Home » [NEW] หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ออนไลน์ ฉบับที่125 Pages 1 – 36 – Flip PDF Download | มา ส ก์ แมน – Nangdep.vn

[NEW] หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ออนไลน์ ฉบับที่125 Pages 1 – 36 – Flip PDF Download | มา ส ก์ แมน – Nangdep.vn

มา ส ก์ แมน: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

No Text Content!

www.bangkoktoday.com facebook.com/BangkokTodayFan www.bangkok-today.com ปีท่ี 14 ฉบบั ที่ 3089 วันศุกร์ที่ 15 – วันพฤหสั บดีท่ี 21 มถิ ุนายน พ.ศ.2561 สุดสัปดาห ์ ปลปดงลลด่ายอ็ ลดก็อานกยิวกคเวคส่าลช•ยี.2-3 ร์

2 วนั ศุกร์ท่ี 15 – วันพฤหัสบดีท่ี 21 มถิ นุ ายน พ.ศ.2561ภ าพการจับมือกันของ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ปปลลงดด่าลยลอ็ ดอ็กานกยวิ กเคควสลา่ ชยี .ร์ ผู้น�ำสหรัฐอเมริกา และนายคิม จองอึน ผู้น�ำ คมิ จองอนึ ผนู้ �ำเกาหลเี หนอื วา่ ทราบวา่ บรรยากาศเปน็ ไปได้ ระหว่างสหรัฐอเมริกากับเกาหลีเหนือ ท่ีมาจับมือกันสร้างเกาหลเี หนอื และภาพเหตกุ ารณล์ งนามในขอ้ ตกลงปลดอาวธุ ด้วยดี แตร่ ายละเอยี ดโดยรวมยังไม่ทราบ เพราะติดประชุม สันติภาพโลก และจากเหตุการณ์คู่ขัดแย้งของคนเช้ือชาตินิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลี กลายเป็นบันทึกเหตุการณ์ ครม.อยู่ ซง่ึ ขา่ วทบ่ี อกวา่ มกี ารลงนามเรอื่ งปลดอาวธุ นวิ เคลยี ร์ เดียวกันคือเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้กลับมาปรองดองกันประวตั ศิ าสตรข์ องโลกไปแล้ว ถอื เปน็ เรอื่ งดี เปน็ แนวโนม้ ทดี่ กี บั โลก และขอใหก้ �ำลงั ใจผนู้ ำ� ดุจเดมิ ในอดตี น้นั ท้งั สองประเทศ พล.อ.ประยทุ ธ์ จนั ทรโ์ อชา นายกรฐั มนตรี และหวั หนา้ เพราะการท่ีเห็นพ้องร่วมกันระหว่างสหรัฐอเมริกา กับ ขณะที่ กระทรวงการต่างประเทศของไทย ก็ได้เผยแพร่ คณะรัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พล.อ.ประวิตรเกาหลีเหนือ ว่าจะปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างส้ินเชิงบน ข้อความผ่านทาง Twitter และเว็บไซต์กระทรวงการต่าง วงษส์ วุ รรณ รองนายกรฐั มนตรดี า้ นความมน่ั คงและรฐั มนตรีคาบสมุทรเกาหลี ย่อมหมายถึงสันติภาพท่ียั่งยืนบน ประเทศ วา่ ไทยยนิ ดตี อ่ การพบหารอื ครงั้ แรกในประวตั ศิ าสตร์ กลาโหม รวมไปถงึ นายดอน ปรมัตถว์ ินยั รัฐมนตรีว่าการคาบสมทุ รเกาหลี ระหว่างผู้น�ำสหรัฐอเมริกากับผู้น�ำสาธารณรัฐประชาธิปไตย กระทรวงการต่างประเทศ ได้ตระหนักถึงการสร้างความ ประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) ที่สิงคโปร์ เม่ือวันที่ 12 ปรองดอง การสรา้ งสันตเิ พ่ือยุติปญั หาการแบง่ แยกแตกขัว้ และทส่ี ำ� คัญหมายถึงสนั ติภาพในระดับโลก มถิ นุ ายน 2561 ซง่ึ การประชมุ ครง้ั สำ� คญั นสี้ ะทอ้ นเจตนารมณ์ ทางการเมอื งในประเทศไทยบา้ งหรอื ไม่ แน่นอนว่าเหตุการณ์ระหว่างผู้น�ำสหรัฐอเมริกากับ ของผนู้ ำ� ทง้ั สองท่ีจะบรรลสุ ันตภิ าพ ความม่ันคง และความ เพราะทผี่ า่ นมาการแสดงออกยังคงสะทอ้ นขดุ ยนื ของผู้น�ำเกาหลีเหนอื ท่สี ิงคโปร์ เมื่อ 12 มิถนุ ายน ที่ผา่ นมา รุ่งเรืองอย่างยั่งยืนบนคาบสมุทรเกาหลีท่ีปราศจากอาวุธ การแบง่ ขา้ งแบง่ ขวั้ และการจอ้ งทำ� ลายลา้ งทางการเมอื งถือเปน็ ปรากฏการณ์ประวัติศาสตรโ์ ลกครั้งสำ� คัญ นวิ เคลียร์ ข้ัวการเมืองตรงกันข้าม โดยไม่ได้ใส่ใจว่าจะท�ำให้ความ เปน็ สง่ิ ทบ่ี รรดาผนู้ �ำประเทศทกุ ประเทศในโลกน้ี นอกจาก ไทยขอยกย่องความต้ังใจจริงของทั้งสองฝ่าย และหวัง ปรองดองเกิดขึ้นไดย้ ากหรอื ไม่รว่ มแสดงความยนิ ดแี ลว้ จะตอ้ งระลกึ จดจ�ำดว้ ยวา่ สนั ตภิ าพ เปน็ อยา่ งยิง่ วา่ ทุกฝ่ายที่เกีย่ วข้องจะใชค้ วามพยายามอย่าง พล.อ.ประยทุ ธ์ หลงั จากเอย่ แสดงความชน่ื ชมกบั สนั ตภิ าพท่ีแท้จริงเป็นสิ่งท่ีผู้คนทั่วโลก มนุษย์ทุกผู้ทุกนามล้วนแล้ว ย่ิงยวดที่จะบรรลุเป้าหมายส�ำคัญน้ีเพื่อผลประโยชน์ของ โลก สันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลี ในประโยคก็ยังคงตอบแต่ตอ้ งการ ภมู ิภาคและโลก ค�ำถามสอ่ื มวลชนเกย่ี วกบั เรือ่ งในประเทศไทยเอง วา่ บางกอกทเู ดย์ มองเหตุการณ์ประวตั ศิ าสตร์คร้ังนี้ เปน็ ท้ังนี้ เช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆ ไทยหวังว่าจะเห็น “เรื่องการหารือกับพรรคการเมอื งก�ำลงั ด�ำเนินการอยู่ ขอเหตกุ ารณท์ ตี่ อ่ เนอื่ ง มาจากเมอื่ ปลายเดอื นเมษายน ทผ่ี า่ นมา พัฒนาการคืบหน้าต่อไป และพร้อมให้การสนับสนุนในทุก ทุกฝ่ายอย่ากดดันผมมากนัก” นน่ั คอื การพบกันระหว่าง นายคิม จอง อนึ ผนู้ ำ� เกาหลี วิถที าง ทง้ั นี้ พล.อ.ประยทุ ธ์ ไดก้ ล่าวถึง ความชัดเจนในการหารือเหนือ และ นายมนุ แจ อนิ ประธานาธบิ ดีเกาหลใี ต้ เมื่อวัน และไทยขอแสดงความช่ืนชมสิงคโปร์ในการเป็นเจ้าภาพ กับพรรคการเมืองว่า ตน หรือนายวิษณุ เครืองาม รองท่ี 27 เม.ย. กถ็ อื เปน็ เหตกุ ารณค์ รงั้ ประวตั ศิ าสตรด์ ว้ ยเชน่ กนั จดั การประชุมระหวา่ งสหรฐั ฯ กับเกาหลเี หนือในครั้งนีด้ ว้ ย นายกรฐั มนตรี จะน�ำทมี หารอื กบั พรรคการเมอื งกไ็ ด้ เพราะมีโดยเฉพาะกับประเทศในเอเชยี ประเทศในคาบสมทุ รเกาหลี การท่ีประเทศไทยร่วมแสดงความยินดีไปด้วยนั้นถือเป็น ขนั้ ตอนอยแู่ ลว้ แตข่ นั้ ตน้ อาจจะเปน็ การรบั ฟงั ปญั หาของฝา่ ย ที่ได้เห็นประเทศเกาหลี จากท่ีเคยเป็นประเทศเดียวกัน เรอ่ื งปกตธิ รรมดา ไมไ่ ดแ้ ปลกอะไร เพราประเทศอน่ื ๆ กย็ นิ ดี การเมอื งก่อน และนำ� ข้อเสนอมาให้ คสช. ตดั สินใจแล้วแบ่งแยกปตกข้ัวความคิดกันอย่างรุนแรง จนยากจะ กันท่ัวโลก หากประเทศไทยไมร่ ว่ มยินดดี ว้ ยน่นั สิ ถงึ จะเรียก ส่วนเร่ืองการปลดล็อกให้พรรคการเมืองสามารถด�ำเนินอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้อีกต่อไป จนต้องมีการแบ่งประเทศ วา่ แปลก กิจกรรมทางการเมืองได้น้ัน รัฐบาลก็พร้อมท่ีจะด�ำเนินการมีการก�ำหนดเส้นแบ่งเขตข้ามแดนกันข้ึนมา จนท�ำให้ แต่สิ่งที่น่าคิดก็คือ จากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ท่ีคู่กัด ให้ทุกอยา่ ง ขออยา่ มากดดนัครอบครัว ญาติพี่น้อง มิตรสหาย ต้องกลายเป็นอยู่คนละฟากฝั่ง ติดตอ่ ไปมาหาสูก่ ันไม่ได้ แตภ่ าพการกา้ วขา้ มพรมแดน จบั มอื และสวมกอด ของ 2ผนู้ ำ� เกาหลี ไมเ่ พยี งสะทอ้ นภาพการนำ� ไปสสู่ นั ตภิ าพทย่ี งั่ ยนืบนคาบสมุทรเกาหลี ยังเป็นการสะท้อนภาพการยุติลงของสงครามเกาหลีท่มี ีมาอย่างยาวนานถงึ 65 ปี หลังจาก ผู้น�ำสูงสุดเกาหลีเหนือ ลงนามใน ปฏิญญาปนั มุนจอม กับ ประธานาธิบดีเกาหลใี ต้ แต่ท่ีน่าสนใจมากกว่าการยุติสงคราม คือ ทั้งสองยังลงนามร่วมกันในข้อตกลง จะยินยอมให้ครอบครัวชาวเกาหลีท่ีพลัดพรากจากกัน ได้มีโอกาสพบหน้ากันอีกครั้ง รวมทั้งจะมีการสรา้ งถนน และรถไฟขา้ มพรมแดนระหวา่ งกันดว้ ย เป็นการกลับคืนสู่สันติภาพและความปรองดองท่ีน่าช่ืนชมย่ิงนัก ยง่ิ มกี ารเปดิ เผยคำ� พดู หนง่ึ ของนายคมิ จอง-อนึ ทไ่ี ดก้ ลา่ วขอโทษ ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เรื่องการทดสอบขีปนาวุธนวิ เคลยี ร์ตลอดช่วงปที ่ีผา่ นมาวา่ “พวกเราจะไม่รบกวนเวลานอนให้คุณต้องต่นื เช้าอีก” รวมท้ังภาพนายคิม เดินจับมือกับนายมุน เกือบตลอดเวลา ขณะท่ีภริยาของท้ังสองก็พูดคุยและแสดงความสนิทสนมกนั อย่างแนน่ แฟ้น ยงั ไงกส็ บื สานมาจากรากเหงา้ เดยี วกนั การยตุ กิ ารแบง่ แยกแตกขั้ว การสร้างความปรองดอง กลับมามีสันติภาพสมานฉันท์ จึงได้รับการชืน่ ชมและยกยอ่ งจากทว่ั โลก ประเทศไทยเองก็ได้ร่วมแสดงความยินดีไปพร้อมกับทั่วโลกดว้ ยเช่นกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการพบกันระหว่างประธานาธบิ ดีโดนัลด์ ทรมั ป์ และนาย

การเมือง 3 หรือบรรยากาศของสันติภาพโลกไม่ได้ช่วยให้เกิดมุม จะไม่สามารถตอบโจทย์ความ แต่หากมองว่าแนวทางนี้ จะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ติดมองของบรรยากาศปรองดองในประเทศไทยเองได้เลย ต้องการของ พล.อ.ประยุทธ์ และ ลบ เกดิ ภาพของการใชอ้ ำ� นาจพรำ่� เพรอื่ กใ็ ชแ้ นวทางประชากระน้ันหรอื คสช. ได้อย่างที่มุ่งหวัง จึงท�ำให้ ธปิ ไตยไปเลยว่า ขอเชิญทุกพรรคมาร่วมหารือ หากพรรคใด เกิดความหวาดระแวงจากฟากฝั่ง ไมม่ า ถือว่ายินยอมสละสทิ ธิใ์ นการเรียกร้องใดๆ ในอนาคต กระบวนการสร้างความปรองดอง กระบวนการที่จะให้ ของประชาสังคมไทยว่าจะมีการ เกี่ยวกับเร่ืองที่หารือกันไปแล้ว รวมทั้งสละสิทธ์ิในการที่จะเกิดการเลือกต้ังในประเทศไทย กระบวนการในการปลด ไม่รักษาสญั ญาเกดิ ขึน้ ไม่เห็นด้วยกับข้อหารอื ทเ่ี กิดข้ึนล็อกพรรคการเมือง มันมีปัญหาอะไรซับซ้อนยุ่งยากมาเช่นน้นั เชยี วหรอื หาก พล.อ.ประยทุ ธ์ และ คสช. ทำ� ใหช้ ดั เจนแบบน้ี ใครสละสทิ ธิ์ ใครจะมาอา้ งวา่ ไมร่ บั เร่ิมต้นด้วยการหยุดความระแวงลง รู้ไม่ไดน้ ะ แค่น้กี จ็ บ แล้วก็กำ� หนดวันนดั หารอื ออกมาเลย ก็ในเม่ือ พล.อ.ประยุทธ์ พร�่ำบอกเองว่า การวาง ก่อน แล้วเดินหน้าท�ำให้เป็นท่ียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไม่ใช่การสืบทอดอ�ำนาจ รวมทั้งยงั ประจักษ์ว่า พร้อมแล้วส�ำหรับการ ฉะน้ันประเด็นเรื่องการนัดหมายพรรคการเมืองมาหารือไมไ่ ดม้ กี ารก�ำหนดอนาคตทางการเมอื งของตนเองเอาไวเ้ ลย ทำ� ตามสัญญา ในการที่จะคนื ประชา จงึ ถือเป็นประเดน็ หยมุ หยิม ประเด็นอุจจาระสุนัข ท่ีไม่ควรไมไ่ ด้มีการดดู ใคร ไม่ไดม้ กี ารตดั สนิ ใจวา่ จะเข้าไปอยูร่ ่วมกบั ธิปไตยกลบั มาใหป้ ระเทศไทย ความ จะเป็นขอ้ อ้างของความล่าชา้ แตอ่ ยา่ งใดทง้ั ส้ินพรรคการเมอื งทจ่ี ดั ต้ังข้ึนมาใหมพ่ รรคใดหรือไม่ ไม่เช่ือถือ เสียงเรียกร้อง รวมท้ังการต้ังข้อสงสัยต่างๆ ก็จะหมดสิน้ ไปไดเ้ อง ย่ิงหากดูความพร้อมของหน่วยงานท่ีต้องปฏิบัติงานต่อ แล้วอะไรทที่ ำ� ใหท้ า่ ทขี อง พล.อ.ประยทุ ธ์ และ พล.อ. เพราะต้องไม่ลืมว่า มาถึงขณะนี้ ปัญหาในแง่ของความ ต้องมีการจัดการเลือกต้ังภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จะประวติ ร ยังไม่ยอมที่จะปลดล็อกทางการเมือง จนทำ� ให้ เป็นไปไม่ได้ทางกฎหมาย หรือประเด็นท่ีจะเป็นเหตุให้เกิด เหน็ ชัดเจนว่า คณะกรรมการการเลอื กตง้ั (กกต.) ได้มกี ารต้องใช้บริการจากเนติบริกร อย่าง นายวิษณุ หนักหนา ความล่าช้านน้ั ไมไ่ ดอ้ ยูท่ ่กี ลไกตามรัฐธรรมนญู ฉบบั ปี 2560 เตรียมความพร้อมเอาไวล้ ว่ งหนา้ แล้วสาหสั มากอยา่ งเชน่ ในปัจจบุ นั อีกตอ่ ไปแลว้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่ง ทงั้ นายศภุ ชัย สมเจรญิ ประธาน กกต. และ พ.ต.อ. เพราะมาถงึ ขณะท่ี พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ประวิตร และ ชาติ (สนช.) ก็ระบุชัดเจนว่า ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติ จรงุ วทิ ย์ ภมุ มา เลขาธกิ าร กกต. กบั รองเลขาธกิ ารดา้ นตา่ งๆคณะรฐั บาล ตลอดจน คสช. กร็ บั ปากเปน็ มน่ั เปน็ เหมาะ ชนดิ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน กร็ ะบชุ ดั เจนวา่ กกต. ไดเ้ ตรยี มประเดน็ ทเ่ี ปน็ อปุ สรรคปญั หาท่ีไม่ไดร้ บั รู้กันแคใ่ นประเทศไทย แต่รบั รูก้ ันท่ัวโลก วา่ จะจดั ราษฎร ใหน้ ายกรฐั มนตรีเพอื่ ดำ� เนนิ การตอ่ ไปแล้ว ตอ่ การดำ� เนนิ การของพรรคการเมอื ง เชน่ เรอื่ งการหาสมาชกิใหม้ ีการเลือกตง้ั ในเดือนกมุ ภาพันธ์ 2562 ซงึ่ นายมีชัย ฤชุพนั ธ์ ประธานกรรมการรา่ งรฐั ธรรมนญู เรื่องการที่พรรคไม่สามารถจดั ประชุมได้ เร่ืองปัญหาไพรมา (กรธ.) ก็ไดก้ ล่าวหลงั จากท่ี สนช. ส่งร่าง พ.ร.ป. วา่ ด้วยการ รีโหวตพร้อมไว้แล้ว เหลือแค่หลังจากนั้นก็ให้เป็นดุลยพินิจ ลา่ สุด พล.อ.ประยทุ ธ์ ก็พูดเองว่า การท่ีสามารถไปเยอื น เลือกต้ังสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่งถือเป็นร่างกฎหมาย ของรัฐบาลและ คสช. ที่จะพิจารณาวา่ จะเอาอย่างไรประเทศยุโรปได้ ก็เพราะเขาผ่อนปรนให้ เน่ืองจากเห็นว่า ท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกต้ังฉบับสุดท้าย ให้นายกรัฐมนตรีประกาศชัดเจนว่าจะจดั ให้มกี ารเลอื กต้ังเกิดขึ้น เตรยี มนำ� ขนึ้ ทลู เกลา้ ฯ จงึ มนั่ ใจวา่ การเลอื กตง้ั จะเปน็ ไปตาม ท่สี �ำคัญถงึ ขนาดท่วี ่า กกต. เตรียมตง้ั ตกุ๊ ตาปฏิทนิ การ ทนี่ ายกรัฐมนตรปี ระกาศไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เลอื กตัง้ เอาไว้ในใจแล้วดว้ ยซำ้� ทั้งรัฐบาล และ คสช. จะต้องคิดวา่ ท�ำไมการเลอื กตั้ง ท้ัง สนช. และ กรธ. ระดบั ประธาน กรธ. เองเลยด้วยของประเทศไทย จึงท�ำให้ประเทศตา่ งๆ ทั่วโลกใหค้ วาม ทพี่ ดู ตรงกนั วา่ ในแงข่ องกฎหมายไมม่ อี ะไรตดิ ขดั อกี แลว้ “คณะที่จะไปหารือยังได้เตรียมเรื่องปฏิทินการเลือกต้ังส�ำคญั และตอ้ งการท่จี ะใหม้ ีเกดิ ขน้ึ โดยเร็ว แลว้ เกดิ อะไรขนึ้ จงึ ท�ำใหย้ งั มที า่ ทขี องการยกึ ๆ ยกั ๆ อยใู่ น ตามโรดแมปรฐั บาลไปด้วย ซ่งึ ขน้ึ อยู่กับรัฐบาล หากซกั ถาม ขณะนี้ จนถงึ ขึน้ ท่ี นายมชี ัย ซึ่งเปน็ หวั แถวคนส�ำคัญในการ เพื่อวางกรอบเวลาด�ำเนินการต่างๆ ก็สามารถตอบได้ แต่ การทคี่ ดิ เพียงแค่ว่า ใหร้ อไปก่อน อยา่ มากดดัน อย่ามา พายเรอื ใหแ้ ปะ๊ นง่ั ยงั มกี ารทง้ิ ทา้ ยสรอ้ ยความเอาไวห้ ลงั จาก คงเปิดเผยไมไ่ ด้ จะกลายเปน็ บีบบังคบั รัฐบาลใหป้ ฏิบัติตามเรยี กรอ้ งวา่ จะตอ้ งเลอื กตง้ั เมอื่ ไหร่ ปลดลอ็ กพรรคการเมอื ง ท่ียืนยันวา่ กฎหมายไมม่ ปี ัญหา สามารถท่ีจะเลอื กต้ังไดต้ าม ซึ่งถือว่าไม่เหมาะสม” นายศุภชัย ระบุเมื่อไหร่นั้น รู้หรือไม่ว่า นั่นย่ิงท�ำให้เกิดความไม่เชื่อม่ันว่า ก�ำหนดกมุ ภาพันธ์ 2562 ดว้ ยประโยคที่ว่าจะมีการท�ำตามสัญญาจรงิ ๆ “เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัย ที่ส่วนตัวก็ไม่อาจคาดการณ์ ทุกอย่างไม่ได้เป็นปัญหาแล้วในสายตาของสังคม ดังนั้น ได้” การที่ยังมีท่าทีไม่ยอมปลดล็อกค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ การแสดงออกวา่ ยงั มคี วามหวาดระแวงวา่ การเลอื กตง้ั อะไรที่ท�ำให้นายมีชัยยังห่วงว่าจะมีเหตุสุดวิสัยที่คาด 53/2560 ไม่ยอมปลดล็อกคำ� ส่ัง คสช. ที่ 57/2557 และ การณ์ไมไ่ ด้ ค�ำสั่ง คสช. ท่ี 3/2558 จึงท�ำให้ความหวาดระแวงกังวล กรณีการท�ำไพรมารีโหวต ที่กลัวว่าจะเป็นปัญหาน้ัน ไม่สิ้นสุด จรงิ ๆ แลว้ เปน็ ปญั หาจรงิ หรอื กใ็ นเมื่อนายวษิ ณุ เครอื งาม บอกเองว่า รู้ปัญหามานานแล้ว แต่ที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้มี เม่ือกังวลก็จึงเกิดการแสดงออก เกิดการเรียกร้องของ การพดู คยุ กเ็ พราะกฎหมายยงั อยใู่ นศาลรฐั ธรรมนญู แตว่ นั น้ี กลุ่มคนอยากเลือกต้ังว่าให้จัดการเลือกตั้งให้เร็วที่สุด รู้แลว้ วา่ จะตอ้ งมกี ารปรบั เปล่ียนแกไ้ ขอยา่ งไรบา้ ง ความหวาดระแวงไม่เช่ือค�ำสัญญา ไม่เช่ือค�ำพูดจะได้จบๆ “เราเตรียมทางออกไวแ้ ล้ว แต่ยังไมส่ ามารถเปิดเผยได”้ ไปเสยี ที นายวษิ ณุระบุ นั่นก็แปลว่า ไพรมารีโหวต ไม่ใช่ปัญหาส�ำคัญท่ีจะท�ำให้ แต่กลับกลายเป็นไปสร้างความหงุดหงิดให้กับผู้น�ำ การเลือกตั้งไม่เกิด หรือการเลือกตั้งจะต้องเล่ือนออกไปใช่ ประเทศ อย่าง พล.อ.ประยุทธ์ และพวก หรอื ไม่ เช่นเดียวกับเรื่องของการเรียกคุยกับพรรคการเมือง ย่ิง หงุดหงิดถึงขนาดท่ีเอ่ยปากเลยว่า อย่ามากดดัน.. ถือเป็นประเด็นสิวๆ ที่เล็กมาก ที่ไม่ควรจะใช้เป็นเหตุเป็น ใช่กจิ ของสงฆห์ รือไมท่ ีม่ ายุง่ การเมือง ขอ้ อา้ งใดๆ เลยด้วยซำ้� เพราสามารถทำ� ไดง้ า่ ยๆ 2 แนวทาง แนวทางแรกเป็นแนวทางอ�ำนาจรัฏฐาธิปัตย์เต็มใบ ทั้งๆ ทกี่ ่อนหนา้ นี่ ตลอดมากป็ ลอ่ ยให้ พทุ ธอสิ ระ สมัยท่ี ใช้การออกค�ำส่ัง คสช. หรือค�ำสั่งรัฐบาลไปเลยว่า ให้ทุก ยงั เปน็ สงฆ์ ออกมาเคลอ่ื นไหวทางการเมอื งไดอ้ ยา่ งอสิ ระเสรี พรรคการเมอื งทเี่ หลอื อยแู่ ละจดจดั ตง้ั ใหมจ่ ะตอ้ งสง่ ตวั แทน เข้ามาประชมุ มีหรอื ใครจะกลา้ ขดั คำ� สง่ั ไม่มาเขา้ ร่วม ดังนั้นการท่ี พล.อ.ประยุทธ์ จะอ้างความกังวลใจว่า หากปลดล็อกพรรคการเมืองแล้วอาจจะเกดิ ความวุ่นวายข้ึน ได้ ก็จะเป็นข้ออ้างที่ท�ำให้ฟากฝั่งท่ีเรียกร้องประชาธิปไตย ยังคงกังวลใจเช่นกันว่า อาจจะเกิดการไม่ท�ำตามสัญญาข้ึน ได้เชน่ กนั แปลวา่ ตา่ งฝา่ ยตา่ งกงั วลในสงิ่ ทยี่ งั ไมเ่ กดิ ขน้ึ และไมร่ วู้ า่ จะเกดิ ข้นึ หรือไมด่ ว้ ย บทสรุปจึงท�ำให้ต้องมาจบลงตรงที่ ขนาดปลดล็อก ล็อกระเบิดนิวเคลียร์ เขายังท�ำกันได้ง่ายดาย ไม่ยึกยัก โยกโย้ แล้วไฉนการปลดล็อกพรรคการเมืองในเมอื งไทย จงึ ยากเยน็ ขนาดน้ี 

4 วนั ศุกรท์ ี่ 15 – วนั พฤหสั บดที ่ี 21 มิถนุ ายน พ.ศ.2561อ ารมณ์ ความรูส้ กึ และการแสดงออกของ พล.อ. มนุษย์ กบั ตำ� แหน่งนายกรฐั มนตรี ประยทุ ธ์ จันทรโ์ อชา นายกรฐั มนตรีและหวั หนา้คณะรกั ษาความสงบชาติ (คสช.) ในชว่ งสปั ดาหท์ ผ่ี า่ นมา สถานการเ์ ปลีย่ น แรงกดดนั เปล่ยี นสะท้อนให้สัมผัสได้ถึงความรู้สึกกดดัน ความผิดหวังในการเข้ามาท�ำหน้าทีผ่ ู้น�ำประเทศ ก็ไมร่ จู้ ะทำ� กนั ไปทำ� ไม แล้วมนั ดี แตก่ ไ็ ม่ได้ดี พอทำ� ไม่ดี ว่าผมขนึ้ เสือตรงไหน หรอื เป็นเสือทไ่ี หน วันนีผ้ มขอพดู ก็ไม่ดี แล้วแต่พวก แล้วแต่ชอบ ผมคิดว่าเป็นแบบน้ี เปดิ ใจหน่อยกแ็ ลว้ กัน แลว้ ผมจะดตู ่อไปแล้วกนั วา่ จะได้ การออกอาการฉนุ เฉยี ว ปนนอ้ ยใจ ทรี่ สู้ กึ วา่ โดนวจิ ารณ์ ประเทศไทยไปไมไ่ ด้ ผมยอมรบั วา่ ผมมคี วามผดิ คอื การ รับความร่วมมือแค่ไหนอย่างไร เพราะถ้ามันพูดกันไม่รู้อย่างหนักในการด�ำรงต�ำแหน่งนายกฯ จากประชาชน มีความเป็นมนุษย์สงู และผมไดน้ ัง่ ทบทวน 4 ปี ทผ่ี ่านมา เรอ่ื งวันหนา้ ก็ไม่พูดกันก็แค่นั้น” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวบางกลุ่ม ทั้งๆ ท่บี อกกับตัวเองวา่ ไดเ้ ขา้ ท�ำงานเพอื่ ชาติ วา่ ผมกำ� ลงั ทำ� อะไรอยู่ ขอ้ เทจ็ จรงิ คอื ผมทำ� หนา้ ทข่ี องผม เป็นการร่ายยาวท่ีสะท้อนให้เห็นชัดเจนถึงแรงกดดันมากมาย แต่ก็กำ� ลังนกึ ว่า แล้วผมก�ำลังตอ่ สู้กบั อะไรอยู่ ตอ่ สูเ้ พือ่ และความผิดหวงั ในจติ ใจ จะไปสู่ต�ำแหน่งที่ผมไม่อยากเป็นมาก่อน เพ่ือจะรักษา นายสมบตั ิ บุญงามอนงค์ หรอื บก.ลายจดุ ผู้ ก็ได้ เป็นปฏกิ ริยาท่ชี ดั เจนขนึ้ เร่ือยๆ หลังครบรอบวาระ อ�ำนาจ ผลประโยชนข์ องผม ยนื ยันวา่ ไม่ใช่ เพราะส่ิงที่ ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ผมเข้าใจความรู้สึกกดดัน4 ปี การท�ำรฐั ประหารของ คสช. ผมท�ำวันน้ีสิ่งท่ีตั้งใจคือ จะส�ำเร็จหรือไม่ส�ำเร็จ แล้วทุก ของคณุ ประยทุ ธว์ า่ แกโดนหนกั ขนาดไหน เจบ็ ชำ�้ ไปหมด อยา่ งดีข้นึ หรือไม่ ผมไม่ไดม้ งุ่ หวังว่า ตอ้ งตอ่ สู้เพือ่ ใหไ้ ด้ เพราะตนเองคิดว่าได้ทุ่มเทให้กับการท�ำงานอย่างสุด เป็นบรรยากาศการครบรอบที่ชัดเจนว่าแตกต่างไป อยไู่ ด้นาน ทั้งหมดกส็ ดุ แลว้ แต่ประชาชน จะเห็นวา่ วันนี้ ความสามารถแล้ว แต่เหตุไฉนผู้คนถึงวิพากษ์วิจารณ์จากวันแรกท่ีเข้ามายดึ อ�ำนาจการบริหาร ซึ่งวันนั้นเสียง อะไรดขี ้นึ อะไรที่มันแยล่ ง” พล.อ.ประยทุ ธ์ กลา่ ว เฉพาะจุดอ่อนและข้อผิดพลาดของตน โดยไม่มองหรือยอมรบั ดังกวา่ เสยี งคดั คา้ น แตม่ าวนั นเี้ สยี งทเี่ หน็ วา่ ควรจะจบไดแ้ ล้ว ยตุ ไิ ด้แลว้ กลับดงั มากกวา่ เสียงทีต่ ้องการ “ขอใหส้ อื่ ทกุ คน ขอใหช้ ว่ ยกนั ดว้ ย ผมไมไ่ ดร้ งั เกยี จสอ่ื พดู ถึงความสำ� เร็จและความท่มุ เทของเขาบ้างใหอ้ ยูต่ ่อ ผมไม่ได้เอาใจสื่อ แต่เราเป็นประชาชนคนไทยด้วยกัน และแคว่ นั รงุ่ ขนึ้ ในวนั ที่ 7 มถิ นุ ายน พล.อ.ประยทุ ธ์ ซง่ึ ทง้ั หมด เพราะฉะนนั้ คนไทย ประเทศไทยจะตอ้ งไมท่ ำ� ลาย ไปแถลงงบประมาณในสภานติ บิ ญั ญตั แิ หง่ ชาติ หลงั จาก วันท่ี 6 มิถุนายน พล.อ.ประยุทธ์ ระบายความรู้สึก ประเทศไทยของเราเอง โดยเฉพาะอย่างยง่ิ ในเรื่องของ ที่ตอ้ งเอย่ ปากให้ สมาชกิ สนช. ช่วยมาเขา้ ประชุม โดยวา่ วนั นอ้ี ยากบอกส่ือ ประชาชนทง้ั ประเทศ บอกบรรดา การสร้างความเข้าใจ การบิดเบือน การใช้ความรู้สึกใน บอกวา่ “ขอเชิญสมาชิกเขา้ มาฟังในหอ้ ง ผมนบั ๆ ดแู ล้วนักการเมือง กลุ่มตา่ งๆ นกั วิชาการ เด็ก นิสิต นักศกึ ษา การวพิ ากษว์ ิจารณ์ ไม่มใี ครอยากท�ำงานให้ท่านหรอก จะ ไม่น่าถึงตามจ�ำนวน ขอให้จริงใจในการท�ำงานกันด้วยว่า วันน้ีเราควรต้องร่วมมือกัน ท�ำให้บ้านเมืองสงบ มแี คบ่ างพวกเทา่ นน้ั ทอ่ี ยากท�ำให้ เอาใจคนเปน็ กลมุ่ ๆ ไป นะครบั ”เรยี บร้อย สร้างสง่ิ ท่ดี ีออกมาให้คนอืน่ ไดร้ บั รมู้ ากกวา่ จะ แต่ผมท�ำอย่างนั้นไม่ได้ เพราะหน้าท่ีของนายกรัฐมนตรี แล้วก็มีการฉายหนังซ้�ำจากวันก่อนอีกคร้ัง เพราะไปท�ำส่ิงท่ีไม่ผิดกฎหมาย หรือท�ำอะไรท่ีท�ำให้เกิดความ ตรงน้ี เป็นหน้าที่ที่มีเกียรติ หน้าที่ที่ส�ำคัญคือ ดูแล เม่ือแถลงงบประมาณจบ ก็มีการพูดสะท้อนความรู้สึกรู้สึกว่า ประเทศของเราไม่มีเสถียรภาพ ซ่ึงพูดมาแล้ว ประชาชนทงั้ ประเทศ ไม่ว่าจะพรรคไหน จะฝ่ายค้านหรือ อกี ครั้งว่าหลายครั้งว่าเป็นเรื่องส�ำคัญที่สุด คือการมีเสถียรภาพ รัฐบาล นายกรัฐมนตรีต้องอย่ตู รงกลาง เพื่อจะบงั คบั วถิ ี “ขอขอบคณุ ประธาน สนช. และสมาชกิ สนช. ถ้าผมของประเทศ วนั น้บี ้านเมืองไมม่ ีการปั่นปว่ น ไม่มีการปิด ให้ทุกอย่างลงไปสู่ทุกจังหวัด ถึงทุกคนทุกกลุ่มทุกฝ่าย พดู อะไรแรงไปกข็ อโทษดว้ ย ผมกค็ อื ผม ความเปน็ มนษุ ย์ถนน แต่ส่ิงทีเ่ จออยูใ่ นขณะนี้ ก็คอื การใช้โซเชยี ลมเี ดยี ซ่ึงมันไม่ง่ายนักหรอก แต่ถ้าสามารถเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ สงู หนอ่ ย นายกรฐั มนตรี คอื ต�ำแหนง่ ดังนั้น จะมาหมน่ิและส่ือต่างๆ ซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรกับประเทศไทย เป็นต้นไป และวางพื้นฐานที่ดีไว้ให้ก็น่าจะดีกว่าท่ีไม่มี ต�ำแหนง่ นายกฯ ไมไ่ ด้ ถา้ จะด่ากด็ า่ ผมได้ แต่ถา้ ผมเปน็แตย่ อมรับว่า เรื่องเหลา่ นีอ้ าจสรา้ งกระแสความนิยมใน อะไรเลย มนั จะกลายเปน็ อยา่ งทที่ กุ คนพดู วา่ มนั สญู เปลา่ นายกฯ อยู่ เวลาด่าผมก็กรุณาระวังหน่อยแล้วกันการบรโิ ภคได้ แตป่ ระเทศไทยเสยี หาย จงึ พดู ไดเ้ พยี งเทา่ นี้ ผมไมเ่ หน็ มนั จะสญู เปลา่ ตรงไหน เพราะผลงานกป็ รากฏ ตำ� แหนง่ นายกฯ เปน็ ต�ำแหน่งท่ีมเี กียรติ ผมอยากรกั ษาไม่ได้ไปบงั คับอะไรใคร ออกมาเยอะแยะไปหมด เป็นร้อยเป็นพัน แต่ท่านก็มา ใหต้ ำ� แหนง่ นมี้ เี กยี รติ และตอ้ งขอขอบคณุ คณะรฐั มนตรี บอกว่าสูญเปลา่ ท่านบอกว่าลงจากหลงั เสอื ผมไมไ่ ดค้ ิด ที่รว่ มท�ำงานมาอย่างสาหัส” พล.อ.ประยทุ ธ์ กลา่ ว “การที่เข้ามาวันน้ีผมอยากจะบอกว่า ซ่ึงผมคิดของผมเอง ขอพดู ให้ฟงั ว่า 4 ปี ที่ผ่านมา ผมพยายามที่จะท�ำหน้าท่ีของผมให้ดีท่ีสุด คือ การท�ำหน้าท่ีเป็นนายกรฐั มนตรี เพราะ นายกรฐั มนตรเี ปน็ ต�ำแหนง่ ทส่ี ำ� คญั เปน็ต�ำแหน่งท่ีมีเกียรติ เป็นต�ำแหน่งท่ีทรงคุณค่า ผมบอกเสมอว่า ตัวเองก็มีความเป็นมนุษย์ เพราะฉะน้ันความผิดของผมมีเพียงอย่างเดียวท่ีผมรู้คือ ความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษยจ์ ะตอ้ งมีความผิดพลาด มโี มโห มโี กรธน่ีคือ ความเป็นมนุษย์ของผม เพราะฉะนั้นในการเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะต้องมีความเป็นมนษุ ย์ ไมใ่ ช่เป็นเรื่องสมมตอิ อกมา ผมเป็นมนุษย์ ผมเปน็ คน และผมทำ� งานเพื่อคน เพ่อื ประเทศไทย เพอื่ คนไทย ผมกต็ ้องเปน็ ของผมแบบน้ี แตผ่ มทำ� หนา้ ทตี่ รงน้ี มเี กยี รตมิ ศี กั ดศิ์ รสี ำ� หรบัประเทศและต่างประเทศ แตผ่ มกไ็ ม่เขา้ ใจวา่ หลายคนพยายามทจ่ี ะทำ� ลายเกยี รตยิ ศของนายกรฐั มนตรี ซง่ึ ไมใ่ ช่ผมเพราะน่คี ือ นายกรฐั มนตรขี องประเทศไทย” “เทียบง่ายๆ นี่คือ ผู้น�ำในการบริหารประเทศ แล้วพวกส่ือก็เขียนกนั ไปกันมา จนต�ำแหน่งนเ้ี ฟลไปท้งั หมดพวกคุณทำ� กันไปเพื่ออะไร แลว้ วนั ข้างหน้าคณุ คิดกันวา่นายกรัฐมนตรีประเทศไทยต้องเป็นอย่างนี้หรือ ต้องถกูด่าถูกว่า ใหร้ ้าย ใช้คำ� ผรสุ วาทตามโซเชียลมเี ดยี อย่างน้ีหรอื สอื่ ตอ้ งแกไ้ ข ไมเ่ ชน่ นน้ั พอคนเขา้ มากเ็ ปน็ แบบเดมิ

การเมอื ง 5หรือ พล.อ.ประยทุ ธ์ ถกู วพิ ากษ์วิจารณ์จนถึงจดุ ที่ สมประโยชน์ทางอ�ำนาจกันได้ ถ้าทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน ขดี เส้นใต้จิตใจรับไม่ไหวแลว้ จงึ ไดพ้ ดู ซ�้ำติดกนั ถึง 2 วัน อย่างนี้ เชื่อว่าการน�ำพาบ้านเมืองไปสู่ประชาธิปไตยคงแต่อารมณส์ ะท้อนความร้สู กึ ดงั กล่าว ดูเหมือนวา่ จะ ไม่ใช่เรื่องยาก บ�ำเหนจ็ คสช.ไมม่ ใี ครออกมาใหก้ �ำลงั ใจ ปลอบโยน กลายเปน็ วา่ กลบั “เป็นธรรมดาท่ีสถานะผู้น�ำประเทศจะอยู่ในกระแสเรยี กแขกทางการเมืองดว้ ยซ้ำ� ไป วิพากษ์วิจารณ์หรือล้อเลียน ผมคิดว่า สภาพแบบนี้ไม่ เรอ่ื งการรับเงินเดือน รับรายได้หลายทาง ในยุครฐั บาลนายวฒั นา เมอื งสขุ แกนนำ� พรรคเพอ่ื ไทย ไดอ้ อกมา ได้ทำ� ใหเ้ กยี รติของค�ำวา่ นายกฯ ลดลง เพราะ เกยี รติยศ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดแสดงความคิดเห็นผา่ นเฟซบ๊กุ Watana Muangsook ท่ีแท้จริงของต�ำแหน่งน้ี คือการมาจากการเลือกต้ังของ เพราะขณะท่ีรัฐบาลมองว่า ควรจะต้องสร้างขวัญก�ำลังใจระบวุ า่ “จะด่า…มีปัญหาม้ัย” ประชาชน และปฏิบัติหน้าท่ีตามระบบจนวินาทีสุดท้าย ให้กบั คนท่ีมาช่วยงานให้กับ คสช. ให้กับรฐั บาล แตป่ ระชาชน“ผมเชื่อว่าคนท้ังโลกให้เกียรติกับต�ำแหน่งนายก เชน่ ผนู้ ำ� จากการเลอื กต้ังของไทยและอีกหลายประเทศ คนจ่ายภาษี ซึง่ ประสบกบั ภาวะรายได้ฝดื เคอื ง รายได้ไม่เปน็รัฐมนตรี เพราะเป็นผู้น�ำของฝ่ายบริหารแต่จะต้อง ท่ีแม้จะพ้นต�ำแหน่งเพราะถูกรัฐประหาร แต่ยังคงได้รับ ไปอยา่ งท่ีคาดหมาย อดทีจ่ ะเกดิ ความรู้สกึ ไม่ได้วา่ เปน็ เร่ืองพิจารณาถึงการได้มาซึ่งต�ำแหน่งรวมท้ังการปฏิบัติ เกยี รตแิ ละการยอมรบั จากทวั่ โลก ทพ่ี ดู ไมม่ เี จตนากระทบ ทเี่ หมาะสมเพยี งใดตัวของบุคคลนั้นด้วย เช่น มาจากการเลือกตั้งของ รฐั บาล แตก่ ารแกป้ ญั หาบา้ นเมอื งจ�ำเปน็ ตอ้ งมคี วามเหน็ประชาชน หรอื เปน็ คนรกั ษาคำ� พดู หรอื เป็นคนเคารพ ท่ีหลากหลาย ไม่ใช่อยู่ในการตัดสินใจของใครหรือกลุ่ม เพราะรายจา่ ยประจำ� ในสว่ นน้ี เปน็ รายจา่ ยทย่ี าวเทา่ กบัสทิ ธขิ องผอู้ น่ื เปน็ ตน้ หากบคุ คลใดมพี ฤตกิ รรมดงั กลา่ ว หนง่ึ กลุ่มใดเพียงฝ่ายเดยี ว” นายณฐั วุฒิ กล่าว การด�ำรงอยู่ของ คสช.ยอ่ มจะมคี นใหเ้ กยี รติ อยา่ งนอ้ ยจะไมม่ คี นดา่ ลบั หลงั วา่ นายอภสิ ทิ ธ์ิ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธปิ ัตย์ทางบา้ นไม่อบรมสัง่ สอน กลา่ ววา่ ตอนทเ่ี ปน็ นายกรฐั มนตรี กเ็ จอคำ� ถามทไ่ี มน่ า่ ถาม ล่าสุดก็มีข่าวเรื่องที่ ครม. ตีกลับข้อเสนอขึ้นบ�ำเหน็จให้พล.อ.ประยุทธ์ จึงต้องส�ำเหนียกว่า ต�ำแหน่งท่ีตน แต่ก็ต้องเก็บอารมณ์ ให้สมกับเกียรติของนายกฯ ซึ่ง เจา้ หนา้ ที่ คสช. 2 ขน้ั เพอ่ื ใหพ้ ล.อ.ประวิตร วงษส์ ุวรรณดำ� รงอยแู่ ละอ�ำนาจทีม่ ีอยนู่ ั้นเป็นของประชาชน ความ พล.อ.ประยทุ ธ์ พูด 2 เรือ่ งคือเปน็ มนุษยก์ ับมเี กยี รติ ซงึ่ ซ่ึงเป็นคนเสนอเรื่องนี้ กลับมาทบทวนดูว่าท่ีเสนอไปน้ันมีจริงแล้วพล.อ.ประยทุ ธ์ ไม่มีความชอบธรรมแม้แต่นอ้ ย ตนเหน็ ด้วยในเรือ่ งของการวิพากษ์วิจารณ์ แตต่ อ้ งระวัง ความเหมาะสมเพยี งใดที่จะด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพราะไม่ได้มาจาก ไม่ให้กระทบกับต�ำแหน่ง ส�ำหรับตนมีข้อแลกเปลี่ยนประชาชน จึงต้องใช้อ�ำนาจด้วยความระมัดระวังเพื่อ คือ คนท่ีด�ำรงต�ำแหน่งน้ันต้องปฏิบัติตนให้สมกับการท่ี ซง่ึ พล.อ.ประวติ ร มองวา่ จ�ำนวน 600 คน อาจจะดเู หมอื นประโยชน์ของประชาชนและต้องรีบคืนอ�ำนาจให้กับ จะต้องได้รับเกียรตินั้น ถ้าจะเอาท้ังสองอย่างคือ โดย วา่ มากไปนดิ หนอ่ ย แตห่ ากเทยี บกบั ปกี อ่ นไดม้ กี ารใหบ้ ำ� เหนจ็เจา้ ของอำ� นาจ ไมใ่ ชเ่ ลอื่ นการเลอื กตง้ั เรอื่ ยมา หรอื สรา้ ง บอกว่า ด�ำรงต�ำแหน่งห้ามไม่ให้มีใครมาละเมิดเกียรติ เจา้ หน้าที่ คสช.ไปจำ� นวน 1,000 คน ตอ้ งถอื ว่าลดลงแลว้เงื่อนไขประเภทจะหาเสียงต้องมาขออนุญาตเป็น แต่ขณะเดียวกันบอกว่าเป็นมนุษย์ สามารถท่ีจะแสดงครั้งคราว รวมทั้งจะต้องยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ ออกเหมือนกับคนอื่นๆได้ ซ่ึงไม่สอดคล้องกัน ตนอาจ ท่ีส�ำคัญ พล.อ.ประวิตร บอกวา่ มีการใหบ้ �ำเหน็จเปน็เพราะเงินท่ีใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน หรือค่า จะผิดก็ได้ เพราะขณะนี้คนอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรคนที่ ปกติอยู่แล้ว ดังน้ัน เร่ืองการอนุมัติ ต้องถือว่าตามหลักเสียหายท่ีหลายคนเรียกว่า “ค่าโง่” ท่ีอาจจะต้องจ่าย ด�ำรงต�ำแหน่งแล้วใช้ความเป็นมนุษย์ มันสะใจคนมาก การให้ไดอ้ ยู่แล้วจากการใช้อ�ำนาจเผด็จการปิดเหมืองทองอัคราล้วนมา กวา่ ซึง่ กม็ หี ลายประเทศท�ำอยา่ งน้ี เช่น สหรฐั อเมรกิ าจากภาษีของประชาชนทัง้ สิน้ ” ชดั เจนมาก ทผี่ นู้ ำ� ถกู วจิ ารณอ์ ยา่ งนี้ ตนอาจจะหวั โบราณ แปลว่า ไม่ว่าอย่างไรก็จะต้องมีการจ่ายบ�ำเหน็จอย่างขณะท่ี นายสามารถ แก้วมชี ัย อดตี ส.ส. เชียงราย ก็ได้ เพราะยังมองว่าถ้าเรายังอยากจะรักษาเกียรติของ แน่นอน แค่ทบทวนวา่ มากน้อยแค่ไหนพรรคเพื่อไทย ในฐานะคณะท�ำงานติดตามการร่าง ต�ำแหน่ง เราก็ต้องไม่อนุญาตให้เป็นมนุษย์เหมือนกันรฐั ธรรมนญู พรรคเพอ่ื ไทย กล่าววา่ คนทม่ี าเปน็ บุคคล ความเปน็ มนุษย์เป็นในส่วนภายใน เม่อื สวมเกยี รติตรงนี้ เพราะเป็นการจ่ายท่ีท�ำกันมาเป็นปกติ ซ่ึงเมื่อไปย้อนดูสาธารณะยอ่ มหลกี เลยี่ งไมไ่ ดข้ นาด นางสาวยง่ิ ลกั ษณ์ อยู่ต้องรักษามาตรฐาน ซ่ึงช่วงหลังดูเหมือนท่านก็ ข้อมูลก็พบเม่ือวันที่ 18 เม.ย. 2560 คณะรัฐมนตรีก็มีการชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้ง พยายามปรบั ตัว พิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ขั้น และเพิ่มเติมเรอื่ งงานและเรื่องสว่ นตวั ดังนน้ั จงึ เป็นเรือ่ งธรรมดา “อยา่ ไปท�ำอะไรทผี่ ดิ มนษุ ย์ จะรสู้ กึ โกรธหรืออะไรเปน็ อีก 3% นอกเหนือโควตาปกติ จากงบกลางเพม่ิ เตมิ ใหก้ �ำลงัอะไรที่ พล.อ.ประยทุ ธ์ รสู้ กึ วา่ ถกู กา้ วลว่ ง หรอื วา่ ไมจ่ รงิ เร่ืองธรรมชาติ แต่เมื่อโกรธสุดขีดแล้วท่านจะปิดห้อง พลท่ีปฏิบัตงิ านใน คสช. จ�ำนวน 721 คนก็มีท้ังทีมโฆษก และส่ือเยอะแยะ ก็ให้ช่วยกันออกมา ตัวเองแล้วตะโกนโหวกเหวกอยู่คนเดียวหรือจะระบายแกข้ า่ ว หรอื ออกมาตอบโต้ ดงั นน้ั อยา่ บน่ เลย ถา้ เหนอื่ ย กับใครก็ท�ำเถอะ แต่เมื่อเป็นบุคคลสาธารณะ เราจะ ซ่ึงวันนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ช้ีแจงว่าเป็นเร่ืองมากนกั ก็กลบั บ้านไปพกั เถอะ ต้องชว่ ยกันรักษาเกียรติ ช่วยกันรักษามาตรฐาน บรรทดั สทิ ธปิ ระโยชนข์ องข้าราชการ เป็นบ�ำเหน็จความดีความชอบนายณัฐวฒุ ิ ใสยเกอ้ื แกนนำ� นปช. กล่าวว่า เขา้ ใจ ฐานต่างๆ ก็ตอ้ งฝึกฝนให้มีความอดทน ถงึ ตอ้ งมีธรรมะ เหมือนข้าราชการท่ัวไป จะมาท�ำงาน คสช. หรือจะท�ำงานความเป็นมนุษย์ของนายกฯ และเช่ือว่าท่านมีความ ของนักปกครองท่ีจะต้องมีเรื่องขันติ อุเบกขา ก็หวังว่า ชายเเดนก็เป็นการท�ำหน้าท่ีที่สอง เพ่ิมมาจากหน้าท่ีหลักที่ตัง้ ใจในการแก้ปญั หาของประเทศ แตอ่ ยากใหฝ้ า่ ยผูม้ ี นายกฯ จะอารมณ์ดีขึ้นและพยายามท�ำความเข้าใจกับ ต้องท�ำที่หน่วยอยู่เเล้ว เมื่อออกมาท�ำงานมากข้ึน ก็ต้องให้อ�ำนาจยอมรับเช่นกันว่า ประชาชนทุกคนก็เป็นมนุษย์ สภาพการเมืองย่างน”ี้ นายอภสิ ิทธ์ิ กลา่ ว เขาได้รบั รายได้เพม่ิ ข้ึนถ้านายกฯ มีความเป็นมนษุ ยส์ งู ประชาชนก็คงมีไมต่ ่ำ� อารมณ์และการแสดงออกคร้ังนี้ของ พล.อ.ประยุทธ์กวา่ และมนุษยย์ อ่ มต้องการสิทธิ เสรภี าพ ความเสมอ สะท้อนชัดว่าโค้งสุดท้ายทางการเมืองก่อนการเลือกต้ัง ก่อนนั้นขึ้นไปอีก 1 ปี เม่ือต้นเดือน พ.ค. 2559 คณะภาคเทา่ เทยี ม ความยตุ ธิ รรม ไมย่ อมรบั การกดขี่ นายกฯ อะไรก็เกิดขน้ึ ได้ แถมยงั คาดไม่ได้หรอกวา่ ผลที่หวงั จะ รัฐมนตรี ก็มีมตเิ ห็นชอบการเลอื่ นบำ� เหน็จ (2 ขัน้ ) และการจงึ ไมค่ วรใชส้ ทิ ธคิ วามเปน็ มนษุ ยฝ์ า่ ยเดยี ว แตป่ ระชาชน ไดร้ ับนัน้ จะต้องได้อย่างที่ต้องการเสมอไป เลอ่ื นขน้ั เงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ขนั้ (นอกเหนือโควตาปกต)ิควรได้รบั สทิ ธินั้นด้วย การอ้อนตอนเร่ิมเข้ามา กับตอนที่คนต้องการ จากงบกลางเพ่ิมเติม ให้กับก�ำลังพลท่ีปฏิบัติงานใน คสช.การพูดจาตอบโต้กันไปมาของฝ่ายการเมืองถือ ประชาธิปไตย เรียกร้องการเลือกต้ัง ไม่มีทางท่ีจะ จำ� นวน 709 ราย ตามทีส่ �ำนกั เลขาธิการ คสช. เสนอเป็นเรื่องปกติ ขัดแย้งกันอย่างไรในระบบมีวิธีแก้ไข เหมอื นกันแน่ๆ ปัญหา แต่ท่ีมาถึงวันน้ีเพราะมีคนบิดหลักการ เปิด ข้อมลู ‘รายงานการเงินรวมภาครัฐ’ ที่นำ� เสนอท่ีประชมุชอ่ งใหใ้ ชอ้ ำ� นาจท�ำลายระบบ ท�ำซ้�ำแลว้ ซำ้� เล่า เพราะ ● กรศิริ ● คณะรัฐมนตรี ระบุวา่ ครม. พล.อ.ประยทุ ธ์ เคยมมี ติเลื่อน ขนึ้ เงินเดอื นเปน็ กรณีพเิ ศษ (2 ขน้ั ) เพ่ือเป็นบ�ำเหนจ็ ให้ กับผู้ปฏิบัติงานของ คสช. ไปแล้ว 3 ครั้ง ระหว่างปี 2558–2560 รวมทั้งส้นิ 2,463 คน การท�ำหน้าที่ของ คสช. ที่ พล.อ.ประยุทธ์ ประกาศว่า เป็นการอาสาเดินเข้ามาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติ กลับมีค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด รวมถึง ท่กี �ำลงั จะอนุมตั คิ ร้งั นดี้ ้วย เรอื่ งแบบนจ้ี รงิ ๆ แลว้ ควรเปดิ เผยใหป้ ระชาชนไดร้ โู้ ดย ละเอียด ในฐานะผู้ท่ีเสียภาษี และน่าจะมีส�ำนักโพลล์ส�ำรวจบ้างนะว่า ประชาชนรู้สึก อยา่ งไรกับการรบั เงนิ เดือนหลายทางของ คสช.  ● ภวู นารถ ณ สงขลา ●

6 วนั ศุกร์ที่ 15 – วนั พฤหสั บดีที่ 21 มถิ นุ ายน พ.ศ.2561ใ นการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เม่ือ ‘นอนหลบั ในสภา’จะไมบ่ านปลาย วนั ท่ี 7 มถิ ุนายน 61 ที่มีนายพรเพชร วชิ ติ ชลชยั หากไม่มี สนช.ร้อนตัว‘โยนบาปสอ่ื ’ประธาน สนช เปน็ ประธานประชุม พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ 2562 วงเงิน คนที่จะเข่้ามาท�ำงานในสภา เพื่อเสริมทักษะการประชุม ตรงนั้นน่ันแหละ ส่ือกร็ ูอ้ ยู่อยา่ มาซกั ให้ฉันโมโห ไม่เอา”3,000,000,000,000 บาท (สามล้านล้านบาท) สมาชิก อยา่ ลมื วา่ ถา้ คณุ ทำ� ชา้ ไป 1 นาที มคี นอกี หลายรอ้ ยคนใน พล.อ.ประยุทธ์ ระบุสนช. ไดอ้ ภปิ ราย ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจ�ำ ห้องประชมุ ตอ้ งเสียเวลาไปอกี หลายร้อยนาที ผสู้ ือ่ ข่าวได้เปลีย่ นประเด็นมาถามวา่ วนั น้ผี ู้น�ำชาวนาปีงบประมาณ 2562 ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับงบประมาณ ดา้ น พล.อ.ประยทุ ธ์ จนั ทรโ์ อชา นายกรฐั มนตรี และ สวมเส้ือท่ีมีข้อความ “กองหนุนลุงตู่” รู้สึกอย่างไรวงเงิน 3 ล้านล้านบาท ที่รัฐบาลต้ังไว้พอเหมาะพอดี หัวหน้า คสช. ให้สัมภาษณ์กรณีสมาชิกสภานิติบัญญัติ พล.อ.ประยทุ ธ์ กล่าววา่สอดคลอ้ งกบั ภารกจิ ของรฐั บาล ทง้ั การผลกั ดนั โครงการ แห่งชาติ (สนช.) หลับระหว่างนายกฯ ชี้แจงร่างงบ “สอื่ รหู้ รือไม่ ถามเขาสิ ความรู้สึกแล้วฉันจะตอ้ งรูส้ กึไทยแลนด์ 4.0 การด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประมาณรายจา่ ยประจำ� ปี 2562 จ�ำนวน 3 ลา้ นลา้ นบาท อะไร เม่ือเขาใส่มาก็ขอบคุณ แล้วส่ือปลื้มตนบ้างหรือเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพของคนในประเทศ รวมถงึ การพฒั นา ว่า เขาหลับเขาง่วงหรือเปล่า ไปถามเขาดู ซึ่งตนมอง ไม่ ไม่เห็นปล้ืมอะไรสักอย่าง ท�ำลายกันเข้าไปเถอะประเทศด้านอื่นๆ ขณะเดียวกัน การช�ำระคืนเงินกู้กว่า ไม่เหน็ เพราะเขาหลบั ข้างล่าง ขอบคณุ ” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว7.8 หมื่นล้านบาท ถือเป็นนิมิตรหมายท่ีดี ส่วนการใช้ สำ� หรบั ประเดน็ วา่ เรอื่ งนจี้ ะเสยี หายถงึ ตวั นายกฯ หรอื นายพีระศักด์ิ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติจ่ายงบประมาณ ปี 2561 ฝากไปยังกระทรวงการคลัง ไม่ เพราะเป็นผู้เลอื กเขา้ มา พล.อ.ประยุทธ์ กล่าววา่ แห่งชาติ (สนช.) คนท่ี 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เร่งรัดการใช้งบปี 2561 ให้ “พอแลว้ คำ� ถามเธอไรส้ าระ ท่ผี า่ นมาคำ� ถามเธอไมไ่ ด้ จรยิ ธรรม สนช. กลา่ วขอโทษ แทนสมาชกิ สนช. ทมี่ ภี าพลงสปู่ ระชาชน และเกดิ ประโยชนต์ อ่ ภาคเศรษฐกจิ เพราะ สาระสกั เรอื่ ง ไมข่ อตอบ สงิ่ ทพี่ ดู ในสภาเรอ่ื งงบประมาณ นอนหลับ ในห้องประชุม สนช. ระหว่างการพิจารณายงั มีหลายหน่วยงานที่เบกิ งบไม่ถึง 50 เปอรเ์ ซน็ ต์ 3 ล้านล้านบาทมีอะไรบ้าง ลองตอบมา ความแตกต่าง รา่ งพ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจ�ำปงี บประมาณ 2562 คืออะไรจากรัฐบาลที่ผ่านมา สื่อได้น�ำเสนอบ้างหรือไม่ จากการสอบถามและตนอยู่ในห้องประชุมช่วงเวลา นายทวศี ักด์ิ สูทกวาทิน สมาชิก สนช. อภปิ รายว่า พดู กันแตเ่ ร่ืองนอนหลับ” ดังกล่าว พบข้อเท็จจริงว่าภาพของ 2 สนช. ท่ีงีบหลับคสช. พยายามรวมหนา้ ทแ่ี ละภารกจิ เพอื่ บรู ณาการการ สว่ นวา่ เรอื่ งนจี้ ะตอ้ งมกี ารกำ� ชบั อะไรหรอื ไม่ เพอื่ ไมใ่ ห้ นน้ั ไมใ่ ชภ่ าพระหวา่ งท่ี พล.อ.ประยทุ ธ์ ชแ้ี จงรายละเอยี ดทำ� งานของสว่ นราชการเขา้ ดว้ ยกนั แต่อปุ สรรคทีส่ ำ� คญั เกดิ ภาพอยา่ งนอ้ี กี พล.อ.ประยทุ ธ์ กลา่ ววา่ ใครกไ็ มอ่ ยาก ของรา่ ง พ.ร.บ. งบฯ ในชว่ งเชา้ แตเ่ ปน็ ภาพทเ่ี กดิ ระหวา่ งคือเชิงโครงสร้าง ความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ ใหม้ ี กย็ ำ้� ไป และไดส้ ง่ ภาพใหป้ ระธาน สนช. ซงึ่ ทา่ นกเ็ หน็ การอภิปรายซกั ถามของ สนช. ช่วงบ่ายระดับกรม กระทรวง ที่มีอ�ำนาจหน้าท่ีเฉพาะ แม้จะท�ำ แล้ว เดี๋ยวก็ไปซักกันเอง ก็อยทู่ ีท่ ุกคนน้ันแหละ่ “ผมต้องขอโทษประชาชนแทน สนช. ด้วย ท่ีมีภาพแผนบรู ณาการรว่ มกนั แตย่ งั ทำ� งานแยกสว่ น ทำ� ใหใ้ นทาง “ฉะน้ันใครท่ีหลับ คราวหน้า ก็เป็นอะไรไม่ได้อีกต่อ ลักษณะดังกล่าวเผยแพร่ออกไป และท�ำให้คนเข้าใจว่าปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเรื่องต่างๆ ยังพบว่า ไปอยู่แล้ว ฉันดูไว้หมด หลับก็ไม่ต้องเป็นอะไร ไปนอน สนช. ปฏบิ ัตหิ นา้ ที่ไมเ่ ตม็ ท่ี แต่ผมยนื ยนั วา่ สนช. ทัง้ 2ส่วนราชการยังท�ำงานเฉพาะส่วนตามอ�ำนาจหน้าท่ีทาง ท่ีบ้าน แต่วันน้ีอยู่ให้มันจบไปก่อน เพราะงานอย่างอ่ืน ท่าน ท�ำงานตามหนา้ ทีม่ าเป็นอย่างดี ตดิ ตาม และลงพ้ืนกฎหมาย เขาก็ท�ำอย่ามาจับผิดจับถูกเรื่องแบบนี้ จนเร่ืองใหญ่ ท่ีพบประชาชนอยา่ งตอ่ เนื่อง” สาระไม่มี ภาพไม่สวยกอ็ ยา่ ไปออก กเ็ ห็นจอ้ งถ่ายกนั อยู่ นายพรี ะศกั ด์ิ กลา่ วว่า ไดร้ บั ทราบวา่ สนช. ท้งั 2 อยู่ ขณะเดียวกันได้มีรายงานข่าวปรากฏต่อสังคมว่าระหวา่ งการชีแ้ จงร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจำ�ปี 2562 ของนายกรัฐมนตรี มีสมาชิก สนช. น่ังหลับหลายราย โดยสอื่ สงั คมออนไลนไ์ ดเ้ ผยแพรภ่ าพดงั กลา่ วกระทั่งถึงการอภิปรายของ นายสมชาย แสวงการสมาชิก สนช. ได้ลุกขึ้นอภิปรายด้วยน้�ำเสียงไม่พอใจถงึ การเผยแพรภ่ าพดงั กลา่ ว โดยกลา่ ววา่ มกี ารบดิ เบอื นโจมตกี ารทำ� งานของแมน่ ำ�้ 5 สาย มกี ารเผยแพรภ่ าพสนช. นง่ั หลบั ทางโซเชยี ลมเี ดยี ซง่ึ ตลอด 4 ปที ผ่ี า่ นมาตนเหน็ วา่ สงิ่ เดยี วทไ่ี มเ่ คยปฏริ ปู ตวั เองเลย คอื สอื่ มวลชนที่เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความบิดเบือน สร้างความขัดแย้ง ท่ีจรงิ มีไม่กเ่ี ปอรเ์ ซ็นต์เท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นสอ่ื ที่ดีกวา่ 90 เปอรเ์ ซ็นต์ นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด และผู้ก่อต้ังพรรคเกรียน ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบกุ๊ ท่ชี ่ือวา่ สมบัติ บญุ งามอนงค์ ระบวุ า่ เรื่องแอร์ในห้องประชุมเย็นน่ีจริง เย็นไร้สาระเลยทีเดียว เปิดเบาก็ร้อนเพราะท่านทั้งหลายใส่สูทประชุมสิ่งท่ีควรท�ำคือ มีจอระบุอุณภูมิในห้องประชุม ให้อยู่ในระดบั ท่เี หมาะสม และการประชมุ ควรกระชบั เลกิ พดู จาเวน่ิ เว้อและหาวิธีการลดเวลาในทางพิธีกรรมลง …สงู อายไุ มเ่ หมาะกบั งานในสภา อาจมบี า้ งแตไ่ มใ่ ชเ่ ตม็สภาแบบยุค สนช. นี้ หามกันมาประชุม แถมโลกทศั น์ก็อยู่ในแบบเดิมๆ ควรมีสัดส่วนคนหนุ่มสาวเข้าไปสร้างสมดลุ ควรมีหลักสูตรการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพให้กับ

การเมอื งในประเทศ 7 ท�ำงานทุกวัน และเดือนท่ีผ่านมา ตนก็ไปท�ำบอลลูน สังเวียน หวั ใจมา การเมืองระหวา่ งการรกั ษาอาการปว่ ย ทงั้ พล.อ.อ.ชาลี จนั ทรเ์ รอื ง นายจริ ายุ หว่ งทรพั ย์ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าว ‘หลับ’..ใครคิดว่าไม่สำ� คัญท่ีเข้ารับการรักษาโรคหัวใจผ่านการบายพาส และนพ. ถึงการเผยแพร่ภาพสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติธำ� รง ทัศนาญชลี มีอาการปว่ ยเชน่ กนั (สนช.) หลับในห้องประชุมระหว่างการพิจารณาร่าง ภาพ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หลับ พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจำ� ปี 2562 วา่ ภาพท่สี อื่ ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชี้แจงร่างงบ “แต่ผมเข้าใจความรู้สึกของประชาชนที่เกิดขึ้นและ มวลชนรัฐสภาถ่าย ไม่ใช่การตกแต่งภาพหรือบิดเบือน ประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2562 จ�ำนวน 3 ล้านล้านบาทมองว่าการประชุมครั้งส�ำคัญ สนช. ควรท�ำหน้าท่ีอย่าง ข้อเท็จจริง แต่เป็นภาพจริงท่ีเกิดข้ึน ซึ่งค�ำพูดล้านค�ำ กลายเปน็ ประเด็นในสังคมเต็มท่ี ผมจึงขอโทษประชาชนด้วย” นายพีระศักดิ์ กล่าว ยังไม่เท่าภาพท่ีเห็น หากสมาชิก สนช. ท�ำหน้าท่ีแทน ประชาชนเจ้าของเงินภาษี ด้วยการอภิปรายให้ข้อคิด จริงๆ เร่ืองแอบงีบ แอบหลับ ในห้องประชุมรัฐสภา ส�ำหรบั ในส่วนท่วี า่ พฤตกิ รรมของ 2 สนช. น้นั ถอื ว่า ทกั ท้วง ติดตาม ตรวจสอบ ในการตงั้ งบประมาณแบบ เรื่องนักการเมืองโดดร่ม ไม่มาประชุม หรือบางคนมีสถิติเขา้ ขา่ ยผิดจรยิ ธรรม จนถึงข้ันห้ามดำ� รงตำ� แหน่งใดหรือ ขาดดุลติดต่อกันถึง 4 ปี เป็นเงินหลายล้านล้านบาท การเข้าประชุมน้อยมาก ท้ังหมดเป็นเร่ืองที่ตกเป็นข่าวไม่ ประธานกรมการจรยิ ธรรม สนช. กลา่ ววา่ จากการ จนไม่รูว้ า่ ลกู หลานจะใช้หนหี้ มดเมอื่ ใด เช่ือวา่ จะไมม่ ีใคร หลายครัง้ หลายยุคหลายสมยั มีมาโดยตลอดกระท�ำของ สนช. ท่ีหลับในห้องประชุม ยังไม่เข้าข่าย งว่ งอย่างแน่นอน และหากสมาชิก สนช. คนใดไมส่ บายความประพฤติผิดจริยธรรมอยา่ งรา้ ยแรง จนไมส่ ามารถ รฐั สภากม็ แี พทย์พยาบาลหรือสว่ นนั่งพักให้บริการ หรอื แต่ท่ีครั้งน้ีเป็นประเด็นยาว ก็เพราะมีคนที่เป็นอดีตคนปฏิบัติหน้าท่ีได้ต่อ จึงเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาต่อการด�ำรง ถ้าไม่ไหวก็ควรลาออกไปพกั ผ่อนเล้ยี งเหลนท่ีบ้าน ในวงการส่ือ แต่ได้ดิบได้ดีจากอ�ำนาจรัฏฐาธิปัตย์ได้มาเป็นตำ� แหนง่ สนช. เกิดอาการรบั ไมไ่ ด้กบั การทำ� หน้าท่ขี องสอ่ื ท่ีรายงาน นายจิรายุ กล่าวว่า การท่ีนายสมชาย แสวงการ เรอ่ื งจรงิ ใหป้ ระชาชนไดร้ ู้ กเ็ ลยวพิ ากษว์ จิ ารณว์ า่ สอ่ื บดิ เบอื น สว่ นวา่ จากน้ี สนช. ตอ้ งออกมาตรการหรอื ระเบยี บเพอื่ สมาชกิ สนช. ออกมาโทษวา่ สอ่ื บดิ เบอื น ทงั้ ทน่ี ายสมชายกำ� กบั การทำ� หนา้ ทเ่ี พม่ิ เตมิ หรอื ไม่ นายพรี ะศกั ด์ิ กลา่ ววา่ เคยเปน็ ส่ือ แม้จะไดด้ ีจากการปฏวิ ตั ิรัฐประหาร กน็ ่าจะ เข้ายุคเข้าสมัยรัฐประหารเสียจริงๆ ค�ำก็บิดเบือนชว่ งเชา้ วนั ท่ี 8 ม.ิ ย. ตนไดพ้ ดู คยุ กบั นายพรเพชร วชิ ติ ชลชยั มีรากฝอยของคนท่ีเคยได้รับเกียรติว่าเป็นฐานันดร 4 สองค�ำก็บิดเบือน อะไรๆ ที่ไม่ถูกใจเป็นต้องกล่าวหาว่ามีประธาน สนช. และนายสุรชัย เล้ียงบุญเลิศชัย รอง และควรทำ� หนา้ ทแี่ ทนประชาชน ในการตรวจสอบการใช้ การบิดเบอื นทั้งสนิ้ประธาน สนช. คนที่ 1 ต่อกรณที ี่เกดิ ข้ึน และมขี ้อสรุป งบประมาณของรฐั บาล ใหน้ กึ ถงึ หนา้ ของชาวบา้ นคนจนร่วมกันว่าจะขอความร่วมมือสมาชิก สนช. แต่ไม่ถึงข้ัน ทต่ี อ้ งเสยี ภาษใี หพ้ วกทา่ นเขา้ ไปนง่ั ชคู อในสภา ทพ่ี วกเขา แตง่ านนม้ี นั ไมไ่ ดเ้ ปน็ การบดิ เบอื น คนทเ่ี หน็ วา่ นอนหลบัออกระเบยี บหรอื มาตรการใดเพอื่ ก�ำกบั การปฏิบัติหนา้ ที่ ไม่ไดเ้ ลอื กเข้ามา ก็เป็นคนจริงๆ เป็น สนช. จริงๆ ไม่ได้เป็นคนแสดงแทน แล้วจะวา่ บดิ เบือนได้อยา่ งไร… เรื่องกเ็ ลยต้องยาวไป ขณะที่ นพ.ธ�ำรง ทศั นาญชลี หนง่ึ ในสนช. ทม่ี ีภาพ “วนั นสี้ งิ่ ทป่ี ระชาชนอยากฟงั คอื การจดั ทำ� งบประมาณงีบหลับ ปฏิเสธท่ีจะให้สัมภาษณ์ต่อประเด็นดังกล่าว ขาดดุลเพิ่มขึ้นทุกปตี อ่ เน่ืองมาถึง 4 ปี พล.อ.ประยุทธ์ ไปถึง พล.อ.ประยทุ ธ์ ซ่ึงเปน็ ทงั้ นายกฯ และเปน็ ทัง้ ผทู้ ี่โดยระบวุ ่า “ไม่สะดวก อยรู่ ะหว่างการประชมุ ” จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีแผนอย่างไรในการใช้หนี้ ก�ำลังพูดในขณะที่ สนช.มีการนอนหลับกลางสภา ที่ต้อง ควรใส่แผนการหาเงินใช้หน้ีเข้าไปในยุทธศาสตร์ชาติ ตอบค�ำถามในเร่อื งนตี้ ามสไตล์ แบบประยุทธ์ ประยทุ ธ์ ว่า ด้าน พล.อ.อ.ชาลี จันทร์เรือง สมาชิกสนช. ให้ 20 ปีดว้ ย เม่อื ลูกหลานเตบิ โตข้ึนมาจะได้รู้อนาคตวา่ จะ “เขาหลบั เขางว่ งหรือเปลา่ ไปถามเขาดู ผมมองไมเ่ หน็สัมภาษณ์ว่า ตนไม่เห็นค�ำให้สัมภาษณ์ของนายกฯ แต่ ตอ้ งเปน็ หนก้ี ป่ี ี จะใชห้ นอ้ี ยา่ งไร หรอื จะตอ้ งขอกเู้ งนิ จาก เพราะเขาหลับข้างลา่ ง”จะไม่ขอชี้แจงใดๆ ต่อกรณีท่ีส่ือมวลชนน�ำภาพท่ีตนงีบ กองทนุ ระหว่างประเทศ อกี หรอื ไม่” นายจิรายุ กล่าวหลับไปเผยแพร่ เพราะเป็นประเด็นที่ส่ือมวลชนหยิบ อา้ ว มองไมเ่ หน็ แต่รู้วา่ เขาหลับอยขู่ ้างลา่ ง แล้วจะต้องไปน�ำเสนอ ส่วนตัวไม่รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เป็นภาพข่าว นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติ ใหไ้ ปถามท�ำไมว่าเขาหลับเขางว่ งหรือเปล่าและไม่อยากแก้ตัว ทั้งน้ี ยืนยันว่าจะปฏิบัติตามอ�ำนาจ แหง่ ชาติ (สนช.) กล่าวถงึ กรณที ี่นายกฯ ตำ� หนิ สนช. ท่ีและหน้าที่ของ สนช. อย่างไรกต็ าม ทีผ่ ่านมา ตนก็มา หลับระหวา่ งการปฏบิ ัติหนา้ ที่ในหอ้ งประชุมสภา วา่ ตน แถมยังหงุดหงิดทันที เมื่อถูกถามว่า จะเสียหายถึงตัว ไดก้ ำ� ชบั สนช. ทกุ คนใหร้ ะวงั ตอ่ การประพฤติ การปฏบิ ตั ิ นายกฯ หรือไม่ เพราะเป็นผู้เลือกเข้ามา ซ่ึงค�ำตอบที่ได้ ตัวและการวางตัว ไมใ่ ชเ่ ฉพาะเรื่องการนอนหลบั เทา่ นน้ั รบั กค็ อื เพราะ สนช. ถูกเฝ้ามองมากกวา่ สมาชิกรัฐสภาในระบบ ปกติ และบางคนมตี �ำแหน่งหน้าที่สำ� คัญ ย่อมถูกจับตา “พอแล้ว ค�ำถามเธอไร้สาระ ท่ีผ่านมาค�ำถามเธอไม่ได้ มองตลอด สาระสักเรือ่ ง ไม่ขอตอบ” นายพรเพชร กล่าวว่า เร่ืองการนอนหลับ สนช. ไมไ่ ด้ พร้อมกับบอกว่าได้ส่งภาพให้ประธาน สนช.แล้ว เด๋ียว มองเรอ่ื งนมี้ าก่อน แตเ่ ข้าใจวา่ ทกุ คนสามารถเผลอไผล ก็ไปซักกันเอง กอ็ ยทู่ ่ที ุกคนน่ันแหละ กนั ได้ จงึ ต้องระวัง หากอยู่ในห้องประชมุ ไม่ไดก้ อ็ อกไป นอกห้องประชมุ ส่วนทห่ี ลายฝา่ ยมองวา่ สนช. เขา้ รว่ ม “ฉะน้ันใครท่ีหลับ คราวหน้า ก็เป็นอะไรไม่ได้อีกต่อ ประชุมในวันพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ช่วงแรก ไปอยูแ่ ลว้ ผมดไู วห้ มด หลับกไ็ ม่ต้องเป็นอะไร ไปนอนที่ จ�ำนวนน้อย จนนายกฯ ต้องเรียกเข้าห้องประชุม บา้ น แตว่ นั นอี้ ยใู่ หม้ นั จบไปกอ่ น เพราะงานอยา่ งอน่ื เขาก็ น้ัน หลังจากที่นายกฯ เรียกมีสมาชิกเข้าห้องประชุม ทำ� อยา่ มาจบั ผดิ จบั ถกู เรอื่ งแบบนจี้ นเรอื่ งใหญส่ าระไมม่ ”ี จ�ำนวนมาก บางคนอาจจะยังไม่พร้อม อาจเผลอไผล กันไปได้ ยืนยนั วา่ สนช. มีความใสใ่ จตอ่ การประชุมงบ งนั้ หรอื เปน็ เรอื่ งไม่มสี าระจริงๆ หรือ ประมาณ เพราะใหค้ วามสนใจแย่งกันเป็น กรรมาธิการ ถา้ เชน่ นน้ั การที่ นายพรี ะศกั ด์ิ พอจติ รองประธานสนช. งบประมาณฯ คนที่ 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรม สนช. ทอ่ี อกมากลา่ วขอโทษแทนสมาชกิ สนช.ทมี่ ภี าพนอนหลบั ใน ส่วนการท�ำหน้าท่ีของส่ือมวลชน ตนมองว่าไม่ได้ดิส หอ้ งประชมุ จนท�ำใหค้ นเขา้ ใจวา่ สนช. ปฏบิ ตั หิ นา้ ทไี่ มเ่ ตม็ ท่ี เครดติ สนช. เปน็ การทำ� หนา้ ทไี่ ปตามเนอื้ ผา้ บางครงั้ ตน “ผมเข้าใจความรู้สึกของประชาชนท่ีเกิดขึ้นและมอง กถ็ ูกวจิ ารณ์ ก็แค่ชี้แจงกลับไป ไม่ไดถ้ อื สา  ว่าการประชุมครั้งส�ำคัญ สนช. ควรท�ำหน้าท่ีอย่างเต็มที่ ผมจึงขอโทษประชาชนด้วย” นายพรี ะศกั ดิ์ กลา่ ว เป็นค�ำขอโทษประชาชน ท่ีท�ำให้เกิดความรู้สึกที่ดีกว่า การทพี่ ยายามเล่ียง เบี่ยง โบ้ย หรอื พยายามโทษส่ือ งานนม้ี แี ค่ พรี ะศกั ด์ิ พอจติ เทา่ นนั้ หรอื ทเ่ี ขา้ ใจความ รู้สึกของประชาชน  ● อคั คี กัมปนาท ●

8 วันศกุ ร์ที่ 15 – วนั พฤหัสบดที ี่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ.2561พ ล.อ.ประยทุ ธ์ จนั ทรโ์ อชา นายกรฐั มนตรแี ละหวั หนา้ ‘บ๊ิกต่’ู อา้ งเขา้ มาเพ่อื ยตุ ิไฟขัดแย้ง คณะรกั ษาความสงบแหง่ ชาติ (คสช.) กลา่ วตอนหนง่ึ ‘เหวง’สวนไม่เข้ามากไ็ ม่มีปัญหาระหว่างมอบนโยบายขา้ วว่า วนั นห้ี ากทุกคนใจรอ้ น อยากได้อะไรดีๆ เร็วๆ ดว่ นๆ ทา้ ยสดุ ก็กลบั มามปี ัญหาทัง้ สิน้ รัฐบาล แต่คิดและอ่านหนังสือรวมถึงอ่านโซเชียลมีเดียและส่ือท่ี กปปส. เพื่อเข้าสู่ครรลองของระบอบประชาธิปไตยอันมีไมอ่ ยากจะทำ� อะไรทแ่ี กป้ ญั หาอยา่ งงา่ ยๆ หากเดอื ดรอ้ นแลว้ มีทั้งด่าและชม แต่ส่วนใหญ่ด่ามากกว่า ตนไม่เคยน้อยใจ พระมหากษตั รยิ ท์ รงเปน็ ประมขุ ไดร้ ฐั บาลทมี่ าจากการเลอื กตง้ัให้เงินไป แต่วัดสัมฤทธ์ิอะไรไม่ได้เลย ขณะเดียวกันสังคม จะรู้เองว่าวันหน้าเกิดอะไรข้ึนเพราะตนท�ำวันนี้เพ่ือวันหน้า โดยตรงของประชาชนมาบรหิ ารประเทศวันน้ีหลายอย่างมีปัญหา โดยเฉพาะสังคมในโซเชียลมีเดีย และไม่ได้โทษใคร ซ่ึงการไปสู่ประชาธิปไตยต้องสงบและทดี่ า่ กนั ไปดา่ กนั มาทกุ วนั ไมเ่ หน็ วา่ จะไดส้ าระอะไร ท�ำใหส้ งิ่ ที่ เรยี บรอ้ ย การตกี นั ไปมาจะเลกิ ไดไ้ มไ่ ดก้ ม็ ผี ลกระทบกบั ทกุ คน นพ.เหวง กลา่ ววา่ หากดำ� เนนิ การไปตามทก่ี ลา่ วนนั้ ประเทศดๆี ล้มไปหมด ซึ่งเกดิ จาก 2 อยา่ ง คอื การเมืองและความ ประทว้ งกนั ไปมารฐั บาลกไ็ มส่ ามารถทำ� งานหรอื แกอ้ ะไรตอ่ ได้ จะไม่ขาดดลุ งบประมาณเกือบ 2 ล้านล้านบาท และไม่ตอ้ งเพลิดเพลินในการเล่นโซเชียลมีเดียโดยไม่รับผิดชอบอะไร จึงขอให้เลิกได้แล้วการประท้วงแบบเดิม ขออย่าเข้าไปร่วม ใช้งบประมาณ 16 ล้านล้านบาท ในการสร้างความร�่ำรวยทง้ั สน้ิ ดงั นนั้ ขออยา่ ใหก้ ารเมอื งนำ� แตต่ อ้ งใชส้ ตปิ ญั ญาและ ท้ังน้ีประชาธิปไตยไม่ใช่แก้ทุกอย่างได้ท้ังหมด แต่มีความ ให้มหาเศรษฐี 50 ราย รวยข้ึนอีก 5 ล้านล้านบาท ซ่ึงถือความคดิ ในการทำ� งาน จำ� เป็น เพราะโลกเราปกครองดว้ ยระบอบประชาธปิ ไตย แต่ เป็นจ�ำนวนถึงหนึ่งในสามของงบประมาณกว่า 4 ปี ของ ตอ้ งมองวา่ ประชาธปิ ไตยของเราควรเปน็ แบบใด จะเปน็ แบบ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ และประชาชนจะไม่ต้องทนอยู่กับ พล.อ.ประยทุ ธ์ ยนื ยนั วา่ รฐั บาลไมเ่ คยไดป้ ระโยชนจ์ ากขา้ ว เดมิ หรอื ไม่ จงึ ตอ้ งรว่ มมอื กนั ซง่ึ ประชาธปิ ไตยตอ้ งดแู ลทงั้ คน นายกฯ ใช้อ�ำนาจ และทวงบุญคุณกับประชาชน และเพราะตนเป็นประธานเองและเข้าประชุมทุกครั้ง อะไรที่ไม่ สว่ นใหญแ่ ละส่วนนอ้ ยโดยไมท่ ิง้ ใครไวข้ ้างหลัง สอ่ื มวลชนอย่างซ้�ำซากเข้าคณะกรรมการกจ็ ะไม่อนมุ ัติให้ ทุกอย่างเปิดเผยทงั้ หมดมีการประมูลท่ีหน้าคลัง หากใครไม่ไปร่วมแล้วมาบอกว่า นพ.เหวง โตจริ าการ แกนนำ� นปช. กลา่ วกรณีท่ี พล.อ. ทั้งท่ีสิ่งต่างๆ ท่ีท�ำนั้นเลวร้ายกว่าเดิมทั้งสิ้น ท้ังเรื่องไม่ยุติธรรมไม่ได้ เพราะไม่ได้เป็นการงุบงิบเปิดแล้วใส่ซอง ประยทุ ธ์ ระบุวา่ หาก คสช. ไม่เขา้ มาบริหารจะเกิดสงคราม ประชารฐั ท่ีทุ่มเงินลงไปสู่ท้องถิ่น ต�ำบลละ 5 ล้านบาทอีกทั้งคนทเี่ คยไดแ้ ลว้ ไมไ่ ด้ กห็ าวา่ รฐั บาลไมเ่ ปน็ ธรรมได้เงิน กลางเมืองหรอื ไม่ วา่ ขอตอบว่าไมเ่ กดิ เพราะการชมุ นุมของ หมู่บ้านละ 2-3 แสนบาท โครงการไทยนิยมยงั่ ยืน ท่ีใช้งบมา 4 หม่นื ล้านจากการขายขา้ ว 2 ล้านตัน แลว้ เงนิ จ�ำนวน กลมุ่ กปปส. เมอ่ื ปี 2557 เรมิ่ ออ่ นแรง และไฟเรมิ่ โรยรา เชอื่ วา่ 3 แสนลา้ นบาท เป็นตน้ เป็นการต�ำน้�ำพริกละลายแม่น้ำ� แต่ดงั กลา่ วอยทู่ ไี่ หน แลว้ ยงั บอกวา่ รฐั บาลจะเอาเงนิ นไี้ ปท�ำการ รฐั บาลรกั ษาการในขณะนนั้ สามารถจดั การกบั กลมุ่ กปปส. ได้ ผลท่ไี ด้คือ หนส้ี ินครวั เรือนท่เี พมิ่ มากขึ้น การค้ารายยอ่ ยที่มีเมอื ง ซึง่ ส่งิ เหล่านท้ี ำ� ใหเ้ ละไปหมด ตามกฏหมาย และคงไมส่ ง่ กำ� ลงั ทหารไปฆา่ ประชาชนสองมอื ปญั หาเพ่ิมมากขึ้น เปลา่ เหมอื นสมยั รฐั บาลนายอภสิ ทิ ธิ์ เวชชาชวี ะ เปน็ นายกฯ “เชอ่ื ใจผมสิครับ ผมเป็นอยา่ งนผี้ มไมท่ �ำหรอก ถงึ ไมเ่ ขา้ และมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรี “ทงั้ หมดนห้ี าก พล.อ.ประยทุ ธ์ ไมเ่ ขา้ มา ประเทศจะไมเ่ กดิมาผมก็ไมท่ ำ� ผมไม่เคยท�ำอย่างนน้ั ไม่เคยทรยศกบั ประเทศ จากนั้นจึงแสวงหาวิธีแก้ปัญหาการเลือกต้ังที่ถูกท�ำลายโดย สงครามกลางเมือง แต่จะเดินไปบนครรลองประชาธิปไตยชาติ จำ� ค�ำพดู ผมไวแ้ ลว้ กัน นโยบายผมชัดเจน สว่ นของการ สร้างความเจริญรุ่งเรืองม่ังคั่งให้กับราษฎรได้โดยไม่อายบ้านปฏิบัติก็ไปไล่กันตรงโน้น มีการตรวจสอบไปไล่กันมา ผิดก็ ใกล้เรอื นเคียงอย่างแน่นอน” นพ.เหวง กล่าว ลงโทษ แต่ยืนยันวา่ ผมมเี จตนาบรสิ ทุ ธิ์ในการทำ� งาน ในการบริหารราชการแผน่ ดินขณะท่ีผมเขา้ มาในลักษณะนี้ ผมร้ตู ัวดอี ยูแ่ ลว้ แตถ่ ้าไม่เข้ามาจะทำ� อยา่ งไรผมกไ็ ม่รู้เหมือนกนั ” “ถ้าย้อนกลับไปได้ ผมก็อยากจะปล่อยให้เป็นแบบน้ันเหมือนกัน ดูสิว่าวันนี้จะอยู่กันได้ไหม มันจะเกิดสงครามกลางเมอื งหรอื เปลา่ ผมกไ็ มร่ ู้ แลว้ วนั นจ้ี ะปลอ่ ยในเกดิ ขนึ้ อกีหรือ ทุกอย่างท่ีท�ำวันน้ีมันจะล้มไปหมดเลย ทั้งการค้าการลงทุน หลายประเทศกเ็ ชิญมา ผมกต็ อ้ งไป อาจไม่ให้ไปเปน็ทางการ แต่พดู คยุ ไดเ้ พราะกฎหมายเขยี นอย่างนั้น ผมกท็ นผมไมอ่ ายใครเพราะผมทำ� ความดี แตเ่ รอื่ งกฎหมายมนั กเ็ ปน็ส่วนหน่ึงของประเทศเขา แต่ความรสู้ กึ ส่วนตัวเขาไมม่ อี ะไรกบั ผม ตอ้ งเขา้ ใจตรงนไ้ี มใ่ ชต่ กี นั ไปเหมอื นทผ่ี มบอก ท�ำลายกนั เขา้ ไปนายกรฐั มนตรี วนั หนา้ มาอกี กโ็ ดนอกี นายกฯ ดไี มด่ ีกโ็ ดนดา่ พอกนั ทำ� ดกี โ็ ดนทำ� ไมด่ กี โ็ ดน แลว้ มนั จะเปน็ อยา่ งน้ีหรือ จะแยกแยะใครได้” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวด้วยว่า แม้จะไม่ได้เรียนด็อกเตอร์‘วีระ สมความคดิ ’สวนกลบั ‘บิก๊ ต’ู่ จากกรณีที่ พล.อ.ประยทุ ธ์ จันทร์โอชา นายกรฐั มนตรี กลา่ วในระหว่างการพจิ ารณาร่างไมม่ ใี ครด่าตำ� แหนง่ นายกรฐั มนตรี พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจำ� ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยระบุตอนหนึ่งว่า ตำ� แหนง่ นายกฯ เปน็ ต�ำแหนง่ ท่มี เี กยี รติ อย่าหมิน่ ตำ� แหนง่ นายกฯ “ถา้ ผมพดู อะไรแรงไปกข็ อโทษด้วย ผมก็คือผม ความเปน็ มนุษย์สูงหน่อย นายกรัฐมนตรี คือ ต�ำแหน่ง ดังน้ัน จะมาหม่ินต�ำแหน่งนายกฯ ไม่ได้ ถ้าจะด่าก็ด่าผมได้ แต่ถ้าผมเป็น นายกฯอยู่ เวลาด่าผมก็กรุณาระวังหน่อยแล้วกัน ต�ำแหน่งนายกฯ เป็นต�ำแหน่งท่ีมีเกียรติ ผมอยากรกั ษาใหต้ �ำแหนง่ นี้มเี กียรต”ิ ปรากฏว่า นายวรี ะ สมความคดิ เลขาธกิ ารเครอื ขา่ ยประชาชนตา้ นคอรร์ ปั ชน่ั โพสตข์ ้อ ความทางเฟซบุ๊ก โดยแชร์ค�ำกล่าวของพลเอกประยุทธ์ พรอ้ มระบุว่า เทา่ ท่ีจ�ำได้ ทุกคนทเี่ ขา ด่า เขาด่าตวั คณุ นะ ไม่เห็นมีใครด่าต�ำแหน่งนายกฯ เลยสักคน คนทด่ี ่าเช่อื วา่ เขามีสติ รู้ตวั ดีว่าเขากำ� ลงั ด่าอะไร แต่เขาคงไมร่ ูว้ า่ …คนถูกด่า…จะเข้าใจไป อกี อยา่ ง 

‘ชวน หลีกภัย’ยืนยันไดย้ ินกบั หู 9สมคดิ ไปขอใหน้ ักธรุ กิจตง้ั พรรคน ายชวน หลีกภัย ประธานที่ปรกึ ษาพรรคประชาธิปัตย์ อำ� นาจพิเศษ ก็สามารถนำ� พาบ้านเมืองไปได้” นายชวนระบุ มพี รรคการเมอื งจำ� นวนมาก จะทำ� ใหเ้ กดิ ปญั หาภายหลงั แต่ กลา่ วถงึ กรณีท่ี นายเอนก เหลา่ ธรรมทัศน์ แกนน�ำ นายชวน ยงั กลา่ วถงึ กรณที ่ี นายสเุ ทพ เทอื กสบุ รรณ แกน ก็ถอื เปน็ สิทธิของแตล่ ะฝ่าย ทีจ่ ะต้องรอดตู อ่ ไปในภายหน้าผู้ร่วมจัดต้ังพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) ขอให้ น�ำ กปปส. ไปร่วมพรรครวมพลงั ประชาชาตไิ ทย วา่ กระทบพรรคการเมืองท่ีบาดหมางกัน ก้าวข้ามความขัดแย้ง และ พรรคประชาธิปัตย์บ้าง แต่เห็นว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังคงยึด ส่วนการที่มีกระแสสนับสนุนในพรรคประชาธิปัตย์ให้ร่วมกันสรา้ งความปรองดองว่า บ้านเมอื งอย่ไู ด้ดว้ ยกฎหมาย แนวทางของพรรคประชาธิปัตย์ ทเ่ี ปน็ หลกั และเปน็ ทพ่ี ึ่งพิง นายชวน เปน็ นายกรฐั มนตรคี นตอ่ ไป ประธานทป่ี รกึ ษาพรรคท่ีว่ากันไปตามถูกผิด บ้านเมืองจึงจะอยู่ได้ ส่วนใครจะชอบ ของประชาชนไม่วา่ สถานการณ์จะเปน็ อย่างใด ประชาธิปัตย์ กล่าวว่า จะไม่กลับมาด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าหรือไม่ชอบใครน้นั ไมใ่ ช่สาระ ในสว่ นอดตี ส.ส. ของพรรคนน้ั หลายคน ถกู คนหลายกลมุ่ พรรคอีก และยังยินดีท่ีจะช่วยงานหัวหน้าพรรคคนปัจจุบันส่วนเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จะมีการเลือกต้ังจริง หลายท่ี ทาบทามไปใหร้ ว่ มเลน่ การเมอื งดว้ ย แตส่ ว่ นใหญก่ ย็ งั และเชือ่ วา่ จะไมม่ ชี ื่อตดิ 1 ใน 3 ของบัญชนี ายกรัฐมนตรีตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ คงยืนยันจะร่วมพรรคประชาธิปัตย์ เพราะเคยมีตัวอย่างมา ของพรรค หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศ แลว้ ในยคุ ของนายทักษิณ ชินวัตร อดตี นายกรฐั นตรี ทดี่ งึ ตัวหรือไม่น้ัน นายชวน กล่าวว่า ไม่กล้ารับรอง หรือปฏิเสธ นกั การเมอื งไป แมจ้ ะไดค้ ะแนนเปน็ ที่ 1 แตส่ ดุ ทา้ ยกต็ กหมดเพราะรัฐบาลเป็นผู้ด�ำเนินการ แต่อยากเห็นบ้านเมืองเป็น ส�ำหรับกรณีท่ีมีหลายพรรคการเมืองที่จะตั้งขึ้นใหม่ประชาธิปไตย แม้หลังการเลือกตั้งไปแล้วก็จะต้องเป็น ประกาศจุดยนื สนับสนนุ ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เปน็ประชาธปิ ไตย นายกรัฐมนตรีต่อไป จะเป็นชนวนความขัดแย้งในรอบใหม่“เพราะประชาธปิ ไตย จะท�ำใหบ้ า้ นเมอื งเดินหน้าต่อไปได้ หรือไม่ นายชวน กล่าวว่า จะต้องไปดูที่ นายสมคิด จาตศุ รีไม่ใช่เผด็จการ รวมถึงผู้ปกครองบ้านเมือง ก็ต้องใช้หลัก พิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ท่ีไปขอให้นักกฎหมาย ไม่ใชใ่ ชอ้ ารมณ์ หรอื ความรู้สกึ ตอ้ งว่าไปตามถกู ธุรกิจจัดตั้งพรรคการเมืองกันมากๆ ในการประชุมนักธุรกิจหรือผิด เหมือนรัฐบาลในอดีต ท่ียึดหลักกฎหมาย แม้ไม่มี ซง่ึ ตนไดย้ นิ กบั หู และมองวา่ เปน็ เรอื่ งทไี่ มถ่ กู ตอ้ ง เพราะการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือ ‘เซท็ ซโี ร่องคก์ รอสิ ระ’..เลือกปฏบิ ตั ิ? พิมพ์แห่งประเทศไทย จัด คำ� ถามที‘่ สนช.’ไม่ควรโบย้ รธน.60 สัมมนาในหัวข้อองค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ บทบาทและ กว่า 2 หมื่นคน เข้าช่ือต่อประธานศาลฎีกา แต่รัฐธรรมนูญปี 2560 ก�ำหนดให้เข้าชื่อต่อ ความท้าทายทางการเมือง โดย ประธานรัฐสภาซ่ึงเป็นบุคคลจากฝ่ายการเมือง อาจกระทบต่อความอิสระในการท�ำหน้าท่ี มีผู้เชี่ยวชาญท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ของกรรมการ ป.ป.ช. ได้ พรอ้ มช้วี า่ มชี ่องโหวเ่ กยี่ วกบั คณะกรรมการสรรหา ท่มี สี ดั สว่ นจากผู้ ใ น ก า ร ร ่ า ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ล ะ ทรงคณุ วฒุ แิ ละมอี ำ� นาจชข้ี าดเรอื่ งคณุ สมบตั ิ ซงึ่ อาจทำ� ใหเ้ กดิ ปญั หานำ� ประเดน็ ทางการเมอื ง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ มาวนิ ิจฉยั ชขี้ าดเรือ่ งคุณสมบัติทตี่ ้องมคี วามซือ่ สตั ย์สจุ ริตเปน็ ที่ประจกั ษ์ได้ รวมถึงนักวิชาการมาร่วมแลกเปลย่ี นมมุ มองความเหน็ นายสมชาย แสวงการ เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่ง นายชาตชิ าย ณ เชียงใหม่ กรรมการรา่ งรฐั ธรรมนญู (กรธ.) กล่าวว่า ท่ผี ่านมา บทบาท ชาติ (วปิ สนช.) ชแ้ี จงถงึ ปญั หาการด�ำรงอยขู่ องกรรมการองคก์ รอสิ ระทต่ี า่ งกนั โดยย�้ำวา่ เปน็องคก์ รอสิ ระเองยงั ไมไ่ ดร้ บั ความไวว้ างใจจากคนบางฝา่ ย ทาง กรธ. จงึ มาคดิ รา่ งเนอ้ื หาเกยี่ ว เรื่องท่รี ัฐธรรมนูญปี 2560 ก�ำหนดไว้วา่ ใหข้ นึ้ อยู่กบั การกำ� หนดโดย สนช. ยอมรับว่า ตามกบั องคก์ รอิสระใหเ้ ป็นไปตามหลกั การประชาธิปไตย หลักการใชอ้ �ำนาจอย่างเสมอภาค และ หลักการแล้วควรให้อยู่ต่อทั้งหมด ยกเว้นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ที่หลักการใช้อ�ำนาจถูกต้องตามหลักนิติรัฐนิติธรรม ตั้งแต่กระบวนการสรรหา ประสิทธิภาพ ตอ้ งสรรหาตามหลกั สากลเพ่อื ใหน้ านาชาติยอมรับ ส่วนสถานะของ กกต. สมาชกิ สนช. ที่ในการท�ำงาน รวมถึงการท�ำงานร่วมกันระหว่างองค์กรอิสระอย่างเป็นระบบ อย่างการเพิ่ม พิจารณามีความเห็นต่างกันหลายฝ่าย จนสุดท้ายเสียงส่วนใหญ่ก็พิจารณากันว่าให้พ้นจากหลกั การใหมใ่ นรฐั ธรรมนญู ปี 2560 ทใ่ี หอ้ งคก์ รอสิ ระท�ำงานเชงิ รกุ โดยไมต่ อ้ งมผี รู้ อ้ ง หรอื การ ต�ำแหน่งไปทั้งหมด ซึ่งมีเร่ืองการท�ำหน้าท่ีให้ทันตามโรดแมปเลือกตั้งมาเป็นปัจจัยในการไตส่ วนข้อเทจ็ จริงและช้ีมลู ภายใน 1 ปี โดยต่อเวลาไดไ้ มเ่ กนิ อีก 1ปี ตามเหตุผลความจ�ำเปน็ วเิ คราะห์ด้วย สว่ นคณุ สมบตั ทิ ส่ี งู ขน้ึ ของกรรมการองคก์ รอสิ ระ นายชาตชิ าย กลา่ ววา่ เมอ่ื อำ� นาจหนา้ ที่เพม่ิ ขน้ึ มกี ารทำ� งานเชงิ รกุ จงึ จำ� เปน็ ทต่ี อ้ งมคี ณุ สมบตั มิ ากขนึ้ มคี วามรบั ผดิ ชอบและสามารถ นายสมชาย กล่าวว่า อาจเกิดปัญหาทางการเมอื งตามที่กลา่ วหาไดห้ ลายรูปแบบ แต่มองตรวจสอบกันเองไดโ้ ดยการท�ำมาตรฐานจรยิ ธรรม รวมถงึ กลไกให้ประชาชนตรวจสอบได้ ว่าการท�ำหน้าที่ขององค์กรอิสระจะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและประมวลจริยธรรมที่ก�ำหนด นายบรรเจดิ สงิ คะเนติ คณบดคี ณะนติ ศิ าสตร์ สถาบนั บณั ฑติ พฒั นบรหิ ารศาสตร์ กลา่ ว รว่ มกนั ส่วนปญั หาของคณะกรรมการสรรหา ก็ต้องทำ� ให้คณะกรรมการสรรหาเปน็ ท่รี ู้จกั ต่อว่า ความทา้ ทายทางการเมืองที่องค์กรอสิ ระตามรัฐธรรมนญู ปี 2560 ตอ้ งเผชญิ คือประเด็น สาธารณะใหป้ ระชาชนตรวจสอบได้การด�ำรงอยู่ขององคก์ รอสิ ระในรัฐธรรมนูญ ซง่ึ เดมิ แลว้ ในรฐั ธรรมนูญปี 2550 ให้กรรมการองค์กรอิสระด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปจนครบวาระอย่างเท่าเทียมกัน แต่พอรฐั ธรรมนญู ปี 2560 ขณะท่ีองค์กรอิสระที่ถูกเซ็ตซีโร่ อย่าง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)ให้เปน็ เรอื่ งท่กี �ำหนดโดย สนช. จนท�ำให้บางองคก์ รพน้ จากต�ำแหนง่ ทงั้ หมด บางองค์กรอยู่ ที่ต้องเปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตอ่ ไปจนครบวาระ สดุ ทา้ ยจะเปน็ ประเดน็ ใหฝ้ า่ ยการเมอื งโจมตใี นภายหลงั เกดิ ปญั หาในการ กรรมการ กสม. วันแรก ปรากฏว่าตลอดครึง่ วันเชา้ ยังไมม่ ีบุคคลใดเดินทางมาสมคั รท�ำหน้าท่ีขององค์กรอิสระ เพราะไม่สามารถอธิบายไดว้ ่าการกำ� หนดใหส้ ถานะแต่ละองค์กรตา่ งกนั จะทำ� ใหเ้ กดิ ประโยชนส์ าธารณะอยา่ งไร ถอื เปน็ รอยดา่ งทศี่ าลรฐั ธรรมนญู ควรวนิ จิ ฉยั ส�ำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการแต่งตั้งเป็น กสม.จ�ำนวน 7 คน ต้องเป็นกลางให้ชัดเจนเพื่อไม่ใหเ้ กดิ เปน็ ประเด็นทางการเมอื งในอนาคต มีความรู้ และมีประสบการณ์ด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นท่ีประจักษ์ นายบรรเจดิ กลา่ วถงึ ประเดน็ ปญั หาเกย่ี วกบั การตรวจสอบกรรมการ ป.ป.ช. วา่ ตามเดมิ ใน ไม่น้อยกว่า 10 ปี รวมถึง ต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานภาครัฐ ท่ีเก่ียวกับการรัฐธรรมนูญปี 2550 กำ� หนดให้ ส.ส. ส.ว. หรอื สมาชิกของทงั้ สองสภา จาํ นวนไมน่ ้อยกว่า สง่ เสริมและคมุ้ ครองสทิ ธิมนุษยชนหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อย ส�ำหรบั การเปดิ รบั สมคั ร ระหวา่ งวนั ท่ี 11-25 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา ณ จุดรับสมัครบริเวณห้องโถงช้ัน 1 อาคารรัฐสภา 2 ถ.อู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ และสำ� นักงานเลขาธกิ ารวฒุ ิสภา ช้นั 1 อาคารสุขประพฤติ ถ.ประะชาชืน่ กรงุ เทพฯ 

10 วันศุกร์ท่ี 15 – วนั พฤหสั บดที ี่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ.2561เลือกดอกเบยี้ บา้ นคงท่รี ะยะยาวลดความเส่ียงชว่ งดอกเบ้ียขาข้นึน างวสุกานต์ วศิ าลสวสั ดิ์ กรรมการและผู้จดั การ ท่ี บตท. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ท่ี บรรษทั ตลาดรองสนิ เชอื่ ทอ่ี ยอู่ าศยั หรอื “บตท.” มหี นา้ ทส่ี ง่ เสรมิ ใหม้ อี ตั ราดอกเบย้ี คงทรี่ ะยะยาวในตลาดรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า “การ สินเช่ือบ้าน เพื่อช่วยคนกู้บ้าน ป้องกันความเสี่ยงช่วงประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ดอกเบี้ยบ้านที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้น เป็นการวางแผนการในวนั ที่ 12 -13 ม.ิ ย. ซง่ึ หลายฝา่ ยคาดวา่ เฟดจะมมี ตปิ รบั เงินของตัวเองและเงินในกระเป๋าให้มีประสิทธิภาพขน้ึ อตั ราดอกเบยี้ นโยบาย รวมถงึ การแขง่ ขนั ตลาดสนิ เชอื่ มากขึ้น เพราะเข้าใจว่าเวลาค่าใช้จ่ายสูงข้ึนย่อมมีผลบ้านในบ้านเราที่สงู ขึ้นอย่างต่อเน่อื ง โดยเฉพาะสถาบัน กระทบกบั กำ� ลงั ซอ้ื และเงนิ ออมของเรายอ่ มลดลงตามไปการเงินหลายแห่งต้องการมาร์จ้ินจากการปล่อยสินเชื่อ ด้วย ซง่ึ จะสง่ ผลต่อความเปน็ อยูแ่ ละคณุ ภาพชีวิตท่ีไมม่ ีบ้านท่ีมีความเสี่ยงต�่ำและมีหลักประกันเพ่ือทดแทน ความสขุ กบั ภาระคา่ ใชจ้ า่ ยทเี่ ราไมไ่ ดค้ ดิ วางแผนลว่ งหนา้รายได้ค่าธรรมเนียม ประกอบกับจีดีพีในไตรมาสแรก “สินเชอื่ บ้านที่มีอตั ราดอกเบย้ี คงที่ระยะยาว” จงึ เป็นขยายตัวรอ้ ยละ 4.2 ซ่ึงจะสง่ ผลให้แบงกพ์ าณิชย์มีการ ทางออกสำ� หรบั ผกู้ สู้ นิ เชอ่ื บา้ นสามารถวางแผนการใชเ้ งนิปล่อยสินเช่ือเพิ่มขึ้น กูรูหลายท่านคาดว่าจะมีสัญญาณ ได้อย่างมีประสทิ ธิภาพมากขึ้น” ปัจจบุ นั บตท. ใชจ้ ดุ แข็งการปรับข้ึนดอกเบี้ยในอนาคต และเมื่อมีการปรับขึ้น จากการทำ� Securitization เพ่ือพัฒนาตลาดรองสินเช่อืดอกเบยี้ คา่ ใชจ้ า่ ยดอกเบยี้ ยอ่ มสงู ขน้ึ และสง่ ผลกระทบ ทอ่ี ยอู่ าศยั มผี ลติ ภณั ฑส์ นิ เชอื่ บา้ นดอกเบยี้ คงทร่ี ะยะยาวกับผู้กู้สินเช่ือบ้าน หรือผู้ท่ีก�ำลังจะเลือกหาซ้ือบ้าน ซ่ึง 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี เพอื่ เปน็ ทางเลอื กเสนอใหก้ บั ลูกคา้จะทำ� ให้มีภาระจะตอ้ งผ่อนชำ� ระค่างวดบ้านมากข้ึนดว้ ย บตท. โดยสามารถเลือกได้ตามความต้องการและความดงั นน้ั หากประชาชนท่กี �ำลังตัดสนิ ใจจะซอื้ บา้ น หรอื พรอ้ มของลูกคา้ เช่น ดอกเบี้ยคงท่ี 3 ปี และ 5 ปี เฉลยี่เปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียบ้านในช่วงนี้ เพื่อลดความ อยทู่ ่ี 4.27% ส�ำหรบั คงท่ี 10 ปี เฉลย่ี 5% (ปจั จบุ นั MRRเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่จะสูงขึ้นในอนาคต ขอแนะน�ำ เท่ากับ 7.12%) ซ่ึงในอนาคต บตท. มีแผนจะพัฒนาให้เลือก “อัตราดอกเบ้ียคงที่ระยะยาว” เพ่ือป้องกัน ผลิตภัณฑ์สินเช่ือบ้านอัตราดอกเบี้ยคงท่ีท่ีมีระยะเวลาความเส่ยี งที่จะเกดิ ขน้ึ กบั ตวั ท่านเอง เพราะนัน่ หมายถึง ยาวมากขึ้น เพอ่ื รองรบั ความต้องการของลกู ค้า รวมถงึเมื่อดอกเบ้ียสูงขึ้น ค่างวดผ่อนบ้านจะสูงขึ้น ในฐานะ พัฒนาตลาดเงนิ และตลาดทนุ ตามพันธกิจ  นายสุรพงศ์ นิลพันธุ์ รองผู้จัดการธนาคารเพ่ือ ธ.ก.ส. อดั ฉดี เพ่มิ อกี 1 พนั ลา้ นบาทการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิด ปลอ่ ยก้กู องทุนหมูบ่ ้านแกห้ น้ีนอกระบบเผยในพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน ซ่ึงมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้น�ำกองทุนหมู่บ้านเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้ค�ำปรึกษาและดูแลสุขภาพทางนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ในปี 2561 ธ.ก.ส. ได้ การเงิน แก่สมาชิกกองทนุ หมู่บ้านฯ ด้วยเตรยี มวงเงนิ สนบั สนนุ สนิ เชอื่ ใหก้ บั กองทนุ หมบู่ า้ นและสถาบนั การเงนิ ชมุ ชน เพ่มิ เตมิ จ�ำนวน 1 พนั ล้านบาท “ธนาคารได้เข้าไปร่วมสนับสนุนการดำ� เนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพือ่ ปอ้ งกนั และแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของสมาชกิ ต้งั แต่ ปี 2544 จนถึงปจั จุบนั ธ.ก.ส. ไดด้ แู ลใหก้ ารสนบั สนุนกองทนุ หมู่บา้ นและชมุ ชน เมือง จ�ำนวน 3.36 หมน่ื กองทนุ จากกองทนุ หม่บู ้านทวั่ ประเทศ 7.95 หม่นื กองทนุ ทงั้ น้ี นอกจากการสนบั สนนุ สนิ เชอื่ แลว้ ยงั ไดน้ �ำองค์ ท้ังการให้บริการด้านเงินฝาก และการให้บริการด้านสินเช่ือ ซึ่งได้ด�ำเนินการหลายความรดู้ า้ นตา่ งๆ เชน่ การบรหิ ารจดั การกลมุ่ การพฒั นา โครงการ อาทิ โครงการสนิ เชอื่ ให้แกก่ องทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพอ่ื เป็นทนุ ใหก้ ู้ศกั ยภาพดว้ ยระบบโปรแกรมงานดา้ นบญั ชี พรอ้ มพฒั นา แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน โครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและสถาบันการ เงินชุมชนเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาหนี้นอกระบบของสมาชิก เป็นต้น รวมวงเงิน กว่า 4.09 หมน่ื ลา้ นบาท” นายสรุ พงศ์ กล่าว ส�ำหรบั สนิ เชื่อเพ่ือแก้ไขหนีน้ อกระบบ ระยะท่ี 3 มี วงเงนิ 1.9 หมนื่ ลา้ นบาท ก�ำหนดกลมุ่ เปา้ หมาย 3 แสน ราย ใหว้ งเงนิ กตู้ อ่ รายไมเ่ กนิ 1แสน บาท อตั ราดอกเบยี้ 3% โดยในสว่ นของโครงการกองทนุ หมบู่ า้ น มสี นบั สนนุ สินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและสถาบันการเงินชุมชน เพ่ือ แก้ไขและป้องกันปัญหาหน้ีนอกระบบ 1 พันแห่ง ซ่ึง สมาชกิ มหี นนี้ อกระบบหรอื มคี า่ ใชจ้ า่ ยฉกุ เฉนิ และจำ� เปน็ ในครัวเรือน 5 หมื่นราย โดยต้ังวงเงินให้กู้รวมไม่เกิน 1 พันล้านบาท ตงั้ แต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 ถงึ วนั ท่ี 31 ม.ี ค. 2563 อตั ราดอกเบี้ยเทา่ กบั ลูกค้าชั้นดี (เอ็มแอล อาร)์ 

See also  [Update] หญิงเหล็ก ดร.วรรณศิริ ตั้งคารวคุณ ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ | ข่าว ธุรกิจ เหล็ก - Nangdep.vn

เศรเศษรฐษกกิจจินโยบาย 211น ายพศิ ิษฐ์ เสรวี ิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร เพอ่ื การสง่ ออกและน�ำเขา้ แหง่ ประเทศไทย (EXIMBANK) เปิดเผยภายหลังน�ำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีEXIM BANK ไปเยอื นเวียดนาม เมือ่ เร็วๆ นีว้ า่ ไดเ้ ขา้ พบผู้บรหิ ารระดับสูงจากธนาคารกลางเวยี ดนาม (State Bankof Vietnam : SBV) ธนาคารเพื่อการพัฒนาเวียดนามสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และสำ� นักงาส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงฮานอย เพ่ือหารือเกี่ยวกับกฎระเบยี บทางการเงนิ โอกาสทางการคา้ และการลงทนุ ของผู้ประกอบการไทยในเวียดนาม แนวทางขยายความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องในไทยและเวียดนาม เพ่ือเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทนุ ไทย-เวยี ดนาม ตลอดจนศกึ ษาความเปน็ ไปไดท้ ่ี EXIMBANK จะเขา้ ไปจดั ตงั้ สำ� นักงานผูแ้ ทน ธสน. ในเวยี ดนามเพ่ือแสวงหาลู่ทางขยายความร่วมมือในการส่งเสริมและสนบั สนุนการคา้ การลงทนุ ไทย-เวียดนามเพิ่มมากข้ึน “เวยี ดนามเปน็ ตลาดทม่ี คี วามโดดเดน่ หลายประการ อาทิมอี ตั ราขยายตวั ทางเศรษฐกจิ สงู เปน็ อนั ดบั ตน้ ๆ ของโลกและ EXIM BANK เลง็ ต้ังสนง.ผูแ้ ทนในเวียดนามมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 6% ไปอีกไม่ตำ�่ กว่า5 ปขี ้างหน้า กลุ่มผบู้ ริโภครายได้ปานกลางขยายตวั อยา่ ง หนุนการค้าการลงทนุ ไทย-เวียดนามรวดเร็วจาก 12 ล้านคน ในปี 2557 เปน็ 33 ล้านคน ในปี2563” นายพิศษิ ฐก์ ลา่ วกรรมการผู้จดั การ EXIM BANK กล่าววา่ จากการเดนิ ของเวียดนามท่ีเพิ่มขึ้นต่อเน่ือง ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะช่วย ทั้งนี้ สินค้าส่งออกส�ำคัญของเวียดนามไปยังตลาดโลกทางเยือนเวียดนามครั้งนี้ พบว่า ผู้ประกอบการรายใหญ่ ขยายการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและเวียดนาม และ โดยเฉพาะสหรัฐฯ ยุโรป จีน และญี่ปุ่น ได้แก่ โทรศพั ทแ์ ละของไทยเข้าไปลงทุนในเวียดนามหลายธุรกิจแล้ว ดังนั้น ยกระดับความสัมพันธ์ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ส่วนประกอบ ส่ิงทอและเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์โอกาสในระยะถัดไปของผูป้ ระกอบการไทย รวมถึง SMEs ระหว่างไทยกับเวียดนามท่ีจะผลิตและส่งออกจากเวียดนาม รองเท้า เครอ่ื งจกั รและอุปกรณ์จึงอยู่ทกี่ ารผนวกเขา้ กบั ซัพพลายเชน (Supply Chain) ของ ไปยังประเทศท่ีสาม โดยปัจจุบันเวียดนามเป็นตลาดส่งออก “ในโลกการค้ายุคใหม่ได้เกิดเทรนด์ขยายการลงทุนในผปู้ ระกอบการรายใหญท่ ม่ี ธี รุ กจิ ในเวยี ดนาม อาทิ การสง่ ออก สำ� คัญอนั ดบั 5 ของไทย สินค้าสง่ ออกสำ� คญั ของไทยไดแ้ ก่ ต่างประเทศ เพ่ือสร้างฐานการผลิตและตลาดการค้าแห่งสินค้าไปจ�ำหน่ายในห้างค้าปลีกของไทยในเวียดนาม พร้อม น�ำ้ มนั ส�ำเร็จรปู ผลไม้สด แชเ่ ย็น แช่แขง็ และแห้ง รถยนต์ ใหม่ ที่เรียกว่า การลงทุนน�ำการค้า EXIM BANK พร้อมทง้ั การเข้าไปเตมิ เตม็ ซัพพลายเชนดว้ ยธรุ กิจสนบั สนนุ อาทิ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ์ จับมือกับภาครัฐและเอกชนสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยธรุ กจิ บรรจภุ ณั ฑ์ เพอื่ สนบั สนนุ ซพั พลายเชนในอตุ สาหกรรม ขณะทเ่ี วยี ดนามเป็นแหลง่ น�ำเขา้ อนั ดบั 13 ของไทย สนิ ค้า เพ่ิมศักยภาพของธุรกิจตนเองเติบโตไปสู่การเป็นบริษัทอาหารแปรรูป ส�ำคัญท่ีไทยน�ำเข้าจากเวียดนาม ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าใน ข้ามชาติ หรืออย่างน้อยเป็นส่วนหน่ึงของซัพพลายเชนของนอกจากน้ัน ธุรกจิ พลังงานกย็ งั เป็นอกี หน่ึงโอกาสส�ำคญั บา้ น น�้ำมันดิบ เคร่ืองจักรไฟฟ้าและสว่ นประกอบ เหลก็ และ บริษัทข้ามชาติ โดยเวียดนามเป็นหนึ่งในตลาดท่ีน่าสนใจของผปู้ ระกอบการไทย สอดคลอ้ งกบั ความตอ้ งการพลงั งาน ผลติ ภัณฑ์ สว่ นประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ ในกลุม่ CLMV” นายพิศษิ ฐ์กล่าว  กสทช.ไฟเขียวลดค่าเช่าทวี ดี จิ ทิ ัล ใหก้ ับทวี ีดิจทิ ลั ในอตั รา 50% ของคา่ เช่า ตามคำ� ข้อเสนอของคณะรักษาความสงบแหง่ ชาติ (คสช.) นายฐากร ตัณฑสิทธ์ิ เลขาธิการคณะกรรมการกจิ การกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กลทช.) เปดิ เผยว่า ท่ปี ระชมุ บอรด์ กสทช. เห็นชอบ สำ� หรบั ผใู้ หบ้ รกิ ารโครงขา่ ยทวี ดี จิ ทิ ลั ทจ่ี ะปรบั ลดคา่ เชา่ ลง ไดแ้ ก่ สถานโี ทรทศั นก์ องทพั บกให้ผู้บริการโครงข่ายทีวีดิจิทัล ปรับลดค่าเช่าโครงข่ายทีวีดิจิทัล มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มิ.ย.61 (ชอ่ ง 5) ปรบั ลดลงราว 26% โดยคา่ เช่าในระบบความคมชดั ปกติ (เอสดี)จาก 4.72 ล้านบาทเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าเช่าโครงข่าย ของทวี ดี จิ ทิ ลั และ กสทช.ก็จะเร่ิมจ่ายค่าเช่าโครงข่าย ตอ่ เดอื น เหลอื 3.50 ลา้ นบาท ต่อเดอื น ส่วนระบบความคมชัดสงู (เอชดี) จาก 14.16 ล้าน บาทต่อเดือนเหลือ 3.50 ลา้ นบาท ตอ่ เดอื น ส่วนระบบความคมชัดสูง (เอชด)ี จาก 14.16 ล้านบาทต่อเดือน เหลือ 10.50 ล้านบาทตอ่ เดอื นขณะที่องคก์ ารกระจายเสยี งและแพรภ่ าพ สาธารณะแหง่ ประเทศไทย (ไทยพบี เี อส) ปรบั ลดลง 22% โดยระบบ เอสดี จาก 4.6 ลา้ นบาท ต่อเดือน เหลอื 3.6 ลา้ นบาทตอ่ เดือน ระบบเอชดจี าก 13.80 ลา้ นบาทต่อเดือน เหลือ 10.80 ล้านบาทต่อเดอื น ขณะท่ีในส่วนของบริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) ยังไม่ได้เสนอแผนการปรับลดค่าเช่า ให้ กสทช. พจิ ารณา โดย อสมท ตอ้ งน�ำสง่ ค่าเชา่ ใหม่ ภายในเดอื น มิ.ย.น้ี ปจั จบุ ันค่าเช่า ระบบเอสดี 4.76 ลา้ นบาทต่อเดอื น และเอชดี 13 ลา้ นบาทต่อเดือน การปรบั ลดอัตราคา่ เช่าโครงขา่ ยมักซ์ลง นอกจากจะเป็นการช่วยผ้ปู ระกอบการทวี ดี จิ ิทลั แลว้ ยงั เปน็ การลดภาระของรฐั บาลในการอดุ หนนุ เงนิ คา่ เชา่ โครงขา่ ย 50% ใหก้ บั ผปู้ ระกอบ การ โดยผู้ประกอบการสามารถเบกิ คา่ เช่าโครงข่ายไดเ้ ปน็ รายเดือน ทง้ั น้ี ในปจั จุบนั กสทช. อุดหนุนเงินค่าเช่าโครงข่ายให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลปีละ 1,100 ล้านบาท และอุดหนุน เปน็ เวลา 2 ปี คิดเป็นวงเงินไม่เกิน 2,200 ลา้ นบาท ซง่ึ เมือปรับลดค่าเชา่ ลงท�ำให้ยังมีเงิน คงเหลอื อกี 500 ลา้ นบาท อยา่ งไรกต็ าม ในอนาคตคงตอ้ งหารอื วา่ จะดำ� เนนิ การกบั เงนิ ทเ่ี หลอื อยา่ งไร จะน�ำมาช่วยผู้ประกอบการทีวดี ิจทิ ลั เพ่มิ หรือไม่ นายฐากรกล่าว 

12 วนั ศุกรท์ ี่ 15 – วนั พฤหสั บดีที่ 21 มถิ นุ ายน พ.ศ.2561 ‘ทีเอม็ บี’หนนุ ธุรกจิ ลดโลกรอ้ น ทั้งนี้ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีได้ท�ำงานร่วมกับ ไอเอฟซี ซ่ึงเป็นผู้น�ำของโลกในด้านสินเชื่อสีเขียว ชู green bond แหลง่ เงนิ ทนุ สเี ขยี ว นบั วา่ สอดคลอ้ งกบั การดำ� เนนิ ธรุ กจิ อยา่ งยง่ั ยนื ตามกรอบ ท่ที ีเอม็ บีได้วางไว้ ยง่ิ ไปกว่านัน้ ความร่วมมือดังกลา่ วยงัน ายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอกชนในโครงการพลงั งานหมนุ เวยี นและการใชพ้ ลงั งาน ได้ท�ำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของตลาดการ ทีเอ็มบี กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึง อยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ ชว่ ยลดปญั หาโลกรอ้ น และจะสง่ ผล ลงทุนในกรนี บอนดอ์ ีกดว้ ย”ท่ีมีความเส่ียงต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ดที ง้ั ในดา้ นสงิ่ แวดลอ้ มและเศรษฐกจิ โดยรวม นอกจากน้ีการออกกรีนบอนด์ซ่ึงถือว่าเป็นครั้งแรกของธุรกิจ ทเี อม็ บี ยงั มแี ผนการทจ่ี ะออกกรนี บอนดเ์ พอื่ น�ำเสนอตอ่ นายวิเวก พาทัค ผู้อ�ำนวยการประจ�ำภูมิภาคเอเชียธนาคารพาณชิ ยไ์ ทยนี้ นบั เปน็ การตอกยำ�้ ใหเ้ หน็ ถงึ ความ นกั ลงทนุ ตา่ งประเทศเพม่ิ เตมิ อกี ในอนาคต เพอ่ื สนบั สนนุ ตะวันออกและแปซิฟิก ไอเอฟซี กล่าวว่า “กรีนบอนด์มุ่งมั่นของทีเอ็มบีในการขับเคล่ือนธุรกิจโดยด�ำเนินการ การลงทุนส่งผลดีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ิมมากข้ึนจาก ของธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรก ซ่ึงออกโดยทีเอ็มบีน้ีตามกรอบการด�ำเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนของธนาคาร เดมิ ทไ่ี ดด้ ำ� เนนิ การมาอยา่ งตอ่ เนอ่ื ง โดยในปจั จบุ นั พอรต์ นบั ได้ว่าเป็นกรนี บอนด์ชุดท่ี 2 ของภูมิภาคเอเชยี ตะวนัทง้ั ในดา้ นองคก์ ร ภาคธรุ กจิ ธนาคาร สง่ิ แวดลอ้ ม และดา้ น สินเช่ือสีเขียวของธนาคารมีมูลคา่ 9,000 ลา้ นบาท และ ออกและแปซฟิ กิ ทไี่ อเอฟซลี งทนุ และจะมบี ทบาทส�ำคญัสงั คม อกี ทง้ั ยงั เปน็ การสง่ เสรมิ ใหเ้ กดิ การลงทนุ ของภาค จะเพมิ่ ขนึ้ เป็น 15,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปขี า้ งหนา้ ในการช่วยเร่งพัฒนาตลาดกรีนบอนด์ที่เพ่ิงเริ่มตั้งตัวใน ประเทศไทย ซงึ่ เราหวงั วา่ ผรู้ ะดมทนุ รายอน่ื ๆ จะใหค้ วาม สนใจ และหันมาออกกรีนบอนด์เพื่อสนับสนุนโครงการ ท่ีเท่าทันต่อสภาพภูมิอากาศ (climate-smart project) เพิ่มมากข้ึนตอ่ ไป” นอกจากความร่วมมือในการออกกรีนด์บอนด์แล้ว ทีเอ็มบมี แี ผนท่ีจะออกพันธบตั รอีกชุดหนงึ่ ในวงเงนิ 90 ล้านเหรียญสหรัฐ กับไอเอฟซี เพ่ือสนับสนุนและสร้าง โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ เอสเอม็ อใี หส้ งู ข้ึน เพราะเอสเอม็ อี เปน็ ก�ำลงั สำ� คญั ใน การขับเคล่อื นระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย นายวติ ทอรโิ อ ดิ เบลโล หวั หนา้ ฝา่ ยธรุ กจิ อตุ สาหกรรม ภูมภิ าคเอเชยี กลุม่ สถาบนั การเงนิ ของไอเอฟซี กล่าว เสริมว่า “กรีนบอนด์จะส่งผลดีต่อเป้าหมายของรัฐบาล ไทยในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินท่ีเอื้อต่อการ เติบโตของโครงการที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในขณะเดยี วกนั เอสเอม็ อบี อนดซ์ ง่ึ ทเี อม็ บจี ะออกในเวลา ตอ่ ไป จะเปน็ การเพม่ิ โอกาสในการเขา้ ถงึ แหลง่ เงนิ ทนุ ซงึ่ เป็นข้อจำ� กัดที่ส�ำคญั รวมทั้งช่วยในการพฒั นาโซลชู ่ันส์ ทางการเงินเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบ การเอสเอ็มอี อกี ดว้ ย”  นางนวลพรรณ ลำ�่ ซ�ำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ‘เมอื งไทยประกนั ภัย’ทุม่ งบ 100 ล้านบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) เผยถึงแผนงานครึ่งปี พัฒนาระบบสินไหม-ยกระดับอู่คสู่ ญั ญาหลังประจ�ำปี 2561 พร้อมประกาศทุ่มงบประมาณกว่า 100 ล้านบาทเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริการด้านสินไหมรถยนต์อย่างครบวงจร ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อท้ังสองฝ่าย รวมถึงเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าอีกด้วยรวมถงึ การใหบ้ รกิ ารโดยอคู่ สู่ ญั ญาของเมอื งไทยประกนั ภยั ทงั้ กรงุ เทพฯ ส่วนการพัฒนาบุคลากรด้านสินไหมรถยนต์ บริษัทส่งเสริมให้บุคลากรและปรมิ ณฑล รวมถงึ ภมู ิภาคตา่ งๆ ทม่ี มี ากกวา่ 500 แห่ง ทั่วประเทศ มคี วามรแู้ ละทำ� งานอยา่ งมอื อาชพี สงิ่ ส�ำคญั คอื การคำ� นงึ ถงึ ลกู คา้ เปน็ หลกัท้ังนี้จะเน้นการปรับโครงสร้างอู่คู่สัญญาท้ังหมด เพื่อให้ลูกค้าม่ันใจและพงึ พอใจในการบรกิ ารดา้ นสนิ ไหมสำ� หรบั การซอ่ มรถยนตข์ อง อีกท้ังบริษัทยังมีการลงทุนในการศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีลูกคา้ ทีป่ ระกนั ภยั ไว้กับเมอื งไทยประกนั ภยั ไมว่ า่ จะเปน็ ในเรื่อง เก่ียวข้องกับระบบสินไหม โดยการนำ� นวัตกรรมใหม่ๆ อาทิ แอปพลิของคณุ ภาพการซ่อม ดา้ นบริการการซ่อม ความเปน็ มอื อาชีพ เคชนั่ Muang Thai ClaimDi มาสนบั สนุนการท�ำงานและการบริการและความชำ� นาญการของอคู่ สู่ ญั ญา อกี ยงั ไดม้ งุ่ เนน้ พฒั นาการ ให้เกดิ ความสะดวก รวดเรว็ เขา้ ถึง และง่ายให้สำ� หรับลกู ค้าบรกิ ารสินไหมรถยนต์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “บรกิ ารซอ่ มดว้ ยใจ” นางนวลพรรณ กล่าวต่อว่า ท่ีผ่านมาธุรกิจประกันวินาศภัยใน นอกจากน้ี บริษัทต้องเรง่ ด�ำเนินการภายในครงึ่ ปหี ลังนี้ คอื บ้านเรามีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด ซ่ึงปัจจุบันบริษัทยังรั้งอันดับจัดให้มีการท�ำ “อู่คู่สัญญาสัมพันธ์ : Muangthai’s Garage ท่ี 4 ของธุรกิจ ซึง่ ได้รบั การไว้วางใจจากลูกค้าเป็นจำ� นวนมาก ดงั นนั้Relationship Management” โดยบริษัทได้มีแผนงานท่ีจะ บริษัทจึงมุ่งม่ันพัฒนาศักยภาพด้านการบริการสินไหมรถยนต์ให้ลูกค้าสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับอู่คู่สัญญาของเมืองไทยประกันภัย ของเมืองไทยประกันภัยได้รับการบริการท่ีพึ่งพอใจเหนือความคาดหมายซ่ึงได้มีการจัดทีมงานเข้าเยี่ยมอู่คู่สัญญา เพื่อรับฟังความคิดเห็น อีกท้ังบริษัทยังคงยืดม่ันในการบริหารงานที่เป็นธรรม ภายใต้หลักธรรมาและเกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน โดยจะน�ำส่ิงเหล่าน้ันมาปรับปรุง ภิบาล ท่ีได้ยึดเป็นหลักปฏบิ ตั มิ าโดยตลอด แกไ้ ขดำ� เนนิ การรว่ มกนั ทกุ อยา่ งจะไดเ้ ปน็ ไปในทศิ ทางเดยี วกนั

ธุรกิจ 13‘Big C FoodPlace’ซูปเปอรม์ าร์เก็ตแนวใหม่ สังคมธุรกจิสนองไลฟส์ ไตลค์ นเมือง-เปิดตลอด 24 ช่ัวโมง ‘The Greatest Grand Sale 2018’น างวภิ าดา ดวงรตั น์ รองประธานเจา้ หนา้ ท่ีบรหิ าร บรษิ ทั อาหารออแกนิค เบเกอรี่สูตรจากฝรั่งเศส บัตรธนชาตเปิดแคมเปญ “The บก๊ิ ซี ซเู ปอรเ์ ซน็ เตอร์ จำ� กดั (มหาชน) หา้ งคา้ ปลกี ในกลมุ่ ซง่ึ ทำ� สดใหมท่ กุ วนั และสนิ คา้ นำ� เขา้ มากมาย Greatest Grand Sale 2018”บเี จซี เปดิ เผยวา่ บก๊ิ ซเี ตรยี มเปดิ ตวั บก๊ิ ซี ซเู ปอรม์ ารเ์ กต็ แหง่ แรก พรอ้ มทง้ั มมุ นงั่ รบั ประทานอาหารภายในรา้ น มหกรรมลดราคาครั้งประวัติศาสตร์ที่เปดิ ตลอด 24 ชวั่ โมง ในแพลตฟอร์มใหม่ภายใต้ช่ือ “Big C พร้อมเมนูพิเศษท่ีเชฟจะท�ำสดใหม่ทุกจาน มอบสทิ ธพิ เิ ศษสำ� หรบั ลกู คา้ บตั รเครดติFoodPlace” บนพื้นที่กว่า 800 ตารางเมตร ด้วยงบลงทุนกว่า เพ่ือให้ลูกค้าได้ม่ันใจในความสด อร่อยได้ และบัตรเดบิตธนชาต เม่ือใช้จ่ายผ่าน40 ล้านบาท ภายในโครงการสามย่านมติ รทาวน์ ทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับสาขาสาม บัตร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ย่านมิตรทาวน์เปิด 24ชั่วโมง ร้านเราเป็นครัวที่ต้องการ เซ็นทรลั พลาซา และเซน็ ทรลั เฟสตวิ ลั (เฉพาะโซนพลาซ่า) รบั สทิ ธิ์ “แพลตฟอร์มน้ีเกิดขึ้นจากการผนึกพันธมิตรอย่างบริษัท ให้ลูกค้าคิดถึงเม่ือต้องการหาอาหารพร้อมรับประทาน 2 ต่อ ตอ่ ที่ 1. รับเครดติ เงินคนื สงู สดุ 10% ส�ำหรบั หมวด Diningแผน่ ดินทอง พร็อพเพอร์น้ี หรอื โกลเดน้ แลนด์ ผพู้ ัฒนาโครงการ (ready-to-eat ) ที่มีอาหารท่ีหลากหลาย ไม่วา่ จะเปน็ มอื้ และรบั เครดติ เงนิ คนื สงู สดุ 6% สำ� หรบั หมวด Shopping & Lifestyleสามยา่ นมติ รทาวน์ ซง่ึ ตรงกบั แผนด�ำเนนิ งาน ทพ่ี รอ้ มจะเดนิ หนา้ ไหน เราพร้อมทจี่ ะบริการลูกค้า ซึง่ เรียกไดว้ ่าเป็น Food ต่อท่ี 2. รับเครดิตเงินคืนเพ่ิมอีก 10% เม่ือใช้คะแนนสะสมเปิดสาขาอย่างต่อเนื่อง พร้อมน�ำเสนอรูปแบบท่ีดีและตรงกับ Destination ของคนเมอื งอยา่ งแท้จริง T-Rewards แลกเท่ากับยอดซื้อ พิเศษ! เฉพาะลูกค้าบัตรธนชาตความตอ้ งการของลกู คา้ โดยปรบั ตามพฤตกิ รรมชวี ติ กลมุ่ คนเมอื ง พร้อมกันนี้ บ๊ิกซียังพัฒนาดิจิตอลแพลทฟอร์ม เพื่อ เมอ่ื ชอ้ ปครบ 4,000 บาท รบั ฟรFี ootball Bluetooth Speaker มลู คา่ผ่านกลยุทธ์จากแนวคิด “Maximize customer satisfaction” ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าในยุคดิจิตอล ทั้งการช�ำระเงิน 890 บาท นอกจากน้ี เมอื่ มียอดชอ้ ปครบ 1,000 บาท รับสิทธิ Luckyตอบสนองไลฟส์ ไตลก์ ารใชช้ วี ติ ของผคู้ นทเี่ ปลย่ี นไป โดยน�ำลกู คา้ แบบ Self-Check Out และ Cashless Payment การ Draw 3 สิทธ์ิ ล้นุ ตัว๋ ทรปิ เท่ียวและช้อปป้งิ ทีห่ า้ ง La Rinascenteเป็นจดุ ศูนยก์ ลาง โดยน�ำแนวคดิ มาออกแบบให้ตอบโจทย์เข้ากับ ใหข้ อ้ มลู สนิ คา้ ในระบบดจิ ติ อล นอกจากนย้ี งั คงคอนเซป็ ต์ กรุงโรม ประเทศอติ าลี จำ� นวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นงั่ แคมเปญชวี ติ คนเมอื งใหม้ คี วามสะดวกสบาย ในยคุ ดจิ ติ อลครบทกุ มติ ิ โดย ความเปน็ หา้ งคา้ ปลกี ครบวงจร เปดิ เคานเ์ ตอร์ “Big C Big ดงั กล่าวเรม่ิ ตงั้ แตว่ ันนี้-15 กรกฎาคม 2561มุ่งจบั กลุม่ ลกู ค้าในเมอื ง 5 กลุ่มหลกั อาทิ กลุม่ นักเรียน นิสติ Service” เตม็ รปู แบบ บรกิ ารรบั ชำ� ระบลิ เตมิ เงนิ จองและอาจารย์ เน่ืองจากสามย่านเป็นศูนย์กลางของสถานศึกษา กลุ่ม จา่ ยตวั๋ เครอ่ื งบิน รถบสั ตั๋วการ รวมถงึ บรกิ ารเช่ารถ ให้ ‘MOMENTOUS’จัดโปรฯ‘MID YEAR SALE’พนกั งานออฟฟศิ ทท่ี ำ� งานบรเิ วณสามยา่ น หรอื ตอ้ งเดนิ ทางกลบั กับลูกค้า พเิ ศษ!! จา่ ยบลิ รับ 5 คะแนนบ๊ิกการ์ด เติมเงนิด้วยรถไฟใต้ดิน กลุ่มผู้พักอาศัยในสามย่านและใกล้เคียง กลุ่ม มอื ถือทุกคา่ ย ทุกเกม ชำ� ระคา่ ธรรมเนยี มการจองต๋วั แอร์ “โมเมนตสั ” (Momentous) มลั ตแิ บรนด์นกั ทอ่ งเทย่ี ว ทเ่ี ดนิ ทางเขา้ มาทอ่ งเทยี่ วและพกั ผอ่ น กลมุ่ ฟรแี ลนซ์ เอเชยี ช�ำระเทา่ ไหร่ รบั คะแนนเทา่ นนั้ ทงั้ หมดนสี้ ามารถ ลฟิ วง่ิ สโตรเ์ ฟอร์นเิ จอร์ สไตล์อเมริกนั ลกั ซูรี่ท่ีตอ้ งเดนิ ทางไปนอกสถานที่ และท�ำงานไม่เป็นเวลา น�ำคะแนน มาแลกรับส่วนลดแทนเงินสดได้ทันที หรือ แฟชั่นสโตร์ แห่งแรกและแห่งเดียวในไทย ใช้คะแนนแลกรับสิทธิพิเศษจากร้านค้ามากมาย อีกทั้ง ภายใต้แนวคิด “Live in the Moment” โดยลกู คา้ สามารถเลอื กซอ้ื สนิ คา้ และบรกิ ารครบครนั แบบ One ยังสามารถแลกคะแนนเพื่อรับสินค้าพรีเมียมโดนใจ ได้ที่ หว้ งเวลาสำ� คญั ทลี่ ำ้� คา่ ของชวี ติ จดั โปรโมชน่ัStop Service พรอ้ มทั้งเป็นจุดนัดพบส�ำหรับคนรุ่นใหม่ โดยเนน้ บ๊ิกซที ุกสาขา พิเศษ “MID YEAR SALE” ลดสูงสุดกลุ่ม นกั เรยี น-นิสติ คนท�ำงาน กลุ่มครอบครัวขนาดเล็ก รวมถึง นางสาวธีรนันท์ กรศรีทิพา รองกรรมการผู้จัดการ 70% ส�ำหรับผู้ที่ชื่นชอบและหลงใหลการนกั ทอ่ งเทย่ี วชาวไทยและชาวตา่ งชาติ เนอ่ื งจากเปน็ สาขาทลี่ กู คา้ สายงานพฒั นาธรุ กจิ รเี ทล บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพ แตง่ บา้ นหรหู รา มดี ไี ซน์ เหนอื ระดบั ในสไตล์ทกุ กลมุ่ สะดวกในการเดนิ ทางโดยเชอ่ื มกบั สถานรี ถไฟใตด้ นิ สถานี เพอรต์ ี้ ดเี วลลอปเม้นท์ จำ� กัด (มหาชน) หรอื โกลเด้น ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว พบกับเฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้าน อาทิสามยา่ น ซ่งึ บิ๊กซีมองวา่ ลูกคา้ กลุ่มนเี้ ป็นลกู ค้าทมี่ ีความรู้ มีกำ� ลัง แลนด์ กลา่ ววา่ การเปดิ ตวั Big C FoodPlace แพลตฟอรม์ ชดุ ห้องนอน, ชุดโต๊ะอาหาร, โซฟาผา้ , โซฟาหนงั , เกา้ อ,ี้ อาร์มแชร์,ซอ้ื สูง เลือกซ้ือสินค้าที่คุณภาพเหมาะสมกับราคา และยอมจ่าย ใหมค่ รั้งแรกในประเทศไทยในครงั้ น้ี จะชว่ ยเติมเต็มความ โตะ๊ กลาง, โต๊ะข้าง, โตะ๊ ทำ� งาน, ตเู้ ก็บของ, ตวู้ างทีวี, กระจก, รปู ปนั้ ,เมือ่ มองว่าสนิ คา้ มคี ุณภาพ โดยคาดว่าจะสามารถสร้างรายไดอ้ ยู่ สมบรู ณ์แบบของสามย่านมิตรทาวน์ทตี่ ัง้ เป้าจะเปน็ “คลัง หมอนอิงฯลฯ เรม่ิ ชอ้ ปได้แลว้ วันนี–้ 15 ก.ค. ศกน้ี ณ Momentousที่ 300-400 ลา้ นบาทตอ่ ปี แหง่ อาหารและการเรยี นรู้ (Urban Life Library)” สามารถ สาขาสยามพารากอน (ชั้น 3 ฝ่ังนอร์ธ ศูนย์การคา้ สยามพารากอน), ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมือง ซ่ึงมีเทรนด์ท่ีสนใจการ สาขาพทั ยา, สาขาภูเก็ต “นอกจากเวลาการเปิดบริการ 24 ชั่วโมงแล้ว ส่ิงท่ียังเป็น ทำ� อาหาร และรบั ประทานอาหารในรูปแบบของตวั เอง ให้ไฮไลท์ของแพลตฟอรม์นี้ คือ การนำ� อินโนเวช่ันมาบริการลูกค้า สามารถมที างเลอื กอยา่ งครบครนั และสะดวกดว้ ยดจิ ติ อล Samsonite‘END OF SEASON SALES’อาทิ ปา้ ยราคาดิจติ อล (Electronic price tag) ทีจ่ ะคอยอพั เดต เทคโนโลยใี หมจ่ ากบก๊ิ ซีราคาน�ำเสนอตอ่ ผูใ้ ช้บริการไดอ้ ย่างวางใจ พร้อมเป็นสาขาแรกที่ นอกจากน้กี ารที่ Big C FoodPlace ตง้ั อยโู่ ซนพน้ื ท่ี แซมโซไนท์ (Samsonite) จัดลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างแน่วแน่ผ่านการให้คะแนนสะสมบัตร ค้าปลกี 24 ชม. (24hrs Retail) ซึ่งเป็นโซนทีเ่ ปิดให้บรกิ าร โปรโมช่ัน Samsonite “END OFบกิ๊ การ์ด” นางวิภาดากล่าว 24 ชม. ของโครงการ จะช่วยตอบโจทย์ผู้ใช้งานท้ังส่วน SEASON SALES” ตอบโจทย์คน อาคารสำ� นกั งาน คอนโดมิเนียม และโรงแรม กว่า 7,000 ชอบท่องเที่ยวด้วยกระเป๋าเดินทาง โดย Big C FoodPlace สำ� หรบั พนื้ ทขี่ ายอาหารสด เราตอ้ งการ คน เมื่อมีอตั ราการเช่าเตม็ พื้นท่ี รวมทั้งรองรับลกู คา้ จาก SAMSONITE ผลิตจากวัสดุคุณภาพตอบสนอง Life Style ของคนรุ่นใหม่ ดังน้นั เราชูคอนเซ็ปต์ใน ภายนอกทม่ี าใช้บริการซง่ึ คาดว่าจะมียอดผู้ใชก้ วา่ 25,000 น�้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน ผสานเร่ืองของการคัดสรรอาหารพร้อมทานสดใหม่พร้อมทั้งวัตถุดิบที่ คน ต่อวันไดอ้ ย่างเต็มท่ี ดไี ซนท์ นั สมยั มาลดสงู สดุ ในรอบปี กบัใชป้ ระกอบอาหารท่ีมคี ุณภาพ ค�ำนึงถงึ ความปลอดภัย มั่นใจถงึ “โกลเดน้ แลนด์ และ บ๊กิ ซี จะเป็นพนั ธมิตรเชิงกลยุทธ์ กระเปา๋ เดินทาง รนุ่ Octolite ราคาพเิ ศษ 5,450 บาท จากราคาเตม็ข้อมูลและแหล่งที่มาของสินค้า โดยเราใส่ใจในทุกรายละเอียด ท่ีต่างพร้อมมอบประสบการณ์การให้กับผู้ใช้โครงการ ส่ง 10,900 บาท กระเป๋าเดินทาง รุ่น Crosslite พิเศษ 6,230 บาทเช่นสินค้าวงจรคุณภาพ BQL (Big C Quality Line) ซ่ึงบ๊ิกซี เสริมคุณภาพชีวิตของการอยู่อาศัยในรูปแบบคนเมือง จากราคาเต็ม 8,900 บาท กระเปา๋ เดินทาง ร่นุ Rexton พเิ ศษ 8,330ได้ร่วมพัฒนากับเกษตรกร ท�ำให้เรามั่นใจท้ังรสชาติและความ พร้อมท้ังผสานทรัพยากรต่างๆ ทั้งเทคโนโลยีการซ้ือขาย จากราคาเต็ม 11,900 บาทปลอดภัยเพ่ือให้ลูกค้าได้เลือกสรร รวมถึงมุมอาหารสุขภาพ สินค้า ระบบฐานลูกค้า และระบบบริหารจัดการอาคาร ตา่ งๆ ทจี่ ะชว่ ยทำ� ใหส้ ามยา่ นมติ รทาวน์ และ Big C Food- เพิ่มความคล่องตัวด้วยกระเป๋าสะพายผลิตจากโพลีเอสเตอร์ Place พฒั นาขนึ้ อยา่ งต่อเนือ่ ง” นางสาวธีรนันท์กล่าว  เส้นใยคุณภาพ มีช่องแยกส�ำหรับใส่แล็ปท็อป ปรับขนาดได้ รุ่น Locus พเิ ศษ 2,560 บาท จากราคาเตม็ 3,200 บาท หรือกระเปา๋ สะพาย รุน่ Torus ลดพิเศษ 3,440 บาท จากราคา 4,300 บาท ตงั้ แต่ 15 มิถนุ ายน-22 กรกฎาคม 2018 ณ จุดขาย Samsonite ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

14 วนั ศกุ รท์ ่ี 15 – วนั พฤหสั บดีท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ.2561 ‘ผลติ ไฟฟา้ ลาว’ปลื้มโรดโชวห์ ุน้ กกู้ ระแสดี เมกะวตั ต์ มมี ูลค่าโครงการประมาณ 4,000 ล้านดอลลารส์ หรฐั เตรียมขายผา่ น 5 แบงก์ กรกฎาคมนี้ มีผู้ร่วมลงทุน 6 ราย หนึ่งในนั้นคือการไฟฟ้าลาว ซ่ึงถือหุ้นอยู่ 20% โดย EDL-GEN จะเข้าซื้อห้นุ ในส่วนนี้ ใช้เงนิ ประมาณ 380น ายอดศิ ร วสุคปุ ต์ สิงหส์ ัจจะ ประธานเจา้ หนา้ ท่ีบรหิ าร กลมุ่ นดี้ ว้ ย เพอ่ื เพม่ิ ความหลากหลายของผลู้ งทนุ ซง่ึ การน�ำเสนอ ลา้ นดอลลารส์ หรฐั สว่ นเขอื่ นผลติ ไฟฟา้ ดอนสะหง (Donsahong บรษิ ทั ทวนิ ไพน์ กรปุ๊ จำ� กดั ผบู้ ุกเบกิ ดา้ นการระดมทุน ข้อมูลในการโรดโชว์ครั้งนี้ท�ำให้นักลงทุนได้เข้าใจถึงเป้าหมายใน HPP) มกี ำ� ลงั ผลติ ตดิ ตง้ั 260 เมกะวตั ต์ มมี ลู คา่ โครงการประมาณข้ามพรมแดน ด้วยการเป็นท่ีปรึกษาให้กับกิจการในกลุ่มประเทศ การลงทุนเพอื่ เพิ่มสนิ ทรพั ยท์ ส่ี รา้ งรายได้ของ EDL-GEN รวมถงึ 420 ลา้ นดอลลาร์สหรัฐ มผี ู้ถอื หุ้น 3 ราย ซง่ึ EDL-GEN จะCLMV ทต่ี อ้ งการระดมทนุ ในประเทศไทย ในฐานะทปี่ รกึ ษา (Sole โอกาสและศักยภาพในการเติบโตของกิจการ ด้วยประสบการณ์ เข้าซ้อื ห้นุ 20% ในสว่ นของการไฟฟา้ ลาว คิดเปน็ เงินประมาณAdvisor) ของบรษิ ทั ผลติ -ไฟฟา้ ลาว มหาชน หรือ EDL-GEN และความเช่ยี วชาญด้านไฟฟา้ พลงั นำ�้ ” นายอดิศรกล่าว 70 ล้านดอลลารส์ หรัฐเปิดเผยว่า หลังจากท่ีได้จัดโรดโชว์เพ่ือน�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ทง้ั นี้ EDL-GEN เปน็ บรษิ ทั ผผู้ ลติ ไฟฟา้ จากพลงั งานหมนุ เวยี นEDL-GEN รวมถึงแผนการระดมทุนด้วยการออกและเสนอขาย รายใหญ่ของลาว ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นไฟฟ้าพลังน้�ำ (hydropower ดร.บญุ สลอง สทุ ธดิ ารา รองผอู้ ำ� นวยการใหญ่ สายงานการหุ้นก้สู กุลเงนิ บาท อันดบั ความนา่ เชือ่ ถอื BBB+ จากทริสเรทติง้ generation) โดยไฟฟ้าท่ีผลิตได้นั้น นอกจากใช้ภายในประเทศ เงิน EDL-GEN กล่าวว่า การลงทุนใน 2 โครงการดังกล่าววงเงนิ ไม่เกนิ 17,500 ลา้ นบาท กบั นกั ลงทนุ สถาบนั และนกั ลงทนุ แลว้ ยงั สง่ ออกไปขายตา่ งประเทศรวมถงึ ประเทศไทยดว้ ย ปจั จบุ นั โครงการละ 20% คดิ เปน็ ก�ำลงั การผลติ ในสว่ นของ EDL-GENรายใหญ่ (High Net Worth) ปรากฏว่า ไดร้ บั กระแสตอบรบั ท่ดี ี บริษัทเป็นเจ้าของเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน�้ำและโรงไฟฟ้าพลังแสง ที่จะได้เพ่ิมข้ึนอีก 309 เมกะวัตต์ ใช้เงินประมาณ 450 ล้านเนื่องจากที่ผ่านมา EDL-GEN ได้เคยระดมทุนในประเทศไทย อาทิตย์ จ�ำนวนรวม 16 แห่ง ก�ำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 1,137 ดอลลารส์ หรัฐ ซงึ่ ได้มอบหมายให้บริษทั ทวนิ ไพน์ กรุป๊ ซ่ึงเป็นท่ีมาแล้ว 2 คร้ัง ซึ่งประสบความส�ำเร็จอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เมกะวตั ต์ โดยเปน็ เจ้าของ 100% ในเข่อื นผลิตไฟฟ้าจ�ำนวน 10 ปรกึ ษา ไปดำ� เนนิ การศกึ ษาแนวทางการระดมทนุ ผา่ นการออกและทผ่ี า่ นมาเปน็ การเขา้ ซอ้ื ของนกั ลงทนุ สถาบนั เปน็ สว่ นใหญ่ แตค่ รงั้ นี้ เขอ่ื น มกี �ำลงั การผลติ รวม 619 เมกะวตั ต์ และรว่ มลงทุนในเขอ่ื น เสนอขายหนุ้ กสู้ กลุ เงนิ บาท โดยใหค้ ดิ เผอื่ ไปถงึ เงนิ ทนุ หมนุ เวยี นธนาคารผจู้ ดั จำ� หนา่ ยจะกระจายไปสูม่ อื นักลงทุนรายใหญม่ ากขน้ึ ผลิตไฟฟ้าอีก 5 แห่งและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีก 1 เพ่ิมเติมและการรีไฟแนนซ์ด้วย รวมเป็นเงินที่ต้องการระดมทุน ครัง้ นป้ี ระมาณ 550 ลา้ นดอลลาร์สหรัฐ หรอื 17,500 ลา้ นบาท “หนุ้ ก้คู รัง้ นแ้ี บ่งเป็น 6 ชดุ คอื อายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี 10 ปี 12 แหง่ ก�ำลงั การผลิตรวม 518 เมกะวตั ต์ และขณะนอี้ ยูร่ ะหว่าง ซ่ึงผ่านการอนุมัติวงเงินจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและจากกระทรวงปี และ 15 ปี เพอ่ื เปน็ ทางเลอื กใหก้ บั ผลู้ งทนุ ทง้ั นกั ลงทนุ สถาบนั กระบวนการเขา้ ซือ้ หนุ้ ในเข่ือนผลติ ไฟฟ้าไซยะบรุ ี และเข่อื นผลติ การเงินของลาวแลว้และ High Net Worth (HNW) ซงึ่ มคี วามสนใจในหุ้นกู้ของ EDL- ไฟฟา้ ดอนสะหง จากการไฟฟา้ ลาวGEN อย่างมาก เพราะการระดมทนุ 2 ครั้งทีผ่ า่ นมา แทบไม่มา ส�ำหรบั เข่ือนผลติ ไฟฟา้ ไซยะบรุ ี (Xayaburi HPP) ซง่ึ คาดวา่ ส�ำหรับรายละเอียดการเสนอขาย รวมท้ังผลตอบแทนจะถงึ กลมุ่ HNW เลย ครงั้ นเ้ี ราจงึ ตง้ั ใจทจี่ ะเสนอขายใหถ้ งึ นกั ลงทนุ จะขายไฟฟ้าเข้าระบบไดใ้ นปี 2562 มีกำ� ลังการผลิตติดตง้ั 1,285 ก�ำหนดได้ในชว่ งตน้ เดอื นกรกฎาคมนี้ โดยในเบอ้ื งตน้ ได้แต่งตั้ง ธนาคารพาณชิ ย์ 5 แหง่ ท�ำหนา้ ทเ่ี ปน็ ผรู้ ว่ มจดั การการจดั จ�ำหนา่ ย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และธนาคารธนชาต ซงึ่ คาดว่าจะเสนอขายไดภ้ ายในเดอื นกรกฎาคมนี้  นายกติ ติ ธนากจิ อ�ำนวย ผกู้ อ่ ตง้ั และประธานกรรมการบริษทั โนเบลิ ดเี วลลอปเมนท์ จ�ำกดั ‘กิตติ ธนากิจอำ� นวย’ซอ้ื คนื หนุ้ โนเบลิ(มหาชน) เปิดเผยว่าบรษิ ัท ไดแ้ จ้งแก่ตลาดหลักทรัพยแ์ ห่งประเทศไทย วา่ นายกิตติ ธนากจิ อ�ำนวย ขน้ึ แท่นผถู้ อื หนุ้ อันดับหน่ึงและ nCrowne Pte. Ltd ไดซ้ ้อื หนุ้ โนเบลิ (NOBLE) จากผู้ถอื ห้นุ จำ� นวนรวมท้งั สิ้น 224,288,798หุ้น คิดเป็นรอ้ ยละ 49.14 ของหุ้นทอ่ี อกและช�ำระแลว้ ในราคาหนุ้ ละ 12.25 บาท อน่งึ ผลประกอบการคร่งึ ปีแรก 2561 บรษิ ทั โนเบลิ ดเี วลลอปเมนท์ จำ� กัด (มหาชน) ประสบ ความสำ� เรจ็ เปน็ ไปตามเปา้ หมาย โดยสามารถปดิ การขายโครงการคอนโดมเิ นยี มในกรงุ เทพมหานคร “การซื้อหุ้นโนเบิลในคร้ังนี้เป็นไปอย่างโปร่งใส โดยหลังจากซ้ือหุ้นจ�ำนวนดังกล่าวน้ีแล้ว นาย ได้ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการนิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ และ โนเบิล อราวด์ อารีย์ เป็นมูลค่ากิตติ จะเปิดท�ำค�ำเสนอซอ้ื หุ้นจากผูถ้ ือหนุ้ ทวั่ ไป (Tender Offer) เพ่ือให้โอกาสอนั เสมอภาคกบั ผู้ รวมกวา่ 5,700 ล้านบาท ถือหุ้นทุกทา่ น อนั เป็นการดำ� เนนิ การดว้ ยความยดึ ม่นั ในหลกั ธรรมาภบิ าลและการปฏบิ ตั ติ ่อผู้ถือห้นุอย่างเทา่ เทียมกัน” การท�ำค�ำเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเป็นในราคาหุ้นละ 12.25 บาท โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวนและได้แจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ไปแล้ว ตามแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรพั ย์ (247-3) ลงวนั ท่ี 12 มิถนุ ายน 2561 สำ� หรับระยะเวลาการรบั ซ้ือจะแจ้งเมือ่ ยน่ื คำ� เสนอซื้อหลักทรัพยอ์ ยา่ งเปน็ ทางการในวันที่ 21 มถิ นุ ายน 2561 น้ี โดยได้มอบหมายให้บริษัทหลกั ทรัพย์กสกิ รไทย จ�ำกดั (มหาชน) เป็นผู้ด�ำเนินการ หลงั จากเสร็จสิ้นการท�ำเทนเดอร์ออฟเฟอร์ในครั้งน้ีนายกิตติ ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท อย่างไรก็ดี เม่ือสิ้นสุดการท�ำเทนเดอร์ออฟเฟอร์แล้วจะรายงานสรุปจ�ำนวนห้นุ ให้ชัดเจนตอ่ ไป “ผมม่ันใจว่าการท�ำเทนเดอร์ออฟเฟอร์ในคร้ังน้ีจะท�ำให้ผู้ถือหุ้นม่ันใจในเร่ืองความเป็นเอกภาพและความมน่ั คงของบริษัท แบรนด์ “โนเบิล” จะมีความแขง็ แกร่ง ได้รบั ความเชอ่ื มน่ั จากผ้บู ริโภคเพิ่มมากข้ึน เรายังคงเป็นผู้น�ำในการเสนอแนวคิดใหม่ๆ ของการอยู่อาศัยที่แตกต่างด้วยดีไซน์และนวัตกรรม มาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูง ท่ีทำ� ให้ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน น�ำความเติบโตที่ม่ันคงเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ถือหุ้นและสังคมได้อย่างดีต่อไปในอนาคตเราจะสรา้ งสรรคโ์ ครงการทง้ั ในประเทศและตา่ งประเทศทคี่ รอบคลมุ ทงั้ ในกลมุ่ ทอี่ ยอู่ าศยัอาคารสำ� นกั งาน ธรุ กจิ โรงแรมและการทอ่ งเทยี่ วซงึ่ เรามที มี งานทม่ี ปี ระสบการณพ์ รอ้ มอยแู่ ลว้ ” นายกติ ตกิ ลา่ ว

ตลาดทนุ 15‘PTG’จับมือ‘BAFS’ผดุ บริษทั ยอ่ ย น้�ำมันทางท่อ และเป็นการเพิ่มการใช้ระบบขนส่งทางท่อให้ ลุยธรุ กจิ สถานบี ริการน้ำ� มนัายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ส�ำหรับการร่วมลงทุนดังกล่าว ท�ำให้บริษัทฯคาดว่าจะ เกิดประโยชน์สูงสุด ตามนโยบายของภาครัฐในการสง่ เสริม ความม่ันคงทางด้านพลังงาน โดยเราคาดว่าระบบขนส่งน และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท พีทจี ี เอ็นเนอยี สามารถเพมิ่ ประสทิ ธภิ าพในการบรหิ ารระบบขนสง่ ซง่ึ จะชว่ ย ทางทอ่ จะเขา้ มาชว่ ยเพมิ่ ประสทิ ธภิ าพของการบรหิ ารจดั การ ระบบขนส่งน้�ำมันให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความได้เปรียบจ�ำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า ในวันนี้บริษัทฯ เพ่ิมความสามารถทางการแข่งขันให้กับสถานีบรกิ าร รวมถึง ทางการแขง่ ขันใหก้ ับสถานีบริการไดม้ กี ารลงนามสญั ญารว่ มทนุ กบั บรษิ ทั บรกิ ารเชอ้ื เพลงิ การ เป็นการเพิ่มจุดให้บริการครบวงจรแก่ประชาชนที่อยู่บริเวณบนิ กรงุ เทพ จำ� กดั (มหาชน) หรอื BAFS หลงั จากกอ่ นหนา้ นท้ี ่ี ใกล้เคยี ง โดยคาดวา่ สถานีบริการนำ้� มนั ครบวงจรท้ัง 3 แหง่ ด้านหม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการประชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั ฯ ไดม้ มี ตอิ นมุ ตั ิ เพอ่ื จดั ตงั้ บรษิ ทั น้ี จะมใี หบ้ รกิ ารรา้ นกาแฟพนั ธไ์ุ ทย รา้ นสะดวกซอ้ื Max Mart บริหาร บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ำกัดยอ่ ย ไดแ้ ก่บริษทั บีพที จี ี จ�ำกดั ส�ำหรบั ประกอบกิจการสถานี และครวั จิตรมาส เปน็ ต้น โดยจะมมี ูลคา่ การลงทนุ รวมของ (มหาชน) หรือ BAFS กล่าวอีกว่า รู้สึกยนิ ดที ่ีได้ร่วมทุนกบับริการน้�ำมัน บริเวณด้านหน้าคลังน�้ำมันพิจิตร คลังน้�ำมัน การเปดิ สถานีบริการทงั้ 3 แหง่ อยทู่ ่ีประมาณ 100 ลา้ นบาท PTG เพอ่ื ตงั้ บรษิ ทั รว่ มทนุ “BPTG” เพอ่ื ทำ� ธรุ กจิ สถานบี รกิ ารนครล�ำปาง และสถานีสูบถ่ายน้�ำมันก�ำแพงเพชรของบริษัท และเบอื้ งตน้ บรษิ ทั ฯ คาดหวงั วา่ จะถงึ จดุ คมุ้ ทนุ ภายใน 8-9 ปี นำ้� มันใน brand PT บนทด่ี ิน ท่จี ัดซอื้ สำ� หรับโครงการขยายขนส่งน�้ำมนั ทางทอ่ จำ� กดั โดยมที นุ จดทะเบยี นจำ� นวน 100 “การร่วมมือกับ BAFS ในครงั้ นี้ ทำ� ใหเ้ รามีจดุ บรกิ ารครบ ระบบท่อขนส่งน้�ำมันไปยังภาคเหนือ ของ BAFS Groupลา้ นบาท และ PTG เขา้ ถือหุน้ 60% วงจรเพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าบริเวณจุดจ่าย ทั้ง 3 แหง่ ไดแ้ ก่ ทดี่ นิ ด้านหนา้ สถานีเพิ่มแรงดนั ท่จี ังหวดั ก�ำแพงเพชร ท่ีดินด้านหน้าคลังน�้ำมัน ท่ีจังหวัดพิจิตรและ ล�ำปาง อกี ทงั้ โครงการดงั กลา่ วยงั เปน็ การขยายทอ่ ขนสง่ น�้ำมนั ไป ยงั ภาคเหนอื ซงึ่ เปน็ โครงสรา้ งพนื้ ฐานดา้ นการขนสง่ พลงั งาน ที่ BAFS Group มคี วามต้ังใจอยา่ งมาก เพ่อื ช่วยลดปริมาณ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการขนส่ง น้�ำมันทางอื่น ท�ำให้โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ อย่างแท้จรงิ ขณะที่บริษัทฯยังมีการวางแผนจะพัฒนาท่ีดินทั้ง 3 แห่ง ให้เป็นจุดพักรถ เน่ืองจากท่ีดินบริเวณที่ตั้งคลังน้�ำมัน จงั หวดั พจิ ติ ร เปน็ ท่ีดนิ ตดิ ทางหลวงสายรอง ซง่ึ มีศกั ยภาพ ที่จะพัฒนาให้เป็นจุดพักรถให้กับรถบรรทุกขนาดใหญ่ และ รถบรรทุกน้�ำมัน โดยมีการให้บริการที่พัก สถานที่อาบน้�ำ สถานท่ีพักผ่อน อาหาร ที่มีคุณภาพและราคาไม่แพง ส่วนที่ดินบริเวณสถานีสูบถ่ายน้�ำมัน จังหวัดก�ำแพงเพชร มีพื้นที่ติดกับทางหลวงหมายเลข 1 สามารถพัฒนาให้เป็น จุดอ�ำนวยความสะดวก ให้บริการกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถท่วั ไปและรถบรรทุกขนาดเลก็ ได้  นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผจู้ ัดการ บริษัท ยเู อซี โกลบอล จำ� กดั (มหาชน) UAC ปลืม้ หุ้นกู้ 400 ล้านขายเกลีย้ งหรือ UAC เปิดเผยว่า บริษัทฯประสบความส�ำเร็จจากการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือ เดินหนา้ ย้ายเข้า SET ไตรมาส 3/61ผถู้ อื ประเภทไมด่ อ้ ยสทิ ธิ ไม่มปี ระกนั และมีผแู้ ทนผถู้ ือหนุ้ กู้ มูลคา่ ไม่เกิน 400 ลา้ นบาทอายุ 2 ปี ภายหลงั สำ� นกั งานคณะกรรมการกำ� กบั หลกั ทรพั ย์และตลาดหลกั ทรพั ย์ (ก.ล.ต.) ในปี 2020 จะมียอดขายเพม่ิ ข้นึ มาแตะทีร่ ะดบั 3,000 ลา้ นบาท และมี EBITDA ที่ระดบันับ1 และเปิดใหจ้ องซื้อในวนั ที่ 7,8,11 มิถุนายนที่ผา่ นมา 450-500 ล้านบาท จากปจั จบุ นั คาดมียอดขายแตะ 2,500 ลา้ นบาท จากการขับเคล่อื นธรุ กิจ ท้งั ในสว่ นของ ธรุ กจิ เทรดด้งิ ธุรกจิ ไบโอดีเซล และธรุ กิจพลังงานที่คาดวา่ จะมีความชดั เจน “การเปิดใหน้ ักลงทนุ สถาบนั และ/หรือนกั ลงทุนรายใหญจ่ องซือ้ หนุ้ กู้ มูลคา่ 400 ล้าน ได้ในเร็วๆ นี้ บาท มอี ายุ 2 ปี ในวันท่ี 7,8,11 มิ.ย. ผ่าน บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ซ่ึงเป็นผจู้ ดั การการจดั จ�ำหน่ายหุ้นกู้ มีกระแสตอบรบั เป็นอย่างดี โดยหนุ้ กดู้ ังกล่าวจะครบก�ำหนดไถ่ถอนปี2563 อัตราดอกเบย้ี คงทีร่ ้อยละ 5.50 ต่อปี ช�ำระดอกเบย้ี ทกุ 3 เดอื น ตลอดอายุหนุ้ กู้ ”นายชชั พลกลา่ ว ส�ำหรบั วัตถุประสงคใ์ นการระดมทนุ ในครั้งนี้ เพอ่ื น�ำเงินทไี่ ดไ้ ปใชเ้ ป็นเงนิ ทุนหมนุ เวยี นในการด�ำเนินงาน และรองรับการขยายธุรกจิ ของบรษิ ทั และพัฒนาโครงการของบรษิ ัท รวมทั้งการช�ำระคนื เงนิ ก้ยู ืมของบรษิ ัทฯ กรรมการผ้จู ดั การ UAC กล่าวเพ่ิมวา่ สำ� หรบั กระบวนการย้ายหลกั ทรพั ยจ์ าก mai ของUAC เข้ามาซือ้ ขายในตลาดหลกั ทรพั ยแ์ ห่งประเทศไทย (SET) นั้น ปจั จบุ ันอยู่ระหว่างการด�ำเนินการด้านเอกสาร เพื่อย่นื ใหก้ บั ตลาดหลักทรัพย์แหง่ ประเทศไทย ซ่งึ หากพจิ ารณาในแง่ของกฎเกณฑแ์ ลว้ ปัจจบุ ันมที นุ จดทะเบยี น 333.80 ลา้ นบาท มูลคา่ ที่ตราไว้ (พาร)์ 0.50บาทเชื่อว่าบริษัทฯ ผ่านคุณสมบัติ และคาดว่าจะสามารถย้ายเข้า SET ได้ภายในไตรมาส3/2561 อย่างแนน่ อน ส่วนเหตุผลการยา้ ยเขา้ SET น้นั เพือ่ เพม่ิ โอกาสในการขยายธุรกจิ ใหเ้ ปน็ ไปตามนโยบายของบรษิ ทั ทต่ี อ้ งการใหธ้ รุ กจิ มกี ารเตบิ โตแบบยง่ั ยนื และเปน็ การเปดิ โอกาสใหก้ ลมุ่ นกั ลงทนุสถาบนั ชน้ั นำ� ต่างๆ ท้ังในประเทศ และตา่ งประเทศที่สนใจเขา้ มาเปน็ พันธมติ ร หรือผถู้ ือหนุ้ของบริษัท เพ่ือเป็นการเสริมศักยภาพทางธุรกิจให้แข็งแกร่งมากขึ้น โดยต้ังเป้าการเติบโต

16 วันศุกร์ท่ี 15 – วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ.2561 เสนาฯโดดชิงเค้กสายสีมว่ ง พหลโยธิน) ภายใต้แนวคิด Transit Oriented Development ส่งนชิ โมโน ตวิ านนทล์ งสนาม (TOD) ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีขนส่งมวลชน เพ่ือ ครอบคลมุ การใชช้ วี ติ ของคนเมอื งอยา่ งครบวงจรทง้ั การคมนาคมผ ศ.ดร.เกษรา ธญั ลกั ษณภ์ าคย์ รองประธานเจา้ หนา้ ทบี่ รหิ าร (Generation Y) และกลมุ่ คนรุ่นใหม่ ท่ีมี passion ของตวั เอง ทพี่ ักอาศยั อาคารสำ� นกั งาน ศูนยก์ ารคา้ และโรงแรม นอกจากนี้ บรษิ ัท เสนาดเี วลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน) เปดิ เผยวา่ และสามารถบริหาร passion ให้กลายเป็นความส�ำเร็จได้ ที่น้ี ยงั มโี ครงการศนู ยก์ ารคา้ Gateway บางซอื่ ซงึ่ อยรู่ ะหวา่ งกอ่ สรา้ งจากแบบสอบถามท่ีทางเสนาฯ ได้ออกบูธเซ็นทรัล ลาดพร้าว จึงมี Co–Creation Space ซ่ึงถูกคิดให้ทุกฟังก์ช่ันรองรับการ และมีก�ำหนดแล้วเสรจ็ ในปี พ.ศ. 2561 นอี้ กี ด้วยพบว่า ลูกค้ายังมีความต้องการที่อยู่อาศัยใกล้แนวรถไฟฟ้าเสีย ใช้งานแบบครบวงจร การท�ำงานถือเป็นส่ิงส�ำคัญส�ำหรับคนยุคเปน็ สว่ นใหญ่ หากเปรยี บเทยี บกนั ระหวา่ งทำ� เลรถไฟฟา้ สายตา่ งๆ Gen Y ทเี่ นน้ ความเปน็ ความอสิ ระ ไมใ่ ชก่ ารน่งั อยู่ในส�ำนักงาน จากความสะดวกสบายที่ก�ำลังหล่ังไหลเข้ามาในพื้นที่ ท�ำให้แล้ว ท�ำเลรถไฟฟ้าสายสีม่วง ถือเป็นท�ำเลท่ีมีศักยภาพและน่า หรือออฟฟิศ การออกมาน่ังเล่นใน space ทีส่ ามารถปลดปลอ่ ย “ติวานนท์” กลายเป็นท�ำเลท่ีได้รับความสนใจจากบริษัทอสังหาสนใจไมน่ อ้ ยกว่าสายอืน่ ๆ ความคดิ สรา้ งสรรค์ได้อยา่ งไม่มีข้อจ�ำกดั พรอ้ มกับมอี ปุ กรณแ์ ละ ริมทรัพย์หลายรายเข้ามาพัฒนาแหล่งที่อยู่อาศยั ประเภทคอนโดลา่ สดุ ทางบรษิ ทั เตรยี มเปดิ โครงการใหม่ “นชิ โมโน ตวิ านนท์ บรกิ ารรองรบั สำ� หรับการทำ� งาน เปน็ space ทเ่ี ออ้ื ต่อการปฏิบตั ิ มเิ นยี ม โดยมีกลมุ่ เป้าหมายหลกั เปน็ ผบู้ รโิ ภครนุ่ ใหม่ทีก่ �ำลังมอง(Niche MONO TIWANON)” พฒั นาโครงการภายใต้แนวคิด งานและตอบสนองความตอ้ งการดา้ นความสะดวกสบายใหก้ บั คน หาคอนโดมิเนียมใกล้เมือง ตลอดจนนักลงทุนท่ีต้องการซ้ือเพ่ือ“COMBINATION WITH LIFE AND WORK” ที่การผสม ยคุ Gen Y ไดเ้ ปน็ อยา่ งดี ทนี่ มี่ คี รบและตอบโจทยท์ กุ ดา้ นของชวี ติ ปลอ่ ยเชา่ หรอื ขายตอ่ผสานการทำ� งานและการใชช้ วี ติ ในโหมดตา่ งๆ เขา้ ดว้ ยกนั สะดวก คนรุน่ ใหม ่สบายทุกการเดนิ ทางเพราะใกลร้ ถไฟฟา้ MRT สายสีม่วง สถานี นายพนม กาญจนเทียมเท่า กรรมการผู้จัดการ บริษัท ส�ำหรับตลาดคอนโดมิเนียมย่านติวานนท์-บางซื่อนั้น ต้ังแต่กระทรวงสาธารณสขุ เพยี ง 50 เมตร โดยตงั้ อยบู่ นเนอื้ ทโี่ ครงการ ไนทแ์ ฟรงค์ ประเทศไทย จำ� กัด กลา่ วว่า การเปิดใหบ้ รกิ ารของ ถนนงามวงศ์วานซอย 17 ถึงศูนย์ราชการนนทบุรี ถนนเล่ียง2 ไร่เศษ เปน็ คอนโด High Rise สงู 36 ช้นั 1 อาคาร รวมท้งั สิ้น รถไฟฟา้ สายสมี ว่ งในปี 2559 ไดย้ กระดบั ทำ� เลตวิ านนทใ์ หม้ ชี วี ติ ชวี า เมอื งนนทบุรี ถนนพบิ ูลยส์ งคราม ถนนประชาราษฎรส์ าย 1 และ526 ยูนติ และรา้ นคา้ 2 ยูนติ มีหอ้ งชุดใหเ้ ลอื ก 3 แบบ ประกอบ และเปน็ ทต่ี อ้ งการของผทู้ ก่ี ำ� ลงั มองหาทพี่ กั อาศยั ในยา่ นนมี้ ากขน้ึ ถนนประชาราษฎร์สาย 2 ถึงถนนประชาช่ืน พบว่าอุปทานเร่ิมด้วย แบบ 1 ห้องนอน ขนาด 26–35 ตารางเมตร แบบ 1 เม่ือผนวกกับการเช่ือมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีน�้ำเงินใน ต้นของคอนโดมิเนียมในย่านติวานนท์-บางซื่อในปี พ.ศ. 2552หอ้ งนอน (Moff) แบ่งเป็น 4 ขนาด คอื ขนาด 26+14 (40 ตาราง เดอื นสงิ หาคม 2560 ยง่ิ ทำ� ใหต้ ิวานนทก์ ลายเปน็ จุดเช่อื มตอ่ การ นน้ั มเี พยี ง 976 หนว่ ยและเพม่ิ ขน้ึ อยา่ งตอ่ เนอ่ื ง จนกระทง่ั ณ สน้ิเมตร) ขนาด 28+14 (42 ตารางเมตร) ขนาด 32+18 (50 ตาราง เดนิ ทางทส่ี ะดวกสบายระหวา่ งกรงุ เทพมหานครและนนทบรุ อี ยา่ ง ไตรมาส 1 ปี 2561 มจี ำ� นวนอปุ ทานสะสมในพน้ื ทที่ งั้ สน้ิ ประมาณเมตร) ขนาด 35+18 (53 ตารางเมตร) และแบบ 2 ห้องนอน ไม่อาจปฏเิ สธได้ ประกอบกบั สาธารณูปโภคสาธารณูปการท่อี ดุ ม 35,400 หน่วย โดยปีที่มีอุปทานเพ่ิมข้ึนสูงสุดคือปีพ.ศ. 2557ขนาด 55 ตารางเมตร ราคา Pre sales เร่มิ 2.4 ล้านบาท หรือ สมบูรณใ์ นพนื้ ท่ี ท้งั ศูนย์การคา้ ตลาด โรงพยาบาล สถานศึกษา ด้วยจ�ำนวนคอนโดมิเนียมท่ีเข้าสู่ตลาดกว่า 9,425 หน่วย ท้ังนี้ราคาเฉลี่ยตอ่ ตารางเมตรอยู่ท่ี 91,000 บาท มูลค่าโครงการรวม และสถานทรี่ าชการสำ� คญั รวมไปถงึ โครงการพฒั นาขนาดใหญใ่ น อปุ ทานใหมต่ ัง้ แต่ปี 2558 ไดล้ ดลงอยา่ งตอ่ เน่อื งโดยเฉพาะในปี1,400 กว่าล้านบาท โดยเร่ิมก่อสร้างในปี 2561 และคาดว่าจะ อนาคตที่จะช่วยซัพพอร์ตทำ� เลนี้ให้พรั่งพร้อมยิ่งข้ึน ไม่ว่าจะเป็น 2559 และ 2560 มหี อ้ งชดุ ใหม่เขา้ มาในตลาดเพยี ง 821 หนว่ ยแลว้ เสรจ็ ภายในปี 2563 โครงการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงเข้ากับสายสีชมพูและสาย และ 615 หน่วยตามลำ� ดับ สอดคลอ้ งกับอุปสงคท์ ่ีลดลงเชน่ กนันชิ โมโน ตวิ านนท์ คอนโดมเิ นยี มทตี่ อบโจทยไ์ ลฟส์ ไตล์ Gen Y สนี �้ำตาล และโครงการพัฒนาสถานกี ลางบางซ่อื (ศนู ย์คมนาคม โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วง และสายสีน�้ำเงินซึ่งยังไม่สมบูรณ์ในขณะนั้น ท�ำให้ผู้พัฒนา อสงั หารมิ ทรพั ยช์ ะลอการเปดิ ตวั โครงการใหมเ่ พอื่ ดแู นวโนม้ และ ทิศทางของตลาด อย่างไรก็ตาม ในเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ตลาดคอนโดมเิ นยี มยา่ นนกี้ ลบั มามสี ญั ญาณทด่ี ขี น้ึ อกี ครง้ั โดยมีอุปทานใหม่เข้ามาในพ้ืนท่ีศึกษาทั้งสิ้น 2,029 หน่วย จาก ผู้ประกอบการรายใหญ่จำ� นวน 2 โครงการไดแ้ ก่ Niche Pride เตาปนู -อนิ เตอรเ์ ชนจ์ (742 หน่วย) และ The Line วงศ์สวา่ ง (1,287 หนว่ ย) โดยยอดขายเฉลย่ี ณ ปจั จบุ นั ของทง้ั สองโครงการ อยู่ท่ีประมาณ 50% ส่วนด้านราคานั้น พบว่าราคาเสนอขาย โดยเฉลยี่ ของโครงการเปิดใหมใ่ นพื้นทศี่ ึกษา ณ สิ้นพ.ค. 2561 อย่ทู ่ี 112,500 บาท/ตร.ม.  นายสุเทพ ปัญญาสาคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ ‘พอรโ์ ต้ ชิโน่’ปลม้ื ธุรกิจโค-เวิรค์ กิง้ สเปซผู้บริหาร “พอร์โต้ ชิโน่” (Porto Chino) ท่ีสุดแห่งไลฟ์สไตล์มอลล์สมุทรสาคร ชู 3 แพคเกจจับกล่มุ สตาร์ทอพั -เอสเอม็ อีเปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาการดำ� เนินงานของพอรโ์ ต้ ชโิ นใ่ นชว่ งทผี่ ่านมา บรษิ ทั ไดม้ ีการศกึ ษาพฤตกิ รรมของผบู้ รโิ ภคในท�ำเลมหาชัยอย่างต่อเน่อื ง ซ่งึ พบว่ามีหลายอย่างท่ี Office พน้ื ทีใ่ ช้งานสว่ นกลาง ลอ็ กเกอร์ ท่จี อดรถ หอ้ งประชมุ ส�ำหรับ 4-6 ทา่ น สทิ ธิพเิ ศษการเปลยี่ นแปลงไปจากเดมิ อยา่ งเช่น พฤติกรรมการใชง้ านไลฟส์ ไตลม์ อลล์ของลกู ค้าใน ใชจ้ า่ ยภายในศูนย์ ทีว/ี โต๊ะทำ� งาน พรอ้ มดว้ ย Mailbox และ Printing & Copy อัตราคา่ บริการปัจจุบันท่ีไม่ได้ต้องการให้เป็นเพียงแค่สถานท่ีรับประทานอาหารหรือช้อปปิ้งแบบทั่วๆ อยูท่ ่ี 30,000 บาท/เดือน แพก็ เกจท่ี 2 จดทะเบยี นบรษิ ทั พรอ้ มที่น่งั ทำ� งานสว่ นตวั พน้ื ที่ Privateไป บริษัทจึงได้ปรับปรงุ และเพมิ่ โซนพนื้ ท่เี ช่าทำ� งานพร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวก (Co- Office พ้ืนท่ีใช้งานสว่ นกลาง ล็อกเกอร์ ท่ีจอดรถ ห้องประชุมสำ� หรับ 4-6 ท่าน สทิ ธิพิเศษการWorking Space) ภายใต้ช่ือ “Heart Work Co-Working Space @ Porto Chino” ใช้จา่ ยภายในศนู ย์ รวมถึง Mailbox และ Printing & Copy คา่ บริการ 20,000 บาท/เดอื น และเพ่ือตอกยำ้� คอนเซป็ ต์ของ พอรโ์ ต้ ชโิ น่ ในการเปน็ “The Heart of Your Community” แพ็กเกจท่ี 3 จดทะเบียนบรษิ ทั รบั ฝากเอกสาร หอ้ งประชมุ สำ� หรับ 4-6 ทา่ น ล็อกเกอร์ ทจี่ อดรถและตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าด้วยการเพิ่มฟังก์ชั่นและเติมเต็มสิ่งใหม่ๆ ให้สอดรับกับความ สทิ ธพิ เิ ศษการใช้จ่ายภายในศูนย์ และ Printing & Copy คา่ บริการ 4,500 บาท/เดือนต้องการของลูกค้าท่ีมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน แต่ยังคงเอกลักษณ์ในการเป็นไอคอนของเมืองมหาชัยไว้อย่างครบถว้ น  “ธรุ กจิ โค-เวริ ์คก้งิ สเปซในประเทศไทยมแี นวโนม้ ท่จี ะขยายตัวเพ่มิ ขึ้น โดยมปี ัจจยั สนบั สนุนจาก พฤตกิ รรมของคนทำ� งานทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามกระแส Internet of Things (IoT) ในโลกยุคดจิ ติ อล “Heart Work Co-Working Space @ Porto Chino เปดิ ใหบ้ รกิ ารมาตัง้ แต่ช่วงปลายปี 2560 ซึ่งสอดรับกบั ข้อมลู ของบริษัท คอลลิเออร์ส อนิ เตอร์เนช่ันแนล ประเทศไทย ทีร่ ะบวุ ่า นอกจากการไดก้ ระแสตอบรบั ดเี ยย่ี ม มจี �ำนวนผเู้ ขา้ ใชบ้ รกิ ารเพมิ่ ขน้ึ อยา่ งตอ่ เนอ่ื ง โดยเฉพาะในสว่ นของการเชา่ เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วของโค-เวิร์คกง้ิ สเปซในกรุงเทพฯ แล้ว กระแสความนิยมดังกล่าวยังขยายตวัใชห้ อ้ งประชุมคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70% สว่ นอีก 30% เป็นการเชา่ แบบ Individual หรอื เปน็ ออกไปยังจังหวดั อนื่ ๆ โดยเฉพาะตามหัวเมืองท่องเท่ยี ว โดยโค-เวริ ค์ กิง้ สเปซในประเทศไทยซง่ึ ถอืรายบุคคล ซึ่งแตกต่างจากพฤติกรรมของผู้ใช้บริการโค-เวิร์คกิ้งสเปซ ในกรุงเทพฯ ท่ีส่วนใหญ่จะ เปน็ อกี รปู แบบของสถานท่ที ำ� งานจะขยายไปในวงกวา้ งมากข้นึ และจะขยายตวั อย่างตอ่ เน่ือง” นายเปน็ การเชา่ แบบรายบคุ คล โดยกลมุ่ ทเ่ี ขา้ มาใชบ้ รกิ ารท่ี Heart Work Co-Working Space @ Porto สุเทพ กลา่ วในตอนทา้ ย Chino เปน็ ทั้งนักธรุ กิจสตารท์ อัพ กลุ่มฟรีแลนซ์ ผปู้ ระกอบการเอสเอม็ อี ครเี อเตอร์ องค์กรตา่ งๆรวมถงึ กลุม่ ทีใ่ ช้เพอ่ื สอนหรอื ติวหนงั สอื เปดิ ให้บริการทกุ วนั ตง้ั แตเ่ วลา 08.00-21.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 พอร์โต้ ชโิ น่ กม. 25 ถนนพระราม 2 จงั หวัดสมุทรสาคร” ล่าสุดบรษิ ัทไดจ้ ัดท�ำแพ็กเกจการเช่าออฟฟศิ ของ Heart Work Co-Working Space @ PortoChino ส�ำหรับลูกค้ากลุ่มสตาร์ทอัพ และเอสเอ็มอี ด้วยแพ็กเกจสัญญาเช่า 1 ปี มีให้เลือก 3แพ็กเกจ โดยแพ็กเกจที่ 1 เช่าเป็นออฟฟิศพร้อมบริการจดทะเบียนบริษัท รวมทั้งพ้ืนที่ Private

อสงั หาริมทรพั ย์ 17น ายนรศิ เชยกลนิ่ ประธานเจา้ หนา้ ทบ่ี รหิ าร บรษิ ทั ‘สิงห์ เอสเตท’ซ้ือโรงแรมเพ่มิ 6 แหง่ สิงห์ เอสเตท จ�ำกัด (มหาชน) กล่าววา่ บริษัท (Sustainable Growth) แล้ว ยังเป็นการสร้างคุณค่าได้เข้าลงทุนซื้อกิจการโรงแรม และรีสอร์ทในแบรนด์ ให้กับแบรนด์ สิงห์ เอสเตท (Brand Equity) ซึ่งเป็น ความส�ำเร็จจากความร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้ ถือว่าเอาท์รกิ เกอร์ จำ� นวน 6 แหง่ ใน 4 ประเทศทอ่ งเท่ยี ว เปา้ หมายสำ� คญั ทจ่ี ะชว่ ยผลกั ดนั ให้ สงิ ห์ เอสเตท กา้ วขนึ้ เป็นก้าวที่ส�ำคัญย่ิงส�ำหรับ Outrigger ในด้านการชน้ั นำ� มลู คา่ 310 ลา้ นเหรยี ญสหรฐั ซง่ึ เปน็ แผนกลยทุ ธ์ เป็นบริษัท Premier Property Development and เสริมสภาพความแข็งแกร่งด้านการเงินเพื่อรองรับการลงทนุ ของสงิ ห์ เอสเตท (Smart M&A) ซงึ่ มงุ่ เนน้ ลงทนุ Investment Holding Company ตามแผนของบริษัท แผนการขยายธรุ กจิ ในอนาคต ในขณะเดยี วกนั กส็ ามารถในสินทรัพย์ท่ีให้ผลตอบแทนระยะยาว และมีศักยภาพ สง่ มอบประสบการณส์ ดุ พิเศษในรปู แบบของ Outriggerในการเตบิ โตสูง นายเจฟ วาโกเนอร์ ประธานกรรมการและประธาน ในฐานะผู้บรหิ ารโรงแรมระดับโลก”  เจา้ หนา้ ทบี่ รหิ าร เอาท์รกิ เกอร์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท “เปา้ หมายของสงิ ห์ เอสเตท คอื การขบั เคลอ่ื นบรษิ ทั กลา่ ววา่ “สงิ ห์ เอสเตท เปน็ บรษิ ทั ชนั้ นำ� ของประเทศไทยสู่ระดับโลก วางจุดยืนบริษัทเป็นนักลงทุนเน้นคุณค่า และมีชื่อเสียงระดับโลก ในฐานะผู้ลงทุนที่ได้รับความ(Value Investor) ตงั้ เปา้ รายได้รวม 20,000 ลา้ นบาท เชอ่ื มน่ั ในดา้ นการดำ� เนนิ ธรุ กจิ การบรหิ ารองคก์ ร รวมทง้ัภายในปพี .ศ. 2563 ทง้ั น้ี การเขา้ ซอ้ื กจิ การธรุ กจิ โรงแรม ยังเน้นการด�ำเนินธุรกิจด้วยหลักการเติบโตอย่างย่ังยืนและรีสอร์ทของกลุ่มเอาท์ริกเกอร์ใน 4 ประเทศครั้งนี้ ให้ความส�ำคัญกับทุกๆ ภาคส่วนทเ่ี ก่ียวข้อง ตลอดจนมีจะชว่ ยสรา้ งรายไดท้ ีม่ น่ั คง และลดความเสยี่ งจากปจั จยั นโยบายด้านคุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กรเป็นภายนอก ใหก้ บั พอรท์ การลงทนุ ของธรุ กจิ โรงแรม ผา่ นการ อยา่ งดี ทำ� ให้ผมมีความมัน่ ใจว่า สิงห์ เอสเตท จะดแู ลเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มลูกคา้ กระจายการลงทนุ ครอบครัว Outrigger ได้เป็นอย่างดีต่อไปในอนาคตในแหล่งทอ่ งเท่ียวชน้ั นำ� ทวั่ โลก” นายนริศกล่าววา่ กลยุทธ์การด�ำเนินงานแบบ SmartM&A ของสงิ ห์ เอสเตท ไดส้ ่งผลใหส้ ินทรพั ยร์ วมของบริษัท เติบโตข้ึนจากแผนท่ีวางไว้ มีมูลค่าสินทรัพย์ปัจจุบนั 40,900 ล้านบาท เม่ือรวมกบั มลู คา่ การลงทนุขนาดใหญใ่ นโครงการครอสโรด้ สท์ ป่ี ระเทศมลั ดฟี สแ์ ลว้คาดว่าจะท�ำให้สินทรัพย์รวมของสิงห์ เอสเตท เติบโตสงู ถงึ 60,000 ลา้ นบาท และสามารถสรา้ งรายได้ให้กับบริษัทตามเปา้ หมายทีต่ ง้ั ไว้ ในระยะเวลาทเ่ี รว็ ขนึ้ การเข้าซื้อกิจการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทกลุ่มเอาท์รกิ เกอรข์ อง สงิ ห์ เอสเตท สะทอ้ นใหเ้ หน็ ถงึ กลยทุ ธก์ ารด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ที่นอกจากเน้นการเติบโตด้วยการสร้างคุณภาพที่ยั่งยืน ส่งผลตอบแทนในระยะยาว ออลล์ อินสไปร์ ชงิ ตลาดคนท�ำงาน เป็นกลมุ่ คนท�ำงานวยั กลางคนที่ตอ้ งการพกั อาศยั ในทำ� เลใจกลางเมืองทค่ี รบครนั ดว้ ย มน่ั ใจดีมานด์ยังคงมตี ่อเนอื่ ง สาธารณปู โภคเช่อื มต่อโครงขา่ ยคมนาคมทัง้ รถไฟฟ้า BTS สะพานควาย BTS อารยี ์ นอกจากนน้ั ยงั เปน็ ทำ� เลทเ่ี หมาะแกก่ ารลงทนุ เพราะมอี ตั ราการเตบิ โตของราคาทด่ี นิ สงู นายธนากร ธนวรทิ ธ์ิ ประธานเจ้าหน้าทบ่ี ริหาร (CEO) บรษิ ัท ออลล์ อินสไปร์ เป็นอันดับต้นๆ ของกรุงเทพฯ ด้วยพื้นที่รายล้อมท้ังย่านธุรกิจเดิมและย่านธุรกิจใหม่ดเี วลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน) เปิดเผยวา่ ภาพรวมตลาดอสงั หารมิ ทรัพยเ์ ฉพาะ ถือวา่ เปน็ ท�ำเลทม่ี ีแนวโน้มเติบโตอย่างสม�ำ่ เสมอ และยงั คงมีดมี านดอ์ ย่างตอ่ เน่อื งคอนโดมเิ นยี มในช่วงนีเ้ ร่มิ มีทศิ ทางปรบั ตวั ดขี ึน้ อยา่ งต่อเนือ่ ง จากสภาพเศรษฐกิจทม่ี ีแนวโนม้ เติบโตสูง ในปีทผ่ี า่ นมาคอนโดมเิ นยี มในหลายโซนปดิ การขายไดอ้ ยา่ งรวดเรว็ ในคร้ังน้ีถือเป็นการเปิดตัวตึกสูงดีไซน์สุดเฉียบโครงการใหม่ล่าสุด ภายใต้แบรนด์และยังมีดีมานด์ตอบรับสูง ท้ังในโซนกรุงเทพฯ ช้ันในจนถึงชั้นนอก ส่งผลให้บริษัท ไรส์ พหล–อนิ ทามระ (Rise Phahon–Inthamara) คอนโดมเิ นียมรปู แบบ High Riseเดนิ หนา้ เปดิ ตวั คอนโดมเิ นยี มโครงการใหมต่ ามแผนท่ีวางไว้ ภายใตแ้ บรนด์ ไรส์ ไดแ้ ก่ สูง 40 ชน้ั 1 อาคาร จำ� นวน 384 ยูนติ มีแบบห้องใหเ้ ลือก 2 รปู แบบ คอื 1 หอ้ งนอนโครงการไรส์ พหล–อนิ ทามระ (Rise Phahon-Inthamara) ซงึ่ เป็นคอนโดมเิ นียมรูป ขนาด 25-37.5 ตร.ม. และ 2 ห้องนอน ขนาด 42-53 ตร.ม. ราคาเรม่ิ ต้นเพยี ง 2.89แบบ High Rise ตั้งอยู่บนท�ำเลศักยภาพสูงสุด ย่านถนนสุทธิสารวินิจฉัย ตอบรับ ล้านบาท มูลค่าโครงการกวา่ 1,600 ล้านบาท ต้งั อยบู่ นท�ำเลในซอยสุทธสิ ารวนิ ิจฉยัดมี านดต์ ลาดคนท�ำงานยา่ นอารีย์–สะพานควาย มูลค่าโครงการกว่า 1,600 ลา้ นบาท บริเวณปากซอยอินทามระ 4 ซ่งึ ถนนสุทธิสารวินิจฉัยเปน็ ซอยท่สี ามารถทะลเุ ช่อื มตอ่ราคาเริ่มตน้ เพยี ง 2.89 ล้านบาท ไปยังถนนใหญๆ่ ได้หลายเสน้ ท้ังเส้นทางลดั พหลโยธนิ –วิภาวดีรังสติ และยังเชือ่ ม ตอ่ ไปยังถนนรชั ดาภเิ ษกได้อีกด้วย ทีส่ ำ� คญั คอื ใกลร้ ถไฟฟ้า BTS สะพานควาย และ สำ� หรบั ยา่ นสทุ ธสิ ารเปน็ ทำ� เลใจกลางเมอื งทส่ี ามารถเชอ่ื มผา่ นถนนหลกั สายใหญถ่ งึ BTS อารยี ์4 สาย ทำ� ให้มีอาคารสำ� นักงานจ�ำนวนมากตลอดจนมีประชากรหนาแน่นซ่ึงส่วนใหญ่ “ออลล์ อินสไปร์ฯ มั่นใจว่าจะมกี ารตอบรับปน็ อยา่ งดดี ้วยราคาเร่ิมต้นที่คนทำ� งาน จับต้องได้ อีกทั้งเล็งเห็นถึงศักยภาพของตัวโครงการท่ีตั้งอยู่บนท�ำเลพ้ืนที่ช้ันกลาง ท่ีมีแนวโน้มเติบโตอย่างเห็นได้ชัดในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา และยังเป็นย่านท่ีมีอาคาร ส�ำนักงานตั้งอยู่เป็นจ�ำนวนมาก เป็นแหล่งศูนย์กลางธุรกิจ รองรับด้วยส่ิงอ�ำนวย ความสะดวก และเป็นท�ำเล Hub ด้านการเปลี่ยนถ่ายระบบคมนาคมทางรางท่ีใหญ่ ท่สี ุดในอาเซยี น หรือสถานกี ลางบางซอื่ ซง่ึ ก�ำลังจะแล้วเสรจ็ พร้อมใชง้ านในปี 63 ซึ่ง แน่นอนว่าราคาที่ดินและคอนโดในละแวกนั้นจะขยับสูงข้ึนในอนาคต” นายธนากร กลา่ ว 

18 วนั ศุกร์ที่ 15 – วันพฤหสั บดที ่ี 21 มิถุนายน พ.ศ.2561ลงนาม : ศกั ด์ชิ ยั ภัทรปรชี ากุล กก.ผจก. บจ. เอน็ .ซ.ี ซ.ี เอก็ ซบิ ิชนั่ ออกาไนเซอร์ และ ทรงศกั ดิ์ ใจกล้า ที่ อบรม : วชิ ติ พยหุ นาวชี ยั ประธานเจา้ หนา้ ทบ่ี รหิ าร บรษิ ทั ซมั มทิ แคปปติ อล ลสี ซง่ิ จำ� กดั นำ� ทมี พนกั งานปรกึ ษาและผแู้ ทนชมรมเจา้ หนา้ ทค่ี วามปลอดภยั ในการทำ� งาน จงั หวดั ชลบรุ ี รว่ มลงนามในการจดั งาน Safety ใหมเ่ ขา้ อบรมหลักสูตรการขบั ขีป่ ลอดภยั ประเภทรถจักรยานยนต์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏบิ ตั ิ เพ่ือปลกู ฝังให้Eastern Expo 2019 ซงึ่ จะจดั ขนึ้ วนั ที่ 7-9 มนี าคม 2562 ณ ศนู ยป์ ระชมุ นานาชาตนิ งนชุ พทั ยา จงั หวดั ชลบรุ ี พนกั งานมคี วามรบั ผิดชอบตอ่ ท้องถนนเรยี นรู้กฎจราจรท่ถี กู ตอ้ ง รวมถงึ เทคนิคการขับขอี่ ย่างปลอดภัยเปดิ บา้ นสสี ม้ : บมจ. เอสซี แอสเสท คอรป์ อเรชนั่ จดั กจิ กรรม SC Trainee 2018 Welcome Day เปดิ มหกรรมพาลกู เที่ยวดะ : นัทธห์ ทัย นาวานเุ คราะห์ ผอ.อาวโุ สฝา่ ยภาพลักษณแ์ ละสอ่ื สารองค์กร บมจ.บา้ นสสี ม้ ตอ้ นรบั นกั ศกึ ษาฝกึ งานจ�ำนวน 33 คน จากสถาบนั อดุ มศกึ ษาทวั่ ประเทศ ในโครงการ SC Trainee เอฟดบั บลิวดี ประกันชวี ติ รว่ มแถลงข่าว “มหกรรมพาลกู เท่ยี วดะ ปี 2 ตอน โลกนี้คือหอ้ งเรียน” ร่วมกับ2018 เพื่อส่งเสรมิ ทกั ษะการเรียนรกู้ บั ทีมงานมอื อาชพี พร้อมเยย่ี มชมโครงการท่อี ยรู่ ะหวา่ งการกอ่ สร้าง การทอ่ งเทยี่ วแหง่ ประเทศไทย เพอื่ ปลกู ฝงั ทศั นคตทิ ดี่ ี ใหเ้ ดก็ ๆ รจู้ กั อนรุ กั ษธ์ รรมชาติ และใสใ่ จในสง่ิ แวดลอ้ มเปิดสาขาใหม่ : รา้ นอาหารญป่ี นุ่ เซน็ เปิดสาขาใหม่ล่าสดุ ของรา้ นอาหารญี่ปุน่ “MUSHA” (มุฉะ) สานต่อ เปิดงานสมั มนา : นุสรา (อสั สกลุ ) บัญญัตปิ ิยพจน์ นายกสมาคมประกันชวี ติ ไทย ในฐานะประธานคณะการเติบโตของแบรนดอ์ ย่างตอ่ เนอ่ื ง โดยมี ณรงค์ชยั คณุ ปลมื้ นายกเทศมนตรเี ทศบาลเมืองแสนสขุ ร่วม กรรมการบรหิ ารความเสยี่ ง สภาหอการคา้ แหง่ ประเทศไทย เปดิ งานการสมั มนาภายใตแ้ นวคดิ บรหิ ารความแสดงความยินดี ณ ร้าน MUSHA สาขาห้างสรรพสนิ ค้าแหลมทอง บางแสน ช้ัน 1 เสีย่ ง เร่อื งใกล้ตัว…สคู่ วามส�ำเร็จ ไทยในหวั ขอ้ “เคล็ดไมล่ ับ…..เลือกประกันตอ้ งรู้ สคู่ วามส�ำเรจ็ ”ประเดิมโรดโชว์ : ดร.ประเสริฐ ภทั รมยั ประธานกรรมการบรษิ ทั บริษัท ทมี คอนซลั ติง้ เอนจิเนยี รงิ่ เยย่ี มชม KTIS คอมเพลก็ ซ์ : ประพนั ธ์ ศริ วิ ริ ยิ ะกลุ ประธานเจา้ หนา้ ทบี่ รหิ าร บมจ.เกษตรไทย อนิ เตอร์แอนด์ แมเนจเมนท์ จาํ กดั (มหาชน) หรือ TEAMG นำ� เสนอข้อมูลรายละเอยี ดหลกั ทรพั ยแ์ กน่ ักลงทนุ เพอ่ื เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรช่ัน หรือกลุ่ม KTIS ให้การต้อนรับ ดร.สมชาย หาญหิรัญ รมช.กระทรวงเสนอขายห้นุ สามญั เพมิ่ ทุนให้กับประชาชนเป็นครง้ั แรก (IPO) ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จงั หวัดชลบรุ ี อตุ สาหกรรมและคณะ ซง่ึ ลงพ้ืนท่แี ละใหเ้ กยี รติเยย่ี มชมเคทิส คอมเพลก็ ซ์ (KTIS Complex)

19 สงิ ห์ เอสเตท รวมพลังพนั ธมติ รสร้างชมุ ชนนา่ อยู่ ‘Sea You Tomorrow’ รณรงคล์ ดขยะพลาสติกเตน้ สนกุ สง่ ความสขุ : พรรวนา มหาทรพั ย์ ผจก.ฝา่ ยโฆษณาและการตลาดสมั พนั ธ์ บรษิ ทั แลคตาซอย สงิ ห์ เอสเตท รว่ มกบั พนั ธมติ รบรษิ ทั ฯ ในอาคารซนั ทาวเวอรส์ รว่ มเปดิ แคมเปญ “Sea Youจ�ำกดั มอบรางวลั ใหแ้ ก่ทมี ผชู้ นะการประกวด “แลคตาซอย เต้นสนกุ ส่งความสุข 5บาท” โดยมี 6 สาว Tomorrow” รณรงคล์ ดขยะพลาสตกิ และการคัดแยกขยะทถ่ี ูกต้อง เพอ่ื ลดการสรา้ งขยะจากBNK48 รว่ มแสดงความยนิ ดี ซง่ึ เงินรางวลั รวมในกิจกรรมนม้ี ูลค่ากวา่ 1 แสนบาท เมอื งไปสทู่ ะเล เนอ่ื งในวนั ทะเลโลก หรอื World Oceans Day พรอ้ มจดั กจิ กรรมสรา้ งแรงจงู ใจรกั ษภ์ าชี : ภาณุตร์ เหรยี ญประยูร ผ้จู ดั การฝา่ ยปฏบิ ัตกิ ารภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวนั ตก) บมจ. ใหพ้ นกั งาน ผคู้ า้ และประชาชนโดยรอบตกึ ซนั ทาวเวอรส์ รว่ มเปลย่ี นพฤตกิ รรมการใชพ้ ลาสตกิวริ ยิ ะประกันภัย น�ำกล่มุ จิตอาสาจัดกิจกรรม “รักษ์ภาชี” พร้อมลงพื้นที่สร้างฝายชะลอนำ้� และทำ� โปง่ เทียม อย่างยงั่ ยนื ม่งุ หวงั สร้างชมุ ชนน่าอยูแ่ ละเปน็ สงั คมออฟฟิศต้นแบบเพอ่ื เปน็ แหลง่ อาหารและแรธ่ าตใุ หก้ ับสตั ว์ป่าใหก้ บั เขตรกั ษาพนั ธ์สุ ตั วป์ าแมน่ ำ้� ภาชี อ.บา้ นคา จ.ราชบุรีต้อนรบั คณะ OECC : กิตติ อจั ฉริยบญุ ยงค์ รองกรรมการผจู้ ดั การสายการตลาด พรอ้ มดว้ ยทมี งาน นายนรศิ เชยกลน่ิ ประธานเจา้ หนา้ ทบ่ี รหิ าร บรษิ ทั สงิ ห์ เอสเตท จำ� กดับมจ. ควิ ทีซีเอนเนอร์ยี่ หรอื QTC ใหก้ ารต้อนรับ Shigeru Miyazawa Senior Technical Specialist จาก (มหาชน) กล่าววา่ “ปรชั ญาการพฒั นาอย่างยั่งยืนของ สงิ ห์ เอสเตท คอืThe Overseas Environmental Cooperation Center(OECC) ณ โรงงานผลติ ฯ อ. ปลวกแดง จ. ระยอง การรักษาความสมดุลและสร้างความยั่งยืนให้กับทุกชุมชนท่ีเราได้เข้าไป เปน็ สว่ นหนง่ึ ซงึ่ ทผ่ี า่ นมา บรษิ ทั ไดจ้ ดั ทำ� โครงการตา่ งๆ ทเี่ นน้ การอนรุ กั ษ์ และฟน้ื ฟทู รพั ยากรธรรมชาตทิ างทะเล ซงึ่ ทผ่ี า่ นมาการฟน้ื ฟนู นั้ ถอื วา่ เปน็ เรื่องการแก้ปัญหาท่ีปลายเหตุ โดยพบว่าหัวใจของการอนุรักษ์คือ การ ปอ้ งกนั การจะรกั ษาทรพั ยากรธรรมชาตใิ หไ้ ดอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธผิ ล เราตอ้ ง รว่ มกนั ปอ้ งกันตั้งแต่ต้นเหตุ ซง่ึ เม่อื เราปอ้ งกนั ตั้งแต่เรมิ่ ต้นแลว้ การฟ้นื ฟูก็จะเปน็ ไปได้ง่ายขึ้น โดยปัจจบุ ันปญั หาส�ำคญั สำ� หรบั ทอ้ งทะเล คือ ขยะพลาสติก ซึ่งกวา่ 80%มาจากชุมชนเมือง และประเทศไทยเป็นประเทศท่ีสร้างขยะทะเลเป็นอันดับ 6 ของโลก ซ่ึงเรื่องขยะทะเลก�ำลัง เป็นวาระเร่งดว่ นของทง้ั ทะเลไทยและทะเลโลก” ในโอกาสวันทะเลโลกปีน้ี สิงห์ เอสเตท ได้มุ่งสร้างการตระหนักรู้เก่ียวกับสาเหตุและผล กระทบของขยะทะเล และร่วมกบั พนั ธมิตรบริษัทฯ ในอาคารซนั ทาวเวอร์ส เปิดแคมเปญ Sea You Tomorrow เพ่ือรณรงคค์ นเมอื งลดใช้ขยะพลาสตกิ รวมถึงปลกุ จิตส�ำนกึ การแยกขยะที่ ถูกต้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานออฟฟิศในอาคารซันทาวเวอร์ส พ่อค้าแม่ค้า และ ประชาชนทวั่ ไป รวมกวา่ 10,000 คน ผา่ นกจิ กรรมทีเ่ ขา้ ใจง่ายและสามารถเข้าถึงคนทกุ เพศทุก วัย ให้ทกุ คนได้แสดงพลังรว่ มต่อสลู้ ดการใช้พลาสตกิ ที่ใช้คร้งั เดยี ว ผา่ น 21 Days challenge โดยรว่ มสะสมคะแนนจากการลดใช้พลาสตกิ ผา่ น Application ตลอด 21 วนั “สำ� หรบั ความคาดหวงั ของแคมเปญรณรงคน์ ้ี คอื การสรา้ งชมุ ชนออฟฟศิ นา่ อยใู่ หเ้ กดิ ขน้ึ จรงิ บริเวณอาคารซันทาวเวอร์สนี้ รวมถงึ สนบั สนุนให้คนมจี ติ สาธารณะ และได้ตระหนักถึงพิษภยั ของขยะพลาสตกิ และผลกระทบของขยะทะเล ตลอดจนการตอ่ ยอดสกู่ ารปรบั เปลย่ี นพฤตกิ รรม อยา่ งยง่ั ยืนในการลด ละ เลิกใชพ้ ลาสตกิ อายุสั้นได้มากที่สุด แลว้ หันมาใชถ้ ุงผ้า ภาชนะท่ีใช้ ซ�้ำได้เวลาเลอื กซ้อื สิ่งของต่างๆ ในชวี ติ ประจ�ำ วนั พรอ้ มกับน�ำความรคู้ วามเข้าใจเร่ืองการใช้ และจัดการกับขยะอย่างถูกวิธีไปถ่ายทอดต่อ ให้กบั บุคคลใกล้ชิด ครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อน ซ่ึงเป็นการขยายชุมชนน่าอยู่ให้กว้างออกไป เรื่อยๆ โดยเช่ือว่าการเปลี่ยนแปลงท่ีย่ิงใหญ่ จะมาจากสงิ่ เลก็ ทท่ี กุ คนรว่ มสรา้ งในวนั น”ี้ นาย นรศิ กล่าวปิดท้าย ประชมุ เครอื ขา่ ย : หอ้ งสมดุ มารวย ตลท. จดั ประชมุ เครอื ขา่ ย SET Corner โดยมคี ณะบรรณารกั ษจ์ ากหอ้ งสมดุเครอื ขา่ ย SET Corner ภาคกลางเขา้ รว่ มกวา่ 30 แหง่ เพอื่ พฒั นาเครอื ขา่ ยแหลง่ เรยี นรตู้ ลาดทนุ พรอ้ มดงู านพพิ ิธภณั ฑเ์ รียนรกู้ ารลงทนุ INVESTORY ห้องสมดุ มารวย และศนู ย์การเรียนร้ธู นาคารแหง่ ประเทศไทย

See also  [Update] Pandora Manufacturing | pandora สาขา - Nangdep.vn

20 วนั ศกุ รท์ ่ี 15 – วนั พฤหสั บดีท่ี 21 มถิ ุนายน พ.ศ.2561‘ออโต ซาลอน 2018’ทพั ยานยนตด์ งั ไทยทง้ั โชวท์ ง้ั ขาย กจิ กรรมเพยี บ “นายวลิ กั ษณ์ โหลทอง” ประธานกรรมการบรหิ าร บรษิ ทั คอรโ์ น แอนด์ แนช จำ� กดั กลา่ วในฐานะ รถยนตภ์ ายในงานจะได้รบั สทิ ธิล์ ุ้นรถแตง่ ซูซกู ิ สวฟิ ท์ ออโต ซาลอน อดิ ชิ นั่ (Suzuki Swift Autoประธานจดั งาน บางกอก อินเตอร์เนช่นั แนล ออโต ซาลอน เผยถึงนโยบายการจดั งานว่า “งาน Salon Edition) ทแี่ ตง่ เปน็ พเิ ศษขน้ึ มาในงานนโี้ ดยเฉพาะ รวมทง้ั แคมเปญ “ลนุ้ เทย่ี วประเทศญปี่ นุ่ ”บางกอก อนิ เตอรเ์ นชนั่ แนล ออโต ซาลอน เกดิ ขน้ึ จากความรว่ มมอื กนั ระหวา่ งบรษิ ทั คอรโ์ น แอนด์ ดว้ ยกตกิ าซอ้ื บัตรเข้างาน รับสิทธิ์ลุน้ เทยี่ วประเทศญปี่ นุ่ และ เมือ่ ซือ้ “สนิ ค้าภายในงานครบ 1,000แนช จ�ำกดั และบริษทั ซังเอ-โชโบ ประเทศญ่ปี ุ่น นับเปน็ งานแสดงรถยนต์งานเดยี วในประเทศไทย บาท รับโชคลุ้นคปู องเงินสด” เพ่อื นำ� ไปซือ้ สินค้าตอ่ ในงานไดท้ นั ที ฯลฯทจ่ี ดั ขนึ้ ในรปู แบบของ “เทศกาลยานยนต”์ ทม่ี ที งั้ การจำ� หนา่ ยรถยนตแ์ ละรถจกั รยานยนตจ์ ากคา่ ยผู้ผลติ ชนั้ นำ� ภายใตโ้ ปรโมชน่ั พเิ ศษสง่ เสรมิ การขาย ขณะเดยี วกนั ไดน้ ำ� เอาบรรยากาศการจดั เชน่ เดยี ว ขณะท่ีรถแต่งและความบันเทิงจากญี่ปุ่นในปีน้ี ได้คัดรถท่ีเป็นสุดยอดในด้านต่างๆ ของเวทีกับ “โตเกียว ออโต ซาลอน” ประเทศญี่ป่นุ อาทิ การน�ำสุดยอดรถแตง่ แบบ “คสั ตอม คาร์” จาก “โตเกยี ว ออโต ซาลอน 2018” ทจ่ี ะนำ� มาใหค้ นไทยเปน็ แรงบนั ดาลใจ ไดร้ บั ความรคู้ วามเขา้ ใจในการญี่ปุ่นมาใหค้ นไทยไดช้ ม, การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อปุ กรณ์ตกแต่ง โมดิฟายยานยนต์ ในราคาพเิ ศษ แตง่ รถ ควบคูก่ บั ความบนั เทิงหลากหลาย อาทิ การแสดงของ เอโดะวนั เดอร์แลนด,์ กิจกรรมของรวมถงึ การแสดงของศลิ ปนิ , นกั แสดง, เซเลป จากญป่ี นุ่ และไทยมารว่ มสรา้ งบรรยากาศใหส้ นกุ สนาน สาวสวยจากประเทศญป่ี นุ่ ทจี่ ะมาแขง่ ขนั กนั มอบความสขุ กบั สาวสวยของไทยในเซก็ ซค่ี ารว์ อช รวม ไปถึงกิจกรรมการรวมตัวของผู้รักรถยนต์ รถจักรยานยนต์ แบรนด์ต่างๆ ท่ีจะมาร่วมตัวกันในแบบ ส�ำหรับปีน้ีงานได้ถูกก�ำหนดจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 4-8 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ “คาร์ คลับ มติ ติง้ ” ของกลุม่ ตา่ งๆ ครบครนั ตลอดทัง้ 5 วันของการจัดงาน”ฮอลล์ 2 อมิ แพค เมอื งทองธานี มกี ารจ�ำหน่ายรถยนตอ์ ย่างเตม็ รปู แบบ ภายในงานมคี า่ ยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ ฮอนดา้ (Honda), อซี ูซุ (Isuzu), นิสสัน (Nissan), ซูซกู ิ (Suzuki), โตโย งาน “บางกอก อนิ เตอรเ์ นชนั่ แนล ออโต ซาลอน 2018” จดั ขึ้นในวันที่ 4-8 กรกฎาคม ณ อาคารต้า (Toyota), มาสดา้ (Mazda), บีเอ็มดับบลิว (BMW), มนิ ิ (Mini) มิลเลนเนยี ม ออโต้ กรุป๊ (Mil- ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวลา 12.00-21.30 น. ในวันธรรมดา เวลา 11.30-lennium Auto Group), เกยี (KIA), เบนซ์ เมโทร ออโตเฮ้าส์ (Benz Metro Autohaus), ซัมมทิ 21.30 น. ในวันหยุดราชการ ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทาง www.facebook.com/bangkok-ฮอนดา้ ออโตโมบิล (Summit Honda Automobile), นิสสัน เยาวราช (Nissan Yaowarach)ฯลฯ autosalon, www.bangkokinternationalautosalon.com  ด้านรถจกั รยานยนต์ อาทิ รอยัล เอนฟิลด์ (Royal Enfield), เบเนลลี (Benelli), ซูซกู ิ (Suzuki),ยามาฮา่ (Yamaha), เอม็ เอฟ มอเตอรร์ าด (MF Motorrad) ฯลฯ พรอ้ มดว้ ยบรษิ ทั ผผู้ ลติ อปุ กรณต์ กแตง่อย่างเปน็ ทางการ อาทิ โอค๊ คลบั (Oak club), ลิเบอร์ต้ี วอลค์ (Liberty walk), พพี ี ซปุ เปอร์วีลส์ (PPsuperwheels), ฟอรเ์ อฟเวอร์ ช็อป (Forever shop), อซี ยี ู ชอ็ ป (ECU-SHOP), มอนซ่าช็อป (MONZA SHOP), บอี าร์ซี คลัทซ์ (BRC CLUTCH), บอี าร์ดี (BRD), พพี เี ค เรซซ่ิง (PPKRacing), เอกการาจ (Aek Garage), เวิร์ค (Work), คสุ โกะ (Cusco), เอชซี กรปุ๊ (HC Group) ฯลฯและผู้ผลิตอุปกรณ์ตกแต่งจากต่างประเทศ ท้ังจากประเทศญ่ีปุ่น, ประเทศจีน ฯลฯ โดยทุกค่ายต่างน�ำรถยนต์, รถจักรยานยนต์หลากหลายรุ่นมาจัดแคมเปญส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็นแคมเปญพเิ ศษทจี่ ะมีขึน้ ในงานบางกอก อินเตอรเ์ นช่นั แนล ออโต ซาลอน เพ่ือใหผ้ ู้ซ้ือได้รับประโยชน์สงู สุด ด้าน “นายรณฤทธิ์ ซ่ือวาจา” รองประธานจัดงานฯ ได้กล่าวถึงรายละเอียดเพ่ิมเติมว่า “การจดั งานในปีนี้ คณะผู้จดั งาน ไดเ้ ตรยี มความพรอ้ มเพ่ือตอ้ นรบั การจดั งานท่ีขยายรปู แบบใหเ้ ป็นการจ�ำหน่ายรถยนต์อย่างเต็มท่ี ท้ังการจ�ำหน่ายรถยนต์, รถจักรยานยนต์ ซ่ึงถือเป็นการขยายรูปแบบใหก้ บั ผูบ้ รโิ ภคท่ีมองหารถยนต,์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ได้รบั ข้อเสนอที่สดุ พิเศษ ผ้จู ดั งานจงึ ไดจ้ ัดกิจกรรมส่งเสรมิ การขายทเี่ ป็นไฮไลท์ช่วยกระตุ้นการซอื้ รถดว้ ยแคมเปญ “ซื้อรถลนุ้ รถ” ซึง่ เมอ่ื ซือ้ Ferrari Portofino เป็นรถไฮไลท์ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดซูเปอร์คาร์ ทำ� งานรว่ มกบั ระบบ F1-Trac ซงึ่ ชว่ ยเพม่ิ การยดึ เกาะถนนและซเู ปรอาครค์าา2ร0์ V.98 6ล0า้ 0นบแารทงมา้ สายพนั ธุ์ GT จนไดร้ บั การตอบรับจากตลาดและลกู ค้าดีมาก การควบคมุ Ferrari Portofino เป็นรถประเภท GT คันแรก เพราะเปน็ สนิ คา้ ใหม่ ทชี่ ว่ ยสรา้ งสสี นั ใหก้ บั ตลาด มาพรอ้ มจดุ ในอนุกรมท่ีได้รับการติดต้ังระบบพวงมาลัย EPS (Electric นายวรวฒุ ิ ภริ มยภ์ กั ดี รองประธานบรษิ ทั กรรมการบรหิ าร บรษิ ทั คาวาล เดน่ หลายดา้ น ทงั้ จำ� นวนแรงมา้ ทเี่ พม่ิ ขน้ึ รปู โฉมสวยงาม ดดุ นั Power Steering) ท�ำให้วิศวกรน้ันสามารถลดอัตราทดพวงลโิ น มอเตอร์ จ�ำกัด เปดิ เผยวา่ แนวทางการท�ำตลาดรถยนต์ซเู ปอร์คาร์ ซงึ่ เฟอรร์ าร่ี รนุ่ ดงั กลา่ วจะเปน็ รนุ่ ทเ่ี ขา้ มาแทนรนุ่ แคลฟิ อรเ์ นยี มาลยั ไดถ้ งึ 7% ผลดกี ค็ อื การตอบสนองของพวงมาลยั ทดี่ ขี น้ึแบรนด์ “เฟอรร์ รารี”่ (Ferrari)ในปี 2561 บริษทั ยงั คงใหค้ วามส�ำคญั กบั และแคลิฟอรเ์ นีย ที ที่ได้ทำ� ทำ� ตลาดมา 5 ปี และสามารถทำ� โดยไมก่ ระทบกบั ความเสถยี ร เมอ่ื รว่ มทำ� งานกบั ระบบ E-Diff3ยทุ ธศาสตร์ 3 ปี ทตี่ อ้ งการบกุ ตลาดเซก็ เมนตแ์ กรนดท์ วั รสิ โม่ (GT:Grand ยอดขายรวมไดถ้ งึ 15% ของทกุ รนุ่ รวมกนั สว่ นรนุ่ Portofino ระบบกนั สะเทอื นแบบ magnetorheological damping sys-Turismo) มากขน้ึ โดยมี “เฟอรร์ ารี่ พอร์โตฟโิ น” (Ferrari Portofino) คาดการณว์ า่ ยอดขายรวมถงึ 25% ของยอดรวมทกุ รนุ่ ในยอด tem (SCM-E) นน้ั ไดถ้ กู เพม่ิ ประสทิ ธภิ าพดว้ ยเทคโนโลยี dual- ขาย 5 ปขี า้ งหนา้ ขณะน้ี มลี กู คา้ จองรถรนุ่ นแ้ี ลว้ ประมาณ 15 coil ทช่ี ว่ ยลดอาการโคลงในขณะทช่ี ว่ ยเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการ คนั คาดว่าจะทยอยสง่ มอบไดต้ ง้ั แต่ปลายปนี ี้ ซงึ่ ภายใน 4 ปี ซึมซับแรงสะเทือนจากความไมร่ าบเรยี บของถนน ถัดจากนี้น่าจะขายไดป้ ระมาณ 50 คัน ห้องโดยสารซ่ึงมาพรอ้ มกับอปุ กรณ์ใหมๆ่ มากมาย ไมน่ บั Ferrari Portofino ใชเ้ ครอ่ื งยนต์ V8 GT ความจุ 3,855cc ระบบ infotainment พร้อมจอ touchscreen ขนาด 10.2 น้วิ ให้ก�ำลังสูงสุดถงึ 600 แรงมา้ ที่ 7,500 รอบตอ่ นาที แรงบิด ระบบปรบั อากาศใหมท่ ม่ี ปี ระสทิ ธภิ าพมากขนึ้ พวงมาลยั multi- 760 นวิ ตนั เมตร ท่ี 3,000-5,280 รอบต่อนาที จับคู่เกยี รด์ ู function ใหม่ เบาะค่หู น้าปรบั ไฟฟา้ ได้ 18 ทิศทาง และระบบ อัลคลทั ช์ 7 สปีด อตั ราเรง่ จาก 0-100 กม./ชม. ใน 3.5 วินาที จอ Passenger Display ส�ำหรบั ใหข้ อ้ มูลการขับขี่ผู้โดยสาร ความเรว็ สูงสุดมากกวา่ 320 กม./ชม. อตั ราสิน้ เปลอื งเฉลยี่ ด้านหน้า ผู้โดยสารทั้งหมดจะได้รับความสะดวกจากระบบ 10.5 ต่อ 100 กม. ปล่อย CO2 245 กรัม/กม. ท�ำให้ Ferrari Wind Deflector ใหม่ท่สี ามารถลดแรงลมในหอ้ งโดยสารได้ Portofino เปน็ รถเปดิ ประทนุ ทม่ี กี ำ� ลงั มากทสี่ ดุ ทร่ี วบรวมขอ้ ดี ถงึ 30% รวมทั้งชว่ ยลดเสียงรบกวน ของหลังคาแข็งแบบ retractable หอ้ งเก็บสัมภาระและหอ้ ง โดยสารท่ีกว้างขวาง บวกกับ ที่นั่งเสริมด้านหลังอีกสองที่ Ferrari Portofino มีสีแดง Rosso Portofino และสีขาว เหมาะสำ� หรบั การเดินทางระยะสั้น Bianco Italia ราคา 20.9 ลา้ นบาท ยังไมร่ วมอปุ กรณเ์ สรมิ ฟรบี รกิ ารหลงั การขาย 3 ปี ไมจ่ ำ� กดั ระยะทาง และบรกิ ารซอ่ ม ระบบชว่ งล่างทใ่ี หม่หมดของ Ferrari Portofino น้ัน ได้ บำ� รงุ ดูแลรกั ษา 7 ปี ลกู ค้าเขา้ มาตรวจเช็คสภาพรถไดท้ กุ 6 รับการลดน้�ำหนักเมื่อเทียบกับในรุ่นที่มันทดแทน ซึ่งก็คือรุ่น เดือน เปล่ียนน�้ำมันเครื่องเม่ือครบ 1 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย California Tดว้ ยการใช้เทคโนโลยกี ารผลติ ทีท่ ันสมัย ชน้ิ สว่ น ใด ๆ และมบี รกิ าร 24 ชว่ั โมง หากลกู คา้ ประสบปญั หาจากการ ตา่ งๆ ของชว่ งลา่ งและชนิ้ สว่ น body-in-white ไดร้ บั การออก ใชร้ ถ บรษิ ทั สามารถสง่ ชา่ งไปบรกิ ารทนั ทที ง้ั ในพน้ื ทกี่ รงุ เทพฯ แบบใหมใ่ หม้ นี ำ�้ หนกั เบาลงถงึ แมว้ า่ ตวั ถงั จะมคี วามแขง็ แกรง่ และตา่ งจงั หวดั สมั ผสั มา้ ลำ� พองตวั ใหมไ่ ดท้ ี่ โชวร์ มู คาวาลลโิ น ยง่ิ ขึน้ มอเตอร์ ถนนเพชรบรุ ตี ัดใหม่ สอบถามรายละเอยี ดได้ที่ 0- 2319-6109 หรอื อเี มลล์ [email protected], www.bang- การทรงตวั ของ Ferrari Portofino นน้ั ไดร้ บั การปรบั ใหมห่ มด นำ� ระบบ electronic rear differential (E-Diff3) มาใช้โดย kok.ferraridealers.com 

‘เบนซส์ ตารแ์ ฟลก’ผุดแคมเปญ‘มาแลกกนั ไหมคะ’ 21รับแลกรถเก่าพร้อมออกรถใหม่ ครบ จบในทเ่ี ดยี ว เบนซส์ ตารแ์ ฟลกจดั แคมเปญ มาแลกกนั ไหมคะ? เบนซ์ อี-คลาส แค่จ่ายเงินเพิ่มนิดหน่อย ให้ให้คุณน�ำรถของคุณรุ่นใด ย่ีห้อใดก็ได้มาแลกเป็น คุณผ่อนสบายๆ เริ่มต้นเพียง 35,800 บาท มารถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ รนุ่ อี-คลาส จา่ ยเพ่ิมนดิ พรอ้ มกับวารนั ตแี ละประกนั ชัน้ 1 ซึ่งเชือ่ ม่ันไดว้ า่หน่อย ผ่อนสบายๆ เพียง 35,800 บาท มาพร้อมกบั คมุ้ คา่ กบั สงิ่ ทคี่ ณุ เลอื กแนน่ อน เฉพาะเดอื นมถิ นุ าวารนั ตแี ละประกนั ชน้ั 1 เพยี งเทา่ นค้ี ณุ กเ็ ปน็ เจา้ ของ ยนน้ี”ยานยนต์ท่ีให้สมรรถนะข้ันสูง พร้อมเทคโนโลยีล้�ำ นอกจากนนั้ ยงั มแี คมเปญอกี หลากหลายรนุ่ ให้ ‘ฮุนได’ส่งแคมเปญ ตอกย�ำ้ แบรนด์สมัยไดง้ า่ ยๆ วนั น-้ี 30 มิถนุ ายนน้เี ทา่ น้นั ท่านได้จบั จองอกี มากมาย อาทิ GLA 200 ราคา ผู้สนับสนุนหลักอยา่ งเป็นทางการ 2เด,1อื 4น0,,0C002บ5า0ทCผoอ่ uนpเéรม่ิ AตM้นเGพยี Dงy2n0a,m90ic0 บาท/ นายชยสุ ยงั พชิ ติ กรรมการผจู้ ดั การ บรษิ ทั สตาร์ ราคา บรษิ ทั ฮุนได มอเตอร์ ไทยแลนด์ จำ� กดั จัดกจิ กรรมส่งเสรมิแฟลก จำ� กดั กลา่ ววา่ ยอดขายรถยนตใ์ นชว่ งไตรมาส เดือน, GLC3,622500,0040MบAาTทICผ่อCนเoรu่มิ pตéน้ เพราียคงา353,4,20900บ,0า0ท0/ การขายตอ้ นรบั เทศกาลการแขง่ ขนั FIFA World Cup 2018 ทไี่ ด้แรกของการซ้ือขายรถยนต์ยังคงได้รับการตอบรับ บาท Cผoอ่ uนpเรéมิ่ AตMน้ เGพยี Dงy3n2am,90ic0รบาาคทา/เ7ด,1อื 9น0,,0G0L0Eบ3า5ท0 d 4MA- เร่มิ ข้ึนในเดอื นมถิ นุ ายนน้ี ณ ประเทศรัสเซยี ภายใต้ช่ือแคมเปญจากผบู้ รโิ ภคอยา่ งดเี ยยี่ ม ดว้ ยจำ� นวนยอดขายใน 3 เดอื นแรกของ TIC ผอ่ นเร่ิม “HYUNDAI Celebration FIFA World Cup Russia 2018”ปี สงู ถงึ 238,011 คนั เพม่ิ ขน้ึ 13% เมอื่ เทยี บกบั ชว่ งเวลาเดยี วกนั ตน้ เพยี ง 70,400 บาท / เดอื น โดยลกู คา้ ทจ่ี องรถยนต์ฮุนไดทกุ รุ่น ระหว่างวนั ที่ 1 มถิ ุนายน–31ของปที ผี่ า่ นมา และมแี นวโนม้ ทเี่ พม่ิ ขน้ึ อยา่ งตอ่ เนอื่ งเปน็ ผลจาก พิเศษยิ่งข้ึนส�ำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย, กรกฎาคม 2561 จะไดร้ ับกระเป๋าเดินทาง ‘Hyundai FIFA Fes-ความนยิ มในรถยนตร์ ุ่นใหม่ท่เี ปิดตวั ในชว่ งตน้ ปี ประกอบกับการ ธนาคารกรุงศรีฯ, และ ธนาคารกรุงไทย เบนซส์ ตารแ์ ฟลกขอ tival Luggage’ ดีไซนพ์ เิ ศษลิขสทิ ธิเ์ ฉพาะแคมเปญนี้จัดงานบางกอกอนิ เตอร์เนชน่ั แนลมอเตอรโ์ ชว์ กิจกรรมส่งเสริม มอบอภิสิทธ์ิให้คุณเหนือระดับยิ่งกว่าด้วยข้อเสนอดังนี้ บัตรการขายของคา่ ยรถตา่ งๆ และสภาพเศรษฐกจิ ของไทยทอี่ ยใู่ นชว่ ง ธนาคารกสกิ ร THE WISDOM INFINITE / THE WISDOM / กิจกรรมคร้งั น้จี ัดขนึ้ เพอ่ื ตอบรับแนวทางการตลาดของ ฮนุ ไดของการฟื้นตวั เปน็ ปจั จยั บวกทช่ี ่วยกระต้นุ การเตบิ โตของตลาด PLATINUM รับทนั ทเี ครดติ เงินคืน 20% เมือ่ ช�ำระเงินดาวน์ มอเตอร์ ท่เี นน้ สร้างภาพลักษณข์ องแบรนด์ Hyundai ในฐานะที่รถยนต์ ส�ำหรับเมอร์เซเดส-เบนซ์สรุปยอดขายในไตรมาสแรก ผา่ นบตั รสงู สุด 200,000 บาท, บัตรธนาคารกรุงศรฯี Krungsri เปน็ หนง่ึ ในผสู้ นบั สนนุ หลกั อยา่ งเปน็ ทางการของการแขง่ ขนั FIFAของปอี ยทู่ ี่ 3,505 คัน ซ่งึ เพ่มิ ขน้ึ จากปที แ่ี ล้ว 12.52% Exclusive Signature และ Krungsri Signature รบั คะแนน World Cup มาอยา่ งตอ่ เนอ่ื ง ถอื เปน็ การตอกยำ�้ ความเปน็ แบรนด์ สะสมเพมิ่ 10 เทา่ เมอื่ ชำ� ระเงนิ ดาวนผ์ า่ นบตั รสงู สดุ 200,000 รถยนตช์ ้นั นำ� ของโลกทใ่ี หค้ วามส�ำคญั และมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยรถรนุ่ ยอดฮติ เปน็ อ-ี คลาส รนุ่ E 350 e Avantgarde ซงึ่ ขนึ้ บาท, บัตรธนาคารกรุงไทย รับทันที Royal Orchid Plus การแขง่ ขนั กฬี าระดับโลก สอบถามไดท้ ่ี โชวร์ มู รถยนต์ฮนุ ไดท่วัชอื่ ในความเปน็ ยนตรกรรมขน้ั สงู เบนซส์ ตารแ์ ฟลก จงึ จดั แคมเปญ“มาแลกกนั ไหมคะ?” ตอบรบั กระแสเปลย่ี นรถยนตค์ นั เกา่ จาก ประเทศ หรอื ดรู ายละเอยี ดเพม่ิ เตมิ ไดท้ ี่ www.hyundai.co.th โครงการรถคนั แรก เปิดโอกาสใหท้ ุกทา่ นไดส้ มั ผัสความเหนือระดับ และเปน็ เจา้ ของไดง้ า่ ยๆ เพยี งนำ� รถคนั เกา่ ของคณุ ไม่ 100,000 ไมล์ หรอื คะแนนสะสม Forever Reward 200,000จำ� กดั รนุ่ หรอื ยห่ี อ้ ใดๆ ทง้ั สนิ้ มาแลกกับรถยนต์เมอร์เซเดส- Point เมอื่ ชำ� ระเงนิ ดาวนผ์ า่ นบัตรสูงสดุ 200,000 บาท ฮารล์ ยี -์ เดวดิ สัน® มอบขอ้ เสนอพเิ ศษ‘รถตระกลู Sportster™’ฮารล์ ยี -์ เดวิดสัน® ผผู้ ลติ รถมอเตอร์ไซค์ช้ันนำ� ระดบั โลกสญั ชาตอิ เมรกิ นั จดั โปรโมชนั่ เอาใจสาวกนักบิดกับมอเตอร์ไซค์ 3 รนุ่ สดุฮิตในตระกลู Sportster™ 8เ8พ3่ือใ(หIr้ผonทู้ ่สี 8น8ใ3จ™ได) ้เผป่อ็นนเจเร้าิ่มขตอน้งรเพถมยี องเ7ต,อ9ร9ไ์0ซคบใ์านทฝ/เนั ดไอืดน้งา่ พยขร้อึน้ มกดบัอขก้อเบเสยี้ น0อ%สุดนพาิเนศษ60 • มอเตอรไ์ ซค์ ไออ้อน เดือน ดาวน์ 30%• มอเตอร์ไซค์ โฟรต์ -้ี เอท ( Forty-Eight™) ผอ่ นเริ่มตน้ เพยี ง 9,990 บาท/เดือน พรอ้ มดอกเบี้ย 0% นาน 60 เดือน ดาวน์ 30% เชลล์ เอาใจผู้ขับขี่ ส่ง‘น้องถงั ALL-STAR’• มอเตอรไ์ ซค์ โรดสเตอร์ (Roadster™) ผอ่ นเริม่ ต้นเพยี ง 9,990 บาท/เดือน พรอ้ ม ดอกเบี้ย 0% นาน 60 เดอื น ดาวน์ 30% พรอ้ มส่วนลดโปรโมชน่ั สดุ กระชากใจ เพอื่ เปน็ เจา้ ของรถมอเตอรไ์ ซคใ์ นตำ� นานไดง้ า่ ยและสบายกระเปา๋ ขน้ึ กวา่ เดมิ เฉพาะทโี่ ชวร์ มู ฮารล์ ยี -์ เดวดิสัน® อยา่ งเป็นทางการทั้ง 9 แห่งเท่าน้นั หมดเขต 30 มถิ นุ ายน 2561 ดูรายละเอยี ดเพิม่ เตมิ ที่ https://www.harley-davidson. บรษิ ทั เชลลแ์ ห่งประเทศไทย จำ� กัด เอาใจผูข้ ับขี่ทั่วประเทศcom/th/th/sportsters-campaign.html ดว้ ยตกุ๊ ตา “นอ้ งถงั ALL-STAR” ตกุ๊ ตานอ้ งหมาปก๊ั ทมี่ าพรอ้ มกบันบั ตง้ั แตไ่ ดม้ ีการเปดิ ตัวอย่างเปน็ ทางการเมื่อปพี . ศ. 2500 รถจกั รยานยนต์ในร่นุ ตระกลู Sportster™ ก็ไดร้ ับความนิยมเรือ่ ยมา สว่ นลดมลู คา่ รวมกวา่ 300 บาท สำ� หรบั ใชบ้ รกิ าร ณ สถานบี รกิ ารเพราะมกี ารปรบั รปู ทรง พฒั นาใหม้ สี มรรถนะดแี ละทนั สมยั มากขนึ้ มกี ารผสมผสานทลี่ งตวั ของขนาดกำ� ลงั และลกั ษณะเฉพาะทที่ ำ� ให้ น�้ำมนั เชลล์ เพยี งเตมิ น�้ำมนั ชนดิ ใดก็ได้ 700 บาทขึ้นไป สามารถผขู้ บั ขีห่ ลาย ๆ คนหนั มาสนใจเพราะเมือ่ ไดล้ องขับขี่แล้วสามารถสัมผสั ได้ถึงความแตกตา่ งอยา่ งสน้ิ เชิง แลกซื้อ “นอ้ งถงั ALL-STAR” ได้ในราคาเพยี งตวั ละ 119 บาทโชว์รูม ฮาร์ลีย์-เดวิดสัน® ท่ีเน้นความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์และตัวตนแห่งจิตวิญญาณแห่งรถมอเตอร์ไซค์ อุปกรณ์เสริม มใี หเ้ ลอื กสะสมถงึ 4 แบบ ตงั้ แตว่ นั น–้ี 31 กรกฎาคม หรอื จนกวา่และชดุ แต่งท่สี ามารถบง่ บอกสไตลข์ องตนเองมากมาย ซ่ึงในปจั จบุ ันเรามโี ชว์รูมมากถึง 9 แหง่ และยังคงจะขยายเครือขา่ ยตัวแทน ของจะหมด ณ สถานีบรกิ ารน้ำ� มันเชลลท์ วั่ ประเทศจำ� หน่ายในประเทศไทยเพือ่ รองรับการเตบิ โตของผู้ทช่ี ่นื ชอบรถมอเตอร์ไซค์ ฮาร์ลยี ์-เดวิดสัน® ท่ัวประเทศ เพอื่ ใหผ้ ู้ท่ชี น่ื ชอบในรถมอเตอร์ไซค์ได้สัมผัสถึงความรู้สึกแตกต่างของการได้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่แท้จริงของความรักและความผูกพันแบบพ่ีน้องท่ีชื่นชอบ ตกุ๊ ตา “นอ้ งถงั ALL-STAR” แสนนมุ่ นมิ่ ยกขบวนมาพรอ้ มกบัในแบรนด์ ในแบรนด์ ฮารล์ ยี ์-เดวิดสนั ® ทั้งในเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศไทย ดีไซน์ 4 แบบท่ไี ดร้ บั การออกแบบมาเป็นพิเศษ พรอ้ มคูปองสดุการเป็นแบรนด์ท่ีมีการกล่าวถึงมาอย่างยาวนาน นับเป็นเรื่องที่น่ายินดี เปรียบได้กับการที่มีมอเตอร์ไซค์ของ ฮาร์ลีย์-เดวิดสัน® พิเศษท่สี ามารถใช้เปน็ สว่ นลดสำ� หรับการบริการตา่ งๆ ณ สถานี วิ่งโลดแล่นบนถนนมานานนับศตวรรษ บรกิ ารน�้ำมันเชลล์ ได้แก่ ส่วนลด 200 บาท เมือ่ ซ้ือ หรอื เปล่ยี น โดยการได้รับความยอมรับและเป็น ถ่ายน้ำ� มันเครอ่ื ง เชลล์ เฮลิกส์ อลั ตรา้ , สว่ นลด 20 บาท เมือ่ แบรนด์ท่ีอยู่ในใจใครต่อใครมายาวนาน ซื้อ หรือ เปลยี่ นถ่ายนำ้� มันเครอ่ื ง เชลล์ แอ๊ดวา้ นซ์ AX7, ส่วนลด ถึง 115 ปี และเพ่ือเฉลิมฉลองความ พเิ ศษเม่ือแลกซ้ือชุดสดุ คุม้ ทีร่ า้ นสะดวกซ้อื เชลล์ ซีเล็ค, ส่วนลด เป็นต�ำนานที่แท้จริง ข้อเสนอสุดพิเศษ 20 บาท เมอื่ ซ้ือ 4 เมนเู คร่อื งด่มื สดุ ฮติ ทร่ี ้านเดล่คี าเฟ่ 0% ผ่อนเริ่มต้น 7,990 บาท/เดือน นาน 60 เดือน ดาวน์ 30% ของ ฮาร์ พิเศษ! สำ� หรับสมาชกิ เชลล์คลบั สมารท์ เทา่ น้ัน รับสทิ ธใ์ิ นการ ลยี ์-เดวิดสนั ® เพ่อื ต้อนรับสมาชิกใหม่ แลกซอื้ ตกุ๊ ตา “นอ้ งถงั ALL-STAR” ไดถ้ งึ 2 ตวั ในราคา 238 บาท ของครอบครัว ฮารล์ ยี ์-เดวิดสนั ® กับ หรอื เลอื กใช้ 599 คะแนน ในการแลกรบั ตกุ๊ ตาน้องถังดไี ซน์สุด ตระกูล Sportster™ ยนิ ดตี ้อนรับสกู่ ลมุ่ พิเศษ “นอ้ งถังเอฟซี” ไดท้ ี่ www.shellsmart.com หรือ แอปพลิ คนรกั มอเตอรไ์ ซคต์ วั จริง  เคชัน Shell ตงั้ แตว่ นั น–้ี 31 กรกฎาคม หรอื จนกวา่ ของจะหมด ตดิ ตามรายละเอยี ดเพ่ิมเตมิ ไดท้ ่ี เว็บไซต์ www.shell.co.th หรือ ท่สี ถานบี ริการนำ้� มนั เชลล์ทุกสาขาทัว่ ประเทศ 

22 วันศกุ รท์ ่ี 15 – วันพฤหสั บดีท่ี 21 มถิ นุ ายน พ.ศ.2561‘ฮอนด้า’จับมอื ‘กรงั ดป์ รีซ์’สานตอ่ กิจกรรมมอเตอรส์ ปอร์ต ฮอนดา้ เรซซงิ่ 2018 บรษิ ัท ฮอนด้า ออโตโมบลิ (ประเทศไทย) จ�ำกดั ร่วมกบั บรษิ ทั กรงั ดป์ รีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ำกัด (มหาชน) สานต่อกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตส�ำหรับแฟนกีฬาความเร็ว บาสฯ‘สพฐ.-โมโน แชมเป้ียนคัพ 2018’ซัพพอร์ทเรซในการแข่งขันสุดย่ิงใหญ่รายการ บุรีรัมย์ ซูเปอร์ จีที เรซ (BURIRAM ไดช้ า้ งเผอื ก‘ภาคนครหลวง’SUPER GT RACE) 2018 ซ่งึ จัดต่อเน่ืองเป็นปีที่ 4 แล้ว ภายใตช้ ่ือรายการ ฮอนดา้เรซซ่งิ (HONDA RACING) โดยปีนีไ้ ด้รบั การตอบรับจากทมี แข่งรถยนตช์ ั้นนำ� สง่ รถเขา้ บรษิ ทั โมโน สปอรต์ เอน็ เตอรเ์ ทนเมนท์ จำ� กดั ในเครอื “โมโนร่วมการแข่งขนั เป็นสถิตสิ งู สดุ รวม 47 คัน แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ดแ้ ก่ Honda Pro. Car กรปุ๊ ” ไดส้ นบั สนนุ และสง่ เสรมิ กฬี าบาสเกตบอลมาอยา่ งตอ่ เนอ่ื งModify รถยนต์ฮอนดา้ ที่เปดิ ใหส้ ามารถโมดิฟายเคร่อื งยนต์ได้ ในพิกัดความจุ 1500 cc. จนท�ำให้กฬี าบาสเกตบอลของประเทศไทยมชี ื่อเสียงและผลงาน15 คนั Honda Pro Car รถยนต์ฮอนดา้ เครือ่ งยนต์สแตนดาร์ด พกิ ัดความจุ 1500 cc เปน็ ทยี่ อมรบั ในระดบั ภมู ภิ าคอาเซยี น ตลอดจนไดร้ บั ความไวว้ างใจ18 คัน และ ร่นุ น้องเลก็ อยา่ ง Honda Brio Cup รถยนต์ฮอนดา้ บรโิ อ้ และ บรโิ อ้ อ และความเชื่อมั่นจากหน่วยงานภาคต่างๆ ให้ด�ำเนินการพัฒนาเมซ รถยนตใ์ นกลมุ่ อโี ค คาร์ ที่ร่วมประชนั ฝมี ือโดยนกั แข่งดาวรงุ่ 14 คัน กับการแข่งขนั และต่อยอดแผนพัฒนากีฬาอาชีพตามแนวนโยบายของภาครัฐท้งั หมด 3 เรซ ชงิ ถ้วยเกียรติยศ และเงนิ รางวลั รวมกว่า 750,000 บาท โดยลา่ สดุ ไดร้ ว่ มกบั สำ� นกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พนื้ ฐาน กระทรวงศกึ ษาธกิ าร หรอื สพฐ. ดำ� เนนิ จดั การแขง่ ขนั บาสเกตบอล นอกจากน้ี ฮอนดา้ ยงั ไดเ้ ปดิ โอกาสใหก้ บั กลมุ่ รถยนต์ Honda Jazz ไดร้ ว่ มประสบการณ์ นกั เรยี นชงิ ชนะเลศิ ระดบั ภมู ภิ าคและระดบั ประเทศ ในชอ่ื โครงการโดยจัดกิจกรรม Honda Track Experience ซ่ึงเปิดรับสมัครลูกค้าท่ีสนใจจ�ำนวน 50 “สพฐ.-โมโน แชมเป้ียนคัพ 2018” เป็นปที ่ีสอง เพ่อื สนับสนนุ ให้คนั นำ� รถของตวั เอง ขบั ลงในสนามชา้ ง อนิ เตอรเ์ นชนั่ แนล เซอรก์ ติ โดยกอ่ นทผ่ี เู้ ขา้ รว่ ม เด็กไทยท่ัวทุกภูมิภาคได้เพ่ิมศักยภาพ และพัฒนาการเล่นกีฬากิจกรรมทัง้ หมดจะได้มาสมั ผสั พนื้ แทรก็ จรงิ ทางฮอนด้า ไดจ้ ัดกิจกรรม Honda Driving บาสเกตบอลของตัวเองให้สามารถก้าวสู่กีฬาบาสเกตบอลอาชีพClinic การอบรมหลักสตู รการขบั รถในสนามแขง่ เบอ้ื งตน้ ให้ลกู คา้ ทุกท่านได้เรยี นรู้และ ไดใ้ นอนาคต โดยมชี อ่ ง MONO 29 ช่อง MONO PLUS และเสริมทักษะ โดยทมี ครูฝึก ทผ่ี ่านประสบการณก์ ารแข่งขันทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เว็บไซต์ mthai.com ท�ำการถา่ ยทอดสดการแข่งขนัโดยจดุ ประสงค์หลักของกจิ กรรมนี้ ทางฮอนดา้ เล็งเห็นความสำ� คญั ของความสนุกของการขบั ขบี่ นพนื้ ฐานและทกั ษะการขบั ขท่ี ปี่ ลอดภยั เปน็ สำ� คญั ประเดมิ สนามแรก ณ สนาม ส�ำหรับการแข่งขันบาสเกตบอล “สพฐ.-โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2018” (ปที ี่ 2) แบง่ การชงิ ชยั เปน็ 6 รนุ่ ไดแ้ ก่ รนุ่ อายุ 14 ป,ี อายุ 16ช้าง อินเตอร์เนชนั่ แนล เซอรก์ ติ จ.บุรรี ัมย์ วนั ท่ี 29 ม.ิ ย.-1 ก.ค. 2561 น้ี  ปี และอายุ 18 ปี โดยแบง่ ออกเปน็ 5 ภาค ดงั นภี้ าคเหนอื , ภาคใต,้ ภาคกลาง และตะวนั ออก และภาคนครหลวง โดยรอบชงิ ชนะเลศิร่วมเชยี ร์‘อารโ์ ต้ แพนเธอร์ ทีมไทยแลนด์’ใน‘Super GT 2018’ ระดบั ภมู ภิ าค ไดท้ มี “ชนะเลศิ ภาคนครหลวง” รนุ่ อายุ 14 ปี (ชาย) ไดแ้ ก่ โรงเรยี นกรงุ เทพครสิ เตรยี นวทิ ยาลยั , รนุ่ อายุ 14 ปี (หญงิ ) อารโ์ ต้ แพนเธอร์ ทมี ไทยแลนด์ ประกาศความแรงชศู กั ดศิ์ รนี กั ขนึ้ แซง ท่ีเหลือกจ็ ะขึน้ อยกู่ ับแผนการวางตวั นักแข่ง การเข้าพทิ ไดแ้ ก่ โรงเรยี นวดั นอ้ ยนพคณุ , รนุ่ อายุ 16 ปี (ชาย) ไดแ้ ก่ โรงเรยี นแข่งทีมสญั ชาติไทยทมี แรกและทมี เดียว ในรายการ “ซเู ปอร์ จีที ท่ีต้องเข้าให้น้อยและออกเร็วท่ีสุด การปรับจูนรถให้สมบูรณ์ใน เบญจมราชานุสรณ์, รนุ่ อายุ 16 ปี (หญงิ ) ได้แก่ โรงเรยี นวดั น้อย2018 เรซที่ 4” การแขง่ ขันรถยนตท์ างเรยี บอันดบั 1 ของเอเชยี วันแข่งขัน ด้วยประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาตลอดฤดูกาลที่แล้ว นพคณุ , รนุ่ อาย1ุ 8ป(ี ชาย) ไดแ้ ก่ โรงเรยี นนนทบรุ วี ทิ ยาลยั และรนุ่ท่ีมีผู้ชมติดตามทั่วโลกกว่าล้านคน เดินหน้าส่งทีมแข่งแบบเต็ม ผมเชื่อม่ันว่าการแข่งขันในครั้งนี้ทีมเราจะสามารถจบการแข่งขัน อายุ 18 ปี (หญิง) ไดแ้ ก่ โรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม และในฤดกู าลตอ่ เนอ่ื งเปน็ ปที ่ี 2 ยกระดบั คณุ ภาพทมี แขง่ รถไทยสสู่ ากล ด้วยชัยชนะเป็นของขวัญส�ำหรับคนไทยและเป็นประวัติศาสตร์ การแข่งขนั “รอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ” จะจดั การแขง่ ขันบนสนามบา้ นเกดิ ดว้ ยสดุ ยอดนกั ขบั ฝมี อื เกา๋ “ณฐั วฒุ ิ เจรญิ สขุ ะ หนา้ ใหมใ่ ห้กับวงการมอเตอรส์ ปอรต์ ไทยได้อย่างแนน่ อนครับ” วนั ท่ี 2–10 กรกฎาคม 2561 ณ สนาม STADIUM 29 ถ.ชยั พฤกษ์วฒั นะ” และ “ณฐั พงษ์ หอ่ ทองคำ� ” ลงสนามดว้ ยรถ Lexus RCFGT3 ในรนุ่ GT300 หมายเลข 35 ในระหว่างวนั ท่ี 30 มิถุนายน-1 ด้าน นายณัฐวฒุ ิ เจรญิ สขุ วฒั นะ กล่าววา่ “1 ปี ทผี่ า่ นมาใน ‘ท็อปคงิ ซีซ่นั ห้า’เฟ้นหาแชมป์ใต้กรกฎาคมนี้ ณ สนามช้าง อนิ เตอรเ์ นช่ันแนล เซอรก์ ติ จ.บุรีรมั ย์ รายการ Super GT ถอื เปน็ ประสบการณท์ ที่ ง้ั ผมและทมี งานไดร้ บั ในปีนี้เรามีความพรอ้ มมากย่ิงขึ้น มีการเตรยี มตวั มรี ถทสี่ มบูรณ์ ชาวใต้เตรียมพร้อมรับมือ กับ นายสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผบู้ ริหารทมี กล่าวถึงการแข่งขันครัง้ น้ี แบบ ขบั ไดค้ ลอ่ งตวั มากขน้ึ อตั ราการสปดี ทำ� เวลากด็ ขี นึ้ อยา่ งเหน็ สุดยอดความความระห�่ำที่สุดท่ีว่า “รายการ Super GT 2018 เปน็ การแขง่ ขันรถยนตท์ างเรียบ ได้ชดั ใน 3 สนามทผี่ า่ นมา ในสนามท่ี 4 จ.บุรีรมั ย์ ผมเช่อื ว่าทมี เคยมี ณ จ.สรุ าษฎรธ์ านี ในศกึ การของเหล่าซูเปอร์คาร์ทั่วเอเชียที่มีแฟนๆ ติดตามชมหลายล้าน ของเราจะต้องสรา้ งผลงานไดอ้ อกมาดที ี่สุดแนน่ อนครบั ” แขง่ ขนั มวยไทยระดบั โลก “MONOคนในทุกปีและเป็นรายการท่ีรวมสุดยอดฝีมือของนักแข่งรถท่ัว 29 Topking World Series 2018เอเชยี และนานาชาติ ปนี เ้ี ปน็ ปที ่ี 2 ของ “อารโ์ ต้ แพนเธอร์ ทมี ไทย ขณะที่ นายณฐั พงษ์ ห่อทองคำ� ได้เสริมวา่ “ปีน้แี ข่งไปแลว้ 3 ซซี นั่ 5TK21สรุ าษฎรธ์ าน”ี โดยชอ่ งแลนด”์ ทเ่ี ดนิ หนา้ สง่ ทมี แขง่ ตวั แทนประเทศไทยเพยี งทมี เดยี วลง สนามในประเทศญป่ี นุ่ ตง้ั แตเ่ ดอื นเมษายนทผ่ี า่ นมา เราทำ� ผลงาน “MONO29” ยกทัพขุนพลนักชกสนามแบบเตม็ ฤดกู าล 8 สนามแขง่ ขนั เพอ่ื สะสมคะแนนในสนาม ได้ดีข้ึน ประสบการณ์ท่ีสั่งสมท�ำให้ผมรู้สึกม่ันใจ และรู้สึกภูมิใจ แถวหนา้ ทงั้ ไทยและชาวตา่ งชาติ ที่แขง่ ชอื่ ดงั ทวั่ ประเทศญป่ี นุ่ และในสนามที่ 4 จะกลบั มาแขง่ ขนั ใน ทไ่ี ดม้ โี อกาสเปน็ ตวั แทนคนไทยในรายการแขง่ ขนั มอเตอรส์ ปอรต์ พร้อมประจัญบานมวยไทยใส่กันรายการ “ชา้ ง ซปุ เปอร์ จที ี เรซ” ซงึ่ 2 นกั แขง่ ตวั แทนประเทศไทย ระดับนานาชาติ ก็อยากฝากให้ทุกท่านติดตามเป็นก�ำลังใจและ ยบั อกี หนง่ึ สงั เวยี นครง้ั ใหม่ เฟน้ หาคือ “ณฐั วฒุ ิ เจริญสขุ ะวัฒนะ” และ เชียรพ์ วกเรา “อารโ์ ต้ แพนเธอร์ ทมี ไทยแลนด”์ ในการแข่งขัน สุดยอดนกั ชกตัวแทนจากภาคใต้ เชิญชาวไทยพรอ้ มใจชม และ“ณฐั พงษ์ หอ่ ทองคำ� ” จะลงสนามดว้ ย เชียร์ผ่านชอ่ ง “MONO29” ทย่ี ิงสัญญาณตรง ถ่ายทอดสดท่ัวรถ Lexus RCF GT3 ในรุ่น GT300 สนามที่ 4 ที่จะถงึ น้ีด้วยนะครบั ” ประเทศ ณ ร.ร.บา้ นทา่ ไคร อ.ครี รี ฐั นคิ ม จ.สรุ าษฎรธ์ านี ในวนั เสาร์ซึ่งเป็นรถแข่งคันใหม่ของฤดูกาล ร่วมลุ้นและส่งก�ำลังใจเชียร์ 2 ที่ 16 มถิ ุนายน 2561 ตงั้ แต่เวลา 18.15 น. เป็นต้นไปดว้ ยเทคโนโลยแี ละประสทิ ธภิ าพของรถ บวกกับประสบการณ์ของนกั แขง่ นักแข่งตัวแทนประเทศไทย “อาร์โต้โดยเฉพาะครั้งนี้เป็นสนามโฮมเรซที่ แพนเธอร์ ทีมไทยแลนด์” หมายเลขท้ังคู่มีประสบการณ์ รู้ไลน์การขับ รู้ 35 ในการแขง่ ขัน “ชา้ ง ซปุ เปอร์ จที ีว่าจุดไหนควรเร่งท�ำสปีด รู้พื้นที่การ เรซ 2018” ระหว่างวันที่ 30 ม.ิ ย.-1 ก.ค.นี้ ตดิ ตามรายละเอยี ดเพม่ิ เตมิ ได้ ทาง www.facebook.com/TOYO- TAteamThailand 

23 เอไอเอส รว่ มมอื เชงิ กลยทุ ธ‘์ ออเนอร’์ มอบประสบการณถ์ า่ ยภาพระดบั โปรกบั ‘Honor 10’ นายพงษกรณ์ คอวนชิ หวั หนา้ แผนกงานการตลาดดา้ นผลิตภัณฑ์ เอไอเอส กล่าวว่า “เอไอเอส เดอื น รับสว่ นลดค่าเครอื่ งสูงสุด 4,000 บาท พรอ้ มดูหนัง ซีรีสเ์ กาหลี และคอนเทนต์ความบันเทิงเดินหน้าน�ำเสนอสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าคนไทยทุกกลุ่มอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะกลุ่ม ระดับโลกจุใจฟรี ตลอด 3 เดอื นเตม็ ”ลกู ค้ากลุ่มมิลเลนเนียลเปน็ ทปี่ ระชากรกลุ่มใหญ่ มีวิธีคดิ และตัดสนิ ใจเฉพาะตัว และชื่นชอบคน้ หาขอ้ มูลสินค้าและบรกิ ารทสี่ นใจผา่ นอนิ เตอรเ์ น็ต ส�ำหรบั Honor เปน็ แบรนด์สมารท์ โฟน สญั ชาติ คณุ อาคนิ ลี ประธานออเนอร์ ประจำ� ภมู ภิ าคเอเชยี ตะวนั ออกเฉยี งใต้ กไ็ ดแ้ สดงความมงุ่ มนั่ และจีนท่ีสร้างสรรค์มาเพ่ือตอบโจทย์คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ โดยวางต�ำแหน่งตนเองเป็น e-brand คือ คาดหวังเก่ยี วกับความร่วมมอื นี้ “Honor ไดก้ อ่ ตั้งขึ้นเมอื่ ปี 2013 เพอื่ ตอบสนองความตอ้ งการของเน้นท�ำการตลาด และจัดจ�ำหน่ายสินค้าบนช่องทางออนไลน์เป็นหลัก ซึ่งท่ีผ่านมาสามารถสร้าง ผ้บู ริโภครุ่นใหม่ของจีน ถอื เปน็ แบรนด์ช้นั น�ำทเ่ี ป็นทรี่ ้จู ักในอตุ สาหกรรมสมารท์ โฟนกลมุ่ e-brandภาพจ�ำของการเป็นสมาร์ทโฟนสเปคระดับ Hi-end ที่มาพรอ้ มราคาทจ่ี ับต้องได้ และดว้ ยความเป็น จากน้นั เรากไ็ ดข้ ยายตัวส่ตู ลาดท่ัวโลก เพื่อน�ำเสนอผลิตภณั ฑ์ทีด่ ที ี่สุดของเราใหแ้ กผ่ ู้บรโิ ภค ด้วยแบรนดท์ ม่ี นี วตั กรรมลำ้� สมยั ทำ� ใหส้ ามารถขนึ้ สรู่ ะดบั ทอ็ ปในเมอื งจนี ไดส้ ำ� เรจ็ อกี ทงั้ ไดร้ บั ความนยิ ม สโลแกน ‘For the Brave’ ทีม่ ุง่ สร้างแรงจูงใจ สง่ เสริมความคดิ สรา้ งสรรค์ และผลกั ดันคนรุ่นใหม่ไปทุกภมู ิภาคท่วั โลก โดยขยายตัวอย่างรวดเรว็ สปู่ ระเทศในเอเชยี ตะวนั ออกเฉียงใต้ และเปดิ ตวั ใน กา้ วไปบรรลคุ วามฝนั ประเทศไทยเปน็ ตลาดยทุ ธศาสตรล์ า่ สดุ ของ Honor เราทมุ่ เททกุ ความพยายามประเทศไทยอย่างเปน็ ทางการเมอื่ ชว่ งต้นปที ผี่ ่านมา ในการน�ำเสนอสมาร์ทโฟนท่ีดีท่ีสุดให้แก่ผู้บริโภค นอกจากการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีน่าตื่นเต้น เรา ยงั จดั กิจกรรมทางการตลาดตา่ งๆ ท่สี ามารถตอบสนองความตอ้ งการของผู้บรโิ ภคชาวไทยอยา่ งต่อ วนั น้ี เราจงึ จบั มอื กบั Honor เพอ่ื รว่ มกนั นำ� เสนอสนิ คา้ ทตี่ รงความตอ้ งการของลกู คา้ ของเรามาก เนอื่ ง ความรว่ มมอื เชงิ กลยทุ ธก์ บั เอไอเอส ชว่ ยเปดิ โอกาสและขยายชอ่ งทางขายใหอ้ อเนอรม์ คี วามทส่ี ดุ โดยเอไอเอสเป็นผูใ้ ห้บรกิ ารรายเดียวในประเทศ​ ที่จดั จ�ำหนา่ ย ‘Honor 10’ ทง้ั บนชอ่ งทาง เป็นไปได้อย่างมากขน้ึ เพ่ือใหต้ อบสนองความต้องการตรงกับผบู้ รโิ ภคชายไทย” นายอาคินกล่าวออนไลน์และออฟไลน์ของเอไอเอสท่วั ประเทศ อีกทั้ง ยงั มอบสทิ ธพิ เิ ศษส�ำหรบั ลูกค้าเอไอเอสราย สมาร์ทโฟน Honor 10 ( ออเนอร์ เทน็ ) เปน็ สมาร์ทโฟนเรอื ธง สเปคเทพระดับ Hi-end ใน ราคาสุดคุ้ม มีเทคโนโลยีชั้นน�ำ “Beauty in AI” แสดงถึงความกา้ วหนา้ เละผู้นำ� ในอุตสาหกรรมให้ ผู้บรโิ ภค โดดเดน่ ด้วยกล้องถา่ ยภาพระดบั มอื อาชพี จากเทคโนโลยรี วมกล้องสองเลนส์ กลอ้ งหนา้ 24MP AI powered เหมือนถา่ ยภาพในสตูดโิ อ และกล้องหลงั คู่ 24MP +16MP ถ่ายหน้าชัดหลัง เบลอ ได้อย่างง่ายดาย ตวั ชว่ ย AI สุดฉลาด ทจ่ี ะใหไ้ ด้ผลงานภาพถา่ ยสดุ โปร สวย คมชัดในทุก สถานการณ์ หนา้ จอแสดงผลขนาดใหญ่ 5.84 น้ิว มาพรอ้ ม AI chip with independent NPU ตวั ประมวลผลชิพเซ็ต และระบบปฎิบัตกิ าร EMUI 8.1 ทส่ี ามารถตอบโจทยด์ ิจิทลั ไลฟส์ ไตลไ์ ดอ้ ย่าง ครบครัน และ CMF ดไี ซน์ เป็นกระจกหลัง 3 มติ ิเคลือบดว้ ยสารเคลือบแสงนาโน 15 ช้ัน ซงึ่ ทำ� ให้ แสงคลา้ ยกนั กบั ออโรรา ถอื เปน็ ผนู้ ำ� เทรนดใ์ หมใ่ นอตุ สาหกรรมสมารท์ โฟน โดย Honor 10 สามารถ ใชง้ านบนเครอื ข่าย AIS NEXT G ท่เี รว็ แรง ทสี่ ดุ ในเอเชยี ตะวนั ออกเฉยี งใต้ สมาร์ทโฟน Honor 10 มใี หเ้ ลือก 2 .สี ไดแ้ ก่ Phantom blue และ Mid night black สอบถาม รายละเอยี ดเพิ่มเตมิ ไดท้ ่ี เอไอเอส คอลเซ็นเตอร์ โทร 1175, www.ais.co.th/honor ‘ทรไู อด’ี จดั เตม็ ใหค้ นไทยเชยี รบ์ อลโลก 2018ดไู ดท้ กุ ที่ ทกุ เวลา-ลนุ้ รางวลั ดรู อบชงิ ตดิ ขอบสนาม ทรไู อดี ใหค้ อบอลชาวไทยทุกคน ทุกเครอื ข่ายเชยี ร์บอลโลก แอปพลเิ คชนั ระหวา่ งชมการแขง่ ขนั มนั สก์ บั ไฮไลทแ์ บบเรยี ลไทม์2018 ชมสดครบทง้ั 64 แมตช์ ตง้ั แตว่ นั ที่ 14 มถิ นุ ายน–15 กรกฎา หรือเลือกชมย้อนหลังแบบเต็มแมตช์ พร้อมจุใจกับบทวิเคราะห์ แคนนอน มอบโปรฯผอ่ นกลอ้ ง EOS 6D Mark IIคม 2561 สามารถดไู ดท้ กุ ท่ี ทกุ เวลา ไมพ่ ลาดสกั แมตช์ พเิ ศษมอบ จากกูรูแบบชิดติดขอบสนาม ตามติดทุกความเคล่ือนไหวเรื่องสทิ ธ์ใิ ห้ลูกคา้ กลุ่มทรู เลอื กชมย้อนหลงั แบบเต็มแมตช์ พร้อมบท บอลโลกได้ตลอด 24 ช่ัวโมงผ่านเว็บไซต์ทรูไอดี sport.trueid. แคนนอน มารเ์ กต็ ต้ิง (ไทยแลนด์) จำ� กดั ผ้นู ำ� เทคโนโลยดี ้านวเิ คราะหจ์ ากกรู แู บบชดิ ตดิ ขอบสนาม ตามตดิ ทกุ ความเคลอ่ื นไหว net/worldcup และทางแอปพลิเคชัน TrueID ที่เดียวครบสุด กลอ้ งดิจติ อล และอิมเมจจ้ิง ชั้นน�ำระดับโลก มอบโปรโมชนั สดุเรอ่ื งบอลโลกไดต้ ลอด 24 ช่ัวโมง ท้ังบนเว็บไซตแ์ ละแอปพลเิ ค ทกุ ความสนกุ และสิทธพิ เิ ศษ” พเิ ศษให้คุณได้เปน็ เจา้ ของกลอ้ ง EOS 6D Mark II กลอ้ งดีเอสชนั พรอ้ มเปดิ ทายผลบอลโลกลนุ้ บนิ ฟรเี ชยี รค์ ชู่ งิ ชนะเลศิ ตดิ ขอบ แอลอาร์ฟูลเฟรมระดับก่ึงมืออาชีพได้ไม่ยากเร่ิมต้นเพียงเดือนสนามทปี่ ระเทศรัสเซีย ผสู้ นใจสามารถดาวนโ์ หลดแอปพลิเคชัน นางสาวญาดาผนิต โพธ์ิเนียร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการ ละ 3 พนั กวา่ บาท โดยเมือ่ ซ้ือกล้อง EOS 6D Mark II เฉพาะTrueID ไดฟ้ รี ทาง App Store และ Google Play พาณชิ ย์ บรษิ ทั ทรู ดจิ ติ อล แอนด์ มเี ดยี แพลตฟอรม์ จำ� กดั เสรมิ ตวั กลอ้ งหรอื พรอ้ มเลนสค์ ทิ ชดุ ใดกไ็ ด้ และช�ำระผา่ นบตั รเครดติ ที่ วา่ “นอกจากทรไู อดจี ะใหค้ นไทยทกุ คน ทกุ เครอื ขา่ ยมอื ถอื สามารถ รว่ มรายการ รบั สว่ นลดเงนิ คนื สงู สดุ 12,000 บาท หรอื เลอื กผอ่ น นายสรรเสรญิ สมยั สตุ กรรมการผจู้ ัดการ บริษทั ทรู ดิจติ อล ร่วมเชียร์และชมการถ่ายทอดสดบอลโลก 2018 แล้ว ยังมอบ 0% สบายๆ นานสูงสุดถึง 24 เดอื น รบั สทิ ธิ์ไดต้ ัง้ แต่วันนี้ถึง 30แอนด์ มเี ดยี แพลตฟอรม์ จำ� กดั กลา่ ววา่ “จากพฤตกิ รรมผบู้ รโิ ภค ความพิเศษให้กับผู้ใช้บริการในกลุ่มทรูด้วยสิทธ์ิการลุ้นทายผล มถิ นุ ายนนเ้ี ทา่ นน้ั !!! ทร่ี า้ นคา้ ตวั แทนจำ� หนา่ ยผลติ ภณั ฑแ์ คนนอนในยุคดิจิทัลท่ีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงทุกคน ท�ำให้ปัจจุบันการดูคอน บอลโลกผา่ นทรไู อดี ตงั้ แตว่ นั ที่ 7 มถิ นุ ายนถงึ วนั ที่ 15 กรกฎาคม ทั่วประเทศ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเง่ือนไขบัตรเครดิตที่เทนต์ไม่ได้จ�ำกัดอยู่เพียงในจอโทรทัศน์อีกต่อไป ทรูไอดีในฐานะ 2561 ภายในเวลาเที่ยงตรง (12.00 น.) เพ่ือชิงรางวัลมลู คา่ รวม ร่วมรายการได้ท่ี https://th.canon/th/consumer/promotionsผู้น�ำที่สร้างสรรดิจิทัลแพลตฟอร์มอันหลากหลาย เพ่ือรองรับ กวา่ 30 ลา้ นบาท และพเิ ศษไปกวา่ น้นั ลกู ค้ากลมุ่ ทรูทรี่ ่วมทายการรับชมทุกคอนเทนต์คุณภาพที่ครบครันและสมบูรณ์แบบท่ีสุดไว้ใน ผลบอลโลกผ่านทรูไอดี ต้ังแต่วันท่ีท่ีเดียว รวมถึงการให้สิทธิพิเศษ 7 มิถุนายน ถึงวันที่ 29 มิถุนายนมากมายกับผู้ใช้บริการทุกคน จึงได้ 2561 ภายในเวลาเที่ยงตรง (12.00รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี และ น.) ยังได้สิทธิ์เพิ่มลุ้นชิงแพ็กเกจในครั้งน้ีถือเป็นเร่ืองที่น่ายินดีท่ีทรู ชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงไอดี ไดถ้ า่ ยทอดสดเทศกาลบอลโลก ชนะเลิศท่ีประเทศรัสเซีย ระหว่าง2018 มหกรรมลกู หนงั ทย่ี ง่ิ ใหญท่ ส่ี ดุ วนั ที่ 14-19 กรกฎาคม 2561 (เพ่อืในโลก ซ่ึงนอกจากจะให้แฟนบอล เข้าชมการแข่งขันนัดชิงในวันที่ 15ชาวไทย ทกุ เครือขา่ ยมอื ถือ ไดเ้ ชียร์ กรกฎาคม 2561) จ�ำนวน 2 รางวัลกันได้ครบทุกแมตช์การแข่งขันครบ รางวัลละ 2 ท่ีนั่ง มูลค่ากว่า 1.6ทัง้ 64 แมตช์ ทรูไอดียงั มอบความ ล้านบาท อีกด้วย ผู้สนใจสามารถพเิ ศษใหก้ ับลกู คา้ ในกลมุ่ ทรู ไดม้ ันส์ ดาวนโ์ หลดแอปพลเิ คชนั TrueID ได้กับเกมสดๆ และสามารถแชตบน ฟรี ทาง App Store และ Google Play” 

24 วันศกุ ร์ท่ี 15 – วันพฤหัสบดที ี่ 21 มถิ นุ ายน พ.ศ.2561 ฟลิ ลิปส์-นท รวมพล อุ่นเครื่องปาร์ต้สี ีขาว เปิดตัวธีมปาร์ตี้ และไลน์อัพดีเจ ระดับโลก แล้วอย่างเป็น งานทชี่ าวแดนซท์ กุ คนรอคอยกม็ าถงึ เมอ่ื พธิ กี รสาวสวย เก๋ ชลลดา ทางการ กับเทศกาลดนตรีท่ีรวมพลชาวแดนซ์ปาร์ตี้สีขาวท่ีมาก เมฆราตรี และเหล่าผู้บริหารประกาศธีมประจ�ำปาร์ต้ี ปีนี้คือ ธีม ที่สุดในโลก ในงานแถลงขา่ ว “Heineken® Presents Sensa- ไรส์ (RISE) ทจี่ ะน�ำชาวแดนซ์ปารต์ ที้ ัง้ หลายให้ได้ถูกปลดปลอ่ ย tion Thailand-Press Conference ทง่ี านนย้ี งั รวมเอาเหลา่ ดารา จากความจ�ำเจ หลุดพ้นพันธนาการทางดนตรี และร่วมทะยาน เซเลบริตี้ ขึ้นโชว์เสต็ปอุ่นเครื่องความมันส์กันแบบนันสต็อป น�ำ สู่โลกแห่งดนตรีอันไร้ขีดจ�ำกัด ไปกับไลน์ อัพ ดีเจระดับโลกที่ ขบวนโดยหน่มุ ฟิลลปิ ส์ เดอะเฟซเมนไทยแลนด,์ นท พนานางกูร จะบนิ ลดั ฟ้ามาแสดง เรมิ่ ต้ังแต่ ไอคอนนิคประจ�ำ Sensation ที่ และสาวอารต์ ตวั แมอ่ ย่าง OH+Futon ที่มา Live Sketching กัน ขาดไมไ่ ด้อยา่ ง มิสเตอร์ไวท์ (Mr.White) ตอ่ ด้วย Whoisjody, สดๆ พรอ้ มเหลา่ เซเลบรติ สี้ ายแดนซม์ ารว่ มสาดพลงั ทางดนตรกี นั Dirty South, Ko:Yu, Dannic, Dash Berlin, Sam Feldt ทา่ มกลางทัพสอ่ื มวลชนร่วมงานคับค่ัง Live และ MC GEE ท่ีเรียกเสียงกรี้ดกันถล่ม ม่ันใจได้เลยว่า “Heineken® Presents Sensation RISE” ท่จี ะเกดิ ขึน้ 29 โดยภายในงานยงั ไดร้ บั เกยี รตจิ ากผบู้ รหิ าร Sensation (มสิ เตอร์ กรกฎาคม นี้ ณ ไบเทค บางนา ทกุ คนจะไดเ้ ตม็ อมิ่ กบั ประสบการณ์ เอริค ไกเจอร์ ผู้จัดการระหว่างประเทศ), และ ผู้บริหารจาก ทางดนตรีที่อินและเหนือระดับย่ิงกว่าเดิม รับประกันว่าคุ้มค่ากับ Heineken ® นายเศรษฐวฒุ ิ จวิ งั กรู ผู้จัดการผลติ ภัณฑ์ไฮเนเกน้ การรอคอย 4 ปีเตม็ แน่นอน สามารถซ้ือบัตรได้ท่ี www.sensa- กลุ่มบริษัท ทีเอพี ร่วมพูดคุยถึงธีมงานความสนุกที่จะระเบิดข้ึน tionthailand.com  อีกคร้ัง ในวนั ท่ี 29 กรกฎาคม น้ี ณ ไบเทค บางนา โดยไฮไลท์ของนักวทิ ยาศาสตรก์ ารันตี‘เฮเรดดแิ ทร’่ี หนังสดุ ระทกึ เรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ท่ีขึ้นท�ำเนียบหนัง ไม่มคี นเปน็ ลม หรือเสียชวี ิต แต่ผลลัพธท์ ี่ได้คอื ‘เอสเธอร์-เคน’อวดผิวหนา้ ใสหลอนไปแล้ว ส�ำหรับภาพยนตร์เร่ือง “เฮเรด ค�ำแนะน�ำให้ไปพบหมอ หรือนักจิตบ�ำบัดหลัง มร.ทัตสกึ ิ นากาโอะ กรรมการผ้จู ดั การ บรษิ ัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด)์ จ�ำกัด ผ้นู �ำเข้าและจดัดิแทรี่ กรรมพันธุ์นรก” (Hereditary) ผลงาน จากดู “เฮเรดดิแทรี่ กรรมพนั ธุ์นรก” จบแล้ว จำ� หนา่ ยผลติ ภณั ฑ์ SENKA (เซนกะ) จดั งาน SENKA Perfect Match (เซนกะ เพอรเ์ ฟค็ แมทช)์กำ� กบั โดย “อารี แอสเตอร”์ (Ari Aster) น�ำ เพ่อื เปิดตัว 2 ผลติ ภัณฑ์ สตู รใหม่ โฉมใหม่ SENKA Perfect Whip (เซนกะ เพอร์เฟค็ วิป) วิปแสดงโดย โทน่ี คอลเล็ตต์ (Toni Collette), โดยเห็นผลจากกราฟท่ีแสดงอัตราการเต้น โฟมลา้ งหน้าอันดับ 1 จากประเทศญป่ี นุ่ 9 ปีซ้อน และ SENKA Perfect White Clay (เซนกะอเลก็ ซ์ วลู ์ฟฟ์ (Alex Wolff) และ เกเบรียล ของหัวใจต้ังแต่เร่ิมต้นไปจนจบเร่ือง อัตราการ เพอร์เฟ็ค ไวท์ เคลย)์ ดว้ ยวปิ โฟมหนานุ่มเนอ้ื ละเอียดทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เฉพะของ SENKA มาเบิร์น (Gabriel Byrne) จากการันตีของนัก เต้นของหัวใจสลับขึ้น-ลง ต้ังแต่ 30 นาทีแรก พร้อมประสิทธิภาพท�ำความสะอาดผิวหน้าอย่างล�้ำลึก มอบผิวชุ่มชื่นยิ่งกว่าเคย ด้วยส่วนผสมวิจารณ์ในงานเทศกาลภาพยนตร์ซันแดนซ์เมื่อ และมีอัตราการเต้นสูงข้ึนเมื่อดูครบ 1 ช่ัวโมง มอยส์เจอร์ไรเซอรจ์ ากไวทโ์ คคูนผสานกบั ดบั เบิล้ ไฮยาลูรอนิคต้นปี ท่ีท�ำให้ผู้ชมขวัญกระเจิงหลังจากดูจบ และพีคสุดท่ีอัตราการเต้น 164 คร้ังต่อนาทีพร้อมเสียงยืนยันจากผู้ชมว่าเป็น เลยทีเดียว ซ่ึงนับเป็นอัตราการเต้นของหัวใจท่ี โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสดช่ืนสะอาดใส ภายใต้ธีมสีขาวน�้ำเงินท่ีเป็นสีภาพยนตร์ท่ีน่ากลัวจนทรมาน เอกลกั ษณข์ องแบรนด์ SENKA พร้อมดว้ ยเหลา่ บิวต้นี ิสต้าทมี่ าร่วมงานกันอยา่ งคับคง่ั และสนุกเรื่องหน่ึงในรอบหลายปี จนถึง สูงมากส�ำหรับคนทั่วไป ท่ีปกติมี กบั กจิ กรรมถา่ ยภาพภายในงานพร้อมรับผลิตภณั ฑ์ใหม่ SENKA Perfect Whip 120 กรมั มลู ค่ากบั มีการต้ังค�ำถามวา่ ภาพยนตร์ อัตราการเต้นของหัวใจอยู่ท่ี 60- 179บาท ฟรสี �ำหรับ 200 ท่านแรก พรอ้ มพบกับพรเี ซนเตอร์ SENKA คนไทยคนแรก “เอสเธอร์เรอื่ งนนี้ า่ กลวั ขนาดนน้ั จรงิ หรอื ? 100 ครัง้ ตอ่ นาทเี ทา่ นัน้ !!! สปุ รยี ล์ ลี า” ทีค่ วงค่มู ากบั พระเอกหนมุ่ หล่อหน้าใส “เคน-ภภู มู ิ พงศภ์ าณุ” ท่มี าในมาดดเี จหนมุ่ สุดหล่อ และรว่ มพูดคยุ เผยเคล็ดลับการดูแลผวิ หนา้ และความรกั ของท้ังคู่ โดยมหี นมุ่ ต๋ีอารมณ์ดี ล่าสุดมีการพิสูจน์จากบรรดา ส� ำ ห รั บ ผู ้ ที่ อ ย า ก ท ด ส อ บ “โบ-ธนากร ชนิ กลู ” รบั หนา้ ทเี่ ปน็ พธิ กี รสรา้ งสสี นั และดแู ลความสนกุ ตลอดทง้ั งาน ณ ลานกจิ กรรมนักวิทยาศาสตร์ถึงความสยอง ความสยองของภาพยนตร์ “เฮเรด ชนั้ 3 บริเวณทางเช่ือมสถานีรถไฟฟ้า BTS ศนู ยก์ ารคา้ สยามสแควร์วัน ข วั ญ ส่ั น ป ร ะ ส า ท จ า ก ก า ร ช ม ดิ แ ท รี่ ก ร ร ม พั น ธุ ์ น ร ก ”ภาพยนตรเ์ รอ่ื งดงั กลา่ ว จากกลมุ่ (Hereditary)” เตรียมใจให้คนดจู �ำนวน 20 คน ผลปรากฏวา่ พรอ้ ม พสิ จู นค์ วามระทกึ ตงั้ แตต่ น้ จนจบได้ 14 มิถุนายนน้ี ในโรง ภาพยนตร์ 

บันเทิง 2255‘บBนSเCว’ทMนี aาkงeงาUมpรอะดนั ับดบัโล1ก มาโดยตลอด ซง่ึ เราจะเฉลยพรอ้ มกันในวนั ท่ี 28 มิ.ย. 61 ในงาน เครื่องส�ำอาง BSC COSMETOLOGY โดยบริษัท ไอ.ซี.ซี. สหกรปุ๊ ครั้งที่ 22 ที่ไบเทค บางนา เปน็ ทแี่ รกคะ่ ”อนิ เตอรเ์ นชน่ั แนล จำ� กดั (มหาชน) ผอู้ ย่เู บอ้ื งหลงั การสนับสนุนการ โดยในปี 2018 นี้ BSC Cosmetology นำ� เสนอสนิ ค้า BSCแต่งหนา้ การประกวดนางงาม Miss Universe Thailand 2018 ใน Make Up Collection ใหม่ล่าสดุ “White, Black & Gold”การประกวดครง้ั นเี้ ครอื่ งสำ� อาง BSC ทมุ่ สดุ ตวั เนรมติ เหลา่ นางงาม ซ่งึ มสี นิ คา้ ดงั นี้ คอืบนเวทีให้เฉิดฉายมากกว่าทุกๆ ครง้ั ทผี่ ่านมา ดว้ ย Concept “BSC 1. WHITE BLACK&GOLD LIP PALETTE พาเลทลปิ สตกิChange Me More” เพม่ิ เสนห่ ค์ วามสวยใหก้ บั นางงามมากข้นึ ด้วย สนบั สนนุ หลักและเป็นผู้สนับสนนุ การแตง่ หน้าเพยี ง 1 เดยี ว สีสนั สดชดั สามารถผสมสีลปิ ได้ตามตอ้ งการมากกว่า 100 เฉดBSC Make Up กว่า 100 เฉดสี ที่จะท�ำให้ดสู วยโดดเดน่ และมี ในการประกวด Miss Universe Thailand ทกุ ๆ ปี ที่รับหนา้ สี เนือ้ สีแนน่ ติดทนนาน เนื้อครมี นุ่ม เกล่ยี งา่ ย บ�ำรุงริมฝีปากให้บุคลิกภาพที่ดีในทกุ มิติ ทีก่ ารแต่งหนา้ เหลา่ บรรดานางงามบนเวที เรายังคงเนน้ เรือ่ ง ชุ่มช่ืน คงความอ่อนเยาว์ ด้วยสารสกัดจาก Orchid flower คุณภาพของผลิตภัณฑ์และทีมงานช่างแต่งหน้าท่ีมีคุณภาพ extract และ Hyaluronate เพม่ิ ประสทิ ธภิ าพ การซมึ เขา้ สเู่ ซลล์ พร้อมการอัพเดตเทรนด์การแต่งหน้า กระแสแฟชั่น เสริมความ เทคนคิ และประสบการณใ์ นการแตง่ หนา้ ดารา นางแบบ เหลา่ ผิวได้โดยตรงดว้ ยเทคโนโลยี Filling sphereมัน่ ใจ ใหก้ ับนางงามไดม้ ีความเพยี บพรอ้ มในทกุ ด้าน เพอ่ื เป็นตัวแทน คนดังและรวมไปถึงเหล่านางงาม เราจึงใส่ใจในรายละเอียด 2. WHITE BLACK&GOLD FACE PALETTE พาเลทอายของประเทศ ไปประกวดบนเวทีนางงามระดับโลกตอ่ ไป การประกวด ต่างๆ ทั้งการให้ความรู้นางงามด้านเทรนด์เร่ืองการแต่งหน้า แชโดว์และบลชั ออน ใน 1 เดยี วอายแชโดวพ์ าเลททสี่ าวๆ ไมค่ วรนางงาม Miss Universe Thailand 2018 รอบตัดสิน ณ รอยัล เสือ้ ผา้ หน้า ผม พลาด มี 6 สี สีขาวไฮไลท์ สีนู้ด สนี ำ�้ ตาล สที อง สที องแดง สีดำ�พารากอนฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ในวันเสาร์ท่ี 30 เราจะสง่ ชา่ งแต่งหนา้ ท่เี ป็นผเู้ ชย่ี วชาญโดยเฉพาะ Make สามารถครีเอทการแต่งหน้าได้หลากหลายมากข้ึน โทนสีใช้งานม.ิ ย. 61 ตง้ั แตเ่ วลา 15.00–19.00 น. เปน็ ตน้ ไป Up ระดับประเทศเพื่อให้นางงามของเราดสู วย มีความมน่ั ใจ งา่ ย เขา้ ไดก้ บั ทกุ สผี วิ มาพรอ้ มบรชั ออน 2 เฉดสผี สมมกุ ประกาย บุคลิกภาพโดดเด่นท่ีสุดไม่แพ้ชาติใดในโลก ซึ่งการประกวด ทองชว่ ยใหผ้ วิ โกลว์ฉ่ำ� วาว จบครบใน 1 เดียว การประกวดนางงามบนเวที Miss Universe Thailand ในทุกๆ นางงามระดับโลกในปัจจุบันไม่มีรูปแบบท่ีตายตัวเหมือนสมัย เพอ่ื ใหเ้ หลา่ นางงามผเู้ ขา้ ประกวดสวยโดดเดน่ สงา่ งาม บนเวทีปี เคร่ืองสำ� อาง BSC Cosmetology ใสใ่ จบรรจง รังสรรค์ การ ก่อน จะเห็นได้จากปัจจุบันมีการเปิดกว้างมากข้ึนท้ังในเรื่อง การประกวดไดอ้ ยา่ งมั่นใจ วา่ เป็น The Best BSC Make Upแต่งหน้าเหล่าผู้เข้าประกวดนางงามให้มีความสวยและเพียบพร้อม ของบุคลิกภาพ สผี ิว สว่ นสงู และรูปร่าง นางงามระดบั โลกจะ ใหมล่ า่ สดุ ทค่ี ณุ ภาพสดุ ยอดการการนั ตจี ากผใู้ ชง้ านจรงิ และเหลา่ด้วยบุคลิกภาพ เพิ่มความม่ันใจบนเวทีการประกวดมาอย่างยาวนาน มาจากหลายเชอื้ ชาติ ทั้งคนเอเชีย ยุโรป อเมรกิ าใต้ รวมทง้ั บรรดาช่างแต่งหนา้ ระดบั ประเทศ ความงามที่ BSC Cosmeto-และความพิเศษของปีนี้ BSC น�ำเสนอ Make Up ซึ่งถือเป็นผู้ นางงามผิวสี logy ไดร้ งั สรรคข์ ้ึนมาเพ่ือการประกวด MUT ปี 2018 น้เี ครื่องเชีย่ วชาญทางดา้ นเครือ่ งสำ� อางมาตลอดมากกวา่ 20 ปี ท่นี �ำเอาแนว ดังนั้น เร่ืองการแต่งหน้าทาง BSC Cosmetology มี สำ� อาง BSC Cosmetology ในคอลเลคช่นั ใหมน่ ้มี คี วามพิเศษความคิดการผสมผสานการใช้สีสัน ท่ีสดชัด โดดเด่นไม่ซ้�ำแบบใคร การปรับเปล่ียนพัฒนาไปตามยุคสมัยกระแสระดับนานาชาติ เพราะ “BSC White, Black & Gold” รายไดส้ ว่ นหนง่ึ จะสมทบท่ีมมี ากกว่า 100 เฉดสี มากขนึ้ จะไมม่ กี ารแตง่ หนา้ เปน็ บลอ็ กโทนเดยี วเหมอื นแตก่ อ่ น ทุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือเป็นการบริหาร ที่ ตาตอ้ งคดั เบา้ สเี ขม้ ปากตอ้ งแดง ทีมงานช่างแต่งหนา้ ของ จดั การทรพั ยากรนำ�้ ระดับชุมชน ในขณะนี้เป็นกระแสฮิตมาแรงของการแต่งหน้าของเหล่าดารา เราเป็นช่างมืออาชีพท่ีมีการพัฒนาฝีมือเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เคร่อื งส�ำอาง BSC Cosmetology ยังคงพัฒนาสนิ คา้ และนางงาม นางแบบ เซเลบรติ ้ี และชา่ งแตง่ หนา้ ในระดบั โลกเลอื กสรร ตดิ ตามเทรนดก์ ระแสแฟชนั่ การแตง่ หนา้ ทวั่ โลก เพอ่ื ใหน้ ำ� สมยั หานวตั กรรมใหม่ๆ ตลอดเวลา เพอื่ ใหส้ ินคา้ และผลิตภัณฑ์ต่างๆการใช้ Make Up คุณภาพดสี สี ดชัด ทจ่ี ะเหน็ ถึงความสดใส และ และรังสรรค์ความงามบนใบหน้าของนางงามให้เหมาะกับ เป็นทย่ี อมรบั ในมาตรฐานระดับสากล ท้ังในส่วนของคณุ ภาพรวมสสี นั ทฉี่ ดู ฉาดรอ้ นแรง หรอื แมก้ ระทงั่ สโี ทนหวานทลี่ ะลายใจ ใหเ้ ลอื ก บุคคลิกของแต่ละบุคคลตามคอนเซ็ปต์การแต่งหน้าในแต่ละ ไปจนถงึ การบรกิ ารลกู คา้ และจดุ ขายทม่ี คี รอบคลมุ ทว่ั ประเทศ ให้ได้เหมาะสมตามแต่สถานการณ์ หรือ Season ต่างๆ ไม่เพียงแต่ ปี และในปีนี้แบรนดม์ คี วามพิเศษมาก เปน็ ท่ี 1 ในใจของผบู้ รโิ ภค เพราะในปจั จบุ นั ตลาดแฟชนั่ เครอ่ื งการใชส้ สี ันเทา่ นัน้ Foundation กเ็ ป็นสง่ิ ส�ำคญั ทีจ่ ะช่วยใหผ้ ิวสาวๆ คุณบษุ บง กล่าวเพม่ิ เติมวา่ โดยเราเสรมิ ความแขง็ แกร่ง ส�ำอาง มีการแข่งขันที่สูง การพัฒนาและการหานวัตกรรมใหม่ๆดูเรียบเนียน สีผิวดูสวยงาม ดูสม�่ำเสมอ ปรับโทนสีผิวให้ดูกระจ่าง ของแบรนด์ BSC Cosmetology ด้วยการดึงพรีเซ็นเตอร์ จึงเป็นส่ิงท่ีส�ำคัญอีกปัจจัยหนึ่งด้วยเช่นกันที่ BSC Cosmeto-ใสไดน้ านตลอดท้งั วนั ท่ีมีกระแสมาแรงที่สุดของปีมาร่วมงานกับเรา เพื่อเป็นสิ่ง logy ตระหนกั ถงึ เพอ่ื ใหล้ กู คา้ รสู้ กึ ภมู ใิ จทไี่ ดใ้ ชส้ นิ คา้ ไทยคณุ ภาพ ยืนยันให้ลูกค้าได้มีความมั่นใจว่าแบรนด์เราเป็นแบรนด์ที่ได้ ระดับโลก  สงิ่ สำ� คญั ทใ่ี นการประกวดครง้ั นที้ เ่ี หลา่ นางงามจะตอ้ งมกี ารลงแปง้ รับการยอมรับทั้งในเรื่องพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัยที่เหมาะกับสภาพผิว เพื่อจะยิ่งช่วยให้ผิวหน้าดูสวยข้ึนบนเวทีการประกวดด้วยแป้ง BSC ท่ีมีการันตียอดขายสูงท่ีสุดอันดับ 1 ของแบรนดด์ ว้ ย เปน็ ทย่ี อมรบั ในคณุ ภาพ เพราะเปน็ แปง้ ท่ี ดารา นางแบบคนในวงการบนั เทงิ ใชอ่ ย่างแพร่หลาย จึงถือเป็นสนิ ค้ายอดฮิตตดิ ลมบนมาโดยตลอด ซงึ่ 3 สิ่งน้จี ะชว่ ยรงั สรรคใ์ นเหลา่ ผปู้ ระกวดนางงาม บนเวที Miss Universe Thailand ใน ปนี ้ีมคี วามสวย สง่า เพ่มิ เสนห่ ์ ในทกุ มุม มอง บนเวทีให้โดดเด่นมากย่ิงขึ้น และ พร้อมที่จะไปสู้บนเวทีนางงามระดับโลก อยา่ งภาคภูมใิ จ คุณบษุ บง มง่ิ ขวญั ยนื ผอู้ ำ� นวยการ ฝ่ายเครื่องส�ำอางและน�้ำหอม บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) กลา่ ววา่ บรษิ ทั ไอ.ซ.ี ซ.ี อนิ เตอร์ เนชัน่ แนล จำ� กัด (มหาชน) ยงั คงเปน็ ผู้

26 วันศุกร์ท่ี 15 – วนั พฤหัสบดที ี่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ.2561‘เวทชี วี ติ ’Miss Tiffany’s Universe 2018 ธีมมสิ ทฟิ ฟานี่ยนู ิเวิร์สปีน้ี คือ “เวทชี วี ิต” มคี วามร้อนแรง กว่าจะเปน็ นางงามทิฟฟาน่ี ผู้ครอง เขม้ ขน้ ทกุ ขน้ั ตอนการกรมู (grooming) นางงาม สสู่ ายตาผชู้ มทว่ั ประเทศ ผา่ นการเกบ็ ตวั นางงามมงกฎุ Miss Tiffany’s Universe 2018 เปดิ ตวั 30 สาวงาม ผผู้ ่านการคัดเลือกรอบแรกกันไป ในแบบเรยี ลลิตี้โชว์ ปีนี้เปน็ Miss Tiffany’s The Reality Show Season2 มที ง้ั สิ้น 4 ตอน เร่มิเรียบร้อย จากผูส้ นใจเขา้ สมคั รร่วม 100 คน เร่มิ การออดชิ นั่ สาวทรานส์เจนเดอร์ท้งั 30 คน ผ้มู ี ต้นเดอื นสิงหาคม แน่นอนว่ายอดข่นุ แมส่ ดุ ปงั ท้งั สอง ไดแ้ ก่ ปอย-ตรีชฎา เพชรรตั น์ และ ซนิ ด-ี้คุณสมบัติตรงใจกรรมการ พร้อมเดินทางเข้าสู่กระบวนการปั้นนางงาม (grooming) ภายใต้การ สริ ินยา บชิ อพ จาก Season1 ยงั คงมาสรา้ งสสี นั ถ่ายทอดความเปะ๊ ปังอลังการแบบไมห่ วงวชิ าคัดสรรอย่างอย่างเข้มข้น ท่ามกลางสายตาผูช้ มท้งั ประเทศในแบบเรยี ลลติ โ้ี ชว์ ผูท้ ี่เหมาะสมทสี่ ดุ กนั ตอ่ พร้อมคณะกรรมการทเี่ ลื่องลอื เปน็ ทย่ี อมรบั ในด้านความเนย้ี บของจริง ไม่ใชค่ อื ไมผ่ ่าน ไม่มีเท่าน้ันที่จะได้ครองมงกุฎ และเป็นตัวแทนสาวไทยเข้าประกวดในรอบอินเตอร์เนชั่นแนล (Miss อ่อนขอ้ ใหค้ วามไม่พร้อมอย่างแนน่ อน ไดแ้ ก่ ตอื -สมบัษร ถริ ะสาโรช, ม้า-อรนภา กฤษฎี, กมลInternational Queen) ต่อไป ปีนี้กองประกวดขยายช่วงอายุได้ถึง 27 ปี เพราะสาวทรานส์ของ ฉตั รเสน, และเจา้ ของมงกฎุ นางสาวไทยปี 2543 สาวผ้มู ากความสามารถ บ๋มุ -ปนดั ดา วงศผ์ ดู้ ีไทยพฒั นาพร้อมทุกด้าน ทง้ั ศกั ยภาพ การศกึ ษา ความสามารถพิเศษ บุคลิกภาพ และความมงุ่ ม่ันใฝ่ฝนั (passion) ส�ำหรับการประกวดรอบตดั สินจะมีขึน้ ในวันที่ 31 ส.ค.61 ณ โรงละครทฟิ ฟาน่ี โชว์ พัทยา ต้งั แต่ เวลา 21.00 น. ซ่ึงสาวงามเพียงหนึ่งเดียวท่ีจะได้ครอบครองมงกุฎและรางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้น นางอลิสา พนั ธุศักดิ์ คณุ ผลนิ ประธานคณะกรรมการจัดการประกวดมสิ ทฟิ ฟานี่ ยูนิเวิร์ส กว่าล้านบาท พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดบนเวทีระดับโลก “มิสอินเตอร์กล่าวว่า กองประกวดหวังเปิดโอกาส และความทัดเทียมให้มากข้ึน เพราะการประกวด Miss เนชน่ั แนล ควีน 2019” ทา่ นสามารถชมการถา่ ยทอดสดการประกวด “มสิ ทฟิ ฟาน่ี ยนู เิ วริ ์ส 2018”Tiffany’s Universe นไ้ี ดร้ บั การยอมรบั วา่ เปน็ แพลตฟอรม์ ใหแ้ กท่ รานสเ์ จนเดอรก์ า้ วสคู่ วามสำ� เรจ็ ใน ผา่ นทางชอ่ ง GMM25, LIVE Streaming ทาง www.gmm25.com, Application GMM25 และอกี ระดบั ” และ “การประกวดของเรา มผี เู้ ชย่ี วชาญดา้ นตา่ งๆ เขา้ มามสี ว่ นในขนั้ ตอนการคดั สรร เมอ่ื Live Facebook ใน GMM25 Facebook Fanpageผ้เู ข้าประกวดไดผ้ ่านเข้ารอบแรกกเ็ สมอื นเป็นสว่ นหนง่ึ ของครอบครัวของเรา ทีเ่ ราจะเนน้ ใสใ่ จเป็นพิเศษในกระบวนการ กรมู มง่ิ เสรมิ สร้างใหส้ าวทรานส์เจนเดอร์ทง้ั 30 คนน้เี ปน็ ผทู้ ่มี คี ุณสมบตั ิเป็น สำ� หรบั ทา่ นทตี่ อ้ งการเขา้ มาสมั ผสั บรรยากาศ และรว่ มเปน็ สว่ นหนงึ่ ของวนั ตดั สนิ สามารถสำ� รองนางงามอยา่ งแทจ้ รงิ สามารถนำ� ความรจู้ ากชว่ งการเกบ็ ตวั ไปตอ่ ยอดในดา้ นตา่ งๆ และผทู้ เ่ี หมาะสม ท่ีนง่ั ได้แลว้ วันนท้ี ี่ โรงละครทฟิ ฟานี่ โชว์ พัทยา และ Thai Ticket Major ทกุ สาขา บตั รราคา 3,500ทสี่ ุดจะได้เปน็ ผู้ครองมงกฎุ จากเวที Miss Tiffany’s Universe อยา่ งสมศกั ด์ศิ รี และ 2,500 บาท แถมบตั รชมทิฟฟานีโ่ ชว์ สอบถามเพิม่ เติมโทร. 0-3842-1700-5 หรือ http:// www.misstiffanyuniverse.com/ 

Buzz 275

28 วนั ศกุ ร์ท่ี 15 – วันพฤหสั บดีที่ 21 มถิ นุ ายน พ.ศ.2561PROMOTION 89 UPPER Eatery & Bar ปลากระพง เลิศรส โรงแรมเอเชยี กรงุ เทพ รงั สรรเมนขู นมหวานอรอ่ ยแบบฟนิ เวอร์ ทานเพลนิ จนหยดุ ไมไ่ ด้ กบั โปร 89 UPPER Eatery & Bar (เอทตี้ ไน์ อพั เพอร์ อีทเทอร่ี แอน์ บาร์) รา้ นแฮงเอาท์ท่ามกลางโมชนั่ พเิ ศษ “ทารต์ เงาะ” ดว้ ยครมี บาวาเรยี นหอม บรรยากาศแบบโมเดิร์นลอฟท์ ใจกลางศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ ไลฟ์สไตล์มอลล์ยอดฮิตของคนละมนุ ลน้ิ ผสมผสานกบั เนอ้ื เงาะสดๆ หวานฉำ�่ เยน็ อุดรธานี เสิร์ฟเมนูท่ีเป็นการผสมผสานระหว่างไทยและอิตาเลี่ยนคิวซีนได้อย่างลงตัว จนกลายชนื่ ใจเขา้ กันได้อยา่ งลงตวั โทร. 0-2217-0808 เป็นแหล่งไดน่ิงยอดฮติ ของคนทัง้ ในอุดรธานแี ละนกั ทอ่ งเทีย่ วทป่ี กั หมุดวา่ ต้องมาล้มิ ลอง โรงแรม โนโวเทล กรงุ เทพ สยามสแควร์ เปดิ หนยุ่ -ธนกร วรี ชาตยิ านกุ ลู กรรมการผจู้ ดั การใหญ่ บรษิ ทั อดุ รพลาซา่ จำ� กดัแมตสำ� คญั บนจอยกั ษบ์ รเิ วณเทอเรซหนา้ โรงแรม ผู้บริหารศูนย์การค้า ยูดีทาวน์ อุดรธานี บอกว่า ในช่วงเทศกาลสำ� คัญอย่างให้ร่วมสนุกและด่ืมด�่ำกับรรยากาศท่ามกลาง ไทยแลนด์ ชอ้ ปป้งิ แอนด์ ไดน่ิง พาราไดซ์ แอท อุดรธานี 2018 (Thailandแฟนๆ ฟุตบอลตัวยง โดยมีเมนูต่างๆ คอยให้ Shopping & Dining Paradise @ Udon Thani 2018 ) ซงึ่ จะจัดข้ึนวันที่ 6บรกิ าร ไมว่ า่ จะเปน็ ไสก้ รอกทเี่ สริ ฟ์ คกู่ บั มนั ฝรง่ั บด, ก.ค.-31 ส.ค.61ศูนย์การค้ายดู ี ทาวน์ และรา้ น 89 UPPER Eatery & Bar ได้ฮอทดอก, พาย และ นาโชส์ โทร. 0-2209-8888 สนบั สนนุ กจิ กรรมของการทอ่ งเทยี่ วแหง่ ประเทศไทย (ททท.) ดว้ ยการเตรยี มเมนู พิเศษไว้คอยต้อนรับนักเดนิ ทางที่จะมาท่องเทยี่ วในชว่ งเวลาดงั กล่าว โดยรงั สรรคเ์ มนพู เิ ศษ เพอ่ื สรา้ งความประทบั ใจแกแ่ ขกผมู้ าเยอื น จาก “ปลากะพงเกลด็ ทอง” ทถี่ กู เพาะเลยี้ งขน้ึ เปน็ แหง่ แรกในอำ� เภอบา้ นดงุ จงั หวดั อดุ รธานี โดยเกษตรกรไดพ้ ฒั นาพน้ื ทที่ ำ� นา เกลือสนิ เธาวใ์ หเ้ ป็นบอ่ เล้ยี งปลากะพง ด้วยแรธ่ าตอุ ันอุดมสมบรู ณ์จงึ ท�ำใหเ้ กลด็ เป็นสที อง และ รสชาติดี ถือเปน็ วัตถดุ บิ ท้องถ่ินระดบั พรเี มยี ม จยุ้ -ธนกร แซ่องึ้ ผอู้ ำ� นวยด้านอาหารและเคร่อื งด่ืมของรา้ น 89 UPPER Eatery & Bar ผู้ มีดีกรี Sommelier มือรางวัลระดับประเทศ และมีประสบการณ์ในโรงแรม ชอื่ ดงั มาแลว้ มากมาย เลา่ วา่ ปจั จบุ นั ปลากะพงเกลด็ ทองกำ� ลงั เปน็ ทนี่ ยิ มอยา่ ง มาก ท้ังในเร่อื งของการเพาะเล้ยี ง เพราะไดร้ าคาทส่ี งู กว่าปลากะพงท่วั ไป โดย มรี าคาเฉลี่ยตอ่ กโิ ลกรมั ละประมาณ 200 บาท ซงึ่ ปลาหนง่ึ ตัวจะมนี �ำ้ หนกั 4-5 กโิ ลกรมั และในเรือ่ งของการน�ำมาทำ� เปน็ เมนูต่างๆ เพื่อรบั ประทาน เน่ืองจาก ปลาดงั กลา่ วถกู เลยี้ งในบอ่ นำ�้ กรอ่ ยทม่ี สี ว่ นผสมของเกลอื สนิ เธาว์ จงึ มปี รมิ าณ ของแรธ่ าตโุ พแทสเซียม และแม็กนีเซียมสงู ท�ำใหป้ ลามีเกล็ดเป็นสีทอง เนือ้ สขี าวแนน่ ให้รสชาติหวาน และยังอดุ มไปดว้ ยสารอาหารมากมายไมว่ ่าจะเป็น ดเี อชเอ โอเมก้า 3 ทจี่ ะชว่ ยบำ� รุงสมอง บ�ำรุงสายตา ท�ำให้ผิวพรรณผอ่ งใส และยงั สามารถช่วยลดความเสี่ยงการ เปน็ โรคหวั ใจไดอ้ ีกดว้ ย หอ้ งอาหารเมดินี่ โรงแรมเดอะ คอนทเิ นน้ ท์ ‘Yuu Restaurant’ปิง้ ย่างสไตล์ญ่ีปนุ่กรงุ เทพ เอาใจคนรักการฟ์ ิลดแ์ ละพิซซ่า จัดโปร ใครชอบอาหารปิ้งย่าง พลาดไม่ได้! เพราะตลอดเดือนมิถุนายนนี้ ฟู้ดลอฟท์ สาขาห้างโมช่ันพิเศษร่วมฉลองครบรอบ 40 ปี การ์ฟิลด์ สยาม แอท็ สยาม ดไี ซน์ โฮเตล็ เซน็ ทรลั ชิดลม ชวนมาอร่อยกบั เมนูปิ้งย่างแบบญ่ีปนุ่ จาก รา้ น Yuu Restaurant (ยู เรสเตอกับ Garfield’s Pizza Special เต็มอ่มิ กบั บุฟเฟต์ กรุงเทพฯ ชวนผู้หลงไหลในเสียง รองท)์ ทพี่ รอ้ มมาเสรฟิ์ ให้ทุกคนไดอ้ รอ่ ยพงุ กางไปตามๆ กนันานาชาติ ดว้ ยอาหารหลากหลาย และอม่ิ ไมจ่ ำ� กดั เพลงโอเปร่าอิ่มอร่อยกับดินเนอร์กับพิซซ่าหน้าต่างๆ โทร. 0-2686-7000 หรือ สไตล์ California Coast Inter- พบกับเมนสู ตรีทฟ้ดู ป้งิ ย่างแบบญปี่ นุ่ ไม่วา่ จะเปน็ เนือ้ ย่าง และหมยู ่างเสยี บไม้ ท่ที างร้าน[email protected] national Buffet, Live Cooking คัดสรรวตั ถุดิบชนั้ เลศิ ไมว่ า่ จะเปน็ เน้ือนำ� เข้าจากประเทศญ่ีปุน่ พร้อมดว้ ยซอสสูตรพเิ ศษของ Station และ Seafood แบบฟูล ทางรา้ น ทพี่ ถิ พี ถิ นั การปรงุ ทุกขนั้ ตอนจนไดร้ สชาติท่ีเป็นเอกลกั ษณแ์ ละอร่อยไมเ่ หมือนใคร เอาใจคนรัก บุฟเฟ่ต์ คอร์สท่ี เอ็กเซ็กคูทีฟเชฟมนต์เทพอาหารญปี่ ุ่น คิทสเึ นะ ชาบู กมลศิลป์ และทีมงาน โทร. 08- นอกจากนสี้ ำ� หรบั สาวกคนชอบรบั ประทานเนอื้ พลาดไมไ่ ด!้ กบั เมนขู า้ วหนา้ เนอื้ จอมพลงั อกียากินิคุ ซูชิ โมริ ดิเซิร์ท 7989-2525 หรือ อีเมล์ [email protected] หนงึ่ เมนเู ด็ดของทางร้านทค่ี ัดสรรเน้อื ชั้นดี นมุ่ หอมอร่อย พรอ้ มราดด้วยนำ�้ ซอสสูตรพเิ ศษ โรยบุฟเฟ่ต์ สาขาศูนย์การค้า siamatsiam.com หนา้ ด้วยตน้ หอมซอยและสาหรา่ ยแผน่ เขา้ กันเป็นทส่ี ดุ นอกจากนีย้ งั สามารถเลือกรับประทานธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ คทู่ ็อปปงิ้ แสนอรอ่ ย อยา่ ง ไข่ออนเซน็ ฟัวกรา หรือไข่ปลาแซลมอนก็ได้ ทงั้ ยังมใี ห้เลอื กอรอ่ ยรวบรวมทุกเมนูอาหารญ่ีปุ่น กันมากถงึ 3 ขนาด คอื S, M และ XXXL แต่ส�ำหรบั ใครไม่รบั ประทานเนื้อ ทางร้านกม็ ขี ้าวหน้าพร้อมเสิร์ฟในที่เดียว กว่า หมใู หเ้ ลือกอร่อยด้วยเชน่ กนั200 เมนู โทร. 09-9119-9914 หรือ www.facebook. อรอ่ ยกบั เมนปู ง้ิ ยา่ ง จากรา้ น Yuu Restaurant (ยู เรสเตอรองท)์ ทฟี่ ดู้ ลอฟท์ หา้ งเซน็ ทรลัcom/thanyapark ชดิ ลม ไดต้ ้ังแตว่ นั นี–้ 30 ม.ิ ย.61 ทฟี่ ู้ดลอฟท์ ช้นั 7 เซ็นทรลั ชดิ ลม โทร.0-2793-7070 หรอื www.facebook.com/centralfoodloft\ 

See also  [Update] ต้องทำหน้าที่รับโทรศัพท์ จะพูดภาษาอังกฤษอย่างไร ? | messi แปล ว่า - Nangdep.vn

อาหาร 29 ฉลอง 3 ปี ไดนงิ่ โซน ขนทัพเมนูใหม่เอาใจนักชิม ปลากะพงเกล็ดทองสามารถน�ำมารังสรรค์เป็นเมนูได้หลาก ศนู ย์การคา้ ดิ เอม็ โพเรยี ม และ ดิ เอม็ ควอเทยี ร์ รว่ มกับ ธนาคารกรุงเทพหลาย อาทิ สเต็กปลากะพงเกล็ดทองกับซอสไวน์ขาว ที่ จ�ำกัด (มหาชน) ฉลองครบรอบ 3 ปโี ซนไดนง่ิ ในงาน “Emporium and Em-ต้องการเน้นรสสัมผัสของเน้ือปลากะพงเกล็ดทองโดยเฉพาะ quartier 3rd Anniversary Dining Celebration” ร่วมกับร้านอาหารช้นั น�ำ น�ำจึงจะไม่ใช้เครื่องปรุงรสมากนัก ท�ำซอสไวน์ขาว โดยน�ำไวน์ เสนอเมนใู หม่เอาใจนกั ชมิ พร้อมจดั โปรโมชนั่ รบัขาวฝรั่งเศสมาเค่ียวรวมกบั หน่อไม้ฝรง่ั ปรงุ รสดว้ ยเกลอื พริกไทย พาสลี่ และน�ำไปบดรวมกันให้เป็นสีเขียวอ่อน ตักเสิร์ฟ สุธาวดี ศิริธนชยั รองกรรมการผูจ้ ัดการ ศูนย์การค้า ดิ เอม็ โพเรีย่ ม และ ดิคู่กับสเต็กปลากะพงเกล็ดทองและผักเคียงต่างๆ ซ่ึงเมนูนี้จะ เอม็ ควอเทียร์ กล่าววา่ ตลอดระยะเวลา 3 ปี ท่ที างศูนยก์ ารคา้ ดิ เอม็ โพเรีย่ มให้รสชาติความหวานมันของเน้ือปลาและความหอมจากซอส และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ได้เปิดโซนไดน่ิงมา เราสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้ไวนข์ าว แนะนำ� ใหร้ บั ประทานคกู่ บั ไวนข์ าว ชารด์ อนเนย์ เพราะ แก่นักกินเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมร้านอาหารนานาชาติไว้กว่า 200 ร้านบ่มจากราชินีองุ่นเขียว จึงให้ความโดดเด่นในเรื่องของกล่ิน ใว้ในศนู ยก์ ารคา้ หรอื จะเปน็ ด้านทศั นยี ภาพกับวิวพาโนรามา 360 องศาของร้านท้ังกลิ่นหอมของวานิลลา เนย และ มะพร้าว เหมาะกับการ อาหารในโซน ฮีลกิ ซ์รบั ประทานคู่กบั อาหารทะเลทม่ี เี นือ้ สขี าว ในโอกาสครบรอบ 3 ปีน้ี ศนู ย์การคา้ ดิ เอม็ โพเรยี่ ม และ ดิ เอม็ ควอเทียร์ ได้ เมนู สเตก็ ปลากะพงเกลด็ ทองกบั ซอสเอก็ ซโ์ อ ความเดด็ รว่ มกบั รา้ นอาหารชน้ั นำ� ในการรงั สรรคเ์ มนใู หมส่ ำ� หรบั โอกาสเฉลมิ ฉลองพเิ ศษเพอื่อยู่ที่ความเผ็ดร้อนของซอสเอ็กซ์โอสูตรพิเศษที่ทางร้านคิดค้น งานนโ้ี ดยเฉพาะ อาทิ La Monita Mexican Urban Cantina กบั เมนู Shrimpข้ึนมาเอง ด้วยการผสมรวมเคร่ืองเทศและวัตถุดิบน�ำเข้าจาก Cocktail คอ็ กเทลกงุ้ รสจดั จา้ นแบบเมก็ ซกิ นั ทผ่ี สานความสดของกงุ้ ทะเล มะนาวประเทศจีนชัน้ เยีย่ ม อย่าง ยนู นานแฮม หอยเชลล์แหง้ และ และอะโวคาโดปรงุ รสด้วยซอสสตู รพเิ ศษของร้าน เสริ ์ฟพร้อมตอร์ติย่า ชิพสท์ ่เี ข้าอีกมากมาย น�ำมาคลุกรวมกับเนื้อปลากะพงเกล็ดทอง ที่ห่ัน กันใหร้ สชาตที่กลมกลอ่ ม, Shio กับเมนู The “Real” spaghetti carbonaraเป็นช้ินขนาดพอดีค�ำ ผ่านการย่างบนเตาถ่านจนเหลืองกรอบ สปาเกตตค้ี าโบนาราอิตาเลียนแท้ ใชเ้ ปกอรโิ นชสี และไขแ่ ดงในส่วนผสมของซอสโดยเมนนู จี้ ะใหร้ สชาตทิ ค่ี รบรสทงั้ ความหวานจากเนอื้ ปลา ความ โดยไมใ่ สค่ รีม เพื่อใหไ้ ด้สมั ผสั รสชาติอิตาเล่ียนทีแ่ ทจ้ ริงเผ็ดร้อนจากซอสเอ็กซ์โอ ยิ่งรบั ประทานคู่กับผักสดออร์แกนคิจะช่วยเสรมิ รสชาติ Tenyuu Sho กบั เมนู ลอ็ บสเตอร์ยา่ งซอสเมนไตโกะ เน้ือแนน่ ๆ น่มุ เด้ง น�ำ มาย่างซอสไข่ปลาคอดจนหอมหวาน นุ่มเด้ง และได้รสชาติของซอส สูตรพิเศษ ปดิ ทา้ ยดว้ ยเมนู ปลากะพงเกลด็ ทองทอดนำ�้ ปลา เมนยู อด ของทางร้าน พเิ ศษเฉพาะสาขา ดิ เอ็มควอเทียร์ เท่าน้ัน, SAVA All Day Din-ฮิตที่ไม่ธรรมดา เพราะทางร้านจะเสิร์ฟเฉพาะเน้ือปลาเพื่อให้ ing กับเมนู ซี่โครงแกะออสเตรเลียย่างซอสค่ัวกล้ิง โดยน�ำเอาซ่ีโครงแกะรบั ประทานไดง้ ่าย โดยจะนำ� ปลาท้ังตวั มาแล่เป็นชนิ้ ขนาดพอดี ออสเตรเลีย ย่างเสิร์ฟกับซอสคั่วกล้ิงพริกแกงใต้อันเป็นเอกลักษณ์ในการผสมค�ำ นำ� ไปลา้ งด้วยน�้ำเกลือ เพือ่ ใหเ้ นือ้ ปลาเหนียวนุ่ม ลดกล่ิน ผสานระหวา่ งวตั ถดุ บิ พนื้ บา้ นและเนอ้ื สตั วช์ นั้ ดใี หเ้ ปน็ เมนฟู วิ ชนั่ ไดอ้ ยา่ งลงตวั รว่ มคาว เพ่มิ รสเคม็ จากน้ันนำ� เนื้อปลาไปคลกุ ด้วยแป้งสาลี และ ลิ้มลองเมนูใหมไ่ ด้ต้งั แตว่ ันน้ี-20 ก.ค.61น�ำลงไปทอดในน�้ำมันท่ีต้ังไฟแรง จะได้เน้ือปลาสีเหลืองทองกรอบนอกน่มุ ใน น�ำมาพักใหส้ ะเดด็ น�ำ้ มัน รว่ มอ่มิ อร่อยกบั แคมเปญ “Emporium and Emquartier 3rd Anniversary รบั ประทานคกู่ บั นำ�้ ย�ำมะม่วงสตู รพเิ ศษจากทางรา้ น Dining Celebration” ไดต้ ง้ั แต่วนั น-ี้ 20 ก.ค. 61 โทร. 0-2269-1000 #2100  สำ� หรบั ใครทอ่ี ยากลองลม้ิ ชมิ รสเนอ้ื ปลากะพงเกลด็ ทองสามารถแวะมาไดท้ ร่ี ้าน 89 UPPER ศูนยก์ ารคา้ ยดู ี ทาวน์จงั หวัดอุดรธานี สอบถาม โทร. 0-4293-2999 หรอื www.goudtown.com Facebook: UDTOWN Instagram :UDTOWN และ Line Official : @UDTOWN 

30 วันศุกรท์ ่ี 15 – วนั พฤหสั บดีที่ 21 มถิ ุนายน พ.ศ.2561‘อักษร ระยอง เดอะ เวลลิต้ี คอลเลคช่นั ’ คอนเซ็ปตโ์ ฮเตล็ แห่งแรก บรษิ ทั ไมดา้ แอสเซท็ จำ� กดั (มหาชน) จบั มอื กบั เวลลติ ้ี บรษิ ทั บรหิ ารจดั การธรุ กจิ ดา้ นการบรกิ าร ชีวติ แบบบูรณาการและบริการเข้าไว้ดว้ ยกนั Wellity เปน็ บริษัทดำ� เนนิ ธรุ กิจดา้ นการบรหิ ารจดั การช้ันน�ำในสิงคโปร์ ท่ีน�ำเสนอโครงการสุขภาพท่ีเหนือกว่าและเป็นนวัตกรรมใหม่ส�ำหรับโรงแรมและ ธุรกจิ ดา้ นบริการทแี่ ตกตา่ งจากบรษิ ัทอ่ืนๆ ดว้ ยการนำ� เสนอประสบการณ์เกย่ี วกับการดแู ลสขุ ภาพที่รีสอร์ท จดั งานแถลงข่าวเปิดตัวบริษัทรว่ มทุน “MW WELLNESS MANAGEMENT (เอ็มดบั เบ้ิล เหนือกวา่ ตามแนวคดิ และการออกแบบของ Wellity มาผสมผสานกบั นวตั กรรมใหม่สำ� หรบั โรงแรมยู เวลเนส แมเนจเมนท์) ระหวา่ งไมด้า และ เวลลติ ้ี” น�ำเทรนดเ์ ปดิ ตวั โรงแรมคอนเซ็ปต์โฮเตล็ แหง่ และรสี อรท์ Wellity จึงไดร้ บั ความไวว้ างใจเป็นทีป่ รึกษาและบรหิ ารจัดการธุรกจิ โรงแรมและรีสอร์ทแรก “อกั ษร ระยอง เดอะ เวลลิต้ี คอลเลคชั่น” รีสอรท์ แนวใหมแ่ หง่ แรกและแห่งเดียวในระยอง ชน้ั นำ� หลายแห่งในหลายประเทศ โดยเฉพาะ ภาคเอเชียตะวนั ออกเฉียงใต้ ถอื เป็นการประสบความทนี่ ำ� ศลิ ปะและวฒั นธรรมกบั การมสี ขุ ภาพดแี บบองคร์ วมมาผสมผสานกบั สงิ่ อำ� นวยความสะดวกได้ ส�ำเร็จในระดบั ที่น่าพอใจหลังจากเปดิ ดำ� เนินธรุ กจิ ในระยะเวลาไม่ถงึ ปีอยา่ งลงตวั ด้วยมาตรฐานการบรกิ ารเหนอื ระดับอย่างมีเอกลกั ษณ์ “จากประสบการณก์ ว่า 26 ปี ทคี่ ร�ำ่ หวอดอย่ใู นธุรกิจการบริการ และอกี กวา่ 13 ปี ในวงการ วิสูตร เอ้ียวศิวิกูล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธรุ กจิ ทางการแพทยแ์ บบครบ วงจรทง้ั การดแู ลสขุ ภาพ ผมมองเหน็ โอกาสใหมๆ่ ทางการตลาด ไมด้า แอสเซ็ท จ�ำกัด (มหาชน) และผู้ร่วมก่อต้ัง MW WELLNESS ของธุรกิจสุขภาพและบรกิ าร การรว่ มทนุ กอ่ ตั้งบริษทั MW WELLNESS MANAGEMENT ใน MANAGEMENT เปิดเผยว่า การเปิดโลกทัศน์และมองหาส่ิงใหม่ๆ มาใช้ คร้งั น้ี ถือเปน็ อกี กา้ วทส่ี ำ� คัญตอ่ การขยายธุรกจิ ของท้ัง Wellity และ MIDA ผมเชือ่ ม่นั ว่านค่ี อื ในการพัฒนาธุรกิจและปรับปรุงแบรนด์เป็นส่ิงท่ีท�ำอยู่เสมอ การที่ MIDA ทางเลอื กใหมข่ องนกั ลงทนุ ทตี่ อ้ งการสรา้ งธรุ กจิ ดา้ นบรกิ ารแบบบรู ณาการ และ อกั ษร ระยอง รว่ มทนุ กับ Wellity ครง้ั น้ี จึงเปน็ อีกก้าวส�ำคัญของบริษทั ฯ และเปน็ การสรา้ ง เดอะ เวลลิต้ี คอลเลคช่ัน คือ ปรากฏการณ์ใหม่ของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศ โอกาสในการนำ� เสนอบรกิ ารรปู แบบใหมท่ แ่ี ตกตา่ งจากกลมุ่ โรงแรมนานาชาติ ไทย ทีน่ ำ� นวัตกรรมใหมๆ่ ในอุตสาหกรรมด้านการดแู ลสขุ ภาพมาผสมผสานเข้ากับส่ิงอ�ำนวย อื่น ใช้งบประมาณกวา่ 20 ล้านบาท ร่วมทุนกับ Wellity จัดต้ัง MW WELL- ความสะดวกอย่างครบครนั ดว้ ยมาตรฐานการบริการเหนือระดับ ท่ี อักษรระยอง เดอะ เวลลติ ้ี NESS MANAGEMENT และใช้งบลงทนุ สงู กว่าพันลา้ นในการสรา้ งโรงแรม คอลเลคชนั่ แขกของเราจะไดส้ มั ผสั กบั คอนเซป็ ตโ์ ฮเตล็ แหง่ แรกและประสบการณท์ ไ่ี มเ่ หมอื นอกั ษรระยอง เดอะเวลลิตี้ คอลเลคชนั่ เปน็ โรงแรมแรกท่ีบริหารงานโดย MW WELLNESS MAN- ใครตลอดการเข้าพัก”AGEMENT ซง่ึ คาดว่าจะมกี ารใชง้ บลงทนุ ในโครงการนเี้ พม่ิ อกี ประมาณ 35 ลา้ นบาท สำ� หรบั อุปกรณ์เพ่ือสุขภาพและองค์ประกอบทสี่ ำ� คัญในสว่ น Elements ต่างๆ โดยเฉพาะ สว่ น นายวินเซนต์ ตนั ประธานเจา้ หนา้ ทีฝ่ า่ ยปฏิบัติการ บรษิ ัท เวลลิต้ี จำ� กัดแผนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบเชิงรุก โดยเน้นจุดแข็งท่ีไม่เหมือน กล่าวว่า ผมยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในทีมผู้ก่อต้ัง MW WELLNESSใครคือ เราน�ำองค์ประกอบของสุขภาพแบบองค์รวมมาผสมผสานกับการให้บริการในทุกๆ ด้าน MANAGEMENT ด้วยนโยบายและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการน�ำของโรงแรมตามมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเปน็ ตวั สถานท่ี ห้องพกั ศูนย์ สุขภาพ โปรแกรมการบำ� บดั เสนอบริการแบบเหนือระดับอย่างมีเอกลักษณ์ อีกท้ังยังด�ำเนินธุรกิจด้วยรวมไปถงึ เร่ืองอาหารและเคร่ืองดื่ม โดยผใู้ ชบ้ รกิ ารโรงแรมของเราจะได้สมั ผสั กับความรู้สกึ สะดวก ความสัมพนั ธ์ฉันท์มติ ร ทัง้ ตอ่ สง่ิ แวดลอ้ ม ชุมชนและตอ่ ลูกคา้ รสี อร์ทแหง่สบายแบบมสี ุขภาพดีไดพ้ ร้อมๆ กัน” แรกของเราภายใตก้ ารบริหารของ MW WELLNESS MANAGEMENT จึง นายแอนโธนี จดู้ ตัน ประธานเจา้ หนา้ ที่บรหิ าร และผู้ร่วมก่อตั้ง MW WELLNESS MANAGE- ถูกดีไซน์ข้ึนอย่างพิถีพิถัน เพ่ือน�ำเสนอประสบการณ์และวิถีแห่งการสร้างMENT และประธานเจ้าหน้าที่บรหิ ารเวลลิต้ี เปดิ เผยวา่ Wellity ก่อตัง้ ข้ึนใน พ.ศ. 2560 ทสี่ ิงคโปร์ “สขุ ภาพทด่ี ี” และ”ความเป็นอยทู่ ด่ี ี” ทกุ องคป์ ระกอบ เปน็ การพักผ่อนเพ่อืดว้ ยวสิ ยั ทศั นแ์ ละความปรารถนาอยา่ งแรงกลา้ ทอ่ี ยากจะสรา้ งสขุ ภาพดแี บบองคร์ วมทเ่ี ปน็ ศนู ยก์ ลาง สขุ ภาพเพื่อคุณภาพชวี ิตท่ยี ืนยาวแก่ผูม้ าพกั “อกั ษร ระยอง เดอะ เวลลติ ้ี คอลเลคชน่ั ” คือ ไลฟ์ของแนวคิดและการออกแบบ ในการพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจบริการด้วยการผสมผสานวิถี สไตล์รีสอร์ทท่ีตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคนี้อย่างแท้จริง และเป็นความภาคภูมิใจและ ความปล้มื ปีติแรกของเรา  สปาเซน็ วารี โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์และ บางกอก คอนเวนชัน เซน็ เตอร์ เซ็นทรลั เวลิ ด์ ผอ่ นคลายความตงึ เครยี ด กบั แพก็ เกจสปาทรตี เมนท์ “ชิโรดารา” ศาสตร์แห่ง การบำ� บดั แบบดง้ั เดมิ ตาม บเี อชเอม็ เอ สง่ แคมเปญออนไลน์ “Mid-Year Sale” ผา่ นชอ่ งทาง แบบแผนอายุรเวทของ เวบ็ ไซต์ ลดสงู สุดถงึ 40% จากโรงแรม รีสอร์ต และวลิ ลา่ กว่า 17 โรงแรมใบหยก สกาย จดั โปรโมชั่นยอดฮติ ฟร!ี บริการรถรบั -สง่ อินเดีย โทร. 0-2100- แหง่ ภายใต้ 3 แบรนด์ในเครอื ได้แก่ ครอสท,ู ครอสทูไวบ์ และ อเวย์จากสนามบินสุวรรณภูมิหรือดอนเมืองถึงโรงแรมใบหยกสกาย เพียง 1234 หรือ [email protected] จองไดว้ นั นี้-24 ม.ิ ย.61 และเขา้ พักไดจ้ นถงึ 30 พ.ย.61 รายละเอยี ดคุณจองผ่าน www.baiyokehotel.com และเขา้ พักตัง้ แต่ 3 คืนข้นึ ไป chr.co.th เพ่มิ เตมิ www.X2lobby.com/th/mid-year-sale

‘เช็คอิน’ท่องเท่ยี ววถิ ไี ทยอสี านแบบด้ังเดมิ 31 ทีพ่ ิพธิ ภณั ฑช์ มุ ชนมีชีวติ ทำ� ใหค้ ณุ ภาพชวี ติ ของคนในชมุ ชนดีย่งิ ข้นึ และยงั สร้างรายได้ เขา้ สชู่ มุ ชนไดอ้ กี ดว้ ย นอกจากน้ี ยงั มเี ปดิ พน้ื ทใ่ี หเ้ ดก็ ๆ มาชว่ ย ต้อนรับ “ปีท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” วันนี้ขอแนะน�ำ พพิ ธิ ภณั ฑช์ มุ ชนมชี วี ติ เรอื นไมอ้ สี านเกา่ แก่ อายกุ วา่ 60 ปี กนั วาดภาพระบายสตี ามจนิ ตนาการ เพอื่ ชว่ ยกนั เผยแพรช่ มุ ชนแหลง่ ทอ่ งเทย่ี วแหง่ ใหม่ ในจงั หวดั ท่ี 77 ของประเทศไทย เพอ่ื เปน็ อกี ทน่ี บั วนั จะหายไปตามกาลเวลา เราเล็งเหน็ คณุ ค่าและตอ้ งการ ใหเ้ ปน็ ทร่ี จู้ กั มากยงิ่ ขนึ้ โดยผลงานภาพวาดตา่ งๆ จะนำ� มาแขวนหนึ่งตัวเลือกในการแวะมาเช็คอิน พร้อมซึมซับวิถีชาวบ้านสมัยก่อน อนรุ ักษใ์ หล้ ูกหลานอสี านไดค้ น้ คว้า ลักษณะโดยทว่ั ไปของบ้าน ประดับตกแต่งให้นักท่องเที่ยวได้แวะมาชื่นชม รวมไปถึงการที่เรียบง่ายแบบมีสไตล์ น่ันก็คือ พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จังหวัด อีสานจะมีระเบียงกว้างไว้ส�ำหรับท�ำกิจกรรมส่วนรวม เม่ือเปิด เปดิ เวทใี หศ้ ลิ ปนิ นกั ออกแบบ และนกั ศกึ ษาจาก มหาวทิ ยาลยับงึ กาฬ (Life Community Museum Bueng Kan) ณ หมบู่ า้ นขเ้ี หลก็ ประตเู ขา้ ไปขา้ งในบา้ น จะมหี อ้ งโถงกลางใหญ่ แบง่ เปน็ หอ้ งปกี ต่างๆ ได้มาแลกเปล่ียนผลงาน เป็นวิทยากรแนะนำ� การสร้างใหญ่ ต. หนองพนั ทา อ. โซ่พสิ ยั จ. บึงกาฬ หมู่บ้านเล็กๆ ของชมุ ชน ซา้ ยและปกี ขวา ทพ่ี ิพิธภัณฑ์นไ้ี ดร้ บั การปรับปรงุ โดยน�ำดีไซน์ท่ี มูลค่าเพ่ิมด้วยดีไซน์จากอาชีพของชุมชน เน้นบริการวิชาการที่เงียบสงบ โดยบ้านเรือนไทยหลังน้ีเป็นบ้านของครอบครัว ขาบ- อิงธรรมชาตเิ ข้ามาใช้ แต่ละห้องประดับประดาด้วยภาพขาวดำ� แก่สงั คม เพอื่ ร่วมมอื กันพฒั นาชุมชนแบบยงั่ ยืนสทุ ธพิ งษ์ สรุ ยิ ะ มาหลายเจเนอเรชน่ั จนลา่ สดุ เมอื่ ลกู ๆ หลานๆ แยกยา้ ย ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของไปอยู่กรุงเทพฯ จึงตัดสินใจน�ำบ้านเรือนไทยอีสานหลังนี้มาปรับปรุง พระองคท์ า่ นทม่ี ีต่อประชาชนชาวอีสานและชาวไทยทง้ั ปวง ตลาดชมุ ชนพอเพยี ง ตงั้ อยใู่ นสวนยางพาราฝง่ั ตรงขา้ มกบัใหเ้ ปน็ พพิ ิธภณั ฑช์ มุ ชนมีชวี ติ มุ่งหมายให้เยาวชนและเด็กๆ รุ่นใหม่ พพิ ิธภัณฑ์ ประดับดว้ ยโคมไฟสุ่มไก่ รายล้อมดว้ ยต้นยางพาราไดเ้ รยี นรวู้ ถิ ีชีวติ ที่เรียบง่ายของครอบครวั ชาวอสี านในสมยั ก่อน ผ่าน ตามมุมห้องจะจัดแสดงและตกแต่งด้วยผ้าซ่ินไหมของ ช่วงเวลาบ่ายคล้อยอากาศก�ำลังดี ลมพัดเย็นสบายจะได้ยินข้าวของเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ เคร่ือง บรรพบรุ ุษทีค่ นอีสานสมยั กอ่ นมกั จะนงุ่ ผา้ ซิ่นไหม น่งุ โสรง่ สวม เสยี งกระดง่ิ ทแี่ ขวนใตต้ น้ ยาง เหมอื นเดนิ อยใู่ นวดั คอยเตอื นสติจกั สาน เครอื่ งครวั เสอ้ื ผา้ ทแี่ ตล่ ะชน้ิ เปน็ ของดง้ั เดมิ ทผี่ า่ นการใชง้ าน ใสเ่ สือ้ สีขาวเข้าวดั กนั ให้ชม อีกฝ่ังของบา้ นทเ่ี ชื่อมตดิ กันกจ็ ะมี จุดเด่นของตลาดคือ ภาพวาดศิลปะบนก�ำแพงสังกะสีผืนยาวจรงิ และถกู เกบ็ รกั ษาเปน็ อยา่ งดี ตามมมุ หอ้ งตกแตง่ ดว้ ยผา้ ซน่ิ ไหมของ ครวั อีสานแบบสมัยกอ่ น ท่ีปจั จบุ นั มกั จะหลงเหลอื อยนู่ อ้ ย ครัว ที่น�ำเสนอเร่ืองราวของวิถีผู้คนในชุมชนอีสาน สร้างสรรค์โดยบรรพบรุ ุษ ตกแต่งจดั วางในสไตล์ร่วมสมยั ถกู ใจวัยรุ่นในยุคโซเชยี ล ท่ีนีเ่ รียกไดว้ ่ามีความสมบรู ณ์เหมือนครวั ที่ใช้จรงิ เม่ือ 60 ปีกอ่ น ศษิ ยเ์ กา่ คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ศลิ ปากร เปน็มเี ดยี ทสี่ นกุ กบั การถา่ ยรปู และเปน็ ผเู้ ชอ่ื มนำ� พาพอ่ แมป่ ยู่ า่ ตายายมา ทุกประการ มขี ้าวของในครวั ท่เี คยใชง้ านจรงิ จัดแสดงให้ดู ส่วน ภาพของเดก็ ๆ ในหลายๆ อริ ยิ าบถ อาทิ เดก็ ๆ ปง้ิ ขา้ วจ,ี่ กระโดดเยยี่ มชม ส�ำหรับท่มี าของการตัง้ ช่ือ “พพิ ิธภณั ฑ์ชมุ ชนมชี ีวิต จังหวัด อีกฟากด้านหลังของห้องครัวได้ปรับเป็นมุมรับแขกโทนสีขาว เล่นนำ้� ในคลอง, เลยี้ งไกช่ น, จบั ปลา, เลี้ยงควาย, ยงิ หนังสตกิ๊บงึ กาฬ” เพราะพพิ ธิ ภณั ฑแ์ หง่ นคี้ ณุ พอ่ ยงั พกั อาศยั อยชู่ นั้ ลา่ ง แตช่ น้ั เขียวและน�้ำตาล ฉากแผ่นไม้สีน�้ำตาลที่ผ่านการใช้งานมานาน นักทอ่ งเทีย่ วที่มาจ่ายตลาดกม็ กั จะมาถ่ายรปู ด้วยทุกครัง้บนไดป้ รับเปน็ พพิ ิธภณั ฑเ์ ปดิ ใหน้ ักทอ่ งเที่ยวและผู้ท่ีสนใจเขา้ ชมฟรี ตดั กบั สเี ขยี วของขา้ วของทต่ี กแตง่ สมยั ใหม่ เปน็ การผสมผสาน ท่ีแตกต่างแต่ลงตัว ในตัวบ้านสมัยก่อน จะมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ทุกๆ วันเสาร์ จะมีตลาดชุมชนพอเพียง จ�ำหน่ายอาหาร สุทธิพงษ์ สุริยะ ผู้ก่อตั้ง พิพิธภัณฑ์ เป็นประจ�ำมชี าวบ้านมารว่ มวงดว้ ย พอจบพธิ กี ็ทานขา้ วดว้ ยกัน และพืชผลทางการเกษตรจากฝีมือชาวบ้าน ท�ำให้ชาวบ้านมีชมุ ชนมชี วี ติ จงั หวดั บงึ กาฬ เลา่ วา่ พพิ ธิ ภณั ฑ์ ตามวถิ ชี ีวติ คนอสี าน รายได้เพิ่มและก็ได้ออกมาพบปะกัน ท�ำให้สนุกสนานท้ังนักชมุ ชนมชี วี ติ จงั หวดั บงึ กาฬ แหง่ นไี้ ดน้ ำ� ศลิ ปะ ท่องเท่ียวและผูค้ นในละแวก ซ่งึ ทางพิพธิ ภัณฑไ์ ดเ้ ชิญชวนให้เข้ามาจัดการอย่างมีระบบ เพื่อให้เข้ากับวิถี “ภาพเหลา่ นไี้ ดถ้ กู รอ้ื ฟน้ื ขนึ้ มาอกี ครง้ั ซง่ึ ลา่ สดุ พวกเราญาติ คนอีสานภาคภูมใิ จในรากเหง้าบา้ นเกดิ โดยหนั มานยิ มสวมใส่เกษตรชุมชน ให้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียว พนี่ ้อง ตระกูลสรุ ิยะ ได้มารว่ มพธิ บี ายศรี ซงึ่ ท�ำจากใบตองและ ผ้าซิ่นไหมโบราณของตระกูล หรอื โสรง่ และใสเ่ ส้อื สขี าว ธมีแบบย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้คนมา ตกแต่งด้วยดอกดาวเรืองและดอกพุดตูมสีขาวซ่ึงเป็นดอกไม้ เขา้ วดั เข้าวา ซึง่ อาหารและขนมทีน่ ำ� มาจำ� หนา่ ยจะเป็นอาหารเจอกนั และมรี ายไดเ้ กอ้ื กลู กนั มกี ารเปดิ ตลาด ที่คนอีสานน�ำไปไว้พระ และกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของ อีสานท้องถิ่น เน้นพืชผักจากธรรมชาติเป็นหลัก ในบริเวณเพื่อจ�ำหน่ายสินค้าเกษตรของชุมชน จุดเด่น พิพิธภัณฑ์ ลูกหลานได้มาขอพรจากผู้ใหญ่ เป็นบรรยากาศท่ี ตลาดยังมีกิจกรรมกลางแจ้งของชมุ ชนรว่ มกนัของทน่ี ี่ คอื “ศลิ ปะ” เรานำ� ระบบงานออกแบบรว่ มสมยั เขา้ มาผสมผสาน หวนร�ำลึกถึงอดีตและมีคุณค่าต่อจิตใจ ทุกคนรู้สึกประทับใจให้ดูสวยงามและมีอัตลักษณ์ของชุมชน ท�ำให้เกิดชุมชนเกื้อกูล ยง่ิ นกั ” ขาบ-สทุ ธิพงษ์ กล่าว ลานศิลปะ พนื้ ทีต่ อ่ เนอ่ื งกับตลาดชมุ ชนพอเพียง ยาวตดิบอกเล่าเร่ืองวิถีความเป็นอยู่ดั้งเดิมให้คนอยู่ใกล้ชิดและอบอุ่นกัน ริมทุ่งนาทางโค้ง เน้นอัตลักษณ์สร้างสรรค์เพื่อความแข็งแรงโดยมีแนวทางเกษตรเป็นตัวเช่ือมท�ำให้เกิดความยั่งยืน มีการเปิด Green Activity ลานอเนกประสงค์ตดิ กบั พพิ ิธภัณฑ์ ท่ีมงุ่ และยั่งยืนของชุมชนที่สะท้อนออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ ได้ตลาดเพื่อจ�ำหน่ายสินค้าเกษตรของชุมชน ภายในมีพื้นที่โดยรอบ เนน้ กจิ กรรมเพอื่ สนบั สนนุ ชมุ ชน การมสี ว่ นรว่ มและสรา้ งอาชพี ปรบั เปน็ ลานแสดงผลงานศลิ ปะรว่ มสมยั นำ� จกั รยานเกา่ ทไ่ี มไ่ ด้บรเิ วณประมาณ 3 ไร่ ซงึ่ มบี ทบาทและหนา้ ทแี่ ตกตา่ งกนั ออกไป ดงั น้ี สร้างรายได้ ในเชิงบูรณาการแบบยั่งยืน เป็นการเปิดพื้นที่ให้ ใชแ้ ล้วมาทาสมี ว่ ง สปี ระจ�ำจงั หวัด, สเี ขียว สีประจำ� พพิ ิธภัณฑ์ ชุมชนในท้องถ่ินน�ำอาชีพเสริม เช่น งานจักสาน งานผ้าทอ ประดบั ธงแขวนทด่ี ดั แปลงจากผา้ ขาวมา้ ตดิ บนไมไ้ ผแ่ บบในวดั งานหตั ถกรรม มาวางจำ� หนา่ ยใหน้ กั ทอ่ งเทย่ี วและผมู้ าเยย่ี มชม อีสานที่คนุ้ ตากนั เวลามีงานบญุ และปลกู ไม้ดอกให้คนมาเท่ยี ว ชม ทกุ เยน็ จะเหน็ พระอาทติ ย์ตกดนิ สวยงามมาก เด็กๆ ชอบ มาปั่นจักรยานกันในยามเช้าก็จะมีพระออกเดินบิณฑบาตผ่าน มาบริเวณลานศิลปะในช่วงจังหวะแสงพระอาทิตย์ก�ำลังขึ้น เดน่ สวยเป็นสสี ม้ โผลจ่ ากทวิ ตน้ ไมใ้ นละแวก และจะมีกจิ กรรม กับศิลปินรวมทั้งคนในชุมชนในช่วงหน้าหนาวหรือตอนเย็น เทศกาลปง้ิ ขา้ วจ่ีและดพู ระอาทิตย์ตกดนิ รมิ ทงุ่ นา วดั โพธ์ศิ รมี งคล วดั เล็กๆ อยตู่ ิดทุ่งนาทแี่ มข่ องผมเคยไป ถอื ศีลเป็นประจำ� ห่างจากพิพธิ ภัณฑเ์ พยี ง 20 เมตร มพี ระจำ� พรรษาอยเู่ พยี ง 5 รปู เทา่ นนั้ ภายในมศี าลาอเนกประสงคไ์ วท้ ำ� กิจของสงฆ์ และกุฏิร้าง ที่ได้ให้บูรณะซ่อมแซมเพื่อเผยแพร่ พทุ ธหตั ถศลิ ปอ์ สี าน ใหน้ กั ทอ่ งเทย่ี วมาชมศลิ ปะทเ่ี กย่ี วขอ้ งกบั การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ของผูค้ นอสี านท่มี เี อกลักษณ์เฉพาะ ปัจจุบันทางพิพธิ ภัณฑไ์ ด้เดินหน้าจดั ท�ำโครงการ “วาดบา้ น แปลงเมือง” วาดภาพเขียนสีตามบ้านเรือนในตรอกซอกซอย ของหมู่บ้าน ประมาณ 50 หลังคาเรือน โดยได้ร่วมกับนัก ศึกษา และคณาจารย์ในหลักสูตร จิตรกรรมเพื่อสังคมคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง เพ่ือให้เป็นหมู่บ้านอีสานต้นแบบภาพ วาดศิลปะ เพื่อการทอ่ งเท่ียวชมุ ชนอยา่ งยั่งยืน นอกจากนี้ ยัง มีโครงการท่องเที่ยว 1 วันในอ�ำเภอโซ่พิสัย ซึ่งเป็นสถานที่ รายล้อมดว้ ยธรรมะและธรรมชาตมิ ากมาย เนน้ คอนเซป็ ตก์ าร ออกคน้ หาความสขุ ทางใจในรปู แบบ ธรรมะคอื ธรรมชาติ ซงึ่ ใน แตล่ ะตำ� บลกจ็ ะมแี หลง่ ทอ่ งเทย่ี วธรรมชาตแิ ละวดั ปา่ มากมาย อยแู่ ล้ว หน่ึงในนน้ั คอื วดั ปา่ ดานวิเวก หลวงปทู่ ุย สายหลวง ปู่ม่ัน ภูริทัตโต ซ่ึงอยู่ห่างจากพิพิธภัณฑ์เพียง 29 กิโลเมตร เพือ่ ส่งเสริมการทอ่ งเท่ียวเชงิ วฒั นธรรม และวิถชี วี ติ ชุมชน 

32 วนั ศุกรท์ ่ี 15 – วนั พฤหัสบดที ่ี 21 มถิ ุนายน พ.ศ.2561วงเวยี นสงั คมศ.คณุ หญงิ สุชาดา กีระนนั ทน์ ประธานคณะท�ำงานรา้ นภูฟ้า เชิญชวนแฟนคลับร้านภูฟ้าท้ังรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ ชม ช้อปสินค้าภูฟ้าหลากหลายคอลเลคช่ันที่ขนกันมาให้เลือกสรรแบบถล่มทลายพร้อมส่วนลดสูงสุด 80% ในงานมหกรรม “ภูฟ้าเดย”์ 2561 ระหวา่ งวนั ท่ี 14–17 ม.ิ ย. 2561 เวลา 10.00–22.00 น. ณ แฟช่ัน ฮอลล์ ชน้ั 1 ศนู ยก์ ารค้าสยามพารากอนรายไดเ้ หนอื รายจา่ ยจดั สรรกลบั ไปชว่ ยพฒั นาชาวบา้ นตลอดจนเดก็ และเยาวชนในถน่ิ ทรุ กนั ดารชาติชาย พยุหนาวีชัย ได้รับเลือกเปน็ นายกสมาคม สมัยที่ 2 ติดตอ่ กัน ของสมาคมนสิ ติ เกา่ เอม็ บเี อ คณะพาณชิ ยศาสตร์และการบญั ชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิ ยาลัยรบั รักษโ์ ลก ลดพลาสติกตำ� แหน่งต่อเนื่องปบุ๊ ผดุ งานใหญ่ทนั ใจ กับโครงการ “DRIVE AWARD 2018 &JUMC STAR2018” วนั ที่ 27 มิ.ย. 61 เวลา 18.00–21.00 น. กลมุ่ เซน็ ทรลั รว่ มกบั กรงุ เทพมหานคร โครงการสงิ่ แวดลอ้ ม ศ.กติ ตคิ ณุ ดร.สทุ ธพิ นั ธ์ จริ าธวิ ฒั น์ กรรมการบรหิ าร บรษิ ทัหอประชมุ ใหญ่ จุฬาลงกรณม์ หาวิทยาลยั แห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Pro- กลุ่มเซ็นทรัล จ�ำกัด เปิดเผยถึงรายละเอียดของโครงการ gramme: UNEP) รวมถงึ ภาคเี ครอื ขา่ ยในไทยและระดบั สากล CHANGE! ว่า กลุ่มเซ็นทรัลให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนรับเต้ง-พชิ ยั จิราธิวัฒน์ เนรมติ ลาน ลานเซ็นทรลั คอรด์ ทง้ั ภาครฐั และเอกชนดา้ นสงิ่ แวดลอ้ ม จดั กจิ กรรมเนอื่ งในวนั ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด 70 กว่าปีได้จดชน้ั 1 และ ลานอีเดนชัน้ 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวลิ ด์ ให้เปน็ สิง่ แวดล้อมโลก 5 มถิ ุนายน ในงานสปั ดาหส์ ง่ิ แวดล้อมโลก ทะเบยี นมลู นธิ เิ พอื่ สง่ิ แวดลอ้ ม ตง้ั แตป่ ี 2545มกี ารลงนามบนั ทกึ“งานตลาดชุมชนเซ็นทรลั ปีที่ 7” มาพรอ้ ม 8 โซนสินค้าสุด 2018 ภายใตแ้ นวคดิ Beat Plastic Pollution “รกั ษโ์ ลก ลด ความรว่ มมอื ยกเลกิ การใชพ้ ลาสตกิ หมุ้ ฝาขวดนำ้� เมอื่ ตน้ ปนี ้ี และชคิ วันนี-้ 17 มิ.ย. 61 พลาสตกิ ” พรอ้ มคำ� ขวญั ลดใชพ้ ลาสตกิ ทวี่ า่ “ถา้ ใชซ้ ำ�้ ไมไ่ ด้ ก็ ลงนามบนั ทกึ ความรว่ มมอื สนบั สนนุ การขบั เคลอื่ น โครงการความ รมดิ า รสั เซลล์ มณีเสถียร ผูอ้ ำ� นวย ควรเลิกใช้” (If you can’t reuse it, refuse it) ดว้ ยเป้าหมาย ร่วมมอื ระหวา่ งภาครัฐ ภาคธรุ กจิ และภาคประชาสังคม เพ่อื การการฝ่ายบูติคสตรี บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์ ปรบั เปลย่ี นพฤตกิ รรม ภายใต้ Concept CHANGE! : Change จัดการปัญหาขยะ และพลาสติกอย่างย่ังยืน ในงานสัปดาห์วันเนชัน่ แนล จำ� กัด (มหาชน) น�ำขบวนสนิ ค้า your behavior, Change your mind สิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ดว้ ย นายพชิ ยั จริ าธวิ ฒั น์ กรรมการบรหิ าร บรษิ ทั กลมุ่ เซน็ ทรลั ส่วนนโยบายการลดปริมาณพลาสติกในปีน้ี ด้วยแนวคิดของ และผลิตภณั ฑใ์ นฝา่ ย ท้ังเสอ้ื ผ้าสตรี บรุ ุษ จ�ำกัด เปิดเผยถึงนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของกลุ่มเซ็นทรัลว่า งานสัปดาห์สิ่งแวดลอ้ มโลก 2018 คือ Beat Plastic Pollu- เครื่องหนัง กระเป๋าเดินทาง จิวเวลร่ี และ กลมุ่ เซน็ ทรลั ใหค้ วามสำ� คญั กบั การมสี ว่ นรบั ผดิ ชอบตอ่ สงั คมและ tion เน้นรณรงค์ลดการใช้พลาสติก โดยเฉพาะพลาสติกชนิด เคร่อื งหอม มาร่วมรายการลดราคา ในงาน สง่ิ แวดลอ้ มอยา่ งยง่ั ยนื มาตลอด 70 กวา่ ปที ดี่ ำ� เนนิ ธรุ กจิ มกี ารคดั ใช้คร้งั เดยี วแล้วท้ิง (single use plastic) เช่น หลอดพลาสติก, สหกรปุ๊ แฟร์ ครง้ั ที่ 22 up to 70% วนั ท่ี แยกขยะ การบ�ำบัดน�้ำที่ใช้แล้วน�ำกลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม ถุงพลาสติก และขวดน้�ำ ซึ่งพบว่าท่ัวโลกมีการใช้ถุงพลาสติก27 ม.ิ ย.–1 ก.ค. 61 การกอ่ สรา้ งอาคารทนี่ ำ� เอาเศษวสั ดเุ หลอื ทง้ิ มาบดอดั ใชง้ าน การ 500,000 ลา้ นใบตอ่ ปี โดยคนไทยใชถ้ ุงพลาตกิ 8 ใบต่อวัน ขณะ THE FACE SHOP แนะนำ� จัดระบบบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างเหมาะสม รวมถึงการ ทชี่ าวยโุ รปใชเ้ พยี ง 5 ใบตอ่ เดอื น แตล่ ะปมี ปี รมิ าณขยะพลาสตกิMULTI SWING CUSHION SPF รณรงค์เชิญชวนประชาชนปลูกต้นไม้เพื่อคืนพ้ืนที่สีเขียวให้แก่ พบเปน็ ขยะอยใู่ นทะเลมากถงึ 13 ลา้ นตนั ซง่ึ ประเทศไทยทงิ้ ขยะ50+ PA+++ คอนเซ็ปต์ : คูชชั่น ประเทศไทยดว้ ยเป้าหมาย 100,000 ตน้ ภายในปนี ี้สว่ นนโยบาย ลงทะเลสูงเป็นอันดบั 6 ของโลก ท�ำใหส้ ตั ว์น�ำ้ ตายมากถึงปลี ะ 1แบบ 3-in-1 ดว้ ย คชู ชัน่ สูตร Anti- ด้านการลดปริมาณพลาสติกนั้น มีเป้าหมายที่จะสร้างความ ลา้ นตัว กลุม่ เซ็นทรลั จงึ มเี ป้าหมายในการสรา้ งความตระหนกั รู้Darkeningคอนซีลเลอร์เน้ือบาล์ม ตระหนักรู้ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ภายใต้ Concept ให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ภายใต้แนวคิด CHANGE! :ลิป และ แก้ม เน้อื บาลม์ เพื่อการแตง่ หนา้ ท่รี วดเรว็ ภายใน CHANGE! : Change your behavior, Change your mind Change your behavior, Change your mind ดว้ ยการเรม่ิ ตน้ตลับเดียว โดยเร่มิ ตน้ จากบคุ ลากรภายในองคก์ ร ผ่าน campaign no bag จากบุคลากรภายในองค์กรขยายส่สู ังคมส่วนรวม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น ห ้ า ง เ ซ็ น ท รั ล ส่วนกลุ่มธุรกิจโรงแรมในเครือเซ็นทาราน้ัน มีการเปลี่ยน ชิดลม ชวนสายเฮลธ์ตี้ กลมุ่ เซน็ ทรลั ยงั รเิ รม่ิ โครงการนำ� ขวดพลาสตกิ ทใ่ี ชแ้ ลว้ มาเพม่ิ Laundry Bag, Shopping bag และBeach bag จากถุง ไปสุขภาพดี กันในงาน มูลค่า ผ่านเคร่ืองรับซื้อขวดอัตโนมัติ Goes Green Refund พลาสตกิ เปน็ ถงุ ผา้ และถงุ สปนั บอล เปลย่ี นขวดนำ�้ พลาสตกิ เปน็ “Central Health & Machine รบั คปู องนำ� ไปใชเ้ ปน็ สว่ นลดจากรา้ นคา้ ในเครอื เซน็ ทรลั ขวดแกว้ ในหอ้ งพกั แขก ไมใ่ ชถ้ งุ ขยะดำ� ในหอ้ งพกั แขก ลดการใช้ Fitness” งานแฟร์เพื่อ ซึ่งในงานสัปดาห์ส่ิงแวดล้อมโลกปีนี้ได้น�ำเครื่องนี้ มาจัดแสดง หลอดพลาสติกจะเปลี่ยนเป็นหลอดกระดาษแทนติดตั้งที่กด คนรกั สุขภาพงาน “วันน้ี และใหท้ ดลองใชท้ ่ีบูธ “เซน็ ทรัลทำ� ” แชมพูและสบู่ในรสี อรท์ แทนขวดพลาสติก  -25 มิ.ย. 61 ดิ อเี วนต์ ฮอลล์ ชน้ั 3 หา้ งเซน็ ทรลั โอจีเอก็ ซ์ (OGX®) เปิดตัวผลติ ภัณฑด์ แู ลเส้นผม คอลเลคชนั่ ใหม่ ชดิ ลม โอจีเอ็กซ์ (OGX®) ผลิตภณั ฑ์ดแู ลเสน้ ผมช้ันน�ำจากอเมริกา ชน่ั ใหมน่ ้ี ประกอบไปดว้ ยแชมพู ครมี นวดผม และนำ้� มนั บำ� รงุ ผม เปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมคอลเลคช่ันใหม่ล่าสุด ท่ีประกอบ ไดแ้ ก่ สตู ร รนี วิ วงิ่ +อารแ์ กน ออยล์ ออฟ โมรอ็ กโก, รนี วิ วง่ิ +อารแ์ กน ด้วยแชมพู ครีมนวด และน�้ำมันบำ� รงุ ผม ซึ่งมสี ่วนผสมอนั ทรง ออยล์ ออฟ โมร็อกโก เพเนเทรตติ้ง ออยล์, เฮฟเวนลี่ คณุ คา่ ทคี่ ดั สรรมาพเิ ศษจากหลากหลายแหลง่ อาทิ นำ้� มนั อารแ์ กน ไฮเดรชนั่ +เชอรร์ ี่ บลอสซมั่ , มอยซเ์ จอร์ + วติ ามนิ บี 5, เวทเลซ โคโคนทั วอเตอร์ วติ ามนิ บี 5 ไบโอตนิ และคอลลาเจน ทชี่ ว่ ยตอบ ไฮเดรช่ัน+โคโคนัทวอเทอร์, ต๊ิก แอนด์ ฟูล+ไบโอติน & คอล โจทยค์ วามตอ้ งการทแี่ ตกตา่ งในทกุ สภาพเสน้ ผม คนื ความมชี วี ติ ลาเจน, เอเวอร์ สเตรทเทนนง่ิ +บราซลิ เลยี น เคราตนิ เทอราพี ชวี าและสขุ ภาพผมใหด้ ขี น้ึ รวมถงึ ชว่ ยปลกุ เรา้ ประสาทสมั ผสั ของ โอจเี อก็ ซ์ (OGX) วางจำ� หนา่ ยแลว้ วนั นี้ ณ รา้ นบทู๊ ส์ รา้ นวตั สนั คณุ ผา่ นกล่ินผม ทงั้ กลิ่นผลไมท้ ่ีสดชื่น กล่นิ ดอกไมท้ ่ีหอมหวาน ซเู ปอรม์ าร์เก็ตช้นั น�ำ ลาซาดา้ และช้อปปี้ ตดิ ตามเคลด็ ลบั การ หรือกล่ินหอมอันอบอวลอบอุ่นที่จะซึมซาบเข้าสู่เส้นผมและมี ดแู ลเสน้ ผม ไดท้ ี่ #whathairwants Facebook @ OGX Beauty กล่ินหอมติดทนนานตลอดทั้งวัน Thailand [URL: https://www.face- ผลิตภัณฑ์ในคอลเลคช่ันน้ีเป็นสูตร book.com/OGXBeautyThailand/] กฤษชนก ปทั มสตั ยาสนธิ กรรมการผจู้ ัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง ทป่ี ราศจากสารซลั เฟต จึงไมร่ ะคาย Instagram @ ogx_beauty_thมอลล์ จำ� กดั มอบรางวลั พเิ ศษแกส่ มาชกิ JOY CARD ดว้ ยงานหตั ถศลิ ป์ [URL: https://www.instagram.ทองคำ� บริสุทธิ์ 99.99% (Prima Art) โดยบรษิ ัท พรีม่าโกลด์ อนิ เตอร์ เคือง ทั้งยังปลอดภัยและอ่อนโยน com/ogx_beauty_th/] เนชัน่ แนล จ�ำกดั รุน่ “Luxe Collection” รูปนกกระเรยี น แคมเปญ ต่อหนงั ศรี ษะ“เบดรูม อนิ สไปร์” ณ อินเด็กซ์ ลฟิ ว่ิงมอลลส์ าขาพระราม 2 ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมคอลเลค

สตรี 33‘Jurlique’เสริ ฟ์ ความสวยจากธรรมชาติ จดั ใหญ่แบบรู้ใจสาวๆ ได้คืนความอ่อนเยาวใ์ หผ้ วิ พรรณ เปดิ รา้ น “Jurlique Concept Store” (เจอร์ลีค คอนเซ็ปต์ สโตร์) แหง่ แรก เทรนด์ใหมไ่ ลฟส์ ไตลก์ ารดืม่ในประเทศไทย ท่ีมีผลิตภัณฑ์และบรกิ ารทรที เมนตแ์ บบครบวงจร โดยจัดงานฉลองอยา่ งอบอุ่น ณ Jurlique Concept Store(เจอรล์ ีคคอนเซปต์ สโตร)์ ช้ัน 2 ศนู ย์การคา้ เกษร วิลเลจ เพราะแต่ละคนล้วนมีรสนิยมในการใช้ชีวิตที่หลากหลาย ไมเ่ วน้ แมแ้ ต่การเลอื กเครอื่ งดมื่ หลายตอ่ หลายคนจงึ ตอ้ งการ โศภนา เลวิจนั ทร์ กรรมการบรหิ าร กลุม่ บรษิ ัท แปซิฟิกา เผยว่า “Jurlique(เจอร์ลีค) เปน็ แบรนดผ์ ลติ ภณั ฑส์ กินแคร์ออร์แกนิค สรรหาเครอ่ื งดม่ื เทรนดใ์ หมๆ่ ทใ่ี หร้ สชาตสิ ดชน่ื และตอบรบั กบัชั้นนำ� สญั ชาตอิ อสเตรเลยี ทเ่ี ช่ียวชาญดา้ นการดูแลผิวพรรณจากธรรมชาติกวา่ 30 ปี ซงึ่ ส่วนตัวชน่ื ชอบสกนิ แคร์ท่ีมาจากธรรมชาติ ไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำ� วันทแี่ ทจ้ รงิ และเจอรล์ คี เองก็มีฟารม์ เพาะปลกู แบบ “ไบโอไดนามิก” บนเนินเขาแอดิเลด ประเทศออสเตรเลีย ซ่งึ ดินสำ� หรบั เพาะปลูกนัน้เป็นดินปลอดสารพิษและไม่มีการใช้สารเคมีใดใดเป็นเวลา 3-5 ปีรวมถึงท�ำเลของฟาร์มอยู่ในสภาพอากาศท่ีบริสุทธ์ิที่สุดที่ได้รับการ สลิลาพร กองทองมณีโรจน์ เปิดเผยวา่ ส�ำหรบั แฟช่ันที่การนั ตแี ลว้ จาก องคก์ รอนามยั โลก (WHO) และใชว้ ธิ กี ารเกบ็ เกย่ี วดว้ ยมอื เทา่ นนั้ แลว้ ถงึ นำ� มาสกดั เปน็ สว่ นผสมในผลติ ภณั ฑ์ ซงึ่ สว่ นตวั ยง่ิ ใหญท่ ี่สดุ แหง่ ปีครั้งน้ี ทาง มี อินฟินิตี้ ได้น�ำเครอื่ งดืม่ เพม่ิได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์มานานกว่า 5 ปี เลยม่ันใจเรื่องคุณภาพจึงตัดสินใจน�ำเข้าแบรนด์นี้เพ่ือให้คนไทยได้มีโอกาสใช้สกินแคร์ดูแล พลังความสดช่ืนเทรนด์ใหม่ “ไอซ์เบิร์ก ดริงค์” (Icebergผิวพรรณทีเ่ ปน็ ออร์แกนคิ อย่างแท้จรงิ Drink) มาใหแ้ ขกผมู้ เี กยี รตใิ นงานไดส้ มั ผสั รสชาตคิ วามสดชน่ื กนั อย่างเตม็ ท่ี โดยมีท้งั แบบกระปอ๋ งพรอ้ มดื่ม และเครือ่ งดืม่ จงึ เปิดรา้ น “Jurlique Concept Store” (เจอรล์ คี คอนเซปต์ สโตร์) แห่งแรกในประเทศไทย ทม่ี ผี ลิตภณั ฑแ์ ละบรกิ ารทรที เมนต์ สตู รพิเศษ ทไ่ี ดน้ ำ� ไอซ์เบิร์ก ดรงิ ค์ มาครเี อทรสชาตใิ หม่ จากแบบครบวงจรณ ชนั้ 2 ศูนยก์ ารคา้ เกษรวลิ เลจ บนพ้ืนทก่ี วา่ 170 ตารางเมตรการตกแต่งร้านใช้วัสดจุ ากธรรมชาติ เนน้ โทนสขี าวและ ผลงานการสรา้ งสรรคข์ อง บารเ์ ทนเดอรร์ ะดบั มอื อาชพี พเิ ศษน�้ำตาลอ่อนให้ความรู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลายมุมต่างๆ ในร้านถูกดีไซน์มาเป็นอย่างดีเพื่อเอื้ออ�ำนวยต่อการบริการลูกค้าได้การเข้ามา เพ่อื งานน้ีโดยเฉพาะ ไดแ้ ก่ สตู ร “เอ็กซ์ตรา้ เฟียรส์ ลอมม์”สัมผัสประสบการณ์ความงามในสไตล์เจอร์ลีค ภายใต้คอนเซ็ปต์เพ่ือส่งมอบพลังจากธรรมชาติท่ีช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปล่ังจากภายในสู่ ใหร้ สชาตเิ ขม้ ลมุ่ ลกึ บาดอารมณด์ ว้ ยสว่ นผสมของกาแฟหอมภายนอก ทงั้ นี้ภายในรา้ นยงั มบี ริการหอ้ งทรที เมนต์เตม็ รปู แบบจ�ำนวน 5 หอ้ ง และในสว่ นของพนักงานกผ็ ่านการฝึกอบรมทั้งการบรกิ าร กรนุ่ เหมาะส�ำหรับสุภาพบรุ ุษผมู้ าดมน่ั และสูตร “เอก็ ซต์ รา้และเทคนคิ การท�ำทรที เมนตเ์ ป็นอย่างดี  เฟยี รส์ ลา ฟามม”์ เผยเสนห่ ห์ วานซอ่ นเปรยี้ วดว้ ยสว่ นผสมท่ี ฉำ่� ชน่ื ของผลไมเ้ ขตรอ้ น อาทิ ลน้ิ จ,่ี ทบั ทมิ และมะนาว สำ� หรบัแฟล็กชิพสโตรม์ ือสองระดับพรีเมยี ม สภุ าพสตรี งานน้ีสมเป็นงานแฟชนั่ ท่ีอลังการทส่ี ดุ แห่งปีจรงิ ๆ เพราะอัดแน่นไปด้วยไอเดียสุดสร้างสรรค์ ตั้งแต่แฟชั่นโชว์ ถูกใจคนรักสินค้าแบรนด์เนม เมื่อร้านแบรนด์เนมมือสองช่ือดัง Happiness เพราะหลายคนมักคิดว่าธุรกิจที่จ�ำหน่าย หรือซื้อ สตรีทแบรนด์จากนายแบบ นางแบบ และศิลปนิ นกั แสดงกว่าจากประเทศญปี่ นุ่ Brand Off Tokyo รา้ นรบั ซอ้ื ขาย แลกเปลย่ี น ขายสนิ คา้ แบรนดเ์ นม มกั จะมหี ลายพารท์ ทเี่ ราตอ้ งเปน็ หว่ ง เชน่ 150 คน รวมทั้งเหล่าเซเลบรติ ี้และแฟช่ันนสิ ตา้ ที่มาพร้อมกบัสินค้าแบรนด์เนมมือสองท่ีมีสาขาอยู่ท่ัวประเทศญ่ีปุ่นถึง 50 สาขา ความคมุ้ คา่ ราคา และสภาพของสนิ คา้ ซงึ่ เราเปน็ ตวั กลาง และ ลคุ สวยเฉย่ี วแบบจดั เต็ม สาขาฮ่องกง 8 สาขา ไต้หวนั 4 สาขา และล่าสดุ บรษิ ทั มนั น่ี คาเฟ่ มปี ระสทิ ธภิ าพในการทำ� บทบาทตรงนไ้ี ดด้ ขี องธรุ กจิ ขายสนิ คา้ แบจ�ำกัด ผดู้ �ำเนินธรุ กจิ โรงรับจำ� น�ำมันน่ี คาเฟ่ ปนิ่ คู่ ได้ทำ� การเปดิ รา้ น รนด์เนมมือสอง ที่เปรยี บได้กับการตอบโจทย์สงั คม ท้งั ในเร่อื ง ไดม้ าเปิดทเ่ี มอื งไทย ให้คนไทยไดใ้ ช้สินค้าทดี่ ี มีคณุ ภาพ และBrand Off Tokyo by Money Café แฟล็กชิพสโตรแ์ หง่ แรกใน ของการบรกิ ารทรพั ยากรอยา่ งมคี ณุ คา่ และความสขุ ทส่ี ง่ ตอ่ กนั ราคาสมเหตุสมผลเมอื งไทย บนพ้นื ท่ีกว่า 200 ตารางเมตร รวมสนิ คา้ มากกว่า 300 ไดผ้ า่ นของแบรนดเ์ นม เพราะทรพั ยากรทกุ วนั นม้ี อี ยอู่ ยา่ งจำ� กดัไอเท็ม ครอบคลุมทงั้ กระเป๋า นาฬิกา จวิ เวอรี่ ทีพ่ รอ้ มการันตีในเรือ่ ง การใชส้ นิ คา้ มือสองท�ำให้ลดทรพั ยากร และปริมาณขยะไดเ้ ป็น ทางรา้ นยงั มี Specialist ทมี่ าดูแลท้ังในเร่ืองของคุณภาพของคุณภาพ ราคา และสนิ ค้าทเ่ี ป็นของแท้ 100% อยา่ งดี ทำ� ใหค้ นมองสนิ คา้ แบรนดเ์ นมมอื สองเปน็ สนิ คา้ ทคี่ มุ้ คา่ สินค้า ความเป็นมาตรฐาน มีระบบเทรนนิ่งทั้งภายในและ เพราะตน้ ทุน ความสุข และความพึงพอใจทกุ อยา่ งกจ็ ะถกู แชร์ ภายนอก ทส่ี ำ� คญั Brand Off Tokyo ยงั อยใู่ นสมาคม AACD ชูศักด์ิ ตัง้ เลิศสัมพันธ์ ประธานเจ้าหนา้ ที่บริหาร บรษิ ัท มันน่ี กนั ไป ถงึ ท่ีสดุ แลว้ กจ็ ะดีกับตวั บคุ คล สังคม และโลกต่อไปได้ (The Association Against Counterfeit Product Distribu-คาเฟ่ จำ� กดั เปดิ เผยวา่ หลงั จากที่เปลยี่ นภาพลกั ษณใ์ หมข่ องโรงรบั เราจึงอยากจะให้ Brand Off Tokyo by Money Café เป็น tion) ซ่ึงเป็นสมาคมท่ีต่อต้านและป้องกันสินค้าเลียนแบบจ�ำน�ำ Money Café Pinkoo (มนั นค่ี าเฟ่ ปนิ่ ค่)ู ใหด้ ูทนั สมัยข้ึน โดยท่ี องคก์ รทยี่ ดึ มนั่ ในชดุ ความคดิ ของ Sharing Economy เพอ่ื ใหผ้ ู้ ทำ� ใหล้ กู คา้ ของ Brand Off Tokyo เกดิ ความมนั่ ใจไดท้ ง้ั เรอื่ งผา่ นมา เราเหน็ พฤตกิ รรมลกู คา้ มาโดยตลอด จนเราเรม่ิ เขา้ ใจวา่ อะไร บรโิ ภคใชส้ นิ คา้ ทมี่ คี ณุ ภาพในราคาทถี่ กู ลง และชว่ ยโลกในเรอื่ ง คณุ ภาพ ราคา และสนิ คา้ ทเ่ี ป็นของแท้ 100% คืออุปสรรค ที่ทำ� ให้ลกู ค้าไมค่ อ่ ยกลา้ เขา้ โรงรับจ�ำน�ำ อย่างแรกเลย ของการผลติ ทล่ี ดลงได้คือ ภาพลักษณ์ ทัศนคติ ซึ่งเป็นสิง่ ทเ่ี ราสามารถเเกไ้ ขได้ โดยสร้างเซอร์วสิ ใหมๆ่ และทศั นคตทิ ีด่ ใี หก้ ับลกู ค้า ซ่งึ ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ สำ� หรับ Brand Off Tokyo ถือก�ำเนดิ ขึน้ มานานกว่า 25 ปีผา่ นมา สามารถพสิ จู นใ์ หเ้ หน็ แลว้ วา่ ลกู คา้ เรมิ่ เขา้ ใจโรงรบั จำ� นำ� ในอกี ตดิ 1 ใน 3 ร้านรบั ซอื้ -ขาย แลกเปล่ียนของมือสองทเ่ี กา่ แก่รูปแบบหนง่ึ และกลา้ ทจ่ี ะเขา้ มาหาเรามากข้นึ และมีสาขามากท่ีสุดในประเทศญีป่ ุ่น และเปน็ แบรนดเ์ ดยี วท่มี ี สาขาในตา่ งประเทศ ทัง้ ฮ่องกง และไตห้ วนั ซึง่ ในทกุ ประเทศมี จากนั้นกพ็ ยายามคดิ ตอ่ ยอดธุรกจิ โรงรับจำ� นำ� ของท่ีบา้ น อยากจะ ความมนั่ ใจในสนิ คา้ ของประเทศญปี่ นุ่ โดยเฉพาะอยา่ งยง่ิ สนิ คา้ท�ำให้เกิดพาร์ทของธุรกจิ ของ แบรนด์เนมมอื สองประเภทอืน่ ๆ อย่าง แบรนด์เนมมอื สอง ยิ่งเป็นทน่ี า่ เชอ่ื ถอื ว่าเป็นของแท้ ถูก และเชน่ กระเปา๋ นาฬิกา จวิ เวอร่ี เลยไปตดิ ต่อ Brand Off Tokyo ร้าน คุณภาพดีแนน่ อน ท�ำให้ Brand Off Tokyo สามารถขยายไปซ้ือขาย แลกเปลี่ยนสินค้าแบรนด์เนมมือสองรายใหญ่ของญี่ปุ่นที่มี ยงั ต่างประเทศได้ และเปน็ โอกาสทด่ี ีที่ Brand Off Tokyo จะสาขากวา่ 50 แหง่ ทว่ั ประเทศ ใหม้ าเปดิ ในเมอื งไทย โดยทำ� Proposalเสนอไป ประกอบกับแบล็คกราวน์ที่บ้านเป็นธุรกิจโรงรับจ�ำน�ำ ซ่ึงเก้อื กลู และสนบั สนนุ ซึ่งกันและกนั กบั แนวทางธรุ กิจของเขา ในทสี่ ดุก็ได้มโี อกาสท�ำธรุ กจิ Brand Off Tokyo ท่เี มืองไทย โดยใชช้ ่อื วา่Brand Off Tokyo by Money Café โดยยังคงคอนเซ็ปต์เร่ือง Sharing Economy และ Sharing

34 วันศกุ รท์ ี่ 15 – วันพฤหัสบดที ่ี 21 มิถนุ ายน พ.ศ.2561หมดเวลาสตู รอาหารสำ� เรจ็ รูป การออกก�ำลังกายท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น จึงควรรวมอาหารและ ดร.โรซิโอ ได้แนะน�ำแนวทางการปฏิบัติตัวส�ำหรับผู้บริโภคใน เฮอร์บาไลฟ์ นวิ ทริช่ัน ช้ีความส�ำคญั ของโภชนาการท่ีสมดลุ กจิ กรรมการออกกำ� ลงั กายทช่ี นื่ ชอบเอาไวใ้ นแผนการดา้ นสขุ ภาพ ประเทศไทย เพอื่ จะไดน้ ำ� แนวทางโภชนาการทส่ี มดลุ มาปรบั ใชก้ บัเพื่อสุขภาพที่ดีข้ึนและชีวิตที่มีความสุขมากขึ้น ผลการส�ำรวจชี้ ด้วย เพื่อจูงใจให้สามารถด�ำเนินการตามแผนสุขภาพได้อย่างมี ชีวติ ประจ�ำวนั ไดเ้ อง ดังนี้4 ใน 10 คนของผบู้ รโิ ภคในประเทศไทยสนใจทจ่ี ะไดร้ บั คำ� แนะนำ� ความสุขตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติจากผเู้ ชยี่ วชาญเพอ่ื วางแผนโภชนาการสว่ นบคุ คลทสี่ ามารถชว่ ย เข้าใจความต้องการทางโภชนาการของร่างกายทั้งน้ีข้ึนอยู่กับให้พวกเขาน�ำมาใช้เพื่อสร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีได้ ปัจจุบันความต้องการด้านโภชนาการเฉพาะบุคคลเพ่ิมมากขึ้น เปา้ หมายด้านสุขภาพของแตล่ ะคน เชน่ ต้องการจะเพ่มิ ลด หรืออย่างมปี ระสิทธิภาพ ซ่ึงหมายถึงการออกแบบแผนโภชนาการให้เหมาะสมกับแต่ละ คงน�้ำหนัก ซึ่งมีผลต่อปริมาณแคลอรี่ท่ีร่างกายต้องการ โดยสิ่ง บคุ คล โดยยดึ ตามตามขอ้ มลู สขุ ภาพ เชน่ อาหารทร่ี บั ประทานอยู่ ส�ำคัญคือเราจ�ำเป็นต้องเข้าใจปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายต้องการ ตารางอาหารและแผนการออกก�ำลังกายส�ำเร็จรูปท่ีแชร์กัน เปน็ ประจำ� และลกั ษณะทางกายภาพ ตลอดจนปจั จยั ทางพนั ธกุ รรม และปรับเปล่ียนตามความจ�ำเป็น เช่น หากต้องการลดน�้ำหนักทั่วไปอาจไม่ใช่ค�ำตอบท่ีดีที่สุดส�ำหรับทุกคนที่ต้องการบรรลุ ผลจากแบบสอบถาม Asia Pacific Balanced Nutrition ซงึ่ ดำ� เนนิ ต้องรับประทานอาหารให้มีแคลอร่ีน้อยกว่าปริมาณท่ีร่างกายใช้เป้าหมายด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เน่ืองจากแต่ละคนมี การในปพี .ศ. 2560 โดยมผี ทู้ ำ� แบบสอบถามจำ� นวน 6,000 ราย รวม ในแต่ละวัน หากต้องการรักษาน้�ำหนักต้องได้รับแคลอรี่เท่ากับปัจจัยด้านร่างกาย สุขภาพและความต้องการด้านสุขภาพที่แตก ถงึ ผู้บรโิ ภคในประเทศไทยจ�ำนวน 500 รายพบว่า ราว 4 ใน 10 ปริมาณท่ีใช้ และรับแคลอรี่มากกว่าที่ร่างกายต้องการใช้หากตา่ งกนั ไป จงึ ไมม่ แี ผนโภชนาการรปู แบบใดรปู แบบหนง่ึ ทเ่ี หมาะสม คน (ร้อยละ 37 )ของผตู้ อบแบบสอบถามตอ้ งการคำ� แนะนำ� จาก ต้องการเพิ่มน�้ำหนักแต่อย่างไรก็ดี สัดส่วนแคลอรี่ที่ได้รับจากกับทกุ คน เพราะวา่ ประสิทธภิ าพของแผนการดูแลสุขภาพแตล่ ะ ผเู้ ชี่ยวชาญเกยี่ วกับแผนการโภชนาการส่วนบุคคลท่ีสามารถช่วย อาหารควรมาจากคารโ์ บไฮเดรตรอ้ ยละ 40 โปรตนี รอ้ ยละ 30 และแบบนน้ั ขนึ้ อยกู่ บั ลกั ษณะและปจั จยั ของแตล่ ะบคุ คล เฮอรบ์ าไลฟ์ ดูแลพฤติกรรมในเรื่องของโภชนาการท่ีดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไขมันรอ้ ยละ 30 เพื่อใหแ้ นใ่ จว่าคุณไดร้ บั สารอาหารในสัดส่วนท่ีนวิ ทรชิ น่ั บรษิ ทั ทางดา้ นโภชนาการระดบั โลก แนะนำ� แนวทางการ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าประชาชนสนใจเรื่องโภชนาการส่วนบุคคลมาก เหมาะสมเพอ่ื ให้รา่ งกายท�ำงานไดอ้ ยา่ งดที สี่ ุดรบั ประทานอาหารอยา่ งสมดลุ เพอื่ ตอบสนองความตอ้ งการทเี่ พมิ่ ขึ้น เล็งเห็นความส�ำคัญของการเข้าถึงโภชนาการส่วนบุคคลได้ขนึ้ ของโภชนาการสว่ นบุคคล อย่างง่ายดาย พร้อมทงั้ สง่ เสริมใหป้ ระชาชนมสี ุขภาพท่ดี ีมากขน้ึ เตรียมอาหารม้อื ง่ายๆ เพ่ือป้องกันการรับประทานอาหารจานด่วน อาหารท่ีปรุงแต่ง ดร.โรซิโอ เมดินา รองประธานของ ดร.โรซิโอ เช่ือมั่นว่า การเริ่มต้นพฤติกรรมทางโภชนาการที่ดี มากเกินไป อาหารส�ำเร็จรูป คุณสามารถจัดเตรียมอาหารเพื่อ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านโภชนาการ เปน็ เรอื่ งสำ� คญั สำ� หรบั ผบู้ รโิ ภคในประเทศไทย เพอื่ กา้ วสเู่ สน้ ทาง สขุ ภาพและเปย่ี มดว้ ยโภชนาการไดเ้ อง โดยการทำ� เชน่ น้ี จะทำ� ให้ ของเฮอร์บาไลฟ์ นวิ ทริชนั่ ซึง่ เดินทางมา ท่ีถูกต้องในการด�ำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและชีวิตท่ีเติมเต็ม คุณรู้ส่วนผสมที่แน่นอนที่ใส่ลงในอาหารและช่วยให้คุณรู้ปริมาณ กรงุ เทพฯ เพ่ือร่วมงาน Herbalife Nutri- มากขนึ้ จากผลการสำ� รวจ ยังพบอีกวา่ การสรา้ งพฤติกรรมทาง แคลอรี่ รวมถึงปริมาณสารอาหารไดง้ า่ ยขน้ึ tion Asia Pacific Extravaganza กล่าว โภชนาการเชงิ บวกยงั คงเปน็ สง่ิ ทท่ี า้ ทายสำ� หรบั ผบู้ รโิ ภคสว่ นใหญ่ ทดแทนมื้อหรือสองมื้อด้วยอาหารเสริมบริโภคโปรตีนเชคท่ีมี ว่า ทุกคนมีข้อก�ำหนดด้านโภชนาการท่ี ในประเทศไทย ดว้ ยปจั จยั ตา่ งๆ โดยเฉพาะ ไมม่ เี วลา (รอ้ ยละ 44) โปรตีนสูงแต่แคลลอร่ีต�่ำหน่ึงหรือสองม้ือต่อวันด้วยเพ่ือทดแทน เฉพาะเจาะจงเพ่ือให้ร่างกายของพวกเขา และความไมส่ ะดวกสบาย (รอ้ ยละ 41) ซงึ่ เปน็ ความทา้ ทายอนั ดบั สารอาหาร ท้ังนก้ี ารทดแทนมอ้ื อาหารด้วยโปรตีนเชค ช่วยใหก้ าร ทำ� งานไดด้ ที สี่ ดุ และรกั ษารา่ งกายใหอ้ ยใู่ น ตน้ ๆ ความทา้ ทายเหลา่ นเ้ี ปน็ ผลมาจากไลฟส์ ไตลส์ มยั ใหมท่ เ่ี รง่ รบี ปฏิบัติตามแนวทางโภชนาการท่ีสมดุลท�ำได้ง่ายขึ้น เฮอร์บาไลฟ์สภาวะที่เหมาะสม ดังน้ันจึงจำ� เป็นอย่างย่ิงท่ีต้องค�ำนึงถึงข้อมูล จนไมม่ เี วลาออกกำ� ลงั กายอยา่ งสมำ�่ เสมอ และการทดแทนอาหาร ฟอรม์ ลู า่ วนั นวิ ทรชิ นั่ นลั เชค มกิ ซ์ หนงึ่ หนว่ ยบรโิ ภคมสี ารอาหารสว่ นบคุ คล เชน่ ระดบั กจิ กรรม อตั ราการเปลย่ี นแปลงระดบั กลโู คส ท่ีดีต่อสุขภาพด้วยอาหารท่ีหารับประทานได้สะดวกและง่ายดาย ครบถว้ น ทงั้ วิตามิน เกลอื แร่ และสารอาหารท่ีจำ� เปน็ ถงึ 12ชนิดในหลอดเลอื ดหลงั การบรโิ ภคอาหาร และเปา้ หมายดา้ นโภชนาการ กวา่ แต่คณุ คา่ ทางสารอาหารอาหารตำ่� รวมถึงโปรตีน 9 กรมั และเส้นใยอาหาร ช่วยทดแทนการบรโิ ภคสว่ นบคุ คล (เชน่ การลดนำ�้ หนกั การรกั ษาสมดลุ นำ้� หนกั หรอื เพม่ิ อาหารท่ีให้แคลอร่ีแต่ไม่ดีต่อสุขภาพด้วยสารอาหารท่ีจ�ำเป็นต่อน้ำ� หนกั ) นอกจากนี้ แตล่ ะบคุ คลยงั มคี วามชอบด้านอาหารและ เพ่ือช่วยให้ผู้บริโภคชาวไทยเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ ดร. การท�ำงานของรา่ งกายอย่างเตม็ ประสทิ ธภิ าพ โรซโิ อ แนะน�ำการนำ� หลักปรัชญาโภชนาการทส่ี มดลุ ของเฮอร์บา ตื่นตัวอยู่เสมอ มองหาโอกาสที่จะได้เคล่ือนไหวหรือออก ไลฟ์มาใช้ โดยแบ่งสัดส่วนแคลอรท่ี ่ีบริโภคเข้าไปในแต่ละวันเป็น ก�ำลงั กายในชีวิตประจ�ำวนั เพือ่ ให้กล้ามเนือ้ ได้รับการใชง้ าน เช่น แคลอรจ่ี ากคารโ์ บไฮเดรตรอ้ ยละ 40 โปรตนี รอ้ ยละ 30 และไขมนั หากคุณเป็นคนที่ท�ำงานอยู่ที่โต๊ะตลอดเวลา คุณสามารถบริหาร รอ้ ยละ 30 รว่ มกบั การไดร้ บั สารอาหารรอง คอื วติ ามนิ และเกลอื แร่ ร่างกายด้วยการท�ำท่าสควอท 51 คร้ัง ทุกครั้งท่ีคุณลุกไปเข้า เส้นใยอาหาร และน�้ำเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จ�ำเป็นใน หอ้ งนำ�้ เพอ่ื ใหร้ ะบบไหลเวยี นโลหติ และหวั ใจทำ� งานไดด้ ที ส่ี ดุ ควร การรองรบั กระบวนการหลักต่างๆ ของร่างกาย นอกจากนี้ การน�ำ ออกก�ำลงั กายอยา่ งน้อย 30 นาที อย่างนอ้ ย 3 ครง้ั ตอ่ สัปดาห์ แผนโภชนาการที่สมดุลมาปรับใช้ยังช่วยให้ผู้บริโภคชาวไทย ถ้าคุณไม่ใช่คนท่ีชอบการออกก�ำลังกายหรือเล่นกีฬา สามารถ สามารถบรรลุและรกั ษานำ�้ หนกั ตวั ให้เหมาะสม ช่วยให้สขุ ภาพผิว เปล่ียนเป็นการเต้นร�ำ หรือเดินบนลู่ว่ิงระหว่างรับชมโทรทัศน์ ดขี นึ้ ขอ้ ตอ่ สมองระบบยอ่ ยอาหารและปอ้ งกนั โรคไมต่ ดิ ตอ่ (NCDs) กไ็ ดเ้ ชน่ กัน  ซ่งึ เป็นสาเหตุหลกั ของการเสยี ชวี ติ ของประชากรไทยไดอ้ ีกด้วยสุดยอดเชฟไทยแห่งปี บริษทั โคโลญ เมสเซ่ ภาคพื้นเอเชียแปซฟิ คิ จ�ำกัด เมืองทองธานี รว่ มกับ สมาคมเชฟประเทศไทย จัดการแขง่ ขัน “สุด นายมัทธิอัส คุปเปอร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยอดเชฟไทยแห่งปี ครั้งท่ี 7” หรอื Thailand Ulti- mate Chef Challenge 2018 (TUCC) เพ่ือค้นหา โคโลญ เมสเซ่ ภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิค จ�ำกัด เปิด สุดยอดเชฟทั้งในระดับมืออาชีพและระดับเยาวชน ใน เผยวา่ เรารสู้ ึกยินดีท่ีการแขง่ ขนั Thailand Ultimate มาตรฐานการแข่งขนั ระดบั โลก และถอื เป็นการแขง่ ขัน Chef Challenge เติบโตจนกลายเป็นส่วนส�ำคัญของ ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมี ผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า งาน THAIFEX ทไ่ี ดร้ บั การ กลา่ วขานทงั้ ในประเทศและ 1,000 คนจากกว่า 10 ประเทศ ตลอดการจัดงานทั้ง ต่างประเทศ ว่าเป็นงานการแข่งขันเชฟที่มีมาตรฐานท่ี 5 วัน โดยงานแข่งขันดังกล่าวจะจัดขึ้นภายใน งาน ดีที่สุดแห่งหน่ึงของโลกและเปิดโอกาสให้เชฟได้แสดง แสดงสินค้าอาหารท่ใี หญ่ทส่ี ุดของประเทศ THAIFEX- ทักษะความรู้ ความสามารถในการปรุงอาหารได้อย่าง WORLD OF FOOD ASIA 2018 โดย กรมส่งเสริม เต็มท่ีภายใต้การรับรองการแข่งขันจากสมาคมเชฟโลก การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ โดยปนี มี้ ผี เู้ ขา้ ร่วมสมคั รท้ังหมดกว่า 1,300 รายการ ท้งั หอการคา้ ไทย และ โคโลญ เมสเซ่ ซงึ่ จดั ขนึ้ ณ อมิ แพค็ ระดบั มอื อาชีพ และเยาวชน จากทง้ั หมด 11 ประเทศ และยงั ได้รับเกียรตจิ าก มร. ริค สตเี ฟน่ ผูอ้ ำ� นวยการ

35เปดิ ตัว‘สตรอแมนน’์ เผย‘รากฟันเทียม’สำ� คัญอยา่ งไร นอกจากจะมสี ขุ ภาพจติ ทด่ี ี สขุ ภาพกาย และฟนั ใหส้ ะอาดดว้ ยการแปรงฟนั เพราะ แต่ท้ังสองอย่างก็จะมีข้อเสีย ท่ีนอกจากความร�ำคาญในการแขง็ แรงแลว้ สขุ ภาพของชอ่ งปากและฟนั ถึงแม้เราจะดูแลรักษาความสะอาดฟัน ถอดเข้า-ออกของฟันปลอมแล้วนั้น อาจท�ำให้เหงือกอักเสบนับเป็นเรื่องส�ำคัญอย่างหน่ึงที่ไม่ควรมอง เปน็ อย่างดีแลว้ แตย่ ังมปี จั จัยอนื่ ๆ อยา่ งขา้ ม และเปน็ ทรี่ กู้ นั ดโี ดยทว่ั ไปวา่ การดแู ล เชน่ ฟนั แตกจากการบดเคยี้ ว ฟนั แตกจาก ฟันข้างเคียงผุ และการบดเคี้ยวอาจรักษาช่องปากและฟันไม่ใช่เรื่องยาก แค่ อบุ ตั เิ หตุ หรอื แมแ้ ตก่ รณที เ่ี กดิ มาแลว้ ไมม่ ี ไมม่ ปี ระสิทธภิ าพเพียงพออกี ดว้ ย”ดแู ลเหงอื กและฟนั ดว้ ยการแปรงฟนั วนั ละ ฟนั ในซนี่ น้ั ๆ หรอื อาจจะจดั ฟนั แลว้ เกดิ ชอ่ ง2-3 ครงั้ หลงั มอ้ื อาหาร บว้ นปากใหส้ ะอาด วา่ งจำ� เปน็ ตอ้ งมฟี นั เพม่ิ เตมิ เหลา่ นจี้ งึ เปน็ ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุตอยู่เสมอ แต่หากเม่ือเอ่ยถึง “รากฟัน” เหตุให้ตอ้ งมีการสรา้ ง “รากฟันเทียม” ขึ้น ทนั ตแพทยผ์ เู้ ชย่ี วชาญอกี ทา่ นหนงึ่ ได้หรือ “รากฟนั เทียม” คนท่สี ขุ ภาพฟนั แขง็ มาทดแทนรากฟันจริง ใหค้ ำ� แนะนำ� เกย่ี วกบั การเลอื กรากฟนัแรงเปน็ ปกตอิ าจไมค่ อ่ ยคนุ้ เคยเทา่ ไรนกั วา่ เทียมว่า “ปัจจุบันรากฟันเทียมมีให้รากฟันแท้เป็นอยา่ งไร แลว้ รากฟันเทยี มมไี วเ้ พือ่ อะไร ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ทพ.สุรกิจ เลือกหลากหลาย มีตั้งแต่ผลิตใน อธบิ ายถงึ “รากฟนั เทยี ม” ตอ่ วา่ คอื วสั ดทุ างทนั ตกรรมทม่ี ไี วส้ ำ� หรบั ประเทศ ผลิตต่างประเทศ โดยจะใช้ เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจว่ารากฟันคืออะไร รากฟันเทียมมีความ ทดแทนฟนั แทท้ ส่ี ญู เสยี ไป โดยจะเปน็ วสั ดทุ ปี่ ลกู ฝงั เขา้ ไปในกระดกู โลหะไทเทเนียมเป็นวัสดุหลักในการส�ำคัญอย่างไร ท�ำไมจึงต้องใส่รากฟันเทียม และควรดูแลรักษา สว่ นทเี่ คยมีฟนั แทอ้ ยู่ ซึ่ง รากฟนั เทียมจะท�ำหน้าทีเ่ ป็นฐานสำ� หรบั ท�ำรากฟนั เทียม ซ่งึ เป็นวัสดทุ ดี่ ีที่สุดในการทำ� เคร่ืองมอื แพทย์ทั้งรากฟันแท้และรากฟันเทียมอย่างไร บริษัท สตรอแมนน์ กรุ๊ป ต่อยอดข้ึนมาเป็นตัวฟันท่ีน�ำมาครอบบนแกนของรากเทียมอีก แต่ปัจจัยท่ีท�ำให้ราคาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับนวัตกรรมต่างๆ(ประเทศไทย) จำ� กดั ผนู้ ำ� เข้ารากฟนั เทียมภายใตแ้ บรนด์ “สตรอ ชน้ั หนึง่ ทำ� ให้เราสามารถใชฟ้ นั บดเคี้ยวได้ หรอื หากเป็นฟนั หน้าที่ กระบวนการผลิตท่ีละเอียดอ่อน รวมถึงกระบวนการเชิงแมนน”์ (Straumann) จงึ ไดจ้ ดั งานเปดิ ตวั บรษิ ทั อยา่ งเปน็ ทางการ เสยี หายไปรากฟนั เทยี มจะชว่ ยทำ� ใหค้ นไขก้ ลบั มามฟี นั ทมี่ คี วามใกล้ วิทยาศาสตรข์ ั้นสูงณ โรงแรม ฮิลตัน สุขุมวิท โดยภายในงานได้เชิญทันตแพทย์ผู้ เคียงกับฟนั แทท้ สี่ ูญเสียไปได้ ส�ำหรับวิธีท่ีดีสุดในการเลือกรากฟันเทียมคือ ศึกษาหาเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเรื่องรากฟันได้อย่าง ข้อมูลของรากฟันเทียมแต่ละยี่ห้อ และปรึกษาทันตแพทย์ถอ่ งแทย้ ่ิงขึ้น ผศ.ทพ.สรุ กจิ ยงั ใหค้ ำ� แนะนำ� การดรู กั ษารากฟนั เทยี มวา่ เรมิ่ ตน้ ซ่ึงทันตแพทย์จะเลือกรากฟันเทียมที่เหมาะสมให้คนไข้แต่ละ คือควรเลือกทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดเปลี่ยน คนได้ดีท่ีสุด โดยส่วนใหญ่แล้วคนไข้ท่ีมีสุขภาพแข็งแรงทุก ผศ.ทพ.สรุ กจิ วสิ ทุ ธวิ ฒั นากร อธบิ าย รากฟนั เทยี มโดยเฉพาะ เลอื กใชร้ ากฟนั เทยี มคณุ ภาพสงู และดแู ล คนสามารถเขา้ รับการเปล่ยี นรากฟนั เทยี มได้ แต่สำ� หรบั คนไข้ถึงรากฟันว่า ฟันแบ่งออกเป็น 3 ส่วน รกั ษาความสะอาดชอ่ งปากและฟนั อยา่ งสมำ่� เสมอ ระมดั ระวงั การ อายุน้อย ทันตแพทย์จะไม่แนะน�ำ หากมีการผ่าตัดใส่รากฟันได้แก่ ส่วนท่ีฝังเข้าไปในกระดูกเรียกว่า บดเค้ียวด้วยการเล่ียงการบดเค้ียวของแข็งมากๆ เพื่อช่วยรักษา เทียมให้กับเด็กทีร่ ่างภายยังมภี าวะการเตบิ โต ฟนั ซ่ีใหม่ท่งี อกรากฟัน ส่วนที่ต่อยอดข้ึนจากรากเหนือ รากฟนั เทียมใหย้ ืนยาว สว่ นคนท่ีไม่ตอ้ งเปลีย่ นรากฟันเทียมก็ควร ขึ้นมาอาจเบียดกับรากฟันเทียมซึ่งไม่สามารถขยับได้เหมือนกระดกู เรยี กวา่ แกนฟนั และสว่ นทส่ี ามคอื ดูแลรักษา ความสะอาดของช่องปากและฟันให้ดีท่ีสุด เมื่อฟัน กบั ฟันจรงิ ท�ำใหฟ้ ันผิดรูปหรอื ผดิ ระดับได้ และสำ� หรบั ผปู้ ่วยครอบฟัน ซึ่งจะครอบอยู่บนแกนเพ่ือให้ สะอาด ไม่เกิดฟันผุ ไม่เปน็ โรคเหงอื กอักเสบ ฟนั แข็งแรงรากฟนั ทม่ี ขี อ้ จ�ำกดั ด้านสุขภาพ ไมส่ ามารถเขา้ รับการผา่ ตดั หรือตอ้ งเกดิ เปน็ รปู ทรงของฟนั ซงึ่ การดแู ลรากฟนั กแ็ ขง็ แรงด้วยเช่นกนั หากมคี วามจ�ำเป็นไม่ตอ้ งการเปลย่ี นรากฟนั รับประทานยาบางชนิดที่มีผลกับการผ่าตัดก็เป็นกลุ่มคนท่ีไม่แท้มีข้อจ�ำกัดนอกเหนือจากการดูแลปาก เทยี ม ยงั สามารถเลอื กใชว้ ธิ ใี สฟ่ นั ปลอม หรอื ทำ� สะพานฟนั แทนได้ สามารถเปลยี่ นรากฟนั เทยี มได้ ภูมภิ าคเอเชีย จากสมาคมเชฟโลก ซงึ่ เดนิ ทางมาร่วมเปน็ สักขีพยาน เชฟวิลแมน ลีออง ประธานคณะกรรมการจดั การแข่งขัน Award สำ� หรบั ทมี ทที่ ำ� คะแนน รวมสงู สดุ รางวลั Best Ultimateพร้อมกับคณะกรรมการเชฟท่ีมีชื่อเสียงท้ังชาวไทยและต่างประเทศ กลา่ ววา่ การแขง่ ขนั ในปนี มี้ คี วามทา้ ทายมากกวา่ ปที ผี่ า่ นมา โดย Professional Chef Award สำ� หรับผเู้ ข้าแข่งขนั ประเภทบคุ คลในวงการอาหารถึงกว่า 30 คน มาร่วมตัดสินการแข่งขันในคร้ังนี้ เน้นมาตรฐานการแข่งขันอาหารในระดับสากลท่ีถือว่าเข้มข้น ระดับเชฟมืออาชีพ ที่ท�ำคะแนนรวมสูงสุด และรางวัล Bestเพ่อื สรา้ งโอกาสใหเ้ ชฟไทยและเชฟท่เี ข้าแข่งขนั ได้พฒั นาฝีมือ และ ชัดเจนมากที่สุดโดยพิจารณาจากการให้คะแนนในด้าน ราย Ultimate Junior Chef Award สำ� หรบั ผเู้ ขา้ แข่งขนั ประเภทเพม่ิ พูนประสบการณก์ ารแข่งขันระดบั โลก” ละเอียดการเตรียมวัตถุดิบ ความเป็นมืออาชีพด้านครัว การ บคุ คลระดับเชฟเยาวชน ทท่ี �ำคะแนนรวมสูงสุด” จัดตกแต่งอาหาร และคะแนนด้านรสชาติซึ่งเชฟที่เข้าแข่งขัน ทงั้ หมดจะตอ้ งทำ� เวลาและแสดงฝมี อื การทำ� อาหารภายในเวลา ทงั้ น้ี บรษิ ทั โคโลญ เมสเซ่ จำ� กดั ยงั ไดท้ ำ� พธิ ลี งนามสญั ญาขอ้ ท่ีก�ำหนด เราได้แบง่ การแข่งขันท้ังหมดออกเปน็ 22 ประเภท ตกลงรว่ มกันกบั สมาคมเชฟประเทศไทย นำ� โดย เชฟสมศักด์ิ โดยมีไฮไลท์การแข่งขันอยู่ที่ Mekong Culinary Challenge รารองคำ� นายกสมาคมฯ เร่ืองการรว่ มการจัดงานการแข่งขนั เป็นการท�ำอาหารท่ีใช้วัตถุดิบจากแม่น้�ำโขงเพ่ือตอกย�้ำความ สุดยอดเชฟไทยแห่งปี คร้ังที่ 8 Thailand Ultimate Chef อุดมสมบูรณ์ทางด้านวัตถุดิบในแถบประเทศอินโดจีนหรือ Challenge 2019 ในงาน THAIFEX 2019 ในปี ต่อไป ภูมภิ าคอาเซียน “เราอยากใหก้ ารแข่งขนั พฒั นาอยา่ งต่อเน่อื งทกุ ปี เพ่อื เปน็ ส�ำหรับผู้ที่ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วย การสรา้ งประสบการณใ์ หมๆ่ ใหก้ บั ผเู้ ขา้ แขง่ ขนั ไดเ้ ปดิ โลกทศั น์ รางวัลเกียรตยิ ศ และเงินรางวลั รวมมูลคา่ กวา่ 200,000 บาท ได้ฝึกทักษะและพัฒนาตนเอง ตลอดจนการได้แลกเปลี่ยน โดยมีรางวัลใหญ่ 3 ประเภท คอื รางวลั Best Establishment ไอเดียดา้ นอาหารจากเพอ่ื นรว่ มอาชพี จากทวั่ โลก” เชฟสมศกั ด์ิ กล่าวปดิ ท้าย 


MASKMAN: PinkMask Fight


AuraMask

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

MASKMAN: PinkMask Fight

Gosei Sentai Dairanger – Opening Kibaranger


Gosei Sentai Dairanger
五星戦隊ダイレンジャー

Gosei Sentai Dairanger - Opening Kibaranger

Maskman Theme Song


Maskman Theme Song

MASKMAN: BlueMask Fight


AuraMaskBlueMask

MASKMAN: BlueMask Fight

Dekaranger after 10 years


sau 10 năm của siêu nhân Deka

Dekaranger after 10 years

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ มา ส ก์ แมน

Leave a Reply

Your email address will not be published.