Home » [NEW] | รง 4 คือ อะไร – Nangdep.vn

[NEW] | รง 4 คือ อะไร – Nangdep.vn

รง 4 คือ อะไร: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

79

SHARES

Share

Tweet

ระบบสุขภาพคือ ระบบความสัมพันธ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยองค์กร ผู้คน และการกระทำร่วมกันโดยมีเจตนาในการส่งเสริมฟื้นฟูการทำงานของร่างกาย ป้องกันโรค และรักษาสุขภาพ เพื่อผลในเชิงบวกต่อสุขภาพของประชาชนในแต่ละระดับ ไม่ว่าจะเป็นในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน หรือระดับประเทศ ขึ้นอยู่กับการกำหนดขอบเขตของระบบสุขภาพนั้นๆ ช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งทางสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ ป้องกันอันตรายจากโรคภัยต่างๆ

วัตถุประสงค์หลักของระบบสุขภาพ

ระบบสุขภาพจะมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ข้อ คือ

  1. ช่วยให้สุขภาพของประชากรในขอบเขตการดูแลดีขึ้น
  2. ตอบสนองต่อความคาดหวังด้านสุขภาพของประชาชน
  3. คุ้มครองดูแลและช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของประชาชนที่เกิดจากการเจ็บป่วย
  4. มีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน

ระบบสุขภาพคืออะไร

องค์ประกอบพื้นฐานของระบบสุขภาพ

การที่ระบบสุขภาพจะสามารถดำเนินการต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ จำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบรวมกันหลายอย่าง โดยองค์ประกอบพื้นฐานหรือระบบย่อยที่เป็นพื้นฐานสำคัญของระบบสุขภาพมีอยู่ 6 ข้อ  (The Six Building Blocks of Health Systems) ได้แก่

  1. การให้บริการด้านสุขภาพ

การให้บริการด้านสุขภาพ  (Health Services) คือ การบริการที่สามารถดำเนินการตามหลักวิธีทางสุขภาพที่ถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีคุณภาพดี เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการบริการได้รับการบริการสุขภาพอย่างเหมาะสม โดยผู้รับบริการจะต้องเข้าถึงบริการสุขภาพได้โดยปราศจากอุปสรรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุปสรรคการเดินทาง ค่าใช้จ่าย ภาษา หรือวัฒนธรรม กระบวนการรักษาจะต้องมีขั้นตอนที่เป็นระบบระเบียบ สามารถประสานงานกันได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถรับบริการได้อย่างเหมาะสมรวดเร็วและไม่เกิดปัญหาติดขัด การให้บริการสุขภาพจะมีการใช้ทรัพยากรตามความจำเป็น หลีกเลี่ยงความสิ้นเปลืองโดยใช้ทรัพยากรในการรักษาอย่างคุ้มค่าที่สุด

  1. บุคลากรผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

บุคลากรผู้ให้บริการด้านสุขภาพ (Health Workforce) คือ มีบุคลากรด้านสุขภาพที่คอยทำหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างกระตือรือร้น มีความซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อหน้าที่ และมีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมุ่งหวังให้เกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ ทั้งข้อจำกัดในด้านเหตุการณ์ สถานที่ และทรัพยากรที่มีอยู่ จำนวนของบุคลากรจะต้องมีมากเพียงพอต่อความต้องการในการรับบริการสุขภาพของประชาชน และต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในงานด้านสุขภาพของตนเองอย่างเหมาสม สามารถให้บริการด้านสุขภาพได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ

  1. ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับสุขภาพ

ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับสุขภาพ (Health Information Systems) คือ ระบบที่มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ มีการจดบันทึก ประเมินผล จัดเวชระเบียน วิเคราะห์ วิจัย จัดการข่าวสารสุขภาพ และแจกจ่ายข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากรและประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพที่ผู้รับสามารถมั่นใจและเชื่อถือในข้อมูลได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารข้อมูลสุขภาพและการจัดการ ช่วยให้สามารถประเมินผลและปรับเปลี่ยนการให้บริการให้ดีและเหมาะสมยิ่งขึ้นได้

  1. การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (Access to Essential Medicines) คือ การที่บุคลากรผู้ให้บริการด้านสุขภาพและผู้รับบริการทั่วไปสามารถเข้าถึงยารักษาโรค วัคซีน และเทคโนโลยีต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดูแลรักษาสุขภาพได้อย่างเหมาะสม โดยผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เหล่านั้นจะต้องได้คุณภาพ มีมาตรฐาน ปลอดภัย มีรายละเอียดข้อมูลวิธีใช้ที่ถูกต้องชัดเจน และมีการกำหนดราคาไม่ให้สูงมากเกินกว่าความเป็นจริง ซึ่งจะต้องมีการควบคุมการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เหล่านี้ให้ดี เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดูแลรักษาสุขภาพ

  1. ระบบการเงินการคลังสุขภาพ

ระบบการเงินการคลังสุขภาพ (Health Systems Financing) คือ การจัดการทางการเงินเพื่อบริหารงานด้านสุขภาพจะต้องมีเงินทุนมากเพียงพอ เพื่อให้บุคลากรผู้ทำหน้าที่ให้บริการสุขภาพมีงบประมาณมากเพียงพอที่จะสามารถจัดซื้อผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ ได้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนผู้เข้ารับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการรักษาที่เหมาะสมกับความจำเป็นทางด้านสุขภาพของตนเอง การบริหารจัดการด้านการเงินที่ดีจะช่วยให้สามารถกำหนดค่าใช้จ่ายในการรับบริการได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า ไม่สร้างภาระที่มากเกินไปแก่ผู้รับบริการ ทำให้ผู้รับบริการทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้โดยไม่มีอุปสรรคปัญหาด้านค่าใช้จ่าย

  1. ภาวะผู้นำและการอภิบาล

ภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance) คือ ต้องมีการกำหนดทิศทางการดำเนินการด้านสุขภาพ มีการวางกฎระเบียบในการทำงาน มีผู้ดูแลที่คอยควบคุมการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง โปร่งใส มีความเป็นธรรมต่อบุคลากรด้านสุขภาพ และต่อผู้เข้ารับบริการทุกคนอย่างเท่าเทียม ซึ่งจะมีการบริหารงานโดยมุ่งเน้นในการดูแลและจัดการกับปัญหาสุขภาพ เพื่อให้ทุกคนสามารถมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจดีอย่างยั่งยืน

ข้อมูลอ้างอิง

79

SHARES

Share

Tweet


เอสเอ็มอีเฮ! ไม่ต้องขอใบอนุญาต ร.ง.4 | เที่ยงวันทันกระแส | 13 พ.ค. 2562


See also  [NEW] Microsoft Office 2019 License แต่ละประเภทต่างกันอย่างไร | microsoft office คืออะไร - Nangdep.vn

ดำเนินรายการโดย คุณคณากร คงประทีป และ คุณนันทรัตน์ อรรถยากร
WEBSITE: https://www.smartsme.co.th
ดูออนไลน์ ที่ https://www.smartsme.co.th/live
YOUTUBE https://www.youtube.com/user/SmartSMETV
FACEBOOK: https://www.facebook.com/smartsme/
[email protected]: https://page.line.me/smartsme
TWITTER: https://twitter.com/smartsme_tv

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

เอสเอ็มอีเฮ! ไม่ต้องขอใบอนุญาต ร.ง.4 | เที่ยงวันทันกระแส | 13 พ.ค. 2562

เหตุใดถึงต้อง นั่งสมาธิให้ได้ฌาน 4


ท่านสามารถติดตามเรื่องเล่าธรรมะ และกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปธรรมะดีๆจากช่อง Bua Channel ได้ที่นี่
https://www.youtube.com/channel/UC1KG5bXJAQ7LqSrwjqMbXg

ติดตามฟังธรรมผ่านเพจ สำนักป่าพุทธภูมิ โพธิยาลัย
https://www.facebook.com/AnagarikaBhodhiyana/

บัวชาแนล เล่าเรื่องเล่าธรรม

เหตุใดถึงต้อง นั่งสมาธิให้ได้ฌาน 4

เมียหลวงควงปืน – GROUPทีมเมีย(รำไพ/เมย์/พร/จุ๊บแจง/ขวัญ) [ MV VERSION ]


เพลง : เมียหลวงควงปืน
ศิลปิน : ทีมเมีย
\rคำร้อง/ทำนอง : นิค สะเลอปี้
\rเรียบเรียง : นิค สะเลอปี้/ใบกะเพา/อาร์มโน๊ต ผีบอก
ติดต่องาน โทร.0887473659 พี่หนุ่ย พีอาร์พอดีม่วน
ติดต่องานโชว์ โทร.0837899325 พ่อเปิ้ล นาแก
sound https://drive.google.com/file/d/1sThr6uvPKtfKwToUnN6w0UIPFGZLZiwZ/view?usp=sharing

(เนื้อเพลง)
(รำไพ) ระยะ 5 เมตรฉันว่าฉันเล็งบ่พลาด
ถ้าบ่อยากชะตาขาด อย่าปฏิบัติเชิงชู้
นี่ผัวของใคร เธอน่าจะรู้ๆอยู่
ระวังเป็นศพนะหนู แม่เตือนแล้วเด้อ
(ขวัญ) ไม่ใช่เพื่อนเล่น อย่าเห็นว่าเป็นเรื่องง่าย
หรือเธอคิดว่าการตาย เป็นการพักผ่อนงั้นเรอ
บักเฒ่าอัพปรี กับนางชะนีขี้เห่อ
โอเค ถ้าเจ้าอยากเจอ เดี๋ยวสิจัดสักปัง
(จุ๊บแจง) กะอยากสิปล่อยให้เรื่องมันจบงามๆ แต่มันมาหยามฉันเลยสูน
ดูกคนละไซด์ เฮามันคนละรุ่น อยากหมุ่นเดี๋ยวสิจัดให้ บ่ต้องห่วง
(พร)เมียหลวงควงปืน จะคืนเขามาดีๆ หรือให้มีการตาย มันอดบ่ไหวแล้วเด้อ
อยากเจอเดี๋ยวจัด ต้องการลูกปืนสักนัดไหมพวกเล่นชู้
ก็รู้ว่าเขามีเมีย ยังมาทำนิสัยเสีย มาอ่อยมาเฟีย เดี๋ยวสิเจอลูกปืน
( เมย์ )ไม่ใช่เพื่อนเล่น อย่าเห็นว่าเป็นเรื่องง่าย
หรือเธอคิดว่าการตาย เป็นการพักผ่อนงั้นเรอ
บักเฒ่าอัพปรี กับนางชะนีขี้เห่อ
โอเค ถ้าเจ้าอยากเจอ เดี๋ยวสิจัดสักปัง ปัง ปัง ปะละลังปังปี้
(พร) กะอยากสิปล่อยให้เรื่องมันจบงามๆ แต่มันมาหยามฉันเลยสูน
(รำไพ) ดูกคนละไซด์ เฮามันคนละรุ่น อยากหมุ่นเดี๋ยวสิจัดให้ บ่ต้องห่วง
(เมย์ ) เมียหลวงควงปืน จะคืนเขามาดีๆ หรือให้มีการตาย มันอดบ่ไหวแล้วเด้อ
(ขวัญ ) อยากเจอเดี๋ยวจัด ต้องการลูกปืนสักนัดไหมพวกเล่นชู้
(จุ๊บแจง ) ก็รู้ว่าเขามีเมีย ยังมาทำนิสัยเสีย มาอ่อยมาเฟีย เดี๋ยวสิเจอลูกปืน
(เมย์)กะอยากสิปล่อยให้เรื่องมันจบงามๆ แต่มันมาหยามฉันเลยสูน
(ขวัญ) ดูกคนละไซด์ เฮามันคนละรุ่น อยากหมุ่นเดี๋ยวสิจัดให้ บ่ต้องห่วง
(รำไพ) เมียหลวงควงปืน จะคืนเขามาดีๆ หรือให้มีการตาย อดบ่ไหวแล้วเด้อ
(จุ๊บแจง)อยากเจอเดี๋ยว ต้องการลูกปืนสักนัดไหมพวกเล่นชู้
(พร)ก็รู้ว่าเขามีเธอ ยังมาทำนิสัยเสีย มาอ่อยมาเฟีย
(พร้อมกัน) เมียหลวงควงปืน จะคืนเขามาดีๆ หรือให้มีการตาย มันอดบ่ไหวแล้วเด้อ
อยากเจอเดี๋ยวจัด ต้องการลูกปืนสักนัดไหมพวกเล่นชู้
ก็รู้ว่าเขามีเมีย ยังมาทำนิสัยเสีย มาอ่อยมาเฟีย เดี๋ยวสิเจอลูกปืน
ดาวน์โหลดเพลง \”เมียหลวงควงปืน รำไพ แสงทอง, เมย์ จิราพร, พร จันทพร, จุ๊บแจง เจนจิรา, ขวัญ พัชรี\”
โทร 49228382 ได้ทั้งริงโทน เต็มเพลง และเสียงรอสาย
มีให้โหลดเป็นเสียงเรียกเข้า เสียงรอสาย ผ่านการโทรทางไลน์แล้ว ในไลน์เมโลดี้
► https://melody.line.me/melody/33165
🎧 รับฟังได้แล้วทาง Music Streaming
Youtube Music : https://music.youtube.com/watch?v=drHtXn42r9U
Spotify : https://open.spotify.com/album/3HdyFbSqzlbQL9b49m65mm?si=942a724dd0164c99
JOOX : https://www.joox.com/th/album/9XHefwTct5EliXHvHSylnw==
iTunes \u0026 Apple Music : https://music.apple.com/th/album/1579513107
iTunes Ringtone : https://itunes.apple.com/th/album/1580329152?app=itunes
TIDAL : https://tidal.com/browse/track/192986964
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZGJAEQjSa

See also  [NEW] ผู้นำเข้าสินค้าแม่และเด็ก, คาร์ซีท, รถเข็นเด็ก, เตียงเด็ก, ของเล่นเด็ก ลิขสิทธิ์แท้ : บริษัท คิดโด แปซิฟิค จำกัด | พา ว เวอร์ บาย ออนไลน์ - Nangdep.vn

เมียหลวงควงปืน - GROUPทีมเมีย(รำไพ/เมย์/พร/จุ๊บแจง/ขวัญ) [ MV VERSION ]

พุทธวจน อริยสัจ4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค


อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ กัลยาณวัตร ที่ตถาคตทรงฝากไว้
อานนท์ ! ก็กัลยาณวัตรอันเราตั้งไว้ในกาลนี้ ย่อมเป็นไป เพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว     เพื่อคลายกำหนัด   เพื่อดับ  เพื่อความสงบระงับ  เพื่อรู้ยิ่ง   เพื่อรู้พร้อม  เพื่อนิพพาน
อานนท์ ! กัลยาณวัตรนี้   เป็นอย่างไรเล่า ?    นี้คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ กล่าวคือ : สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ   สัมมาอาชีวะ   สัมมาวายามะ สัมมาสติ  
สัมมาสมาธิ.  อานนท์ ! เกี่ยวกับกัลยาณวัตรนั้น เราขอกล่าวกะเธอ โดยประการที่เธอทั้งหลาย จะพากัน   ประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้ : เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลย. อานนท์ ! ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรนี้มีในยุคแห่งบุรุษใด; บุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย. อานนท์ ! เกี่ยวกับกัลยาณวัตรนั้น เราขอกล่าว (ย้ำ) กับเธอ โดยประการที่เธอทั้งหลาย จะพากันประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลย.                                                                  ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.
                         ทรงให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสแล้ว เป็นศาสดาแทนต่อไป
อานนท์ ! ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่า     “ธรรมวินัยของพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปแล้ว    พวกเราไม่มีพระศาสดา” ดังนี้.       อานนท์ ! พวกเธออย่าคิดอย่างนั้น.
อานนท์ ! ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้น
จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยกาลล่วงไปแห่งเรา.   อานนท์ ! ในกาลบัดนี้ก็ดี ในกาลล่วงไปแห่งเราก็ดี  ใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นประทีป    มีตนเป็นสรณะ   ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ; มีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่. อานนท์ ! ภิกษุพวกใด เป็นผู้ใคร่ในสิกขา ภิกษุพวกนั้นจักเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุด แล.                                                                                        มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑. มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐.
พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล
สนทนาธรรม
ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน
http://watnapp.com/

See also  [Update] Baixar นิยาย Dek-D อ่านนิยายฟรี เยอะที่สุดจากนิยายเด็กดี para PC Windows Grátis | เว็บ นิยาย เด็ก ดี - Nangdep.vn

พุทธวจน อริยสัจ4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

รองช้ำ – DTK BOY BAND「Official MV」


MUSIC \u0026 LYRICS : DOM TO KONG
PRODUCED, MIXED AND MASTERED BY RICHARD CRAKER @ KARMA STUDIOS
PRODUCER : ภุชงค์ ฮ่งภู่ / บัณฑิต สินวิวัฒน์สกุล / ชนานาฎ ทองมณี / แพรวไพลิน จินดาวรรณ
EXEC PRODUCER : อุดม แต้พานิช
PRODUCTION TEAM : MAXINA STUDIO
DOP : MAXINA STUDIO
ASSISTANT DIRECTOR : กิตติชัย น้อยเกิด
PRODUCTION DESIGN : อุดม แต้พานิช
PRODUCTION MANAGER : ชนานาฎ ทองมณี
Ast. PRODUCTION MANAGER : กานต์ติมา จรทะผา
MAKE UP ARTIST : ดอกอ้อ บุญพิทักษ์
Ast. MAKE UP ARTIST : นิวัฒน์ แตงหอม
STYLIST : วศิน แก้วฟ้านภาดล / เอนก คงศักดิ์ศรีสกุล /
HAIR ARTIST : จันทร์จิรา รสหอม
ART TEAM : จงรักษ์ แก้วคง / กันตภณ ตระกูลสม วาณุพงษ์ กะโห้แก้ว/ ชำนาญ แสงจันทร์ / อาทิตย์ ทองคูณ/พัฒณ์พงษ์ อิ่มสวัสดิ์ / ภาณุภัณฑ์ ขุนจันทร์ดี
มงคลพร ศิริโสภณ / บุญลือ เกาจอหอ/พงษ์ภรณ​์ คงเหมาะ/ณัฐวุฒิ แสงวันทอง/รุทธะ สุระพรรณดี / เบญจวรรณ ปาละพันธ์ / สายทิพย์ กิจประเสริญ / สุนิสา วงษ์จันทร์ดี
/ ธนสิทธิ์ ทันนิเทศ / กฤษฎา พันธ์ปาน / EDITOR : บัณฑิต สินวิวัฒน์สกุล / วรสิทธิ์ ธาตรีวิจิตร / ภุชงค์ ฮ่งภู่ / COLORIST : ชลิต แสวงผล
LOCATION TEAM ศิริชัย​ สุร​วุฒิ​โรจน์ / ธนกฤต ธัญญาวุฒิ
CAMERA TEAM : MAXINA STUDIO
LIGHTING TEAM : Siamlite Film Service Co., Ltd. / LIGHT GATE Co., Ltd. / BUAY JIMMY JIB / Gear Head Co.,Ltd.
SPECIAL THANKS : บีเอ็มดับเบิลยู อมรเพรสทีจ / บีเอ็มดับเบิลยู ไทยแลนด์ / Who Sound Co., Ltd.
CAST : Liam J. Ward / พิมพ์ชนก จิตชู / ฐิติพันธ์ รักษาสัตย์ / วัลลภ นิราศรพ / ส.อ. ภัทรพล สุมน / นพปฎล พิริยะกุล / ยุภาพร สายนาค / วริษฐ์ ดวงรักษา / สุภัชรีย์ แสงนาค / แพรวไพลิน จินดาวรรณ / วรสิทธิ์ ธาตรีวิจิตร / วรินทร จันทร์ศิริเจริญ
รองช้ำ DTKBOYBAND DTK

รองช้ำ - DTK BOY BAND「Official MV」

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ รง 4 คือ อะไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *