Home » [NEW] | อาหาร ประเทศ อเมริกา – Nangdep.vn

[NEW] | อาหาร ประเทศ อเมริกา – Nangdep.vn

อาหาร ประเทศ อเมริกา: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดบริโภคอาหารมากที่สุดในโลก อีกทั้งเป็นตลาดหลักของการนำเข้าสินค้าอาหารจากประเทศไทย สินค้าอาหารของไทยหลายชนิดครองตลาดเป็นอันดับหนึ่งของสหรัฐฯ เช่น กุ้งแช่แข็ง ปลาทูน่ากระป๋อง สับปะรดกระป๋อง ข้าวหอมมะลิ เป็นต้น

ระเบียบการนำเข้าสินค้าอาหารของสหรัฐฯ

ผู้ผลิต/ส่งออกสินค้าอาหารที่ต้องการส่งสินค้าอาหารไปจำหน่ายในสหรัฐฯ จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจในเรื่อง กฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับด้านสินค้าอาหารของสหรัฐฯ

การนำเข้าสหรัฐฯ สินค้าอาหารทุกชนิดอยู่ภายใต้การควบคุมตามบทบัญญัติของกฏหมาย 2 ฉบับ คือ

1. กฎหมาย Federal Food, Drugs, and Cosmetic Act (FD & C Act) ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของหน่วยงาน Food And Drugs Administration (FDA) www.fda.gov , Department of Health and Human Service

2. กฎหมายการเตรียมความพร้อมและการป้องกันการก่อการร้ายทางชีวภาพ (Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002)

ส่วนสินค้าผลิตผลทางการเกษตรและการปศุสัตว์ จะต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ U.S. Department of Agricultural และ สินค้าอาหารทะเลจะต้องเป็นไปตามกฏข้อบังคับของ National Marine Fisheries Service, U.S. Department of Commerce

การเริ่มต้นในการส่งสินค้าอาหารของไทยไปยังสหรัฐฯ

ผู้ผลิต/ส่งออกไทยรายใหม่ที่ยังไม่เคยส่งสินค้าอาหารไทยไปยังสหรัฐฯ และมีความประสงค์จะส่งออกไปยังสหรัฐฯ ในลำดับแรก จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายการเตรียมความพร้อมและป้องกันการก่อการร้ายทางชีวภาพ (US Bioterrorism Preparedness and Response Act 2002) ซึ่งกำหนดให้ผู้ผลิต/ส่งออกอาหารในต่างประเทศต้องลงทะเบียนจัดทำแฟ้มประวัติโรงงานและสินค้า ตามกฎหมายนี้ กำหนดให้ผู้ผลิต/ส่งออกสินค้าอาหารดำเนินการ 3 ประการ คือ

1 ดำเนินการจดทะเบียนโรงงาน (Food Facility Registration) สามารถดำเนินการทาง Online ได้ www.fda.gov/Food/FoodDefense/Bioterrorism/FoodFacilityRegistration/default.htm ซึ่งจะมีคำแนะนำและอธิบายในการลงเบียน

2. กฎหมายบังคับให้ผู้ผลิตสินค้าอาหารในต่างประเทศจะต้องมีตัวแทน (U.S. Agent) ในสหรัฐฯ (ยกเว้นให้แก่ผู้ผลิตในประเทศสหรัฐฯ ไม่ต้องมีตัวแทน) เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของโรงงานในต่างประเทศในการติดต่อประสานงานกับ USFDA (รายชื่อตัวแทนปรากฎในตอนท้ายของรายงาน) ซึ่งตัวแทนนี้ไม่ใช่ตัวแทนการขาย แลุผู้ส่งออกเป้นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในใช้บริการของตัวแทน

3. การปฏิบัติในเรื่อง การแจ้งล่วงหน้าของการนำเข้าสินค้าอาหาร (Priority Notice of Import Foods) ซึ่งผู้ส่งออกไทยต้องดำเนินการ 2 ประการ คือ 1) การลงทะเบียน (Build Account) www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/PriorNoticeofImportedFoods/default.htm และ 2) การสร้าง Product Code www.accessdata.fda.gov/script/ora/pcb/pcb.htm ซึ่งจะเป็นรหัสเฉพาะของสินค้าเพื่อการนี้โดยเฉพาะ (รหัสนี้ไม่ใช่พิกัดศุลกากร หรือ Harmonized System Code)

ผู้ผลิต/ส่งออกไทยควรจะศึกษาข้อมูล กฎ และ ระเบียบการนำเข้าสินค้าอาหารของสหรัฐฯ เพิ่มเติมได้จาก Website FDA: www.fda.gov/Food/InternationalActivities/default.htm

ระเบียบเกี่ยวกับสินค้าอาหาร

ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่ามีระบบการรักษาความปลอดภัยอาหารที่ดีที่สุดในโลก ผู้ผลิต/ส่งออกสินค้าอาหารของไทยที่ต้องการส่งสินค้าอาหารของไทยไปยังสหรัฐฯ จะต้องพึงระลึกเสมอว่า “สหรัฐฯ กำหนดให้สินค้าอาหารนำเข้าจะต้องทำการผลิตให้ มีคุณสมบัติพื้นฐานของสินค้าอาหาร ให้ได้มาตรฐานระดับเดียวกับสินค้าอาหารที่ผลิตในประเทศสหรัฐฯ และอยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับเดียวกัน” กล่าวคือ ได้รับการผลิตขึ้นในสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ ผลิตภัณฑ์มีความสะอาด มีความปลอดภัยต่อการบริโภคและถูกบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มีฉลากข้อมูลที่เป็นจริง และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เช่นเดียวกับอาหารที่ผลิตในสหรัฐฯ

เมื่อผู้ผลิต/ส่งออกสินค้าอาหารของไทยมีคุณสมบัติที่สามารถส่งสินค้าอาหารไปขายยังสหรัฐฯ ได้แล้ว ในลำดับต่อไปต้องดูว่า สินค้าที่ผลิตได้ตรงตามมาตรฐานและถูกต้องตามระเบียบอาหารของ FDA ตามที่สหรัฐฯ กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งจะเน้นในเรื่องความปลอดภัยและฉลากสินค้าของ สินค้าอาหาร

1. สินค้าอาหารกระป๋องหรือบรรจุในภาชนะที่ก่อให้เกิดกรด Acidified & Low Acid Canned Food จะต้องจดทะเบียนเพื่อรับหมายเลข FCE Number (Food Canning Establishment) จาก US FDA www.fda.gov/Food/FoodSafety/Product SpecificInformation/AcidifiedLow-AcidCannedFoods/default.htm ก่อนที่จะส่งสินค้าไปยังสหรัฐ

2. ข้อกำหนดทั่วไปเรื่องการปิดฉลากอาหาร (Food Labeling)

2.1 ระเบียบการปิดฉลากแสดงข้อมูลทางโภชนาการ (Nutrition Information Labeling) www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/default.htm

2.2 ฉลากบรรจุภัณฑ์แสดงปริมาตรสิทธิบรรจุ (Net Weight) ตามระบบชั่ง ตวงวัด มาตรฐานสากลหรือที่ใช้ในสหรัฐฯ

2.3 ระเบียบการปิดฉลากแสดงปริมาณไขมันชนิดทรานส์ (Tran’s Fat Acids) บนฉลากแสดงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ และส่วนประกอบของอาหาร (Statement of Ingredients)

2.4 ระเบียบการปิดฉลากอาหารก่อภูมิแพ้ (Food Allergen Labeling) กฎหมายทีเกียวข้อง http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/FoodAllergensLabeling/default.htm

2.5 ระเบียบการปิดฉลากแสดงประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า (Country of Origin Labeling: COOL)

See also  [Update] วิธีดูเรทแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยน แลกเงินต่างประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวมือใหม่ | อัตรา การ แลกเปลี่ยน - Nangdep.vn

2.6 กฎและระเบียบเรื่องการใช้สารปรุงแต่งอาหาร (Food Additives) และ การใช้สีกับสินค้าอาหาร (Color Additives) สารปรุงแต่งอาหาร (Food Additives) หมายถึง สารใดๆ ที่ใช้ในเติมอาหาร ที่มีผลต่อคุณลักษณะของอาหารทั้งทางตรงและทางอ้อม) รวมทั้งสารที่สัมผัสกับอาหาร (Food Contact Substance) www.fda.gov/Food/FoodIngredientsPackaging/FoodAdditives/default.htm

3. การส่งสินค้าอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารทะเลเข้าไปยังสหรัฐฯ คือ การผลิตตามแนวทางของระบบ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) ซึ่ง สำนักงาน USFDA ได้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2538 เป็นต้นมา โดยเริ่มกับในผลิตภัณฑ์ประมง และต่อมาในปี 2540 เสนอให้มีการนำระบบ HACCP มาใช้ในผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ www.fda.gov/Food/FoodSafety/HazardAnalysisCriticalControlPointsHACCP/default.htm ดังนั้น โรงงานอุตสาหกรรมอาหารของไทยจะต้องมีการดำเนินการเพื่อขอการรับรอง HACCP

รายชื่อผู้ให้บริการเป็นตัวแทนการจดทะเบียนโรงงานอาหาร (Food Agent) ในสหรัฐอเมริกากับสำนักงาน US Food and Drugs Administration (FDA)

รายชื่อบริษัทตัวแทนตามที่แจ้งต่อไปนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยทาง Internet สคร.ชิคาโกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ผลิต/ส่งออกอาหารของประเทศไทย

สคร.ชิคาโกมิได้ให้การสนับสนุนหรือแนะนำให้ใช้บริการของบริษัทตัวแทนดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น สำนักงานฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ หรือปัญหาใดๆที่จะเกิดขึ้นจากการใช้บริการ

สคร.ชิคาโกขอให้ผู้ผลิต/ส่งออกไทยติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงจากที่อยู่หรือหมายเลขการติดต่อที่ระบุจากบริษัทตัวแทนต่างๆ เพื่อศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในเรื่องของบริการ ค่าใช้จ่าย และสัญญาการให้บริการของแต่ละบริษัท เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ

อนึ่ง การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เสนอบริการเป็นตัวแทนต่อผู้ผลิตสินค้าอาหารในต่างประเทศเป็นอิสระ และไม่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงาน FDA สหรัฐฯ

1. Food Agent

2911 Hunter Rd., Suite 303

Oakton, VA 22124

Tel. (202) 449-3739

Fax. (202) 478-478-5189

Email. rclehrman@food-agent.com

Web Site: www.food-agent.com

ความรับผิดชอบ

1. ให้บริการการจดทะเบียนกับ FDAแก่โรงงานอาหารต่างประเทศ

2. เป็นตัวแทนติดต่อกับประสานงานFDA แทนผู้ส่งออก

2. FDA Designated US Agent

55 Northern Blvd.

Great Neck, NY 11201

Tel. (516) 482-9001

Fax. (516) 482-0186

Email: da@mdiconsultants.com

URL: www.fdadesignatedagent.com

ความรับผิดชอบ

1. ให้บริการการจดทะเบียนกับ FDA ก่โรงงานอาหารต่างประเทศ

2. เป็นตัวแทนติดต่อกับประสานงาน FDA แทนผู้ส่งออก

3. Wellkang LLC.

681 Saint Clair St.

Melbourne, FL 32936

Tel. 321-574-0461

Fax. 321-821-1340

Email: inquire through the website

URL: www.wellkang.us

ความรับผิดชอบ

1. ให้บริการการจดทะเบียนกับ FDA แก่โรงงานอาหารต่างประเทศ

2. เป็นตัวแทนติดต่อกับประสานงาน FDA แทนผู้ส่งออก

4. Arrow Inland Corporation

P.O. Box 1618

Higley, AZ 85236

Tel. 480-335-2761

Fax. 480-393-7939

Email: info@registrationfda.com

URL: www.registerfda.com

ความรับผิดชอบ

1. ให้บริการการจดทะเบียนกับ FDA แก่โรงงานอาหารต่างประเทศ

2. เป็นตัวแทนติดต่อกับประสานงาน FDA แทนผู้ส่งออก

5. Technical, Inc.

2400 Veterans Blvd., Suite 145

Kenner, LA 70062

Tel. (504) 733-0300

Fax. (504) 733-0345

Email. info@tcal.com

Web Site: www.tcal.com

ความรับผิดชอบ

1. ทำหน้าที่เป็นผู้จดทะเบียนโรงงานอาหาร ในต่างประเทศกับ FDA

2. แจ้งการประสานงานระหว่าง FDA และโรงงานในต่างประเทศ

See also  [Update] เพลง อยากเห็นหน้าคุณ Loso (โลโซ) ฟังเพลง MV เพลงอยากเห็นหน้าคุณ | loso เพลง - Nangdep.vn

3. แจ้งความคืบหน้าข่าวสาร

6. FDA Imports

6420 Dobbin Road, Suite E

Columbia, Maryland 21045

Tel. 410-740-3403

Fax. 443-583-1464

Email. blengland@fdaimports.com

URL: www.fdaimports.com

ความรับผิดชอบ

1. ให้บริการการจดทะเบียนกับ FDA แก่โรงงานอาหาร และ ยา จากต่างประเทศ

2. เป็นตัวแทนติดต่อกับประสานงาน FDA แทนผู้ส่งออก

4. ให้คำปรึกษาด้านการนำเข้าสินค้า ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับ FDA และ USDA

7. FDA Registrar Corp

P.O. Box 6461

Newport News, VA 23606

Tel. (757) 224-0177

Fax. (757) 224-0179

Email. info@fdaregistrar.com

Web Site: www.fdaregistrar.com

ความรับผิดชอบ

1. เป็นตัวแทนโรงงานอาหารในต่างประเทศ ในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของ FDA สหรัฐฯ

2. จดทะเบียนโรงงานอาหารในต่างประเทศกับ FDA สหรัฐฯ

3. แจ้งความคืบหน้าข่าวสาร ระเบียบ

8. FDA Agent, Inc.

P.O. Box 86

Tarpley, TX 78883

Tel. (817) 921-1999

Fax. (858) 712-1998

Email: info@fdaagents.com

Web Site: http://fdaagents.com

ความรับผิดชอบ

1. ทะเบียนโรงงานกับ FDA

2. ต่อประสานงานระหว่าง FDA และ โรงงานอาหารในต่างประเทศ

3. แจ้งความคืบหน้าข่าวสาร ระเบียบ

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครชิคาโก

ที่มา: http://www.depthai.go.th


ใช้ชีวิตใน”อเมริกา”แบบประหยัดเงินที่สุด!!! ถูกกว่าที่คิด!!


อยู่ในประเทศอเมริกาไม่ใช่ว่าจะถูกๆ ทั้งค่ากินค่าอยู่ ไหนจะค่าครองชีพที่สูงมากๆ นักเรียนอย่างเราไม่มีเงินมากมาย ต้องอยู่แบบประหยัดๆ เดี๋ยวเคจะพาทุกคนมาดูกันว่า เด็กมหาลัยอเมริกาเค้ากินอะไรกันเพื่อประหยัดเงิน!!!
ติดต่องาน: คุณบอย 0895549599 หรือไลน์ @keithfam
ADD ME ON:
Instagram: https://www.instagram.com/kayavine/
Facebook: https://www.facebook.com/kayavinee/
Twitter: https://twitter.com/kayavine

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ใช้ชีวิตใน”อเมริกา”แบบประหยัดเงินที่สุด!!! ถูกกว่าที่คิด!!

ที่นี่อเมริกาจริงๆหรอ? อาหารริมถนนในแอลเอ #มอสลา STREET FOOD in LA


StreetfoodLA อาหารริมทางLA ชีวิตในอเมริกา
เมือง Los Angeles เมืองที่คล้ายเมืองไทยมากๆ ทั้งสภาพอากาศและอาหารริมทางที่เราเห็นแล้วยังงงๆว่า ที่นี่อเมริกาจริงๆหรอ?
เซรั่มบำรุงผิว Noli Hengki
FB:Nolihengki
IG: Nolihengki
Line:@nolihengki
ARS serum เข้มข้น สกินแคร์ของแบรนด์ Noli Hengki ที่มีสารสำคัญออกแบบพิเศษระดับ Biomolecules อาทิ BioFermented Lysate,MultiPeptides Complex Biopolymeric Hyaluronate,MultiVitamins Complex,and Plants Power ที่มุ่งปฎิบัติการตรงเป้าหมายกระตุ้นความแข็งแรงลดการสูญเสียโมเลกุลน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพของ Skin barrier สู้มลพิษและรังสี UV และกระตุ้นคอลลาเจนให้ผิวแลดูอิ่มฟูเด้งแน่นตึง อีกทั้งยังให้ผิดดูกระจ่างใส ทวงคืนความอ่อนเยาวน์ให้ผิวคุณ Shinetherealyou เปล่งประกายในแบบคุณ Serumnolihengki
ขอบคุณทุกคนที่กด Like กดติดตาม Subscribed ให้มอร์สด้วยนะคะ 🙂
Thank you for supporting me
📍ช่องทางติดตาม FOLLOW ME ON SOCIAL MEDIA
Facebook Page ➪https://www.facebook.com/Mossala101/
Instagram ➪ https://instagram.com/mossala101
Contact Email ➪ Mossala101@gmail.com

See also  [NEW] | เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง บีควิก ราคา - Nangdep.vn

ที่นี่อเมริกาจริงๆหรอ? อาหารริมถนนในแอลเอ #มอสลา STREET FOOD in LA

EP 320.สาวร้อยเอ็ดขายอาหารอีสานในอเมริกา


ช่องนี้จะเป็นการนำเสนอวีดีโอแนว Daily Vlog แต่ก็ยังคงมีคลิปที่เป็น Content น่าสนใจมากมายในอเมริกาด้วย สามารถเลือกชมได้ใน Playlist ของช่องครับ
และนี่คือ LifeStyle ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราในอเมริกา
อีกช่องของผม https://www.youtube.com/channel/UChvL2teFdcU5lK4HFB9H5pw\r
จีโร่ เพจ https://www.facebook.com/MrJiroChanTX/\r
จีโร่ IG : https://www.instagram.com/jiro_chan_16/

EP 320.สาวร้อยเอ็ดขายอาหารอีสานในอเมริกา

สารคดี Eat street อาหารข้างถนนแสนอร่อย


สารคดี Eat street อาหารข้างถนนแสนอร่อย

30 สุดยอดอาหารอเมริกัน / 30 Most American Foods


30 สุดยอดอาหารอเมริกัน / 30 Most American Foods
30. Cincinnati chili
29. Frito pie
28. Frybread tacos
27. Raw oysters
26. Pacific Northwest salmon
25. Fried cheese curds
24. Chicagostyle pizza
23. The basic hotdog
22. Sweet Summer corn
21. New York pizza
20. Thanksgiving turkey
19. Grilled cheese
18. Deepfried anything at a county fair in the Midwest
17. Chili
16. Philly cheesesteak
15. Gumbo
14. Burrito
13. A Maine lobster roll
12. Barbecue
11. Kraft mac ‘n cheese
10. Pastrami on Rye
9. Chickenfried steak
8. Fried chicken
7. Hamburger
6. PB \u0026 J sandwich
5. Buttermilk biscuits
4. Apple pie
3. Buffalo wings
2. Chilidog
1. S’mores
Credit : https://www.thrillist.com/eat/nation/powerrankingthemostamericanfoods
เสียงบรรยายโดย ธวัชชัย มณีเขียว
ตัดต่อโดย ธวัชชัย มณีเขียว
แปลและเรียบเรียงโดย ธวัชชัย มณีเขียว
ดนตรีประกอบ Fine
Facebook Page: https://www.facebook.com/Landmasse70Channel1249249701872357/?ref=aymt_homepage_panel
Google Plus:https://plus.google.com/u/0/
SUBSCRIBE:https://www.youtube.com/channel/UClKqdumeid_ruazO4autX0g?view_as=subscriber
Twitter : https://twitter.com/6WPg0pH7hyb6aCl
คลิปแนะนำ
10 เส้นทางสัตว์ป่า ที่สวยที่สุดจากทั่วโลก
https://youtu.be/PoLAEIzTlHY
14 เปียโนที่ยอดเยี่ยมและแปลกประหลาด
https://youtu.be/z5ihWB175NQ
44 ข้อ รู้ไว้ใช่ว่า…ฟิลิปปินส์ / 44 Things to know about the Philippines
https://youtu.be/oEcBywSSr94
25 ธนบัตรขวัญถุง สวยๆ หายากๆ
https://youtu.be/O2zqcNJHUQ
10 อันดับยานพาหนะโฮมเมด ที่แปลกประหลาด / TOP 10 Strangest Homemade Vehicles
https://youtu.be/4qA0JJULBU0

30 สุดยอดอาหารอเมริกัน / 30 Most American Foods

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ อาหาร ประเทศ อเมริกา

Leave a Reply

Your email address will not be published.