Wiki

[NEW] | เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ – Nangdep.vn

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ: คุณกำลังดูกระทู้

ความสำคัญ 

ขอนแก่น เป็นหนึ่งในสิบจังหวัดที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ประกาศขยายเป็นพื้นที่นำร่อง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 เพื่อจัดทำกิจกรรมและแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในปีงบประมาณ 2558 ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry) คือ  การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของพื้นที่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมกับความเจริญของชุมชนและการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างสมดุล เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชนในพื้นที่และนักวิชาการ”  และ มีหลักเกณฑ์บังคับที่สำคัญคือ จะต้องไม่แย่งชิงทรัพยากร ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อมลพิษ ไม่สร้างความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยให้กับชุมชน และไม่ทำลายคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบ  ทั้งนี้พื้นที่ที่ได้รับการกำหนด เป็นเขตเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของจังหวัดขอนแก่น ตามแนวทางดังกล่าวคือ อ.อุบลรัตน์ และน้ำพอง ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชุมชนรายรอบมาเป็นเวลานาน การพัฒนาอุตสาหกรรมจึงอาจส่งผลต่อชุมชนในพื้นที่ทั้งด้านระบบนิเวศ  ระบบการผลิตภาคเกษตรกรรม และสุขอนามัยของประชาชน

ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาสังคม จึงให้ความสำคัญต่อการสร้างช่องทางในรูปแบบต่างๆที่เป็นพื้นที่สาธารณะ (Public Space) ให้กลุ่ม องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์และให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ต่อนโยบายสาธารณะในระดับต่างๆ จนเกิดการปฏิบัติที่สอดคล้องต่อผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ แต่คำนึงถึงคนกลุ่มน้อยด้วย และลดผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดขึ้นอันจะทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้นการจัดเวทีแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอุบลรัตน์-น้ำพอง อันเป็นนโยบาย ที่หน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่ต้องดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ ขณะเดียวกันจะต้องคำนึงถึง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goal 2016-30) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ (11) sustainable cities and communities และ (17) partnership for the goals ควบคู่กันไป ด้วยการรับฟังข้อคิดเห็นที่หลากหลายขององค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน หน่วยงาน ภาคราชการ รวมทั้งภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดแนวทางการดำเนินที่เป็นฉันทามติของคนในพื้นที่รวมทั้งการสร้างกลไกติดตามการดำเนินงานร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องต่อไป

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้องค์กรภาคประชาสังคมได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์การดำเนินงานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(Eco-Industrial Town)รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายในกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
  2. เพื่อให้องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรชุมชนและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
  3. เพื่อสร้างการรับรู้สาธารณะ และการริเริ่มกระบวนการหรือกลไกในการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบแนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างมีประสิทธิภาพ      
READ  [Update] อย.ฟัน Lazada ห้ามขายยาผ่านเว็บ | เข้าเว็บ lazada ไม่ได้ - Nangdep.vn

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. หน่วยงาน องค์กร ต่างๆประกอบด้วย ภาคธุรกิจ ราชการ นักวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และชุมชน ได้รับข้อมูลและมุมมอง ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน
  2. มีข้อคิดเห็นที่ครอบคลุม จากผู้ที่มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ต่อแนวทางในการดำเนินงาน โดยการคำนึงถึงผลกระทบ แนวทางป้องกัน และการบรรเทาปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในอนาคต โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ
  3. มีการริเริ่มพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีภาคส่วนต่างๆในการกำกับติดตาม ให้คำแนะนำ และตรวจสอบการดำเนินงานให้เกิดธรรมาภิบาลและเป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินงาน“อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”และเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน

กำหนดการ

วันที่  24 เมษายน 2560
08.00 – 08.30 น. ……..ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
08.30 – 08.40 น. ……..แนะนำความเป็นมา/วัตถุประสงค์ของการสัมมนา และแนะนำผู้เข้าร่วม
08.40 – 09.00 น. ……..กล่าวเปิดการสัมมนานาโดย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
09.00 – 09.15 น. ……..วีดีทัศน์เกี่ยวกับกรณีศึกษา เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
09.15 – 09.30 น. ……..ปาฐกถานำการสัมมนา “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs 2030) กับทิศทางการพัฒนาประเทศไทย”
……………………………โดยศ.ดร.สุริชัย หวันแก้ว  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /ที่   
……………………………ปรึกษาศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรสาธารณประโยชน์
09.30 – 12.30 น. ……..เสวนาเรื่อง “เกษตรกรรม อุตสาหกรรม วิถีชุมชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน: ความท้าทายใหม่ในศตวรรษที่ 21” 
……………………………ผู้ร่วมการเสวนา
……………………………(1)  คุณมนตรี ดีมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
……………………………(2) คุณวิฑูรย์ กมลนฤเมธ ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 
……………………………(3) ดร.สมนึก จงมีวศิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ 
………………………………..อนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร ใน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
………………………………..ฝ่ายวิชาการ เครือข่ายเพื่อนตะวันออกวาระเปลี่ยนตะวันออก                                          
……………………………(4) คุณคุณสุรจิต สถาพรวลัยรัตน์ ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน
………………………………..ผู้ประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง     
……………………………(5) นายบุญช่วย โสสีทา เครือข่ายองค์กรชุมชนพื้นที่ลุ่มน้ำพอง 
………………………………..ดำเนินรายการเสวนา โดย  คุณพูลสมบัติ นามหล้า
………………………………..ประเด็นอภิปรายเพื่อการแลกเปลี่ยน
……………………………(1) เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการพัฒนาที่ยั่งยืนจะสามารถปฏิบัติได้จริงร่วมกันได้หรือไม่ มีข้อ
………………………………..กังวล และข้อคิดเห็น ต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร?
……………………………(2)  ภาคประชาสังคมจะมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้อย่างไร?  
………………………………..ประมวลสรุปและปิดการสัมมนา         
13.00    น. ……………..พักรับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับ

READ  [NEW] Western Music BSRU Department | บันได แปล ว่า - Nangdep.vn

เอกสารประกอบ

สื่อวีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง

 

 


NỘI DUNG BÀI VIẾT

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จุดเริ่มต้นของความยั่งยืน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จุดเริ่มต้นของความยั่งยืน

สปป.ลาว ตั้งเป้ามุ่งสู่ประเทศอุตสาหกรรม – Springnews


สปป.ลาว กำลังเดินหน้าพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมและความทันสมัย หลังจากที่ภาคอุตสาหกรรมและการบริการมีทิศทางที่ดีขึ้นและเป็นตัวแทนของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ติดต่อโฆษณา โทร.026206738
ติดตามรายงานพิเศษตอนอื่นๆได้ที่ http://www.springnews.co.th/scoop
ติดตาม สปริงนิวส์ ผ่านเว็บไซต์ได้ที่ http://www.springnews.co.th
รับชม สปริงนิวส์ ผ่านเว็บไซต์ได้ที่ http://www.springnews.co.th/live
กด \”Like\” เกาะติดทุกข่าวสารได้ที่แฟนเพจ https://www.facebook.com/SpringNewsTV
ตามติดทุกเหตุการณ์นาทีต่อนาทีผ่านทวีตเตอร์ https://twitter.com/springnews_tv

สปป.ลาว ตั้งเป้ามุ่งสู่ประเทศอุตสาหกรรม - Springnews

Virtual Event – TDYT Final Presentation \u0026 Celebration Virtual Studio Mobile Live


Virtual Studio Mobile Live to help manage event align with Zoom the online meeting platform

Virtual Event - TDYT Final Presentation \u0026 Celebration Virtual Studio Mobile Live

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปี2564


การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปี2564

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปี2564

IEAT Eco Town: ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด


ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ Eco World Class

IEAT Eco Town: ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

Cẩm Nhung

Xin chào các bạn, Mình tên là Cẩm Nhung, như bao cô gái khác mình cũng đam mê mỹ phẩm say mê làm đẹp và chỉnh chu cho nhan sắc của mình. Vì thế, mình muốn chia sẻ những bí quyết làm đẹp của mình cho các bạn để các bạn có thể cẩn thận hơn cũng như tìm hiểu được những cách chăm sóc da đẹp nhất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button