัดเข้าด้วยกัน เช่น ไต้มัดหนึ่ง ฟืน ๒ มัด.
【 มัดจำ 】แปลว่า: (กฎ) น. สิ่งที่ให้ไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการทําสัญญา
กันขึ้นแล้ว และเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญานั้นด้วย.
【 มัดเชื้อเพลิง 】แปลว่า: น. คบไฟ, คบเพลิง.
【 มัดมือชก 】แปลว่า: (สํา) ก. บังคับหรือใช้วิธีการใด ๆ ให้อีกฝ่ายหนึ่งตกอยู่ใน
ภาวะจำยอมโดยไม่มีทางต่อสู้.
【 มัดหมี่ 】แปลว่า: น. กรรมวิธีในการทอผ้าอย่างหนึ่ง เอาเชือกมัดด้ายหรือไหม
เป็นเปลาะ ๆ ตามลาย แล้วย้อมสี เมื่อทอแล้วจะได้ลวดลายต่าง ๆ
ตามที่มัดไว้, เรียกผ้าที่ทอด้วยกรรมวิธีเช่นนั้นว่า ผ้ามัดหมี่, หมี่ ก็เรียก.
【 มัดหมู 】แปลว่า: น. ท่ากระโดดนํ้าอย่างหนึ่ง เวลากระโดดงอเข่าทั้ง ๒ ขึ้นมา แล้วเอา
มือทั้ง ๒ รวบเข่า ทิ้งก้นลงไป, ทิ้งมะพร้าวห้าว ก็ว่า.
【 มัดหวาย 】แปลว่า: น. เรียกลายนิ้วมือที่ไม่ขดวนเข้าหาศูนย์กลางอย่างก้นหอยว่า
ลายมัดหวาย.
【 มัตตะ ๑ 】แปลว่า: น. ประมาณ. (ป.; ส. มาตฺร).
【 มัตตัญญู 】แปลว่า: น. ผู้รู้ประมาณคือความพอเหมาะพอดี. (ป.).
【 มัตตะ ๒ 】แปลว่า: ก. เมา, มึนเมา. (ป.; ส. มาตฺร).
【 มัตตัญญู 】แปลว่า: /ดู มัตตะ ๑/.
【 มัตตา 】แปลว่า: น. มาตรา. (ป. มตฺต; ส. มาตฺรา).
【 มัตติกา 】แปลว่า: น. ดิน, ดินเหนียว. (ป. มตฺติกา; ส. มฺฤตฺติกา).
【 มัตถกะ 】แปลว่า: [มัดถะกะ] น. หัว, กระหม่อม; ยอด, ที่สุด. (ป. มตฺถก; ส. มสฺตก).
【 มัตถลุงค์ 】แปลว่า: [มัดถะลุง] น. มันสมอง. (ป.).
【 มัตสยะ, มัตสยา 】แปลว่า: [มัดสะยะ, มัดสะหฺยา] น. ปลา. (ส. มตฺสฺย; ป. มจฺฉ).
【 มัตสรรย์ 】แปลว่า: [มัดสัน] น. ความตระหนี่; ความริษยา. (ส. มาตฺสรฺย; ป. มจฺฉริย).
【 มัตสระ 】แปลว่า: [มัดสะระ] ว. ตระหนี่, เห็นแก่ตัว, ริษยา. (ส. มตฺสร; ป. มจฺฉร).
【 มัตสริน 】แปลว่า: [มัดสะริน] น. คนตระหนี่. (ส. มตฺสรินฺ; ป. มจฺฉรี).
【 มัตสริน 】แปลว่า: /ดู มัตสระ/.
【 มัททวะ 】แปลว่า: น. ความอ่อนโยน, เป็นธรรมข้อ ๑ ในทศพิธราชธรรม. /(ดู ทศพิธราชธรรม หรือ
【 ราชธรรม)./ 】แปลว่า:
【 มัทนะ ๑ 】แปลว่า: [มัดทะนะ] น. การยํ่ายี, การบด, การทําลาย. (ป. มทฺทน; ส. มรฺทน).
【 มัทนะ ๒ 】แปลว่า: [มัดทะนะ] น. กามเทพ. (ป., ส. มทน).
【 มัทนียะ 】แปลว่า: [มัดทะนียะ] ว. เป็นที่ตั้งแห่งความเมา, ที่ชวนให้เมา. (ป. มทนีย).
【 มัทยะ 】แปลว่า: [มัดทะยะ] น. นํ้าเมา, เหล้า. ว. ซึ่งทําให้เมา, ซึ่งทําให้รื่นเริงยินดี. (ส., ป. มชฺช).
【 มัธย- 】แปลว่า: [มัดทะยะ-] ว. กลาง, ปานกลาง, พอดี, เป็นกลาง, ระหว่างกลาง. (ส.; ป. มชฺฌิม).
【 มัธยฐาน 】แปลว่า: (คณิต) น. ชื่อเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดมุมของรูปสามเหลี่ยมกับจุดกึ่งกลาง
ของด้านที่ตรงข้ามกับมุมนั้น.
【 มัธยม, มัธยม- 】แปลว่า: [มัดทะยม, มัดทะยมมะ-] ว. กลาง, ปานกลาง. (ส.).
【 มัธยมกาล 】แปลว่า: น. เวลาของตําบลใดตําบลหนึ่งที่ทางการบัญญัติให้ใช้
เป็นเวลากลางสําหรับประเทศ.
【 มัธยมศึกษา 】แปลว่า: [มัดทะยมมะ-, มัดทะยม-] น. การศึกษาระหว่าง
ประถมศึกษากับอุดมศึกษา.
【 มัธยมา 】แปลว่า: [มัดทะยะมา] ว. มัชฌิมา, ปานกลาง. (ส.).
【 มัธยมา 】แปลว่า: /ดู มัธยม, มัธยม-/.
【 มัธยันห์ 】แปลว่า: [มัดทะยัน] น. เวลากลางวัน, เที่ยงวัน. (ส. มธฺยาหฺน).
【 มัธยัสถ์ 】แปลว่า: [มัดทะยัด] ก. ใช้จ่ายอย่างประหยัด. (ส. มธฺยสฺถ ว่า ปานกลาง, ตั้งอยู่ในท่ามกลาง).
【 มัน ๑ 】แปลว่า: น. ชื่อเรียกไม้เถาหรือไม้ต้นหลายชนิดหลายสกุลในหลายวงศ์ที่หัวใช้
เป็นอาหารได้.
【 มันแกว 】แปลว่า: น. ชื่อมันชนิด /Pachyrhizus erosus/ (L.) Urban ในวงศ์
Leguminosae ใช้กินดิบ ๆ มีรสชืด ๆ หรือหวานน้อย ๆ เมล็ดเป็นพิษ,
พายัพเรียก มันแกวลาว.
【 มันขี้หนู 】แปลว่า: /ดู ขี้หนู ๑ (๒)/.
【 มันเทศ 】แปลว่า: น. ชื่อมันชนิด /Ipomoea batatas/ (L.) Lam. ในวงศ์
Convolvulaceae ยอดทําให้สุกแล้วกินได้, พายัพเรียก มันแกว.
【 มันนก 】แปลว่า: น. ชื่อมันหลายชนิดในสกุล /Dioscorea/ วงศ์ Dioscoreaceae
เช่น ชนิด /D. inopinata/ Prain et Burk. หัวกินได้.
【 มันฝรั่ง 】แปลว่า: น. ชื่อมันชนิด /Solanum tuberosum/ L. ในวงศ์ Solanaceae
ตาที่กําลังงอกจากหัวเป็นพิษ.
【 มันเสา 】แปลว่า: น. ชื่อมันชนิด /Dioscorea alata/ L. ในวงศ์ Dioscoreaceae
เถามีครีบ หัวมีขนาดและรูปร่างต่าง ๆ กัน ผิวเรียบ, มันจาวมะพร้าว ก็เรียก.
【 มัน ๒ 】แปลว่า: น. เนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดหนึ่งในคนและสัตว์ มีลักษณะนุ่ม ๆ หยุ่น ๆ มีไขมันอยู่ในตัว
เช่น มันหมู มันไก่.
【 มันแข็ง 】แปลว่า: น. มันของหมูที่ติดอยู่กับหนัง.
【 มันเปลว 】แปลว่า: น. มันที่ติดอยู่ที่พุงและลำไส้.
【 มันสมอง 】แปลว่า: น. เรียกส่วนที่อยู่ภายในกะโหลกศีรษะ มีลักษณะนุ่ม ๆ หยุ่น ๆ เป็นลูกคลื่น
เป็นที่รวมประสาทให้เกิดความรู้สึก.
【 มัน ๓ 】แปลว่า: ส. คําใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง สําหรับผู้ใหญ่เรียกผู้น้อย มีเด็กเป็นต้น
ตามสถานะที่ควร สําหรับเรียกผู้อื่นอย่างไม่ยกย่อง และสําหรับเรียก
สัตว์หรือสิ่งอื่นทั่ว ๆ ไปตามที่ควร, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๓.
【 มัน ๔ 】แปลว่า: ก. เพลิน, ถูกอกถูกใจ, ออกรสออกชาติ, เช่น เกาเสียมัน.
【 มันเขี้ยว 】แปลว่า: ก. อยากกัดอยากกินอยู่เรื่อย ๆ.
【 มันมือ 】แปลว่า: ก. อยากใช้มือเล่นหรือทำเป็นต้นอยู่เรื่อย ๆ.
【 มัน ๕ 】แปลว่า: ว. มีรสอย่างรสกะทิหรืออย่างถั่วลิสงคั่ว; เป็นเงา, ขึ้นเงา, เช่น เหงื่อออกหน้าเป็นมัน.
มันแปลบ ว. มันเป็นเงาวับ, มันปลาบ หรือ มันแผล็บ ก็ว่า.
【 มันย่อง 】แปลว่า: ว. มันจนมีน้ำมันเยิ้มหรือลอยเป็นฝาขึ้นมา.
【 มันเยิ้ม 】แปลว่า: ว. มันมากจนแทบจะหยด.
【 มั่น 】แปลว่า: ว. แน่, แน่นอน, เช่น ใจมั่น; แน่น เช่น จับให้มั่น.
【 มั่นคง 】แปลว่า: ว. แน่นหนาและทนทาน เช่น เก็บของไว้ในห้องนั้นมั่นคงดี;
ไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่น เช่น ใจคอมั่นคง.
【 มั่นใจ 】แปลว่า: ก. แน่ใจ, เชื่อใจ, เช่น คราวนี้มั่นใจว่าจะต้องสอบได้.
【 มั่นหมาย 】แปลว่า: ก. มุ่งหมายอย่างแน่วแน่ เช่น เขามั่นหมายว่าจะได้งานทำ, หมายมั่น ก็ว่า.
【 มั่นเหมาะ 】แปลว่า: ว. แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง เช่น พูดไว้เป็นมั่นเหมาะว่าวันนี้จะต้องพบกัน.
【 มันดี 】แปลว่า: น. ที่อาบนํ้า. ก. อาบนํ้า. (ช.).
【 มันตา 】แปลว่า: น. ความรู้, ปัญญา. (ป.).
【 มันถะ 】แปลว่า: น. ข้าวตูก้อน. (ป.).
【 มันทิระ, มันทิราลัย 】แปลว่า: น. มนเทียร, เรือนหลวง. (ป., ส.).
【 มันปลา 】แปลว่า: /ดู กันเกรา/.
【 มันปู 】แปลว่า: ว. สีแดงเจือเหลืองกับดํา เช่น พระเครื่องเนื้อสีมันปู โลหะที่เก็บไว้
นาน ๆ จะออกสีมันปู. น. เรียกข้าวเจ้าที่มีสีแดงคลํ้าว่า ข้าวมันปู.
【 มันไส้ 】แปลว่า: ก. ชังนํ้าหน้า เช่น ยิ่งโกรธาหุนหันมันไส้. (ไชยเชฐ), หมั่นไส้ ก็ว่า.
【 มับ 】แปลว่า: ว. คําสําหรับประกอบกริยาที่เอาอะไร ๆ ไปอย่างฉับไวไม่รีรอ เช่น
คว้ามับ ฉวยมับ หยิบมับ, หมับ ก็ว่า.
【 มับ ๆ 】แปลว่า: ว. อาการของปากที่หุบเข้าแล้วอ้าออกอย่างเร็ว, หมับ ๆ ก็ว่า.
【 มั้ม 】แปลว่า: น. ปลาร้าญวน ทําด้วยปลาดิบหมักเกลือใส่ข้าวคั่ว เรียกว่า ปลามั้ม.
【 มัมมี่ 】แปลว่า: น. ศพอาบนํ้ายากันเน่าเปื่อยของชาวอียิปต์โบราณ. (อ. mummy).
【 มัย ๑ 】แปลว่า: น. ม้า, ลา, อูฐ. (ป., ส. มย).
【 มัย ๒ 】แปลว่า: ว. สําเร็จด้วย, แล้วด้วย, ประกอบด้วย, (ใช้ประกอบท้ายสมาส เช่น
มโนมัย ว่า สำเร็จด้วยใจ, กุศลมัย ว่า แล้วด้วยกุศล, ตฤณมัย ว่า
ประกอบด้วยหญ้า). (ป., ส. มย).
【 มัลกะ 】แปลว่า: [มันละกะ] น. ถ้วย, ขันนํ้า. (ป. มลฺลก).
【 มัลละ 】แปลว่า: [มันละ] น. นักมวย, มวยปลํ้า. (ป., ส.).
【 มัลลิกา 】แปลว่า: น. ดอกมะลิ. (ป., ส.).
【 มัว, มัว ๆ 】แปลว่า: ว. ไม่แจ่ม เช่น พระจันทร์มัว, ไม่กระจ่าง เช่น ข้อความมัว, ฝ้า
เช่น กระจกมัว, ฟาง เช่น นัยน์ตามัว, ขมุกขมัว เช่น มืดมัว, ไม่มืด
ไม่สว่าง เช่น แสงมัว ๆ, หม่น เช่น สีมัว ๆ, ขุ่น, ไม่ผ่อง, เช่น ใจมัว;
อาการที่ทำติดพันอยู่ ไม่ละไปได้ เช่น มัวพูด มัวคิด, มัวแต่ ก็ว่า.
【 มัวซัว 】แปลว่า: ว. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, เช่น
หูตามัวซัว ผ้าสีตกมัวซัว.
【 มัวแต่ 】แปลว่า: ว. อาการที่ทำติดพันอยู่ ไม่ละไปได้ เช่น มัวแต่พูด มัวแต่คิด, มัว ก็ว่า.
【 มัวพะวง 】แปลว่า: ว. มัวเป็นห่วงกังวล.
【 มัวมอม 】แปลว่า: ว. แปดเปื้อนด้วยสีดํา ๆ ตามร่างกาย.
【 มัวเมา 】แปลว่า: ว. หลงละเลิง, เมามัว ก็ว่า.
【 มัวเมีย 】แปลว่า: ก. งัวเงีย.
【 มัวหมอง 】แปลว่า: ว. มีมลทิน, ไม่บริสุทธิ์.
【 มั่ว 】แปลว่า: ก. สุมกัน, รวมกัน, ออกัน, ประชุม; ปะปนกันจนแยกไม่ออก เช่น วางของมั่วไปหมด.
【 มั่วมูล 】แปลว่า: ก. มีมาก, ประชุมกันมาก.
【 มั่วสุม 】แปลว่า: ก. ชุมนุมกันเพื่อกระทําการในทางไม่ดี เช่น มั่วสุมเล่นการพนัน.
【 มัศยา 】แปลว่า: [มัดสะหฺยา] น. ปลา. (ส. มตฺสฺย, มตฺสฺยา; ป. มจฺฉ, มจฺฉา).
【 มัสดก 】แปลว่า: [มัดสะดก] น. หัว, กระหม่อม; ยอด, ที่สุด. (ส. มสฺตก; ป. มตฺถก).
【 มัสดุ, มัสตุ 】แปลว่า: [มัดสะดุ, -ตุ] น. มัน, เปลวมัน; เนยเหลว. (ส. มสฺตุ; ป. มตฺถุ).
【 มัสตาร์ด ๑ 】แปลว่า: น. เครื่องปรุงรสชนิดหนึ่ง ทําจากเมล็ดของพืชล้มลุกหลายชนิดในสกุล /Brassica/
วงศ์ Cruciferae สีเหลือง รสเผ็ด. (อ. mustard).
【 มัสตาร์ด ๒ 】แปลว่า: น. สารพิษร้ายแรงชนิดหนึ่ง มีชื่อทางเคมีว่า ไดคลอโรไดเอทิลซัลไฟด์
(/dichloro diethylsulphide/) มีสูตร (CH2CH2Cl)2 S ลักษณะเป็นของเหลว
คล้ายนํ้ามัน เคยใช้ในสงครามโลกครั้งที่ ๑ และเรียกกันว่า แก๊สมัสตาร์ด.
【 มัสมั่น 】แปลว่า: [มัดสะหฺมั่น] น. ชื่อแกงชนิดหนึ่ง นํ้าแกงข้น เป็นแกงอย่างมุสลิม
ใช้เนื้อหรือไก่เป็นต้นชิ้นโต ๆ ปรุงด้วยเครื่องเทศ มีรสเค็ม หวาน
และออกเปรี้ยวเล็กน้อย.
【 มัสยิด 】แปลว่า: [มัดสะ-] น. สถานที่ซึ่งอิสลามิกชนใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาอิสลาม, สุเหร่า ก็เรียก.
【 มัสรู่ ๑ 】แปลว่า: [มัดสะหฺรู่] น. ชื่อผ้าไหมมีริ้วเป็นสีต่าง ๆ, เข้มขาบไหม ก็เรียก. (ฮ. มัศรู; ม. มิสรู).
【 มัสรู่ ๒ 】แปลว่า: [มัดสะหฺรู่] น. แกงเผ็ดอย่างมุสลิม.
【 มัสลิน 】แปลว่า: [มัดสะลิน] น. ผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดและบาง. (อ. muslin).
【 มัสสุ 】แปลว่า: น. หนวด, ราชาศัพท์ใช้ว่า พระมัสสุ. (ป.).
【 มา ๑ 】แปลว่า: น. พระจันทร์. (ป.; ส. มาสฺ).
【 มา ๒ 】แปลว่า: ก. เคลื่อนออกจากที่เข้าหาตัวผู้พูด เช่น มานี่ มาหาฉันหน่อย,
ตรงกันข้ามกับ ไป. ว. ใช้ประกอบคํากริยาแสดงอดีต เช่น นาน
มาแล้ว ดังกล่าวมาแล้ว ไปมาแล้ว หรือ แสดงทิศทางเข้าหาตัวผู้พูด
เช่น หันมาทางนี้ เอามานี่ หรือแสดงอาการที่ต่อเนื่องเรื่อยมาถึง
ปัจจุบัน เช่น ความเป็นมา อยู่มาวันหนึ่ง ส่งจดหมายบอกข่าวมา.
【 มาแขก 】แปลว่า: ก. แปลก, ประหลาด; จรมา, มาสู่.
【 มาเหนือเมฆ 】แปลว่า: (สํา) ก. มีความคิดหรือชั้นเชิงเหนือผู้อื่น; มาหรือ
ปรากฏขึ้นโดยไม่คาดหมาย.
【 ม้า ๑ 】แปลว่า: น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด /Equus caballus/ ในวงศ์ Equidae เป็น
สัตว์กีบเดี่ยว รูปร่างสูงใหญ่ ขายาว หางเป็นพู่ มีแผงคอยาว ใช้เป็น
พาหนะขับขี่และเทียมรถ; ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์อัศวินี มี ๗ ดวง,
ดาวคอม้า ดาวคู่ม้า ดาวอัศวยุช หรือ ดาวอัสสนี ก็เรียก; เครื่องรองนั่ง
และรองสิ่งของ มีขาเป็นรูปต่าง ๆ; เรียกตัวหมากรุกที่แกะเป็นรูปม้า.
【 ม้าใช้ 】แปลว่า: น. คนขี่ม้าสําหรับรับใช้, คนเร็วสําหรับส่งข่าวสาร, คนรับใช้ติดต่อ.
【 ม้าดีดกะโหลก 】แปลว่า: (สํา) ก. มีกิริยากระโดกกระเดกลุกลนหรือไม่เรียบร้อย
(มักใช้แก่ผู้หญิง).
【 ม้าต้น 】แปลว่า: น. ม้าพระที่นั่งโดยเฉพาะ.
【 ม้าเทศ 】แปลว่า: น. ม้าขนาดใหญ่ที่มาจากต่างประเทศ.
【 ม้าน้ำ ๑ 】แปลว่า: น. ชื่อสัตว์ในวรรณคดี ท่อนบนเป็นม้า ท่อนล่างเป็นปลา.
【 ม้ามืด 】แปลว่า: น. ม้าแข่งที่ชนะโดยไม่มีใครนึกคาดไว้, โดยปริยายหมายถึง
เรื่องอื่นในอาการเช่นนั้น.
【 ม้าเร็ว 】แปลว่า: น. คนขี่ม้าซึ่งกองทัพจัดไว้สําหรับสืบเหตุการณ์ข่าวคราวของข้าศึก
แล้วต้องรีบมาแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ในกองทัพของตน.
【 ม้าลาย 】แปลว่า: น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในสกุล /Equus/ วงศ์ Equidae
รูปร่างเหมือนม้าแต่มีลายสีดําขาวพาดขวางลําตัวตัดกันสะดุดตา
เห็นได้ชัดเจน จมูกดํา ขนแผงคอสั้น ใบหูและตาโต กีบเท้ากลมเล็ก
ขนหางยาวเป็นพวงเฉพาะตอนครึ่งปลายของหาง ส่วนโคนหาง
ไม่มีขนยาว ดูคล้ายครึ่งหางม้าครึ่งหางวัว อาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้า
ราบโล่ง อยู่รวมกันเป็นฝูง กินหญ้า ถิ่นกําเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกา
มีหลายชนิด เช่น ชนิด /E. grevyi/ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่
ที่สุด ชนิด /E. burchelli/ เป็นชนิดที่นิยมนํามาเลี้ยงตามสวนสัตว์
ทั่ว ๆ ไป.
【 ม้า ๒ 】แปลว่า: น. ชื่อปูทะเลชนิด /Portunus pelagicus/ ในวงศ์ Portunidae
กระดองสาก ตัวผู้สีออกนํ้าเงิน ตัวเมียสีออกนํ้าตาล.
【 ม้า ๓ 】แปลว่า: น. ชื่อปลาชนิด /Boesemania microlepis/ ในวงศ์ Sciaenidae ลําตัว
กว้างมากในแนวอกและท้อง ลาดแอ่นลงไปสุดปลายหัว และเรียวเล็ก
ลงมากที่คอดหาง ก้านครีบแข็งของครีบก้นใหญ่มาก ครีบหางมีปลาย
แหลม ครีบท้องมีปลายยาวเป็นเส้น เกล็ดในแนวเส้นข้างตัวเด่น
ชัดเจนและเรียงต่อเลยไปจนสุดปลายแหลมของครีบหาง ลําตัวและ
หัวมีสีเงินหรือเทาอ่อน ด้านหลังมีลายสีเทาเอียงอยู่ตามแถวของเกล็ด
พบทุกลุ่มนํ้า ขนาดยาวได้ถึง ๙๐ เซนติเมตร, เขตลุ่มแม่นํ้าโขงเรียก
กวาง เขตลุ่มแม่นํ้าบางปะกงเรียก หางกิ่ว.
【 มาก 】แปลว่า: ว. หลาย, ตรงกันข้ามกับ น้อย, เช่น คนมาก น้ำมาก กินมาก.
มากขี้ควายหลายขี้ช้าง (สํา) ว. มากมายเสียเปล่า ใช้ประโยชน์ไม่ได้.
【 มากมาย, มากมายก่ายกอง 】แปลว่า: ว. มากเหลือหลาย เช่น มีเงินมากมาย
ก่ายกอง, ล้นหลาม เช่น มีคนมาร่วมงานมากมาย.
【 มากหน้าหลายตา 】แปลว่า: ว. มากมาย (ใช้แก่คน) เช่น ผู้คนมากหน้าหลายตา.
【 มากหมอมากความ 】แปลว่า: (สํา) ว. หลายคนก็มีความเห็นแตกต่างกัน
เป็นหลายอย่างจนตกลงกันไม่ได้.
【 มาคสิร-, มาคสิระ 】แปลว่า: [-คะสิระ] น. ชื่อดาวฤกษ์ที่ ๕; ชื่อเดือนที่ ๑ แห่งจันทรคติ,
เดือนอ้าย ตกราวเดือนธันวาคม. (ป.).
【 มาฆ-, มาฆะ ๑ 】แปลว่า: [-คะ-] น. ชื่อเดือนที่ ๓ แห่งจันทรคติ ตกราวเดือนกุมภาพันธ์. (ป., ส.).
【 มาฆบูชา 】แปลว่า: น. การทําบุญพิเศษทางพระพุทธศาสนาในวันเพ็ญ
เดือน ๓ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สําคัญซึ่งประกอบด้วยองค์ ๔
ประการ คือ ๑. วันเพ็ญดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ (ดวงจันทร์
เดินมาถึงดาวฤกษ์ชื่อ มฆะ) ๒. พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูปประชุมกัน
โดยมิได้นัดหมาย ๓. พระสงฆ์ที่มาประชุมนั้นล้วนได้รับ
เอหิภิกขุอุปสัมปทา ๔. ท่านเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น,
(วันจาตุรงคสันนิบาต ก็เรียก. ป. มาฆปูชา).
【 มาฆะ ๒, มฆะ, มฆา 】แปลว่า: [-, มะคะ, มะคา] น. ดาวฤกษ์ที่ ๑๐ มี ๕ ดวง เห็นเป็นรูปโคมูตร
【 วานร หรืองอนไถ, 】แปลว่า:
ดาวโคมูตร ดาววานร ดาวงอนไถ หรือ ดาวงูผู้ ก็เรียก. (ป., ส.).
【 ม้าง 】แปลว่า: ก. ล้าง, ทําลาย, รื้อ.
【 มางสะ 】แปลว่า: น. เนื้อของคนและสัตว์. (ส. มําส; ป. มํส).
【 มาณพ 】แปลว่า: [-นบ] น. ชายหนุ่ม, ชายรุ่น. (ป., ส.).
【 มาณวิกา 】แปลว่า: [มานะ-] น. หญิงสาว, หญิงรุ่น. (ป., ส.).
【 มาด ๑ 】แปลว่า: น. ชื่อเรือขุดชนิดหนึ่ง ยาวประมาณ ๔ วา, ถ้าเพียงแต่ขุดไว้ แต่ยัง
ไม่ได้เบิก เรียกว่า มาดเรือโกลน หรือ ลูกมาด, ถ้ามีประทุน เรียกว่า
เรือมาดประทุน, ถ้ามีเก๋ง เรียกว่า เรือมาดเก๋ง.
【 มาด ๒ 】แปลว่า: (ปาก) น. ท่าทาง เช่น มาดเขาดี วางมาด.
【 มาด ๓ 】แปลว่า: ก. มุ่ง, หมายไว้, คาดไว้, มักใช้เข้าคู่กับคํา มุ่ง เป็น มุ่งมาด.
【 มาดา 】แปลว่า: น. แม่. (ป. มาตา; ส. มาตฺฤ).
【 มาตงค์ 】แปลว่า: น. ช้าง. (ป. มาตงฺค).
【 มาตร ๑, มาตร- ๑ 】แปลว่า: [มาด, มาดตฺระ-] น. เครื่องสำหรับวัดขนาด จำนวน เวลา และมุม
เช่น มาตรน้ำ มาตรไฟฟ้า, มิเตอร์ ก็ว่า. (ส. มาตฺร; ป. มตฺต).
【 มาตรการ 】แปลว่า: [มาดตฺระ-] น. วิธีการที่ตั้งเป็นกฎ ข้อกำหนด ระเบียบ
หรือกฎหมายเป็นต้น เช่น ใช้มาตรการเด็ดขาด วางมาตรการในการ
ปราบโจรผู้ร้าย; วิธีการที่จะปรับเข้าไปสู่ผลสําเร็จ เช่น วางมาตรการ
ในการดําเนินงาน.
【 มาตรฐาน 】แปลว่า: [มาดตฺระ-] น. สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ที่รับรองกันทั่วไป
เช่น เวลามาตรฐานกรีนิช, สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์สำหรับเทียบกำหนด
ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรม หนังสือนี้
ยังไม่เข้ามาตรฐาน.
【 มาตร ๒, มาตร- ๒ 】แปลว่า: [มาด] ว. สักว่า. สัน. สักว่า, แม้ว่า. (ส. มาตฺร; ป. มตฺต).
【 มาตรแม้น 】แปลว่า: [มาด-] สัน. หากว่า, แม้ว่า, เช่น มาตรแม้นดวงใจอยากได้คู่.
【 มาตรว่า 】แปลว่า: [มาด-] สัน. หากว่า, ถ้าว่า.
【 มาตรา 】แปลว่า: [มาดตฺรา] น. หลักกําหนดการวัดขนาด จํานวน เวลา และมุม เช่น
มาตราชั่ง ตวง วัด มาตราเมตริก; แม่บทแจกลูกพยัญชนะต้นกับสระ
โดยไม่มีตัวสะกด เรียกว่า แม่ ก กา หรือ มาตรา ก กา, หลักเกณฑ์ที่
วางไว้เพื่อให้กำหนดได้ว่าคำที่มีพยัญชนะตัวใดบ้างเป็นตัวสะกด
อยู่ในมาตราใดหรือแม่ใด คือ ถ้ามีตัว ก ข ค ฆ สะกด จัดอยู่ใน
มาตรากกหรือแม่กก, ถ้ามีตัว ง สะกด จัดอยู่ในมาตรากงหรือ
แม่กง, ถ้ามีตัว จ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส สะกด
จัดอยู่ในมาตรากดหรือแม่กด, ถ้ามีตัว ญ ณ น ร ล ฬ สะกด
จัดอยู่ในมาตรากนหรือแม่กน, ถ้ามีตัว บ ป พ ฟ ภ สะกด จัดอยู่
ในมาตรากบหรือแม่กบ, ถ้ามีตัว ม สะกด จัดอยู่ในมาตรากม
หรือแม่กม, ถ้ามีตัว ย สะกด จัดอยู่ในมาตราเกยหรือแม่เกย,
ถ้ามีตัว ว สะกด จัดอยู่ในแม่เกอว; (กฎ) บทบัญญัติใน
กฎหมายที่แบ่งออกเป็นข้อ ๆ โดยมีเลขกํากับเรียงตามลําดับ;
(ฉันทลักษณ์) ระยะเวลาการออกเสียงสระสั้นยาว สระสั้น
๑ มาตรา สระยาว ๒ มาตรา.
【 มาตราพฤติ 】แปลว่า: น. ฉันท์ที่กําหนดด้วยมาตรา คือ กําหนดคําในฉันท์
แต่ละคําเป็นมาตราส่วน เช่น คําครุ กําหนดเป็นความยาวของเสียง
๒ มาตรา คําลหุ กําหนดเป็นความยาวของเสียง ๑ มาตรา.
【 มาตราส่วน 】แปลว่า: น. อัตราส่วนระหว่างระยะห่างในแผนที่หรือภาพเป็นต้น
กับระยะห่างจริงหรือกับระยะห่างบนแผนที่หรือภาพอื่น.
【 มาตฤ 】แปลว่า: [-ตฺริ] น. มารดา, แม่. (ส. มาตฺฤ; ป. มาตา).
【 มาตฤกะ 】แปลว่า: [-ตฺริกะ] ว. มาจากแม่หรือเกี่ยวกับแม่, ข้างแม่, ฝ่ายแม่. (ส.).
【 มาตสรรย์ 】แปลว่า: [มาดสัน] น. ความตระหนี่; ความริษยา; ใช้ว่า มัตสรรย์ ก็มี. (ส. มาตฺสรฺย; ป.
【 มจฺฉริย). 】แปลว่า:
【 มาตังคะ 】แปลว่า: [-ตังคะ] น. มาตงค์, ช้าง. (ป.).
【 มาตา 】แปลว่า: น. แม่. (ป.; ส. มาตฺฤ).
【 มาตามหะ 】แปลว่า: มาตามะหะ น. ตา คือ พ่อของแม่. (ป., ส.).
【 มาตามหัยกะ 】แปลว่า: -มะไหยะกะ น. ตาทวด, พ่อของยาย. (ป. มาตา + มหยฺยก).
【 มาตามหัยกา, มาตามหัยยิกา 】แปลว่า: -มะไหยะกา, -มะไหยิกา น. ย่าทวด, ยายทวด.
【 (ป. มาตา + มหยฺยิกา). 】แปลว่า:
【 มาตามหา 】แปลว่า: มาตามะหา น. ยาย. (ป.).
【 มาติกะ 】แปลว่า: ว. ฝ่ายมารดา, ของมารดา. (ป.).
【 มาติกา 】แปลว่า: [มาดติกา] น. บาลีที่เป็นแม่บท เช่น สวดมาติกา, แม่บท; เหมือง, ทางนํ้าไหล. (ป.;
【 ส. มาตฺฤกา). 】แปลว่า:
【 มาตี 】แปลว่า: น. เหมือง, ทางนํ้าไหล. (ป.).
【 มาตุ 】แปลว่า: น. แม่. (ป.).
【 มาตุคาม 】แปลว่า: น. ผู้หญิง, เพศหญิง, (เป็นคำที่พระใช้เรียกผู้หญิง). (ป.).
【 มาตุฆาต 】แปลว่า: น. การฆ่าแม่. (ป.).
【 มาตุภูมิ 】แปลว่า: น. บ้านเกิดเมืองนอน.
【 มาตุจฉา 】แปลว่า: น. ป้า (ญาติฝ่ายแม่), น้าผู้หญิง. (ป.).
【 มาตุรงค์, มาตุเรศ 】แปลว่า: (กลอน) น. แม่.
【 มาตุละ 】แปลว่า: น. ลุง (ญาติฝ่ายแม่), น้าชาย, ใช้ มาตุลา ก็มี. (ป., ส.).
【 มาตุลา 】แปลว่า: น. มาตุละ.
【 มาตุลานี 】แปลว่า: น. ป้าสะใภ้, น้าสะใภ้. (ป., ส.).
【 มาตุลุงค์ 】แปลว่า: น. มะงั่ว. (ป.).
【 มาทนะ, มาทะ 】แปลว่า: [มาทะนะ] น. เครื่องทําให้เมา, เครื่องทําให้รื่นเริง. (ส.).
【 ม้าทลายโรง 】แปลว่า: น. ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด /Neuropeltis racemosa/ Wall. ในวงศ์
【 Convolvulaceae 】แปลว่า:
ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ ผลเล็ก มีปีกบางล้อมรอบเป็นแผ่นกลม.
【 มาธยมิกะ 】แปลว่า: [มาทะยะ-] น. ทางสายกลาง; ศูนยวาท. (ส. มาธฺยมิก).
【 มาธุระ, มาธูระ 】แปลว่า: (แบบ) ว. มธุระ, หวาน, ไพเราะ.
【 มาธุสร 】แปลว่า: [มาทุสอน] น. มธุสร, เสียงหวาน.
【 มาน ๑ 】แปลว่า: น. ชื่อโรคจำพวกหนึ่ง เกิดได้หลายสาเหตุ เช่น มีถุงน้ำเกิดที่เยื่อบุ
ช่องท้อง การอุดกั้นหลอดเลือดดำหรือทางเดินของน้ำเหลือง ตับแข็ง
ลิ้นหัวใจพิการ ไตอักเสบเรื้อรัง ทำให้มีน้ำสีเหลืองใสอยู่ในช่องท้อง
อาจมีเพียงเล็กน้อยหรือมากถึง ๑๕-๒๐ ลิตร เป็นเหตุให้หน้าท้องโป่ง
พองจนเห็นได้ชัด น้ำหนักเพิ่ม แน่นท้อง ท้องผูก เบื่ออาหาร หายใจ
ลำบาก เท้าบวม เป็นต้น.
【 มานทะลุน 】แปลว่า: น. โรคที่มีอาการบวมคล้ายโรคมาน แต่บวมทั่วทั้งตัว.
【 มาน ๒ 】แปลว่า: น. ความถือตัว; ใจ, ดวงใจ, เช่น ดวงมาน. (ป., ส.).
【 มาน ๓ 】แปลว่า: ก. มี เช่น มานพระบัณฑูร. (ข.).
【 มาน ๔ 】แปลว่า: (ถิ่น) ก. ตั้งท้อง เช่น มานลูก ข้าวมาน.
【 ม่าน ๑ 】แปลว่า: น. เครื่องกั้นบัง โดยปรกติทําด้วยผ้า ใช้ห้อยกั้นห้องหรือประตูหน้าต่างเป็นต้น,
โดยปริยายใช้เรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น ม่านควัน.
【 ม่านตา 】แปลว่า: น. เยื่อผิวลูกตาสําหรับบังคับแสงให้เข้าตามากหรือน้อย.
【 ม่านบังตา 】แปลว่า: น. เครื่องบังหน้าต่างในระดับตา มักทำด้วยผ้า.
【 ม่านบังเพลิง 】แปลว่า: น. ฉากพับได้ติดกับเสาเมรุทั้ง ๔ ด้าน.
【 ม่านเมรุ 】แปลว่า: น. ม่านที่แขวนห้อยไว้ที่เสาเมรุทั้ง ๔ ด้าน.
【 ม่านสองไข 】แปลว่า: น. ม่าน ๒ ชายที่แหวกกลางรวบชายไปผูกไว้ที่
ด้านข้างทั้ง ๒ ด้าน สําหรับประดับช่องทางประตูหน้าต่างเป็นต้น.
【 ม่าน ๒ 】แปลว่า: น. ชนชาติพม่า.
【 ม้าน 】แปลว่า: ก. เหี่ยวแห้ง; เผือดเพราะความอาย. น. เรียกข้าวที่ยืนต้นแห้งตาย
เพราะขาดน้ำเนื่องจากฝนแล้งว่า ข้าวม้าน; เรียกหน้าที่เผือดด้วย
ความละอายจนไม่กล้าสบตาคนว่า หน้าม้าน.
【 มานพ 】แปลว่า: [-นบ] น. คน. (ป.). (มาจากศัพท์ มนุ).
【 ม่านลาย 】แปลว่า: น. ชื่อตะพาบชนิด /Chitra chitra/ ในวงศ์ Trionychidae เป็นเต่า
กระดองอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เคยพบที่แม่นํ้าแควใหญ่
จังหวัดกาญจนบุรี มีนํ้าหนักถึง ๑๔๘ กิโลกรัม ทั้งตัวและหัวสีนํ้าตาล
มีลายสีนํ้าตาลอ่อน, กริวลาย หรือ กราวด่าง ก็เรียก.
【 ม่านอินทนิล 】แปลว่า: /ดู สร้อยอินทนิล/.
【 มานะ ๑ 】แปลว่า: น. การวัด, การนับ, อัตราวัด. (ป., ส. มาน).
【 มานะ ๒ 】แปลว่า: น. ความพยายาม, ความตั้งใจจริง, ความพากเพียร, เช่น มีมานะอดทน
มีมานะในการทำงาน; ความถือตัว. (ป.).
【 มานัต 】แปลว่า: น. วินัยกรรมที่สงฆ์ทําแก่ภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสให้เป็นภิกษุ
ที่นับเข้าในหมู่สงฆ์ได้ เช่น สวดมานัต. (ป. มานตฺต).
【 มานัส 】แปลว่า: น. ใจ. ว. เกี่ยวกับใจ. (ป., ส. มานส).
【 ม้าน้ำ ๑ 】แปลว่า: /ดูใน ม้า ๑/.
【 ม้าน้ำ ๒ 】แปลว่า: น. ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในสกุล /Hippocampus/ วงศ์ Syngnathidae
ลําตัวอ้วน หัวพับเข้าหาลําตัว ปากเป็นท่อยาวรวมกัน ทําให้ส่วนหัว
ดูคล้ายม้า ส่วนท้ายของลําตัวเรียวยาว มีครีบหลังขนาดใหญ่ที่
โคนหาง ผิวหนังเป็นแผ่นแข็งเรียงต่อกันเป็นเหลี่ยมเป็นปล้อง
ตลอดทั้งตัวสีนํ้าตาล บางชนิดคาดด้วยแถบสีเข้มกว่าหรือมีจุดสีดํา
บางส่วนของลําตัว พบอาศัยตามแนวหินปะการัง ลําตัวตั้ง ใช้ส่วน
หางพันเกาะวัตถุใต้นํ้า ตัวผู้ทําหน้าที่ฟักไข่ซึ่งเก็บไว้ในถุงหน้าท้อง
ขนาดยาวได้ถึง ๑๕ เซนติเมตร.
【 มานิต 】แปลว่า: [-นิด] ว. ผู้ที่คนนับถือ, ผู้ที่คนยกย่อง. (ป., ส.).
【 มานี 】แปลว่า: น. คนมีมานะ. (ป., ส.).
【 มานุษ, มานุษย- 】แปลว่า: [มานุด, มานุดสะยะ-] น. คน, เพศคน. ว. เกี่ยวกับคน, ของคน. (ส.).
【 มานุษยวิทยา 】แปลว่า: [มานุดสะยะ-, มานุด-] น. วิชาว่าด้วยเรื่องตัวคน และสิ่งที่คนสร้างขึ้น.
(อ. anthropology).
【 มาโนชญ์ 】แปลว่า: [-โนด] ว. มโนชญ์, เป็นที่พอใจ, งาม. (ส.).
【 มาบ 】แปลว่า: น. บริเวณที่ลุ่มกว้างใหญ่ซึ่งอาจมีน้ำขังหรือไม่มีก็ได้.
【 มาปกะ 】แปลว่า: [-ปะกะ] น. ผู้ก่อสร้าง. (ป.).
【 มาภา 】แปลว่า: (แบบ) น. แสงจันทร์ เช่น มาพ่างมาภาเป็น ปิ่นแก้ว. (ยวนพ่าย).
(ป. มา ว่า พระจันทร์ + อาภา ว่า แสงสว่าง).
【 ม้าม 】แปลว่า: น. อวัยวะภายในร่างกายริมกระเพาะอาหารข้างซ้าย มีหน้าที่ทําลาย
เม็ดเลือดแดง สร้างเม็ดนํ้าเหลืองและสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย.
【 มาย 】แปลว่า: ก. ตวง, นับ. (ป.).
【 ม่าย 】แปลว่า: ก. มองผ่านเลยไป. ว. ไร้คู่ครองเพราะผัวหรือเมียตายจากไปและยัง
ไม่ได้แต่งงานใหม่ และหมายรวมถึงเพราะหย่าขาดจากกันด้วย,
ถ้าเป็นชายเรียกว่า พ่อม่าย, ถ้าเป็นหญิงเรียกว่า แม่ม่าย, โดยปริยาย
เรียกหญิงที่เลิกกับผัวว่า แม่ม่ายผัวร้าง หรือ แม่ร้าง, (โบ) ไร้คู่ผัวเมีย
เช่น อนึ่งหญิงใดหาผัวมิได้เปนม่ายถือกำนัลอยู่ในวัง. (สามดวง),
เขียนเป็น หม้าย ก็มี.
【 ม่ายขันหมาก 】แปลว่า: ว. เรียกหญิงที่คู่หมั้นตายหรือถอนหมั้นก่อนแต่งงาน.
【 ม่ายทรงเครื่อง 】แปลว่า: ว. เรียกแม่ม่ายที่มั่งมีว่า แม่ม่ายทรงเครื่อง.
【 ม่ายเมียง 】แปลว่า: ก. ทําอาการเมิน ๆ เมียง ๆ.
【 ม้าย่อง 】แปลว่า: น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.
【 มายัง 】แปลว่า: น. ดอกหมาก. (ช.).
【 มายา 】แปลว่า: น. มารยา, การลวง, การแสร้งทํา, เล่ห์กล. (ป., ส.).
【 มายากร 】แปลว่า: น. คนเล่นกล, คนแสดงกล.
【 มายากล 】แปลว่า: น. การเล่นกล, การแสดงกล.
【 มายาการ 】แปลว่า: น. ความเชื่อถือและการปฏิบัติที่มุ่งให้เกิดผลด้วยการใช้
พลังหรืออํานาจเหนือธรรมชาติ เช่นของขลัง พิธีกรรม หรือหลักลี้ลับ
บังคับให้เป็นไปตามที่ตนต้องการ.
【 มายาวี 】แปลว่า: น. ผู้มีมารยา, ผู้มีเล่ห์เหลี่ยมทําให้ลุ่มหลง, เจ้าเล่ห์. (ป., ส.).
【 มายาประสาน 】แปลว่า: /ดู กําแพงขาว/.
【 มาร, มาร- 】แปลว่า: [มาน, มาระ-, มานระ-] น. เทวดาจําพวกหนึ่ง มีใจบาปหยาบช้าคอย
กีดกันไม่ให้ทําบุญ; ยักษ์; ผู้ฆ่า, ผู้ทำลาย, ในพระพุทธศาสนา
หมายถึงผู้กีดกันบุญกุศล มี ๕ อย่าง เรียกว่า เบญจพิธมาร คือ
ขันธมาร กิเลสมาร อภิสังขารมาร มัจจุมาร เทวบุตรมาร, โดยปริยาย
หมายถึงผู้ที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง. (ป., ส.).
【 มารคอหอย 】แปลว่า: มาน- น. ผู้ที่ขัดผลประโยชน์ที่ผู้อื่นจะพึงมีพึงได้.
【 มารชิ, มารชิต 】แปลว่า: [มาระชิ, มาระชิด] น. “ผู้ชนะมาร” คือ พระพุทธเจ้า.
(ป. มารชิ; ส. มารชิตฺ).
【 มารผจญ 】แปลว่า: [มาน-] ก. มารยกทัพมารบ, มารที่ยกทัพมาขัดขวางการ
บำเพ็ญเพียรของพระพุทธเจ้า; โดยปริยายหมายความว่า ขัดขวาง
ไม่ให้สําเร็จประโยชน์.
【 มารวิชัย 】แปลว่า: [มาระ-, มาน-] น. ชื่อพระพุทธรูปปางหนึ่ง อยู่ในพระ
อิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา พระหัตถ์
ขวาวางควํ่าลงที่พระชานุ นิ้วพระหัตถ์ชี้ลงที่พื้นธรณีในคราวที่
พระองค์ทรงเอาชนะมารได้ ว่า พระปางมารวิชัย, พระปางชนะมาร
หรือ พระปางสะดุ้งมาร ก็เรียก. (ป.).
【 มารสังคม 】แปลว่า: [มาน-] น. ผู้ที่เป็นภัยต่อสังคม.
【 มารหัวขน 】แปลว่า: มาน- น. ลูกที่อยู่ในท้องซึ่งยังไม่ปรากฏว่าใคร
เป็นพ่อ หรือไม่มีใครรับว่าเป็นพ่อ.
【 มาราธิราช 】แปลว่า: น. พญามาร. (ป.).
【 มารค 】แปลว่า: [มาก] น. ทาง เช่น ชลมารค สถลมารค. (ส. มารฺค; ป. มคฺค).
【 มารดร, มารดา 】แปลว่า: [มานดอน, มานดา] น. แม่. (ป. มาตา; ส. มาตฺฤ).
【 มารยา 】แปลว่า: [มานยา] น. การลวง, การแสร้งทํา, เล่ห์กล, เช่น เจ้ามารยา
มารยามาก ทำมารยา. (แผลงมาจากมายา).
【 มารยาสาไถย 】แปลว่า: น. การทำให้เขาหลงผิดหรือเข้าใจผิด เช่น เขาทำมารยาสาไถย.
【 มารยาท 】แปลว่า: [-ระยาด] น. มรรยาท, กิริยาวาจาที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะ.
(ส. มรฺยาทา; ป. มริยาท).
【 มารศรี 】แปลว่า: มาระสี น. นาง, นางงาม.
【 มารษา 】แปลว่า: [มานสา] น. คําปด, คําเท็จ, คําไม่จริง. (ส. แผลงมาจาก มฺฤษา).
【 มาระ 】แปลว่า: ก. โกรธ. (ช.).
【 มาราธิราช 】แปลว่า: /ดู มาร, มาร-/.
【 ม้ารำ 】แปลว่า: น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.
【 มาริ 】แปลว่า: ก. มา. (ช.).
【 มาริต 】แปลว่า: ว. ถูกฆ่าแล้ว. (ป., ส.).
【 มารุต 】แปลว่า: น. ลม. ว. เกี่ยวแก่ลม, เนื่องจากลม. (ส.; ป. มารุต, มาลุต).
【 มารุมมาตุ้ม 】แปลว่า: ว. มะรุมมะตุ้ม, กลุ้มรุมทําให้เกิดรําคาญ, เช่น เจ้าหนี้มามารุมมาตุ้ม
ทวงหนี้กันใหญ่.
【 มาลย์ 】แปลว่า: (แบบ) น. ดอกไม้, ดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวง. (ป., ส. มาลฺย).
【 ม้าล่อ 】แปลว่า: น. แผ่นโลหะสัมฤทธิ์ รูปคล้ายถาด ตีให้มีเสียงดัง เป็นของจีนใช้.
【 มาลัย 】แปลว่า: น. ดอกไม้ประดิษฐ์แบบไทยลักษณะหนึ่ง โดยการนำดอกไม้
กลีบดอกไม้ และใบไม้มาร้อยด้วยเข็มแล้วรูดออกมาใส่ด้ายผูก
เป็นพวง มีลักษณะต่าง ๆ กัน, พวงมาลัย ก็เรียก. (เทียบทมิฬ มาไล).
【 มาลัยชายเดียว 】แปลว่า: น. มาลัยที่มีอุบะห้อยชายเพียงพวงเดียว, มาลัยมือ
มาลัยข้อมือ หรือ มาลัยเปีย ก็เรียก.
【 มาลัยชำร่วย 】แปลว่า: น. มาลัยพวงเล็ก ๆ สำหรับให้เป็นของชำร่วย
มีหลายแบบ เช่น มาลัยตุ้ม มาลัยตัวด้วง.
【 มาลัยสองชาย 】แปลว่า: น. มาลัยที่มี ๒ ชาย มีอุบะห้อยข้างละ ๑ พวง.
【 มาลา 】แปลว่า: น. ดอกไม้, ดอกไม้ที่จัดแต่งขึ้นตามโครงรูปต่าง ๆ เช่น วงกลม
วงรี มักมีใบไม้เป็นส่วนประกอบด้วย สำหรับวางที่อนุสาวรีย์
พระบรมรูป หรือศพ เป็นต้น เพื่อเป็นเกียรติหรือแสดงความเคารพ
เรียกว่า พวงมาลา; หมวก (ราชาศัพท์ใช้ว่า พระมาลา); สร้อยคอ;
สาย, แถว. (ป., ส.).
【 มาลากรรม 】แปลว่า: น. การช่างดอกไม้.
【 มาลาการ 】แปลว่า: น. ช่างทําดอกไม้. (ป., ส.).
【 มาลาตี 】แปลว่า: น. มะลิชนิดหนึ่ง. (ช.).
【 มาลาเรีย 】แปลว่า: น. ไข้จับสั่น.
【 มาลินี 】แปลว่า: น. ชื่อฉันท์ชนิดหนึ่ง บาทหนึ่งมี ๑๕ พยางค์; ผู้แต่งด้วยพวงดอกไม้
(เฉพาะเพศหญิง). (ป., ส.).
【 มาลี ๑ 】แปลว่า: น. ผู้แต่งด้วยพวงดอกไม้, เพศหญิงใช้ว่า มาลินี. (ป.; ส. มาลินฺ).
【 มาลี ๒ 】แปลว่า: (กลอน) น. ดอกไม้ทั่วไป.
【 มาลุต 】แปลว่า: [-ลุด] น. ลม. (ป.; ส. มารุต).
【 มาศ 】แปลว่า: น. ทอง; กํามะถัน.
【 มาส ๑ 】แปลว่า: น. พระจันทร์, เดือน. (ป., ส.).
【 มาส ๒ 】แปลว่า: /ดู ราชมาษ, ราชมาส/.
【 มาสก 】แปลว่า: [มา-สก] น. ชื่อมาตราเงินในครั้งโบราณ ๕ มาสก เป็น ๑ บาท. (ป.; ส. มาษก).
【 ม้าสะบัดกีบ 】แปลว่า: น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.
【 มาห์, ม่าห์ 】แปลว่า: น. ผี, ยักษ์, ผู้ไม่ใช่มนุษย์และดิรัจฉาน. (เทียบญวน หม่า).
【 มาหิส 】แปลว่า: ว. เกี่ยวกับควาย, เนื่องจากควาย. (ป.; ส. มาหิษ).
【 ม่าเหมี่ยว ๑ 】แปลว่า: น. ชื่อด้วงปีกแข็งชนิด /Martinus dermestoides/ ยาวประมาณ
๗ มิลลิเมตร กว้างประมาณ ๓ มิลลิเมตร สีนํ้าตาลเกือบดําตลอดทั้ง
ลําตัว ขา และปีก กินเมล็ดบัวแห้ง ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้
เชื่อกันว่าเป็นยากระตุ้นทางเพศ, กระดิ่งทอง ก็เรียก.
【 ม่าเหมี่ยว ๒ 】แปลว่า: น. ชื่อชมพู่สาแหรกที่ผลสีแดงเข้ม.
【 มาฬก 】แปลว่า: [มา-ลก] น. พลับพลา, ปะรํา, โรงพิธี. (ป.).
【 ม้าอ้วน 】แปลว่า: น. ชื่อกับข้าวชนิดหนึ่งทําด้วยไข่นึ่งเป็นชิ้น ๆ.
【 มำเลือง 】แปลว่า: (กลอน) ว. เมลือง, งาม, รุ่งเรือง, เปล่งปลั่ง, สุกใส.
【 มิ ๑ 】แปลว่า: ว. ไม่ เช่น มิทราบ มิควร มิบังอาจ.
【 มิดีมิร้าย 】แปลว่า: ว. ชั่วร้าย, ไม่สมควร; อาการที่ล่วงเกินในเชิงชู้สาว.
【 มิได้ 】แปลว่า: ว. ไม่ได้, ไม่ใช่.
【 มิอย่ารา 】แปลว่า: ว. ไม่เลิก, ไม่หยุด.
【 มิอย่าเลย 】แปลว่า: ว. ไม่เลิกเลย, ไม่เป็นอย่างอื่นเลย.
【 มิหนำซ้ำ 】แปลว่า: ว. เท่านี้ยังไม่เพียงพอ, หนักยิ่งไปกว่านั้นอีก, เช่น
ตัดเท้าตัดกรแล้วมิหนำ ซ้ำฆ่าสุริย์วงศ์ยักษี. (รามเกียรติ์).
【 มิ ๒ 】แปลว่า: ก. เฉย, ไม่ค่อยพูดจา, เช่น รามสูรได้ยินสิ้นสติลงนั่งมิจะทำกระไรได้.
(บทระบำตลก พระราชนิพนธ์ ร.๕).
【 มิค, มิค-, มิคะ 】แปลว่า: [มิคะ, มิกคะ-] น. สัตว์ป่ามีกวางอีเก้งเป็นต้น. (ป.).
【 มิคชาติ 】แปลว่า: น. เนื้อ, หมู่เนื้อ.
【 มิคลุท, มิคลุทกะ 】แปลว่า: [-ลุด, -ลุดทะกะ] น. พรานเนื้อ, คนที่
เที่ยวฆ่าสัตว์ในป่าเป็นอาชีพ. (ป. มิคลุทฺท, มิคลุทฺทก).
【 มิคเศียร, มิคสิร-, มิคสิระ ๑ 】แปลว่า: น. ชื่อเดือนที่ ๑ แห่งจันทรคติ,
เดือนอ้ายตกราวเดือนธันวาคม. (ป.).
【 มิคสัญญี 】แปลว่า: น. ชื่อยุคหนึ่งที่มีแต่รบราฆ่าฟันเบียดเบียนกัน. (ป.).
【 มิคสิระ ๒, มฤคศิระ, มฤคเศียร 】แปลว่า: [-, มะรึกคะสิระ, มะรึกคะเสียน] น. ดาวฤกษ์ที่ ๕ มี ๓ ดวง เห็นเป็นรูปหัวเต่า, ดาวหัวเต่า ดาวหัวเนื้อ
ดาวศีรษะเนื้อ ดาวศีรษะโค ดาวมฤคศิรัส หรือ ดาวอาครหายณี
ก็เรียก. (ป. มิคสิร; ส. มฺฤคศิรสฺ).
【 มิคี 】แปลว่า: น. แม่เนื้อ, นางเนื้อ. (ป.).
【 มิคี 】แปลว่า: /ดู มิค, มิค-, มิคะ/.
【 มิ่ง 】แปลว่า: น. สิ่งเป็นสิริมงคล เช่น มิ่งเมือง เมียมิ่ง.
【 มิ่งขวัญ 】แปลว่า: น. สิ่งหรือผู้เป็นที่รักหรือเคารพนับถือ.
【 มิ่งมงคล 】แปลว่า: น. สิ่งที่ถือว่าเป็นสิริมงคลอันจะนำความสุขความเจริญมาสู่.
【 มิ่งมิตร 】แปลว่า: น. เพื่อนรัก, เมียรัก.
【 มิ่งเมีย 】แปลว่า: น. เมียที่ถือว่านำสิ่งมงคลมาสู่สามีและครอบครัว.
【 มิงโค 】แปลว่า: น. รอบ ๗ วัน, สัปดาห์หนึ่ง. (ช.).
【 มิจฉา 】แปลว่า: [มิดฉา] ว. ผิด, แผลงใช้ว่า มฤจฉา ก็มี. (ป. มิจฺฉา; ส. มถฺยา).
【 มิจฉากัมมันตะ 】แปลว่า: น. “การงานอันผิด” คือ ประพฤติกายทุจริต. (ป.).
【 มิจฉาจริยา 】แปลว่า: น. การประพฤติผิด.
【 มิจฉาจาร 】แปลว่า: น. การประพฤติผิด. (ป. มิจฺฉา + อาจาร).
【 มิจฉาชีพ 】แปลว่า: น. การหาเลี้ยงชีวิตในทางผิด, อาชีพที่ผิดกฎหมาย, เช่น
เขาประกอบมิจฉาชีพ. ว. ที่หาเลี้ยงชีวิตในทางผิด, ที่ประกอบอาชีพ
ผิดกฎหมาย, เช่น พวกมิจฉาชีพ. (ป. มิจฺฉา + อาชีว).
【 มิจฉาทิฐิ 】แปลว่า: น. ความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม. (ป.).
【 มิจฉาบถ 】แปลว่า: น. ทางดําเนินผิด. (ป.).
【 มิจฉาวาจา 】แปลว่า: น. “การเจรจาถ้อยคําผิด” คือ ประพฤติวจีทุจริต. (ป.).
【 มิจฉาวายามะ 】แปลว่า: น. ความพยายามผิด. (ป.).
【 มิจฉาสติ 】แปลว่า: น. ความระลึกในทางผิด. (ป.).
【 มิจฉาสมาธิ 】แปลว่า: น. สมาธิผิด, ความตั้งใจผิด. (ป.).
【 มิจฉาสังกัปปะ 】แปลว่า: น. ความดําริในทางที่ผิด. (ป.).
【 มิจฉาอาชีวะ 】แปลว่า: น. การเลี้ยงชีพในทางผิด.
【 มิญช- 】แปลว่า: [มินชะ-] น. เยื่อ, แก่นหรือเมล็ด. (ป.).
【 มิด 】แปลว่า: ว. อาการที่ลับหายไปหรือทำให้ลับหายไปจนหมดสิ้นอย่างปิดมิด
จมมิด บังมิดเป็นต้น, สนิท เช่น ปิดประตูให้มิด; ใช้เป็นกริยาหมายถึง
อาการอย่างนั้น เช่น มิดนํ้า มิดหัว.
【 มิดชิด 】แปลว่า: ว. ลับตา, ไม่ให้ใครเห็น, เช่น ซ่อนให้มิดชิด, สนิทแนบเนียน
เช่น ปิดประตูให้มิดชิด, เรียบร้อย เช่น ห่อให้มิดชิด.
【 มิดด้าม 】แปลว่า: ว. อาการที่ใช้มีดหรือของมีคมแทงเข้าไปจนจมถึงด้าม,
สุดก้น สุดด้าม หรือ สุดลิ่ม ก็ว่า.
【 มิดน้ำ 】แปลว่า: ว. อาการที่น้ำท่วมหัวเรือจนมิด เช่น หัวเรือมิดน้ำ.
【 มิดเม้น 】แปลว่า: ก. ซ่อนของเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้ลับตา.
【 มิดเมี้ยน 】แปลว่า: ว. ลับจนมองไม่เห็น; แสดงอาการซ่อนอายลับ ๆ ล่อ ๆ,
กระมิดกระเมี้ยน ก็ว่า.
【 มิดหัว 】แปลว่า: ว. อาการที่หัวจมหายลงไปในน้ำ เช่น ดำน้ำจนมิดหัว.
【 มิดหมี 】แปลว่า: ว. มาก, สนิท, ใช้ประกอบหลังคํา ดํา เป็น ดํามิดหมี.
【 มิต- 】แปลว่า: [-ตะ-] ว. พอประมาณ, น้อย. (ป.).
【 มิตภาณี 】แปลว่า: น. คนพูดพอประมาณ. (ป.).
【 มิตร, มิตร- 】แปลว่า: [มิด, มิดตฺระ-] น. เพื่อนรักใคร่คุ้นเคย เช่น มิตรแท้ มิตรเทียม
ฉันมิตร. (ส.; ป. มิตฺต).
【 มิตรจิต 】แปลว่า: น. ความมีนํ้าใจเอื้อเฟื้อเสมือนเพื่อนรัก, ความรักใคร่
ประนีประนอมฐานเพื่อนรัก, เช่น มีมิตรจิตต่อกัน.
【 มิตรจิตมิตรใจ 】แปลว่า: (สํา) น. ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน เช่น ต่างก็มีมิตรจิต
มิตรใจต่อกัน.
【 มิตรภาพ 】แปลว่า: น. ความเป็นเพื่อน เช่น มิตรภาพระหว่างเขาทั้งสอง. (ส.).
【 มิตรสหาย 】แปลว่า: [มิด-] น. เพื่อนฝูง.
【 มิติ ๑ 】แปลว่า: น. การวัด (มักใช้ประกอบหลังศัพท์อื่น) เช่น ตรีโกณมิติ สังคมมิติ,
ขนาดซึ่งวัดไปตามทิศทางใดทิศทางหนึ่ง โดยถือขนาดยาวเป็น
มิติที่ ๑ ขนาดกว้างเป็นมิติที่ ๒ ขนาดหนาหรือสูงเป็นมิติที่ ๓ และ
ถือว่าเวลาเป็นมิติที่ ๔, ในทางศิลปะอาจใช้ หนาหรือลึก แทน
กว้างหรือยาว ก็ได้. (ส.).
【 มิติ ๒ 】แปลว่า: น. ด้าน, มุมมอง, เช่น เปิดมิติใหม่ของวงการภาพยนตร์.
【 มิเตอร์ 】แปลว่า: น. เครื่องสำหรับวัดขนาด จำนวน เวลา และ มุม เช่น มิเตอร์น้ำ
มิเตอร์ไฟฟ้า, มาตร ก็ว่า. (อ. meter).
【 มิถยา 】แปลว่า: [มิดถะหฺยา] ว. มิจฉา. (ส. มิถฺยา; ป. มิจฺฉา).
【 มิถุน 】แปลว่า: น. ชื่อกลุ่มดาวราศีที่ ๒. (ป., ส. มิถุน ว่า คนคู่).
【 มิถุนายน 】แปลว่า: น. ชื่อเดือนที่ ๖ ตามสุริยคติ ซึ่งขึ้นต้นด้วยเดือนมกราคม
มี ๓๐ วัน; (เลิก) ชื่อเดือนที่ ๓ ตามสุริยคติ ซึ่งขึ้นต้นด้วยเดือน
เมษายน. (ป., ส. มิถุน + อายน).
【 มิถุนายน 】แปลว่า: /ดู มิถุน/.
【 มิทธะ 】แปลว่า: [มิด-] น. ความท้อแท้, ความเชื่อมซึม. (ป., ส.).
【 มิทธี 】แปลว่า: [มิด-] ว. ท้อแท้, เชื่อมซึม. (ป.).
【 มินตรา 】แปลว่า: [-ตฺรา] น. ต้นกระถิน. (ช.).
【 มินตา 】แปลว่า: ก. ขอโทษ. (ช.).
【 มินหม้อ 】แปลว่า: น. เขม่าดําที่ติดก้นหม้อ, มักพูดเพี้ยนเป็น ดินหม้อ ก็มี.
【 มิน่า, มิน่าล่ะ, มิน่าเล่า 】แปลว่า: คําแสดงว่า รู้สาเหตุ.
【 มิ่ม 】แปลว่า: /ดู มิ้ม ๒/.
【 มิ้ม ๑ 】แปลว่า: ก. เม้ม, ปิดริม, พับริม.
【 มิ้ม ๒ 】แปลว่า: น. ชื่อผึ้งขนาดเล็กชนิด /Apis florea/ ผึ้งงานยาวประมาณ ๘ มิลลิเมตร
อกกว้างประมาณ ๒.๕ มิลลิเมตร อาศัยอยู่รวมเป็นกลุ่ม ทํารังในที่
โล่งแจ้งเป็นแผ่นเดี่ยว ๆ มีขนาดตั้งแต่ฝ่ามือไปจนถึง ๓๐ เซนติเมตร
เมื่อเลี้ยงลูกโตแล้วจะทิ้งรังไปหาที่ใหม่ต่อไป, มิ่ม นิ่ม หรือ นิ้ม ก็เรียก.
【 มิยา 】แปลว่า: น. โต๊ะวางของ. (ช.).
【 มิไย 】แปลว่า: สัน. ถึงแม้, ถึงแม้ว่า, เช่น มิไยจะด่า หมายความว่า ถึงแม้จะด่า.
【 มิรันตี 】แปลว่า: น. ต้นดาวเรือง. (ช.).
【 มิลลิกรัม 】แปลว่า: น. ชื่อมาตราชั่งตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ ๑ ใน ๑,๐๐๐ ของ ๑ กรัม,
อักษรย่อว่า มก. (ฝ. milligramme).
【 มิลลิบาร์ 】แปลว่า: (อุตุ) น. หน่วยวัดความกดอากาศ ๑ มิลลิบาร์มีค่าเท่ากับ ๑,๐๐๐ ดายน์
ต่อตารางเซนติเมตร หรือ ๑๐๐ นิวตันต่อตารางเมตร. (อ. millibar).
【 มิลลิเมตร 】แปลว่า: น. ชื่อมาตราวัดตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ ๑ ใน ๑,๐๐๐
ของ ๑ เมตร, อักษรย่อว่า มม. (ฝ. millim?tre).
【 มิลลิลิตร 】แปลว่า: น. ชื่อมาตราตวงตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ ๑ ใน ๑,๐๐๐
ของ ๑ ลิตร, อักษรย่อว่า มล. (ฝ. millilitre).
【 มิลักขะ, มิลักขู 】แปลว่า: น. คนป่าเถื่อน. (ป.).
【 มิลาต 】แปลว่า: ว. เหี่ยว, โรย; อิดโรย, เมื่อย. (ป.).
【 มิศร-, มิศรก- 】แปลว่า: [มิดสะระ-, มิดสะระกะ-] ว. เจือ, ปน, คละ; ประสมขึ้น. (ส.; ป. มิสฺส,
【 มิสฺสก). 】แปลว่า:
【 มิส-, มิสก- 】แปลว่า: [มิดสะ-, มิดสะกะ-] ว. เจือ, ปน, คละ. (ป. มิสฺส, มิสฺสก; ส. มิศฺร, มิศฺรก).
【 มิสกวัน 】แปลว่า: น. ชื่อสวนของพระอินทร์ ๑ ใน ๔ แห่ง ได้แก่ นันทวัน
ปารุสกวัน จิตรลดาวัน และมิสกวัน. (ป. มิสฺสกวน; ส. มิศฺรกวน);
ป่าที่มีไม้ต่าง ๆ ระคนกัน.
【 มิสกรี 】แปลว่า: [มิดสะกฺรี] น. เสื้อที่ใช้ผ้าค่อนข้างบาง ลักษณะเป็นเสื้อคอกลม
ผ่าหน้าลึกพอให้สวมได้ แขนเสื้อต่อเป็นเส้นตรง.
【 มิสซา 】แปลว่า: น. พิธีกรรมในศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก เพื่อระลึกถึง
พระเยซูที่ทรงสั่งเสียสาวกขณะที่รับประทานอาหารมื้อสุดท้าย
โดยสัญญาว่า เมื่อประกอบพิธีแบ่งขนมปังดังที่พระองค์กระทํา
พระองค์จะเสด็จมาประทับร่วมด้วยทุกครั้ง. (ล. missa; อ. mass).
【 มี 】แปลว่า: ว. รวย เช่น เขาเป็นคนมี ไม่ใช่คนจน, ไม่เปล่า, ไม่ว่าง, เช่น ในหม้อ
มีข้าว ในห้องน้ำมีคน. ก. ถือเป็นเจ้าของ, อยู่ในครอบครอง, เช่น
มีเงิน มีลูก, ประกอบด้วย เช่น อริยสัจ ๔ มี ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค,
ปรากฏ เช่น มีดาวหางขึ้นในท้องฟ้า, เกิด เช่น มีโรคระบาด, คงอยู่
เช่น มีคนอยู่ไหม.
【 มีแก่ใจ 】แปลว่า: ก. เอาใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, มีนํ้าใจ, มักกร่อนเป็น มีกะใจ.
【 มีครรภ์ 】แปลว่า: ก. มีลูกอยู่ในท้อง, มีท้อง ก็ว่า.
【 มีชีวิตชีวา 】แปลว่า: ว. มีความสดชื่นคึกคัก.
【 มีชื่อ, มีชื่อเสียง 】แปลว่า: ว. มีเกียรติยศชื่อเสียง.
【 มีชู้ 】แปลว่า: ก. ล่วงประเวณีกับชายอื่นที่มิใช่สามีของตน.
【 มีตระกูล 】แปลว่า: ว. ที่สืบเชื้อสายมาจากตระกูลสูง เช่น เขาเป็นลูกผู้ดีมีตระกูล.
【 มีตาแต่หามีแววไม่ 】แปลว่า: (สำ) ก. ดูแต่ไม่ลึกซึ้ง, เซ่อ.
【 มีทองเท่าหนวดกุ้ง นอนสะดุ้งจนเรือนไหว 】แปลว่า: (สํา) ก. มีสมบัติเพียงเล็กน้อย
แต่กังวลจนนอนไม่หลับ.
【 มีท้อง 】แปลว่า: ก. มีลูกอยู่ในท้อง, มีครรภ์ ก็ว่า.
【 มีท้องมีไส้ 】แปลว่า: (ปาก) ก. มีท้อง.
【 มีน้ำมีนวล 】แปลว่า: ว. มีสง่าราศี, มีผิวพรรณผ่องใส.
【 มีปากมีเสียง 】แปลว่า: ก. ทะเลาะกัน, ทุ่มเถียงกัน.
【 มีเฟื้องมีสลึง 】แปลว่า: (สํา) ก. มีเงินเล็กน้อย.
【 มีภาษีกว่า 】แปลว่า: (สํา) ว. ได้เปรียบ.
【 มีมือมีเท้า 】แปลว่า: ก. มีผู้คอยช่วยเหลือเปรียบเสมือนมือและเท้า.
【 มีเรือน 】แปลว่า: ว. มีครอบครัว, แต่งงานแล้ว, (ตามปรกติใช้แก่ผู้หญิง),
มีเหย้ามีเรือน ก็ว่า
【 มีเสียง 】แปลว่า: ก. เถียง, มักใช้ในความปฏิเสธว่า อย่ามีเสียงนะ.
【 มีหน้า 】แปลว่า: ว. ไม่รู้สึกอาย (ใช้ในความแดกดัน รังเกียจ หรือดูหมิ่น),
มักใช้กับคํา ยัง เช่น โกรธกันแล้วยังมีหน้ามาพูด เก่าไม่ใช้ ยังมีหน้ามายืมใหม่อีก.
【 มีหน้ามีตา 】แปลว่า: ว. มีคนนับถือ, มีเกียรติ, ได้รับความยกย่อง.
【 มีหวัง 】แปลว่า: ก. มีโอกาสที่จะได้ดังที่หวัง.
【 มีอันจะกิน 】แปลว่า: ว. ค่อนข้างมั่งมี.
【 มีอันเป็น 】แปลว่า: ก. เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน (มักใช้ในทางร้ายมีภัยพิบัติเป็นต้น)
เช่น ขอให้มีอันเป็นไปเถิด มีอันเป็นให้ป่วยไข้เวลามีนัด.
【 มีอายุ 】แปลว่า: ว. สูงอายุ, ย่างเข้าปัจฉิมวัย.
【 มี่ 】แปลว่า: ว. อึกทึก, เสียงแซ่.
【 มี่ฉาว 】แปลว่า: ว. อึกทึก, เอิกเกริก, เกรียวกราว.
【 มีด 】แปลว่า: น. เครื่องใช้สำหรับฟัน ผ่า จัก เหลา เป็นต้น ทำด้วยโลหะมีเหล็ก
เป็นต้น ใบมีดมีลักษณะเป็นแผ่น รูปยาวรี มีคมด้านหนึ่ง มีสันอยู่อีก
ด้านหนึ่ง หรือมีคมทั้ง ๒ ด้าน ปลายมีดรูปร่างแหลมก็มี ป้านก็มี
โคนมีดเป็นกั่นรูปเดือยเรียวแหลม หรือเป็นแผ่นสอดติดอยู่ในด้าม
ซึ่งมักทำด้วยไม้หรือเขาสัตว์ มีชื่อเรียกต่าง ๆ ตามลักษณะและ
วัตถุประสงค์ที่ใช้.
【 มีดกราย 】แปลว่า: น. มีดขนาดใหญ่ รูปเพรียวยาว หัวตัด ใช้ถือกรีดกราย,
พร้ากราย พร้าโอ หรือ มีดโอ ก็เรียก.
【 มีดกรีดกล้วย 】แปลว่า: น. มีดขนาดเล็ก ใบมีดรูปยาวรี ปลายแหลมโค้งงอ
ด้ามทำด้วยไม้ ใช้กรีดหรือผ่าเปลือกกล้วยปิ้ง.
【 มีดกรีดยาง 】แปลว่า: น. มีดขนาดกลาง ใบมีดรูปงอเป็นขอคล้ายเคียวเกี่ยวข้าว
ใช้กรีดเปลือกต้นยางพารา.
【 มีดแกะ 】แปลว่า: น. มีดขนาดเล็ก ใบมีดแบนยาวปลายตัดเฉียงและแหลม
คมมีดอยู่ตรงปลายเฉียง มีด้าม ใช้ในงานแกะไม้.
【 มีดโกน 】แปลว่า: น. มีดสำหรับโกนผมหรือหนวดเคราเป็นต้น มีดโกนอย่าง
เก่ารูปร่างคล้ายมีดโต้ สันหนา คมบาง ปรกติมีฝักหุ้มส่วนคม
มีดโกนอย่างใหม่ใบมีดยาวรี สันหนา คมบาง มีฝักหุ้มคมเช่นกัน
มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มีดโกนโมกุล.
【 มีดขอ 】แปลว่า: น. มีดขนาดใหญ่ ใบมีดยาว ปลายงอเป็นรูปขอ ด้ามยาว
๑-๒ ศอก ใช้สำหรับเกี่ยว ตัด ลิด หรือราน, พร้าขอ ก็เรียก.
【 มีดควั่นอ้อย 】แปลว่า: น. มีดขนาดกลาง ใบมีดรูปยาวรี ปลายมน มีด้าม เจาะรู
ที่ปลายใบมีดสำหรับสอดปลายเข้ากับหลักควั่นอ้อย ใช้ควั่นอ้อย.
【 มีดคว้าน 】แปลว่า: น. มีดขนาดเล็ก ใบมีดรูปยาวรีคล้ายใบหญ้า มักทำด้วย
ทองเหลือง ปลายแหลมโค้งเล็กน้อย ด้ามมักทำด้วยไม้หรือเขาสัตว์
ใช้ปอก จัก คว้านผลไม้.
【 มีดเจียนหนัง 】แปลว่า: น. มีดขนาดย่อม ใบมีดเป็นแผ่นแบนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
มีคมอยู่ตรงปลายมีดที่ตัดเผล้ ส่วนโคนมีกั่นโค้งงอคล้ายคอห่านสอด
ติดกับด้ามขนาดพอกำได้สะดวก ใช้ตัดเจียนหนังสัตว์.
【 มีดเจียนหมาก 】แปลว่า: น. มีดบางขนาดเล็ก ใบมีดรูปยาวรี ปลายเสี้ยว
ด้ามมักทำด้วยไม้หรือเขาสัตว์ ใช้เจียนหมาก.
【 มีดชายธง 】แปลว่า: น. มีดขนาดย่อม ใบมีดเป็นรูปสามเหลี่ยม ปลายแหลม
ยาวประมาณ ๑ คืบ ด้ามสั้น ใช้พกเป็นอาวุธ.
【 มีดซุย 】แปลว่า: น. มีดขนาดย่อม ใบมีดรูปร่างคล้ายปลาลิ้นหมา ปลายแหลม
สันหนา คมบาง ยาวประมาณ ๑ คืบ ด้ามสั้น ใช้พกเป็นอาวุธ.
【 มีดดาบ 】แปลว่า: น. มีดขนาดใหญ่ ใบมีดรูปยาวรีประมาณ ๑ ศอก ปลายงอน
ขึ้นเล็กน้อย ด้ามทำด้วยไม้ยาว ๑ คืบ ดาบของหลวงปรกติสอดไว้ในฝัก
ดาบเชลยศักดิ์ไม่นิยมทำฝักสำหรับสอดดาบ ใช้เป็นอาวุธ มีชื่อเรียก
ต่างกันออกไปตามลักษณะปลายดาบ, ถ้าปลายแหลม หัวงอน เรียกว่า
มีดดาบหัวปลาซิว, ถ้าปลายมนแหลมเรียกว่า มีดดาบหัวปลาหลด,
ถ้าปลายตัดขวางเรียกว่า มีดดาบหัวตัด, ถ้าปลายแหลมตัดปลายสันเฉียง
ปัดไปทางปลายดาบเรียกว่า มีดดาบหัวเผล้.
【 มีดตอก 】แปลว่า: น. มีดขนาดกลาง ใบมีดรูปร่างป้าน ๆ สันหนา คมบาง ด้ามยาว
และมีปลายงอนขึ้นคล้ายคันธนู ใช้จักตอก เหลาไม้หรือหวาย.
【 มีดต้องสู้ 】แปลว่า: น. มีดขนาดใหญ่ มีลักษณะคล้ายดาบ ปลายตัดเป็นหยัก
ด้ามทำด้วยโลหะหรือไม้หุ้มโลหะ ปรกติสอดใบมีดไว้ในฝัก เป็นมีด
ที่นิยมใช้กันในหมู่ชาวต้องสู้.
【 มีดตัดกระดาษ 】แปลว่า: น. มีดขนาดเล็กหรือโลหะแบน ๆ อย่างมีด ใช้ตัดกระดาษ
หรือซองจดหมายเป็นต้น.
【 มีดโต้ 】แปลว่า: น. มีดขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ใบมีดมีรูปร่างคล้ายน้ำเต้าผ่าเสี้ยว
หัวโต สันหนา โคนมีดแคบ ด้ามทำด้วยไม้เป็นบ้องต่อออกไปจากตัวมีด
ขนาดสั้นพอมือกำ มีดโต้ขนาดใหญ่และกลาง ใช้ฟันหรือผ่าทั่วไป
ขนาดเล็กใช้กรีดหรือผ่าทุเรียนเป็นต้น, พร้าโต้ หรือ อีโต้ ก็เรียก.
【 มีดโต๊ะ 】แปลว่า: น. มีดขนาดกลางและเล็ก ใช้ตัดหรือเฉือนอาหาร เช่น เนื้อ
ปลา ในเวลารับประทานอาหารแบบฝรั่ง.
【 มีดทอง 】แปลว่า: น. มีดขนาดกลางและเล็ก ทำด้วยทองเหลืองหรือทองม้าล่อ
ใบมีดรูปยาวรี มีทั้งชนิดปลายมนและปลายเสี้ยว ด้ามมักทำด้วยเขาสัตว์
ใช้ปอกผลไม้.
【 มีดแทงหยวก 】แปลว่า: น. มีดขนาดเล็ก ใบมีดแบนเรียว ปลายแหลมคล้ายใบข้าว
มีคม ๒ ด้าน ด้ามสั้นพอกำ ใช้แทงหรือฉลุหยวกกล้วยทำเป็นลวดลายใน
งานเครื่องสด.
【 มีดบังตอ 】แปลว่า: น. มีดขนาดใหญ่ ใบมีดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สันหนาและแอ่นโค้ง
ด้ามทำด้วยไม้ขนาดสั้นพอมือกำ ใช้สับเนื้อและกระดูกหมูเป็นต้น.
【 มีดบาง 】แปลว่า: น. มีดขนาดกลาง ใบมีดแบนยาว มีทั้งชนิดปลายมนและ
ปลายเสี้ยว ด้ามทำด้วยไม้หรือเขาสัตว์ ใช้หั่น เฉือน หรือซอยผัก
หรือเนื้อเป็นต้น.
【 มีดปาดตาล 】แปลว่า: น. มีดขนาดกลาง ใบมีดรูปร่างคล้ายปลากราย ปลายแหลม
สันหนา ด้ามทำด้วยไม้ยาวประมาณ ๑ คืบ ใช้ปาดงวงตาลหรืองวงมะพร้าว.
【 มีดแป๊ะกั๊ก 】แปลว่า: น. มีดขนาดใหญ่ ใบมีดรูปแบนยาวประมาณ ๑ ศอก สันหนา
ด้ามทำด้วยไม้ไผ่ยาวประมาณ ๓ ศอก ใช้เป็นอาวุธสำหรับทหารเดินเท้า
ในกองทัพสมัยโบราณ.
【 มีดพก 】แปลว่า: น. มีดขนาดเล็ก ใบมีดหนายาวเรียว ปลายแหลม มีคมด้านหนึ่ง
หรือทั้ง ๒ ด้าน ยาวประมาณ ๑ ฝ่ามือ ด้ามสั้นทำด้วยไม้ เขาสัตว์ หรืองา
ใช้พกเป็นอาวุธ.
【 มีดพับ 】แปลว่า: น. มีดขนาดเล็ก ใบมีดพับกลับเข้าไปซ่อนอยู่ในฝักซึ่งทำ
หน้าที่เป็นด้ามมีดอยู่ในตัวได้.
【 มีดพับสปริง 】แปลว่า: น. มีดพับที่มีสปริง มี ๒ ชนิด ชนิดหนึ่งเมื่อกดปุ่ม
หรือคานสปริงแล้วจึงจะง้างใบมีดออกหรือพับใบมีดเข้าร่องได้ กับ
อีกชนิดหนึ่ง เมื่อกดปุ่มหรือคานสปริงใบมีดจะดีดออกจากร่องหรือ
พับเข้าร่องได้.
【 มีดสปริง 】แปลว่า: น. มีดที่มีปุ่มสำหรับกดให้ใบมีดพุ่งออกมาหรือถอยกลับ
เข้าที่เดิมได้.
【 มีดสองคม 】แปลว่า: น. มีดขนาดเล็ก ลักษณะคล้ายมีดพก แต่มีคมทั้ง ๒ ด้าน.
【 มีดสั้น 】แปลว่า: น. มีดขนาดเล็ก ลักษณะคล้ายมีดพก แต่สันบางกว่า.
【 มีดสับหมู 】แปลว่า: น. มีดขนาดกลาง ใบมีดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่อนข้างหนา
ยาวประมาณ ๑ คืบด้ามเป็นบ้องต่อออกไปจากตัวมีดขนาดพอมือกำ
ถ้าเป็นแบบที่ใช้ในครัวมักทำสันงอนขึ้น และด้ามทำด้วยไม้.
【 มีดเสียม 】แปลว่า: น. มีดหัวเสียม.
【 มีดเสือซ่อนเล็บ 】แปลว่า: น. มีดขนาดเล็ก ใบมีดแบนเรียวปลายแหลม
ยาวประมาณครึ่งฝ่ามือ ชุดหนึ่งมี ๒ เล่ม ด้ามมีดทำเป็นท่อน
สี่เหลี่ยมยาว มีช่องสำหรับสอดใบมีดอีกเล่มหนึ่งสวนเข้าไปเก็บไว้
ได้มิดชิด มีดทั้ง ๒ เล่มเมื่อสอดใบมีดเข้าไปในด้ามของกันและกัน
แล้ว แลดูเหมือนไม้สี่เหลี่ยมท่อนสั้น ๆ ใช้พกเป็นอาวุธ.
【 มีดหมอ 】แปลว่า: น. มีดขนาดกลาง ใบมีดรูปร่างคล้ายมีดเหน็บ แต่โคนมีดมี
ชายแหลมโค้งออจากคมเล็กน้อย ใช้สำหรับประกอบในพิธีทาง
ไสยศาสตร์.
【 มีดหมู 】แปลว่า: น. มีดขนาดใหญ่ ใบมีดรูปสามเหลี่ยมชายธง ปลายแหลม
สันตรงและหนา คมโค้งขึ้นไปจดปลาย ด้ามทำด้วยไม้สั้นขนาดพอกำ
ใช้แล่เนื้อหมูตามเขียงหมู.
【 มีดหวด 】แปลว่า: น. มีดขนาดใหญ่ รูปเพรียวยาว ด้ามงอ ๆ สำหรับหวดหญ้า,
พร้าหวด ก็เรียก.
【 มีดหั่นยา 】แปลว่า: น. มีดขนาดกลาง ใบมีดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวประมาณ ๑ คืบ
ด้ามทำด้วยไม้ขนาดพอกำ ใช้หั่นใบยาสูบ.
【 มีดหัวเสียม 】แปลว่า: น. มีดขนาดกลาง ใบมีดปลายแบนป้าน โคนแคบ
ยาวประมาณ ๑ ศอก ด้ามทำด้วยไม้ยาว ๑ คืบ ใช้ถากหญ้าหรือขุด
ดินแทนเสียมได้, มีดเสียม หรือ พร้าเสียม ก็เรียก.
【 มีดเหน็บ 】แปลว่า: น. มีดขนาดกลาง ใบมีดรูปร่างปลายแหลม กลางป่อง
โคนแคบ สันค่อนข้างหนา ด้ามทำเป็นกั่นสอดติดกับด้ามไม้หรือทำ
เป็นบ้องติดอยู่ในตัวก็มี ปรกติสอดใบมีดไว้ในฝักซึ่งทำด้วยไม้หรือ
หวายสาน ไว้ขัดเอว ในเวลาออกนอกบ้าน ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง,
มีดอีเหน็บ ก็เรียก.
【 มีดเหลียน 】แปลว่า: น. มีดขนาดใหญ่ ใบมีดแบน ปลายกว้างโคนแคบ สันหนา
และโค้งดุ้งขึ้น โคนมีดทำเป็นบ้องหรือกั่นสอดติดกับด้ามไม้ยาว ใช้ถางป่า
ตัดอ้อย หรือรานกิ่งไม้เป็นต้น, มีดอีเหลียน ก็เรียก.
【 มีดอีเหน็บ 】แปลว่า: น. มีดเหน็บ.
【 มีดอีเหลียน 】แปลว่า: น. มีดเหลียน.
【 มีดโอ 】แปลว่า: น. มีดกราย.
【 มีดยับ 】แปลว่า: (ถิ่น-อีสาน, พายัพ) น. ว่านหางช้าง. /[ดู หางช้าง (๑)]./
【 มีเทน 】แปลว่า: น. สารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นแก๊ส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
ไวไฟ มีสูตร CH4 มีปรากฏในที่ซึ่งมีสารอินทรีย์ผุพังเน่าเปื่อย
ในบ่อถ่านหิน ในแก๊สธรรมชาติ ใช้ประโยชน์เป็นแก๊สเชื้อเพลิง
และใช้ในอุตสาหกรรมสังเคราะห์โปรตีนเป็นต้น. (อ. methane).
【 มีน 】แปลว่า: น. ปลา; ชื่อกลุ่มดาวรูปปลา เรียกว่า ราศีมีน เป็นราศีที่ ๑๑ ในจักรราศี. (ป., ส.).
【 มีนาคม 】แปลว่า: น. ชื่อเดือนที่ ๓ ตามสุริยคติ ซึ่งขึ้นต้นด้วยเดือนมกราคม มี ๓๑ วัน;
(เลิก) ชื่อเดือนที่ ๑๒ ตามสุริยคติ ซึ่งขึ้นต้นด้วยเดือนเมษายน. (ป. มีน + อาคม).
【 มีนาคม 】แปลว่า: /ดู มีน/.
【 มี่สั้ว 】แปลว่า: น. เส้นหมี่ขนาดเล็ก ๆ ทําด้วยแป้งสาลี ตากแห้งเก็บไว้ได้นาน. (จ.).
【 มีฬห- 】แปลว่า: [มีนหะ-] น. อุจจาระ. (ป.).
【 มึก 】แปลว่า: ก. กิริยาที่ดื่มเหล้าจนเมา; (ถิ่น-ปักษ์ใต้) ดื่มอย่างกระหาย.
【 มึกมวย 】แปลว่า: ก. เมามาย.
【 มึง 】แปลว่า: ส. คําใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย, มักถือกันว่าไม่สุภาพหรือหยาบคาย,
เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๒.
【 มึงวาพาโวย 】แปลว่า: ก. พูดจาเอะอะโวยวาย.
【 มึน 】แปลว่า: ก. เมาอ่อน ๆ, รู้สึกวิงเวียน เช่น มึนศีรษะ, รู้สึกตื้อในสมอง เช่น
อ่านหนังสือมากชักมึน, มึนหัว ก็ว่า.
【 มึนงง 】แปลว่า: ก. งงจนทําอะไรไม่ถูกหรือคิดอะไรไม่ออก.
【 มึนชา 】แปลว่า: ก. แสดงอาการเฉยเมยไม่ใยดี.
【 มึนซึม 】แปลว่า: ก. แสดงอาการเชื่อมซึมคล้ายเป็นไข้.
【 มึนตึง 】แปลว่า: ก. แสดงอาการออกจะโกรธ ๆ ไม่พูดด้วย ไม่มองหน้า.
【 มึนเมา 】แปลว่า: ก. เมาจนรู้สึกมึนหัว.
【 มึนหัว 】แปลว่า: ก. รู้สึกตื้อในสมอง, มึน ก็ว่า.
【 มืด 】แปลว่า: ว. ขาดแสงสว่าง เช่น เดือนมืด, มีแสงสว่างน้อย เช่น ไม่ควรอ่าน
หนังสือในที่มืด เพราะจะทำให้เสียสายตา, โดยปริยายหมายความว่า
เหลือรู้เหลือเห็น เช่น มือมืด. น. เวลาใกล้ฟ้าสาง เช่น ตื่นแต่มืด;
ค่ำ เช่น มืดแล้วทำไมไม่เปิดไฟ.
【 มืดครึ้ม 】แปลว่า: ว. มีแสงสว่างน้อยเพราะมีเมฆมากคล้ายจะมีฝนตก
เช่น ท้องฟ้ามืดครึ้ม.
【 มืดค่ำ 】แปลว่า: น. เวลาพลบคํ่าขมุกขมัว เช่น มืดค่ำแล้วเข้าบ้านเสียที.
【 มืดตึดตื๋อ, มืดตึ๊ดตื๋อ 】แปลว่า: ว. มืดมากจนมองไม่เห็นแสงสว่าง เช่น
ในถ้ำมืดตึ๊ดตื๋อ, มืดตื้อ หรือ มืดตื๋อ ก็ว่า.
【 มืดตื้อ, มืดตื๋อ 】แปลว่า: ว. มืดมากจนมองไม่เห็นแสงสว่าง เช่น ในห้องนี้
มืดตื้ออย่างกับเข้าถ้ำ.
【 มืดแปดด้าน 】แปลว่า: ก. นึกไม่เห็น, คิดไม่ออก, จนปัญญาไม่รู้จะหาทางออก
ได้อย่างไร, เช่น ตอนนี้รู้สึกมืดแปดด้านไปหมด.
【 มืดฟ้ามัวดิน 】แปลว่า: ว. มีจำนวนมากมาย เช่น มีประชาชนมาร่วมงานมืดฟ้ามัวดิน.
【 มืดมน 】แปลว่า: ว. มืดมัว, มืดมาก, มืดจนมองไม่เห็นทาง, มักใช้เข้าคู่กับคํา อนธการ
เป็น มืดมนอนธการ.
【 มืดมัว 】แปลว่า: ว. มีแสงสว่างน้อย เช่น อากาศมืดมัว, ไม่แจ่มใส เช่น หูตามืดมัว.
มากจนรู้สึกมืดหน้า.
【 มืดหน้า 】แปลว่า: ว. มีอาการเวียนหัวเห็นอะไรพร่าไปหมด เช่น อากาศร้อน
【 มืน 】แปลว่า: (ถิ่น-อีสาน) ก. ลืม, เปิด, แย้ม, (ใช้แก่ตา) เช่น มืนตา ว่า ลืมตา.
【 มื่น ๑ 】แปลว่า: (ถิ่น-พายัพ, อีสาน) ก. ลื่น.
【 มื่น ๒ 】แปลว่า: ก. ชื่นบาน เช่น ชื่นมื่น.
【 มือ ๑ 】แปลว่า: น. อวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่ต่อจากปลายแขนประกอบด้วย
ฝ่ามือและนิ้วมือ สําหรับจับเป็นต้น, เรียกสิ่งหรืออุปกรณ์บางชนิด
ที่มีรูปร่างอย่างมือและใช้จับแทนมือได้ เช่น มือกล มือหุ่นยนต์;
เรียกผู้ร่วมเล่นการพนันบางอย่างหรือแชร์เป็นต้นว่า มือ เช่น
คนหนึ่งจะเล่นกี่มือก็ได้; หนวดของไม้เลื้อยบางชนิดใช้เกาะ
สิ่งอื่นอย่างมือ เช่น มือตําลึง มือบวบ; ลักษณนามบอกจำนวน
นับ ๕ ลูก เป็น ๑ มือ (ใช้ในเวลานับผลไม้บางชนิด เช่น มะปราง
มังคุด เงาะ).
【 มือกาว 】แปลว่า: ว. ขี้ขโมย. น. ผู้ที่เก่งหรือชำนาญในทางล้วงกระเป๋า,
ผู้ชำนาญในการหยิบฉวยสิ่งของของผู้อื่นติดมือไปเมื่อเจ้าของ
เผลอ, เรียกผู้รักษาประตูฟุตบอลที่รับลูกบอลได้แม่นยำโดยลูก
ไม่หลุดจากมืออย่างกับมือทากาวว่า ประตูมือกาว.
【 มือเก่า 】แปลว่า: ว. มีความชํานาญหรือชํ่าชองมาก เช่น อย่าประมาท
มือเก่านะเจ้าเอ๋ย. (อภัย).
【 มือขวา 】แปลว่า: น. ความสันทัด เช่น การรบพุ่งชิงชัยมันเป็นมือขวา
ของเขานี่ครับ. (ชิงนาง ร. ๖). ว. ที่ใกล้ชิด, ที่เก่งกล้าสามารถ,
ที่ไว้วางใจได้, เช่น สมุนมือขวา.
【 มือขึ้น 】แปลว่า: ว. เจริญก้าวหน้าทางธุรกิจการค้า เช่น เขากำลังมือขึ้นใน
ทางการค้า; มีโชคดีในการพนัน เช่น เขากำลังมือขึ้นในการเล่นไพ่.
【 มือแข็ง 】แปลว่า: ว. ไม่ค่อยไหว้คนง่าย ๆ (เป็นคำที่ผู้ใหญ่ว่าผู้น้อย); เก่ง
เช่น เขาเป็นนักเทนนิสมือแข็ง; เล่นการพนันไม่ค่อยเสีย เช่น
เขามือแข็งในการเล่นโป, ตรงข้ามกับ มืออ่อน.
【 มือจับ 】แปลว่า: น. ส่วนที่ทำไว้สำหรับจับเวลาเปิดปิดประตูหรือในการ
ใช้งานอื่น ๆ เป็นต้น เช่น มือจับประตูรถยนต์ มือจับกบไสไม้
มือจับลิ้นชัก.
【 มือดี 】แปลว่า: ว. มีความชำนาญ, มีความสามารถสูง, เช่น เขาเป็นคน
มือดีของกองปราบ.
【 มือตก 】แปลว่า: ว. เสื่อมความสามารถลง เช่น หมู่นี้เล่นบิลเลียดมือตกไป,
เสื่อมความนิยม เช่น เขียนหนังสือมือตกไป, เสียมากกว่าได้
ในการเล่นการพนัน เช่น ตอนนี้เขาเล่นไพ่กำลังมือตก.
【 มือต้น 】แปลว่า: (ศิลปะ) น. ผู้ที่ลงมือทำงานเพียงคร่าว ๆ เป็นคนแรก.
【 มือเติบ 】แปลว่า: ก. ใช้หรือจ่ายมากเกินสมควรหรือเกินจำเป็น.
【 มือถือสาก ปากถือศีล 】แปลว่า: (สํา) ว. มักแสดงตัวว่าเป็นคนมีศีลมีธรรม
แต่กลับประพฤติชั่ว.
【 มือที่สาม 】แปลว่า: น. บุคคลฝ่ายที่ ๓ ซึ่งมิใช่คู่กรณี แต่สอดเข้ามาเกี่ยวข้อง
ในกิจกรรมหรือชีวิตของผู้อื่น มักจะเข้ามายุแหย่ให้เกิดความแตกแยก
หรือชอบเด็ดดอกไม้ใบไม้เป็นต้น.
【 มือเที่ยง 】แปลว่า: ว. แน่, แม่นยำ, เช่น เขายิงปืนมือเที่ยง; มีความสามารถ
ในการบังคับมือให้เขียนเส้นตรง เส้นโค้ง หรือลวดลายต่าง ๆ
เป็นต้น ได้ตามที่ต้องการ เช่นในการเขียนเส้นตรงได้ตรงเหมือน
ไม้บรรทัดหรือเขียนวงกลมได้กลมดิกเป็นต้น.
【 มือบน 】แปลว่า: ว. ผู้ทิ้งไพ่ให้มือต่อไป.
【 มือบอน 】แปลว่า: ว. อาการที่มืออยู่ไม่สุข ชอบขีดเขียนตามกําแพง
【 มือเบา 】แปลว่า: ว. อาการที่ใช้มือทําอะไรอย่างละมุนละไมหรือ
ประณีตบรรจง, ตรงข้ามกับ มือหนัก.
【 มือปลาย 】แปลว่า: (ศิลปะ) น. ผู้ที่ลงมือตกแต่งงานเป็นคนสุดท้าย.
【 มือปืน 】แปลว่า: น. ผู้ที่พกพาอาวุธปืนคอยคุ้มกันผู้มีอิทธิพลหรือ
ได้เสียด้วย.
【 มือเปล่า 】แปลว่า: น. มือที่ไม่ได้ถืออาวุธ เช่น สู้มือเปล่า, มือที่ไม่ได้ถือ
ของติดไปด้วย เช่น มามือเปล่า, ไม่ได้ลงทุน เช่น จับเสือมือเปล่า.
【 มือเป็นระวิง 】แปลว่า: (สำ) ว. อาการที่ใช้มือทำงานไม่ได้หยุด ในความว่า
ทำงานมือเป็นระวิง.
【 มือผี 】แปลว่า: น. ขาไพ่ตองที่เข้าเล่นพอให้ครบขาหรือครบวงไม่ต้อง
【 มือมืด 】แปลว่า: แล้วยังขัดขวางการทํางานของผู้อื่น.
เหลือเห็นว่าเป็นใคร.
【 มือโม่ 】แปลว่า: น. ไม้ที่ยื่นออกมาจากตัวโม่ มีเดือยสำหรับจับหมุน.
【 มือไม่ถึง 】แปลว่า: ว. มีความสามารถยังไม่ถึงระดับ.
【 มือไม่พาย เอาตีนราน้ำ, มือไม่พาย เอาเท้าราน้ำ 】แปลว่า: คนที่ลงมือทำเป็นคนที่ ๒ รองจากมือต้น.
【 มือเย็น 】แปลว่า: ว. เรียกคนที่มักปลูกต้นไม้ได้งอกงามดีว่า คนมือเย็น,
ตรงข้ามกับ มือร้อน.
【 มือรอง 】แปลว่า: น. ผู้มีความสำคัญเป็นคนที่ ๒ รองจากมือแรก,
【 มือร้อน 】แปลว่า: ว. เรียกคนที่มักปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นหรือไม่งอกงามว่า คนมือร้อน,
ตรงข้ามกับ มือเย็น.
【 มือล่าง 】แปลว่า: น. ผู้รับไพ่ที่มือบนทิ้งให้.
【 มือลิง 】แปลว่า: น. ไม้สําหรับติดข้างเรือ อยู่ในระหว่างกงหรือต่อจากกง,
เรียกเรือต่อเช่นเรือสำปั้นที่มีมือลิง ๓ คู่ หรือ ๕ คู่ เป็นต้นอันแสดงถึง
ขนาดความยาวของเรือว่า เรือ ๓ มือลิง เรือ ๕ มือลิง.
【 มือไว 】แปลว่า: หรือฉ้อราษฎร์บังหลวง.
【 มือสอง 】แปลว่า: น. เพชฌฆาตที่ลงดาบประหารชีวิตนักโทษเป็นคนที่ ๒.
【 มือสะอาด 】แปลว่า: (สํา) ว. มีความประพฤติดี, มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกง
【 มือสั้นตีนสั้น 】แปลว่า: (สํา) ก. ขาดกําลังที่จะช่วยให้กิจการสําเร็จด้วยดี.
【 มือสาม 】แปลว่า: น. เพชฌฆาตที่ลงดาบประหารชีวิตนักโทษเป็นคนที่ ๓.
【 มือสี 】แปลว่า: มักทำด้วยไม้ไผ่ สำหรับตะกุยสิ่งต่าง ๆ เช่น ถ่าน.
【 มือเสือ ๑ 】แปลว่า: น. ไม้รูปร่างคล้ายมือ มีซี่ ๖-๗ ซี่คล้ายนิ้ว ปลายงอ
【 มือหนัก 】แปลว่า: ว. อาการที่ใช้มือทําอะไรอย่างรุนแรงหรือไม่ประณีต
บรรจง, ตรงข้ามกับ มือเบา; มากผิดปรกติ (มักใช้ในการเล่น
การพนันหรือตกรางวัลเป็นต้น) เช่น เขาแทงโปมือหนัก
เขาตกรางวัลนักร้องมือหนักไป.
【 มือหนึ่ง 】แปลว่า: ผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่ง เช่น เขาเป็นมือหนึ่ง
ทางประวัติศาสตร์.
【 มือห่างตีนห่าง 】แปลว่า: (สํา) ว. สุรุ่ยสุร่าย; เลินเล่อ, สะเพร่า, ไม่ระมัดระวัง.
【 มือใหม่ 】แปลว่า: ว. ยังไม่มีความชํานาญ.
【 มืออ่อน 】แปลว่า: ว. นอบน้อม, ไหว้คนง่าย (เป็นคำที่ผู้ใหญ่ชมผู้น้อย);
มีความสามารถน้อย เช่น เขายังมืออ่อนในการทำงาน, ตรงข้ามกับ มือแข็ง.
【 มืออ่อนตีนอ่อน 】แปลว่า: ว. มีอาการหมดแรงเพราะรู้สึกตกใจ เสียใจ
【 มือ ๒ 】แปลว่า: น. ชื่อส้มชนิด /Citrus medica/ L. var. /sarcodactylis/ Swing.
ในวงศ์ Rutaceae ซึ่งส่วนล่างของผลมีลักษณะคล้ายนิ้วมือ
ใช้ทํายาดมได้ เรียกว่า ส้มมือ.
【 มื้อ 】แปลว่า: น. เวลา, คราว, (ใช้เกี่ยวกับการกินอาหาร) เช่น อาหารมื้อเช้า
อาหารมื้อกลางวัน อาหารมื้อเย็น กินอาหารให้เป็นมื้อเป็นคราว,
ลักษณนามหมายถึง คราว, ครั้ง, หน, เช่น กินอาหารวันละ ๓ มื้อ.
【 มือเสือ ๑ 】แปลว่า: /ดูใน มือ ๑/.
【 มือเสือ ๒ 】แปลว่า: น. ชื่อมันชนิด /Dioscorea esculenta/ Burk. ในวงศ์ Dioscoreaceae
หัวเป็นแง่งมีรากติดอยู่โดยรอบ.
【 มุ 】แปลว่า: ก. ตั้งใจเอาจริงเอาจัง เช่น มุดูหนังสือ มุสู้ มุจะเอาชนะให้ได้,
มักใช้เข้าคู่กับคำ มานะ เป็น มุมานะ เช่น เขามุมานะทำงาน.
【 มุก 】แปลว่า: น. ชื่อหอยทะเลกาบคู่ในสกุล /Pinctada/ วงศ์ Pteriidae
อาศัยอยู่ตามแนวปะการัง ให้ไข่มุกและมุกซีก เปลือก
ใช้ทําเป็นเครื่องประดับได้.
【 มุกดา, มุกดาหาร 】แปลว่า: น. ไข่มุก; ชื่อรัตนะอย่างหนึ่งในพวกนพรัตน์ สีหมอกอ่อน ๆ.
(ส. มุกฺตา, มุกฺตาหาร; ป. มุตฺตา, มุตฺตาหาร, ว่า สร้อยไข่มุก).
【 มุกตลก 】แปลว่า: [-ตะหฺลก] น. วิธีทำให้ขบขัน.
【 มุกุระ 】แปลว่า: (แบบ) น. กระจกเงา. (ป., ส.).
【 มุกุละ 】แปลว่า: (แบบ) น. ดอกไม้ตูม. (ป., ส.).
【 มุข, มุข- 】แปลว่า: [มุก, มุกขะ-] น. หน้า, ปาก; ทาง; หัวหน้า; ส่วนของตึก
หรือเรือนที่ยื่นออกมาจากส่วนใหญ่ มักอยู่ด้านหน้า. (ป., ส.).
【 มุขกระสัน 】แปลว่า: น. มุขที่เชื่อมระหว่างพระที่นั่งองค์หนึ่งกับอีกองค์หนึ่ง.
【 มุขเด็จ 】แปลว่า: น. มุขโถงที่ยื่นออกมาจากหน้าอาคาร เป็นที่เสด็จออก.
【 มุขโถง 】แปลว่า: น. มุขที่ยื่นออกมาจากตัวอาคาร ไม่มีฝากั้น.
【 มุขบาฐ, มุขปาฐะ 】แปลว่า: [มุกขะบาด, มุกขะ-] น. การต่อปากกันมา,
การบอกเล่าต่อ ๆ กันมาโดยมิได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร,
เช่น เรื่องนี้สืบมาโดยมุขบาฐ เรื่องนี้เป็นมุขปาฐะ.
【 มุขมนตรี 】แปลว่า: [มุกขะมนตฺรี] น. ที่ปรึกษาราชการชั้นผู้ใหญ่.
【 มุขลด 】แปลว่า: น. พื้นอาคารลดระดับต่ำกว่าพื้นส่วนกลางอาคาร
อยู่ต่อออกมาทางหัวและท้ายอาคาร เช่น มุขลดศาลา
มุขลดพระที่นั่งต่าง ๆ.
【 มุขย- 】แปลว่า: [มุกขะยะ-] ว. สําคัญ, เป็นใหญ่. (ส.).
【 มุขยประโยค 】แปลว่า: น. ชื่อประโยคในตําราไวยากรณ์ได้แก่ ประโยคที่มี
【 มุโขโลกนะ 】แปลว่า: [-โลกะนะ] ว. เห็นแก่หน้า, เห็นแก่พวก, เช่น เขาเป็นคนมุโขโลกนะ. (ป.).
【 มุคคะ 】แปลว่า: [มุกคะ] น. ถั่วเขียว. (ป. มุคฺค).
【 มุคธ์ 】แปลว่า: [มุก] ว. เขลา, ไม่รู้เดียงสา. (ส. มุคฺธ).
【 มุคระ 】แปลว่า: [มุกคะระ] น. ไม้ค้อน. (ป. มุคฺคร; ส. มุทฺคร).
【 มุง 】แปลว่า: ก. เอาวัตถุมีกระเบื้องหรือจากเป็นต้น ขึ้นปิดส่วนบนของเรือนหรือหลังคา
เพื่อกันแดดกันฝน เช่น เอากระเบื้องมุงหลังคา; รุมกันเข้าไปดูอย่างไม่มี
ระเบียบ เช่น มีคนมุงดูคนเป็นลมเต็มไปหมด.
【 มุ่ง 】แปลว่า: ก. ตั้งใจ เช่น มุ่งทำความดี, ตั้งหน้า เช่น มุ่งศึกษาหาความรู้, ในบทกลอนใช้ว่า ม่ง ก็มี.
【 มุ่งแต่จะ 】แปลว่า: ก. มุ่งเฉพาะจะ เช่น เขามุ่งแต่จะทำงาน.
【 มุ่งมั่น 】แปลว่า: ก. ตั้งใจอย่างแน่วแน่ เช่น เขามุ่งมั่นในการทำความดี.
【 มุ่งมาด 】แปลว่า: ก. ปรารถนา, มักใช้เข้าคู่กันเป็น มุ่งมาดปรารถนา.
【 มุ่งร้ายหมายขวัญ 】แปลว่า: ก. คิดปองร้าย.
【 มุ่งหน้า 】แปลว่า: ก. ตรงไปสู่จุดหมาย เช่น เขามุ่งหน้าไปโรงเรียน.
【 มุ่งหมาย 】แปลว่า: ก. ตั้งใจที่จะให้บรรลุถึงจุดที่หมายไว้.
【 มุ่งหวัง 】แปลว่า: ก. ตั้งใจ, หวังจะเอาให้ได้.
【 มุ้ง 】แปลว่า: น. ผ้าหรือสิ่งอื่นที่ทําขึ้นสําหรับกางกันยุงหรือป้องกันยุง, ลักษณนามว่า หลัง.
【 มุ้งกระโจม 】แปลว่า: น. มุ้งที่มีรูปร่างอย่างจอมแห ใช้แขวนจากเพดานให้ชายด้านล่าง
คลุมเตียงหรือที่นอนจนถึงพื้นโดยรอบ.
【 มุ้งประทุน 】แปลว่า: น. มุ้งรูปโค้งคล้ายประทุน มีโครงเป็นลวดเหล็ก หุบเก็บและกางได้.
【 มุ้งลวด 】แปลว่า: น. มุ้งที่ทําด้วยตาข่ายลวดตาละเอียด, โดยอนุโลมเรียกห้องที่ใช้ตาข่าย
ลวดตาละเอียดกรุประตู หน้าต่าง และช่องลมเพื่อกันยุงหรือแมลงว่า ห้องมุ้งลวด.
【 มุ้งสายบัว 】แปลว่า: (ปาก) น. ห้องขังผู้ต้องหา.
【 มุ้งกระต่าย 】แปลว่า: /ดู ซุ้มกระต่าย/.
【 มุจฉา 】แปลว่า: [มุด-] น. การสลบ. (ป.; ส. มูรฺฉา).
【 มุจนะ 】แปลว่า: [มุดจะนะ] น. ความพ้นไป, ความรอด, ความหลุด, ความแคล้ว. (ป. มุจฺจน).
【 มุจลินท์ 】แปลว่า: [มุดจะ-] น. ต้นจิก; ชื่อสระใหญ่ในป่าหิมพานต์ ซึ่งขอบสระประกอบ
ด้วยต้นจิก. (ป.; ส. มุจิลินฺท).
【 มุญจนะ 】แปลว่า: [มุนจะนะ] น. การแก้, การเปลื้อง, การปลด, การปล่อย, การสละ. (ป. มุญฺจน).
【 มุญชะ 】แปลว่า: [มุนชะ] น. พืชจําพวกหญ้าปล้อง; ปลาค้าว. (ป., ส.).
【 มุฐิ 】แปลว่า: [มุดถิ] น. กํามือ. (ป. มุฏฺฺ?ิฺฺิ).
【 มุณฑกะ, มุณฑะ 】แปลว่า: [มุนดะกะ, มุนดะ] ว. เกลี้ยง, โล้น, (ใช้แก่หัว). (ป., ส.).
【 มุด ๑ 】แปลว่า: ก. เอาหัวลอดเข้าไป เช่น มุดรั้ว มุดใต้ถุน, เอาหัวดําลงในนํ้า ในคําว่า มุดนํ้า.
【 มุดหัว 】แปลว่า: (ปาก) ก. หลบ, ซ่อน, เช่น ไปมุดหัวอยู่ที่ไหน.
【 มุด ๒ 】แปลว่า: /ดู มะมุด/.
【 มุต-, มุตตะ ๑ 】แปลว่า: [มุดตะ-] น. นํ้าปัสสาวะ, นํ้าเบา, เยี่ยว. (ป. มุตฺต; ส. มูตฺร).
มุตกิด [มุดตะ-] น. โรคระดูขาว, ตกขาว ก็เรียก.
มุตฆาต [มุดตะ-] น. โรคขัดปัสสาวะชํ้าเลือดชํ้าหนอง.
【 มุตตะ ๒ 】แปลว่า: [มุด-] ว. ซึ่งพ้นแล้ว. (ป.; ส. มุกฺต).
【 มุตตา 】แปลว่า: [มุด-] น. ไข่มุก, โบราณหมายถึงแก้วชนิดหนึ่ง สีหมอกอ่อน ๆ
คล้ายสีไข่มุก. (ป.; ส. มุกฺตา).
【 มุตติ 】แปลว่า: [มุด-] น. ความพ้น. (ป.; ส. มุกฺติ).
【 มุตะ 】แปลว่า: [มุ-ตะ] ก. รู้แล้ว. (ป.).
【 มุติ 】แปลว่า: [มุ-ติ] น. ความรู้สึก, ความเห็น, ความเข้าใจ. (ป.).
【 มุติงค์ 】แปลว่า: น. กลองสองหน้า, ตะโพน. (ป. มุติงฺค; ส. มฺฤทงฺค).
【 มุทคะ 】แปลว่า: [มุดคะ] น. ถั่วเขียว. (ส. มุทฺค; ป. มุคฺค).
【 มุทคระ 】แปลว่า: [มุดคะระ] น. ไม้ค้อน. (ส. มุทฺคร; ป. มุคฺคร).
【 มุททา 】แปลว่า: [มุด-] น. ตรา, พิมพ์, เครื่องสําหรับตีตรา, เครื่องหมาย; แหวน, แหวนตรา.
(ป. มุทฺทา; ส. มุทฺรา, มุทฺริกา).
【 มุทธชะ 】แปลว่า: มุดทะ- น. อักษรในภาษาบาลีและสันสกฤตที่มีเสียงเกิดจากการ
ม้วนลิ้นไปสู่เพดานแข็งตอนหลัง ได้แก่ พยัญชนะวรรค ฏ คือ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
และอักษร ร รวมทั้งอักษร ฬ ในภาษาบาลี และ ษ กับ ฤ ฤๅ ในภาษาสันสกฤต.
(ป.; ส. มูรฺธนฺย).
【 มุทธา 】แปลว่า: [มุด-] น. หัว, ยอด, ที่สุด. (ป. มุทฺธา; ส. มูรฺธา).
【 มุทธาภิเษก 】แปลว่า: น. มูรธาภิเษก, นํ้ารดพระเศียรในงานราชาภิเษกหรือ
พระราชพิธีอื่น ๆ. (ป. มุทฺธา + ส. อภิเษก).
【 มุทรา, มุทริกา 】แปลว่า: [มุดทฺรา, มุดทฺริ-] น. มุททา. (ส. มุทฺรา, มุทฺริกา; ป. มุทฺทา).
【 มุทะลุ 】แปลว่า: ก. หุนหันพลันแล่น, โกรธแล้วทําลงไปอย่างไม่คํานึงถึงเหตุผลหรือ
ไม่ยับยั้ง. ว. มีนิสัยดุดัน ชอบทำอะไรอย่างหุนหันพลันแล่นหรือ
โดยขาดสติปราศจากความยั้งคิด.
【 มุทา 】แปลว่า: น. ความยินดี, ความสุขใจ. (ป.).
【 มุทิกา 】แปลว่า: น. คนขับเสภา. (ป.).
【 มุทิงค์ 】แปลว่า: น. กลองสองหน้า, ตะโพน. (ป. มุทิงฺค; ส. มฺฤทงฺค).
【 มุทิตา 】แปลว่า: น. ความมีจิตพลอยยินดีในลาภยศสรรเสริญสุขของผู้อื่น เป็นข้อ ๑
ในพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา. (ป.).
【 มุทิน 】แปลว่า: (โบ) น. มลทิน.
【 มุทุ 】แปลว่า: ว. อ่อน. (ป.).
มุทุตา น. ความเป็นผู้มีใจอ่อน, ความอ่อนหวาน, ความละมุนละม่อม. (ป.).
【 มุ่น 】แปลว่า: ก. ขมวด (ใช้แก่มวยผม) เช่น มุ่นมวยผม มุ่นพระเมาลี; กังวลอยู่; (กลอน)
เกลี้ยงเกลา, อ่อนนุ่ม. น. เรียกเงินแท่งชนิดหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นเงินเนื้อดีว่า
เงินมุ่น.
【 มุ่นใจ 】แปลว่า: ก. ยุ่งใจ.
【 มุ่นหมก 】แปลว่า: ก. กังวลรักใคร่อยู่, ลุ่มหลงอยู่, หมกมุ่น ก็ว่า.
【 มุนิ, มุนี 】แปลว่า: น. นักปราชญ์, ฤษี, พระสงฆ์. (ป., ส.).
【 มุนิกุญชร 】แปลว่า: น. นามพระพุทธเจ้า. (ป.).
【 มุนินทร์ 】แปลว่า: น. จอมนักปราชญ์, พระพุทธเจ้า. (ส. มุนินฺทฺร; ป. มุนินฺท).
【 มุนินทร์ 】แปลว่า: /ดู มุนิ, มุนี/.
【 มุบ 】แปลว่า: ก. ยุบลง. ว. อาการที่ยอบตัวลงโดยเร็ว เช่น มุบหัวลง, อาการที่ของด้านใด
ด้านหนึ่งจมลงจากระดับเดิม เช่น พอปลากินเบ็ด ทุ่นเบ็ดก็มุบลง แพด้าน
หนึ่งมุบลง, อาการที่คว้าสิ่งของโดยเร็ว เช่น พอของตกก็เอามือคว้ามุบ,
อาการที่สัตว์งับสิ่งของโดยเร็ว เช่น ปลาฮุบเหยื่อมุบ พอโยนขนมให้หมา
ก็เอาปากรับมุบ.
【 มุบมิบ 】แปลว่า: ว. ปิดบังไม่ให้คนอื่นรู้, อาการที่เถียงหรือบ่นโดยอ้าปากขึ้นลงเล็กน้อย
ไม่ให้ได้ยิน.
【 มุบ ๆ 】แปลว่า: ว. อาการของปากที่เผยอขึ้นลงอย่างเร็ว, อาการที่คนไม่มีฟันเคี้ยวอาหาร
เช่น คนแก่เคี้ยวข้าวทำปากมุบ ๆ.
【 มุม 】แปลว่า: น. จุดที่เส้น ๒ เส้นมาบรรจบกัน เช่น เดินชนมุมโต๊ะ, เนื้อที่ตรงด้านยาว
กับด้านสกัดมาบรรจบกัน เช่น วางตู้ไว้ที่มุมห้อง, ที่ว่างซึ่งเกิดจาก
เส้นตรง ๒ เส้น แยกออกจากกัน โดยปลายข้างหนึ่งของแต่ละเส้นอยู่ร่วม
จุดเดียวกัน เช่น มุมฉาก มุมแหลม, โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ถูกต้อนเข้ามุม จนมุม.
【 มุมกดลง 】แปลว่า: น. มุมระหว่างเส้นตรงที่ลากจากจุดเล็งไปยังวัตถุกับเส้นตรงแนว
ระดับที่ลากผ่านจุดเล็งในเมื่อวัตถุนั้นอยู่ตํ่ากว่าจุดเล็ง, มุมก้ม ก็เรียก.
【 มุมก้ม 】แปลว่า: น. มุมกดลง.
【 มุมกลับ 】แปลว่า: น. มุมที่มีขนาดอยู่ระหว่าง ๑๘๐ องศา กับ ๓๖๐ องศา; (ปาก)
แง่คิดหรือทัศนะนัยหนึ่ง, แง่ตรงกันข้าม เช่น มองในมุมกลับ.
【 มุมเงย 】แปลว่า: น. มุมยกขึ้น.
【 มุมฉาก 】แปลว่า: น. มุมที่มีขนาด ๙๐ องศา.
【 มุมตกกระทบ 】แปลว่า: (แสง) น. มุมระหว่างรังสีตกกระทบกับเส้นปรกติที่ลากผ่าน
【 มุมตรง 】แปลว่า: น. มุมที่มีขนาด ๑๘๐ องศา หรือ ๒ มุมฉาก.
【 มุมเท 】แปลว่า: (แม่เหล็ก) น. มุมระหว่างแนวทิศของสนามแท้ของแม่เหล็กโลก
กับแนวระดับ.
【 มุมบ่ายเบน 】แปลว่า: (แม่เหล็ก) น. มุมระหว่างแนวเมริเดียนแม่เหล็กโลกกับ
แนวเมริเดียนภูมิศาสตร์, มุมเห ก็เรียก.
【 มุมประชิด 】แปลว่า: น. มุม ๑ ใน ๒ มุมที่มีแขนข้างหนึ่งร่วมกัน.
【 มุมป้าน 】แปลว่า: น. มุมที่มีขนาดอยู่ระหว่าง ๙๐ องศา กับ ๑๘๐ องศา.
【 มุมมืด 】แปลว่า: น. ที่เร้นลับ, ซอกที่มืด, เช่น เขายืนอยู่ในมุมมืด.
【 มุมยกขึ้น 】แปลว่า: น. มุมระหว่างเส้นตรงที่ลากจากจุดเล็งไปยังวัตถุกับเส้นตรงแนว
ระดับที่ลากผ่านจุดเล็งในเมื่อวัตถุนั้นอยู่สูงกว่าจุดเล็ง, มุมเงย ก็เรียก.
【 มุมแย้ง 】แปลว่า: น. มุมที่เกิดจากเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นขนานคู่หนึ่ง อยู่เยื้องกัน
คนละข้างของเส้นตัดภายในเส้นขนานคู่นั้น รวมกันแล้วได้ ๑๘๐ องศา
หรือ ๒ มุมฉาก.
【 มุมสะท้อน 】แปลว่า: (แสง) น. มุมระหว่างรังสีสะท้อนกับเส้นปรกติที่ลากผ่านจุด
ตกกระทบบนผิววัตถุ.
【 มุมหักเห 】แปลว่า: (แสง) น. มุมระหว่างรังสีหักเหกับเส้นปรกติที่ลากผ่านจุดตกกระทบ
บนผิววัตถุ.
【 มุมเห 】แปลว่า: น. มุมบ่ายเบน.
【 มุมแหลม 】แปลว่า: น. มุมที่มีขนาดอยู่ระหว่าง ๐ องศา กับ ๙๐ องศา.
【 มุ่ม 】แปลว่า: ว. ทู่ ๆ, ปุ้ม ๆ, เช่น งูเขียวปากมุ่ม. (ปรัดเล).
【 มุ้ม 】แปลว่า: ว. งุ้ม.
【 มุย 】แปลว่า: ว. เสียงอย่างเสียงฆ้อง, หมุ่ย ก็ว่า.
【 มุ่ย 】แปลว่า: ว. อาการที่ยิ้มไม่ออกเพราะไม่พอใจ (ใช้แก่หน้า) เช่น เขาถูกดุเลยทำหน้ามุ่ย.
【 มุรชะ 】แปลว่า: [มุระชะ] น. ตะโพน, กลองชนิดหนึ่ง. (ป., ส.).
【 มุรธา 】แปลว่า: [มุระ-] น. หัว, ยอด. /(ดู มูรธ-, มูรธา)./
【 มุรธาภิเษก 】แปลว่า: น. นํ้ารดพระเศียรในงานราชาภิเษกหรือพระราชพิธีอื่น ๆ,
มูรธาภิเษก ก็ว่า. (ส.; ป. มุทฺธาภิเสก).
【 มุลุต 】แปลว่า: [-ลุด] น. ปาก. (ช.).
【 มุลู 】แปลว่า: น. พล. (ช.).
【 มุสละ 】แปลว่า: [-สะละ] น. สากตําข้าว. (ป., ส.).
【 มุสลิม 】แปลว่า: [มุดสะลิม] น. ผู้นับถือศาสนาอิสลาม.
【 มุสะ 】แปลว่า: น. มุ้ง. (ช.).
【 มุสา 】แปลว่า: ว. เท็จ, ปด. (ป.).
【 มุสาวาท 】แปลว่า: น. การพูดเท็จ, การพูดปด; คําเท็จ. (ป.).
【 มุสิก 】แปลว่า: น. หนู. (ป. มูสิก).
【 มุหงิด 】แปลว่า: [-หฺงิด] น. ชื่อชนชาติชวามลายูในเกาะเซลีเบส, เรียกเพี้ยนเสียงเป็น ยุหงิด ก็มี.
【 มุหน่าย 】แปลว่า: น. นํ้ามันตานี หรือนํ้ามันเหนียว เป็นเครื่องหอมสําหรับใส่ผม,
นํ้ามันตานีที่ผสมกับเขม่าและปูน, นํ้ามันหอมเป็นเครื่องเจิม.
【 มุหุต 】แปลว่า: [-หุด] น. เวลาครู่หนึ่ง, ขณะหนึ่ง. (ป. มุหุตฺต).
【 มุฮัมมัด 】แปลว่า: น. นามศาสดาของศาสนาอิสลาม, มะหะหมัด ก็เรียก.
【 มูก, มูกะ 】แปลว่า: ว. ใบ้, เงียบ, ไม่มีเสียง. (ส.; ป. มูค).
【 มูก ๒ 】แปลว่า: น. นํ้าเมือกที่ไหลออกจากจมูก เรียกว่า นํ้ามูก, นํ้าเมือกที่ไหลออก
ทางทวารหนักพร้อมกับอุจจาระ.
【 มูกเลือด 】แปลว่า: น. โรคที่มีมูกและเลือดในลําไส้ติดออกมากับอุจจาระ.
【 มูกมัน 】แปลว่า: /ดู โมกมัน ที่ โมก/.
【 มูกหลวง 】แปลว่า: /ดู โมกใหญ่ ที่ โมก/.
【 มูคะ 】แปลว่า: ว. ใบ้, เงียบ, ไม่มีเสียง. (ป.; ส. มูก).
【 มูเซอ 】แปลว่า: น. ชนชาวเขาพวกหนึ่ง ตระกูลทิเบต-พม่า อยู่ทางแถบเหนือของ
ประเทศไทยและพม่า.
【 มูตร 】แปลว่า: [มูด] น. นํ้าปัสสาวะ, นํ้าเบา, เยี่ยว. (ส. มูตฺร; ป. มุตฺต).
【 มู่ทู่ 】แปลว่า: ว. ป้าน, ไม่แหลม, สั้น อ้วน ใหญ่ (ใช้แก่หน้า) เช่น หมาบูลด๊อกหน้ามู่ทู่.
【 มูน ๑ 】แปลว่า: น. เนิน, โคก, จอม, เช่น มูนดิน. ก. พอกพูน, พูนขึ้น, มักใช้ว่า
เกิดมูนพูนผล. ว. มาก, มักใช้เข้าคู่กันเป็น มากมูน.
【 มูนดิน 】แปลว่า: น. เนินดิน. ก. พูนให้เป็นเนินเป็นโคก เช่น มูนดินขึ้นกันน้ำท่วม.
【 มูนมอง 】แปลว่า: ว. มากมาย.
【 มูน ๒ 】แปลว่า: ก. เอากะทิเคล้ากับข้าวเหนียวเพื่อให้มัน.
【 มูมมาม 】แปลว่า: ว. อาการที่กินอาหารอย่างตะกรุมตะกราม, อาการที่กินอาหารอย่างเปื้อนเปรอะ
เลอะเทอะไม่เรียบร้อย, เช่น กินมูมมาม.
【 มูรดี, มูรติ 】แปลว่า: [มูระ-] น. ร่างกาย, รูป. (ส. มูรฺติ).
【 มูรธ-, มูรธา 】แปลว่า: [มูระธะ-] น. หัว, ยอด. (ส.; ป. มุทฺธา).
【 มูรธาภิเษก 】แปลว่า: น. นํ้ารดพระเศียรในงานราชาภิเษกหรือพระราชพิธีอื่น ๆ,
มุรธาภิเษก ก็ว่า. (ส.; ป. มุทฺธาภิเสก).
【 มูรธาภิเษก 】แปลว่า: /ดู มูรธ-, มูรธา/.
【 มูล ๑, มูล- 】แปลว่า: [มูน, มูนละ-] น. โคน เช่น รุกขมูล; ราก, รากเหง้า, เช่น มีโทสะเป็นมูล,
เค้า เช่น คดีมีมูล, ต้น เช่น ชั้นมูล. (ป. มูล; ส. มูลฺย).
【 มูลคดี 】แปลว่า: (กฎ) น. เหตุแห่งคดี; เหตุที่ทำให้คดีเกิดขึ้น.
【 มูลความ 】แปลว่า: [มูนละ-] น. ความเดิม.
【 มูลจิต 】แปลว่า: [มูนละ-] น. ชื่อยาแก้ลมซางชนิดหนึ่ง.
【 มูลฐาน 】แปลว่า: [มูนละ-, มูน-] น. พื้นฐาน, รากฐาน, เค้ามูล.
【 มูลนาย 】แปลว่า: [มูน-] น. นายใหญ่, นายเดิมที่ตนสังกัดอยู่.
【 มูลนิธิ 】แปลว่า: มูนละ-, มูน- น. ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะสําหรับ
วัตถุประสงค์ เพื่อการกุศลสาธารณะการศาสนา ศิลปะวิทยาศาสตร์
วรรณคดี การศึกษา หรือเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่น โดยมิได้มุ่งหา
ผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน และได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์แล้ว. (ป. มูล + นิธิ).
【 มูลประกันภัย 】แปลว่า: (กฎ) น. ราคาทรัพย์ที่กำหนดในการเอาประกันภัย.
【 มูลภัณฑ์กันชน 】แปลว่า: [มูนละ-] น. ของที่ซื้อสะสมไว้เมื่อมีราคาตํ่า และนําออกขาย
เมื่อของนั้นมีราคาสูงเกินควร เพื่อรักษาระดับราคาของนั้นให้มีเสถียรภาพ.
(อ. buffer stock).
【 มูลหนี้ 】แปลว่า: น. เหตุที่ทำให้เกิดหนี้.
【 มูลเหตุ 】แปลว่า: [มูนละ-, มูน-] น. ต้นเหตุ.
【 มูล ๒, มูล- 】แปลว่า: [มูน, มูนละ-] ว. มวล, ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, เช่น จัดข้าวของไว้ให้โดยพร้อมมูล
เตรียมเอกสารหลักฐานไว้ให้พร้อมมูล. (ป. มูล; ส. มูลฺย).
【 มูลค่า 】แปลว่า: [มูนละ-, มูน-] น. ค่าของสิ่งของ, ราคาของสิ่งของ, เช่น
ถวายจตุปัจจัยมีมูลค่า ๓๐ บาท.
【 มูล ๓ 】แปลว่า: [มูน] น. อุจจาระสัตว์, ขี้หรือเศษของสิ่งต่าง ๆ เช่น มูลไถ = ขี้ไถ.
【 มูลโค 】แปลว่า: น. อุจจาระเหลว แต่ไม่เหลวถึงเป็นนํ้า, มักพูดว่า มลโค.
【 มูลนกการเวก 】แปลว่า: ว. สีเขียวฟ้า.
【 มูลฝอย 】แปลว่า: น. เศษสิ่งของที่ทิ้งแล้ว, หยากเยื่อ, กุมฝอย หรือ คุมฝอย ก็ว่า;
(กฎ) เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร
เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด
ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น.
【 มูล ๔, มูละ, มูลา ๑ 】แปลว่า: [มูน] น. ดาวฤกษ์ที่ ๑๙ มี ๙ ดวง เห็นเป็นรูปสะดือนาค, ดาวช้างน้อย
【 หรือ ดาวแมว ก็เรียก. 】แปลว่า:
【 มูลไถ 】แปลว่า: น. ชื่อนกชนิดหนึ่งตัวขนาดนกกระจาบฝน โตกว่านิดหน่อย เรียกสามัญว่า นกขี้ไถ. (พจน.
【 ๒๔๙๓). 】แปลว่า:
【 มูลา ๑ 】แปลว่า: /ดู มูล ๔, มูละ/.
【 มูลา ๒ 】แปลว่า: ว. ที่หนึ่ง, ทีแรก. (ช.).
【 มูลิกากร 】แปลว่า: น. ข้าทูลละอองธุลีพระบาท, เรียกให้เต็มว่า บาทมูลิกากร.
【 มู่ลี่ 】แปลว่า: น. เครื่องบังประตูหน้าต่างเป็นทํานองม่าน ทําด้วยซี่ไม้เล็ก ๆ ถักด้วยเชือก
เป็นช่องโปร่ง มีรอกและเชือกสำหรับชักให้ม้วนและคลี่ได้.
【 มู่เล่ 】แปลว่า: (ปาก) น. ล้อหนักสําหรับหมุนถ่วงให้เครื่องยนต์เดินเรียบ.
【 มูสัง 】แปลว่า: (ถิ่น-ปักษ์ใต้) น. อีเห็น. /(ดู อีเห็น)./
【 มูสิก-, มูสิกะ 】แปลว่า: [-สิกะ-] น. หนู. (ป.).
【 มูสิกทันต์ 】แปลว่า: น. ชื่อเครื่องหมาย ๒ ขีด รูปดังนี้ ” สำหรับเขียนบนสระ ิ ให้เป็นสระ ื, ฟันหนู ก็ว่า.
【 มูฬห- 】แปลว่า: [มูนหะ-] ว. เขลา, หลง. (ป.).
【 เม 】แปลว่า: น. แม่. (ข.).
【 เม็ก 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นชนิด /Syzygium gratum/ (Wight) S.N. Mitra var. /gratum/
【 ในวงศ์ Myrtaceae 】แปลว่า:
ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม แผ่นใบหนา ใบอ่อนสีชมพูอมแดง กินเป็นผักได้ ดอกสีขาว ออกเป็นช่อ.
【 เมกะเฮิรตซ์ 】แปลว่า: (ฟิสิกส์) น. หน่วยวัดความถี่ ใช้สัญลักษณ์ MHz ๑ เมกะเฮิรตซ์ มีค่าเท่ากับ ๑
【 ล้านเฮิรตซ์ 】แปลว่า:
หรือ เท่ากับ ๑ ล้านไซเกิลต่อวินาที. (อ. megahertz).
【 เมขลา 】แปลว่า: [เมกขะหฺลา] น. ชื่อนางเทพธิดาประจําสมุทร. (ป.; ส. เมขลา ว่า สายรัดเอว,
【 เข็มขัดสตรี). 】แปลว่า:
【 เมฆ 】แปลว่า: [เมก] น. ไอนํ้าที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนลอยอยู่ในอากาศ. (ป., ส.).
เมฆคลุ้ม, เมฆมาก (อุตุ) น. ปริมาณเมฆมากกว่า ๗ ใน ๘ ในท้องฟ้า
ซึ่งสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า ใช้ในการพยากรณ์อากาศ.
เมฆา, เมฆินทร์, เมฆี (กลอน) น. เมฆ.
【 เมฆฉาย 】แปลว่า: [เมก-] น. เงาเมฆ, เมฆที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปต่าง ๆ เนื่องจากการยกเมฆ
เป็นนิมิตให้สามารถพยากรณ์ได้ว่าร้ายหรือดี เช่น ภาวนาเขม้นเห็นเมฆฉาย
นิมิตเป็นรูปนารายณ์เรืองศรี. (ขุนช้างขุนแผน); การอธิษฐานโดยบริกรรม
ด้วยมนตร์เชื่อกันว่าจะทําให้เงาของคนเจ็บลอยขึ้นไปในอากาศ แล้วพิจารณาดูว่า
คนเจ็บนั้นเป็นโรคอะไร.
【 เมฆพัด 】แปลว่า: [เมกคะ-] น. ชื่อโลหะที่เกิดจากการเอาแร่มาหุงเข้าด้วยกัน แล้วซัดด้วย
กํามะถัน มีสีดําเป็นมัน แววเป็นสีคราม, เรียกพระเครื่องที่ทําด้วยโลหะ
ชนิดนี้ว่าพระเมฆพัด หรือ พระเนื้อเมฆพัด.
【 เมฆา, เมฆินทร์, เมฆี 】แปลว่า: /ดู เมฆ/.
【 เม็ง 】แปลว่า: น. ชื่อชนชาติโบราณอยู่ทางเหนือแหลมอินโดจีน นัยว่าเป็นบรรพบุรุษของมอญ.
【 เมงอะปา 】แปลว่า: ว. ทําไม. (ช.).
【 เม็ด ๑ 】แปลว่า: น. ส่วนภายในของผลไม้ที่เพาะเป็นต้นขึ้นได้ เช่น เม็ดมะม่วง เม็ดมะปราง, เมล็ด ก็ว่า;
ของที่เป็นก้อนกลม ๆ ขนาดเล็ก เช่น เม็ดกรวด เม็ดทราย, ลักษณนามเรียกของที่เป็น
ก้อนเป็นตุ่มเล็ก ๆ เช่น กรวดเม็ดหนึ่ง ถั่ว ๒ เม็ด; ปลายเสาที่มักกลึงเป็นรูปกลมและมี
ยอดคล้ายตัวเม็ดของหมากรุก, ที่ปลายเป็นรูปเหลี่ยมก็มี, เรียกว่า หัวเม็ด; ตัวหมากรุก
ที่เวลาตั้งกระดานใหม่วางอยู่ข้างขวาขุน.
【 เม็ดเงิน 】แปลว่า: (ปาก) น. ตัวเงิน เช่น ขณะนี้มีเม็ดเงินอยู่ในคลัง ๔๐๐ ล้านบาท.
【 เม็ดดี 】แปลว่า: (ปาก) น. เล่ห์เหลี่ยมดี.
【 เม็ดน้ำค้าง 】แปลว่า: น. ส่วนที่มีลักษณะกลม ๆ คล้ายเม็ดน้ำค้างอยู่ตรงปลายยอดเจดีย์ ยอดปราสาท
เป็นต้น, หยาดน้ำค้าง ก็เรียก.
【 เม็ดพระศก 】แปลว่า: น. ปุ่มนูนของขมวดผมบนเศียรพระพุทธรูป.
【 เม็ดพราย 】แปลว่า: น. กลเม็ดเด็ดพราย, วิธีที่แยบคายหรือพลิกแพลงในการพูดหรือร้องเพลงเป็นต้น.
【 เม็ดมะยม 】แปลว่า: น. ปุ่มสําหรับตั้งเวลาหรือบางทีก็ใช้ไขลานนาฬิกาข้อมือหรือนาฬิกาพกด้วย;
ปุ่มมีลักษณะเป็นพู ๆ โดยรอบคล้ายลูกมะยม สำหรับมือจับปิดเปิดประตูตู้หรือลิ้นชัก.
【 เม็ดละมุด 】แปลว่า: (ปาก) น. แตด.
【 เม็ดเลือด, เม็ดโลหิต 】แปลว่า: น. เซลล์ซึ่งอยู่ในกระแสเลือด มี ๒ ชนิด คือ เม็ดเลือดแดง
ซึ่งมีหน้าที่นําออกซิเจนไปสู่เซลล์ในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและเม็ดเลือดขาวซึ่ง
มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและทําลายเชื้อโรคในร่างกาย.
【 เม็ด ๒ 】แปลว่า: (โบ) น. ปีมะแม.
【 เมตตา 】แปลว่า: น. ความรักและเอ็นดู, ความปรารถนาจะให้ผู้อื่นได้สุข, เป็นข้อ ๑ในพรหมวิหาร ๔
คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา. (ป.).
【 เมตไตรย 】แปลว่า: [เมดไตฺร] น. พระนามของพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ข้างหน้า. (ป. เมตฺเตยฺย; ส.
【 เมไตฺรย). 】แปลว่า:
【 เมตร 】แปลว่า: [เมด] น. หน่วยวัดความยาวอย่างหนึ่งตามวิธีเมตริก กําหนดเทียบเท่ากับ ๑๐๐ เซนติเมตร
หรือ ๒ ศอก. (ฝ. m?tre).
【 เมตริก 】แปลว่า: [เมดตฺริก] น. ระบบการใช้หน่วยสําหรับวัดปริมาณต่าง ๆ โดยกําหนดใช้
กรัมเป็นหน่วยของมวลสาร ใช้เซนติเมตร เป็นหน่วยของระยะห่าง
และใช้วินาทีเป็นหน่วยของเวลา. (อ. metric).
【 เมตริกตัน 】แปลว่า: น. ชื่อมาตราชั่งตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม หรือ ๖๐ หาบ,
อักษรย่อว่า ต. (อ. metric ton).
【 เมถุน ๑ 】แปลว่า: น. การร่วมสังวาส. (ป.).
【 เมถุน ๒ 】แปลว่า: น. คนคู่; ชื่อกลุ่มดาวรูปคนคู่ เรียกว่า ราศีเมถุน เป็นราศีที่ ๒ ในจักรราศี.
【 เมท, เมโท 】แปลว่า: น. มันข้น. (ป.).
【 เมทนี, เมทินี 】แปลว่า: [เมทะ-] น. แผ่นดิน. (ป. เมทนี, เมทินี; ส. เมทินี).
【 เมทนีดล 】แปลว่า: น. พื้นแผ่นดิน. (ป.).
【 เมทานอล 】แปลว่า: น. เมทิลแอลกอฮอล์. (อ. methanol).
【 เมทิลแอลกอฮอล์ 】แปลว่า: น. แอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง มีสูตร CH3OH ลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี
มีขีดเดือด ๖๔.๖?ซ. จุดไฟติด เป็นพิษ เมื่อดื่มเข้าไปจะทําให้ตาบอดได้
ใช้ประโยชน์เป็นตัวทําละลาย เชื้อเพลิง และใช้สังเคราะห์สารเคมีบางอย่าง
เช่น ฟอร์มาลดีไฮด์, เมทานอล ก็เรียก. (อ. methyl alcohol).
【 เมธ 】แปลว่า: [เมด] น. การเซ่นสรวง, การบูชายัญ, มักใช้เป็นส่วนหลังสมาส เช่น อัศวเมธ. (ป., ส.).
【 เมธา 】แปลว่า: น. ปัญญา, ความรู้, ความฉลาดรอบคอบ. (ป., ส.).
【 เมธาวี, เมธี 】แปลว่า: น. นักปราชญ์. (ป., ส.).
【 เมน 】แปลว่า: ก. เล่น. (ช.).
【 เม่น 】แปลว่า: น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Hystricidae มีฟันแทะขนาดใหญ่
ลําตัวมีขนแหลมแข็ง ขนครึ่งท้ายลำตัวยาวกว่าด้านหน้า ขาสั้น ขาหน้ามีเล็บ
แข็งแรงใช้ขุดดิน กินพืช ในประเทศไทยมี ๓ ชนิด คือ เม่นใหญ่แผงคอยาว
(/Hystrix brachyura/) เม่นใหญ่แผงคอสั้น (/H. hodgsoni/) และเม่นหางพวง
(/Atherurus macrourus/).
【 เม้น 】แปลว่า: ก. ปิดริม, พับริม, เม้ม ก็ว่า.
【 เมนเดลีเวียม 】แปลว่า: น. ธาตุลําดับที่ ๑๐๑ สัญลักษณ์ Md เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่นักวิทยาศาสตร์
สร้างขึ้น ไม่มีปรากฏในธรรมชาติ. (อ. mendelevium).
【 เมนทอล 】แปลว่า: น. สารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่ง มีสูตร C10H20O ลักษณะเป็นผลึกสีขาว
หลอมละลายที่ ๔๒?ซ. มีกลิ่นหอมเย็น มีอยู่ในนํ้ามันหอมระเหยที่ได้จาก
พืชบางชนิด เช่น นํ้ามันมินต์ซึ่งสกัดจากใบมินต์ ใช้ประโยชน์ในทางยา
ปรุงกลิ่นและปรุงรส. (อ. menthol).
【 เม่นทะเล 】แปลว่า: /ดู หอยเม่น/.
【 เม้ม ๑ 】แปลว่า: ก. ปิดริม, พับริม, เช่น เม้มชายเสื้อ เม้มกระดาษ, เม้น ก็ว่า.
【 เม้มปาก 】แปลว่า: ก. ม้วนริมฝีปากเข้าข้างในแล้วกดกันไว้.
【 เม้ม ๒ 】แปลว่า: (ปาก) ก. ยักเอาไว้ เช่น เม้มสตางค์.
【 เมรย-, เมรัย 】แปลว่า: [เมระยะ-] น. นํ้าเมาที่เกิดจากการหมักหรือแช่, นํ้าเมาที่ไม่ได้กลั่น. (ป.).
【 เมริเดียน 】แปลว่า: (ภูมิ) น. ขอบของครึ่งวงกลมใหญ่ที่ผ่านขั้วเหนือและขั้วใต้ของโลก
ใช้เป็นเครื่องกำหนดแนวเหนือ-ใต้ของโลกซึ่งเรียกว่า เหนือจริง ใต้จริง
หรือเหนือภูมิศาสตร์ใต้ภูมิศาสตร์ ตำแหน่งเส้นเมริเดียนบนผิวโลก
แต่ละเส้นกำหนดได้ด้วยค่าลองจิจูดของเมริเดียนนั้น.
【 เมริเดียนแรก 】แปลว่า: (ภูมิ) น. เมริเดียนที่ลากผ่านหอตรวจดาว เมืองกรีนิช
เป็นเมริเดียนที่ใช้กำหนดเวลามาตรฐานกรีนิชและใช้เป็นเมริเดียนแรก
หรือเมริเดียน ๐ องศาเพื่อกำหนดเมริเดียนอื่น ๆ โดยใช้วัดจากเมริเดียนกรีนิช
เป็นหลัก.
【 เมรุ, เมรุ- 】แปลว่า: [เมน, เม-รุ-] น. ชื่อภูเขากลางจักรวาล มียอดเป็นที่ตั้งแห่งเมืองสวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์ซึ่งพระอินทร์อยู่; ที่เผาศพ เดิมผูกหุ่นทำเป็นภูเขาตั้งที่เผาขึ้นบนนั้น
ของหลวงทำเป็นเรือนโถง เครื่องยอดหรือมณฑปครอบที่เผา เรียกว่า พระเมรุ,
ต่อมาเรียกที่เผาศพทั่วไปทั้งมียอดและไม่มียอดว่า เมรุ. (ป.).
【 เมรุมาศ 】แปลว่า: [เมรุมาด] น. เมรุทอง, ราชาศัพท์ใช้ว่า พระเมรุมาศ.
【 เมรุราช 】แปลว่า: [เมรุราด] น. เขาพระสุเมรุ. (ป.).
【 เมล์ ๑ 】แปลว่า: น. เรียกยานพาหนะประจำทางที่ออกตามกำหนดเวลา เช่น รถเมล์ เรือเมล์. (อ. mail).
【 เมล์ ๒ 】แปลว่า: น. ของที่ส่งทางไปรษณีย์; เรียกถุงที่ใส่หนังสือส่งทางไปรษณีย์ว่า ถุงเมล์. (อ. mail).
【 เมล์อากาศ 】แปลว่า: น. การส่งหนังสือหรือสิ่งของทางเครื่องบิน.
【 เมลกะ 】แปลว่า: [เมละกะ] น. หมู่, ประชุม. (ป., ส.).
【 เมล็ด 】แปลว่า: [มะเล็ด] น. ส่วนภายในของผลไม้ที่เพาะเป็นต้นขึ้นได้ เช่น เมล็ดมะม่วง
เมล็ดมะปราง, เม็ด ก็ว่า. (แผลงมาจาก เม็ด).
【 เมลือง 】แปลว่า: [มะ-] ว. งาม, รุ่งเรือง, เปล่งปลั่ง, สุกใส, ใช้ว่า มําเลือง ก็มี.
【 เมลื่อย 】แปลว่า: [มะ-] ว. เมื่อย.
【 เมลื่อยมล้า 】แปลว่า: ว. เมื่อยล้า.
【 เมลื้อย 】แปลว่า: [มะ-] ก. เลื้อย.
【 เมษ 】แปลว่า: [เมด] น. แกะ; ชื่อกลุ่มดาวรูปแกะ เรียกว่า ราศีเมษ เป็นราศีที่ ๐ ในจักรราศี. (ส.).
【 เมษายน 】แปลว่า: น. ชื่อเดือนที่ ๔ ตามสุริยคติ ซึ่งตั้งต้นด้วยเดือนมกราคม มี ๓๐ วัน;
(เลิก) ชื่อเดือนที่ ๑ ตามสุริยคติ. (ส. เมษ + อายน).
【 เมษายน 】แปลว่า: /ดู เมษ/.
【 เมห์, เมหะ 】แปลว่า: [เมหะ] น. นํ้ามูตร. (ป., ส.).
【 เมหนะ 】แปลว่า: [เมหะนะ] น. ของลับชายหญิง. (ป., ส.).
【 เมะ 】แปลว่า: ก. เอาไปวางสุมไว้.
【 เมา 】แปลว่า: ก. อาการที่มึนจนลืมตัวขาดสติเพราะฤทธิ์เหล้าฤทธิ์ยาเป็นต้น เช่น เมาเหล้า
เมากัญชา, มีอาการวิงเวียนคลื่นเหียนอาเจียนเพราะโดยสารเรือ รถ เครื่องบิน
เป็นต้น เช่น เมาเรือ เมารถ เมาเครื่องบิน, ลุ่มหลงจนลืมตัวเพราะมียศมีอำนาจ
เป็นต้น เช่น เมายศ เมาอำนาจ.
【 เมาคลื่น 】แปลว่า: ก. มีอาการวิงเวียนคลื่นเหียนอาเจียนในเวลาที่เรือโดยสารถูกคลื่นในทะเล.
【 เมาดิบ 】แปลว่า: (ปาก) ก. ทําอาการเหมือนคนเมาเหล้า.
【 เมามัน 】แปลว่า: ก. บ้าคลั่ง.
【 เมามัว 】แปลว่า: ว. หลงละเลิง, มัวเมา ก็ว่า.
【 เมามาย 】แปลว่า: ก. เมามาก.
【 เมายศ 】แปลว่า: ก. ถือตัวว่ามียศ.
【 เมาหมัด 】แปลว่า: ก. มีอาการมึนงงเพราะเคยถูกชกหนัก ๆ มาแล้ว.
【 เมาอำนาจ 】แปลว่า: ก. ถือตัวว่ามีอํานาจ.
【 เม่า ๑ 】แปลว่า: น. เรียกข้าวเปลือกข้าวเหนียวที่ยังไม่แก่จัดเอามาคั่วแล้วตําให้แบนว่า ข้าวเม่า,
ข้าวเม่าที่เอามาคั่วให้กรอบ เรียกว่า ข้าวเม่าราง นิยมกินกับน้ำกะทิ, ข้าวเม่า
รางทอดแล้วใส่เครื่องปรุง มีกุ้งแห้งทอด ถั่วลิสงทอด เต้าหู้ทอด กระเทียมเจียว
น้ำตาล เกลือ เรียกว่า ข้าวเม่าหมี่, ข้าวเม่าที่พรมน้ำเกลือให้นุ่มคลุกกับมะพร้าว
ขูดแล้วโรยน้ำตาลทราย เรียกว่า ข้าวเม่าคลุก นิยมกินกับกล้วยไข่, ข้าวเม่าผสม
น้ำตาล มะพร้าวขูด พอกกล้วยไข่ ชุบแป้งทอดน้ำมันให้ติดกันเป็นแพแล้วโรย
ด้วยแป้งทอด เรียกว่า ข้าวเม่าทอด.
【 เม่า ๒ 】แปลว่า: น. เรียกปลวกในระยะที่มีปีก ซึ่งบินออกผสมพันธุ์กัน ลําตัวขนาดต่างกัน
ยาวตั้งแต่ ๕ มิลลิเมตร ถึง ๒.๗ เซนติเมตร มีปีก ๒ คู่ยาวกว่าลําตัว ลักษณะ
เหมือนกันทั้งรูปทรงและเส้นปีก เมื่อหุบปีก ปีกจะแบนราบไปบนหลัง
สลัดปีกได้ง่าย ลําตัวสีนํ้าตาล ว่า แมลงเม่า.
【 เม้า 】แปลว่า: (โบ) น. ปีเถาะ, เขียนเป็น เหมา ก็มี เช่น ปีโถะหนไทกดดเหมา. (จารึกสยาม).
【 เม้าเค้า 】แปลว่า: ว. ลักษณะหน้าที่งอกหัก.
【 เมารี 】แปลว่า: น. นกยูงตัวเมีย. (ป. โมรี).
【 เมาลี 】แปลว่า: น. จอม, ยอด, ผมจุก, เขียนเป็น เมาฬี ก็มี. (ส.; ป. โมลิ).
【 เมาห์ 】แปลว่า: น. โมหะ.
【 เมาฬี 】แปลว่า: (โบ) น. เมาลี.
【 เมาะ ๑ 】แปลว่า: น. ที่นอนทําคล้ายฟูก แต่ยัดนุ่นหลวม ๆ สําหรับเด็ก.
【 เมาะ ๒ 】แปลว่า: สัน. คือ.
【 เมาะว่า 】แปลว่า: สัน. คือว่า.
【 เมาะ ๓ 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด /Alocasia odora/ C. Koch ในวงศ์ Araceae ลําต้นอวบ
ใบใหญ่ ก้านใบกินได้ มีมากทางภาคใต้.
【 เมาะตาโยกัก 】แปลว่า: ว. มีชื่อเสียงโด่งดัง, เลื่องลือไม่มีใครเสมอ. (ช.).
【 เมิง 】แปลว่า: (โบ) น. คํากํากับชื่อปีในวิธีนับศักราชของไทยเหนือ ตรงกับเลข ๔.
【 เมิน 】แปลว่า: ก. เบือนหน้าหนี, ไม่ยอมดู, ไม่ยอมแล.
【 เมินเฉย 】แปลว่า: ก. ไม่สนใจใยดี.
【 เมินเสียเถอะ, เมินเสียเถิด 】แปลว่า: (สำ) คำกล่าวอย่างตัดเยื่อใยไมตรี ไม่ให้มีความหวัง
อยู่เลย.
【 เมิล 】แปลว่า: ก. ดู. (ข.).
【 เมีย 】แปลว่า: น. ภรรยา, หญิงที่เป็นคู่ครองของชาย, คู่กับ ผัว. ว. คําบอกเพศ หมายความว่า
ตัวเมีย เช่น ไก่เมีย ม้าเมีย.
【 เมียน้อย 】แปลว่า: (ปาก) น. หญิงที่ชายเลี้ยงดูอย่างภรรยา แต่ไม่มีศักดิ์ศรีเท่าเมียหลวง
หรือไม่ได้จดทะเบียน.
【 เมียหลวง 】แปลว่า: น. เมียที่ยกย่องว่าเป็นใหญ่.
【 เมียง 】แปลว่า: ก. เลียบเคียงเข้าไป, ชายตาดู.
【 เมียงมอง 】แปลว่า: ก. ชายตาดู.
【 เมียงม่าย 】แปลว่า: ก. ทําอาการประเดี๋ยวชําเลืองประเดี๋ยวเมิน.
【 เมี่ยง ๑ 】แปลว่า: (ถิ่น-พายัพ) น. ต้นชา. /[ดู ชา ๑ (๑)]./
【 เมี่ยง ๒ 】แปลว่า: น. ของกินเล่นที่ใช้ใบไม้บางชนิด เช่น ใบชาหมัก ใบชะพลู ใบทองหลาง
ห่อเครื่อง มีถั่วลิสง มะพร้าว กุ้งแห้ง หัวหอม ขิง เป็นต้น มีหลายชนิด
เรียกชื่อต่าง ๆ กัน เช่น เมี่ยงคำ เมี่ยงลาว เมี่ยงส้ม.
【 เมี่ยงลาว 】แปลว่า: น. ของกินอย่างหนึ่ง ใช้ใบผักกาดดองห่อไส้เป็นคำ ๆ ไส้ทำด้วย
หมูสับผัดเคล้ากับกุ้งแห้งป่น ถั่วลิสงตำ ขิง น้ำส้มมะขาม น้ำตาล น้ำปลา
ปรุงให้มีรสหวานนำ เค็มตามและเปรี้ยวนิดหน่อย แล้วตักขึ้นเคล้าด้วยหอมเจียว
กระเทียมเจียว กินกับข้าวตังทอดหรือข้าวเกรียบกุ้งทอด.
【 เมี่ยงส้ม 】แปลว่า: น. ของกินอย่างหนึ่ง ทำด้วยมะพร้าวขูดคั่ว กวนกับน้ำตาลปึกผสม
ถั่วลิสงตำพร้อมด้วยหอมแดง ปรุงให้มีรสเค็มหวาน เมื่อได้ที่โรยใบมะกรูด
หั่นฝอย กินแกมกับผักกาดหอมหรือใบทองหลาง และผลไม้มีรสเปรี้ยว เช่น
ส้มโอ มะม่วงดิบ มะปรางดิบ.
【 เมี้ยน 】แปลว่า: ว. มิด, ลับลี้, ซ่อน.
【 เมือ, เมื้อ 】แปลว่า: ก. ไป, กลับ.
【 เมื่อ 】แปลว่า: น. ครั้ง, คราว, เช่น เรื่องนี้เกิดเมื่อเขาไปต่างจังหวัด, โอกาส เช่น พบได้ทุกเมื่อ,
ขณะที่ เช่น เมื่อเขาออกจากบ้าน ฝนก็ตก, คำนำหน้าคำบอกเวลาที่ล่วงไปแล้ว
เช่น เมื่อคืนนี้ เมื่อเช้านี้ เมื่อวานซืน. สัน. ในขณะที่ เช่น เขามาเมื่อฉันเห็น.
【 เมื่อกี้, เมื่อตะกี้ 】แปลว่า: ว. เพิ่งล่วงไป, เพิ่งผ่านไป, (ใช้แก่เวลา).
【 เมื่อใด, เมื่อไร, เมื่อไหร่ 】แปลว่า: คำที่ใช้ถามเกี่ยวกับเวลา จะเป็นอดีตหรืออนาคตก็ได้
เช่น เมื่อไรเขาจะมา.
【 เมื่อนั้น 】แปลว่า: ว. คําขึ้นต้นข้อความของบทละคร (ใช้แก่ตัวละครที่เป็นตัวเจ้าหรือ
เป็นตัวเอกในตอนนั้น ๆ).
【 เมื่อพีเนื้อหอม เมื่อผอมเนื้อเหม็น 】แปลว่า: (สํา) น. เวลารวยคนมาห้อมล้อม
ประจบประแจง เวลาจนคนพากันหน่ายหนี.
【 เมื่อเอยก็เมื่อนั้น 】แปลว่า: ว. เมื่อไรก็ได้, พร้อมทุกเมื่อ.
【 เมื่อเอยเมื่อนั้น 】แปลว่า: (สํา) ว. ชักช้า, อืดอาด, ยืดยาด.
【 เมือก 】แปลว่า: น. สิ่งที่มีลักษณะเป็นเลือก ๆ คือ เหนียว ๆ ลื่น ๆ อย่างเมือกปลา.
【 เมือง 】แปลว่า: น. แดน เช่น เมืองมนุษย์ เมืองสวรรค์ เมืองบาดาล, ประเทศ เช่น เมืองไทย
เมืองจีน เมืองลาว; (โบ) จังหวัด เช่น เมืองเชียงใหม่ เมืองนครศรีธรรมราช
เมืองตราด; เขตซึ่งเคยเป็นเมืองสำคัญในระดับจังหวัดต่อมาถูกลดฐานะเป็น
อำเภอ เช่น เมืองไชยา เมืองมีนบุรี เมืองขุขัน์; เขตซึ่งเป็นที่ชุมนุมและเป็น
ที่ตั้งศาลากลางจังหวัด ซึ่งในครั้งก่อน ถ้าเป็นเมืองใหญ่ หมายถึงเขตภายใน
กําแพงเมือง.
【 เมืองขึ้น 】แปลว่า: น. เมืองที่เป็นข้าขอบขัณฑสีมา, ประเทศที่อยู่ในปกครองของประเทศอื่น.
【 เมืองท่า 】แปลว่า: น. เมืองสำคัญที่ตั้งอยู่ริมทะเลหรือแม่น้ำซึ่งใช้เป็นที่ให้ความสะดวกต่าง ๆ
ในการขนถ่ายสินค้าและผู้โดยสารขึ้นหรือลงเรือเดินทะเล; (กฎ) ทําเลหรือถิ่นที่
จอดเรือเพื่อขนถ่ายคนโดยสารหรือของ.
【 เมืองท่าปลอดภาษี 】แปลว่า: น. เมืองท่าหรือบริเวณใดบริเวณหนึ่งในเขตเมืองท่าที่
การขนถ่ายสินค้าเข้าและสินค้าออกไม่ต้องเสียภาษี.
【 เมืองนอก 】แปลว่า: (ปาก) น. ประเทศอื่น ๆ, ต่างประเทศ มักหมายถึงประเทศใน
ทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา.
【 เมืองผี 】แปลว่า: น. โลกของคนตาย, แดนของคนที่ตายแล้ว.
【 เมืองลับแล 】แปลว่า: น. เมืองที่เร้นลับ ถือกันว่าจะพบได้ก็แต่โดยบังเอิญ ถ้าตั้งใจ
ไปไม่พบ, บางทีก็เรียกว่า เมืองแม่ม่าย เพราะเชื่อกันว่าผู้หญิงที่อยู่ในเมืองนี้
ล้วนเป็นแม่ม่ายทั้งสิ้น.
【 เมืองหลวง 】แปลว่า: น. เมืองเป็นที่ตั้งรัฐบาล.
【 เมืองออก 】แปลว่า: น. เมืองที่สวามิภักดิ์ถวายดอกไม้เงินดอกไม้ทอง.
【 เมือบ 】แปลว่า: ว. มาก, เต็ม.
【 เมื่อย 】แปลว่า: ก. อาการเพลียของกล้ามเนื้อเมื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ำ ๆ อยู่เป็นเวลานาน เช่น
เดินอยู่นานจนเมื่อย เมื่อยมือเพราะเขียนหนังสือนาน.
【 เมื่อยขบ 】แปลว่า: ก. อาการที่เมื่อยปวดเหมือนมีอะไรขบบีบ หรือกดอยู่ที่ตรงนั้น.
【 เมื่อยปาก 】แปลว่า: ก. อาการที่พูดซ้ำ ๆ มาหลายครั้งหรือนานจนไม่อยากพูดอีก.
【 เมื่อยล้า 】แปลว่า: ก. อาการที่เมื่อยมากทำให้เดินเคลื่อนไหวได้ช้าลง.
【 แม่ 】แปลว่า: น. หญิงผู้ให้กําเนิดหรือเลี้ยงดูลูก, คําที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กําเนิดหรือเลี้ยงดูตน;
คําที่ผู้ใหญ่เรียกผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าด้วยความสนิทสนมหรือรักใคร่เป็นต้นว่า
แม่นั่น แม่นี่; คําใช้นําหน้านามเพศหญิง แปลว่า ผู้เป็นหัวหน้า เช่น แม่บ้าน;
ผู้หญิงที่กระทํากิจการหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค้าขาย เรียกว่า แม่ค้า
ทําครัว เรียกว่า แม่ครัว; เรียกสัตว์ตัวเมียที่มีลูก เช่น แม่ม้า แม่วัว; เรียกคน
ผู้เป็นหัวหน้าหรือเป็นนายโดยไม่จํากัดว่าเป็นชายหรือหญิง เช่น แม่ทัพ แม่กอง;
คํายกย่องเทวดาผู้หญิงบางพวก เช่น แม่คงคา แม่ธรณี แม่โพสพ, บางทีก็ใช้ว่า
เจ้าแม่ เช่น เจ้าแม่กาลี; เรียกสิ่งที่เป็นประธานของสิ่งต่าง ๆ ในพวกเดียวกัน
เช่น แม่กระได แม่แคร่ แม่แบบ; เรียกชิ้นใหญ่กว่าในจําพวกสิ่งที่สําหรับกัน
เช่น แม่กุญแจ คู่กับ ลูกกุญแจ; แม่นํ้า เช่น แม่ปิง แม่วัง; คําหรือพยางค์ที่มีแต่สระ
ไม่มีตัวสะกด เรียกว่า แม่ ก กา, คําหรือพยางค์ที่มีตัว ก ข ค ฆ สะกด เรียกว่า
แม่กก, คําหรือพยางค์ที่มีตัว ง สะกด เรียกว่า แม่กง, คําหรือพยางค์ที่มีตัว
จ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส สะกด เรียกว่า แม่กด, คําหรือพยางค์
ที่มีตัว ญ ณ น ร ล ฬ สะกด เรียกว่า แม่กน, คําหรือพยางค์ที่มีตัว ม สะกด เรียกว่า
แม่กม, คําหรือพยางค์ที่มีตัว ย สะกด เรียกว่า แม่เกย แต่ในมูลบทบรรพกิจมี ย ว อ
สะกด, คําหรือพยางค์ที่มีตัว ว สะกด เรียกว่า แม่เกอว.
【 แม่กระชังหน้าใหญ่ 】แปลว่า: (สํา) น. ผู้ที่ชอบแสดงตัวออกหน้าเป็นหัวเรือใหญ่,
มักพูดเข้าคู่กับ แม่หญิงแม่หญัง เป็น แม่หญิงแม่หญัง แม่กระชังหน้าใหญ่.
【 แม่กระแชง 】แปลว่า: น. ปลาสลิดแห้งชนิดใหญ่.
【 แม่กระได 】แปลว่า: น. แม่บันได.
【 แม่กอง 】แปลว่า: น. ผู้เป็นนายกอง, หัวหน้างาน, เช่น แม่กองทำปราสาทพระเทพบิดร
แม่กองทำประตูประดับมุก.
【 แม่กองธรรมสนามหลวง 】แปลว่า: น. พระเถระผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบไล่
พระปริยัติธรรม แผนกนักธรรมและธรรมศึกษาของคณะสงฆ์.
【 แม่กองบาลีสนามหลวง 】แปลว่า: น. พระเถระผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบไล่
พระปริยัติธรรม แผนกบาลีของคณะสงฆ์.
【 แม่กุญแจ 】แปลว่า: น. ลูกกุญแจที่ไขตัวกุญแจชนิดเดียวกันได้ทั่วไป. (อ. master key);
ตัวกุญแจ คือ เครื่องลั่นประตูหรือหีบ มีลูกกุญแจสำหรับไข.
【 แม่คุณ 】แปลว่า: น. คําพูดเอาใจหญิงหรือแสดงความเอ็นดูรักใคร่เด็กหญิง.
【 แม่คู่ 】แปลว่า: น. นักสวดผู้ขึ้นต้นบท.
【 แม่แคร่ 】แปลว่า: น. กรอบไม้หรือไม้ไผ่ประกับแคร่ทั้ง ๔ ด้าน.
【 แม่งาน 】แปลว่า: น. หัวหน้าผู้รับผิดชอบในงานบางอย่าง เช่น เขาเป็นแม่งาน
ในการจัดเลี้ยงแขกที่มาในงาน.
【 แม่เจ้า 】แปลว่า: ส. คําเรียกเมียพ่อเมืองหรือเจ้าผู้ครองนคร, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๒.
แม่เจ้าประคุณ คำเรียกแสดงความรักใคร่หรือประชดประชัน แล้วแต่น้ำเสียง
(ใช้แก่ผู้หญิง) เช่น แม่เจ้าประคุณของยายสบายดีหรือ ดึกแล้วแม่เจ้าประคุณ
ยังไม่กลับบ้านเลย.
【 แม่เจ้าเรือน 】แปลว่า: น. หญิงผู้ปกครองบ้านเรือน, แม่เรือน หรือ แม่เหย้าแม่เรือน ก็ว่า.
【 แม่เจ้าโว้ย 】แปลว่า: อ. คําที่เปล่งออกมาแสดงความประหลาดใจ.
【 แม่ชี 】แปลว่า: /ดู ชี ๑/.
【 แม่ซื้อ 】แปลว่า: น. เทวดาหรือผีที่เชื่อกันว่าเป็นผู้ดูแลรักษาทารก, แม่วี ก็เรียก.
【 แม่เตาไฟ 】แปลว่า: น. ไม้สี่เหลี่ยมที่เป็นกรอบกรุดินสําหรับวางก้อนเส้า เกียง หรือเตาวง.
【 แม่ทัพ 】แปลว่า: น. นายทัพ, ผู้ทำหน้าที่คุมกองทัพ, เช่น แม่ทัพบก แม่ทัพเรือ แม่ทัพอากาศ
แม่ทัพภาค.
【 แม่ท่า 】แปลว่า: น. แม่บท ท่าที่เป็นหลักของการรำ.
【 แม่นม 】แปลว่า: น. หญิงที่ให้นมเด็กอื่นกินนมของตนแทนแม่, เรียกสั้น ๆ ว่า นม,
(ราชา) พระนม.
【 แม่น้ำ 】แปลว่า: น. ลํานํ้าใหญ่ซึ่งเป็นที่รวมของลําธารทั้งปวง.
【 แม่บท 】แปลว่า: น. หัวข้อใหญ่ เช่น ยกบาลีขึ้นมาเป็นแม่บท, หลัก เช่น โครงการแม่บท;
ท่าที่เป็นหลักของการรํา, แม่ท่า ก็เรียก.
【 แม่บันได 】แปลว่า: น. ไม้ยาว ๒ อันที่ขนาบสำหรับสอดใส่หรือตีลูกบันได,
แม่กระได ก็เรียก.
【 แม่บ้าน 】แปลว่า: น. ภรรยาของพ่อบ้าน, หญิงผู้จัดการงานในบ้านเป็นต้น,
หญิงผู้จัดการงานธุรการในสถานที่เช่นโรงพยาบาลเป็นต้น, คู่กับ พ่อบ้าน.
【 แม่เบี้ย 】แปลว่า: น. พังพานงู (ใช้แก่งูเห่าและงูจงอาง) เช่น งูเห่าแผ่แม่เบี้ย.
【 แม่ปะ 】แปลว่า: น. ชื่อเรือขุดชนิดหนึ่งคล้ายเรือชะล่า แต่มีขนาดใหญ่และยาวกว่า
ท้ายต่อไม้ยกงอนสูงขึ้นคล้ายหางแมงป่อง มักใช้ถ่อ, หางแมงป่อง ก็เรียก.
【 แม่แปรก 】แปลว่า: [-ปะแหฺรก] น. ช้างพังที่เป็นหัวหน้าโขลง, (ราชา) แม่หนัก;
หญิงสาวแก่ที่จัดจ้านซึ่งเป็นหัวหน้าของหญิงสาวในหมู่.
【 แม่ฝา 】แปลว่า: น. ไม้กรอบประกับฝาเรือนฝากระดานทั้ง ๔ ด้าน.
【 แม่พระ 】แปลว่า: น. คำเรียกพระมารดาของพระเยซู; เรียกผู้หญิงที่มีจิตใจเมตตาปรานี
ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นนิจ.
【 แม่พระคงคา 】แปลว่า: น. เทพธิดาประจำน้ำ, เจ้าแม่แห่งน้ำ.
【 แม่พระธรณี 】แปลว่า: น. เทพธิดาประจำแผ่นดิน, เจ้าแม่แห่งแผ่นดิน.
【 แม่พิมพ์ 】แปลว่า: น. สิ่งที่เป็นต้นแบบ เช่น แม่พิมพ์ตัวหนังสือ, โดยปริยายหมายถึง
ครูอาจารย์ซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างความประพฤติของศิษย์.
【 แม่เพลง 】แปลว่า: น. หญิงที่เป็นต้นบทหรือหัวหน้าวงเพลงพื้นบ้าน เช่น เพลงฉ่อย
เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเรือ.
【 แม่โพสพ 】แปลว่า: น. เทพธิดาประจำข้าว, เจ้าแม่แห่งข้าว.
【 แม่มด 】แปลว่า: น. หญิงหมอผี, หญิงที่ใช้อํานาจเวทมนตร์บังคับภูตผีให้ช่วยทําอะไร
บางอย่างที่ผิดปรกติธรรมดาได้, หญิงที่ทรงเจ้าเข้าผี.
【 แม่ม่าย 】แปลว่า: น. หญิงที่มีผัวแล้ว แต่ผัวตายหรือหย่าร้างกันไป.
【 แม่ม่ายทรงเครื่อง 】แปลว่า: น. แม่ม่ายที่มั่งมี.
【 แม่ม่ายผัวร้าง 】แปลว่า: น. แม่ร้าง.
【 แม่ไม้ 】แปลว่า: น. ท่ารำและท่าต่อสู้ที่เป็นหลักในวิชากระบี่กระบองหรือมวย.
【 แม่ยก 】แปลว่า: น. หญิงที่เป็นผู้อุปถัมภ์พระเอกลิเกหรือนายวงดนตรีลูกทุ่ง.
【 แม่ยั่วเมือง 】แปลว่า: (โบ) น. คําเรียกพระสนมเอกครั้งโบราณ, เขียนว่า แม่หยั่วเมือง
หรือ แม่อยั่วเมือง ก็มี.
【 แม่ย่านาง 】แปลว่า: น. ผีผู้หญิงประจำรักษาเรือ.
【 แม่ยาย 】แปลว่า: น. แม่ของเมีย.
【 แม่ย้าว 】แปลว่า: น. แม่เรือน.
【 แม่ร้า 】แปลว่า: น. เรียกหญิงจัดจ้านว่า แม่ร้า.
【 แม่ร้าง 】แปลว่า: น. หญิงที่เลิกกับผัว, บางทีเรียกว่า แม่ม่ายผัวร้าง.
【 แม่รีแม่แรด 】แปลว่า: ว. ทําเจ้าหน้าเจ้าตา.
【 แม่เรือน 】แปลว่า: น. หญิงผู้ปกครองบ้านเรือน, แม่เจ้าเรือน หรือ แม่เหย้าแม่เรือน ก็ว่า.
【 แม่แรง 】แปลว่า: น. เครื่องสําหรับดีดงัดหรือยกของหนัก, โดยปริยายหมายถึงคนที่เป็นกําลัง
สําคัญในการงาน.
【 แม่ลาย 】แปลว่า: น. ลายตอนที่เป็นประธานมีซํ้า ๆ กันเป็นแถวไป.
【 แม่เล้า 】แปลว่า: (ปาก) น. หญิงผู้เป็นหัวหน้าซ่องโสเภณี, ผู้หญิงผู้เป็นหัวหน้าควบคุม
ดูแลเลี้ยงหญิงสาวไว้บําเรอชาย.
【 แม่เลี้ยง 】แปลว่า: น. เมียของพ่อที่ไม่ใช่แม่ตัว.
【 แม่วี 】แปลว่า: น. คอกจับช้างขนาดเล็ก; แม่ซื้อ.
【 แม่ศรี 】แปลว่า: น. ชื่อการละเล่นสมัยโบราณอย่างหนึ่ง โดยเชิญผีแม่ศรีมาเข้าทรงหญิงสาว
หญิงสาวที่ถูกผีเข้าทรงจะรำได้อย่างสวยงาม นิยมเล่นในเทศกาลสงกรานต์.
【 แม่สายบัวแต่งตัวค้าง 】แปลว่า: (สํา) น. ผู้หญิงที่แต่งตัวคอยผู้มารับออกนอกบ้าน
แต่เขาไม่มาตามนัด.
【 แม่สี 】แปลว่า: น. กลุ่มสีซึ่งสามารถผสมออกมาเป็นสีอื่น ๆ ได้ทุกสี มี ๕ สี คือ แดง เขียว
(คราม) เหลือง ดำ ขาว เรียกว่า เบญจรงค์.
【 แม่สื่อ 】แปลว่า: น. หญิงที่ทำหน้าที่ชักนำเพื่อให้ชายหญิงได้แต่งงานกัน, บางทีเรียกว่า
แม่สื่อแม่ชัก.
【 แม่สื่อแม่ชัก 】แปลว่า: น. แม่สื่อ.
【 แม่สื่อแม่ชัก ไม่ได้เจ้าตัว เอาวัวพันหลัก 】แปลว่า: (สำ) น. หญิงที่ไปติดต่อระหว่างชายหญิง
แต่ไม่สำเร็จในที่สุดก็ตกเป็นภรรยาของชายนั้นแทน.
【 แม่หนัก 】แปลว่า: (ราชา) น. ช้างพังที่เป็นหัวหน้าโขลง.
【 แม่หยั่วเมือง 】แปลว่า: (โบ) น. คําเรียกพระสนมเอกครั้งโบราณ, เขียนว่า แม่ยั่วเมือง
หรือ แม่อยั่วเมือง ก็มี.
【 แม่หินบด 】แปลว่า: น. แท่งหินสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีร่องด้านข้างโดยรอบ สำหรับบดยา,
คู่กับ ลูกหินบด.
【 แม่เหย้าแม่เรือน 】แปลว่า: น. หญิงผู้ปกครองบ้านเรือน, แม่เจ้าเรือน หรือ แม่เรือน ก็ว่า.
【 แม่เหล็ก 】แปลว่า: น. แร่หรือโลหะที่มีสมบัติดูดเหล็กได้.
【 แม่อยั่วเมือง 】แปลว่า: (โบ) น. คำเรียกพระสนมเอกครั้งโบราณ, เขียนว่า แม่ยั่วเมือง หรือ
แม่หยั่วเมือง ก็มี.
【 แม่อยู่หัว 】แปลว่า: น. คําเรียกพระมเหสี.
【 แม้ 】แปลว่า: สัน. ผิ, หาก, เช่น แม้ฝนตก ฉันก็จะมา, ใช้ว่า แม้น ก็มี; คําสนับสนุนข้ออ้าง
ให้เห็นเด่นขึ้นโดยอาศัยการเปรียบเทียบ เช่น อย่าว่าแต่ผู้ใหญ่เลย แม้เด็กก็เข้าใจ.
【 แม้แต่ 】แปลว่า: สัน. เพียงแต่ เช่น แม้แต่จะกินเข้าไป ก็ยังไม่มี.
【 แม้ว่า 】แปลว่า: สัน. ผิว่า, หากว่า, เช่น แม้ว่าจะไปด้วย ก็ตามใจ.
【 แมก 】แปลว่า: น. ไม้, กิ่งไม้, ค่าคบไม้, เช่น นกหกจับแมกไม้.
【 แมกนีเซียม 】แปลว่า: น. ธาตุลําดับที่ ๑๒ สัญลักษณ์ Mg เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีเงิน
หลอมละลายที่ ๖๕๐?ซ. เมื่อจุดให้ติดไฟในอากาศจะได้เปลวสีขาว สว่างจัด
ใช้ประโยชน์ในการถ่ายรูป ทําระเบิดเพลิง นําไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะ
เจือชนิดนํ้าหนักเบา เป็นต้น. (อ. magnesium).
【 แมง 】แปลว่า: น. ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่มีร่างกายแบ่งเป็น ๒ ส่วน
คือ ส่วนหัวกับอกรวมเป็นส่วนเดียวกันส่วนหนึ่ง และส่วนท้องอีกส่วนหนึ่ง
มีขา ๘ หรือ ๑๐ ขา ไม่มีหนวด ไม่มีปีก เช่น แมงมุม แมงดาทะเล แมงป่อง
มักเรียกสับกับคําว่า แมลง.
【 แมงดาทะเล 】แปลว่า: /ดู แมงดา/.
【 แมงมุม 】แปลว่า: น. ชื่อสัตว์พวกแมง ที่ปากมีเขี้ยวรูปร่างคล้ายปากคีบและมีอวัยวะ
รูปทรงคล้ายขายื่นออกมา ๑ คู่ ไม่มีหนวด มีหลายชนิด ทุกชนิดที่ขามีโครงสร้าง
พิเศษซึ่งสามารถถักใยที่ออกมาจากรูเปิดตรงส่วนท้องได้ มีทั้งชนิดถักใยดักสัตว์
เช่นแมงมุมขี้เถ้า (/Pholcus/ spp.) ในวงศ์ Pholcidae และชนิดกระโดดจับสัตว์กิน
เช่น บึ้ง.
【 แมงกวาง 】แปลว่า: /ดู กว่าง/.
【 แมงกว่าง 】แปลว่า: /ดู กว่าง/.
【 แมงกะพรุน 】แปลว่า: น. ชื่อสัตว์นํ้าไม่มีกระดูกสันหลัง ใสคล้ายวุ้น ด้านบนเป็นวงโค้งคล้ายร่ม
ด้านล่างตอนกลางเป็นอวัยวะทําหน้าที่กินและย่อยอาหาร มีหลายชนิด
เช่น แมงกะพรุนจาน หรือ แมงกะพรุนหนัง ซึ่งกินได้ ส่วนแมงกะพรุนถ้วย
แมงกะพรุนไฟ และแมงกะพรุนลาย มีพิษ.
【 แมงกานิน 】แปลว่า: น. โลหะเจือชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยทองแดงร้อยละ ๘๓ แมงกานีสร้อยละ
๑๓ นิกเกิล ร้อยละ ๔ ใช้ประโยชน์นําไปทําอุปกรณ์ไฟฟ้า. (อ. manganin).
【 แมงกานีส 】แปลว่า: น. ธาตุลําดับที่ ๒๕ สัญลักษณ์ Mn เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีเงิน
แข็งแต่เปราะ หลอมละลายที่ ๑๒๔๕ ?ซ. ใช้ประโยชน์นําไปผสมกับโลหะอื่น
ให้เป็นโลหะเจือ. (อ. manganese).
【 แมงกาย 】แปลว่า: (ถิ่น-พายัพ) น. ผีเสื้อกลางคืน. /(ดู ผีเสื้อ ๑)./
【 แมงคา 】แปลว่า: /ดู แมงคาเรือง/.
【 แมงคาเรือง 】แปลว่า: น. ชื่อตะเข็บชนิดที่ตัวเรืองแสงเมื่ออยู่ในที่มืด ส่วนใหญ่อยู่ในสกุล /Geophilus/
วงศ์ Geophilidae เช่น ชนิด /G. phosphoreus, G. electricus/ ขนาดเล็กเท่าก้านไม้ขีด
ยาว ๓.๕-๔.๕ เซนติเมตร มีจํานวนปล้อง ๓๐-๖๖ ปล้องหรือมากกว่า ขายาวกว่า
ความยาวของปล้องมาก อาศัยอยู่ตามที่รกรุงรัง กองขยะมูลฝอย ฯลฯ, แมงคา ก็เรียก.
【 แมงช้าง 】แปลว่า: /ดู แมลงช้าง ที่ แมลง/.
【 แมงดา 】แปลว่า: น. ชื่อสัตว์ทะเลในวงศ์ Xiphosuridae รูปร่างคล้ายจานควํ่า หางยาวเป็นแท่ง
ในน่านนํ้าไทยพบ ๒ ชนิด คือ แมงดาจาน (/Tachypleus gigas/) ความยาวลําตัว
ถึงปลายหางยาวได้ถึง ๕๐ เซนติเมตร มีสันหางเป็นหนามคล้ายฟันเลื่อย หน้าตัด
ของหางมีรูปคล้ายสามเหลี่ยม และ แมงดาทะเลหางกลม แมงดาถ้วย เหรา
หรือ แมงดาไฟ (/Carcinoscorpius rotundicauda/) ความยาวลําตัวถึงปลายหางยาว
ได้ถึง ๓๕ เซนติเมตร สันหางเรียบมน หน้าตัดของหางค่อนข้างกลม ในบางท้องถิ่น
และบางฤดูกาล ถ้านํามากินอาจเกิดอาการอาหารเป็นพิษได้ทั้ง ๒ ชนิด, แมงดาทะเล
ก็เรียก; ชื่อตะเกียงอย่างโบราณ รูปคล้ายแมงดาทะเล ใช้แขวนจุดตามโรงหนัง
โรงโขน; ชื่อนาฬิกาแขวนมีรูปเป็น ๒ ตอนคล้ายกับรูปแมงดาทะเล; (ปาก)
ชายที่อาศัยนํ้าพักนํ้าแรงของผู้หญิงโสเภณีดํารงชีวิต.
【 แมงดาถ้วย 】แปลว่า: /ดู เหรา ๑/.
【 แมงดาทะเล 】แปลว่า: /ดู แมงดา/.
【 แมงดาทะเลหางกลม 】แปลว่า: /ดู เหรา ๑/.
【 แมงดาไฟ 】แปลว่า: /ดู เหรา ๑/.
【 แมงไฟเดือนห้า 】แปลว่า: /ดู เต่าบ้า/.
【 แม่งม้าง 】แปลว่า: (กลอน) ก. เริดร้าง เช่น สมุทโฆษว้างพินทู แม่งม้าง. (หริภุญชัย).
【 แมงลัก 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด /Ocimum americanum/ L. ในวงศ์ Labiatae
【 ใบคล้ายใบโหระพาแต่มีขน 】แปลว่า:
ใบและเมล็ดกินได้และใช้ทํายาได้.
【 แม่ตะงาว 】แปลว่า: น. ชื่องูขนาดเล็กชนิด /Boiga multomaculata/ ในวงศ์ Colubridae หัวโต ตาโต
ตัวยาวเรียว สีนํ้าตาล ลายสีนํ้าตาลเข้ม ออกหากินในเวลากลางคืน มีพิษอ่อนมาก.
【 แม่ตาย 】แปลว่า: น. ถั่วแม่ตาย. /(ดู ถั่วเหลือง ที่ ถั่ว ๑)./
【 แมน 】แปลว่า: (โบ) น. เทวดา เช่น เมืองแมน.
【 แม่น 】แปลว่า: ว. เที่ยง, แน่วแน่, เช่น ยิงปืนแม่น, ไม่ผิด, ถูกต้อง, เช่น จำแม่น.
【 แม่นยำ 】แปลว่า: ก. จําได้อย่างถูกต้อง.
【 แม้น ๑ 】แปลว่า: สัน. แม้ เช่น แม้นมิไปช่วยจะม้วยมอด ด้วยสังข์ทองไม่ถอดรูปเงาะป่า. (สังข์ทอง).
【 แม้น ๒ 】แปลว่า: ว. เหมือน, เช่น, คล้าย, เช่น แม้นวาด.
【 แม้นเขียน 】แปลว่า: /ดู กระหนกนารี/.
【 แม่ม่ายลองไน 】แปลว่า: น. ชื่อจักจั่นขนาดใหญ่ที่มีลําตัวและปีกสีฉูดฉาด เช่น ดํา ขาว เหลือง หรือส้ม
สีเหล่านี้เป็นลายหรือเป็นแถบพาดตามหัว ลําตัว หรือปีก มีอวัยวะทําเสียงซึ่ง
เสียงจะเป็นเสียงห้าว ก้องกังวานได้ยินไปไกล ๆ มีหลายชนิด ชนิดที่โตที่สุดใน
ประเทศไทย คือ ชนิด /Tosena melanoptera/, ลองไน ก็เรียก.
【 แมร 】แปลว่า: [แม, แมน] น. เงิน. (ช.).
【 แมลง 】แปลว่า: [มะแลง] น. ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เมื่อร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่
แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง
มี ๖ ขา เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังพวกเดียวที่มีปีก ซึ่งอาจมี ๑ หรือ ๒ คู่
แต่อาจพบพวกที่ไม่มีปีกก็ได้ เป็นสัตว์ที่มีมากชนิดที่สุดในโลก มักเรียกสับ
กับคําว่า แมง.
【 แมลงช้าง 】แปลว่า: น. ชื่อตัวอ่อนของแมลงหลายชนิด ส่วนใหญ่อยู่ในวงศ์ Myrmeleontidae
รูปร่างอ้วน ป้อม มีขนเป็นกระจุกตามลําตัว ขากรรไกรหน้ายาวยื่นและโค้งเหมือน
งาช้าง ฝังตัวอยู่ในหลุมทรายซึ่งขุดเป็นรูปกรวย เพื่อล่อให้มดหรือสัตว์เล็ก ๆ ตกลง
ไปในหลุมแล้วขึ้นไม่ได้ จะได้จับกินเป็นอาหาร, ตุ้ม ตุ๊ดตู่ หรือ แมงช้าง ก็เรียก.
【 แมลงดา 】แปลว่า: /ดู ดา ๑/.
【 แมลงดำ 】แปลว่า: น. ชื่อแมลงพวกด้วงปีกแข็งที่กัดกินผิวใบข้าวและธัญพืชอื่น ๆ เห็นเป็น
ทางขาวไปตามรอยที่กัดกิน ลําตัวยาว ๓-๔ มิลลิเมตร สีดําเป็นมันตลอด ยกเว้นที่
ปีกอ่อน ทั้งอกและปีกแข็งมีหนามแข็งคลุม เช่น ชนิด /Dicladispa armigera/
และ ชนิด /Monochirus minor/ ในวงศ์ Chrysomelidae, แมลงดําหนาม ก็เรียก.
【 แมลงทับเล็ก 】แปลว่า: /ดู ค่อม ๒/.
【 แมลงวัน 】แปลว่า: น. ชื่อแมลงประเภทหนึ่งซึ่งมีปีก ๑ คู่ ลักษณะบางใสเกิดที่อกปล้องกลาง
มีอวัยวะเป็นติ่งยื่นออกมาแทนปีกคู่ที่ ๒ ทําหน้าที่เป็นหางเสือ ปากเป็นชนิดซับดูด
หนวดมี ๓ ปล้อง ปล้องปลายใหญ่สุดและมีขน ๑ เส้น มีหลายวงศ์ ที่พบทั่วไป คือ
ชนิด /Musca domestica/ ในวงศ์ Muscidae.
【 แมลงวันทอง 】แปลว่า: น. ชื่อแมลงหลายชนิดในวงศ์ Trypetidae หรือ Tephritidae
รูปร่างคล้ายแมลงวันและมีขนาดลําตัวไล่เลี่ยกัน แต่ที่อกและท้องพื้นสีนํ้าตาลแก่
นั้นมีรอยแต้มสีเหลืองหรือเหลืองปนส้มเป็นดวงหรือเป็นแถบ ทําให้มองดู
คล้ายสีทอง ที่มีเป็นสามัญ คือ ชนิด /Dacus dorsalis/ ซึ่งในระยะที่เป็นตัวหนอน
จะทําลายผลไม้.
【 แมลงวันสเปน 】แปลว่า: น. ชื่อด้วงปีกแข็งชนิด /Lytta vesicatoria/ ในวงศ์ Meloidae
เกิดขึ้นมากในฤดูร้อนในสเปนและส่วนอื่นของยุโรป ตัวยาว ๑.๕-๒ เซนติเมตร
ลักษณะทั่วไปคล้ายเต่าบ้า แต่สีเขียวปนทองหรือค่อนไปทางนํ้าเงินตลอดตัว
มีสารแคนทาริดินอยู่ในตัวเช่นเดียวกับเต่าบ้า. (อ. Spanish fly).
【 แมลงวันหัวเขียว 】แปลว่า: น. ชื่อแมลงหลายชนิดที่มีลักษณะทั่วไปเหมือนแมลงวัน
แต่ตัวโตกว่า อกและท้องโดยทั่วไปสีเขียว เขียวอมนํ้าเงิน หรือ นํ้าเงินเป็นมันวาว
ส่วนใหญ่อยู่ในวงศ์ Calliphoridae ที่พบบ่อยตามบ้านเรือน คือ ชนิด /Chrysomyia/
/megacephala/.
【 แมลงดำหนาม 】แปลว่า: /ดู แมลงดํา ที่ แมลง/.
【 แมลงปอ ๑ 】แปลว่า: /ดู ใบโพ ๒/.
【 แมลงปอ ๒ 】แปลว่า: /ดู ปอ ๓/.
【 แมลงภู่ ๑ 】แปลว่า: น. ชื่อหอยทะเลกาบคู่ชนิด /Perna viridis/ ในวงศ์ Mytilidae เปลือกยาวรี
สีเขียวคล้ายปีกของแมลงทับ.
【 แมลงภู่ ๒ 】แปลว่า: /ดู ชะโด/.
【 แมลงภู่ ๓ 】แปลว่า: /ดู ภู่/.
【 แมลงภู่ ๔ 】แปลว่า: น. เสือแมลงภู่. /(ดู ดาว ๒)./
【 แมลงเม่า 】แปลว่า: /ดู เม่า ๒/.
【 แมลบ 】แปลว่า: [มะแลบ] ก. แลบ.
【 แมว ๑ 】แปลว่า: น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด /Felis catus/ ในวงศ์ Felidae ซึ่งเป็นวงศ์
เดียวกับเสือ ขนยาวนุ่ม มีหลายสี เช่น ดํา ขาว นํ้าตาล ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้
เพื่อความสวยงามและใช้จับหนู แมววิเชียรมาศ และแมวสีสวาด
เป็นแมวไทยที่สวยงามและมีชื่อเสียงมาก; ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์มูลา
มี ๙ ดวง, ดาวช้างน้อย ดาวมูล หรือ ดาวมูละ ก็เรียก.
【 แมวคราว 】แปลว่า: [-คฺราว] น. แมวตัวผู้ที่แก่ รูปร่างใหญ่ หน้าตาดุน่ากลัว และมีหนวดยาว.
【 แมวเซา ๑ 】แปลว่า: น. แมวมอง.
【 แมวดาว 】แปลว่า: น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด /Felis bengalensis/ ในวงศ์ Felidae ขนาด
โตกว่าแมวบ้านเล็กน้อย ขนสั้นสีเหลือง มีจุดดําทั่วตัว ใต้ท้องสีขาว.
【 แมวป่า 】แปลว่า: น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด /Felis chaus/ ในวงศ์ Felidae ขนาดใหญ่
กว่าแมวบ้าน สีนํ้าตาลอมเทาหรือนํ้าตาลอมเหลือง หูตั้งชัน มีพู่ขนสีดําที่ปลายหู,
เสือกระต่าย หรือ เสือบอง ก็เรียก.
【 แมวมอง 】แปลว่า: น. กองทหารที่มีหน้าที่คอยเหตุ, แมวเซา ก็เรียก; ผู้ที่คอยสังเกตหรือซุ่มดู
ว่ามีใครสวยหรือเล่นกีฬาเก่ง แล้วแนะนำให้วงการที่เกี่ยวข้องชักชวนมาเป็นดารา
ประกวดความงาม หรือร่วมแข่งขันกีฬา เป็นต้น.
【 แมว ๒ 】แปลว่า: น. ชื่อปลาทุกชนิดในสกุล /Thryssa, Setipinna/ และชนิด /Lycothrissa
【 crocodilus/ 】แปลว่า:
ในวงศ์ Engraulidae ลําตัวยาว แบนข้าง ปากกว้าง เชิดขึ้นมากน้อยแล้วแต่ชนิด
ฟันแหลมคม ตาอยู่ค่อนไปทางปลายด้านหน้าของหัว ท้องเป็นสันแหลมมีเกล็ดเรียง
ต่อกันคล้ายฟันเลื่อย ก้านครีบอกมักยื่นยาวเป็นเส้นคล้ายหนวดแมว ครีบก้น
เป็นแผ่นยาว มีทั้งที่อยู่ในนํ้ากร่อย นํ้าทะเล และนํ้าจืด ขนาดยาวได้ถึง ๑๕-๓๐
เซนติเมตร.
【 แม้ว 】แปลว่า: น. ชนชาวเขาพวกหนึ่งอยู่ทางเหนือของประเทศไทย เรียกตัวเองว่า ม้ง.
【 แมวเซา ๑ 】แปลว่า: /ดูใน แมว ๑/.
【 แมวเซา ๒ 】แปลว่า: น. ชื่องูพิษชนิด /Daboia russellii/ ในวงศ์ Viperidae หัวสามเหลี่ยม
ตัวอ้วนสั้นสีนํ้าตาลอมเทา ลายสีนํ้าตาลเข้ม เขี้ยวพิษยาว เมื่อถูกรบกวน
มักทําเสียงขู่ฟู่ยาวคล้ายเสียงยางรถรั่ว.
【 แมวน้ำ 】แปลว่า: น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ในวงศ์ Phocidae ซึ่งไม่มีใบหู และวงศ์ Otaliidae
ซึ่งมีใบหู รูปร่างอ้วนใหญ่ มีหนวดคล้ายแมว ขาคล้ายพาย คู่หน้าสั้น คู่หลังลู่ไปตามลําตัว
อาศัยอยู่ตามชายฝั่ง หากินในนํ้าเขตอบอุ่นหรือเขตหนาว ที่พบทั่วไป คือ ชนิด /Phoca vitulina/.
【 แม้วะ 】แปลว่า: สัน. แม้ว่า.
【 แมะ 】แปลว่า: ก. นั่งหรือวางของทิ้งไว้ชั่วคราว เช่น เอาไปแมะไว้, แหมะ ก็ว่า. ว. อาการที่นั่ง
หรือวางของทิ้งไว้ชั่วคราว เช่น พอเหนื่อยก็นั่งแมะตรงนี้เอง, แหมะ ก็ว่า.
【 โม 】แปลว่า: น. แตงโม. /(ดู แตง)./
【 โม่ 】แปลว่า: น. เครื่องบดชนิดหนึ่งทําด้วยหิน รูปร่างคล้ายสีสีข้าว มี ๒ ส่วน ส่วนบนซึ่งเรียกว่า
ลูกโม่นั้น มีมือถือสำหรับหมุน และมีรูสำหรับกรอกเมล็ดพืช เมื่อหมุนลูกโม่จะบด
เมล็ดพืชให้ละเอียดและไหลลงสู่ส่วนล่างซึ่งมีลักษณะเป็นรางสำหรับรองรับอยู่เกือบ
รอบลูกโม่ ด้านหนึ่งของส่วนล่างมีช่องเปิดให้สิ่งที่โม่แล้วไหลลงสู่ภาชนะ
ที่รองรับได้. ก. บดให้ละเอียดด้วยโม่.
【 โม้ 】แปลว่า: (ปาก) ว. โว, พูดเกินความจริง.
【 โม้ ๆ, โม่ะ 】แปลว่า: ว. เสียงอย่างเสียงเรียกสุนัขมากินข้าว.
【 โมก 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นชนิด /Wrightia religiosa/ Benth. ex Kurz ในวงศ์ Apocynaceae
ดอกสีขาวห้อยเป็นช่อสั้น ๆ กลิ่นหอม ปลูกเป็นไม้ประดับ.
【 โมกมัน 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นชนิด /Wrightia arborea/ (Dennst.) Mabb. ในวงศ์
Apocynaceae เนื้อไม้สีขาวละเอียด ใช้ฝังประดับในเนื้อไม้อื่นเป็นลวดลาย
และทําสิ่งอื่น ๆ เช่น พาย, มูกมัน ก็เรียก.
【 โมกใหญ่ 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นชนิด /Holarrhena pubescens/ Wall. ex G. Don ในวงศ์
Apocynaceae ดอกสีขาว กลิ่นหอม เปลือกใช้ทํายาได้, มวกใหญ่ หรือ มูกหลวง
ก็เรียก.
【 โมกข-, โมกข์ ๑ 】แปลว่า: [โมกขะ-] น. ความหลุดพ้น, นิพพาน. (ป.; ส. โมกฺษ).
【 โมกขบริสุทธิ์ 】แปลว่า: น. การที่พระจันทร์พ้นจากเงาโลกโดยสิ้นเชิง เมื่อมีจันทรุปราคา.
【 โมกข์ ๒ 】แปลว่า: ว. หัวหน้า, ประธาน. (ป.; ส. มุขฺย).
【 โมกโคก 】แปลว่า: (ปาก) ว. มีสัณฐานใหญ่และนูน (มักใช้แก่หน้าผาก).
【 โมกษ-, โมกษะ 】แปลว่า: [โมกสะ-] น. ความหลุดพ้น, นิพพาน. (ส.; ป. โมกฺข).
【 โมกษะพยาน 】แปลว่า: (กฎ) น. พยานที่พ้นแล้ว ได้แก่ พระภิกษุหรือสามเณรใน
พระพุทธศาสนาซึ่งไม่จําต้องไปศาลตามหมายเรียก และแม้มาเป็นพยาน
ก็ไม่ต้องสาบานตนก่อนเบิกความและจะไม่ยอมเบิกความหรือตอบ
คําถามใด ๆ ก็ได้.
【 โมฆ-, โมฆะ 】แปลว่า: [โมคะ-] ว. เปล่า, ว่าง; ไม่มีประโยชน์, ไม่มีผล, เช่น สัญญาเป็นโมฆะ; (กฎ)
เสียเปล่า ไม่มีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมาย. (ป., ส.).
โมฆกรรม (กฎ) น. นิติกรรมที่เสียเปล่า ไม่มีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมาย
ไม่อาจให้สัตยาบันแก่กันได้ และผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใด จะยกความเสียเปล่า
ขึ้นกล่าวอ้างก็ได้, กฎหมายเขียนเป็น โมฆะกรรม.
โมฆสัญญา น. สัญญาที่ไม่มีผลบังคับ.
【 โมฆีย-, โมฆียะ 】แปลว่า: โมคียะ- ว. ที่อาจเป็นโมฆะได้เมื่อมีการบอกล้าง หรือมีผลสมบูรณ์เมื่อมี
การให้สัตยาบัน. (ป.).
【 โมฆียกรรม 】แปลว่า: (กฎ) น. นิติกรรมซึ่งอาจบอกล้าง เพิกถอน หรือให้สัตยาบันได้
ถ้าบอกล้างก็เป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรก ถ้าให้สัตยาบันก็มีผลสมบูรณ์มาแต่
เริ่มแรก, กฎหมายเขียนเป็น โมฆียะกรรม.
【 โมง ๑ 】แปลว่า: น. วิธีนับเวลาตามประเพณีในเวลากลางวัน, ถ้าเป็นเวลาก่อนเที่ยงวัน ตั้งแต่
๗ นาฬิกา ถึง ๑๑ นาฬิกา เรียกว่า โมงเช้า ถึง ๕ โมงเช้า, ถ้าเป็น ๑๒ นาฬิกา
นิยมเรียกว่า เที่ยงวัน, ถ้าหลังเที่ยงวัน ตั้งแต่ ๑๓ นาฬิกา ถึง ๑๗ นาฬิกา
เรียกว่า บ่ายโมง ถึง บ่าย ๕ โมง, ถ้า ๑๘ นาฬิกา นิยมเรียกว่า ๖ โมงเย็น หรือ ยํ่าคํ่า.
【 โมง ๒ 】แปลว่า: น. ต้นไม้ชนิดหนึ่งอยู่ตามป่า ใช้นํ้าเปลือกแช่ปูนขาวทําให้ปูนแข็ง. (พจน. ๒๔๙๓).
【 โม่ง 】แปลว่า: ว. หัวหรือท้ายโตผิดส่วน, ใหญ่โตผิดธรรมดา, เช่น ปลาหัวโม่ง, เรียกผู้ที่เอา
ผ้าคลุมหัวในการเล่นของเด็กว่า อ้ายโม่ง, โดยปริยายหมายถึงคนที่คลุมหัวปิดหน้า
เพื่อไม่ให้คนจำหน้าได้.
【 โม่งโค่ง 】แปลว่า: ว. ใหญ่โตเกะกะ, ใหญ่โตไม่สมรูป, เช่น รูปร่างโม่งโค่ง.
【 โมงครุ่ม 】แปลว่า: น. การเล่นมหรสพอย่างหนึ่ง มีในงานหลวง เช่น ในพระราชพิธีโสกันต์เป็นต้น.
【 โมจน- 】แปลว่า: [โมจะนะ-] น. การเปลื้อง, การปลด, การปล่อย. (ป., ส.).
【 โมทนา ๑ 】แปลว่า: [โมทะนา] ก. บันเทิง, ยินดี, พลอยยินดี. (ช.).
【 โมทนา ๒ 】แปลว่า: [โมทะนา] ก. พลอยบันเทิง, พลอยยินดี. (ตัดมาจาก อนุโมทนา). (ป., ส. โมทน).
【 โมนะ 】แปลว่า: น. ความนิ่ง, ความสงบ. (ป.; ส. เมาน).
【 โมโนแซ็กคาไรด์ 】แปลว่า: (วิทยา) น. สารประกอบคาร์โบไฮเดรตจําพวกนํ้าตาล ส่วนมากเป็นพวกที่มี
สูตรโมเลกุล C6H12O6 (hexoses)หรือ C5H10O5 (pentoses), มอโนแซ็กคาไรด์
ก็ว่า. (อ. monosaccharide).
【 โมไนย 】แปลว่า: [-ไน] น. ความเป็นปราชญ์, คุณธรรมของนักปราชญ์. (ป. โมเนยฺย; ส. เมาเนย).
【 โมมูห์, โมมูหะ 】แปลว่า: ว. หลงใหล, โง่เขลา. (ป.; ส. โมมุฆ).
【 โมเม 】แปลว่า: ก. ทึกทักเอา เช่น โมเมว่าเขาชอบตน, รวบรัดตัดความ เช่น โมเมสรุป. ว.
【 ไม่สมเหตุสมผล. 】แปลว่า:
【 โมเมนต์ 】แปลว่า: น. เรียกอาการที่วัตถุหมุนรอบจุดหนึ่งที่ตรึงอยู่กับที่ว่าเกิดโมเมนต์ขึ้นที่วัตถุนั้น,
ทางวิทยาศาสตร์กําหนดว่า โมเมนต์ของแรงใดแรงหนึ่งรอบจุดใดจุดหนึ่งซึ่งตรึง
อยู่กับที่ ก็คือผลคูณระหว่างแรงนั้นกับระยะทางที่ลากจากจุดนั้นไปตั้งฉาก
กับแนวทิศของแรงนั้น. (อ. moment).
【 โมเย 】แปลว่า: (ปาก) ว. ขี้เมา.
【 โมร- 】แปลว่า: [-ระ-] น. นกยูง. (ป., ส.).
【 โมรกลาป 】แปลว่า: [-กะหฺลาบ] น. แพนหางนกยูง. (ป.).
【 โมรา 】แปลว่า: น. หินลายชนิดหนึ่ง นับเข้าในพวกหินมีค่า.
【 โมรี ๑ 】แปลว่า: น. นกยูงตัวเมีย. (ป.).
【 โมรี ๒ 】แปลว่า: น. ผ้าชนิดหนึ่ง เช่น ผ้าแดงโมรีสิบพับ. (ราชาธิราช). (ฮินดูสตานี morii ว่า
ผ้าเขียวชนิดหนึ่ง, มลายู moiri ว่า แพรมีลาย).
【 โมเรส 】แปลว่า: (กลอน) น. นกยูง.
【 โมลิบดีนัม 】แปลว่า: น. ธาตุลําดับที่ ๔๒ สัญลักษณ์ Mo เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว
หลอมละลายที่ ๒๖๑๐ ?ซ. ใช้ประโยชน์นําไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ
และใช้ทําเหล็กกล้า. (อ. molybdenum).
【 โมลี 】แปลว่า: น. เมาลี. (ป. โมลิ).
【 โมเลกุล 】แปลว่า: น. ส่วนที่เล็กที่สุดของสารซึ่งสามารถดํารงอยู่ได้ตามลําพัง และทั้งยังคงรักษา
สมบัติต่าง ๆ ของสารนั้นไว้ได้ด้วย โมเลกุลประกอบด้วยอะตอมของธาตุ,
เดิมเรียกว่า อณู. (อ. molecule).
【 โมษกะ, โมษะ 】แปลว่า: [-สะ-] น. โจร, ขโมย. (ส.; ป. โมส, โมสก).
【 โมษณะ 】แปลว่า: [-สะ-] น. การปล้น, การขโมย. (ส.).
【 โมเสก 】แปลว่า: น. เรียกเครื่องเคลือบดินเผาแผ่นเล็ก ๆ มีสีต่าง ๆ สําหรับปูพื้นหรือบุผนัง. (อ. mosaic).
【 โมเสส 】แปลว่า: น. ชื่อศาสดาแห่งศาสนายิวหรือยูดาย.
【 โมห-, โมหะ 】แปลว่า: [-หะ-] น. ความหลง, ความเขลา, ความโง่, ที่ใช้ว่า โม่ห์ หรือ เมาห์ ก็มี.
【 (ป., ส.). 】แปลว่า:
【 โมหันธ์ 】แปลว่า: น. ความมืดมนด้วยความหลง. (ป. โมห + อนฺธ).
【 โมหาคติ 】แปลว่า: น. ความลําเอียงเพราะความเขลา เป็นอคติ ๑ ในอคติ ๔ ได้แก่ ฉันทาคติ
โทสาคติ ภยาคติ และโมหาคติ. (ป. โมห + อคติ).
【 โม่ห์ 】แปลว่า: น. โมหะ.
【 โมหันธ์ 】แปลว่า: /ดู โมห-, โมหะ/.
【 โมหาคติ 】แปลว่า: /ดู โมห-, โมหะ/.
【 โมโห 】แปลว่า: ก. โกรธ.
【 ไม่ 】แปลว่า: ว. มิ, คําปฏิเสธความหมายของคําที่อยู่ถัดไป เช่น ไม่กิน ไม่ดี, ถ้าอยู่ท้ายคํา
ต้องมีคํา หา อยู่หน้า เช่น หากินไม่.
【 ไม่กี่น้ำ 】แปลว่า: (ปาก) ว. ไม่ช้า, ไม่นาน, ไม่เท่าไร, เช่น เก่งไปได้ไม่กี่น้ำหรอก.
【 ไม่กี่อัฐ, ไม่กี่อัฐฬส 】แปลว่า: (สํา) น. ราคาถูก เช่น ของนี้ราคาไม่กี่อัฐ.
【 ไม่ใกล้ไม่ไกล 】แปลว่า: ว. ใกล้ เช่น บ้านฉันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่นี่; กันเอง เช่น คนไม่ใกล้ไม่ไกล.
【 ไม่เข้าการ 】แปลว่า: ว. ไม่เป็นประโยชน์, ไม่มีสาระ.
【 ไม่เข้าแก๊ป, ไม่เข้าท่า 】แปลว่า: ว. ไม่แนบเนียน, ไม่รัดกุม.
【 ไม่เข้าใครออกใคร 】แปลว่า: ก. ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง, เป็นกลาง, คงความเป็นตัว
ของตัวเอง, ไม่เห็นแก่หน้าใคร, เช่น เขาตัดสินไม่เข้าใครออกใคร ปืนไม่เข้าใครออกใคร.
【 ไม่เข้ายา 】แปลว่า: (สํา) ว. ไม่ได้เรื่อง, ไม่ได้ความ.
【 ไม่ค่อย, ไม่ใคร่ 】แปลว่า: ว. ไม่ถึงกับ, ไม่ถึงขนาดนั้น, เช่น ไม่ค่อยดํา.
【 ไม่คิดไม่ฝัน 】แปลว่า: ก. นึกไม่ถึง, เกินคาด, เช่น ไม่คิดไม่ฝันว่าจะถูกสลากกินแบ่งรางวัลที่ ๑.
【 ไม่ชอบมาพากล 】แปลว่า: ว. ไม่น่าไว้วางใจ, ไม่เข้าที.
【 ไม่เชิง 】แปลว่า: ว. ไม่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยแน่นอน เช่น จะว่าขี้เกียจก็ไม่เชิง.
【 ไม่ใช่ขี้ไก่ 】แปลว่า: (สํา) ว. ไม่เลว, มีอะไรดีเหมือนกัน ดูหมิ่นไม่ได้.
【 ไม่ใช่เล่น 】แปลว่า: ว. เก่ง, พิเศษกว่าธรรมดา, เช่น ฝีปากไม่ใช่เล่น เด็กคนนี้ซนไม่ใช่เล่น.
【 ไม่ดูเงาหัว 】แปลว่า: (สำ) ก. ไม่รู้จักประมาณตน.
【 ไม่ดูตาม้าตาเรือ 】แปลว่า: (สํา) ก. ไม่พิจารณาให้รอบคอบ.
【 ไม่เดียงสา 】แปลว่า: ว. ไม่รู้ประสา, ไม่รู้ผิดรู้ชอบตามปรกติสามัญ, เช่น เด็กยังไม่เดียงสา.
【 ไม่ได้ความ 】แปลว่า: ว. ไม่ได้เรื่อง, ไม่ได้การ, เช่น พูดไม่ได้ความ, ไม่ดี, ใช้การไม่ได้, เช่น
【 ของไม่ได้ความ. 】แปลว่า:
【 ไม่ได้เบี้ยออกข้าว 】แปลว่า: (สํา) ว. ไม่มีส่วนได้อะไรด้วยเลย, ไม่มีส่วนได้อะไรด้วยแล้ว
ยังต้องเสียผลประโยชน์ไปอีก.
【 ไม่ได้เบี้ยเอาข้าว 】แปลว่า: (สํา) ว. ไม่ได้อย่างหนึ่งก็ต้องเอาอีกอย่างหนึ่ง, ไม่ยอมกลับมือเปล่า.
【 ไม่ได้ไม่เสีย 】แปลว่า: ว. เสมอตัว, เท่าทุน.
【 ไม่ได้เรื่อง, ไม่ได้เรื่องได้ราว 】แปลว่า: ว. ถือเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้, ถือเป็นสาระไม่ได้.
【 ไม่ได้ศัพท์ 】แปลว่า: (กลอน) ว. ไม่ได้เรื่อง, ไม่ได้ความ, เลอะเทอะเอาเป็นหลักไม่ได้,
เช่น พูดเลอะหลงไหลไม่ได้ศัพท์. (สังข์ทอง).
【 ไม่ได้สิบ 】แปลว่า: (กลอน) ก. งงจนคิดอะไรไม่ออกหรือทําอะไรไม่ถูก เช่น ท้าวสามนต์
เสียใจไม่ได้สิบ. (สังข์ทอง).
【 ไม่เต็มเต็ง, ไม่เต็มบาท 】แปลว่า: (ปาก) ว. บ้า ๆ บอ ๆ สติไม่สมบูรณ์, มีจิตใจใกล้ไปทาง
บ้า ๆ บอ ๆ, สองสลึงเฟื้อง หรือ สามสลึงเฟื้อง ก็ว่า.
【 ไม่เต็มหุน 】แปลว่า: (ปาก) ว. มีสติไม่สมบูรณ์, บ้า ๆ บอ ๆ.
【 ไม่ถูกโรคกัน 】แปลว่า: (ปาก) ก. เข้ากันไม่ได้, ไม่ถูกนิสัยกัน.
【 ไม่ทัน 】แปลว่า: ว. ใช้ประกอบหน้ากริยาหมายความว่า ยังมิได้ตั้งตัวตั้งใจ ทําให้
พลาดไป เช่น ไม่ทันฟัง ไม่ทันคิด, ใช้ประกอบหลังกริยาหมายความว่า
ไม่มีความสามารถที่จะติดตามเรื่องได้ทัน เช่น ฟังไม่ทัน พูดไม่ทัน คิดไม่ทัน.
【 ไม่เป็นการ 】แปลว่า: ก. ไม่ได้ผล, ไม่สำเร็จ, เช่น เห็นจะไม่เป็นการ.
【 ไม่เป็นท่า 】แปลว่า: ก. หมดรูป, ไม่เข้าท่า, ไม่ได้ความ, เช่น แพ้ไม่เป็นท่า.
【 ไม่เป็นเรื่อง, ไม่เป็นเรื่องเป็นราว 】แปลว่า: ว. ไม่มีสาระ เช่น เรื่องไม่เป็นเรื่อง.
【 ไม่เป็นโล้เป็นพาย 】แปลว่า: ก. ไม่ได้เรื่องได้ราว, จับจด, ไม่จริงจัง, เช่น ทำงานไม่เป็นโล้เป็นพาย.
【 ไม่เป็นสุข 】แปลว่า: ว. ไม่มีความสุข.
【 ไม่เป็นอัน 】แปลว่า: ว. ใช้นำหน้ากริยามีความหมายไปในลักษณะที่ไม่สะดวก เช่น
ไม่เป็นอันกิน ไม่เป็นอันนอน.
【 ไม่พูดพร่ำทำเพลง 】แปลว่า: (สํา) ว. ไม่รอให้ชักช้า, ทันทีทันใด.
【 ไม่ฟังเสียง 】แปลว่า: ก. ดื้อดึง, ไม่ยอมเชื่อฟัง.
【 ไม่มีเงาหัว 】แปลว่า: (สำ) ก. เป็นลางว่าจะตายร้าย.
【 ไม่มีปี่มีกลอง, ไม่มีปี่มีขลุ่ย 】แปลว่า: (สํา) ก. ไม่มีเค้า เช่น การที่เจ็บนั้นก็ไม่มีปี่มีกลอง.
(พระราชหัตถเลขา ร. ๗).
【 ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้ 】แปลว่า: (สํา) ก. ไม่มีเหตุย่อมไม่มีผล.
【 ไม่มีวันเสียละ 】แปลว่า: (ปาก) ว. ไม่มีทางจะเป็นไปได้.
【 ไม่ยี่หระ 】แปลว่า: ก. ไม่สะทกสะท้าน, ไม่ใยดี, เช่น ใครจะด่าว่าอย่างไร เขาก็ไม่ยี่หระ.
【 ไม่แยแส 】แปลว่า: ก. ไม่เป็นธุระ, ไม่เกี่ยวข้อง.
ไม่รู้จักเสือเอาเรือเข้ามาจอด ไม่รู้จักมอดเอาไม้เข้ามาวาง (สํา)
ก. ทําสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะมีภัยแก่ตัว.
【 ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีน 】แปลว่า: (สํา) ก. ไม่รู้ความเป็นมาหรือพื้นเพ.
【 ไม่รู้ไม่ชี้ 】แปลว่า: ว. ไม่รับรู้, ไม่รับผิดชอบ, เช่น ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้.
【 ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ 】แปลว่า: (สํา) ก. ไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น, นอนหลับไม่รู้ นอนคู้ไม่เห็น.
【 ไม่ลงโบสถ์กัน 】แปลว่า: (ปาก) ก. ไม่ถูกกัน, ไม่ลงรอยกัน, เข้ากันไม่ได้.
【 ไม่ลดราวาศอก 】แปลว่า: ก. ไม่ยอมผ่อนปรน เช่น เถียงไม่ลดราวาศอก.
【 ไม่ลืมหูลืมตา 】แปลว่า: ว. งมงาย เช่น หลงจนไม่ลืมหูลืมตา.
【 ไม่เล่นด้วย 】แปลว่า: ก. ไม่ร่วมด้วย, ไม่เอาด้วย, เช่น เรื่องนี้ไม่เล่นด้วย.
【 ไม่สู้ 】แปลว่า: ว. ไม่ค่อย เช่น ไม่สู้ดี คือ ไม่ค่อยดี.
【 ไม่หยุดหย่อน 】แปลว่า: ว. อาการที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง, ไม่เว้นระยะ, เช่น ทำงานไม่หยุดหย่อน.
【 ไม่หวาดไม่ไหว 】แปลว่า: ว. ไม่รู้จักหมด เช่น กินไม่หวาดไม่ไหว.
【 ไม่หือไม่อือ 】แปลว่า: (ปาก) ว. ไม่ตอบ, ไม่ขานรับ, เช่น เรียกแล้วก็ยังไม่หือไม่อือ.
【 ไม่เห็นจะ 】แปลว่า: ว. ใช้ประกอบแสดงความเห็นหรือความรู้สึกในลักษณะที่ว่าไม่
สมควรที่จะ ไม่น่าจะ รู้สึกว่าไม่ เช่น ไม่เห็นจะน่ารักเลย ไม่เห็นจะน่ากลัวเลย.
【 ไม่เห็นน้ำตัดกระบอก ไม่เห็นกระรอกก่งหน้าไม้ 】แปลว่า: (สํา) ว. ด่วนทําไปทั้ง ๆ
ที่ยังไม่ถึงเวลาอันสมควร.
【 ไม่เหลือบ่ากว่าแรง 】แปลว่า: (สํา) ว. ไม่เกินความสามารถที่จะทําได้.
【 ไม่อินังขังขอบ 】แปลว่า: ก. ไม่เอาใจใส่, ไม่ดูแล, ไม่นำพา.
【 ไม่เออออห่อหมก 】แปลว่า: (สํา) ก. ไม่ตกลงด้วย, ไม่ยินยอม.
【 ไม่เอาการเอางาน, ไม่เอางานเอาการ 】แปลว่า: ก. ไม่ตั้งใจทำการงานด้วยความขยันขันแข็ง.
【 ไม่เอาความ 】แปลว่า: ก. ไม่ฟ้องร้องเอาความผิดตามกฎหมาย.
【 ไม่เอาถ่าน 】แปลว่า: ก. ไม่รักดี.
【 ไม่เอาธุระ 】แปลว่า: ก. ปล่อยปละละเลย, ไม่เอาใจใส่.
【 ไม่เอาพี่เอาน้อง 】แปลว่า: ก. ไม่เอื้อเฟื้อจุนเจือญาติพี่น้อง.
【 ไม้ ๑ 】แปลว่า: น. คํารวมเรียกพืชทั่วไป โดยปรกติมีราก ลําต้น กิ่ง ก้าน และใบ, เรียกเนื้อของ
ต้นไม้ที่ใช้ทําสิ่งของต่าง ๆ มีลักษณะเป็นท่อน แผ่น หรือดุ้น เป็นต้น, คําประกอบ
หน้าสิ่งของบางอย่างที่มีลักษณะยาวซึ่งทําด้วยไม้หรือเดิมทําด้วยไม้ เช่น ไม้กวาด
ไม้พาย ไม้เท้า ไม้จิ้มฟัน, คํานําหน้าบอกประเภทต้นไม้ เช่น ไม้ยาง ไม้ดํา ไม้แดง,
ท่ารําและท่าตีกระบี่กระบองท่าหนึ่ง ๆ เรียกว่า ไม้หนึ่ง ๆ, โดยปริยายหมายความว่า
ท่าที เช่น เขาจะมาไม้ไหน, ลักษณนามเรียกของเช่นปลาย่างที่เสียบไม้เรียงเป็น
ตับว่า ปลาไม้หนึ่ง ปลา ๒ ไม้, เรียกผ้าที่ม้วนโดยมีไม้อยู่ข้างในว่า ผ้าไม้หนึ่ง
ผ้า ๒ ไม้; เรียกลักษณะของสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไทยที่ย่อตรงมุมของฐาน
แท่น เสา หรือเครื่องยอดเป็นมุมเล็ก ๆ มุมละ ๓ มุม รวม ๔ มุมใหญ่ ได้ ๑๒ มุมเล็ก
ว่า ย่อไม้สิบสอง หรือ ย่อมุมไม้สิบสอง แม้ย่อมากกว่ามุมละ ๓ ก็ยังเรียกว่า
ย่อไม้สิบสอง หรือ ย่อมุมไม้สิบสอง.
【 ไม้กง 】แปลว่า: น. ไม้สำหรับดีดฝ้าย มีรูปเหมือนคันธนู, กง หรือ ไม้กงดีดฝ้าย ก็ว่า.
【 ไม้กระดาน 】แปลว่า: น. ไม้ซุงที่เลื่อยออกเป็นแผ่น ๆ สำหรับปูพื้นหรือทำฝาเรือนเป็นต้น,
ถ้าใช้ปูพื้น เรียกว่า กระดานพื้น, ถ้าใช้ทำฝา เรียกว่า ไม้ฝา, เรียกเรือนไม้จริงที่ฝา
ทำด้วยไม้กระดานว่า เรือนฝากระดาน.
เพลิงชนิดต่าง ๆ เช่น จู้จี้ นกบิน ฝอยทอง ล่ามชนวนให้ต่อกัน เวลาจุดจะแตกเป็นระยะ ๆ;
ดอกไม้กระถางเล็ก ๆ ใช้ไม้โสนทำ สำหรับถวายพระในเวลาเข้าพรรษา.
【 ไม้กระถาง 】แปลว่า: น. ดอกไม้เพลิงชนิดหนึ่ง ใส่ในกระถาง ลำต้นเป็นต้นไม้แห้งผูกดอกไม้
【 ไม้กระบอง 】แปลว่า: น. ไม้สั้นสำหรับใช้ตี มีรูปกลมบ้าง เหลี่ยมบ้าง คล้ายพลองแต่สั้นกว่า.
【 ไม้กลัด 】แปลว่า: น. สิ่งที่มีปลายแหลม ๒ ข้าง โดยมากทำด้วยไม้ไผ่เหลาเล็ก ๆ หรือ
ก้านมะพร้าวตัดเป็นท่อนสั้น ๆ สำหรับใช้แทงขัดกระทงหรือใบตองที่ห่อขนม
เป็นต้น; ไม้ไผ่เหลาเป็นอันเล็ก ๆ ปลายเรียวโคนใหญ่ ใช้ขัดมุ่นผมจุกเด็ก.
【 ไม้กวาด 】แปลว่า: น. สิ่งที่ใช้กวาด ทำด้วยทางมะพร้าวเป็นต้น มัดเป็นกำ ๆ.
【 ไม้กางเขน 】แปลว่า: น. วัตถุเป็นรูปเหมือนคนยืนกางแขน (?)ทำด้วยไม้หรือโลหะ
เป็นต้นเป็นเครื่องหมายคริสต์ศาสนา.
【 ไม้กำมะลอ 】แปลว่า: น. ไม้เนื้ออ่อนที่ไม่ใช่ไม้แก่น เช่น ไม้ฉำฉา ไม้จามจุรี;
ไม้ดัดแบบหนึ่งที่มีหุ่นวนเวียนลงพื้นดินโดยไม่กลับหุ่นขึ้น.
【 ไม้เกาหลัง 】แปลว่า: น. ไม้ด้ามยาว ปลายด้านหนึ่งมักทำเป็นรูปมือ สำหรับใช้เกาหลัง,
ราชาศัพท์ ใช้ว่า ฉลองได.
【 ไม้ใกล้ฝั่ง 】แปลว่า: (สำ) ว. แก่ใกล้จะตาย.
【 ไม้ขบวน 】แปลว่า: น. ไม้ดัดแบบหนึ่งที่มีหุ่นตรง แล้วดัดวนเวียนอย่างใดก็ได้ แต่เมื่อวน
ถึงยอดแล้ว ยอดต้องชี้ตรงกับลำต้นพอดี.
【 ไม้ขัดหม้อ 】แปลว่า: น. ไม้ทำเป็นชิ้นบาง ๆ ยาวประมาณ ๑ ศอก ใช้สอดขัดที่หูและ
ฝาหม้ออะลูมิเนียมในเวลาเช็ดน้ำข้าว.
【 ไม้ขาเขียด 】แปลว่า: น. ไม้เรียวที่ปลายแตกแยกออกเป็น ๒ แฉก.
【 ไม้ข้างควาย 】แปลว่า: น. ไม้ขนาบสันหลังคา ๒ ข้างจากหลบมีไม้เสียบหนูกลัดยึดให้แน่น.
【 ไม้ขี้ฉ้อ 】แปลว่า: น. ไม้เรียวที่ปลายแตกแยกเป็น ๒ แฉก ที่เรียกว่า ไม้ขี้ฉ้อ เพราะตี
ครั้งเดียวได้ ๒ แนวเท่ากับตี ๒ ครั้ง.
【 ไม้ขีดไฟ 】แปลว่า: น. เครื่องขีดไฟชนิดหนึ่งซึ่งใช้ก้านไม้หรือก้านกระดาษชุบปลาย
ข้างหนึ่งด้วยสารเคมีบางอย่างให้เป็นตุ่ม เรียกว่า หัวไม้ขีด มี ๒ ชนิด ชนิดหนึ่ง
ใช้ขีดกับผิวที่ฉาบด้วยสารเคมีซึ่งมีฟอสฟอรัสแดงเป็นองค์ประกอบสําคัญทํา
【 ไม้ที 】แปลว่า: น. ไม้บรรทัดขนาดยาว.
【 ไม้เท้า 】แปลว่า: น. ไม้หรือสิ่งอื่น ๆ สําหรับถือยันตัวหรือเดิน, ไม้สักกะเท้า ก็เรียก;
ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์อุตรภัทรบท มี ๒ ดวง, ดาวแรดตัวเมีย ดาวอุตตรภัทรบท
หรือ ดาวอุตตรภัททะ ก็เรียก.
【 ไม้นวม 】แปลว่า: น. ไม้ตีระนาดที่พันด้วยนวมทำให้มีเสียงทุ้ม, โดยปริยายหมายความว่า
วิธีการนิ่มนวล, ความอ่อนโยน, เช่น นักเรียนชั้นนี้ต้องใช้ไม้นวมจึงยอมเข้าเรียน.
【 ไม้นอกกอ 】แปลว่า: (สํา) น. คนที่ประพฤตินอกแบบแผนของวงศ์ตระกูล (มักใช้ในทางไม่ดี).
【 ไม้นิ้ว 】แปลว่า: น. ไม้เหลี่ยมท่อนยาว ๆ หน้า ๑ นิ้ว ใช้ทำระแนง เรียกว่า ไม้นิ้ว.
【 ไม้บรรทัด 】แปลว่า: น. อุปกรณ์การเขียนชนิดหนึ่งทําด้วยไม้เป็นต้น สําหรับทาบเป็นแนว
เพื่อขีดเส้นให้ตรง, (ปาก) เรียกสั้น ๆ ว่า บรรทัด.
【 ไม้เบื่อไม้เมา 】แปลว่า: ว. ไม่ลงรอยกัน, ขัดแย้งกันเป็นประจำ.
【 ไม้ใบ 】แปลว่า: น. ไม้ที่ปลูกไว้ดูใบ.
【 ไม้ประกับคัมภีร์ 】แปลว่า: น. ไม้แผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างยาวเท่าใบลาน ริมลอกบัว
ข้างหน้ามักเขียนลายปิดทองรดน้ำหรือประดับมุก ชุดหนึ่งมี ๒ แผ่น สำหรับประกับ
ด้านหน้าด้านหลังคัมภีร์ใบลาน.
【 ไม้ประดับ 】แปลว่า: น. ไม้ที่ปลูกไว้สำหรับประดับบ้านเรือนหรือสถานที่.
【 ไม้ป่าค่อม 】แปลว่า: น. ไม้ดัดแบบหนึ่ง ต้นเตี้ย มีกิ่งรอบต้นเป็นพุ่มกลม.
【 ไม้ป่าเดียวกัน 】แปลว่า: (สํา) น. พวกเดียวกัน.
【 ไม้เปิดปีก 】แปลว่า: น. ซุงที่เลื่อยเปิดปีกแล้วทั้ง ๔ ด้าน.
【 ไม้เป็น 】แปลว่า: น. ท่าสําคัญของกระบี่กระบองหรือมวยในการป้องกันตัวโดยใช้ปฏิภาณ
ไหวพริบแก้ไขให้พ้นภัยจากปรปักษ์เมื่อคราวเข้าที่คับขัน, ตรงข้ามกับ ไม้เด็ด
หรือ ไม้ตาย.
【 ไม้แปรรูป 】แปลว่า: น. ไม้ซุงที่เลื่อยเปิดปีกแล้วทำเป็นแผ่นกระดานเป็นต้น.
【 ไม้ผัดน้ำตาล 】แปลว่า: น. ไม้ที่ใช้หมุนผัดน้ำตาลโตนดให้ขาว.
【 ไม้ฝ้า, ไม้เพดาน 】แปลว่า: น. ไม้กระดานแผ่นบาง ๆ ใช้สำหรับตีทำฝ้าหรือเพดาน.
【 ไม้พุ่ม 】แปลว่า: น. ต้นไม้ที่มีกิ่งก้านรวมกันเป็นรูปคล้ายกระพุ่มมือ.
【 ไม้มอบ 】แปลว่า: น. ไม้ที่ตีเป็นขอบตามแนวเพดานห้องทั้ง ๔ ด้านเพื่อให้ดูเรียบร้อย
หรือเพื่อทับรอยต่อตอนมุมที่ฝาเรือน ๒ ด้านมาบรรจบกันหรือไม้ที่ตีประกบ
ด้านนอกของกราบเรือทั้ง ๒ ด้าน.
【 ไม้มืด 】แปลว่า: น. การลอบทําร้าย เช่น ถูกไม้มืดเล่นงาน.
【 ไม้มือ 】แปลว่า: น. คําเข้าคู่กัน หมายความว่า มือที่เคลื่อนไหว เช่น ไม้มืออยู่ไม่สุข
ทําไม้ทํามือ, ใช้ว่า มือไม้ ก็มี.
【 ไม้เมตร 】แปลว่า: น. เครื่องมือวัดความยาวทําด้วยไม้เป็นต้น ยาว ๑ เมตร.
【 ไม้แม่กำพอง 】แปลว่า: น. ไม้ที่ทับอยู่บนลูกกรงเรือนหรือเกวียน.
【 ไม้ยาว 】แปลว่า: น. ไม้พลองเป็นเครื่องต่อสู้ป้องกันตัวในการเล่น กระบี่กระบอง,
คู่กับ ไม้สั้น. /(ดู ไม้สั้น)./
【 ไม้ยืนต้น 】แปลว่า: น. ต้นไม้ใหญ่ที่มีผลและมีอายุยืนนาน, ไม้ต้น ก็เรียก.
【 ไม้ร่มนกจับ 】แปลว่า: (สํา) น. ผู้มีวาสนาย่อมมีคนมาพึ่งบารมี.
【 ไม้ระแนง 】แปลว่า: น. ไม้สี่เหลี่ยม หน้า ๑ นิ้ว ใช้ตีข้างบนกลอนหรือจันทัน สำหรับมุงหลังคา.
【 ไม้เรียว 】แปลว่า: น. ไม้ปลายเรียวเล็กคล้ายไม้แส้สําหรับตีเด็ก.
【 ไม้ล้มขอนนอนไพร 】แปลว่า: น. ไม้ในป่าที่ล้มตายเอง.
【 ไม้ล้มเงาหาย 】แปลว่า: (สํา) น. คนที่เคยมีวาสนาเมื่อตกตํ่าลงผู้ที่มาพึ่งบารมีก็หายหน้าไป.
【 ไม้ล้มลุก ๑ 】แปลว่า: น. ไม้ ๒ ขาสำหรับกว้านของหนักขึ้นไปไว้บนที่สูง เช่น เอาไม้ล้มลุกกว้าน
พระบรมโกศขึ้นบนเกริน.
【 ไม้ลอย 】แปลว่า: น. ชื่อการเล่นมีหกคะเมนบนปลายไม้ในงานพิธีใหญ่.
【 ไม้ลื่น 】แปลว่า: น. กระดานที่ตั้งสูงทอดต่ำลงไปด้านหนึ่ง ให้เด็กเล่นโดยนั่งไถลตัวลง,
กระดานลื่น ก็เรียก.
【 ไม้วา 】แปลว่า: น. ไม้เครื่องวัดความยาวมีกําหนด ๔ ศอก.
【 ไม้สอย 】แปลว่า: น. ไม้เหลาแหลมคล้ายขนเม่นสําหรับสอยผมทําเป็นไรผม, ไม้สําหรับสอย
ของสูง ๆ; ไม้สําหรับใช้, ใช้ประกอบกับคํา เครื่องใช้ เป็น เครื่องใช้ไม้สอย.
【 ไม้สะดึง 】แปลว่า: น. กรอบไม้หรือไม้แบบสำหรับขึงผ้าในการเย็บปักถักร้อย.
【 ไม้สักกะเท้า 】แปลว่า: น. ไม้เท้า.
【 ไม้สั้น 】แปลว่า: น. เครื่องต่อสู้ป้องกันตัวในการเล่นกระบี่กระบอง เป็นท่อนไม้ขนาดสั้น ๆ
ปลายด้านหนึ่งมีห่วงสำหรับสอดแขนเข้าไปถึงข้อศอก ปลายอีกด้านหนึ่งมี
ไม้หลัก ๒ อัน อันในสำหรับมือจับ อันนอกเป็นเครื่องป้องกันในเวลาต่อสู้,
ตรงข้าม กับ ไม้ยาว ซึ่งได้แก่พลองเป็นต้น.
【 ไม้สั้นไม้ยาว 】แปลว่า: น. เรียกวิธีเสี่ยงทายแบบหนึ่งว่าจับไม้สั้นไม้ยาว คือ ใช้ไม้เล็ก ๆ
ขนาดสั้นยาวลดหลั่นกันไป จํานวนเท่าคนที่จะจับ กําปลายไม้ให้โผล่เสมอกัน
มักตกลงกันว่า ผู้จับได้ไม้สั้นที่สุดเป็นผู้แพ้.
【 ไม้สามอัน 】แปลว่า: น. ชื่อเครื่องมือเล่นการพนันชนิดหนึ่งใช้ไม้กลม ๆ ๓ อัน ผูกเชือกไว้
อันหนึ่ง เจ้ามือกําไม้ ๓ อันไว้ให้ผู้เล่นจับ ถ้าจับได้อันที่ผูกเชือกไว้ เจ้ามือแพ้.
【 ไม้ส้าว 】แปลว่า: น. ไม้เส้า.
【 ไม้สีฟัน 】แปลว่า: น. ไม้ที่ทุบปลายแล้วใช้สีฟันแทนแปรงสีฟัน โดยมากจะเป็นกิ่งข่อย
หรือกิ่งไม้สีฟันคนทา.
【 ไม้สูง 】แปลว่า: น. งานช่างไม้ที่ต้องใช้ศิลปะชั้นสูง ทำสิ่งเกี่ยวกับเครื่องยอดเครื่องสูง เช่น
ยอดปราสาท ยอดเจดีย์ ยอดบุษบก, เรียกช่างที่ทำงานในลักษณะเช่นนี้ว่า ช่างไม้สูง,
เรียกการละเล่นที่ผู้เล่นจะต้องต่อขาให้สูงขึ้นด้วยไม้คู่หนึ่ง ส่วนมากเป็นไม้กระบอก
มีลูกทอยสำหรับเหยียบว่า เล่นเดินไม้สูง, เรียกการละเล่นไต่ลวดตีลังกาว่า เล่นไม้สูง;
เรียกเพลงกระบี่กระบองซึ่งเป็นเพลงชั้นสูง; โดยปริยายหมายความว่า ใช้เล่ห์เหลี่ยม
ฉลาดเกินตัว เช่น เขามาไม้สูง.
【 ไม้เส้า 】แปลว่า: น. ไม้ยาวสำหรับยื่นไปช่วยคนตกน้ำในเวลาเรือพระประเทียบล่ม,
ไม้กระทุ้งให้จังหวะในเรือดั้งในกระบวนพยุหยาตรา; ไม้ยาวสำหรับสอยหรือค้ำ;
ไม้ยาวสำหรับชูเพนียดนกต่อขึ้นบนต้นไม้; ไม้ส้าว ก็ว่า.
【 ไม้เสียบหนู ๑ 】แปลว่า: น. ไม้ที่เสียบขัดกับไม้ข้างควายที่ขนาบจากหลบหลังคาเรือน.
【 ไม้หกเหียน 】แปลว่า: น. ไม้ดัดแบบหนึ่งที่มีหุ่นหักลงดิน แล้ววกกลับขึ้นมา.
【 ไม้หมอน 】แปลว่า: น. ไม้กลมยาวสำหรับรองรับของเวลาเคลื่อนย้าย; ท่อนไม้สี่เหลี่ยม
สําหรับหนุนหรือรองรับรางรถไฟ.
【 ไม้หมุน 】แปลว่า: น. ชื่อการพนันชนิดหนึ่งทําเป็นไม้แป้นกลม ๆ เขียนแบ่งเป็นช่อง
มีเข็มชี้วางตามแบน ใช้หมุน เมื่อเข็มชี้ไปหยุดตรงช่องที่แทง ก็ถูก; เรียก
ไม้กลม ๆ สําหรับปาดปากสัดข้าวว่า ไม้หมุน.
【 ไม้หลักปักขี้ควาย, ไม้หลักปักเลน 】แปลว่า: (สํา) ว. โลเล, ไม่แน่นอน, เช่น เหมือน
ไม้หลักปักเลนเอนไปมา. (สังข์ทอง).
【 ไม้หัวต้าย 】แปลว่า: น. ไม้หลักสำหรับปักกำกับหัวและท้ายเรือพระที่นั่งเวลาเทียบท่า.
【 ไม้หึ่ง 】แปลว่า: น. ชื่อการเล่นซึ่งประกอบด้วยไม้แม่หึ่งยาวประมาณศอกคืบ ๑ อัน
และลูกหึ่งยาวประมาณ ๑ คืบ ๑ อัน โดยแบ่งผู้เล่นเป็น ๒ ฝ่าย ฝ่ายละ ๓-๕ คน
ฝ่ายหนึ่งจะเอาลูกหึ่งวางขวางบนหลุมซึ่งขุดเป็นรางยาวประมาณ ๑ คืบ เรียกว่า
รางไม้หึ่ง แล้วใช้ไม้แม่หึ่งปักปลายลงในราง งัดลูกหึ่งออกไปให้อีกฝ่ายหนึ่งรับ
เมื่อฝ่ายรับรับลูกหึ่งได้ก็จะมาเป็นฝ่ายส่งบ้าง แต่ถ้าฝ่ายรับรับลูกไม่ได้ก็จะต้อง
วิ่งร้องหึ่งมาที่หลุม ในแต่ละถิ่นมีวิธีการเล่นต่าง ๆ กัน.
【 ไม้เหลี่ยม 】แปลว่า: น. ไม้ท่อนที่เลื่อยด้านข้างออกทั้ง ๔ ด้าน เป็นรูปสี่เหลี่ยม.
【 ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก 】แปลว่า: (สํา) อบรมสั่งสอนเด็กให้ประพฤติดีได้ง่ายกว่า
อบรมสั่งสอนผู้ใหญ่.
【 ไม้อัด 】แปลว่า: น. ไม้ที่ทําขึ้นโดยเอาไม้แผ่นบาง ๆ หลายแผ่นมาผนึกเข้าด้วยกัน.
【 ไม้เอนชาย 】แปลว่า: น. ไม้ดัดแบบหนึ่งที่มีต้นเอนไปข้างใดข้างหนึ่ง เหมือนไม้ที่อยู่ริมน้ำ.
【 ไม้ ๒ 】แปลว่า: น. ชื่อเครื่องหมายกํากับตัวอักษร เพื่อบอกระดับเสียง เช่น ? เรียกว่า ไม้จัตวา,
เพื่อบอกชนิดสระ เช่น ไ เรียกว่า ไม้มลาย, เพื่อให้อ่านซํ้า คือ ๆ เรียกว่า ไม้ยมก,
หรือเพื่อไม่ให้ออกเสียงอ่าน คือ ?เรียกว่า ไม้ทัณฑฆาต.
【 ไม้กากบาท 】แปลว่า: น. เครื่องหมายรูปดังนี้ + หรือดังนี้ x.
【 ไม้จัตวา 】แปลว่า: น. เครื่องหมายวรรณยุกต์ รูปดังนี้ ? บอกเสียงสูงสุดใน ๕ เสียง.
【 ไม้ตรี 】แปลว่า: น. เครื่องหมายวรรณยุกต์ รูปดังนี้ ?
【 ไม้ไต่คู้ 】แปลว่า: น. เครื่องหมายรูปดังนี้ ?.
【 ไม้ทัณฑฆาต 】แปลว่า: น. เครื่องหมายสําหรับฆ่าอักษรตัวที่ไม่ต้องออกเสียง รูปดังนี้ ?.
【 ไม้โท 】แปลว่า: น. เครื่องหมายวรรณยุกต์ รูปดังนี้ ?.
【 ไม้ผัด 】แปลว่า: น. เครื่องหมายสระ รูปดังนี้ ?, ไม้หันอากาศ ก็เรียก.
【 ไม้ฝนทอง 】แปลว่า: น. เครื่องหมายสระ รูปดังนี้ ?สำหรับเขียนบนพินทุ อิ เป็น สระอี,
ไม้เสียบหนู ก็เรียก.
【 ไม้มลาย 】แปลว่า: น. เครื่องหมายสระ รูปดังนี้ ไ.
【 ไม้ม้วน 】แปลว่า: น. เครื่องหมายสระ รูปดังนี้ ใ.
【 ไม้ยมก 】แปลว่า: น. เครื่องหมายรูปดังนี้ ๆ สําหรับอ่านซํ้าความหรือซํ้าคําข้างท้าย ๒ หน.
【 ไม้ยามักการ 】แปลว่า: น. เครื่องหมายบังคับให้อ่านพยัญชนะควบรูปดังนี้ ๎.
【 ไม้เสียบหนู ๒ 】แปลว่า: น. เครื่องหมายสระ รูปดังนี้ ‘ สำหรับเขียนบนพินทุ อิ เป็น สระอี,
ไม้ฝนทอง ก็เรียก.
【 ไม้หน้า 】แปลว่า: น. เครื่องหมายสระ รูปดังนี้ เ, แ.
【 ไม้หันอากาศ 】แปลว่า: น. ไม้ผัด.
【 ไม้เอก 】แปลว่า: น. เครื่องหมายวรรณยุกต์ รูปดังนี้ ?.
【 ไม้โอ 】แปลว่า: น. เครื่องหมายสระ รูปดังนี้ โ.
【 ไมกา 】แปลว่า: น. แร่ประเภทซิลิเกต มีหลายชนิด ชนิดที่สําคัญที่สุด ได้แก่ แร่มัสโคไวต์
มีสูตร KAl3Si3O10(OH)2 และแร่โฟลโกไพต์ มีสูตร KMg3AlSi3O10(OH)2
ลักษณะผิวเป็นมันวาว ลอกออกได้เป็นแผ่นบางโปร่งแสง ทนความร้อนได้ดี
ใช้ประโยชน์เป็นฉนวนความร้อนทําอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นต้น, แร่กลีบหิน ก็เรียก.
(อ. mica).
【 ไมครอน 】แปลว่า: [-คฺรอน] น. หน่วยวัดความยาว ๑ ไมครอนมีค่าเท่ากับ ๑ ใน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ของ
๑ เมตรหรือเท่ากับ ๑๐,๐๐๐ อังสตรอม ใช้สัญลักษณ์ mm, ไมโครเมตร ก็เรียก.
(อ. micron).
【 ไมโครกรัม 】แปลว่า: [-โคฺร-] น. หน่วยวัดนํ้าหนัก ๑ ไมโครกรัม มีค่าเท่ากับ ๑ ใน ๑,๐๐๐,๐๐๐
ของ ๑ กรัม ใช้สัญลักษณ์ mg. (อ. microgramme).
【 ไมโครฟิล์ม 】แปลว่า: [-โคฺรฟิม] น. ฟิล์มถ่ายรูปขนาดเล็กมากใช้สําหรับถ่ายบันทึกภาพของสิ่งต่าง ๆ
ให้มีขนาดย่อส่วนลงมาก ๆ เพื่อสะดวกแก่การเก็บรักษาไว้ และสามารถนํามาฉาย
เป็นภาพนิ่งขนาดขยายบนจอได้. (อ. microfilm).
【 ไมโครโฟน 】แปลว่า: [-โคฺร-] น. เครื่องที่ใช้สําหรับขยายเสียงให้ดังขึ้น, เครื่องที่ใช้สําหรับเปลี่ยน
คลื่นเสียงให้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่นในการส่งวิทยุ โทรศัพท์, มักเรียกกันสั้น ๆ
ว่า ไมค์. (อ. microphone).
【 ไมโครมิเตอร์ 】แปลว่า: [-โคฺร-] น. เครื่องมือที่ใช้สําหรับวัดระยะที่สั้นมาก และวัดมุมขนาดเล็ก
ให้ได้ผลอย่างละเอียด. (อ. micrometer).
【 ไมโครเมตร 】แปลว่า: [-โคฺร-] น. ไมครอน. (อ. micrometre).
【 ไมโครลิตร 】แปลว่า: [-โคฺร-] น. หน่วยวัดปริมาตร ๑ ไมโครลิตร มีค่าเท่ากับ ๑ ใน ๑,๐๐๐,๐๐๐
ของ ๑ ลิตร. (อ. microlitre).
【 ไมโครเวฟ 】แปลว่า: [-โคฺร-] น. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวช่วงคลื่นสั้นมาก, เรียกเตาอบที่ใช้
ไมโครเวฟทำให้ร้อนว่า เตาไมโครเวฟ. (อ. microwave).
【 ไม้ดำ 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นชนิด /Diospyros brandisiana/ Kurz ในวงศ์ Ebenaceae
เนื้อไม้แข็ง สีดํา ใช้ทําเครื่องเรือน.
【 ไม้แดง 】แปลว่า: น. ชื่อไม้ต้นชนิด /Xylia xylocarpa/ (Roxb.) Taub. var. /kerrii/ (Craib
【 et Hutch.) 】แปลว่า:
Nielsen ในวงศ์ Leguminosae เนื้อไม้แข็ง สีแดง ใช้ในการก่อสร้าง.
【 ไมตรี 】แปลว่า: [-ตฺรี] น. ความเป็นเพื่อน, ความหวังดีต่อกัน. (ส.; ป. เมตฺติ).
【 ไม้เท้ายายม่อม 】แปลว่า: น. ชื่อไม้พุ่มชนิด /Clerodendrum petasites/ S. Moore ในวงศ์
【 Labitae ดอกสีขาว 】แปลว่า:
ใบใช้สูบแทนกัญชา รากใช้ทํายาได้, พญารากเดียว ก็เรียก.
【 ไม้โพ 】แปลว่า: /ดู ทุมราชา ที่ ทุม, ทุม-/.
【 ไมยราบ 】แปลว่า: [ไมยะราบ] น. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด /Mimosa pudica/ L. ในวงศ์ Leguminosae
ใบคล้ายใบกระเฉด เมื่อถูกกระเทือนก็หุบราบไป.
【 ไมล์ 】แปลว่า: น. ชื่อมาตราวัดของอังกฤษ มีกําหนด ๑ ไมล์ เท่ากับ ๔๐ เส้น หรือ
๑.๖๐๙ กิโลเมตร. (อ. mile).
【 ไม้ล้มลุก ๑ 】แปลว่า: /ดูใน ไม้ ๑/.
【 ไม้ล้มลุก ๒ 】แปลว่า: น. พืชที่มีอายุชั่วคราว.
【 ไม้เลี้ยง 】แปลว่า: น. ชื่อไผ่ชนิด /Bambusa nana/ Roxb. ในวงศ์ Gramineae ลําเล็ก ไม่มีหนาม.
【 ไม้ไล่ 】แปลว่า: น. ชื่อไผ่ชนิด /Gigantochloa albociliata/ Munro ในวงศ์ Gramineae ลําแตกแขนง
ไม่มีหนาม; ไม้ต่าง ๆ.

See also  [NEW] Watch Knowledge (ศัพท์นาฬิกาที่ควนทราบนะครับ) | เรื่อง นาฬิกา - Nangdep.vn
See also  [NEW] Marks & Spencer รับรวมสูงสุด 14% | mark&spencer สาขา - Nangdep.vn

【 ไม้เขน 】แปลว่า: น. ไม้ดัดแบบหนึ่งที่มีกิ่งชี้ไปในทิศทางต่าง ๆ กัน ๓ ทาง.
【 ไม้แข็ง 】แปลว่า: น. ไม้ตีระนาดที่ไม่ได้พันด้วยนวม ทำให้มีเสียงกร้าว, โดยปริยาย
หมายความว่า วิธีการเฉียบขาด, อำนาจเด็ดขาด, เช่น เด็กคนนี้ต้องใช้ไม้แข็ง
จึงจะปราบอยู่.
【 ไม้คมแฝก 】แปลว่า: น. อาวุธชนิดหนึ่ง ทําด้วยไม้เนื้อแข็ง ลักษณะเป็นท่อนยาวประมาณ
๑ ศอก ปลายหน้าตัดมีลักษณะเป็นเหลี่ยมอย่างขนมเปียกปูน ด้านมือจับจะลบ
เหลี่ยมออกและมีเชือกร้อยสำหรับคล้องข้อมือจับ.
【 ไม้ควักปูน 】แปลว่า: น. ไม้หรือโลหะที่ทำรูปร่างคล้ายพายแต่เล็กมาก สำหรับควักปูน
ในเต้ามาป้ายพลู.
【 ไม้ค้อน 】แปลว่า: น. ไม้ที่ทำจากเหง้าไม้ไผ่ ใช้ตีระฆังเป็นต้น; เครื่องมือโลหะรูปร่าง
คล้ายตะลุมพุก แต่เล็กกว่ามาก สำหรับตีทองคำให้เป็นแผ่นทองคำเปลว, เครื่องมือ
ทำด้วยไม้รูปร่างคล้ายตะลุมพุก สำหรับเคาะกระดาษสาเป็นต้นให้เป็นแผ่นเพื่อใช้
เป็นใบซับทองคำเปลว.
(รูปภาพ ไม้ค้อน)
【 ไม้คอสอง 】แปลว่า: น. ไม้กำกับปลายเสาเรือนอยู่ถัดจากอเสลงมา.
【 ไม้คาน 】แปลว่า: น. ไม้สำหรับหาบหรือหามสิ่งของต่าง ๆ.
【 ไม้คาบ 】แปลว่า: น. ไม้สำหรับบีบนวดงวงตาล.
【 ไม้ค้ำโพธิ์ 】แปลว่า: น. ไม้สำหรับค้ำกิ่งโพธิ์ ทำด้วยไม้จริงหรือไม้ไผ่ ปลายมีง่าม
นิยมหุ้มผ้าแดงและผ้าขาว.
【 ไม้คิว 】แปลว่า: น. ไม้ที่ใช้แทงลูกกลมสีต่าง ๆ ในกีฬาบิลเลียดหรือสนุกเกอร์. (อ. cue).
【 ไม้แคะหู, ไม้ควักหู 】แปลว่า: น. เครื่องมือชนิดหนึ่งทำด้วยโลหะหรืองาเป็นต้น ปลายโค้ง
หรืองอคล้ายจวัก สำหรับแคะและควักขี้หู.
【 ไม้งก 】แปลว่า: น. ไม้รูปคล้ายตะลุมพุกสำหรับควาญท้ายตีช้างเมื่อต้องการให้ช้างไปเร็ว.
【 ไม้งามกระรอกเจาะ 】แปลว่า: (สํา) น. หญิงสวยที่ไม่บริสุทธิ์.
【 ไม้จริง 】แปลว่า: น. คำรวมเรียกไม้ต่าง ๆ ที่มีเนื้อแข็ง เว้นไม้ไผ่.
【 ไม้จั่วไพ่ 】แปลว่า: น. ไม้ที่ใช้ช่วยในการเปิดไพ่หรือลากไพ่เล่นไพ่ตองจากในกอง
ออกมาจั่วในการเล่นไพ่ตอง.
【 ไม้จำปา 】แปลว่า: น. ลำไม้ไผ่ที่จักปลายด้านหนึ่งเป็น ๔-๕ แฉก แล้วใส่กะลาลงไปเพื่อให้
ปลายบาน, ใช้สอยผลไม้, ถ้าเอามะพร้าวลูกเล็ก ๆ ใส่ลงไปแล้วมีชิ้นไม้ขัดทแยง
สกัดลูกมะพร้าวไว้ใช้สำหรับขุดดินจากหลุมที่ขุดไว้ลึกประมาณ ๑ แขน.
【 ไม้จิ้มฟัน 】แปลว่า: น. ไม้ชิ้นเล็ก ๆ ปลายแหลม ใช้แคะเศษอาหารในซอกฟัน.
【 ไม้ฉาก 】แปลว่า: น. เครื่องมือเขียนแบบก่อสร้าง ชุดหนึ่งมี ๓ อัน อันหนึ่งมีรูปอย่าง
พยัญชนะรูป T อันหนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ที่มุมหนึ่งมี ๙๐? อีก
๒ มุม มุมละ ๔๕ ? และอันหนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ที่มุมหนึ่งมี ๙๐?
อีก ๒ มุม มุมหนึ่งมี ๖๐? กับอีกมุมหนึ่ง ๓๐?; ไม้ดัดแบบหนึ่งซึ่งดัดลำต้น
และกิ่งให้เป็นมุมฉาก.
【 ไม้ซาง 】แปลว่า: น. ไม้ไผ่ลำเล็ก ๆ เนื้อบาง ลำปล้องโต เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
๐.๕-๑ เซนติเมตร มีช่วงลำปล้องยาวประมาณ ๗๐-๙๐ เซนติเมตร ใช้ทำเป็น
ลำกล้องเป่าลูกดอกหรือลูกดินเหนียวปั้นกลมเป็นต้น.
【 ไม้ซุง 】แปลว่า: น. ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ตัดเป็นท่อน ๆ ก่อนแปรรูป.
【 ไม้ญี่ปุ่น 】แปลว่า: น. ไม้ดัดแบบหนึ่งที่มีหุ่นย่อมาจากธรรมชาติของต้นไม้ในป่า
ไม่มีการแต่งช่อหรือพุ่มใบ.
【 ไม้ดอก 】แปลว่า: น. ไม้ที่ปลูกไว้ดูดอก.
【 ไม้ดัด 】แปลว่า: น. พรรณไม้ใหญ่ นิยมปลูกในกระถางและดัดกิ่งให้เป็นรูปต่าง ๆ
ตามที่ต้องการ.
【 ไม้ดำไม้แดง 】แปลว่า: น. เครื่องเล่นการพนันอย่างหนึ่ง ใช้ไม้ ๓ อัน ทาสีดำ สีแดง
และสีขาว เจ้ามือกำไม้ ทั้ง ๓ อันไว้ แล้วใช้ความไวปัดไม้อันหนึ่งลงในกล่อง
ให้ลูกค้าแทงสี ถ้าแทงผิดเจ้ามือกิน, ปลาดำปลาแดง หรือ อีดำอีแดง ก็เรียก.
【 ไม้เด็ด, ไม้ตาย 】แปลว่า: น. ท่าสําคัญในการต่อสู้กระบี่กระบองหรือมวยซึ่งทําให้ฝ่ายปรปักษ์
ไม่สามารถจะสู้ได้อีก, ตรงข้ามกับ ไม้เป็น, โดยปริยายหมายถึงวิธีการที่จะเอาชนะ
ศัตรูได้ เช่น เขาใช้ไม้ตาย เขามีไม้ตาย.
【 ไม้ต้น 】แปลว่า: น. ไม้ยืนต้น.
【 ไม้ตลก 】แปลว่า: น. ไม้ดัดแบบหนึ่งที่มีหัวโต เอารากมาทำเป็นต้นไม้ดัด มีรูปทรงคดงอไม่
เข้ารูปใด ๆ มีรากโผล่มาให้เห็น.
【 ไม้ตะพด 】แปลว่า: น. ไม้ถืออย่างหนึ่งทำด้วยไม้รวกเป็นต้น ยาวประมาณ ๑ เมตร.
【 ไม้ตับ 】แปลว่า: น. ไม้สำหรับหนีบปลาปิ้งไฟ ทำด้วยไม้ไผ่; ไม้ที่ใช้เป็นแกนสอดในเวลา
กรองจากแฝก หรือ คา เรียกว่า ไม้ตับจาก ไม้ตับแฝก.
【 ไม้ตาขอ 】แปลว่า: น. ไม้หรือเหล็กที่งอ ๆ สำหรับชัก เกี่ยว แขวนหรือสับ, ไม้ขอ หรือ
ไม้ตะขอ ก็ว่า.
【 ไม้ตายขาน 】แปลว่า: น. ไม้ที่ยืนต้นตายเองเป็นแถว ๆ.
【 ไม้ติ้ว 】แปลว่า: น. ไม้ซี่เล็ก ๆ ใช้สำหรับเป็นคะแนน เช่น ปักติ้ว นับติ้ว สำหรับเสี่ยงทาย
แล้วนำไปขึ้นใบเซียมซี เช่น สั่นติ้ว.
【 ไม้ตีพริก 】แปลว่า: น. สากไม้ตํานํ้าพริก ใช้ตํากับครกดิน, สากกะเบือ ก็เรียก.
【 ไม้ถ่อ 】แปลว่า: น. ไม้สำหรับยันแล้วดันให้เรือหรือแพเดินหรือหยุด.
【 ไม้ท่อน 】แปลว่า: น. ไม้ที่ตัดเป็นท่อน ๆ.
แนะนำ.

See also  [NEW] 15 วิธีทำงานอย่างมีความสุข ที่ไม่ยากอย่างที่คิด | ทํา งาน แล้ว ไม่มี ความ สุข - Nangdep.vn


We Can’t Stop – Miley Cyrus (Boyce Avenue feat. Bea Miller cover) on Spotify \u0026 Apple


Tickets + VIP Meet \u0026 Greets: http://smarturl.it/BATour
Spotify: http://smarturl.it/WCSSpotify
Apple: http://smarturl.it/WCSApple
iTunes: http://smarturl.it/WCSiTunesBA
Google: http://smarturl.it/WCSGoogle
Amazon: http://smarturl.it/WCSAmazon

🔔 Subscribe \u0026 make sure to enable all push notifications! 🔔
Watch more of our videos:
Acoustic Covers: https://www.youtube.com/watch?v=u5fETRyn9Qk\u0026list=PL0BD69368AB943C89\u0026index=1
Original Music Videos: http://youtube.com/playlist?list=PLE592C5463BB7915E\u0026playnext=1\u0026index=2
Cover Collaborations: http://youtube.com/playlist?list=PLB0A54526DAB9CF4E\u0026playnext=1\u0026index=2

Boyce Avenue:
Alejandro Manzano (Lead Vocals, Guitar, Piano): http://instagram.com/alejandroluismanzano
Fabian Manzano (Background Vocals, Guitar): http://instagram.com/fabianmanzano
Daniel Manzano (Background Vocals, Bass, Percussion): http://instagram.com/danielmanzano
Instagram: http://instagram.com/boyceavenue
Facebook: http://facebook.com/boyceavenue
Twitter: http://twitter.com/boyceavenue
Website: http://boyceavenue.com

Bea Miller:
Official Site
http://www.beamiller.com
Twitter
http://twitter.com/beatricemiller
YouTube
http://youtube.com/beabuzz1727
Facebook
http://facebook.com/beamiller

Boyce Avenue and Bea Miller cover \”We Can’t Stop\” by Miley Cyrus
BoyceAvenue BeaMiller WeCantStop MileyCyrus

We had the honor of coaching Bea Miller on the X Factor USA Season 2. We had a blast with her on the show and were pumped to get to work together again. She is an amazing talent and a good friend and we hope you all enjoy our collab together!

Audio \u0026 Video Produced by Alejandro Manzano \u0026 Daniel Manzano
Arrangement by Alejandro
Recorded \u0026 Engineered by Adam Barber
Mixed \u0026 Mastered by Adam Barber
Additional Mixing \u0026 Mastering by Alejandro \u0026 Daniel
Video by 3 Peace Productions

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

We Can't Stop - Miley Cyrus (Boyce Avenue feat. Bea Miller cover) on Spotify \u0026 Apple

[แปลไทย/lyrics] Jamie Miller – Here’s Your Perfect |


Jamie Miller Here’s Your Perfect
รูปภาพที่นำมาประกอบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเพลงต้นฉบับ
เนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปแรก ที่เค้าได้ทำการแปลเพลงนะคับ และตัวเค้าเองพึ่งเข้าวงการแปลเพลงเป็นครั้งแรก อาจจะแปลไม่สวยมากนัก แต่เค้าจะพัฒนาฝีมือตัวเองในการแปลเพลงขึ้นเรื่อยๆ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe ให้เค้าด้วยนะคับ!! 💖💖

[แปลไทย/lyrics] Jamie Miller - Here’s Your Perfect |

dhruv – double take (Official Audio)


\”double take\” is available on all streaming platforms

dhruv on instagram: https://www.instagram.com/dhrvie/
dhruv on twitter: https://twitter.com/dhrvie

dhruv - double take (Official Audio)

BRUH แปลว่าอะไร? ความหมายใหม่ที่ฝรั่งใช้กัน! | 1 minute this and that


ดีใจจัง ที่คุณตั้งใจพัฒนาทักษะ และเก่งขึ้นไปด้วยกัน ! 🧠🌟
อยากมาเรียนออนไลน์ด้วยกัน? 📚 📖
📋 วัดระดับภาษา เพื่อวางแผนการเรียนได้ ที่ selfassessment form ฟรี ! https://www.farangangmor.com/selfassessmentform/
หลักสูตรต่างๆ ของฝรั่งอั่งม้อ
21Day English Transformation รุ่น 3 เปิดรับสมัครแล้ววว กดดูที่นี่เลยค่า
https://bit.ly/3etTvmF
Think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษ พูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำ
https://www.farangangmor.com/course/thinkinenglish/
พูดฝรั่งได้ดั่งเสก Online Course
Conversation สนทนาลื่นไหล มั่นใจร้อยเปอร์
Pronunciation พูดเหมือนเด๊ะ ออกเสียงเป้ะเวอร์
https://forms.gle/tNNs8kso7XPmgmZB6
English for Career Development เรียนอังกฤษ ติดเทอร์โบ พูดได้โปรเติบโตในงานhttps://www.farangangmor.com/course/englishforcareerdevelopment/
คอร์ส Speak Brilliantly Excel at Public Speaking \u0026 Presentation in English พรีเซ้นต์เป็นภาษาอังกฤษ ได้โดดเด่น โดนใจ เป็นมืออาชีพ! https://www.farangangmor.com/course/speakbrilliantly/
Teach English It’s Cool สอนภาษาออนไลน์ได้ด้วยหลักสูตรนี้https://forms.gle/WzX8gZdwyS3QhM7s5_______________________________________________
ติดตามเราในช่องทางต่างๆ ให้ไม่พลาด content แบบนี้📱❤️
Facebook: ฝรั่งอั่งม้อ
https://www.facebook.com/KanaFarangAngmor/
IG: farang_angmor
https://www.instagram.com/farang_angmor/
LINE: @farangangmor
https://lin.ee/cjP5cGv
Tiktok: @farangangmor
https://vt.tiktok.com/A5GEg6/
Website: http://farangangmor.com/

BRUH แปลว่าอะไร? ความหมายใหม่ที่ฝรั่งใช้กัน! | 1 minute this and that

[THAISUB] keshi – SOMEBODY แปลไทย


ผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะครับ
ขอบคุณสำหรับไลค์ คอมเมนท์และsubscribeนะครับ
เห็นเเล้วมีกำลังใจที่จะทำผลงานต่อๆไปเรื่อยๆเลยครับ

มีเพลงอะไรอยากแนะนำบอกกันได้นะครับ 🙂
lyrics translated by takeyourb.
video by takeyourb.
keshisomebody
SONG : SOMEBODY
ARTIST : keshi
Listen to \”SOMEBODY\”: https://www.youtube.com/watch?v=uV2yMgh85qU

[THAISUB] keshi - SOMEBODY แปลไทย

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ miller แปลว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published.