Home » [NEW] NPAEs คืออะไร เกิดขึ้นจากไหน และ ลักษณะขอบเขตการใช้งาน ส่งผลต่อ มาตรฐานการรายงานทางเงินไทย (TFRSs) อย่างไร | sme ย่อมาจาก – Nangdep.vn

[NEW] NPAEs คืออะไร เกิดขึ้นจากไหน และ ลักษณะขอบเขตการใช้งาน ส่งผลต่อ มาตรฐานการรายงานทางเงินไทย (TFRSs) อย่างไร | sme ย่อมาจาก – Nangdep.vn

sme ย่อมาจาก: คุณกำลังดูกระทู้

 NPAEs TFRSs

NPAEs อ่านว่า เอ็น-เป้ ในการทำบัญชีมักจะได้ยินว่ากิจการนี้ต้องจัดทำ รายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชี NPAEsซึ่งเป็นมาตรฐานบัญชีชุดเล็ก ต่อไปนี้เรามาทำความเข้าใจ กับคำว่าNPAEs กันดีกว่า ว่ามีความเป็นมาอย่างไรและกิจการใดต้องจัดทำบัญชีตามมาตรฐานNPAEs 

ความหมายของ NAPEs

NPAEs ย่อมาจาก Non-Publicly Accountable Entities หมายถึงกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย สาธารณะ TFRs for NPAEsย่อมาจาก Thai Financial Reporting Standards for Non-Publicly Accountable Entities หมายถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

PAEs ย่อมาจาก Publicly Accountable Entities หมายถึง กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และ TFRs for PAEs ย่อมาจาก Thai Financial Reporting Standards for Publicly Accountable Entities หมายถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ หรือมาตรฐานการ รายงานทางเงินของไทย (TFRSs) 

ความเป็นมาของ NPAEs

การบัญชีเริ่มถือกาเนิดในประเทศไทยเมื่อ 74 ปีก่อน (พ.ศ.2481-2555) แบ่งออกได้เป็น 4 ช่วงเวลา คือ 

1. หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (Generally Accepted Accounting Principles : GAAP) ใช้เมื่อปี พ.ศ. 2481-2521 ซึ่งมาจากหลักการบัญชีของประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษและสหรัฐอเมริกา 

2. มาตรฐานการบัญชี (Accounting Standards : AS) ใช้เมื่อปี พ.ศ.2522-2551 ซึ่งกาหนดโดยสมาคม นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (ส.บช.) (พ.ศ.2491-2548) และสภาวิชาชีพบัญชี ใน พระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ.2548-ปัจจุบัน) 

3.มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Financial ReportingStandards : FRS) ใช้เมื่อปีพ.ศ.2552- 2553 ประเทศไทย ในช่วงเวลาดังกล่าวใช้ FRS โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  อ้างอิงมาจากมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งออกโดย IASB ยังคงยึดหลักการเดิม “One size fits all” 

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 2 ชุด (Two Financial Reporting Standards: 2 FRS)TFRS forNPAEs กล่าวถึงเหตุผลของการแยก TFRS for NPAEsออกมาจาก TFRS for PAEsในย่อหน้าที่ 1 กาหนดไว้ดังนี้ 

ประเทศไทยมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards- TFRSs) ชุดเดียว ที่อ้างอิงจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards –IFRSs)เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกล่าวใช้กับนิติบุคคลที่มีหน้าที่จัดทำบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ไม่ว่าจะเป็นบริษัท จดทะเบียนที่มีหุ้นซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลทั่วไปที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ แต่โดยที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สาหรับกิจการที่มีส่วนได้เสีย สาธารณะและมีความยุ่งยากซับซ้อนจากการใช้แนวคิดมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) เป็นหลัก ในการจัดทารายงานทางการเงิน ซึ่งเป็นภาระและก่อให้เกิดต้นทุนในการจัดทำรายงานการเงินของกิจการ ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่ส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก 

จากการที่ประเทศไทยมี TFRS เพียงชุดเดียวที่ใช้กับ PAEs และNPAEs ทำให้NPAEs มีภาระ ต้นทุนในการจัดทำรายงานทางการเงินสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ เนื่องจากความยุ่งยากซับซ้อน TFRS การใช้แนวคิดมูลค่ายุติธรรม(Fair Value)ซึ่งหาข้อมูลดังกล่าวได้ยากเป็นเหตุให้สภาวิชาชีพบัญชีฯเกิด แนวคิดในการพัฒนา TFRS for NPAEs โดยเฉพาะ 

ในปี พ.ศ.2554 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้กำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่ มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ขึ้นมาชุดหนึ่งเรียกว่า “ชุดเล็ก” และมาตรฐานการรายงานทาง การเงินเดิมใช้สาหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for PAEs) เรียกว่า “ชุดใหญ่”ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป ประเทศไทยจะมีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 2 ชุด คือ ชุดใหญ่และชุดเล็ก 

NPAEs มีลักษณะอย่างไร 

1. จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย : มีผู้มีส่วนได้เสียจานวนน้อยหรือผู้ใช้งบการเงินอยู่ในกลุ่มเล็ก3กลุ่ม ได้แก่ เจ้าของกิจการ เจ้าหนี้ และหน่วยงานของราชการ 

2. แหล่งระดมทุน : ระดมเงินทุนจากเจ้าของกิจการ หรือเจ้าหนี้ ในลักษณะของวงแคบ กล่าวคือ จานวนรายของผู้ให้เงินทุนมีจานวนน้อย เฉพาะเจาะจง และจานวนเงินทุนน้อย 

3. ความซับซ้อนของธุรกรรมหรือรายการค้าของธุรกิจ : เกิดรายการค้า ที่มีลักษณะง่าย ไม่ซับซ้อน เนื่องจากธุรกิจของ NPAEsเป็นธุรกิจพื้นฐานทั่วไป ไม่มีความหลากหลายในการประกอบธุรกิจ อยู่ในพื้นที่ หรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือกระจุกตัว 

4. ต้นทุนในการจัดทำรายงานทางการเงิน : ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างง่าย ไม่ซับซ้อน ทำให้เกิดต้นทุนในการจัดทำรายงานทางการเงินต่ำ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายต่ำ เหมาะสมกับฐานะการเงินของNPAEs 

5. ขนาดของกิจการ : เป็นกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือเรียกว่ากิจการขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise: SME) กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากาหนดให้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท จัดเป็นกิจการขนาดเล็ก ผู้ทำบัญชีมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรือ เทียบเท่า 

วัตถุประสงค์ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs ) 

วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ คือ การให้แนวทางในการรายงานการเงินที่มีคุณภาพที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการนาเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ เชิงเศรษฐกิจของผู้ประกอบการและ ผู้ใช้งบการเงินอื่นๆ 

2. สนับสนุนให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งระดับจุลภาคและระดับมหภาค3. เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ง่ายขึ้น และช่วยลดต้นทุนของเงินทุน 4.ส่งเสริมให้เกิดความสม่ำเสมอและเปรียบเทียบกันได้ของข้อมูลทางการเงินที่ช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้ใช้งบการเงินเกิดความเชื่อมั่น ซึ่งนาไปสู่การเติบโตของธุรกิจและระบบเศรษฐกิจ โดยรวม 

ขอบเขต ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs ) 

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี มี 4 ประเภท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจากัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม กฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร 

1.ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทหนึ่งซึ่งมีผู้เป็นหุ้นส่วน 2 ประเภท คือ1.1 หุ้นส่วนประเภทจากัดความรับผิดชอบคือผู้เป็นหุ้นส่วนรับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนไม่เกินกว่าจานวนเงินที่ตนได้ลงทุนในห้างหุ้นส่วนนี้

1.2 หุ้นส่วนประเภทรับผิดชอบในหนี้สินไม่จากัด คือ ผู้เป็นหุ้นส่วนรับผิดชอบร่วมกันใน หนี้สินที่เกิดขึ้นของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จากัดจานวน 

2. บริษัทจำกัด คือ บริษัทที่ตั้งขึ้นด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้น แต่ละหุ้นมีมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน โดยผู้ถือ หุ้นต่างรับผิดชอบจากัดเพียงไม่เกินจานวนเงินที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

3. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

3.1 นิติบุคคลต่างประเทศ เข้ามากระทำกิจการในประเทศไทย เช่น บริษัท ริกิ การ์เมนส์ จำกัด ของประเทศญี่ปุ่น

3.2 นิติบุคคลต่างประเทศ กระทำกิจการในที่อื่นๆ รวมทั้งในประเทศไทย เช่น ธนาคารซิตี้ แบงก์

3.3 นิติบุคลคลต่างประเทศ กระทำกิจการอื่นๆ รวมทั้งในประเทศไทยและกิจการที่กระทำ นั้นเป็นกิจการขนส่งระหว่างประเทศ เช่น สายการบิน 

3.4 กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร หมายถึง การที่ธุรกิจตั้งแต่ธุรกิจ 2 ธุรกิจขึ้นไปทำสัญญาที่ จะร่วมลงทุนเพื่อดาเนินธุรกิจร่วมกันในทางการค้าหรือหากำไร โดยสิ่งที่นามาร่วมลงทุนอาจเป็นเงินทุน ที่ดิน อาคาร เทคโนโลยีการผลิต หรือบุคลากรภายใต้ข้อตกลงหรือสัญญาร่วมค้าซึ่งกาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดาเนินการอย่างชัดเจน เช่น ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าหรือดำเนินโครงการใดโครงการ หนึ่งร่วมกันโดยต้องมีการกาหนดสัดส่วนการถือหุ้น หน้าที่ความรับผิดชอบและสิทธิของแต่ละฝ่ายรวมถึง การจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากการดาเนินการทั้งนี้ ในการทำการร่วมค้าจะต้องมีผู้ร่วมค้าฝ่ายหนึ่งเป็น นิติบุคคลเช่น บริษัทกับบริษัท หรือบริษัทกับบุคคลธรรมดา ซึ่งต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ใช้ชื่อว่า” กิจการร่วมค้า” 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือต้องการดำเนินการทางบัญชี ติดต่อเรา ที่นี่


พระพุทธเจ้าค้นพบอะไร? ผลงานชิ้นไหนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด? EP5


เข้าถึงแก่นพุทธ ต้องรู้ว่า พระพุทธเจ้าค้นพบอะไร?
ทำไมผลงานการค้นพบ ไม่ได้สิ้นสุดแค่วันตรัสรู้?
แนะนำให้ชมบทก่อนหน้าที่ https://www.youtube.com/playlist?list=PLfzRATA8QBmEpvL4eN898dsh2RFrgmkUH

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

พระพุทธเจ้าค้นพบอะไร? ผลงานชิ้นไหนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด? EP5

แรงดลใจ..ให้ชีวิตมีค่า โดย ท่าน ว.วชิรเมธี [พระเมธีวชิโรดม – พระมหาวุฒิชัย] ไร่เชิญตะวัน


อย่าใช้ชีวิตเพียงเพื่ออยู่ไปวันๆ อย่างไร้จุดหมาย แต่จงใช้ชีวิตทุกวัน อย่างมีความหมาย (ท่าน ว.วชิรเมธี)
Do not live day without purpose, but do live each day by trying to make it meaningful. (v.vajiramedhi)
มนุษย์เกิดมาในโลกอย่างมีความหมาย ไม่มีใครเกิดมาไร้ค่าหรือเกิดมาเพื่อจะถูกลืม ยกเว้นคนที่พยายามจะทำให้คนอื่นลืมตนเอง ไม้ทุกต้น หญ้าทุกชนิด ก็เช่นเดียวกับน็อตทุกตัว ที่ถูกผลิตมาเพื่อเหมาะสมกับภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเสมอ (ท่าน ว.วชิรเมธี)
อิคิไก (Ikigai) (生き甲斐) ปรัชญาที่ว่าด้วยเรื่อง ‘เหตุผลของการมีชีวิตอยู่’
อิคิไก Ikigai คุณค่าชีวิต

แรงดลใจ..ให้ชีวิตมีค่า โดย ท่าน ว.วชิรเมธี [พระเมธีวชิโรดม - พระมหาวุฒิชัย] ไร่เชิญตะวัน

เธ„เธฅเธดเธ›_เน‚เธ†เธฉเธ\”เธฒเธซเธฅเธญเธ\”เน„เธŸเธ„เธฃเธฑเธš.flv


เธ„เธฅเธดเธ›_เน‚เธ†เธฉเธ\

ทำความรู้จัก SME Board กับ ก.ล.ต.


SME Board หรือกระดานระดมทุนของ SMEs และสตาร์ทอัพ จะมีความแตกต่างจากกระดานหลัก เช่น SET และ mai อย่างไร ไปติดตามรายละเอียดกับ จอมขวัญ คงสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. ได้ใน Highlight นี้
.
รายการ Morning Wealth ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 07.0008.00 น. ทาง Facebook และ YouTube ของ THE STANDARD WEALTH
.
SMEboard กลต สตาร์ทอัพ SME Business Investment MorningWealth THESTANDARDWEALTH เฟิร์นศิรัถยา วิทย์สิทธิเวคิน

ช่องทางรับชม THE STANDARD WEALTH
YouTube: youtube.com/c/thestandardwealth
Facebook: facebook.com/thestandardwealth
Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Website: thestandard.co/wealth

ทำความรู้จัก SME Board กับ ก.ล.ต.

เพลงลูกเป็ด 5 ตัว | เป็ดน้อย 5 ตัว | five little duck By KidsMeSong


ขอบคุณมากค่ะสำหรับการดูวิดีโอนี้และสำหรับการแชร์วิดีโอของช่องหนู
Subscribe หรือสมัครสมาชิกเพื่อติดตามช่อง kids me songs |Please subscribe for new videos https://goo.gl/RXpPFZ
Mail ►► juykratokkra@gmail.com
Facebook ►► https://www.facebook.com/KidsMeSong/
Instagram►► https://www.instagram.com/kidssongth/
twitter ►► https://twitter.com/KidssongTHAI
Line ►► kidssongth
รวมเพลง ก ไก่ ►► https://goo.gl/wIx4DS
เพลงเด็กพร้อมท่าเต้น ►► https://goo.gl/UqGBeq
รวมเพลงช้าง ►► https://goo.gl/QaP0lD
รวมเพลงเป็ด ►► https://goo.gl/dpFpuE
รวมเพลงลิง ►► https://goo.gl/CrzAt6
รวมเพลงเต่า ►► https://goo.gl/VCFjMj
รวมเพลงไก่ ►► https://goo.gl/4NLqaN
เรียนรู้ตัวเลข ►► https://goo.gl/G9LvY4
เพลงสูตรคูณ ►► https://goo.gl/LhJRqd
รวมเพลงเด็กอนุบาล ►► https://goo.gl/LTQauf
เพลงภาษาอังกฤษ ►► https://goo.gl/AOQ6RH
ปั้นแป้งโดว์ สนุกเสริมการเรียนรู้ ►► https://goo.gl/5rDSwm
เรียนรู้สี ►►https://goo.gl/f5osFA
ติดตามช่องอื่นๆของเรา
The kids song ►►https://goo.gl/mwQXzu
Happy kids thailand ►►https://goo.gl/tzlrAo

เพลงลูกเป็ด 5 ตัว | เป็ดน้อย 5 ตัว | five little duck  By KidsMeSong

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ sme ย่อมาจาก

See also  [NEW] Pantip Plaza Pratunam | พันธุ์ทิพย์พลาซ่า - Nangdep.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.