Home » [NEW] แนวทางการพัฒนาการจัดการท่าเรือสำหรับการท่องเที่ยวเรือสำราญของประเทศไทย กรณีศึกษาท่าเรือแหลมฉบัง | การท่องเที่ยวประเทศไทย – Nangdep.vn

[NEW] แนวทางการพัฒนาการจัดการท่าเรือสำหรับการท่องเที่ยวเรือสำราญของประเทศไทย กรณีศึกษาท่าเรือแหลมฉบัง | การท่องเที่ยวประเทศไทย – Nangdep.vn

การท่องเที่ยวประเทศไทย: คุณกำลังดูกระทู้

บทคัดย่อ/เนื้อเรื่องย่อ:

งานวิจัยชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเรือสำราญ 2) เพื่อประเมินศักยภาพของการจัดการท่าเรือแหลมฉบังในปัจจุบัน 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาท่าเรือการจัดการท่าเรือแหลมฉบังของประเทศไทย ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research Methodology) ร่วมกันระหว่างการวิจัยแบบปริมาณ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมากับเรือสำราญที่ใช้บริการท่าเรือแหลมฉบังจำนวน 400 คน และระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเรือสำราญจำนวน 36 คน โดยศึกษาตามแนวคิดและทฤษฎีวัดระดับความสำคัญผ่านความคาดหวัง (Expectation) และประสิทธิพลการปฏิบัติงานผ่านความพึงพอใจ (Satisfaction) ประกอบด้วยองค์ประกอบการจัดการท่าเรือสำราญจำนวน 32 ตัวแปรจาก 8 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ คุณลักษณะของท่าเรือ (Port characteristic) โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเรือ (Port infrastructure and Port facilities) การให้บริการ (Services) นโยบายและกฎระเบียบ (Cruise Tourism Policy and regulations) แหล่งท่องเที่ยว (Tourism Attraction) กิจกรรมการท่องเที่ยว (Tourism activities) การเข้าถึงและการเชื่อมต่อ (Accessibility and connection) และสิ่งอำนวยความสะดวกบนฝั่ง (Amenity on shore) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์สถิติทางสังคมศาสตร์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อหาค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Divination) ใช้สถิติ T-test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มและหาความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับเรือสำราญที่ใช้บริการท่าเรือแหลมฉบัง ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป และใช้การวัดประสิทธิภาพและประเมินศักยภาพจัดการท่าเรือด้วยเทคนิค Important-Performance Analysis (IPA) และเชิงคุณภาพใช้วิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis)

ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า 11 ตัวแปรอยู่ในระดับความสำคัญต่ำและมีผลการปฏิบัติงานดีได้แก่ ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ การเดินทางเชื่อมต่อกับท่าเรืออื่นๆ สภาพอากาศและทะเล การบริการของมัคคุเทศก์ ทักษะและความสามารถของผู้ให้บริการ ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว ความน่าสนใจของกิจกรรมการท่องเที่ยว ความคุ้มค่าของกิจกรรม ภัตตาคารและแหล่งช้อปปิ้ง มีจำนวน 6 ตัวแปรที่อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความสำคัญต่ำแต่มีผลการปฏิบัติงานต่ำ ได้แก่ ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว การบริการกระเป๋าสัมภาระ การบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา ร้านขายของที่ระลึกและที่พักบนฝั่ง ขณะที่ 6 ตัวแปรอยู่ในกลุ่มที่มีระดับความสำคัญสูงแต่มีผลการปฏิบัติงานดี ได้แก่ การบริการจัดนำเที่ยวบนฝั่ง พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร การจัดการความปลอดภัย ความสะอาดและสุขอนามัย ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว และความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว และมี 10 ตัวแปรที่อยู่ในกลุ่มระดับความสำคัญสูงแต่มีผลการปฏิบัติงานต่ำ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ ระบบสาธารณูปโภคของท่าเรือ สิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเรือ ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเรือสำราญขนาดใหญ่ การให้ข้อมูลแผนฉุกเฉิน การเข้าถึงและเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่เมือง การเข้าถึงและเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่แหล่งท่องเที่ยว การเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยว และแท็กซี่/รถประจำทาง/บริการขนส่งสาธารณะ จากผลการศึกษาข้างต้นนำข้อมูลไปประยุกต์เป็นข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวเรือสำราญ ได้แก่ 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 2) ปรับปรุงและพัฒนาการเข้าถึงและการเชื่อมต่อ 3) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 4) เสริมสร้างศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว 5) พัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้ให้บริการ 6) บูรณาการบริหารจัดการท่าเรือ 7) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสำราญของประเทศ
The Objectives of this research are 1) To study cruise passenger’s behavior 2) To evaluate performance of Laem Chanbang’s port of call management for cruise tourism 3) To guidelines for Developing Cruise Port Management of Cruise Tourism in Thailand. The study using mixed research methodology. The quantitative data were collected by using the questionnaire from 400 cruise passenger. In term of qualitative data were collected by semi-structure interview from 36 relevant cruise stakeholders. This research applies Importance-Performance analysis (IPA) through cruise passenger’s expectation and satisfaction by 32 variables from 8 factors are 1) Port characteristic: port infrastructure and port facilities, services, cruise tourism policy and regulations, tourism attraction, tourism activities, accessibility and connection, amenity on shore. The statistical and data were analyzed by using descriptive statistics included frequency, percentage, mean and standard deviation (SD), t-test, ANOVA and measuring IPA of cruise port management by using GAP analysis and using thematic analysis for qualitative data.

See also  [Update] เงินทุนสำรอง (Reserves) | หนี้เสียคือ - Nangdep.vn

The result of this study founded data on the IPA grid presentation and plotted into four quadrants according to the mean scores. 11 variables in “Possible overkill” are port geographic, connectivity with other major ports, weather and sea condition, tourist guide, communication skills of other service providers, unique of tourist attractions, variety of tourism activities, attractiveness of tourism activities, value for money of tourism activities, restaurants and shopping. 6 variables into “Low Priority” tourist information, baggage services, currency exchange service, souvenir shop and accommodation. 6 variables in “Keep up the good work” shore excursion management, immigration formality and customs regulation process, safety and security management, hygiene and sanitation, attractive of tourism attractions, unique of tourist attractions and 10 variables in “Concentrate here” port infrastructure, public utility, port facilities, capacity for handing a number of cruise passenger and large cruise ships, emergency plan, accessibility from port to town, accessibility from port to major attraction, connection between tourist attraction and taxi/bus/public transportation services. According to the study lead to recommendations to improve guideline for developing cruise port management for cruise tourism in Thailand as follow 1) Develop infrastructure and facilities 2) Improve and develop accessibility and connectivity 3) Enhance services efficiency 4) Empower tourism attraction and tourism activities 5) Develop skills and capabilities of service provider 6) integrated port management 7) Promoting cruise tourism in Thailand.

See also  [NEW] Royal-th.co เป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการเกมการเล่นคุณภาพ ครอบคลุมครบครันทั่วทุกวงจร ไม่ว่าจะเป็นการไพ่บาคาร่าออนไลน์จากคาสิโนออนไลน์มาตรฐาน | spiderman ประวัติ - Nangdep.vn


เช็คชื่อ 46 ประเทศ เข้าไทยไม่ต้องกักตัว ‘บิ๊กตู่’ ชี้ไทยต้องชิงเปิดประเทศ ถ้าช้า นทท.จะไปที่อื่น


ความคืบหน้าแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว 1 พ.ย.นี้ ล่าสุดนายกรัฐมนตรี ออกมาชี้แจงข้อสรุปแล้ว โดยจะเพิ่มเป็น 46 ประเทศ ที่สามารถเข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัว ตามเงื่อนไขที่กำหนด
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชี้แจงเรื่องนี้ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว ใจความสำคัญ ได้ย้ำเหตุผลในการพิจารณาจำนวนประเทศใหม่ จากเดิมที่เคยประกาศไว้ 10 ประเทศ ว่า เพราะขณะนี้หลายประเทศ กำลังมีการผ่อนคลายมาตรการข้อบังคับต่างๆ เช่นเดียวกับไทย
โดยนายกรัฐมนตรี บอกว่า เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน ถ้าเราต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยให้มาก เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวและภาคธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เดือดร้อนกันอย่างมากมานาน และสรุปแล้ว ก็จะเพิ่มจำนวนรายชื่อประเทศความเสี่ยงต่ำกลุ่มแรก ที่เข้าประเทศไทยได้ โดยไม่ต้องกักตัว เป็น 46 ประเทศ
ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว เดินทางเข้าประเทศไทยโดยทางอากาศ และมีหลักฐานปลอดเชื้อโควิด โดยมีการตรวจก่อนออกเดินทาง และตรวจเมื่อมาถึงประเทศไทย ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป
โดยประโยคสำคัญ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า “เราจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าเร็วกว่านั้น เพราะการที่จะรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนนั้น จะทำให้เราช้าเกินไป อีกทั้งนักท่องเที่ยวอาจจะตัดสินใจเลือกเดินทางไปประเทศอื่นไปก่อน”
ทั้งนี้รู้ดีว่า การเร่งเดินหน้าอย่างรวดเร็วนี้ ย่อมมีความเสี่ยงที่จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มสูงขึ้น แต่ก็เป็นความเสี่ยงที่เราต้องยอมรับ ผมคิดว่าตอนนี้ ประเทศไทยเอง รวมถึงประเทศอื่นๆ ในโลก สามารถรับมือความเสี่ยงของโควิด19 ได้ดีขึ้น
ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศ ได้ประกาศรายชื่อประเทศ พร้อมทั้งแนวปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทย โดย 46 ประเทศในกลุ่มแรก ได้แก่

See also  [NEW] สถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไปในประเทศไทยคือ หมู่เกาะพีพี เป็นสถานที่ท่องเ อังกฤษ วิธีการพูด | หมู่ เกาะ ภาษา อังกฤษ - Nangdep.vn

เอเชียแปซิฟิก

กัมพูชา
เกาหลีใต้
จีน
ญี่ปุ่น
นิวซีแลนด์
บรูไนดารุสซาลาม
ภูฏาน
มาเลเซีย
สิงคโปร์
ออสเตรเลีย
ฮ่องกง

ตะวันออกกลาง

กาตาร์
ซาอุดีอาระเบีย
บาห์เรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อิสราเอล

ยุโรป

กรีซ
ไซปรัส
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
เนเธอร์แลนด์
บัลแกเรีย
เบลเยียม
โปรตุเกส
โปแลนด์
ฝรั่งเศส
ฟินแลนด์
มอลตา
เยอรมนี
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
สวิตเซอร์แลนด์
สวีเดน
สหราชอาณาจักร
สาธารณรัฐเช็ก
สเปน
สโลวีเนีย
ออสเตรีย
อิตาลี
เอสโตเนีย
ไอซ์แลนด์
ไอร์แลนด์
ฮังการี

อเมริกา

แคนาดา
ชิลี
สหรัฐอเมริกา

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://ch3plus.com/news/program/262885

เรื่องเล่าเช้านี้ (Morning News)
วันที่ 22 ตุลาคม 2564
ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารก่อนใครได้ที่นี่
ch3plus : https://ch3plus.com/news/programs/morning
facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3
Twitter : https://twitter.com/MorningNewsTV3
YouTube : https://cutt.ly/MorningnewsTV3

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

เช็คชื่อ 46 ประเทศ เข้าไทยไม่ต้องกักตัว 'บิ๊กตู่' ชี้ไทยต้องชิงเปิดประเทศ ถ้าช้า นทท.จะไปที่อื่น

มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย


มาตรฐานการท่องเที่ยว
โดย
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการให้มีการบริหารจัดการที่ดีมี
มาตรฐานในระดับสากล

กรมการท่องเที่ยวเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาและจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ได้แก่ มาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ รวมทั้งนำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยไปสู่การปฏิบัติและให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ จากภารกิจดังกล่าวข้างต้น กรมการท่องเที่ยวจึงได้จัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้ครอบคลุมทุกมิติของการท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เข้าสู่มาตรฐานตลอดจนได้ดำเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานในการท่องเที่ยวไทยให้แก่สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวว่า สถานประกอบการที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มีการประกอบกิจการหรือกิจกรรมเป็นไปตามมาตรฐานทั้งในด้านความปลอดภัยและการให้บริการ

มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)


กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ คุณบี้สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว ขอชวนทุกคนมา \”ชิน\” กับ \”SHA\”
ชินไปกับการรักษาความปลอดภัยด้านสุขอนามัย พร้อมกับมาตรฐาน SHA เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค COVID19
พร้อมร่วมค้นหา The Best of SHA Awards 2021 โดยประเมินความพึงพอใจสถานประกอบการ เพื่อลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท!
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2SmYNrP
ThebestofSHAawards2021 ThailandSHA AmazingThailand

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ท่องเที่ยวนครพนม 2020 #ท่องเที่ยวไทย #การท่องเที่ยว


โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุสำคัญและประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงประเทศรอบบ้าน
กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไหว้พระธาตุประจำวันเกิด จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนมร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 042516337
นครพนม ท่องเที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย

ท่องเที่ยวนครพนม 2020 #ท่องเที่ยวไทย #การท่องเที่ยว

สุดยอดคลิปการท่องเที่ยวประเทศไทย


สุดยอดคลิปการท่องเที่ยวประเทศไทย

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ การท่องเที่ยวประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *