Home » [NEW] [สรุปง่ายๆ] หนี้สินหมุนเวียน คืออะไร SME ต้องรู้ ! | สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน – Nangdep.vn

[NEW] [สรุปง่ายๆ] หนี้สินหมุนเวียน คืออะไร SME ต้องรู้ ! | สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน – Nangdep.vn

สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน: คุณกำลังดูกระทู้

หนี้สินหมุนเวียน คือ หนี้สินของกิจการที่ต้องชำระคืนภายใน 1 ปี หรือภายในรอบระยะเวลาดำเนินการปกติของกิจการ ซึ่งไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ระบุในงบแสดงฐานะการเงิน เช่น เงินกู้ระยะสั้นจากธนาคาร, เจ้าหนี้การค้า หรือเงินกู้ระยะยาวที่จะต้องจ่ายภายใน 1 ปี โดยความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียน มักจะแปรผันกับสินทรัพย์หมุนเวียน

ปกติแล้วธุรกิจส่วนใหญ่จะไม่สามารถประกอบกิจการได้โดยใช้ส่วนทุนของเจ้าของเพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องมีทุนจากการกู้ยืมด้วย โดยสินทรัพย์ของกิจการจะเท่ากับส่วนทุนของเจ้าของรวมกับหนี้สิน

ซึ่งหนี้สินของกิจการจะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ หนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินไม่หมุนเวียน โดยจะแบ่งตามระยะเวลาที่ต้องจ่ายหนี้คืน พูดง่ายๆคือหนี้หมุนเวียนจะต้อง “ชำระภายใน 1 ปี” ส่วนหนี้ไม่หมุนเวียน “กำหนดชำระ 1 ปีขึ้นไป”

NỘI DUNG BÀI VIẾT

หนี้สินหมุนเวียน มีอะไรบ้าง?

เราสามารถดูหนี้สินหมุนเวียนได้จาก งบการเงิน (Financial Statement) โดยจะอยู่ในส่วนของ งบแสดงฐานะการเงิน หรืองบดุล (Statement of Financial Position) ซึ่งหนี้สินหมุนเวียน (เรียงลำดับ) ที่เห็นกันบ่อยๆได้แก่

1.เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

  • เงินเบิกเกินบัญชี (Bank overdraft หรือ O/D) คือสินเชื่อรูปแบบหนึ่งที่ธนาคารจะให้ผู้กู้จะสามารถเบิกเงินได้เกินกว่ายอดฝากตามวงเงินที่ได้ โดยนำไปใช้เพิ่มสภาพคล่องในแต่ละวัน สามารถเบิกเงินโดยใช้เช็คผ่านบัญชีกระแสรายวัน
  • เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (Short-term loans) คือ เงินกู้ยืมระยะสั้นที่มีกำหนดชำระภายในหนึ่งปี นอกจากหนี้ที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือบริการและเจ้าหนี้อื่น ในงบการเงินมักจะเขียนรวมกับเงินเบิกเกินบัญชี
See also  [NEW] | เกาะมัลดีฟ เกิดจาก - Nangdep.vn

2. ตั๋วเงินจ่าย

ตั๋วเงินจ่าย (Note Payable) เป็นหนังสือสัญญาที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรที่ระบุจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคต ซึ่งอาจจะออกให้เจ้าหนี้การค้า ธนาคาร หรือผู้ให้กู้ยืมอื่นๆ

3. เจ้าหนี้การค้า

ถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ เจ้าหนี้การค้าจะคล้ายๆกับการที่เรา ซื้อของมาแล้วยังไม่ได้จ่ายเงิน ซึ่งกิจการจะต้องชำระค่าสินค้าและบริการให้กับเจ้าหนี้การค้าตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ เจ้าหนี้การค้าก็ถือเป็นหนี้สินหมุนเวียนประเภทหนึ่ง

4. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expenses) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้จ่ายเงินจนกว่าจะถึงรอบถัดไป เช่น ค่าน้ำค่าไฟ เงินเดือนค้างจ่ายจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย หรือภาษีเงินได้ค้างจ่าย เป็นต้น 

5. เงินปันผลค้างจ่าย

เงินปันผลค้างจ่าย (Accrued Dividend) เป็นการที่บริษัทประกาศว่าจะจ่ายเงินปันผล แต่ยังไม่ได้จ่ายจริงๆ ทำให้เงินปันผลค้างจ่ายกลายเป็นหนี้สินหมุนเวียน และผู้ถือหุ้นมีฐานะเป็นเจ้าหนี้

6. เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี

เป็น ส่วนของหนี้สินระยะยาว ที่จะถึงกำหนดการชำระคืนภายในหนึ่งปี เช่น กู้ธนาคารมา 800,000 บาท ระยะยาวจะผ่อนหมด 10 ปี โดยผ่อนปีละ 80,000 บาท เงินจำนวน 80,000 ที่ต้องชำระในรอบบัญชีจะเป็นหนี้สินหมุนเวียน

7. เงินมัดจำและเงินประกัน

เงินหรือหลักทรัพย์ที่กิจการได้รับจากลูกค้าหรือพนักงานเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะปฏิบัติตามสัญญา หรือประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเมื่อมีการปฏิบัติตามสัญญา จะต้องคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนภายในไม่เกิน 1 ปี

8. รายได้รับล่วงหน้า

เป็นรายได้ที่กิจการได้รับล่วงหน้า ซึ่งส่วนที่ไม่ใช่รายได้ของรอบบัญชีปัจจุบัน จะถือว่าเป็นหนี้สินหมุนเวียน และจะเป็นรายได้ในรอบบัญชีถัดไป

หนี้สินหมุนเวียน บอกอะไรได้?

หนี้สินหมุนเวียนสามารถนำไปหาสภาพคล่องของกิจการได้ โดยนำไปคำนวณหาอัตราส่วนทางการเงินดังนี้ :

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current ratio) หรืออัตราส่วนสภาพคล่อง สามารถใช้วัดความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นของกิจการ โดยดูว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นกี่เท่าของหนี้สินหมุนเวียน

อัตราส่วนนี้จะบอกให้รู้ว่า หากกิจการชำระหนี้ระยะสั้นไปแล้วจะเหลือสินทรัพย์หมุนเวียนไว้หมุนจ่ายดำเนินงานหรือไม่ ยิ่งค่าสูงยิ่งแสดงว่ามีสภาพคล่องค่อนข้างมาก

*สินทรัพย์หมุนเวียน คือสินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินได้ง่าย ใช้จนหมดได้ภายใน 1 ปี เช่น เงินสด, ลูกหนี้การค้า หรือ สินค่าคงเหลือ

สรุปง่ายๆคือ “จ่ายหนี้ของปีนี้ไปแล้ว ยังจะมีเงินหรือสินทรัพย์ไว้ใช้หมุนต่ออีกหรือเปล่า”

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน ÷ หนี้สินหมุนเวียน

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน มากกว่า 1 แสดงว่ากิจการมีสภาพคล่องดี น้อยกว่า 1 แสดงว่ากิจการมีสภาพคล่องต่ำ แต่ถ้าสูงกว่า 1 มากๆก็อาจหมายถึงว่า กิจการใช้สินทรัพย์หมุนเวียนได้ไม่เกิดประโยชน์สูงสุด

See also  [Update] TẢI GAME MINECRAFT MIỄN PHÍ | minecraft 2017 - Nangdep.vn

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick ratio) จะคล้ายกับอัตราส่วนทุนหมุนเวียน แต่จะบอกสภาพคล่องของกิจการได้ค่อนข้างดีกว่า เพราะ “หักสินค้าคงเหลือ” ที่สามารถเป็นเป็นเงินสดได้ยาก ออกจากสินทรัพย์หมุนเวียน

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว = (สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ) ÷ หนี้สินหมุนเวียน

โดยการอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วไม่ควรน้อยกว่า 1 และสำหรับการบริหารอัตราส่วนนี้ไม่ควรมากเกินไป เพราะจะเหมือนกับการถือเงินสดมากเกินไป ควรนำไปลงทุนดีกว่า

สรุป

หนี้สินหมุนเวียนเป็นหนี้ที่ต้องชำระภายใน 1 ปี สามารถดูได้จากงบแสดงฐานะการเงินในงบการเงิน โดยจะมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับกิจการ และสามารถนำไปคำนวณอัตราส่วนทุนหมุนเวียน และทุนหมุนเวียนเร็ว เพื่อวิเคราะห์กิจการได้


หน่วยที่ 8 \u0026 9 การคำนวณยอดสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ และการจัดทำงบการเงิน กับ การคำนวณโดยใช้อั


ครั้งที่ 9 วันที่ 15 มิถุนายน 2563

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

หน่วยที่ 8 \u0026 9 การคำนวณยอดสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ และการจัดทำงบการเงิน กับ การคำนวณโดยใช้อั

ตราสารหนี้ ตราสารทุน l พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นสามัญ ดอกเบี้ย เงินปันผล ต่างกันอย่างไร ข้าราชการลงทุน


ตราสารหนี้ ตราสารทุน ต่างกันอย่างไร?
📌ตราสารหนี้ คือตราสารการเงินที่ผูืถือ (นักลงทุน) มีสถานะเป็น \”เจ้าหนี้\”
ส่วนผู้ออกตราสารมีสถานะเป็น \”ลูกหนี้\”
เจ้าหนี้ จะได้รับผลตอบแทนเป็น \”ดอกเบี้ย\” และจะได้รับเงินต้นคืนเมื่อครบอายุสัญญา
ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล (Government Bond) เรียกว่า พันธบัตร
ส่วนตราสารหนี้ที่ออกโดยเอกชน (Corporate Bond) เรียกว่า หุ้นกู้
📌ตราสารทุน โดยหลัก ๆ จะรู้จักกันในชื่อ หุ้นสามัญ โดยผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2 แบบ คือ เงินปันผล และส่วนต่างราคา
ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เราอยากเห็นสังคมไทย…ใส่ใจเรื่องการเงิน ❤
\”บริหารเงินเป็น เห็นเงินเหลือ เผื่อเก็บออม พร้อมลงทุน\”
สามารถติดตามได้ที่ ❤ Facebook Page :
https://www.facebook.com/karnlongtoon/
เข้าร่วมกลุ่ม 👉 \”ชวนเก็บออมพร้อมลงทุน\” : https://www.facebook.com/groups/karnlongtoon
ตราสารหนี้ ตราสารทุน หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นสามัญ ดอกเบี้ย เงินปันผล ลงทุน ข้าราชการลงทุน เรื่องเงินไม่ยากหากใส่ใจ

See also  [NEW] ราคากล้อง,gopro,mirrorless,Fuji ,Panasonic,Sony, rode,Peakdesign | power buy สาขา - Nangdep.vn

ตราสารหนี้ ตราสารทุน l พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นสามัญ ดอกเบี้ย เงินปันผล ต่างกันอย่างไร ข้าราชการลงทุน

EP 3 กาบัญชีเบื้องต้น


EP 3 กาบัญชีเบื้องต้น

เป็นหนี้ ปลดหนี้ ยังไง มาฟังวิธีการลดหนี้ ที่ทำได้จริง แล้วกลับมารวย [การเงิน การลงทุน EP.02]


หลายคนเป็นหนี้ ไปกู้เงิน ไปยืมเงินเค้ามา แล้วไม่มีเงินไปคืนเค้า!!!
ก็ใช่นะสิ เงินแต่ละเดือนยังไม่พอใช้เลย จะเอาที่ไหนไปคืน
คุณฟังคลิปนี้

ผมไม่ใช่ money coach (มันนี่โค้ช) หรือ life coach
แต่ผมพูดจากประสบการณ์ ที่ผมสร้างเนื้อ สร้างตัวมาด้วย หนึ่งสมอง สองมือ
แค่อยาก แชร์ประสบการณ์
ให้ไอเดีย ให้มุมมองที่คุณอาจจะนำไปใช้กับชีวิตคุณได้
ไปกับชล คือช่อง เกี่ยวกับการ พัฒนาตัวเอง พัฒนาชีวิต การใช้เงิน การลงทุน การทำธุรกิจ

เราจะ เรียนรู้ เติบโต มีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ไปด้วยกันนะคับ
ขอกำลังใจ กดlike กดshare กดติดตาม ช่อง ไปกับชล GoWithCHON
ติดต่อ พูดคุย ถามปัญหา แนะนำ ติชม ได้ในเฟสบุค
https://www.facebook.com/GoWithCHON/

เป็นหนี้ ปลดหนี้ ยังไง มาฟังวิธีการลดหนี้ ที่ทำได้จริง แล้วกลับมารวย [การเงิน การลงทุน EP.02]

รู้กฎหมายได้ประโยชน์ | ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา (1/2) 01-01-64


รู้กฎหมายได้ประโยชน์ | ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา (1/2) 010164
พบกับ: อ.รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์ อดีตรองประธานศาลฎีกา
ดำเนินรายการ: พงศ์ธร เอกมณี

ติดตามชมรายการ \”หนี้แผ่นดิน\” ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2
TrueVisions ช่อง 784 ทุกวันจันทร์ ศุกร์ เวลา 19.3020.30 น.
หรือดูสดออนไลน์ที่ https://tv.trueid.net/live/tnn2

รู้กฎหมายได้ประโยชน์ | ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา (1/2) 01-01-64

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน

Leave a Reply

Your email address will not be published.