Wiki

[NEW] iron แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ | เนนเสำ แปล – Nangdep.vn

เนนเสำ แปล: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Iron \I"ron\ ([imac]"[u^]rn), n. [OE. iren, AS. [imac]ren,
   [imac]sen, [imac]sern; akin to D. ijzer, OS. [imac]sarn, OHG.
   [imac]sarn, [imac]san, G. eisen, Icel. [imac]sarn, j[=a]rn,
   Sw. & Dan. jern, and perh. to E. ice; cf. Ir. iarann, W.
   haiarn, Armor. houarn.]
   [1913 Webster]
   1. (Chem.) The most common and most useful metallic element,
    being of almost universal occurrence, usually in the form
    of an oxide (as hematite, magnetite, etc.), or a hydrous
    oxide (as limonite, turgite, etc.). It is reduced on an
    enormous scale in three principal forms; viz., {cast
    iron}, steel, and {wrought iron}. Iron usually appears
    dark brown, from oxidation or impurity, but when pure, or
    on a fresh surface, is a gray or white metal. It is easily
    oxidized (rusted) by moisture, and is attacked by many
    corrosive agents. Symbol Fe (Latin Ferrum). Atomic number
    26, atomic weight 55.847. Specific gravity, pure iron,
    7.86; cast iron, 7.1. In magnetic properties, it is
    superior to all other substances.
    [1913 Webster]
 
   Note: The value of iron is largely due to the facility with
      which it can be worked. Thus, when heated it is
      malleable and ductile, and can be easily welded and
      forged at a high temperature. As cast iron, it is
      easily fusible; as steel, is very tough, and (when
      tempered) very hard and elastic. Chemically, iron is
      grouped with cobalt and nickel. Steel is a variety of
      iron containing more carbon than wrought iron, but less
      that cast iron. It is made either from wrought iron, by
      roasting in a packing of carbon (cementation) or from
      cast iron, by burning off the impurities in a Bessemer
      converter (then called Bessemer steel), or directly
      from the iron ore (as in the Siemens rotatory and
      generating furnace).
      [1913 Webster]
 
   2. An instrument or utensil made of iron; -- chiefly in
    composition; as, a flatiron, a smoothing iron, etc.
    [1913 Webster]
 
       My young soldier, put up your iron.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. Fetters; chains; handcuffs; manacles.
    [1913 Webster]
 
       Four of the sufferers were left to rot in irons.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. Strength; power; firmness; inflexibility; as, to rule with
    a rod of iron.
    [1913 Webster]
 
   5. (Golf) An iron-headed club with a deep face, chiefly used
    in making approaches, lifting a ball over hazards, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Bar iron}. See {Wrought iron} (below).
 
   {Bog iron}, bog ore; limonite. See {Bog ore}, under {Bog}.
 
   {Cast iron} (Metal.), an impure variety of iron, containing
    from three to six percent of carbon, part of which is
    united with a part of the iron, as a carbide, and the rest
    is uncombined, as graphite. It there is little free
    carbon, the product is {white iron}; if much of the carbon
    has separated as graphite, it is called {gray iron}. See
    also {Cast iron}, in the Vocabulary.
 
   {Fire irons}. See under {Fire}, n.
 
   {Gray irons}. See under {Fire}, n.
 
   {Gray iron}. See {Cast iron} (above).
 
   {It irons} (Naut.), said of a sailing vessel, when, in
    tacking, she comes up head to the wind and will not fill
    away on either tack.
 
   {Magnetic iron}. See {Magnetite}.
 
   {Malleable iron} (Metal.), iron sufficiently pure or soft to
    be capable of extension under the hammer; also, specif., a
    kind of iron produced by removing a portion of the carbon
    or other impurities from cast iron, rendering it less
    brittle, and to some extent malleable.
 
   {Meteoric iron} (Chem.), iron forming a large, and often the
    chief, ingredient of meteorites. It invariably contains a
    small amount of nickel and cobalt. Cf. {Meteorite}.
 
   {Pig iron}, the form in which cast iron is made at the blast
    furnace, being run into molds, called pigs.
 
   {Reduced iron}. See under {Reduced}.
 
   {Specular iron}. See {Hematite}.
 
   {Too many irons in the fire}, too many objects or tasks
    requiring the attention at once.
 
   {White iron}. See {Cast iron} (above).
 
   {Wrought iron} (Metal.), the purest form of iron commonly
    known in the arts, containing only about half of one per
    cent of carbon. It is made either directly from the ore,
    as in the Catalan forge or bloomery, or by purifying
    (puddling) cast iron in a reverberatory furnace or
    refinery. It is tough, malleable, and ductile. When formed
    into bars, it is called {bar iron}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Iron \I"ron\ ([imac]"[u^]rn), a. [AS. [imac]ren, [imac]sen. See
   {Iron}, n.]
   [1913 Webster]
   1. Of, or made of iron; consisting of iron; as, an iron bar,
    dust.
    [1913 Webster]
 
   2. Resembling iron in color; as, iron blackness.
    [1913 Webster]
 
   3. Like iron in hardness, strength, impenetrability, power of
    endurance, insensibility, etc.; as:
    (a) Rude; hard; harsh; severe.
      [1913 Webster]
 
         Iron years of wars and dangers.  --Rowe.
      [1913 Webster]
 
         Jove crushed the nations with an iron rod.
                          --Pope.
    (b) Firm; robust; enduring; as, an iron constitution.
    (c) Inflexible; unrelenting; as, an iron will.
    (d) Not to be broken; holding or binding fast; tenacious.
      "Him death's iron sleep oppressed." --Philips.
      [1913 Webster]
 
   Note: Iron is often used in composition, denoting made of
      iron, relating to iron, of or with iron; producing
      iron, etc.; resembling iron, literally or figuratively,
      in some of its properties or characteristics; as,
      iron-shod, iron-sheathed, iron-fisted, iron-framed,
      iron-handed, iron-hearted, iron foundry or
      iron-foundry.
      [1913 Webster]
 
   {Iron age}.
    (a) (Myth.) The age following the golden, silver, and
      bronze ages, and characterized by a general
      degeneration of talent and virtue, and of literary
      excellence. In Roman literature the Iron Age is
      commonly regarded as beginning after the taking of
      Rome by the Goths, A. D. 410.
    (b) (Arch[ae]ol.) That stage in the development of any
      people characterized by the use of iron implements in
      the place of the more cumbrous stone and bronze.
 
   {Iron cement}, a cement for joints, composed of cast-iron
    borings or filings, sal ammoniac, etc.
 
   {Iron clay} (Min.), a yellowish clay containing a large
    proportion of an ore of iron.
 
   {Iron cross}, a German, and before that Prussian, order of
    military merit; also, the decoration of the order.
 
   {Iron crown}, a golden crown set with jewels, belonging
    originally to the Lombard kings, and indicating the
    dominion of Italy. It was so called from containing a
    circle said to have been forged from one of the nails in
    the cross of Christ.
 
   {Iron flint} (Min.), an opaque, flintlike, ferruginous
    variety of quartz.
 
   {Iron founder}, a maker of iron castings.
 
   {Iron foundry}, the place where iron castings are made.
 
   {Iron furnace}, a furnace for reducing iron from the ore, or
    for melting iron for castings, etc.; a forge; a
    reverberatory; a bloomery.
 
   {Iron glance} (Min.), hematite.
 
   {Iron hat}, a headpiece of iron or steel, shaped like a hat
    with a broad brim, and used as armor during the Middle
    Ages.
 
   {Iron horse}, a locomotive engine. [Colloq.]
 
   {Iron liquor}, a solution of an iron salt, used as a mordant
    by dyers.
 
   {Iron man} (Cotton Manuf.), a name for the self-acting
    spinning mule.
 
   {Iron mold} or {Iron mould}, a yellow spot on cloth stained
    by rusty iron.
 
   {Iron ore} (Min.), any native compound of iron from which the
    metal may be profitably extracted. The principal ores are
    magnetite, hematite, siderite, limonite, G["o]thite,
    turgite, and the bog and clay iron ores.
 
   {Iron pyrites} (Min.), common pyrites, or pyrite. See
    {Pyrites}.
 
   {Iron sand}, an iron ore in grains, usually the magnetic iron
    ore, formerly used to sand paper after writing.
 
   {Iron scale}, the thin film which forms on the surface of
    wrought iron in the process of forging. It consists
    essentially of the magnetic oxide of iron, {Fe3O4}.
 
   {Iron works}, a furnace where iron is smelted, or a forge,
    rolling mill, or foundry, where it is made into heavy
    work, such as shafting, rails, cannon, merchant bar, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Iron \I"ron\, v. t. [imp. & p. p. {Ironed}; p. pr. & vb. n.
   {Ironing}.]
   [1913 Webster]
   1. To smooth with an instrument of iron; especially, to
    smooth, as cloth, with a heated flatiron; -- sometimes
    used with out.
    [1913 Webster]
 
   2. To shackle with irons; to fetter or handcuff. "Ironed like
    a malefactor." --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. To furnish or arm with iron; as, to iron a wagon.
 
   {iron out differences} resolve differences; settle a dispute.
    [PJC] Ironbark

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Irony \I"ron*y\, a. [From {Iron}.]
   [1913 Webster]
   1. Made or consisting of iron; partaking of iron; iron; as,
    irony chains; irony particles; -- In this sense {iron} is
    the more common term. [R.] --Woodward.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. Resembling iron in taste, hardness, or other physical
    property.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 iron
   adj 1: extremely robust; "an iron constitution" [syn: {cast-
       iron}, {iron}]
   n 1: a heavy ductile magnetic metallic element; is silver-white
      in pure form but readily rusts; used in construction and
      tools and armament; plays a role in the transport of oxygen
      by the blood [syn: {iron}, {Fe}, {atomic number 26}]
   2: a golf club that has a relatively narrow metal head
   3: implement used to brand live stock [syn: {iron}, {branding
     iron}]
   4: home appliance consisting of a flat metal base that is heated
     and used to smooth cloth [syn: {iron}, {smoothing iron}]
   v 1: press and smooth with a heated iron; "press your shirts";
      "she stood there ironing" [syn: {iron}, {iron out},
      {press}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 iron
  n.
 
   Hardware, especially older and larger hardware of {mainframe} class with
   big metal cabinets housing relatively low-density electronics (but the term
   is also used of modern supercomputers). Often in the phrase {big iron}.
   Oppose {silicon}. See also {dinosaur}.
 


ภาพถ่ายที่น่าขนลุก !!


READ  [NEW] Kem Swensen: Thiên đường “chân ái” cho tín đồ kem | earle swensen - Nangdep.vn

เมื่อเราดูภาพ เราจะเห็นภาพที่มีเงาใครบางคนโผล่ออกมา อาจจะเป็นที่แสง หรืออาจจะทำ PHOTOSHOP แต่ภาพพวกนี้ทำให้น่าขนลุกได้เหมือนกัน
อย่าลืมกด [ไลค์], [กดติดตาม] และ [แชร์]ดูคลิปล่าสุด ➔ TORtorpedo
ติดตามช่องทางอื่นๆ ได้ที่นี้เลย
● Fanpage : https://www.facebook.com/torpedo702/
● Facebook : https://www.facebook.com/torpedo7022
● Instagram : https://www.instagram.com/torpedo702/
● Twitter : https://twitter.com/torpedo702

ติดต่องาน 702torpedo@gmail.com

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ภาพถ่ายที่น่าขนลุก !!

ฟังก์ชั่นการแปลภาษาโดย Google Chrome แปลทั้งหน้าเว็บไซต์


📌 ติดตามสอนใช้แอนดรอยด์ Android
กดเลย : http://bit.ly/BenzSupakorn
⭐️ เพื่อน ๆ สงสัยตรงไหน ⭐️
สอบถามได้ที่ \”คอมเม้นท์\” ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับ
==SPECIFICATIONS==
Version : Android 10
Video Editing : Adobe Premiere Pro
แปลภาษาเว็บไซต์ แปลภาษาทั้งหน้าเว็บ

☎ ติดต่องาน
supakornkaewmarut@gmail.com
ติดตามข่าวสาร และความรู้ทางด้านไอที ได้ที่!
ทริคดี ๆ ในโทรศัพท์ : http://bit.ly/ITPhone
ทริคดี ๆ สำหรับคอมพิวเตอร์ : http://bit.ly/ITComTH
แจกฟรี! ความรู้เพิ่มเติม
[ ทริกดีๆ ] Microsoft Word : http://bit.ly/AMCWord
[ ทริกดีๆ ] Microsoft Excel : http://bit.ly/AMCExcel
[ ทริกดีๆ ] Powerpoint : http://bit.ly/AMCPowerpoint

ฟังก์ชั่นการแปลภาษาโดย Google Chrome แปลทั้งหน้าเว็บไซต์

ลุงขี้เมา เวอร์ชั่น google แปลภาษา


https://www.facebook.com/WowTheFlyingPalaces

เนื้อเพลงมาจากเพลงลุงขี้เมาแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วแปลกลับมาเป็นภาษาไทย แปลไปแปลกลับรวมทั้งสิ้น 4 รอบจึงได้มาเป็นเนื้อเพลง

ลุงขี้เมา เวอร์ชั่น google แปลภาษา

Imagine Dragons – Thunder


Get Origins, ft. Natural, Zero, Machine and Bad Liar, out now: http://smarturl.it/OriginsID
Listen to \”Thunder,\” out now: http://smarturl.it/ThunderID
Director: Joseph Kahn
Producers: Jil Hardin
Nathan de la Rionda
Charleen Manca
Production Company: Supply \u0026 Demand
Thank you to the city of Dubai
Choreography by Aaron Sillis
Dancers:
Gianna Gi
Instagram: giannagi_
Haroon Al Abdali
Instagram: haroonkilla
Mamadou Bathily alias Bats
Instagram: batstreet
Shop Imagine Dragons: http://smarturl.it/ImagineDragonsShop
Sign up for email updates: http://smarturl.it/ID_Email
Listen to Imagine Dragons on Spotify: http://smarturl.it/ID_Discography
Catch Imagine Dragons on tour: http://imaginedragonsmusic.com/tour
Follow Imagine Dragons:
Facebook: https://www.facebook.com/ImagineDragons
Twitter: https://twitter.com/Imaginedragons
Instagram: https://www.instagram.com/imaginedragons

Music video by Imagine Dragons performing Thunder. (C) 2017 KIDinaKORNER/Interscope Records

http://vevo.ly/jrxnGn

Imagine Dragons - Thunder

Google Translate Beatbox


Try Amazon Prime Free for 30 Days: https://amzn.to/2J940fU
Copy \u0026 paste this and select German!
pv zk bschk pv zk pv bschk zk pv zk bschk pv zk pv bschk zk bschk pv bschk bschk pv kkkkkkkkkk bschk bschk bschk pv zk bschk pv zk pv bschk zk pv zk bschk pv zk pv bschk zk bschk pv bschk bschk pv kkkkkkkkkk bschk bschk bschk pv zk bschk pv zk pv bschk zk pv zk bschk pv zk pv bschk zk bschk pv bschk bschk pv kkkkkkkkkk bschk bschk bschk pv zk bschk pv zk pv bschk zk pv zk bschk pv zk pv bschk zk bschk pv bschk bschk pv kkkkkkkkkk bschk bschk bschk pv zk bschk pv zk pv bschk zk pv zk bschk pv zk pv bschk zk bschk pv bschk bschk pv kkkkkkkkkk bschk bschk bschk

Google Translate Beatbox

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เนนเสำ แปล

Cẩm Nhung

Xin chào các bạn, Mình tên là Cẩm Nhung, như bao cô gái khác mình cũng đam mê mỹ phẩm say mê làm đẹp và chỉnh chu cho nhan sắc của mình. Vì thế, mình muốn chia sẻ những bí quyết làm đẹp của mình cho các bạn để các bạn có thể cẩn thận hơn cũng như tìm hiểu được những cách chăm sóc da đẹp nhất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button