Wiki

[NEW] | เทคโนโลยี – Nangdep.vn

เทคโนโลยี: คุณกำลังดูกระทู้

ขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง สิ่งที่แสดงถึงขอบเขต หรือกรอบของสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาที่ระบุว่าบุคคลผู้ที่ศึกษาด้านนี้ หรือปฏิบัติงานในวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาต้องศึกษา ปฏิบัติงาน และต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาชีพในด้านใดบ้าง ดังนั้นการศึกษาขอบข่ายงานด้านเทคโนโลยีการศึกษาจึงเป็นกรอบในการพัฒนามาตรฐานงานเทคโนโลยีการศึกษาของการวิจัยครั้งนี้ แนวคิดการแบ่งขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษา 2 แนวคิดมี ดังนี้

1. แนวคิดของสมาคมสื่อสารและเทคโนโลยีการศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา (Association for Educational Communications and Technology: AECT, 1994)
ได้แบ่งขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษาตาม Seels and Richey ได้ศึกษาไว้ ประกอบด้วย 5 ขอบข่ายใหญ่และแต่ละขอบข่ายแยกเป็น 4 ขอบข่ายย่อย รวมเป็นขอบข่ายย่อยทั้งหมด 20 ขอบข่าย ดังนี้


แผนภาพที่ 1 แสดงขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษาตามการศึกษาของ AECT (Seels and Richey, 1994: 26)

1.1 การออกแบบ (design) คือ กระบวนการในการกำหนดสภาพของการเรียนรู้

1.1.1 การออกแบบระบบการสอน (instructional systems design) เป็นวิธีการจัดการที่รวมขั้นตอนของการสอนประกอบด้วย การวิเคราะห์ (analysis) คือ กระบวนการที่กำหนดว่าต้องการให้ผู้เรียนได้รับอะไร เรียนในเนื้อหาอะไร การออกแบบ (design) กระบวนการที่จะต้องระบุว่าให้ผู้เรียนเรียนอย่างไร การพัฒนา (development) คือ กระบวนการสร้างผลิตสื่อวัสดุการสอน การนำไปใช้ (implementation) คือ การใช้วัสดุและยุทธศาสตร์ต่างๆ ในการสอน และ การประเมิน (evaluation) คือ กระบวนการในการประเมินการสอน
1.1.2 ออกแบบสาร (message design) เป็นการวางแผน เปลี่ยนแปลงสารเน้นทฤษฎีการเรียนที่ประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานของความสนใจ การรับรู้ ความจำ การออกแบบสารมีจุดประสงค์เพื่อการสื่อความหมายกับผู้เรียน
1.1.3 กลยุทธ์การสอน (instructional strategies) เน้นที่การเลือก ลำดับเหตุการณ์ และกิจกรรมในบทเรียน ในทางปฏิบัติกลยุทธ์การสอนมีความสัมพันธ์กับสถานการณ์การเรียน ผลของปฏิสัมพันธ์นี้สามารถอธิบายได้โดยโมเดลการสอน การเลือกยุทธศาสตร์การสอนและโมเดลการสอนต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเรียน รวมถึงลักษณะผู้เรียน ธรรมชาติของเนื้อหาวิชา และจุดประสงค์ของผู้เรียน
1.1.4 ลักษณะผู้เรียน (learner characteristics) คือลักษณะและประสบการณ์เดิมของผู้เรียนที่จะมีผลต่อกระบวนการเรียน การสอน การเลือก และการใช้ยุทธศาสตร์การสอน

ตัวอย่างงาน Infographic รักษ์ธนบัตรไทย

1.2 การพัฒนา (development) เป็นกระบวนการของการเปลี่ยนการออกแบบ

1.2.1 เทคโนโลยีสิ่งพิมพ์ (print technologies) เป็นการผลิต หรือส่งสาร สื่อด้านวัสดุ เช่น หนังสือ โสตทัศนวัสดุพื้นฐานประเภทภาพนิ่ง ภาพถ่าย รวมถึงสื่อข้อความ กราฟิก วัสดุภาพสิ่งพิมพ์ ทัศนวัสดุ สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการพัฒนา การใช้สื่อวัสดุการสอนอื่นๆ
1.2.2 เทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ (audiovisual technologies) เป็นวิธีการในการจัดหา หรือส่งถ่ายสาร โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำเสนอสารต่างๆ ด้วยเสียง และภาพ โสตทัศนูปกรณ์จะช่วยแสดงสิ่งที่เป็นธรรมชาติจริง ความคิดที่เป็นนามธรรม เพื่อผู้สอนนำไปใช้ให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน
1.2.3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (computer – based technologies) เป็นวิธีการในการจัดหา หรือส่งถ่ายสารโดยการใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ เพื่อรับและส่งข้อมูลแบบดิจิตอล ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์จัดการสอน โทรคมนาคม การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การเข้าถึงและใช้แหล่งข้อมูลในเครือข่าย
1.2.4 เทคโนโลยีบูรณาการ (integrated technologies) เป็นวิธีการในการจัดหา หรือส่งถ่ายข้อมูลกับสื่อหลาย ๆ รูปแบบภายใต้การควบคุมของคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างงาน infographic

1.3 การใช้ (utilization) เป็นการใช้กระบวนการ และแหล่งทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

1.3.1 การใช้สื่อ (media utilization) เป็นระบบของการใช้สื่อ แหล่งทรัพยากรเพื่อ การเรียน โดยใช้กระบวนการตามที่ผ่านการออกแบบการสอน
1.3.2 การแพร่กระจายนวัตกรรม (diffusion of innovations) เป็นกระบวนการสื่อความหมาย รวมถึงการวางยุทธศาสตร์ หรือจุดประสงค์ให้เกิดการยอมรับนวัตกรรม
1.3.3 วิธีการนำไปใช้ และการจัดการ (implementation and institutionalization) เป็นการใช้สื่อการสอนหรือยุทธศาสตร์ในสถานการณ์จริงอย่างต่อเนื่องและใช้นวัตกรรมการศึกษาเป็นประจำในองค์การ
1.3.4 นโยบาย หลักการและกฎระเบียบข้อบังคับ (policies and regulations) เป็นกฎระเบียบ ข้อบังคับของสังคมที่ส่งผลต่อการแพร่กระจาย และการใช้เทคโนโลยีการศึกษา

READ  [NEW] CIMB Preferred : สมัครสมาชิก | cimb thai คือธนาคารอะไร - Nangdep.vn

1.4 การจัดการ (management) เป็นการควบคุมกระบวนการทางเทคโนโลยีการศึกษา ตลอดจนการวางแผน การจัดการ การประสานงาน และการให้คำแนะนำ

1.4.1 การจัดการโครงการ (project management) เป็นการวางแผน กำกับ ควบคุม การออกแบบ และพัฒนาโครงการสอน
1.4.2 การจัดการแหล่งทรัพยากร (resource management) เป็นการวางแผน กำกับ ควบคุมแหล่งทรัพยากร ที่ช่วยระบบและการบริการ
1.4.3 การจัดการระบบส่งถ่าย (delivery system management) เป็นการวางแผน กำกับ ควบคุมวิธีการซึ่งแพร่กระจายสื่อการสอนในองค์การ รวมถึงสื่อ และวิธีการใช้ที่จะนำเสนอสารไปยังผู้เรียน
1.4.5 การจัดการสารสนเทศ (information management) เป็นการวางแผน กำกับ ควบคุม การเก็บ การส่งถ่าย หรือกระบวนการของข้อมูลสารเพื่อสนับสนุนแหล่งทรัพยากรการเรียน

ตัวอย่างงาน infographic

1.5 การประเมิน (evaluation) กระบวนการหาข้อมูลเพื่อกำหนดความเหมาะสมของการเรียนการสอน

1.5.1 การวิเคราะห์ปัญหา (problem analysis) เป็นการทำให้ปัญหาสิ้นสุด โดยการใช้ข้อมูลต่างๆ และวิธีการที่จะช่วยตัดสินใจ
1.5.2 เกณฑ์การประเมิน (criterion – reference measurement) เทคนิคการใช้เกณฑ์เพื่อการประเมินการสอน หรือประเมินโครงการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1.5.3 การประเมินความก้าวหน้า (formative evaluation) มีการใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสมจากการประเมินความก้าวหน้าเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาต่อไป
1.5.4 การประเมินผลสรุป (summative evaluation) มีการใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสมที่จะตัดสินใจกับการดำเนินงานโปรแกรม หรือโครงการต่อไป

ตัวอย่างงาน infographic

2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2537)
ได้กำหนดขอบข่ายงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาโดยประมวลออกเป็น 3 ขอบข่าย หากพิจาณาเป็นมิติทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แบ่งได้เป็นขอบข่ายตามแนวตั้ง แนวนอน และแนวลึก ดังแสดงในภาพที่ 2 ส่วนรายละเอียดขอบข่ายเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีดังนี้


แผนภาพที่ 6 ขอบข่ายตามแนวตั้ง แนวนอน และแนวลึกของเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2537:138)

2.1 ขอบข่ายด้านสาระของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือขอบข่ายตั้งแนวตั้ง ครอบคลุม 7 ด้าน

1. การจัดการ การพัฒนาและการออกแบบระบบทางการศึกษา
2. พฤติกรรมการเรียนการสอน
3. วิธีการสอน
4. สื่อสารการศึกษา
5. สภาพแวดล้อมทางการศึกษา
6. การจัดการด้านการเรียนการสอน และ
7. การประเมินการศึกษา

2.2 ขอบข่ายด้านภารกิจ หรือขอบข่ายตามแนวนอน เป็นการนำเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาไปใช้เพื่อภารกิจทางการศึกษามี 3 ด้าน คือ

1. ด้านการบริหาร
2. ด้านวิชาการ
3. ด้านการบริการ

2.3 ขอบข่ายตามรูปแบบการจัดการศึกษา หรือขอบข่ายตามแนวลึก มีการนำเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษา 4 ด้าน คือ

1. การศึกษาในระบบโรงเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
2. การศึกษานอกระบบโรงเรียน
3. การฝึกอบรม
4. การศึกษาทางไกล

ตัวอย่างงาน infographic

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Share this:

Like this:

Like

Loading…


สัตว์ขนาดใหญ่ที่สุดที่มนุษย์เคยจับได้ (ใหญ่มาก)


วันนี้เราจะพาทุกคนไปเจอสารพัดสัตว์กันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นกวาง หมี หมูป่า หรืออื่น ๆ อีกมากมาย แต่ครั้งนี้ถึงกับตะลึงไปเลย เพราะมีคนจับสัตว์ขนาดใหญ่ตัวเท่าบ้านได้จริง ๆ ไม่ติงนัง ตั้งแต่หมียักษ์ ไปจนถึงหนูตัวใหญ่กว่าแมว! โหย แค่คิดก็ขนลุกแล้ว จะใหญ่เบอร์ไหน ไปดูกันค่า
สัตว์ใหญ่ที่สุดจับได้
\r
\r
แต่ถ้าหากใครสนใจสั่งเสื้อ TopSib จากเราได้ที่ Facebook page เช่นเดียวกัน\r
\r
Facebook: http://bit.ly/2oQjyIR\r
Subscribe: http://bit.ly/2oLULIE\r
\r
\r
\r
For copyright matters please contact us at: Topsibcontact@gmail.com

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

สัตว์ขนาดใหญ่ที่สุดที่มนุษย์เคยจับได้ (ใหญ่มาก)

อะไรจะเกิดขึ้นกับเรา ก่อนถึงปี 2025?


ศตวรรษที่ 21 คือยุคสมัยแห่งความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี และเรายังพัฒนาไปเร็วจนชวนให้ตกตะลึง. แล้วคุณคิดว่าโลกของเราจะเป็นอย่างไรในปี 2025 ล่ะ? นั่นเพียงแค่ 5 ปีกว่าๆ ถัดจากนี้ แต่หลายสิ่งหลายอย่างจะน่าตื่นเต้นขึ้นจริงๆ ภายใน 5 ปีข้างหน้า
การใช้แผงโซลาร์เซลล์จะเอาชนะปริมาณการผลิตพลังงานฟอสซิล แล้วกลายเป็นแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดบนโลกของเรา ภาพเสมือน และการจำลองโลกจริงจะกลายเป็นเทคโนโลยีหลัก ปัญหารถติดจะได้รับการแก้ไข หรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียง เราอาจสามารถถอดรหัสจีโนมของมนุษย์ได้ และประเด็นทางชาติพันธุ์จะเป็นสิ่งเดียวที่ยังคงอยู่ ก่อนที่การดัดแปลงทางพันธุกรรมในคนจะใช้ได้จริง…
TIMESTAMPS:
แผงโซลาร์เซลล์ 0:30
ภาพเสมือน และการจำลองโลกจริง 0:50
ผู้คนก็จะพัฒนาตัวเองมากขึ้น. 1:16
ปัญหารถติด 1:45
พลังงานจากแก๊สโซลีนจะกลายเป็นความทรงจำจางๆ. 2:12
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง 2:39
ปัญญาประดิษฐ์ 3:37
การแพทย์ 4:01
จีโนมของมนุษย์ 4:33
พลาสติก 4:58
การเคลื่อนย้ายมวลสารและการเดินทางข้ามเวลา 5:25
หุ่นยนต์! 6:25
ระบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองของคอมพิวเตอร์ 7:33
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทางโทรศัพท์ด้วยสัญญาณ 5 จี 8:06
บล็อกเชน 8:41
ความบันเทิง 9:24
อนาคต เทคโนโลยี ชีวิตสดใส
สรุป:
โซลาร์เซลล์จะช่วยดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากขึ้น แม้กระทั่งตอนที่มีเมฆมาก
คุณจะท่องเที่ยวแบบเสมือนจริงไปรอบๆ โรงแรมได้ ก่อนจะจองห้องพัก. หรือถ้าคุณสามารถดูโมเดลสามมิติของสินค้าในร้านได้ ก่อนจะใส่ลงรถเข็นล่ะ?
ปัญหารถติดจะได้รับการแก้ไข หรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียง. ด้วยอัตราการเติบโตขึ้นของความต้องการรถยนต์ไร้คนขับ และกระทั่งรถลอยฟ้า ส่วนที่ต้องใช้มนุษย์จะลดลงอย่างน่าใจหาย
ปัญหารถติดจะได้รับการแก้ไข หรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียง. ด้วยอัตราการเติบโตขึ้นของความต้องการรถยนต์ไร้คนขับ และกระทั่งรถลอยฟ้า (แทบรอดูไม่ไหว!) จำนวนของมนุษย์จะลดลงอย่างน่าใจหาย
เรื่องการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง หรืออินเตอร์เน็ตออฟติง จะกลายเป็นสิ่งที่ใช้กันทั่วไป. บ้านอัจฉริยะ ออฟฟิศอัจฉริยะ ทุกสิ่งก่อสร้างแบบอัจฉริยะ ทุกอย่างจะเชื่อมโยงเข้าด้วยกันแบบตรงตามตัวอักษร แยกขาดกันแค่เครือข่ายภายใน
บริษัทใหญ่ๆ จำนวนหนึ่ง อย่างกูเกิล เฟซบุ๊ค และสเปซเอ็กซ์ กำลังทำงานร่วมกันในโครงการเพื่อนำอินเตอร์เน็ตมาสู่ทุกคนบนดาวดวงนี้ ในความเร็ว มากกว่า 1 เมกะไบต์ต่อวินาที
ในระยะเวลา 5 ปี เอไอไม่เพียงแต่สามารถตอบคำถามง่ายๆ และทำตามคำสั่งคุณได้ แต่ยังมีความลึกซึ้งและอยากรู้อยากเห็นในตัวเอง
เราอาจสามารถถอดรหัสจีโนมของมนุษย์ได้ และประเด็นทางชาติพันธุ์จะเป็นสิ่งเดียวที่ยังคงอยู่ ก่อนที่การดัดแปลงทางพันธุกรรมในคนจะใช้ได้จริง
ไม่มีการทิ้งขยะกองเต็มและทิ้งลงทะเลอีกต่อไป – เรากำลังจะก้าวกระโดดไปสู่การเป็นดาวเคราะห์สีเขียว
แน่นอน เราอาจจะไม่สามารถเดินทางย้อนกลับไปในอดีตหรือเคลื่อนย้ายมวลสารได้ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า. แต่ตัวคอนเซ็ปต์นี้จะเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น ไม่ว่าจะทางใด
ด้วยเหตุที่การดัดแปลงพันธุกรรมเริ่มกลายเป็นเรื่องธรรมดา พืชดัดแปลงจะเติบโตในที่ร่มได้ดี
หุ่นยนต์จะเข้ามาทำงานส่วนใหญ่ในตลาดแรงงานระดับล่าง ทำให้มนุษย์ต้องหันไปให้ความใส่ใจหน้าที่ที่ต้องใช้ปัญญามากขึ้น
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทางโทรศัพท์ด้วยสัญญาณ 5 จี จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาในประเทศและเมืองส่วนใหญ่ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
บล็อกเชนจะกลายเป็นวิธีการที่เป็นที่ยอมรับในการโอนเงิน และสินทรัพย์ที่มีมูลค่าระหว่างคนและองค์กร
สิ่งให้ความบันเทิงจะยิ่งมีความหลากหลายมากขึ้น ด้วยความนิยมที่เติบโตขึ้นของการท่องเที่ยวทางอวกาศ

กดติดตามช่องชีวิตสดใส http://bit.do/brightside_thai

เพลงของ Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/
ของในสต๊อก (รูปภาพ, วิดีโอ และอื่นๆ):
https://www.depositphotos.com
https://www.shutterstock.com
https://www.eastnews.ru

อะไรจะเกิดขึ้นกับเรา ก่อนถึงปี 2025?

นวัตกรรมสุดเจ๋งเหลือเชื่อที่ล้ำไปอีกขั้น (ว้าวเลย)


นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุดเจ๋ง จะไม่ได้มีอยู่แค่ในภาพยนตร์อีกต่อไป เพราะตอนนี้มีของจริงออกมาให้เราเสียตังกันเพียบ ไม่ว่าจะเป็นโฮโลแกรมรูปมนุษย์ที่จะมาวิ่งเคียงข้างคุณ ไปจนถึงเตียงนอนไฮเทคที่ทำให้คุณเพลิดเพลินได้แม้ยามอยู่บ้านเลยทีเดียว ส่วนชิ้นอื่น ๆ จะทำให้คุณกระเป๋าตังสั่นได้หรือไม่ ติดตามกันได้ในคลิปนี้ค่ะ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ล้ำ
\r
\r
แต่ถ้าหากใครสนใจสั่งเสื้อ TopSib จากเราได้ที่ Facebook page เช่นเดียวกัน\r
\r
Facebook: http://bit.ly/2oQjyIR\r
Subscribe: http://bit.ly/2oLULIE\r
\r
\r
\r
For copyright matters please contact us at: Topsibcontact@gmail.com

นวัตกรรมสุดเจ๋งเหลือเชื่อที่ล้ำไปอีกขั้น (ว้าวเลย)

ใหม่ล่าสุดจาก CAT 323GX กับเทคโนโลยีใหม่ ในรุ่นสุดคลาสสิค174hp เทอร์โบคู่ แรง แกร่ง ทน


ใหม่ล่าสุดจาก CAT 323GX กับเทคโนโลยีใหม่ ในรุ่นสุดคลาสสิค174hp เทอร์โบคู่ แรง แกร่ง ทน

ใหม่ล่าสุดจาก CAT 323GX กับเทคโนโลยีใหม่ ในรุ่นสุดคลาสสิค174hp เทอร์โบคู่ แรง แกร่ง ทน

10 เทคโนโลยีการเกษตรสุดล้ำที่คุณคาดไม่ถึง (ไฮเทคมากๆ)


ปัจจุบันในยุคที่มีทั้งเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า และประชากรที่เริ่มพิถีพิถันในการบริโภคมากขึ้น จึงทำให้ต้องมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆสำหรับการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อประชากรโลก ลดการใช้สารเคมีเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค และลดต้นทุน พร้อมช่วยทุ่นแรงให้กับเหล่าเกษตรกรด้วยนะ เชื่อเถอะว่าอนาคตเราจะได้ใช้ประโยชน์อีกมากมายจากการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ

10 รถปลูกข้าว (Rice Transplanter)
9 รถเก็บเมล็ดฟักทอง (Pumpkin Seed Harvesting)
8 รถกำจัดวัชพืชด้วยพลังงานไฟ (Agricultural Flamer Truck)
7 การเกษตรใต้น้ำ (Underwater Agriculture)
6 โดรนเพื่อการเกษตร (Agricultural Drone)
5 การเพาะปลูกในอวกาศ (Space Farming)
4 การเพาะปลูกด้วยน้ำทะเล (Seawater Farming)
3 ฟาร์มบอท (Farmbot)
2 เครื่องกำจัดวัชพืชด้วยเลเซอร์ (Laser Weed Killer)
1 หุ่นยนต์ทำไร่ (Robotic Farming)

แต่ถ้าหากใครสนใจสั่งเสื้อ TopSib จากเราได้ที่ Facebook page เช่นเดียวกัน
Facebook: http://bit.ly/2oQjyIR
Subscribe: http://bit.ly/2oLULIE

For copyright matters please contact us at: Topsibcontact@gmail.com

10 เทคโนโลยีการเกษตรสุดล้ำที่คุณคาดไม่ถึง (ไฮเทคมากๆ)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ เทคโนโลยี

Cẩm Nhung

Xin chào các bạn, Mình tên là Cẩm Nhung, như bao cô gái khác mình cũng đam mê mỹ phẩm say mê làm đẹp và chỉnh chu cho nhan sắc của mình. Vì thế, mình muốn chia sẻ những bí quyết làm đẹp của mình cho các bạn để các bạn có thể cẩn thận hơn cũng như tìm hiểu được những cách chăm sóc da đẹp nhất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button