Home » [NEW] ให้บริการจดทะเบียนและคุ้มครองเครื่องหมายการค้า โลโก้ แบรนด์ ยี่ห้อสินค้า | จด ลิขสิทธิ์ ที่ไหน – Nangdep.vn

[NEW] ให้บริการจดทะเบียนและคุ้มครองเครื่องหมายการค้า โลโก้ แบรนด์ ยี่ห้อสินค้า | จด ลิขสิทธิ์ ที่ไหน – Nangdep.vn

จด ลิขสิทธิ์ ที่ไหน: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

เครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามและไม่สามารถจดทะเบียนได้

1.เครื่องหมายติดบ่งเฉพาะ (ไม่มีเอกลักษณ์ที่พิเศษ)

1.1 ชื่อที่สื่อถึงสินค้า เช่น Apple จดทะเบียนใช้กับ ผลไม้แอปเปิ้ล หรือ ร้านขายแอปเปิ้ลจะ จดทะเบียนไม่ผ่านเนื่องจากสื่อถึงสินค้า การจดทะเบียนลักษณะนี้เป็นการผูกขาดการใช้คำว่า Apple กฎหมายจะไม่ให้จดทะเบียน หากจดทะเบียนใช้กับ โทรศัพท์ แบบนี้สามารถจดทะเบียนได้เนื่องจากไม่ถือเป็นการผูกขาด

1.2 ชื่อที่สื่อถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้า เช่น ละอองเย็น/laong yen จดทะเบียนใช้กับ สเปร์ยฉีดตัว จะจดทะเบียนไม่ผ่านเนื่องจากสื่อถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้า การจดทะเบียนลักษณะนี้เป็นการผูกขาดการใช้คำว่า ละอองเย็น/laong yen กฎหมายจะไม่ให้จดทะเบียน หากจดทะเบียนใช้กับ โทรศัพท์ แบบนี้สามารถจดทะเบียนได้เนื่องจากไม่ถือเป็นการผูกขาด

ชื่อเครื่องหมายตาม 1.1, 1.2 ก็อาจจะเป็นคำที่พ้องเสียงได้ด้วย เช่น SHA TAI สื่อถึง ชาไทย การจดทะเบียนลักษณะนี้เป็นการผูกขาดการใช้คำว่า ชาไทย ผู้ตรวจสอบสามารถมีคำสั่งออกมาไม่ให้จดทะเบียนได้

ชื่อเครื่องหมายตาม 1.1, 1.2 หากมีการผสมคำ แต่คำที่นำมาผสมไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น Apple Thai, Super Apple, The Apple, Apple Plus, Apple Restaurant, คำที่นำมาผสมจะไม่ถูกนำเป็นสาระสำคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นคำทั่วไป และ มาเสริมคำว่า Apple ให้โดดเด่นขึ้นไปอีก ดังนั้นจะเหลือแต่คำว่า Apple ที่เป็นสาระสำคัญการจดทะเบียนลักษณะนี้เป็นการผูกขาดการใช้คำว่า Apple

(เว้นแต่ชื่อ/ข้อความตาม 1.1-1.2 ต้องมีคำ หรือ ภาพโลโก้ที่มีสาระสำคัญมาประกอบ เช่น ข้อความตาม 1.1-1.2 + คำว่า นายฮ้อย ถ้าคำว่านายฮ้อยไม่ซ้ำ กฎหมายจะอนุญาตให้จดทะเบียน และ ทำการสละสิทธิข้อความตาม 1.1-1.2) หรือ เช่น ข้อความตาม 1.1-1.2 + ภาพโลโก้ที่มีสาระสำคัญ หากภาพโลโก้ไม่ซ้ำ กฎหมายจะอนุญาตให้จดทะเบียน และ ทำการสละสิทธิข้อความตาม 1.1-1.2)

1.3 ตัวอักษร 1 ตัว 2 ตัว 3 ตัว ที่ไม่มีความหมาย ต้องทำการประดิษฐ์ตัวอักษรให้มีลักษณะพิเศษ เหตุผลที่บังคับให้ประดิษฐ์ตัวอักษรเพราะการจดทะเบียนจะได้ตัวอักษร+ที่มีการประดิษฐ์ให้มีลักษณะพิเศษ เพราะมิฉะนั้นจะเหมือนว่าเราเอาตัวอักษรโรมันธรรมดามาจดทะเบียน ซึ่งหลักการแนวนี้ใช้กับทุกภาษา

เช่น ตัวอักษรตัวเดียว A ต้องทำการประดิษฐ์ตัวอักษรให้มีลักษณะพิเศษถึงจะจดทะเบียนผ่าน

เช่น ตัวอักษรสองตัว AF ต้องทำการประดิษฐ์ตัวอักษรให้มีลักษณะพิเศษถึงจะจดทะเบียนผ่าน

เช่น ตัวอักษรสามตัว AFS ต้องทำการประดิษฐ์ตัวอักษรให้มีลักษณะพิเศษถึงจะจดทะเบียนผ่าน

(เว้นแต่ตัวอักษรตาม 1.3 หากไม่ได้ประดิษฐ์ตัวอักษรให้มีลักษณะพิเศษ ต้องมีคำ หรือ ภาพโลโก้ที่มีสาระสำคัญมาประกอบ เช่น ตัวอักษรตาม 1.3 + คำว่า นายฮ้อย ถ้าคำว่านายฮ้อยไม่ซ้ำ กฎหมายจะอนุญาตให้จดทะเบียน และ ทำการสละสิทธิตัวอักษรตาม 1.3 หรือ เช่น ตัวอักษรตาม 1.3 + ภาพโลโก้ที่มีสาระสำคัญ หากภาพโลโก้ไม่ซ้ำ กฎหมายจะอนุญาตให้จดทะเบียน และ ทำการสละสิทธิตัวอักษรตาม 1.3

See also  [NEW] ตัวอักษรภาษาอังกฤษการ์ตูน รูปภาพ PNG พร้อมพื้นหลังโปร่งใส | ตัวอักษรอังกฤษการ์ตูน - Nangdep.vn

2.เครื่องหมายติดเหมือนหรือคล้าย
ต้องครบองค์ประกอบดังนี้

2.1 พ้องเสียง เช่น Manee, Marni, Marnie, MaaNii กลุ่มคำเหล่านี้ถือว่าพ้องเสียง

2.2 พ้องรูป เช่น มีรูปคล้ายคลึงกัน เช่น รูปนก ที่คล้ายๆ กัน

การพ้องเสียงหรือพ้องรูปตาม 2.1 และ 2.2 จะต้องคู่กับ รายการสินค้าที่อยู่จำพวก เดียวกันและคล้ายกันด้วย

เช่น Manee สินค้า เสื้อ และ Marni สินค้า รองเท้า ถือว่า คล้ายกันและจดทะเบียนไม่ผ่าน เนื่องจาก Manee และ Marni พ้องเสียง เสื้อ และ รองเท้า อยู่จำพวก 25 กลุ่ม เสื้อผ้าเหมือนกัน

หาก เช่น Manee สินค้า เสื้อ และ Marni สินค้า ปุ๋ยเคมี แม้จะพ้องเสียงคล้ายกันแต่คนละจำพวกถือว่าจดทะเบียนได้ เนื่องจาก การทำธุรกิจของ Marni สินค้า ปุ๋ยเคมี ไม่กระทบกระเทือนธุรกิจ Manee สินค้า เสื้อ

เครื่องหมายการค้าที่ติดเหมือนคล้ายหรือติดพ้องเสียงกัน เช่น Manee กับ Mani หากนำภาพโลโก้ที่มีสาระสำคัญมาประกอบกับ Mani ก็ถือว่าติดเหมือนคล้ายกัน เพราะ

1.พ้องเสียง

2.พ้องรูป

3.รายการสินค้า/บริการ

คือถือว่าติดเหมือนคล้ายกันเพราะติด 2 ใน 3 คือติดพ้องเสียง+รายการสินค้า/บริการ

สรุป พ้องเสียง พ้องรูป ต้องจับคู่กับ รายการสินค้าที่อยู่จำพวกเดียวกันและคล้ายกันด้วยถึงจะถือว่าเครื่องหมายการค้านั้นเหมือนหรือคล้ายกัน

2.3 ข้อยกเว้นชื่อพ้องเสียง ที่สามารถจดทะเบียนซ้ำกันได้
เช่น ตัวอักษรตัวเดียว A สามารถจดทะเบียนซ้ำกันได้ แต่ต้องทำการประดิษฐ์ตัวอักษรให้แตกต่างกัน
เช่น ตัวอักษรสองตัว AF มีสองแนว คือ สามารถจดทะเบียนซ้ำกันได้แต่ต้องทำการประดิษฐ์ตัวอักษร และ บางครั้งก็มีคำสั่งว่าติดเหมือนคล้าย
ถ้าเป็น ตัวอักษรสามตัว AFS แม้จะมีการออกแบบที่แตกต่างกันแต่ก็จดทะเบียนซ้ำกันไม่ได้ เพราะตัวอักษรสามตัวถือว่ามีเอกลักษณ์สูง

3.เครื่องหมายการค้าที่นำภาพที่เป็นเลขาคณิตทั่วไป/หรือภาพเสมือนจริง มาจดทะเบียนใช้กับสินค้าประเภทนั้น และ ภาพนั้นไม่ได้มีการประดิษฐ์เพียงพอ

3.1 ภาพรวงข้าวเสมือนจริง ใช้กับ ข้าว จดทะเบียนไม่ผ่าน

3.2 ภาพรถยนต์เสมือนจริง ใช้กับอะไหล่ น้ำยาขัดรถยนต์ เป็นต้น ที่ไม่ได้มีการประดิษฐ์เพียงพอ

3.3 ภาพผลไม้เสมือนจริง ใช้กับน้ำผลไม้ เป็นต้น ที่ไม่ได้มีการประดิษฐ์เพียงพอ

3.4 ภาพสัตว์เสมือนจริง ใช้กับ น้ำยาสระขนสัตว์ อาหารสัตว์ เป็นต้น ที่ไม่ได้มีการประดิษฐ์เพียงพอ

3.5 ภาพโทรศัพท์เสมือนจริง ใช้กับ โทรศัพท์ เป็นต้น ที่ไม่ได้มีการประดิษฐ์เพียงพอ

3.6 ภาพกุ๊กเสมือนจริง ใช้กับ อาหาร ร้านอาหาร เป็นต้น ที่ไม่ได้มีการประดิษฐ์เพียงพอ

3.7 รูปหัวใจเลขาคณิต ใช้กับยารักษาโรคหัวใจ เป็นต้น ที่ไม่ได้มีการประดิษฐ์เพียงพอ

เป็นต้น

(เว้นแต่ภาพตาม 3.1-3.7 ต้องมีคำมาประกอบ เช่น ภาพตาม 3.1-3.7 + คำว่า นายฮ้อย ถ้าคำว่านายฮ้อยไม่ซ้ำ กฎหมายจะอนุญาตให้จดทะเบียน และ ทำการสละสิทธิภาพตาม 3.1-3.7)

See also  [NEW] ขาย คอนโดเมืองทองเลควิวคอนโด วิคตอเรีย เมืองทอง ธานี ราคาถูกที่สุด | โรงแรม แถว เมืองทอง ธานี ราคา ถูก - Nangdep.vn

4.เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนโดยไม่สุจริต

เช่น นำคำว่า Honda หรือ นำเอาเครื่องหมายของบุคคลอื่นที่ไปจดทะเบียนไว้แล้ว (ลอกมา 100 %) ไปจดทะเบียนในอีกจำพวกหนึ่งที่แตกต่างกัน เช่น นำคำว่า Honda ไปจดทะเบียนใช้กับ ปุ๋ยเคมี ซึ่งไม่กระทบธุรกิจการขายรถยนต์ของ Honda แต่การกระทำนี้ถือว่าไม่สุจริต กฎหมายจะไม่ให้ความคุ้มครอง หรือ Starbuck กับ Starbung ไม่ได้ทำให้ประชาชนสับสนหลงผิด แต่ถือว่าการกระทำนี้ไม่สุจริต กฎหมายจะไม่ให้ความคุ้มครอง

4.1 เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย เช่น Honda หากลอกมาทั้งหมดหรือเลียนมา ถือว่าไม่สุจริตและกฎหมายจะไม่ให้ความคุ้มครอง

4.2 เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีชื่อเสียงแพร่หลาย คือไม่โด่งดัง ต้องลอกมา 100 % เท่านั้น จะถือว่าไม่สุจริตและกฎหมายจะไม่ให้ความคุ้มครอง

5. เครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อกฎหมาย/ต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียน

5.1 ชื่อทางภูมิศาสตร์ เช่น ชื่อประเทศ ชื่อจังหวัด ชื่อเมือง (2 แนว แนวที่ 1 มีในเครื่องหมายได้แต่ต้องทำการสละสิทธิ / แนวที่ 2 มีไม่ได้เลย เช่น paris)

5.2 ธงชาติ (มีไม่ได้เด็ดขาด เช่น honda+ธงชาติ จะจดไม่ผ่านต้องตัดออก)

5.3 ชื่อดารา หรือ คนที่มีชื่อเสียงโด่งดัง (มีไม่ได้เลย)

5.4.ชื่อที่ไม่สุภาพ / ลามก (มีไม่ได้เลย)

5.5 ชื่อที่ไปเกี่ยวข้องกับ ราชวงศ์ หรือ ชื่อทางราชการ องค์กรต่างๆ (มีไม่ได้เลย)

5.6 ชื่อเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย (well know Trademark) และ เป็นคำประดิษฐ์ เช่น Honda (มีไม่ได้เลย)

เป็นต้น

6. เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย (well know Trademark) แบ่งดังนี้

6.1 เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย (well know Trademark) ที่ไม่ใช่คำประดิษฐ์ เช่น Apple(iphone)
สามารถใช้ซ้ำกันได้ แต่ต้องอยู่คนละรายการสินค้า และ ต้องไม่ใช้การลอกแบบมาจดทะเบียน เช่น นำคำว่า apply มาจดทะเบียนใช้กับสินค้า เครื่องดนตรี สามารถยื่นจดทะเบียนได้

6.2 เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย (well know Trademark) ที่เป็นคำประดิษฐ์ขึ้น ไม่มีในพจนานุกรม เช่น Starbuck, Pepsi
ไม่สามารถใช้ซ้ำกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรายการสินค้าไหนก็ตาม เช่น นำคำว่า Pepsi มาจดทะเบียนใช้กับสินค้า เครื่องดนตรี จะไม่สามารถยื่นจดทะเบียนได้

เป็นต้น


ขายวันละ 600 ชาม!! ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยสูตรโบราณ🥩 น้ำซุปหอมกลมกล่อม ไม่ปรุงก็อร่อย เนื้อเปื่อยเด็ด!


ฝากกดติดตามเพิ่มอีก 2 ช่องด้วยนะคะ
📀Thai Street Food อาหารถนนในไทย
(ช่องแม็ก แฟนโมเองค่ะ)
ลิงค์ช่อง👇
https://www.youtube.com/channel/UC16bLK9ECbjnDdnoDynaog
🎈Delicious Thai Food
(ช่องมด น้องสาวโมเองค่ะ)
ลิงค์ช่อง👇
https://www.youtube.com/channel/UC33eJS8YprRw6jrBOLVUlpQ

คลิปยอดฮิต
✅ร้านข้าวไข่เจียวรวมมิตรรถเข็น
https://youtu.be/Sq4DJzQV9ik
✅ร้านลูกชิ้นแพนด้าปลาระเบิด
https://youtu.be/5thfXqMsJmA
✅ร้านข้าวเหนียวหมูทอด 20 บาท
https://youtu.be/TrglKExhH8
✅หมูกระทะถ้วย
https://youtu.be/UuVdDvrOoA
✅ร้านปลาหมึกสายลวกจิ้ม
https://youtu.be/werPGlTJC88
✅ทุเรียนร้านเจ้นุช
https://youtu.be/Qhl8vMFbJkg
✅ข้าวหมูทอดนมโต
https://youtu.be/coRO_seOwmw
✅ร้านข้าวคลุกน้ำพริก หยิบผักไม่อั้น
https://youtu.be/GCkraD1pKs
✅ร้านไก่ทอดเที่ยงคืน
https://youtu.be/r3IBVheX_yo
✅ร้านน้ำผลไม้สกัดเพื่อสุขภาพ
https://youtu.be/ha_L8D3a3cI
…………❤❤
รับรีวิวร้านอาหาร/โฆษณาสินค้าทุกรูปแบบ
ติดต่อได้ที่ โม ค่ะ
FB :Natnapascha konsuwan
FBแฟนเพจ : Natnapascha Channel
Line : saranya2211
Mail : nathida.tim@gmail.com
โทร : 0871945700

See also  [NEW] Apple SWOT 2021 | SWOT Analysis of Apple | swot ของ ikea - Nangdep.vn

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ขายวันละ 600 ชาม!! ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยสูตรโบราณ🥩 น้ำซุปหอมกลมกล่อม ไม่ปรุงก็อร่อย เนื้อเปื่อยเด็ด!

ทำเพลงยังไง? | ตอน 2 จดลิขสิทธิ์เพลงฟรี!!! ใน 5 ขั้นตอน


The Music Marketing and Studio
ขอเสนอรายการ \”ทำเพลงยังไง?\” 2
ตอน จดลิขสิทธิ์เพลงใน 5 ขั้นตอน
และนี่คือขั้นตอนง่ายๆ ในการจดลิขสิทธิ์เพลงของเรา เพียง 5 ขั้นตอน!!!!
(ขั้นตอนที่ 6 นี่คือการ นอนรอรับอยู่บ้านนะฮะ ขอไม่รวมไปในชื่อคลิป 555)
และฟรี!!!!!!!!!!!!!!!
แบบฟอร์ม ลข.01 ลองเลื่อนหาดูนะครับ(หน้า 2 )
https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman\u0026view=docman\u0026Itemid=273

หรือลิงค์ตรงครับ
https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman\u0026task=doc_download\u0026gid=22\u0026Itemid=273

สอบถามได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับ

ส่วนผู้ที่สนใจเรียนทำเพลง HomeStudio เบื้องต้น สุดคุ้มมม
……….\”ลงทุนในความรู้ไม่มีขาดทุน\”
สามารถติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยครับ ^^

The Music Marketing and Studio Co.,Ltd.
Trio Entertainment
และ ค่าเพลงน้องใหม่ MusicGlue
ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ อุตสาหกรรมดนตรีในยุดใหม่ผ่านพ้นอุปสรรคเทั้งเรื่องความรู้ การผลิต และการขาย เข้าไปพูดคุยกันได้นะครับ ^^
สตูดิโอรับผลิตงานระดับมืออาชีพ
https://www.facebook.com/studiomms
ส่งเพลงขายในระบบดิจิตอล (iTunes / Deezer/KKBOX)อย่างไร เชิญที่
https://www.facebook.com/triofanpage
Nick 0817017894
Line : snowmannick

ทำเพลงยังไง? | ตอน 2 จดลิขสิทธิ์เพลงฟรี!!! ใน 5 ขั้นตอน

พูดคุยเรื่อง จดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า อย.กระทรวงสาธารณสุข


สนใจติดต่อเบอร์
0922723952, 0906291964 (เอ มรุต)
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001826764151
Instagram: Icenitid
Facebook: https://www.facebook.com/nitid.vongreanthai.3

พูดคุยเรื่อง จดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า อย.กระทรวงสาธารณสุข

ทำธุรกิจแฟรนไชส์ ต้องจดเครื่องหมายการค้าหรือไม่?


วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะนำเสนอว่าทำไม ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในธุรกิจแฟรนไชส์ หรือมีข้อดีอย่างไรบ้าง คลิก ! https://goo.gl/EC3azB

ทำธุรกิจแฟรนไชส์ ต้องจดเครื่องหมายการค้าหรือไม่?

#อยู่ต่างจังหวัด_ไปจดเครื่องหมายการค้าที่ไหน?


อยู่ต่างจังหวัด_ไปจดเครื่องหมายการค้าที่ไหน?
ใครที่อยากทำแบรนด์จริงจัง ควรจดไว้นะคะ
.
.
ส่วนรายละเอียดในการจด
และค่าใช้จ่ายต่างๆดูได้จากคลิปนี้ค่ะ
https://youtu.be/fRiCIAxRb80
.
.
.
ติดตามไอเดียดีๆในการสร้างแบรนด์เสื้อผ้าได้ที่
Add line : @ceophattt
หรือคลิก : https://lin.ee/2x36FOX
.
CEOPhattt
OnlineClothingBrandExpert

#อยู่ต่างจังหวัด_ไปจดเครื่องหมายการค้าที่ไหน?

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ จด ลิขสิทธิ์ ที่ไหน

Leave a Reply

Your email address will not be published.