Home » [NEW] เปิดงบดูงานต่างประเทศ นธป. หลักสูตรศาล รธน. รุ่นที่ 4 ใช้งบ 16 ล้าน | ประเทศ ดู ไบ ค่า เงิน – Nangdep.vn

[NEW] เปิดงบดูงานต่างประเทศ นธป. หลักสูตรศาล รธน. รุ่นที่ 4 ใช้งบ 16 ล้าน | ประเทศ ดู ไบ ค่า เงิน – Nangdep.vn

ประเทศ ดู ไบ ค่า เงิน: คุณกำลังดูกระทู้

เปิดงบดูงานต่างประเทศ นธป. หลักสูตรศาล รธน. รุ่นที่ 4 ใช้งบ 16 ล้าน แบ่งบิน 2 ช่วง ยุโรป-เอเชีย “ไอร์แลนด์-อังกฤษ-อินเดีย” ส่งรายงานการศึกษา 8 แผ่น เผย เงื่อนไขว่าจ้างต้องพักโรงแรม 5 ดาว

ก่อนหน้านี้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ประกาศเดินหน้าตรวจสอบการใช้งบประมาณดูงานต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอิสระทุกองค์กร หลังจากพบเรื่องร้องเรียนจำนวนมากเกี่ยวกับความไม่โปร่งใส ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายเม็ดเงินงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชน รวมทั้งไม่มีประสิทธิภาพ

สำนักข่าวไทยพับลิก้าสืบค้นข้อมูลการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตร “นิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) ของวิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยพบว่าหลักสูตรดังกล่าวได้กำหนดกิจกรรมศึกษาดูงานในต่างประเทศไว้ในหลักสูตร 2 ครั้ง แบ่งเป็นศึกษาดูงานในทวีปเอเชีย 1 ครั้ง และทวีปยุโรป 1 ครั้ง โดย หลักสูตร นธป. รุ่นที่ 4 ซึ่งเริ่มโครงการในปี 2559 ได้เดินทางไปยังสหราชอาณาจักร สาธารณรัฐไอร์แลนด์ และสาธารณรัฐอินเดีย รวมเงินงบประมาณที่ขอรับจัดสรร จำนวน 16,005,341 บาท มีรายละเอียดดังนี้

โครงการ “จ้างเหมาบริการในการจัดหาบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรมที่พัก การบริการเอกสาร และพาหนะรับส่งในการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอร์แลนด์” ระหว่างวันที่ 15-25 กรกฎาคม 2559 วงเงินงบประมาณ 10,478,306 บาท ประกอบด้วย

  1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 5 คน งบประมาณคนละ 292,462 บาท แบ่งเป็น ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ รวมทั้งค่าพาหนะรับส่ง 189,962 บาทต่อคน ค่าที่พัก 8 คืน คืนละ 10,000 บาทต่อคน และค่าอาหาร วันละ 2500 บาทต่อคน จำนวน 9 วัน

  2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับข้าราชการระดับสูงและที่ปรึกษาโครงการฯ จำนวน 2 คน งบประมาณคนละ 257,262 บาท รวม 514,524 บาท แบ่งเป็น ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ รวมทั้งค่าพาหนะรับส่ง 189,962 บาท ค่าที่พัก 8 คืน คืนละ 5,600 บาทต่อคน และค่าอาหาร วันละ 2500 บาทต่อคน จำนวน 9 วัน

  3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับคณะกรรมการฯ ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 56 คน งบประมาณคนละ 151,812 บาท แบ่งเป็น ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ รวมทั้งค่าพาหนะรับส่ง 72,512 บาท ค่าที่พัก 8 คืน คืนละ 5,600 บาทต่อคน และค่าอาหาร วันละ 2500 บาทต่อคน จำนวน 9 วัน

See also  [Update] แอร์มิตซูบิชิ เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Electric พร้อมระบบ inverter 2021 | มิตซูบิชิ กันยง - Nangdep.vn

โครงการ “จัดจ้างผู้ประกอบการให้บริการด้านการเดินทางและที่พักในการศึกษาดูงานตามโครงการอบรมหลักสูตร นธป. รุ่นที่ 4 ณ สาธารณรัฐอินเดีย” ระหว่างวันที่ 5-10 มีนาคม 2559 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการสรรจัด 5,527,035 บาท ประกอบด้วย

  1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 5 คน ใช้งบประมาณคนละ 135,125 บาท

  2. ค่าใช้จ่ายสำหรับข้าราชการระดับสูงและที่ปรึกษาโครงการฯ จำนวน 2 คน ใช้งบประมาณคนละ 117,525 บาท

  3. ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการฯ ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 56 คน ใช้งบประมาณคนละ 82,435 บาท

โดยได้กำหนดขอบเขตงานจ้างเหมาบริการ เช่น

  1. จัดหาตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ ชั้นธุรกิจและชั้นประหยัด (กรุงเทพฯ-อินเดีย-กรุงเทพฯ)
  2. จัดหาตั๋วเครื่องบินภายในสาธารณรัฐอินเดีย ชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดสำหรับการเดินทางภายในประเทศ 3 เที่ยวบิน (พาราณสี-มุมไบ, มุมไบ-ออรังกาบัด, ออรังกาบัด- มุมไบ)
  3. จัดการพาหนะสำหรับเดินทางภายในสาธารณรัฐอินเดีย คือ รถโค้ชปรับอากาศสภาพดี จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คัน
  4. จัดหาที่พัก โดยจัดเตรียมห้องพักเดี่ยวและห้องพักคู่ในโรงแรมระดับ 5 ดาว ในทำเลที่เหมาะสม โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาราคาค่าเช่าห้องพักภายในอัตราที่ทางราชการกำหนด
  5. จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ ตลอดระยะเวลาการเดินทางตามที่ตกลงกัน
  6. ดำเนินการถ่ายภาพให้แก่คณะเดินทางตลอดระยะเวลาการเดินทาง โดยช่างภาพที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการถ่ายภาพ พร้อมบันทึกภาพลงแผ่นดีวีดีบันทึกข้อมูลส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง

ทั้งนี้ นักศึกษาหลักสูตร นธป. รุ่นที่ 4 ได้จัดทำรายงานการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐไอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร จำนวน 1 เล่ม ความหนา 8 หน้ากระดาษเอสี่ (รวมปก) โดยระบุว่าไปได้เดินทางศึกษาดูงาน 6 องค์กร คือ ศาลสูงบอมเบย์ มหาวิทยาลัย Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University (BAMU) เมืองออรังกาบัด, ศาลสูงไอร์แลนด์ มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ The Honorable Society Of The Inner Tempol และหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ

ขณะที่นักศึกษา นธป. รุ่นที่ 3ซึ่งจัดหลักสูตรในปี 2558 ได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ 2 ครั้ง คือ สาธารณรัฐเช็ก-สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558 และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2558 วงเงินงบประมาณรวม 10,653,080 บาท มีรายละเอียดดังนี้

See also  [NEW] การประเมินมูลค่าหุ้น « Srisunthorn's Blog | การประเมินมูลค่ากิจการ - Nangdep.vn

โครงการ “จัดจ้างผู้ประกอบการให้บริการด้านการเดินทางและที่พักในการศึกษาดูงานตามโครงการอบรมหลักสูตร นธป. รุ่นที่ 3 ณ สาธารณรัฐเช็ก และสาธารณรัฐออสเตรีย” วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 7,628,680 บาท ประกอบด้วย

  1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 4 คน คนละ 215,250 บาท
  2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับข้าราชการระดับสูง จำนวน 1 คน คนละ 193,530 บาท
  3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษา ข้าราชการ และ ผู้เข้าอบรม จำนวน 55 คน คนละ 119,530 บาท

โดยการศึกษาดูงานดังกล่าว ตามกำหนดการเดินทาง คณะจะเข้าดูงานทั้งสิ้น 4 แห่ง ในระยะเวลา 10 วัน คือ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเช็ก United Nations ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย

โครงการ “จัดจ้างผู้ประกอบการให้บริการด้านการเดินทางและที่พักในการศึกษาดูงานตามโครงการอบรมหลักสูตร นธป. รุ่นที่ 3 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณประจำปี 2558 จำนวน 3,024,400 บาท ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 5 คน คนละ 77,330 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับข้าราชการระดับสูง จำนวน 2 คน คนละ 62,130 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษา ข้าราชการ และ ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 49 คน คนละ 43,130 บาท

ทั้งนี้นักศึกษาหลักสูตร นธป. 3 ได้จัดทำรายงานขึ้นมา 3 เล่ม คือ 1. ผลการศึกษาดูงาน ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเช็ก 1 เล่ม หนา 72 หน้า 2. ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐออสเตรีย 1 เล่ม หนา 25 หน้า และ 3. ศาลสูงสุดของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 1 เล่ม หนา 69 หน้า

ขณะที่หลักสูตร นธป. รุ่นที่ 1 นั้น เดินทางไปศึกษาดูงาน 2 ครั้ง คือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย-ประเทศมาเลเซีย และ สาธารณรัฐเยอรมนี-ประเทศฝรั่งเศส

ส่วน นธป.รุ่น 2 ศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐเกาหลี-ประเทศญี่ปุ่น และ สมาพันธรัฐสวิส-สาธารณรัฐอิตาลี แต่ไม่มีการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแต่อย่างใด

See also  [NEW] League of Legends: Wild Rift 2.5.0.5046 ดาวโหลด APK ของแอนดรอยด์ | ดาว โหลด เกม lol - Nangdep.vn


ข้อห้ามแปลกรู้ก่อนมาเที่ยวดูไบ บล็อกโทรไลน์ ห้ามถ่ายรูป | flywithcream ครีมแอร์เอมิเรตส์


คลิปใหม่คลิกเลย ► http://bit.ly/แอร์พาเที่ยว
https://www.facebook.com/Flywithcream/ ชีวิตแอร์โฮสเตส มาเจอกัน live
https://www.instagram.com/flywithcream/ ติดตามlifestyle แบบใกล้ชิด
https://www.facebook.com/englishwithcream/เรียนภาษาอังกฤษฟรี
https://www.facebook.com/nutchadress/ เช่าซื้อชุดสมัครแอร์โฮสเตส
แอร์โฮสเตส ครีมพาเที่ยวดูไบทั่วโลกพูดภาษาอังกฤษ รีวิวเครื่องสำอางค์ แต่งหน้าตามวัฒนธรรมต่างๆ travel ท่องเที่ยว/ /beauty แต่งหน้าและรีวิว

EP แรก ครีมจะมาพูดถึง lifestyle/ ตารางบิน / สวัสดิการ/ เงินเดือนต่างๆของสายการบินในไทยจะต่างกับสายการบินแขกยังไง เพื่อให้ทุกคนได้นำไปพิจารณาในการตัดสินใจสมัครแอร์สายการบินต่างๆ

เที่ยวดูไบ สมัครแอร์เอมิเรตส์ flywithcream

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ข้อห้ามแปลกรู้ก่อนมาเที่ยวดูไบ บล็อกโทรไลน์ ห้ามถ่ายรูป | flywithcream ครีมแอร์เอมิเรตส์

10 ความจริงที่ซ่อนอยู่ใน \” ดูไบ \” ที่คุณเข้าใจผิด


==================================================
ติดตามแอดมินได้ที่ IG : spy_kung
===================================================
ติดต่อ Email Spykungchannel@gmail.com
Facebook SPYchannel
Thanks wtfintheworld.com / wikipedia.com

10 ความจริงที่ซ่อนอยู่ใน \

1,000 AED เงินดูไบ


ศึกษา

1,000 AED เงินดูไบ

จีน เตือน ไบเดน ระวังคำพูด หลังถูกสบประมาท อาวุธ จีน รัสเซีย


จีน เตือน ไบเดน ระวังคำพูด หลังถูกสบประมาท อาวุธ จีน รัสเซีย

❗️สกุลเงินที่แพงอันดับ2 ของโลก❗️


บาห์เรน สกุลเงิน สาวศรีสะเกษ

❗️สกุลเงินที่แพงอันดับ2 ของโลก❗️

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ประเทศ ดู ไบ ค่า เงิน

Leave a Reply

Your email address will not be published.