Wiki

[NEW] เปิดงบดูงานต่างประเทศ นธป. หลักสูตรศาล รธน. รุ่นที่ 4 ใช้งบ 16 ล้าน | ประเทศ ดู ไบ ค่า เงิน – Nangdep.vn

ประเทศ ดู ไบ ค่า เงิน: คุณกำลังดูกระทู้

เปิดงบดูงานต่างประเทศ นธป. หลักสูตรศาล รธน. รุ่นที่ 4 ใช้งบ 16 ล้าน แบ่งบิน 2 ช่วง ยุโรป-เอเชีย “ไอร์แลนด์-อังกฤษ-อินเดีย” ส่งรายงานการศึกษา 8 แผ่น เผย เงื่อนไขว่าจ้างต้องพักโรงแรม 5 ดาว

ก่อนหน้านี้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ประกาศเดินหน้าตรวจสอบการใช้งบประมาณดูงานต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอิสระทุกองค์กร หลังจากพบเรื่องร้องเรียนจำนวนมากเกี่ยวกับความไม่โปร่งใส ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายเม็ดเงินงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชน รวมทั้งไม่มีประสิทธิภาพ

สำนักข่าวไทยพับลิก้าสืบค้นข้อมูลการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตร “นิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) ของวิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยพบว่าหลักสูตรดังกล่าวได้กำหนดกิจกรรมศึกษาดูงานในต่างประเทศไว้ในหลักสูตร 2 ครั้ง แบ่งเป็นศึกษาดูงานในทวีปเอเชีย 1 ครั้ง และทวีปยุโรป 1 ครั้ง โดย หลักสูตร นธป. รุ่นที่ 4 ซึ่งเริ่มโครงการในปี 2559 ได้เดินทางไปยังสหราชอาณาจักร สาธารณรัฐไอร์แลนด์ และสาธารณรัฐอินเดีย รวมเงินงบประมาณที่ขอรับจัดสรร จำนวน 16,005,341 บาท มีรายละเอียดดังนี้

โครงการ “จ้างเหมาบริการในการจัดหาบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรมที่พัก การบริการเอกสาร และพาหนะรับส่งในการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอร์แลนด์” ระหว่างวันที่ 15-25 กรกฎาคม 2559 วงเงินงบประมาณ 10,478,306 บาท ประกอบด้วย

  1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 5 คน งบประมาณคนละ 292,462 บาท แบ่งเป็น ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ รวมทั้งค่าพาหนะรับส่ง 189,962 บาทต่อคน ค่าที่พัก 8 คืน คืนละ 10,000 บาทต่อคน และค่าอาหาร วันละ 2500 บาทต่อคน จำนวน 9 วัน

  2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับข้าราชการระดับสูงและที่ปรึกษาโครงการฯ จำนวน 2 คน งบประมาณคนละ 257,262 บาท รวม 514,524 บาท แบ่งเป็น ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ รวมทั้งค่าพาหนะรับส่ง 189,962 บาท ค่าที่พัก 8 คืน คืนละ 5,600 บาทต่อคน และค่าอาหาร วันละ 2500 บาทต่อคน จำนวน 9 วัน

  3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับคณะกรรมการฯ ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 56 คน งบประมาณคนละ 151,812 บาท แบ่งเป็น ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ รวมทั้งค่าพาหนะรับส่ง 72,512 บาท ค่าที่พัก 8 คืน คืนละ 5,600 บาทต่อคน และค่าอาหาร วันละ 2500 บาทต่อคน จำนวน 9 วัน

READ  [Update] compulsory แปลว่า คือ หมายถึง ตัวอย่าง การใช้ | mandatory แปลว่า - Nangdep.vn

โครงการ “จัดจ้างผู้ประกอบการให้บริการด้านการเดินทางและที่พักในการศึกษาดูงานตามโครงการอบรมหลักสูตร นธป. รุ่นที่ 4 ณ สาธารณรัฐอินเดีย” ระหว่างวันที่ 5-10 มีนาคม 2559 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการสรรจัด 5,527,035 บาท ประกอบด้วย

  1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 5 คน ใช้งบประมาณคนละ 135,125 บาท

  2. ค่าใช้จ่ายสำหรับข้าราชการระดับสูงและที่ปรึกษาโครงการฯ จำนวน 2 คน ใช้งบประมาณคนละ 117,525 บาท

  3. ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการฯ ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 56 คน ใช้งบประมาณคนละ 82,435 บาท

โดยได้กำหนดขอบเขตงานจ้างเหมาบริการ เช่น

  1. จัดหาตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ ชั้นธุรกิจและชั้นประหยัด (กรุงเทพฯ-อินเดีย-กรุงเทพฯ)
  2. จัดหาตั๋วเครื่องบินภายในสาธารณรัฐอินเดีย ชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดสำหรับการเดินทางภายในประเทศ 3 เที่ยวบิน (พาราณสี-มุมไบ, มุมไบ-ออรังกาบัด, ออรังกาบัด- มุมไบ)
  3. จัดการพาหนะสำหรับเดินทางภายในสาธารณรัฐอินเดีย คือ รถโค้ชปรับอากาศสภาพดี จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คัน
  4. จัดหาที่พัก โดยจัดเตรียมห้องพักเดี่ยวและห้องพักคู่ในโรงแรมระดับ 5 ดาว ในทำเลที่เหมาะสม โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาราคาค่าเช่าห้องพักภายในอัตราที่ทางราชการกำหนด
  5. จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ ตลอดระยะเวลาการเดินทางตามที่ตกลงกัน
  6. ดำเนินการถ่ายภาพให้แก่คณะเดินทางตลอดระยะเวลาการเดินทาง โดยช่างภาพที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการถ่ายภาพ พร้อมบันทึกภาพลงแผ่นดีวีดีบันทึกข้อมูลส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง

ทั้งนี้ นักศึกษาหลักสูตร นธป. รุ่นที่ 4 ได้จัดทำรายงานการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐไอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร จำนวน 1 เล่ม ความหนา 8 หน้ากระดาษเอสี่ (รวมปก) โดยระบุว่าไปได้เดินทางศึกษาดูงาน 6 องค์กร คือ ศาลสูงบอมเบย์ มหาวิทยาลัย Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University (BAMU) เมืองออรังกาบัด, ศาลสูงไอร์แลนด์ มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ The Honorable Society Of The Inner Tempol และหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ

ขณะที่นักศึกษา นธป. รุ่นที่ 3ซึ่งจัดหลักสูตรในปี 2558 ได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ 2 ครั้ง คือ สาธารณรัฐเช็ก-สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558 และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2558 วงเงินงบประมาณรวม 10,653,080 บาท มีรายละเอียดดังนี้

READ  [Update] On IPO: Federer-backed Swiss Shoemaker Set to Go Public | ipo set - Nangdep.vn

โครงการ “จัดจ้างผู้ประกอบการให้บริการด้านการเดินทางและที่พักในการศึกษาดูงานตามโครงการอบรมหลักสูตร นธป. รุ่นที่ 3 ณ สาธารณรัฐเช็ก และสาธารณรัฐออสเตรีย” วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 7,628,680 บาท ประกอบด้วย

  1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 4 คน คนละ 215,250 บาท
  2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับข้าราชการระดับสูง จำนวน 1 คน คนละ 193,530 บาท
  3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษา ข้าราชการ และ ผู้เข้าอบรม จำนวน 55 คน คนละ 119,530 บาท

โดยการศึกษาดูงานดังกล่าว ตามกำหนดการเดินทาง คณะจะเข้าดูงานทั้งสิ้น 4 แห่ง ในระยะเวลา 10 วัน คือ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเช็ก United Nations ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย

โครงการ “จัดจ้างผู้ประกอบการให้บริการด้านการเดินทางและที่พักในการศึกษาดูงานตามโครงการอบรมหลักสูตร นธป. รุ่นที่ 3 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณประจำปี 2558 จำนวน 3,024,400 บาท ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 5 คน คนละ 77,330 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับข้าราชการระดับสูง จำนวน 2 คน คนละ 62,130 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษา ข้าราชการ และ ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 49 คน คนละ 43,130 บาท

ทั้งนี้นักศึกษาหลักสูตร นธป. 3 ได้จัดทำรายงานขึ้นมา 3 เล่ม คือ 1. ผลการศึกษาดูงาน ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเช็ก 1 เล่ม หนา 72 หน้า 2. ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐออสเตรีย 1 เล่ม หนา 25 หน้า และ 3. ศาลสูงสุดของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 1 เล่ม หนา 69 หน้า

ขณะที่หลักสูตร นธป. รุ่นที่ 1 นั้น เดินทางไปศึกษาดูงาน 2 ครั้ง คือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย-ประเทศมาเลเซีย และ สาธารณรัฐเยอรมนี-ประเทศฝรั่งเศส

ส่วน นธป.รุ่น 2 ศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐเกาหลี-ประเทศญี่ปุ่น และ สมาพันธรัฐสวิส-สาธารณรัฐอิตาลี แต่ไม่มีการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแต่อย่างใด

READ  [Update] | agoda - Nangdep.vn


ข้อห้ามแปลกรู้ก่อนมาเที่ยวดูไบ บล็อกโทรไลน์ ห้ามถ่ายรูป | flywithcream ครีมแอร์เอมิเรตส์


คลิปใหม่คลิกเลย ► http://bit.ly/แอร์พาเที่ยว
https://www.facebook.com/Flywithcream/ ชีวิตแอร์โฮสเตส มาเจอกัน live
https://www.instagram.com/flywithcream/ ติดตามlifestyle แบบใกล้ชิด
https://www.facebook.com/englishwithcream/เรียนภาษาอังกฤษฟรี
https://www.facebook.com/nutchadress/ เช่าซื้อชุดสมัครแอร์โฮสเตส
แอร์โฮสเตส ครีมพาเที่ยวดูไบทั่วโลกพูดภาษาอังกฤษ รีวิวเครื่องสำอางค์ แต่งหน้าตามวัฒนธรรมต่างๆ travel ท่องเที่ยว/ /beauty แต่งหน้าและรีวิว

EP แรก ครีมจะมาพูดถึง lifestyle/ ตารางบิน / สวัสดิการ/ เงินเดือนต่างๆของสายการบินในไทยจะต่างกับสายการบินแขกยังไง เพื่อให้ทุกคนได้นำไปพิจารณาในการตัดสินใจสมัครแอร์สายการบินต่างๆ

เที่ยวดูไบ สมัครแอร์เอมิเรตส์ flywithcream

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ข้อห้ามแปลกรู้ก่อนมาเที่ยวดูไบ บล็อกโทรไลน์ ห้ามถ่ายรูป | flywithcream ครีมแอร์เอมิเรตส์

10 ความจริงที่ซ่อนอยู่ใน \” ดูไบ \” ที่คุณเข้าใจผิด


==================================================
ติดตามแอดมินได้ที่ IG : spy_kung
===================================================
ติดต่อ Email Spykungchannel@gmail.com
Facebook SPYchannel
Thanks wtfintheworld.com / wikipedia.com

10 ความจริงที่ซ่อนอยู่ใน \

1,000 AED เงินดูไบ


ศึกษา

1,000 AED เงินดูไบ

จีน เตือน ไบเดน ระวังคำพูด หลังถูกสบประมาท อาวุธ จีน รัสเซีย


จีน เตือน ไบเดน ระวังคำพูด หลังถูกสบประมาท อาวุธ จีน รัสเซีย

❗️สกุลเงินที่แพงอันดับ2 ของโลก❗️


บาห์เรน สกุลเงิน สาวศรีสะเกษ

❗️สกุลเงินที่แพงอันดับ2 ของโลก❗️

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ประเทศ ดู ไบ ค่า เงิน

Cẩm Nhung

Xin chào các bạn, Mình tên là Cẩm Nhung, như bao cô gái khác mình cũng đam mê mỹ phẩm say mê làm đẹp và chỉnh chu cho nhan sắc của mình. Vì thế, mình muốn chia sẻ những bí quyết làm đẹp của mình cho các bạn để các bạn có thể cẩn thận hơn cũng như tìm hiểu được những cách chăm sóc da đẹp nhất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button