Home » [NEW] มูลค่าเงินตามเวลา คืออะไร? Time Value of Money | เวลาคืออะไร – Nangdep.vn

[NEW] มูลค่าเงินตามเวลา คืออะไร? Time Value of Money | เวลาคืออะไร – Nangdep.vn

เวลาคืออะไร: คุณกำลังดูกระทู้

มูลค่าเงินตามเวลา คือ แนวคิดเกี่ยวกับมูลค่าของเงินจำนวนหนึ่งที่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตจากการนำเงินไปลงทุน และได้ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยในการคำนวณ มูลค่าเงินตามเวลา หรือ Time Value of Money จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ มูลค่าเงินในอนาคต (Future Value) และ มูลค่าเงินปัจจุบัน (Present value)

จากความหมายของ Time Value of Money หรือ มูลค่าเงินตามเวลา จะเห็นว่าในทางกลับกันถ้าหากว่ามีเงินจำนวนหนึ่งแล้วเก็บไว้เฉยๆ ไม่นำไปลงทุนอะไร มูลค่าของเงินก้อนนั้นก็จะลดลงเรื่อยๆ ตามอัตราเงินเฟ้อ (Inflation)

มูลค่าเงินในอนาคตของ มูลค่าเงินตามเวลา คือ การคำนวณหาว่ามูลค่าของเงินลงทุนจำนวนหนึ่งที่ได้ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง เมื่อเวลาผ่านไปจะเพิ่มเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ เช่น เมื่อผ่านไป 10 ปี มูลค่าของเงิน 100 บาทจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่

มูลค่าของเงินในปัจจุบัน คือ การหาว่าถ้าต้องการเงินจำนวนหนึ่งในอนาคตด้วยการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง จะต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นเท่าไหร่

วิธีคำนวณ และ สูตร มูลค่าเงินตามเวลา

มูลค่าเงินตามเวลา หรือ Time Value of Money จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ Future Value และ Present Value ตามที่อธิบายไว้ในตอนต้น แต่ทั้ง 2 กรณีจริงๆ แล้วใช้สูตรคำนวณเดียวกัน เพียงแต่จะกลับสิ่งที่ต้องการรู้ไปอยู่หน้าเท่ากับ (ดังนั้น ถ้าใครจำเป็นต้องจำสูตร จำเพียงแค่สูตรเดียวก็พอแล้ว)

อธิบายง่ายๆ วิธีหา มูลค่าเงินตามเวลา ทั้ง 2 วิธีนี้จะต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากรู้ มูลค่าเงินในอนาคต (Future Value) หรือต้องการรู้ มูลค่าเงินในปัจจุบัน (Present Value) นั่นเอง

สูตร มูลค่าเงินตามเวลา หรือ Time Value of Money (TVM) ทั้ง 2 แบบ

โดยตัวแปรจาก สูตร มูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money) แต่ละตัวแปรมีความหมาย ดังนี้

  1. PV ย่อมาจาก (Present Value) คือ มูลค่าเงินในปัจจุบัน
  2. FV ย่อมาจาก (Future Value) คือ มูลค่าเงินในอนาคต
  3. i คือ ผลตอบแทนจากการลงทุน (แปลง % เป็นทศนิยม)
  4. n คือ จำนวนปีที่ลงทุน

สำหรับวิธีคำนวณง่ายๆ ของการคำนวณ มูลค่าเงินตามเวลา คือ การแทนค่าของสูตรมูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money) ลงในสมการในช่อง search ของ Google ก็จะได้คำตอบจากเครื่องคิดเลขของ Google โดยอัตโนมัติ

See also  [Update] LEX tracking - Track Lazada Express eLogistics | ้ ลาซา ด้า - Nangdep.vn

หรืออีกวิธีคือหาใน Google ด้วยคำว่า Future Value Calculator หรือ Present Value Calculator แล้วใส่เลขแต่ละตัวแปรที่มีลงไปในเครื่องมือคำนวณ มูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money) ก็จะได้คำตอบง่ายๆ โดยไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขให้ปวดหัว

มูลค่าเงินในอนาคต (Future Value)

Future Value คือ การหาว่ามูลค่าของเงินจำนวนหนึ่งที่นำเงินไปลงทุน เมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนนั้นจะมีค่าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่ โดย Future Value รู้จักกันในอีกชื่อก็คือ ดอกเบี้ยทบต้น (Compound Interest) สำหรับประโยชน์ของ Future Value ที่นิยมใช้กันทั่วไปจะมีอยู่ 2 กรณีหลักๆ คือ

คำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคตที่เป็นอัตราผลตอบแทนคงที่ (Fixed Rate) ตัวอย่างเช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก และพันธบัตรรัฐบาล

ดอกเบี้ยเงินกู้ในกรณีที่คุณค้างชำระหนี้เป็นเวลานาน จากตัวอย่างการคำนวณด้านล่างถ้าเปลี่ยนเป็นนางสาว A ค้างชำระหนี้ 10,000 บาท 7 ปี โดยมีดอกเบี้ยปีละ 5% จำนวนเงิน 14,071 บาทของมูลค่าเงินตามเวลา Future Value คือ ยอดหนี้ของนางสาว A เมื่อเวลาผ่านไป 7 ปี

สำหรับวิธีคำนวณหรือสูตร มูลค่าเงินตามเวลา ในกรณีของมูลค่าเงินในอนาคต (Future Value) สามารถทำได้ง่ายๆ ตามสมการด้านล่าง

มูลค่าเงินในอนาคต หรือ Future Value = PV x (1+i)n

จากตัวแปรของสมการสูตร PV (Present Value) คือ มูลค่าเงิน ณ ปัจจุบันก่อนที่จะนำเงินไปลงทุน, i คือ ผลตอบแทนจากการนำเงินไปลงทุน (แปลง % เป็นทศนิยม), และ n คือ จำนวนปีที่ลงทุน

ตัวอย่างเช่น นางสาว A นำเงิน 10,000 บาทฝากธนาคารเป็นเวลา 7 ปี โดยธนาคารให้ดอกเบี้ยคงที่ 5% ต่อปี มาดูกันว่านางสาว A จะมีเงินเท่าไหร่เมื่อเวลาผ่านไป 7 ปี

เงินในอนาคตของนางสาว A หรือ Future Value จะเท่ากับ FV = 10,000 x (1 + 0.05)^7 = 14,071.0042

จากตัวอย่าง เมื่อเวลาผ่านไป 7 ปี มูลค่าเงินตามเวลา คือ 14,071 บาท ณ สิ้นปีที่ 7 ในลักษณะเดียวกับเส้นเวลาด้านล่าง

มูลค่าเงินปัจจุบัน (Present value) 

Present Value คือ การหามูลค่าปัจจุบันของเงินจำนวนหนึ่งด้วยมูลค่าของเงินที่ต้องการในอนาคต (Future Value) อธิบายง่ายๆ มูลค่าเงินปัจจุบันหรือ Present Value คือ การหาว่าถ้าต้องการมีเงินจำนวนหนึ่งในอนาคตโดยการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ จะต้องมีเงินต้นเท่าไหร่

ตัวอย่างเช่น นางสาว B ต้องการเงิน 600,000 บาทในอีก 6 ปีข้างหน้าเพื่อการเรียนต่อปริญญาโท โดยนางสาว B เลือกลงทุนด้วยด้วยการซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่ให้ผลตอบแทน 5% ต่อปี

จะเห็นว่าจากตัวอย่างสิ่งที่นางสาว B อยากรู้ก็คือจะต้องใช้เงินต้นเท่าไหร่จึงจะมีเงิน 6 แสนในอีก 6 ปี ซึ่งสามารถหาได้จากสูตร มูลค่าเงินตามเวลา ของมูลค่าเงินปัจจุบัน (Present Value) ดังนี้

มูลค่าปัจจุบัน หรือ Present value =  FV ÷ (1+i)n

จากสมการของสูตร มูลค่าเงินตามเวลา ตัวแปรแต่ละตัวมีความหมายดังนี้: FV คือ มูลค่าเงินในอนาคตที่ต้องการรู้, i คือ ผลตอบแทนจากการนำเงินไปลงทุน (แปลง % เป็นทศนิยม), และ n คือ จำนวนปีที่ลงทุน

จากตัวอย่างเดิมเงินต้นที่นางสาว B ต้องการจะหาได้จาก PV = 600,000 ÷ (1+0.05)^6 = 447,729.24 บาท

See also  [Update] 10 แอพตัวบล็อกโฆษณาที่ดีที่สุดสำหรับ Android (รุ่น 2021) | กําจัดโฆษณา android - Nangdep.vn

สรุป นางสาว B จะต้องมีเงินลงทุน (Present Value) 447,729.24 บาท เพื่อลงทุนในพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทน 5% เป็นเวลา 6 ปี จึงจะมีเงิน 600,000 บาทในสิ้นปีที่ 6 ของการลงทุน


AM กับ PM ใช้ต่างกันยังไง และใช้ตอนไหน? – English Tips EP.1


หลายคนอาจจะงงว่า AM กับ PM คืออะไร? ใช้ยังไง? และต้องใช้ตอนไหน? หลายคนรู้แล้วแต่ก็ยังสับสนอยู่ว่าตอนไหนใช้ AM ตอนไหนใช้ PM English Tips ตอนแรกวันนี้จะมาไขข้อสงสัย และมีเทคนิคทำความเข้าใจวิธีใช้แบบง่ายๆ มาให้ทุกคนได้ใช้อย่างถูกต้องกัน รับรองว่าจำง่าย ใช้ได้ และไม่ลืมแน่นอน
EnglishTips
อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษตัวต่อตัว หรือเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบบุฟเฟ่ต์
สมัครได้เลย ​https://www.unfoxenglish.com/
สอบถามแอดไลน์ ​https://lin.ee/5uEdKb7h
ติดตามช่อง YouTube ส่วนตัว
ช่องยูทูปของแล็คต้า https://www.youtube.com/lactawarakorn
ช่องยูทูปของเบล https://www.youtube.com/bellvittawut
ติดตามช่องทางอื่นๆ และพูดคุยกันได้ที่
ชุมชนคนรักภาษาอังกฤษ https://www.unfoxenglish.com
FB: https://www.facebook.com/unfoxenglish
Twitter: https://www.twitter.com/unfoxenglish
Lacta’s IG: https://www.instagram.com/lactawarakorn
Bell’s IG: https://www.instagram.com/toshiroz
ติดต่องาน
Email: [email protected]
Line: http://nav.cx/oOH1Q6T

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

AM กับ PM ใช้ต่างกันยังไง และใช้ตอนไหน? - English Tips EP.1

7 สัตว์ประหลาด ที่ผู้คนพบในอินเตอร์เน็ต


ตอนนี้ทุกคนสามารถสมัครเป็นสมาชิกรายเดือน เพื่อสนับสนุนช่องหลอนก่อนนอนได้โดยตรงแล้วนะครับ
และสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา โดยจะสามารถเข้าถึงสิทธิการใช้ป้ายสนับสนุนผีน้อยได้ในทุกคอมเม้นต์ และในไลฟ์สดจะมีอีโมจิพิเศษให้ใช้ครับ 😀
ดูรายละเอียดได้ที่
https://www.youtube.com/channel/UCE66E7Y7zRDaDdK_TAq6OPA

สติ๊กเกอร์ไลน์น่ารักเวอร์จากหลอนก่อนนอน ไอเท็มทีชาวหลอนต้องมี
https://store.line.me/stickershop/product/8312872/th

Originals
Scoree
https://youtube.com/shorts/c01p9AKlpKk?feature=share
[email protected]
https://vt.tiktok.com/ZSJE3wgKe/
[email protected]
https://vt.tiktok.com/ZSJET5Hhj/
[email protected]_activity_swap
https://vt.tiktok.com/ZSJETmch2/
u/TraditionalAd1008
[1] https://www.reddit.com/r/nextfuckinglevel/comments/puewha/this_is_not_cgi_this_is_a_reallife_creature_known/?utm_source=share\u0026utm_medium=web2x\u0026context=3
[2] https://youtu.be/8tyu4hqmxjk
[email protected]
https://vt.tiktok.com/ZSJET6XA7/
noname noname
https://youtu.be/77LDr_1znx8

เพจใหม่หลอนก่อนนอน (เพจจริงเพจนี้เพจเดียว)
https://bit.ly/3eAAD2a
ติดต่องาน ส่งข้อความได้ที่ EMAIL : [email protected]
หลอนก่อนนอน ฟังเรื่องผี

7 สัตว์ประหลาด ที่ผู้คนพบในอินเตอร์เน็ต

เมื่อโลกของเรามีถึง10มิติ! ทฤษฎี \”มิติเวลาที่แตกต่างกัน\” – Dimensional Universe


เมื่อเรากล่าวถึงถึง \”มิติเวลาที่แตกต่างกัน\” ในทางทฤษฎีพบว่าข้างหน้าเราและรอบๆตัวเรา มีสิ่งที่ปรากฎขึ้นอย่างมากมาย ที่อาจมองไม่เห็นเป็น ข้อจำกัดการสัมผัสการรับรู้ ของมนุษย์ คลื่นแสงหลายชนิด เช่น อินฟราเรด เรามองไม่เห็นแต่สัตว์บางชนิดมองเห็น ภาพทิวทัศน์เรามองเห็นเป็นสี แต่สัตว์บางชนิดมองเห็นเพียงสีขาวดำ
ความเป็นจริงในจักรวาลมีมากมายเกินจิตนาการ โดยเฉพาะเรื่องมิติที่แตกต่าง ภาพที่มองเห็นต่างมิติอาจเป็นอะตอมจุดเล็กที่ขยายใหญ่โต จนเห็นกลไกการระเบิดอยู่ภายใน หรือการมองเห็นย้อนลึกไปในอดีต มองเห็นภาพแห่งอนาคต ทั้งนี้อย่างน้อยทราบว่าต้องเกี่ยวข้องกับกาลเวลาในอวกาศ กลไกแรงโน้มถ่วง และแรงอื่นๆที่เกิดขึ้นในจักรวาล

10มิติ พหุจักรวาล คนใฝ่รู้
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Donate สนับสนุนเราได้ที่ : 0918063766
True Wallet \u0026 True money
หรือ : https://tipme.in.th/khonfairu2019
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Facebook fanpage : http://wow.in.th/f8qL
Discord : https://discord.gg/C8yyw3y
เข้ากลุ่มไลน์ : https://line.me/ti/g2/RNGSM7A3H6
YOUTUBE : https://bit.ly/2wmnMMQ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
❤ Thank for watching \u0026 support ❤
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

See also  [NEW] S&P Global Ratings | scb s&p500 - Nangdep.vn

เมื่อโลกของเรามีถึง10มิติ! ทฤษฎี \

เรื่อง เวลาคืออะไร? (ตอนต้น)


เวลาคืออะไร? ในความหมายเชิงฟิสิกส์
ทั้งในทฤษฎีของนิวตัน จนถึงสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์

เรื่อง เวลาคืออะไร? (ตอนต้น)

ฉันเป็นแฟนเธอหรือเปล่า – SEATWO(ซีทู) 【OFFICIAL MV】


ติดต่องานแสดง ได้ที่ 0892902833 คุณพีท

สามารถติดตามศิลปินได้ที่
แฟนเพจ Color room https://www.facebook.com/Amarit.Studi.
เพลง ฉันเป็นแฟนเธอหรือเปล่า
ศิลปิน: Sea Two
คำร้อง/ทำนอง: ปิ๊ก ขจร จารุกุล
เรียบเรียง: Steve Thai
Mixed \u0026 mastered by steve thai @1988homestudios

เนื้อเพลง ฉันเป็นแฟนเธอหรือเปล่า SEATWO ColorRoom

G D/F Csus2 Dsus2
เธอบอกคนนั้นไม่เคยสนใจ เขาดูเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปไม่เหมือนก่อน
G D/F Csus2 Dsus2
เรื่องราวความรักที่ดูว่าแน่นอน เมื่อมาถึงตอน ตอนหมดรักก็ทิ้งไป
Csus2 Bm7 Am7 Csus2 Dsus2
เธอบอกกับฉันลองคบกับเธอได้ไหม เพราะเธอดูว่าแน่ใจ ว่าฉันจะไม่เป็นอย่างเขา
Csus2 Bm7 Am7 Csus2 Dsus2
แต่มาวันนี้ไม่เห็นจะมาสนใจ และบางคราวก็หายไป ด้วยเหตุอะไรที่เป็นอย่างนี้
G D/F
ฉันเป็นแฟนเธอหรือเปล่า หรือแค่คุยแก้เหงากัน
Em7 Bm7 Csus2 Dsus2
รู้ไหมใจมันคิดไปไกล ฝันกลางวันว่าเธอให้ความสำคัญ
G D/F
ไม่อยากจะคิดเลย คนที่เคยอยากคบกัน
Em7 Bm7 Csus2 Dsus2
เธอแค่เพียงอยากแกล้งกัน ประชดกัน เพื่อให้ใครบางคนหึงเธอหรือเปล่า
Csus2 Em9 G D/F Em7
ไม่รักกันจริงทำไมไม่พูดมา ปล่อยเรื่องราวค้างคาเฉยชาเนินนานจนปวดใจ
Csus2 Dsus2 G D/F Em7
ไอ้ฉันมันจริงแต่เธอไม่เหลือใจ ก็เมื่อคนจะไปยังไงก็คงต้องลา
Csus2 Dsus2
รีบไปเถอะนะ อย่าเสียเวลาอย่างนี้
Solo: Em7 Dsus2 / Csus2 Bm7 / Am7 Bm7 / F / Dsus2
(/)
G / D/F Em7 Bm7 Csus2 Dsus2
ว่าเธอแค่เพียงอยากแกล้งกัน โวโฮ… ก็เพื่อให้ใครบางคนหึงเธอหรือเปล่า

ดาวน์โหลดเพลง \”ฉันเป็นแฟนเธอหรือเปล่า \” โทร 49227235 ได้ทั้งริงโทน เต็มเพลง และเสียงรอสาย
🎧 รับฟังได้แล้วทาง Music Streaming
Youtube Music : https://music.youtube.com/watch?v=T2Ha1igY1k
Spotify : https://open.spotify.com/track/1tkT9tj4zBaWPidmI0MqQe?si=yYUM2laSQWu0oDkXPWtpww
JOOX : https://open.joox.com/s/rd?k=16Qx
Apple Music : https://music.apple.com/th/album/1535416775
TrueID Music : coming soon
Tidal Music : https://tidal.com/browse/track/158165400
ฉันเป็นแฟนเธอหรือเปล่า SEATWO

ฉันเป็นแฟนเธอหรือเปล่า - SEATWO(ซีทู) 【OFFICIAL MV】

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เวลาคืออะไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *