Home » [NEW] GDP คืออะไร? ทำไม GDP เป็นตัวเลขที่ใช้วัดมูลค่าเศรษฐกิจ | gdp คือ – Nangdep.vn

[NEW] GDP คืออะไร? ทำไม GDP เป็นตัวเลขที่ใช้วัดมูลค่าเศรษฐกิจ | gdp คือ – Nangdep.vn

gdp คือ: คุณกำลังดูกระทู้

GDP คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP ย่อมาจาก Gross Domestic Product) เป็นตัวเลขที่แสดงมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายทั้งหมดที่ผลิตขึ้นในประเทศภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น 1 ไตรมาส และ 1 ปี โดยไม่สนว่าจะใช้ทรัพยากรจากชาติใดเป็นผู้ผลิตสินค้าหรือบริการดังกล่าว ถ้าหากสินค้าหรือบริการนั้นผลิตขึ้นภายในประเทศใดก็จะนับว่าเป็นมูลค่า GDP ของประเทศนั้น

Gross Domestic Product หรือ GDP คือ ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ใช้สำหรับการบอกมูลค่าเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน อีกทั้งยังใช้ในการเปรียบเทียบกับ GDP ในอีกช่วงเวลาหนึ่งเพื่อใช้บอกการเติบโตหรือการหดตัวของเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับอีกช่วงเวลา เช่น การเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า หรือการเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว

มูลค่า GDP (Gross Domestic Product) จะคำนวณมาจากมูลค่าของ 4 ส่วน ได้แก่ การบริโภค (Consumption), การลงทุน (Investment), การใช้จ่ายภาครัฐ (Government) และรายได้จากการค้าระหว่างประเทศ (Net Export) หรือเขียนเป็นสมการก็คือ GDP = C+I+G+(X-M)

ปัจจุบันสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล GDP ของประเทศไทยทั้งในรายไตรมาสและรายปี

สรุป GDP คือสิ่งที่ใช้ในการบอกมูลค่าของการใช้จ่ายภายในประเทศ โดยคำนวณมาจากการใช้จ่ายในทุกภาคส่วนของประเทศ ซึ่งได้แก่ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และรัฐบาล การที่มูลค่า GDP เพิ่มขึ้นหรือลดลงก็คือผลจากการที่การใช้จ่ายเหล่านี้เพิ่มขึ้นหรือลดลง ทำให้ GDP ถูกใช้เป็นตัวเลขในการสะท้อนการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในขณะนั้น

GDP คำนวณมาจากอะไร

GDP คือ ตัวเลขที่คำนวณมาจาก 4 ส่วน ได้แก่ การบริโภคภาคเอกชน (Consumption), การลงทุนของภาคเอกชน (Investment), การใช้จ่ายและลงทุนของรัฐบาล (Government) และการส่งออกสุทธิ (Net Export หรือ Export – Import) โดยวิธีคำนวณ GDP วิธีนี้เรียกว่า วิธีการวัดรายจ่าย (Expenditure Approach) ที่รู้จักกันในสมการ GDP = Consumption + Investment + Government + (Exports – Imports) หรือ GDP = C+I+G+(X-M)

ในทางกลับกันการใช้จ่ายที่ไม่รวมอยู่ใน GDP คือ การซื้อสินค้ามือสองที่ไม่ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเพราะเป็นเพียงการเปลี่ยนมือเจ้าของ และการลงทุนทางการเงินเพราะเป็นเพียงการย้ายเงินจากตราสารทางการเงินหนึ่งไปยังอีกตราสารทางการเงิน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตัวเลข GDP คือมูลค่าของเศรษฐกิจทั้งประเทศ แต่ตัวเลข GDP ยังคงมีช่องโหว่ที่เกิดจากการที่ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลบางอย่างได้ ทำให้รายได้บางส่วนไม่รวมอยู่ในมูลค่า GDP สำหรับการใช้จ่ายที่ไม่รวมอยู่ใน GDP ได้แก่

  • รายได้ของคนในประเทศที่เกิดนอกประเทศ เช่น การที่ชาวไทยไปเปิดบริษัทอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งกรณีจะนับอยู่ใน GNP (Gross National Product)
  • การซื้อขายนอกตลาดที่ซื้อขายกันด้วยเงินสด
  • สินค้าผิดกฎหมาย เงินจากการพนัน และสินค้าเลี่ยงภาษี ที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
See also  [Update] ลุมพินี เมกะ บางนา คอนโดต่ำล้านใกล้ IKEA, Mega Bangna [รีวิวเจาะลึก 54] | แผนที่ mega bangna - Nangdep.vn

Consumption คือ มูลค่าจากการบริโภคภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป เป็นตัวเลขของการใช้จ่ายทั่วไปของภาคเอกชนและบุคคลทั่วไปเกือบทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในประเทศ แต่ Consumption จะไม่รวมถึงการซื้อที่อยู่อาศัยหลังใหม่ ซึ่งตามปกติจะมีสัดส่วนประมาณ 65% หรือคิดเป็น 2 ใน 3 ของมูลค่า GDP ดังนั้นยิ่งการใช้จ่ายจาก Consumption สูงยิ่งหมายความว่าประชาชนมีเงินใช้ และในทางกลับกันถ้าหากการใช้จ่ายส่วนนี้ลดลงหรือชะลอตัว ก็จะสะท้อนถึงการไม่อยากใช้เงินหรือไม่มีเงินใช้ของคนในประเทศ

Investment คือ มูลค่าการลงทุนของภาคเอกชนในสินค้าทุน เช่น ซื้อเครื่องจักร เงินเดือนของพนักงาน การซื้อซอฟแวร์ของบริษัท นอกจากนี้ การซื้อบ้านหลังใหม่ของบุคคลทั่วไปก็จะรวมอยู่ใน Investment

Government Spending คือ มูลค่าการใช้จ่ายทั้งหมดของรัฐบาลที่ใช้ซื้อสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย เงินเดือนราชการ และค่าใช้จ่ายในการลงทุนของรัฐบาล แต่ไม่รวมถึงรายจ่ายประเภทโอนเงินของรัฐบาล อย่างเช่น สวัสดิการสังคม และผลประโยชน์การว่างงาน

Export – Import หรือ Net Export คือ มูลค่าการส่งออกสุทธิ มาจากมูลค่าการส่งออกลบด้วยมูลค่าการนำเข้า (Export – Import) เรียกว่าดุลการค้า (Trade Balance) โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ เกินดุลการค้า (ส่งออกมากกว่านำเข้า) และ ขาดดุลการค้า (นำเข้ามากกว่าส่งออก)

อัตราการเติบโต GDP

มูลค่า GDP ตามปกติจะมีหน่วยเป็นสกุลเงินของแต่ละประเทศ (และมักจะถูกประกาศออกมาควบคู่กับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) อย่างประเทศไทยก็จะมีหน่วยเป็นบาท ดังนั้น ถ้าหากบอกว่าปี 2564 มูลค่า GDP ไทย คือ 60 ล้านล้านบาท แปลว่ามูลค่าเศรษฐกิจไทยทั้งระบบ (เท่าที่วัดได้) ในปี 2563 ตลอดทั้งปีคือ 60 ล้านล้านบาทนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ถ้าหากคุณอ่านข่าวเศรษฐกิจที่พูดถึงตัวเลข GDP คุณอาจจะได้เห็นประโยคในลักษณะ “ไตรมาสที่ 2 เศรษฐกิจไทยหดตัว 5% จากไตรมาสที่แล้ว” ซึ่งประโยคในลักษณะนี้คือการเติบโตหรือหดตัวของ GDP เมื่อเทียบกับช่วงเวลาหนึ่ง จากตัวอย่างจะหมายความว่ามูลค่า GDP ของประเทศไทยในไตรมาสที่ 2 มีหดตัว 10% จากไตรมาสที่แล้ว (ไตรมาสที่ 1)

โดยตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่เห็นในตัวเลข GDP เราจะเรียกว่า GDP Growth หรือ อัตราการเติบโตของ GDP ซึ่งตัวเลข GDP Growth ที่พบได้บ่อยจะมีอยู่ 2 กรณี คือ

  • YoY ย่อมาจาก Year on Year (อเมริกันเรียกว่า Year over Year) เป็นการเปรียบเทียบการเติบโตของ GDP ปัจจุบันกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
  • QoQ หรือ Quarter on Quarter (อเมริกันเรียกว่า Quarter over Quarter) เป็นการเทียบ GDP ไตรมาสปัจจุบันกับไตรมาสก่อนหน้า

การเติบโตของ GDP เป็นบวก หมายความว่า มูลค่า GDP เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้าที่เรานำตัวเลข GDP ปัจจุบันไปเปรียบเทียบ อธิบายให้ง่ายกว่านั้นก็คือ เศรษฐกิจมีการเติบโตจากช่วงเวลาก่อนหน้าที่ทำการเปรียบเทียบด้วย หรืออาจพูดได้ว่าเศรษฐกิจดีขึ้นจากช่วงก่อนหน้า

การเติบโตของ GDP ติดลบ หมายความว่า มูลค่า GDP ลดลงจากช่วงเวลาก่อนหน้านี้ เป็นผลมาจากการใช้จ่ายในประเทศที่ลดลงจากการที่คนส่วนใหญ่ไม่มีกำลังซื้อ หรือชะลอการใช้จ่ายจากความไม่แน่นอนบางอย่าง

GDP per Capita คืออะไร?

GDP Per Capita คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว หรือ GDP ต่อหัว ที่ใช้บอกค่าเฉลี่ยของ GDP เพื่อบอกว่าโดยเฉลี่ยประชากร 1 คนสามารถสร้างมูลค่า GDP ได้เท่าไหร่ คำนวณมาจาก GDP ÷ จำนวนประชากร

See also  [NEW] สรุปดราม่า "MEYOU" หลังนักแต่งเพลงแฉเบื้องหลัง "พัทยา" | แต่งเพลงขาย - Nangdep.vn

ถ้าหาก GDP สหรัฐอเมริกาคือ 20 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีประชากร 300 ล้านคน GDP per Capita ก็จะเท่ากับ 66,667 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน หรือโดยเฉลี่ยประชากร 1 สหรัฐคนทำให้เกิด GDP 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม GDP per capita มีข้อจำกัดที่สำคัญคือการที่ GDP per capita คือค่าเฉลี่ยทำให้ในกรณีที่ GDP per capita คำนวณมาจากประชากรที่มีรายได้แตกต่างกันเกินไป ผลที่ได้ก็จะออกมาขัดกับความเป็นจริง ตัวอย่างเช่น ประเทศ A มีประชากร 10 คน และมีรายได้ดังนี้: 100,000 / 100,000,000 / 200,000 / 500,000 / 1,000,000,000 / 550,000 / 100,000 / 100,000 / 200,000 / 150,000

GDP per capita ของประเทศ A ที่มีประชากรแค่ 10 คนจะเท่ากับ 110,190,000 ต่อปีต่อคน ซึ่งจะเห็นว่า GDP per capita ออกมาสูงถึงร้อยล้าน ทั้งที่ในความเป็นจริงอีก 8 คนมีรายได้ไม่ถึงล้าน จากตัวอย่างจะเห็นว่าสิ่งที่ GDP ต่อหัว หรือ GDP per capita ทำได้คือการวัดการกระจายรายได้ประกอบกับตัวเลขทางเศรษฐกิจอื่นๆ

ติดตาม GDP ได้จากไหน?

สำหรับการติดตามตัวเลข GDP ที่แต่ละประเทศประกาศออกมา จะสามารถติดตามได้จากสำนักงานสถิติของแต่ละประเทศ ขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหน หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำตัวเลข GDP

นอกจากนี้ ตัวเลข GDP ที่ประกาศออกมาในแต่ละไตรมาสอาจจะประกาศออกมามากกว่า 1 ครั้ง ซึ่งครั้งแรกสุดของแต่ละไตรมาสมักจะเป็นตัวเลขประมาณการ (Estimate) ก่อนที่จะประกาศตัวเลข GDP ที่สมบูรณ์ตามมาในหลังจากการประกาศตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 หรือ 3 ทั้งหมดคือเหตุผลว่าทำไม GDP ไตรมาสเดียวกันบางครั้งประกาศออกมามากกว่า 1 ครั้ง

Key Takeaways

  • GDP ย่อมาจาก Gross Domestic Product หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ คิดค้นโดย Simon Kuznets ในปี 1934 โดยตัวเลข GDP จะคำนวณมาจากสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
  • GDP คำนวณมาจาก 4 ส่วน ได้แก่ การบริโภคภาคเอกชน (Consumption), การลงทุนในสินค้าทุน (Investment), การใช้จ่ายภาครัฐ (Government Spending) และ การส่งออกสุทธิ (Net Export)
  • มูลค่า GDP คือ ตัวเลขที่ใช้แทนมูลค่าเศรษฐกิจของทั้งประเทศ และใช้ในการภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลานั้นๆ โดยปัจจุบัน GDP ยังคงเป็นตัวเลขที่ใช้ในการวัดขนาดเศรษฐกิจที่แพร่หลายที่สุด


GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ คืออะไร #CJCmarkets​​​​ GDP Gross Domestic Product Meaning


GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ คืออะไร
มีความสำคัญอย่างไร สามารถชี้นำเศรษฐกิจแบบไหน
แล้วเราจะวิเคราะห์ตีความตัวเลข GDP
อย่างไร คลิปนี้มีคำตอบค่ะ
.
สนใจเปิดบัญชีลงทุนกับเรา Forex
https://broker.cjcmarketsglobal.com/introduce?iid=u10JR5z8\u0026uid=4527
.
โปรโมชั่น SPECIAL BONUS 100%
สำหรับท่านที่ติดตาม Forex War ลงทุนยุคใหม่เข้าใจเกมการเงิน เท่านั้น
โดย CJC Markets Thailand มอบโบนัสเงินฝาก 100% เริ่มต้นเพียง 100$ สูงสุด 10,000$
.
CJC Markets มีความมั่นคง และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเงิน
มีผลิตภัณฑ์ยอดนิยมหลากหลายทั่วโลก forex , Crude oil, Metals, Stock Index, US Share ,Asia Share , EUR Share , Crypto ที่มีให้คุณเลือกเทรดมากกว่า 500 ผลิตภัณฑ์ในบัญชีเดียว
.
Competitive spread and low transaction costs
Max Leverage 1:200
Start from $50
Superior Execution
.
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของ CJC Markets
FINTRAC (แคนาดา): M20571687
ASIC (ออสเตรเลีย): 0012825580
FMA (นิวซีแลนด์): 569807

See also  [Update] การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ Converse Chuck Taylor ที่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอยู่ต่อไปอีก 110 ปี | คอนเวิร์ส เวียดนาม - Nangdep.vn

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ คืออะไร #CJCmarkets​​​​ GDP Gross Domestic Product Meaning

GDP คืออะไร? [ รู้จริงเศรษฐกิจไทย ]


GDP ที่มักได้ยินบ่อยๆในข่าวเศรษฐกิจนั้นคืออะไร
แล้วทำไมถึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดเศรษฐกิจ?
พบกับคำอธิบาย GDP ง่ายๆในคลิปนี้เลย

สามารถติดตามคลิปอธิบายเรื่องเศรษฐกิจแบบง่ายๆจาก รู้จริงเศรษฐกิจไทย ได้ทาง www.facebook.com/roojingthaiecon

GDP คืออะไร? [ รู้จริงเศรษฐกิจไทย ]

EP.92 GDP คืออะไร? [ นักลงทุนมือใหม่ ]


GDP คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการลงทุนลองเข้ามาดูครับ
gdp ตัวชี้วัดเศรษฐกิจ หัดเล่นหุ้น
ข้อมูลจาก https://aommoney.com/stories/%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86/gdp%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99/17118k1je05k537
เพื่อนๆสามารถกดสนับสนุนผมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ https://www.youtube.com/channel/UC2PvCjARBOTjuHgEmtm6A/join

EP.92 GDP คืออะไร? [ นักลงทุนมือใหม่ ]

GDP คืออะไร??


เวลาที่เราอ่านข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ก็มักจะได้เขาบอกว่า เศรษฐกิจโตเท่าไหร่ หรือ GDP โตเท่าไหร่ มารู้จักกันว่า GDP คืออะไรกัน
.
เงินเฟ้อ คืออะไร แบบเข้าใจง่ายๆ https://youtu.be/70nmVhtUQhI
ติดตามคลิปอื่นๆ ได้จาก youtube channel นี้นะคะ https://m.youtube.com/channel/UCMkbg3toEzhpkQa186rDNPg?sub_confirmation=1
.
คอร์สออนไลน์ IINVESTOR
https://www.skilllane.com/courses/iinvestor

GDP คืออะไร??

GDP คืออะไร…วัดค่าได้ยังไง…มาหาคำตอบกัน


GDP คำนี้ได้ยินกันบ่อยๆ ฟังเค้าพูดเรื่อง GDP ก็ไม่สนใจ เพราะคิดว่าไม่เกี่ยวกับเรา ดูคลิปนี้แล้วคุณจะรู้ว่า ตัวเลขGDP บอกอะไรกับเราบ้าง ถ้าค่า GDP เพิ่มสูงขึ้น แสดงว่าเรารวยขึ้นจริงมั้ย อยากรู้ ก็เปิดดูเลยค่ะ😁😁😁😁
มี GNP ด้วยน้า กดดูได้เลยคร้า https://youtu.be/OnUoiTSGEpE
ตอนนี้เปิดเพจช่วยสอนการบ้านเศรษฐศาสตร์แล้วนะคะ และเปิดสอนพิเศษแล้วตามคำเรียกร้อง สนใจเข้ามาสอบถาม คลิกได้ที่
https://www.facebook.com/สอนการบ้านเศรษฐศาสตร์104938171882413/

GDP คืออะไร...วัดค่าได้ยังไง...มาหาคำตอบกัน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ gdp คือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *