Home » [NEW] | org คือ อะไร – Nangdep.vn

[NEW] | org คือ อะไร – Nangdep.vn

org คือ อะไร: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ประเด็นสำคัญ

 • ในปัจจุบัน ความต้องการของคนวัยทำงานเริ่มปลี่ยนไป องค์กรหลายๆ แห่งจึงเริ่มมีการปฏิรูปองค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานที่เปลี่ยนไปด้วย

 • การปฏิรูปองค์กรให้มีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุดนั้นจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับองค์ประกอบทั้งสี่ ได้แก่ ภาวะผู้นำ (Leadership) 

  กลยุทธ์ (Strategy) 

  วัฒนธรรม (Culture) 

  การออกแบบองค์การ (Organizational design) อย่างเท่าเทียมกัน สมดุลกันทั้งหมด

 • Teal Organization คือ การที่องค์กรมีชีวิต เพราะพนักงานทุกระดับสามารถตัดสินใจเอง จัดการตัวเองได้ โดยมีคำแนะนำจากผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องนั้นๆ คอยช่วยเหลือ ทำให้ทุกคนสามารถเสนอไอเดีย สร้างโปรเจคใหม่ๆ ขึ้นมาได้ คนในองค์กรใส่ใจและคอยดูแลกันและกันในทุกๆ ด้าน

จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้หลายๆ องค์กรมีความคิดเริ่มหาวิธีรักษาบุคลากรเอาไว้ให้อยู่กับองค์กรให้ได้นานมากขึ้น นอกจากการรักษาพนักงานไว้แล้ว การคิดหาวิธีการทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ

ในการสร้างหรือปฏิรูปองค์กรให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้นั้นมีองค์ประกอบมากมาย แต่ในบทความครั้งนี้เราจะขอพูดถึง การออกแบบองค์การ ตั้งแต่ความหมายจนไปถึงความสำคัญ

NỘI DUNG BÀI VIẾT

พิจารณาองค์ประกอบทั้งสี่ของการปฏิรูปองค์กร การออกแบบองค์การคืออะไร

Organization Designการออกแบบองค์การคืออะไร?

ในยุคปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมกับที่ความต้องการของคนวัยทำงานก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน องค์กรทั้งหลายจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง ปฏิรูปองค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานที่เปลี่ยนไปด้วย

หาก องค์กรเลือกทำการปฏิรูป เปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานก็สามารถทำได้หลายทาง เช่น เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, ปฏิรูปโครงสร้างขององค์กร เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว การปฏิรูปองค์กรยังส่งผลถึงการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

องค์กรประกอบในการปฎิรูปองค์กร

เมื่อต้องการปฏิรูปองค์กร องค์ประกอบ 4 อย่างต่อไปนี้ มีความสำคัญต่อการปฏิรูปองค์กร

 1. ภาวะผู้นำ (Leadership)
 2. กลยุทธ์ (Strategy)
 3. วัฒนธรรม (Culture)
 4. การออกแบบองค์การ (Organizational design)

ในการปฏิรูปองค์กรให้มีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุดนั้นจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับองค์ประกอบทั้งสี่ อย่างเท่าเทียมกัน สมดุลกันทั้งหมด เพราะองค์ประกอบทั้งหมดมีความสำคัญกับองค์กรพอๆ กัน ไม่ควรให้ความสำคัญเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง

ยกตัวอย่างเช่น องค์กรให้ความสำคัญกับภาวะผู้นำเพียงอย่างเดียว ไม่สนใจองค์ประกอบอื่นๆ กลยุทธ์มีความบกพร่อง นอกจากนั้นยังไม่มีการสร้างวัฒนธรรมที่เหมาะสม มีความเห็นแตกต่างกัน จนไม่มีความเป็นหนึ่งเดียว การจะทำให้องค์กรเติบโตไปอย่างมีประสิทธิภาพ คงจะเป็นเรื่องยาก

ดังนั้นการให้ความสำคัญกับองค์ประกอบทั้งหมดจึงมีความสำคัญต่อการสร้างประสิทธิภาพให้องค์กร

อีกหนึ่งองค์ประกอบที่เรายังไม่ได้กล่าวถึงคือ การออกแบบองค์การ องค์ประกอบนี้มีความหมายและความสำคัญอย่างไรนั้น เราจะกล่าวถึงเป็นอันดับต่อไป

บทบาทของการออกแบบองค์การ

การออกแบบองค์การคือ กระบวนการที่นำองค์ประกอบต่างๆ ด้านโครงสร้างขององค์กรมาเชื่อมโยงประสานงานกันเพื่อให้เกิดผลดีที่สุดต่อองค์กร

สิ่งที่มีความสำคัญกับการออกแบบองค์การที่ดีคือ ความสอดคล้องกับเงื่อนไขของสภาพแววดล้อมขององค์กรในขณะนั้น โดยเฉพาะสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบองค์การโดยตรง

ยกตัวอย่างเช่น พนักงาน A ที่ถนัดการวางแผน แต่ไม่ถนัดขาย กับพนักงาน B ที่ถนัดการขายแต่ไม่ถนัดที่จะวางแผน ถ้าให้สองคนนี้ต่างคนต่างทำงานของตัวเอง อาจไม่เกิดผลดีต่อองค์กรมากนัก

เพราะต่อให้จะเชี่ยวชาญในการวางแผนแค่ไหนแต่ถ้าไม่รู้วิธีการขาย ก็คงทำยอดไม่ได้ แต่ถ้าองค์กรรู้จักออกแบบองค์การให้ดี สามารถนำพนักงานทั้งสองมาทำงานประสานความร่วมมือกัน จะทำให้การทำงานออกมามีประสิทธิภาพสูงสุดได้

นอกจากทีมขายและทีมวางแผนที่ดีแล้ว การมีผู้บริหารที่รู้จักวางนโยบายให้สอดคล้องกับการทำงานของทุกฝ่ายก็จะช่วยให้การดำเนินงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีก

ดังนั้นบทบาทของการออกแบบองค์การ คือการสร้างสภาพแวดล้อมจากโครงสร้างองค์กรที่มีอยู่เพื่อทำให้สามารถดึงเอาศักยภาพของพนักงานแต่ละคนออกมาได้มากที่สุด และใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

องค์ประกอบอื่นๆ นอกเหนือจากการออกแบบองค์การ

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า เพื่อให้การปฏิรูปองค์กรเกิดประสิทธิภาพสูง จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบ ดังนั้นเราจะมาทำความเข้าใจกับ 3 องค์ประกอบที่เหลือ

ภาวะผู้นำ (Leadership)

ถึงแม้ว่าจะมีกลยุทธ์ที่ดีเยี่ยมแค่ไหน แต่หากไม่มีผู้นำที่จะสามารถนำกลยุทธ์ไปปรับใช้ หรือผู้นำที่เข้าใจเป้าหมายของงานได้ การทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็เป็นไปได้ยาก

เมื่อมีการออกแบบองค์การ ไม่เพียงแค่สรรหาบุคลากรที่สามารถดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่มีได้เท่านั้น แต่การหาผู้นำที่สามารถจัดวางบุคลากรให้เหมาะสมกับการทำงานได้ก็เป็นสิ่งสำคัญ

การเป็นผู้นำสามารถสร้างขึ้นมาได้ จากการที่คนๆ นั้นมีความพยายามและทำงานอย่างหนัก การจะเป็นผู้นำ ยังจำเป็นต้องเรียนรู้ และสามารถกระตุ้นให้ผู้ตามกระทำการต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรได้ ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่า ผู้นำเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญต่อความสำเร็จของงานและองค์กร

กลยุทธ์ (Strategy)

การกำหนดกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสม จะทำให้องค์กรสามารถแข่งขันกับธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกันได้ เพราะกลยุทธ์ถือได้ว่าเป็นวิธีการสำคัญในการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และสามารถนำพาองค์กรเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ องค์กรต้องอาศัยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ เพื่อพาองค์กรไปสู่วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนั้น ความรับผิดชอบในการจัดการจึงไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น แต่จะมีการดำเนินงานครอบคลุมไปทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ทุกส่วนขององค์กรสามารถดำเนินการไปได้อย่างสอดคล้องกัน ควรมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมถึงลักษณะขององค์กร

วัฒนธรรม (Culture)

ถึงแม้จะมีกลยุทธ์ทางธุรกิจ โครงสร้างองค์กร หรือผู้นำที่ดี หากวัฒนธรรมองค์กรไม่ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน บางครั้งวัฒนธรรมองค์กรอาจเป็นตัวฉุดรั้งการเติบโตขององค์กรได้ โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีต่างๆ พัฒนาไปอย่างรวดเร็วอย่างยุคปัจจุบันนี้

หากเราผูกมัดติดกับวัฒนธรรมหรือการทำงานที่ล้าสมัยเกินไป ตัวอย่างเช่น กว่างานจะได้อนุมัติก็ใช้เวลานาน หรือการที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานเพียงเพราะตัวอย่างจากอดีต หากองค์กรไม่มีการเปลี่ยนแปลง ก็ยากที่จะเกิดการปฏิรูปได้ โดยเฉพาะในองค์กรที่มีพนักงานที่ทำงานมายาวนานหลายปี ยิ่งยากต่อการเปลี่ยนแปลง

การประยุกต์ใช้การออกแบบองค์การ

เราได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการปฏิรูปองค์กรไปกันแล้ว ต่อไปเราจะพูดถึงการปฏิรูปองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยใช้การออกแบบองค์การ

การออกแบบองค์การไม่ได้เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นการหาแผนรับมือเชิงบูรณาการที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่หลากหลาย โดยองค์กรประกอบเหล่านั้นมีดังต่อไปนี้

องค์ประกอบในการออกแบบองค์การ

องค์กรประกอบที่สำคัญในการออกแบบองค์กรนั้นมีดังนี้

โครงสร้าง

โครงสร้างองค์กรคือระบบความสัมพันธ์ของงาน ความรับผิดชอบ และการใช้อำนาจในการปฏิบัติงานให้เกิดความสำเร็จ โครงสร้างองค์กรบอกถึงรูปแบบและหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน โดยจุดมุ่งหมายเพื่อให้การประสานงานและการสั่งการในการทำงานของพนักงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร

พูดให้เข้าใจโดยง่ายคือ โครงสร้างองค์กร คือการบอกว่างานขององค์กรจัดแบ่งย่อย หรือจัดรวมกลุ่มและประสานงานกันอย่างไรนั้นเอง

ยกตัวอย่างเช่น โครงสร้างองค์กรตามลักษณะของงาน โดยมีการแบ่งงานออกเป็นงานย่อยๆ แล้วให้พนักงานทำงานตามความถนัดของตนเอง เป็นต้น

ขั้นตอนในการทำงาน

ในการทำงานบางครั้งที่เรารู้สึกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบบางอย่างไม่ได้มีความจำเป็นขนาดนั้น สิ่งที่ควรทำคือ ตรวจสอบดูว่าขั้นตอนการทำงานใดที่ไม่มีความจำเป็น สามารถลดหรือตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นนั้นออกไปได้หรือไม่ หรือนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน

See also  [NEW] 10 ร้านชานมไข่มุกยอดนิยมในกรุงเทพ | แฟรนไชส์ชาไข่มุก koi - Nangdep.vn

เมื่อลดขั้นตอนบางอย่างลงไป เราก็สามารถทุ่มเทกับงานที่มีความสำคัญจริงๆได้ ทำให้ได้ขั้นตอนที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

บุคคลากร

บุคคลากรถือได้ว่ามีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก แต่บุคลากรที่กล่าวในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเพียงบุคลากรที่มีความสามารถเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงบุคลากรทุกคนที่อยู่ในองค์กร
ดังนั้นการพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้มีทักษะที่สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ และต้องอย่าลืมว่าการพัฒนาทักษะนั้นต้องมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรด้วย

นอกจากนั้น การพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยก็มีความจำเป็น ในสมัยนี้เน้นความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้น หากพัฒนาพวกเขาโดยดึงศักยภาพของแต่ละคนออกมาให้ได้มากที่สุด แทนที่จะพัฒนาให้ทุกคนเหมือนกัน จะให้ผลดีต่อองค์กรมากขึ้น

ข้อมูล

ระบบสารสนเทศทำให้การทำงานเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากขึ้น ดังนั้น การใช้ข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูล KPI (Key Performance Indicator) ของฝ่ายขาย เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่ง หัวหน้าจะสนใจเพียงแค่ยอดขายของเซลล์ และตัดสินการทำงานของพนักงานคนนั้นจากข้อมูลที่ได้เห็น แต่หากนำปัจจัยอย่างอื่นเช่น ทักษะของพนักงานคนนั้น หรือความแข็งแกร่งขององค์กรมาร่วมวัดผลด้วย จะทำให้หัวหน้าพิจารณาการทำงานของพนักงานแต่ละคนได้ดีมากขึ้น

การตัดสินใจ

การตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องใดๆ ก็ตามในองค์กรสามารถแบ่งออกได้หลากหลายวิธี แต่เราจะขอยกตัวอย่างที่เด่นๆ สองอย่างคือ การตัดสินใจแบบ Top-down (ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ตัดสินใจ) และ Bottom-up (กระจายอํานาจตัดสินใจไปทุกระดับ)

และในยุคที่ความเร็วเป็นตัวตัดสินการทำธุรกิจ การตัดสินใจได้รวดเร็วและเด็ดขาดจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

ค่าตอบแทน

คงจะพูดได้ว่า ค่าตอบแทน คือสิ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้คนในยุคนี้ทำงานกัน โดยการทำงานภายในองค์กรไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็มีการกำหนดค่าตอบแทนและเลื่อนตำแหน่งตามความอาวุโส หรือบางองค์กรมีค่าภาษา ค่าวิชาชีพ ค่าประสบการณ์เพิ่มเติมให้ นอกจากนั้นแล้วในสมัยนี้ ยังมีระบบการให้ค่าตอบแทนที่หลากหลายสามารถประยุกต์ให้เข้ากับการจ้างงานที่หลากหลายได้อีกด้วย

 

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีรูปแบบองค์การอีกสองแบบ ได้แก่ องค์การแบบจักรกล (Mechanistic Organization) กับองค์การแบบสิ่งมีชีวิต (Organic Organization) ซึ่งเกิดจากการพิจารณาแนวคิดมิติด้านสถานการณ์หรือสภาวะแวดล้อม โดยแนวคิดด้านสถานการณ์เชื่อว่า การออกแบบองค์การที่ดี จะต้องมีความสอดคล้องกับเงื่อนไขของสภาพแวดล้อมในขณะนั้น โดยเฉพาะสภาวะแวดล้อมภายนอก

องค์การแบบจักรกล (Mechanistic Organization)

เป็นรูปแบบองค์การที่ใช้มานานตั้งแต่ระยะแรกเริ่มของยุคอุตสาหกรรม หรือช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ที่นำแนวคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ ซึ่งเหมาะสมในบริบทสภาพแวดล้อมที่คงที่ มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อย

แนวคิดขององค์การแบบจักรกลออกแบมาเพื่อทุ่งเน้นไปที่ความสำคัญของความมีประสิทธิภาพและให้ผลผลิตสูง ด้วยการใช้กฏเกณฑ์และการทำงานอันเข้มงวด โดยเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูง และบริหารงานโดยผู้บริหารระดับสูงเพียงไม่กี่คน

องค์การแบบสิ่งมีชีวิต (Organic Organization)

เป็นรูปแบบองค์การที่ลักษณะตรงกันข้ามกับแบบแรก เพราะมักเกิดขึ้นภายใต้ภาวะเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมที่ผันผวนหรือยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงอย่างเช่นในปัจจุบัน องค์การแบบสิ่งมีชีวิตจึงถูกออกแบบมาเพื่อให้องค์การสามารถยืดหยุ่นได้

มีการเน้นกฏเกณฑ์และขั้นตอนทางการค่อนข้างน้อย ไม่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของพนักงาน แต่เน้นความรอบรู้แบบกว้างมากกว่า และให้ความสำคัญในการกระจายอำนาจ

พูดง่ายๆ ว่า องค์การแบบนี้จะให้ความสำคัญต่อการใช้ศักยภาพของมนุษย์อย่างสูงสุด จึงทำให้พนักงานทำงานด้วยความรู้สึกว่าตนเองมีคุรค่า มีแรงจูงใจและความพอใจในงานที่ทำ มีความรู้สึกว่าองค์กรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเสมอ

องค์การ 5 แบบ ของมินซ์เบอร์ก (Mintzberg’s framework : five organization forms)

เฮนรี่ มินซ์เบอร์ก (Henry Mintzberg) นักวิชาการด้านทฤษฎีองค์การได้ให่ความเห็นว่า การที่จะออกแบบองค์การนั้น จำเป็นจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบพื้นฐานหรือกลุ่มคนขององค์การ โดยประกอบไปด้วยคนจำนวน 5 กลุ่มดังนี้

1. กลุ่มคนระดับกลยุทธ์ (The strategic apex)
2. กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน (The operating, core)
3. กลุ่มคนระดับกลาง (The middle line)
4. กลุ่มคนที่เป็นผู้ชํานาญการ (The technostructure)
5. กลุ่มคนสนับสนุน (The support staff)

โดยการเลือกออกแบบองค์การให้เป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละองค์กรต้องการอาศัยคนกลุ่มใดเป็นหลัก ซึ่งมินซ์เบอร์กเห็นว่าสามารถออกแบบได้ 5 ประเภท ได้แก่

องค์การแบบโครงสร้างอย่างง่าย (Simple structure) เป็นองค์กรที่มีขนาดเล็กและลักษณะที่ไม่เป็นทางการ หัวหน้าจะเป็นผู้ที่มีอำนาจเพียงผู็เดียวและรับผิดชอบทุกอย่าง ตัวอย่างเช่น ธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ร้านอาหาร เป็นต้น

องค์การแบบจักรกลเชิงราชการ (Machine bureaucracy) เป็นองค์การที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนสูง มีการแบ่งงานออกเป็นแผนกหรือตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีการใช้กฏเกณฑ์และข้อปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตาม กลุ่มคนที่เป็นหลักขององค์การคือ กลุ่มคนที่เป็นผู้ชํานาญการ (The technostructure) อำนาจในการตัดสินใจจะอยู่ที่ผู้บริหารระดับสูง เหมาะกับองค์กรที่มีสภาวะคงที่ มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก

องค์การทางวิชาชีพแบบราชการ (Professional bureaucracy) เป็นองค์การที่ผู้ปฏิบัติการหลักคือ นักวิชาชีพและนักวิชาการ เช่น โรงพยาบาล หรือมหาวิทยาลัย มีความเป็นราชการค่อนข้างสูง มีกฏระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามมากมาย แต่พนักงานมีทักษะและมีอิสระในการตัดสินใจเองสูง เป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพสูงเพราะประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ แต่องค์การแบบนี้ก็มีจุดอ่อนคือ บุคลากรภายในหน่อวยงานอาจสนใจเพียงหน่วยงานของตัวเอง จนมองไม่เห็นภาพกว้างขององค์การ จึงมักเกิดความขัดแย้งระหว่างพนักงานด้วยกัน

องค์การแบบมีโครงสร้างสาขา (Divisionalized structure) เป็นองค์การที่ใช้มากในบริษัทขนาดใหญ่ โดยแบ่งออกเป็นสาขาหรือหน่วยงานย่อยๆ มีความอิสระในการดำเนินงานได้ครบถ้วนทุกขันตอนในตนเองเหมือนกับองค์การแม่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงมีเวลาในการบริหารในภาพรวมและตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ได้มากขึ้น

องค์การแบบทีมงานเฉพาะกิจ (Adhocracy) เป็นโครงสร้างองค์การที่มีลักษณะไม่เป็นทางการ (Informal) สูงมาก มีความองค์การแบบสิ่งมีชีวิต ที่ประกอบด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญต่างสาขามาร่วมงานและประสานงานกันในโครงการต่างๆ ขององค์การ

วิธีการคิดและขั้นตอนการในการดำเนินการออกแบบองค์การ

กลยุทธ์คือ สิ่งจำเป็นในการออกแบบองค์การ การปฏิรูปองค์กรจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการวางเกณฑ์ตัดสิน ซึ่งการทำเช่นนั้น จะช่วยให้องค์กรสามารถมุ่งสู่เป้าหมายที่จะดำเนินต่อไปได้ และรู้ว่าองค์ประกอบไหนที่ยังจำเป็นหรือขาดสำหรับองค์กรอยู่ อย่างเช่น

พบว่าองค์กรยังขาดบุคลากรก็สามารถรับเพิ่มได้ หรือหากพนักงานยังมีความรู้ในการทำงานไม่พอก็ให้พวกเขาไปเข้าอบรมเพิ่มทักษะการทำงาน เป็นต้น นอกจากนี้หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กรด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ก็สามารถพิจารณาเรื่องนี้ได้เช่นกัน

การออกแบบองค์การคือการเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร เพราะการออกแบบองค์การนั้นจะทำให้สามารถปรับปรุง แก้ไขวัฒนธรรมองค์กรหรือวิธีการทำงานที่มีอยู่ได้

ตัวอย่างการออกแบบองค์การ

Organization Designการออกแบบองค์การคืออะไร?

วิธีการปฏิรูปองค์กร หรือการออกแบบองค์การที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ คือ การออกแบบองค์การแบบ Teal Organization (องค์กรสีเขียวหัวเป็ด หรือองค์กรมีชีวิต)

ซึ่งการออกแบบองค์การแบบนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรนั้น เราจะพูดถึงเป็นอันดับถัดไป

Teal Organization คืออะไร

Teal Organization คือวิธีการปฏิรูปองค์กรรูปแบบหนึ่งจากหนังสือ “Reinventing Organizations” ที่ Frederic Laloux เป็นผู้เขียน สาเหตุที่ Teal Organization เริ่มได้รับความนิยมเป็นเพราะ มีวิธีการจัดการในรูปแบบที่แตกต่างกับการจัดการแบบเก่าอย่างสิ้นเชิง และองค์กรที่นำวิธีการแบบนี้ไปปรับใช้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผลลัพธ์ดีมากอย่างไม่น่าเชื่อ

ซึ่ง Teal Organization ยังถูกเรียกว่าเป็นวิธีวิวัฒนาการขององค์กรรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะพิเศษดังนี้

Self management (การจัดการด้วยตนเอง)

บุคลากรในองค์กรมีอำนาจในการตัดสินใจเป็นของตัวเอง ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องคอยรับคำสั่งจากหัวหน้าหรือเมเนเจอร์ พนักงานทุกคนสามารถจัดการงานในความดูแลของตัวเองได้เลย

หลายๆ คนอาจกังวลว่าถ้าให้อำนาจในการตัดสินใจแก่พนักงาน หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาจะแก้ไขอย่างไร คำตอบคือ ในการตัดสินใจแต่ละครั้งจะมีผู้เชี่ยวชาญหรือมีเกณฑ์กำหนดไว้เป็นแนวทางป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ทำให้มั่นใจในการตัดสินใจของพนักงานได้

Wholeness (เอกภาพ)

การให้ความสำคัญกับความตั้งใจของพนักงาน ทำให้วิสัยทัศน์ขององค์กรค่อยๆ เปลี่ยนไป การให้ความสำคัญกับการประเมินเพียงอย่างเดียวอาจทำให้พนักงานไม่สามารถแสดงทักษะที่มีได้ สำหรับองค์กรแล้วเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง ดังนั้นการให้ความเคารพ หรือให้ความสำคัญต่อทุกความเห็น จะนำไปสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สร้างผลดีให้เกิดแก่องค์กรได้อย่างยั่งยืน

Evolutionary purpose (วัตถุประสงค์ในการวิวัฒน์)

ตัวขององค์กรเองจะมีวิวัฒนาการไปตามวัตถุประสงค์ ด้วยเพราะองค์กรไม่จำเป็นที่จะต้องมาฟังคำสั่งจากบุคคลเพียงคนเดียวหรือกลุ่มเดียว ผู้นำขององค์กรเองก็รับฟังความคิดเห็นของคนในองค์กรมากขึ้น ทำให้องค์กรวิวัฒนาการไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้

Teal Organization คือ การที่องค์กรมีชีวิต เพราะพนักงานทุกระดับสามารถตัดสินใจเอง จัดการตัวเองได้ โดยมีคำแนะนำจากผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องนั้นๆ คอยช่วยเหลือ ทำให้ทุกคนสามารถเสนอไอเดีย สร้างโปรเจคใหม่ๆ ขึ้นมาได้ คนในองค์กรใส่ใจและคอยดูแลกันและกันในทุกๆ ด้าน

See also  [NEW] Western Music BSRU Department | บันได แปล ว่า - Nangdep.vn

สรุป

เป็นอย่างไรกันบ้างกับ การออกแบบองค์การ ที่เรานำมาเสมอในครั้งนี้

ในยุคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเหมือนในปัจจุบัน การยังคงวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ก็อย่าลืมว่า การปฏิรูปองค์กรให้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนั้นก็มีความสำคัญ

และการนำการออกแบบองค์การหรือวิธีปฏิรูปองค์กรไปปรับใช้อาจเป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลานานพอสมควร แต่เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง การนำวิธีการใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ควรนำไปพิจารณาดูครับ

 

คุณมีปัญหาหรือคำถามที่ต้องการหาคำตอบใช่หรือเปล่า?

หากคุณรู้สึกว่าได้รับเทคนิคดี ๆ จากบทความนี้และอยากได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก

สามารถตั้งคำถามได้ในชุมชนของเรา ! แล้วคุณจะได้รับคำตอบมืออาชีพจากผู้เชี่ยวชาญ


រៀនលេងអកឆាប់ចេះ បទ : ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រីតូច ORG 2020 (Trên điện thoại)


របៀបបើកអក្សរ Doremi..
https://youtu.be/NFyJ8i37XXs
LTKhmer ORG2020
Link ORG 2020
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sofeh.android.musicstudio3
LTKHMER LAMTHIENGMIX ORG2020
👉 Các bạn nhớ xem và ủng hộ kênh của mình bằng cách bấm nút đăng ký rồi like hoặc share cảm ơn các bạn rất nhiều
👉សូមបងប្អូនចូលមើលសូមជួយចុច Subscribe និងបានទទួល ថ្មីៗជាច្រើន។
Giấy phép

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

រៀនលេងអកឆាប់ចេះ បទ : ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រីតូច ORG 2020 (Trên điện thoại)

WordPress คืออะไร ? ระหว่าง WordPress.org กับ WordPress.com เลือกอันไหนดี ?


สำหรับคนที่กำลังคิดจะสร้างเว็บไซต์ หรือ กำลังมองหาเครื่องมือการสร้างเว็บไซต์ดีๆ ลองดูวีดีโอนี้ดูครับ
วีดีโอนี้ จะตอบคำถามว่า WordPress คือ อะไร ?
WordPress เป็นเครื่องมือการสร้างเว็บไซต์ที่ดีตัวหนึ่ง ซึ่งต้องบอกว่า ดีมากเลยทีเดียว เพราะว่า เราสามารถนำไปใช้งานสร้างเว็บไซต์ ได้จริงจัง หรือเป็นอาชีพได้เลยครับ
แต่เราต้องรู้ว่า เราควรจะเลือกใช้ WordPress ตัวไหนดี
WordPress.org และ WordPress.com ต่างกันอย่างไร
WordPress.org
เป็น Software เสรี หรือ Open Source ครับ ซึ่งเราสามารถ Download มาใช้ได้ฟรี
WordPress.com
เป็น Platform เว็บสำเร็จรูปครับ ที่เราสามารถสมัคร แล้วเข้าใช้งานได้เลย มีทั้งแบบฟรี และ ไม่ฟรีครับ
ซึ่งทั้งสองตัว สร้างโดย คุณ Matt Mullenweg ผู้ก่อตั้ง บริษัท Automattic นั่นเอง
เครื่องมือการจัดหน้าเว็บไซต์ ที่ยอดเยี่ยม
ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในการเขียนบทความ หรือ เครื่องมือในการจัด Layout ของหน้าเว็บไซต์ เรียกได้ว่า แข่งขันกันสูงมาก และ ใน WordPress เอง ก็มีให้เลือกมากมายครับ
Block Editor ที่มากับ WordPress เอง ก็ใช้งานได้ง่ายเช่นเดียวกัน และ ใช้งานง่าย ไม่ใช่น้อยด้วย ถ้าคุ้นชินกับมันแล้ว การเขียนบทความ จะง่ายขึ้นอย่างมากครับ
Page Builder เมื่อ 5 ปีที่แล้ว อาจจะดูเป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่ยังไม่ค่อยมีใครใช้ แต่ในปัจจุบัน Page Builder ทำให้เราจัดวาง Layout ในเว็บไซต์ ได้ง่ายขึ้น และ รวดเร็วขึ้นอย่างมากมาย ในทางปฏิบัติ
ผมเลือก WordPress.org
WordPress.org เป็น Software สำเร็จรูปที่มีคน ช่วยกันพัฒนาจำนวนมาก ย่อมดีกว่า การที่เราพัฒนา Software เองคนเดียวอยู่แล้วครับ และ ที่สำคัญ WordPress เป็น Software ที่มีคนนิยมใช้ สร้างเว็บไซต์ อย่างมากระดับ ล้านเว็บไซต์ และ ยืดหยุ่นกว่าแบบ Platform หรือ เว็บสำเร็จรูปที่มีข้อจำกัดหลายอย่าง
คำแนะนำสำหรับมือใหม่
ถ้าเรายังใหม่กับการสร้างเว็บไซต์ ลองใช้งาน WordPress.org ขั้นพื้นฐานให้เป็นก่อนครับ ก่อนที่จะขยับขยายออกไป เพื่อให้รู้ว่าคุณสมบัติของ WordPress พื้นฐานนั้น เป็นอย่างไร จะได้นำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างราบรื่นต่อไปครับ
==
รูปแบบบทความ อ่านได้ที่นี่ครับ
https://palamike.com/whatiswordpress/
==
ติดตามเราได้ที่
=============================================
Facebook : https://www.facebook.com/palamike.web
Youtube : https://www.youtube.com/c/palamike
Twitter : https://twitter.com/palamikeweb
Website : https://palamike.com
Line : @palamike
=============================================

Wordpress คืออะไร ? ระหว่าง WordPress.org กับ WordPress.com เลือกอันไหนดี ?

คลิปรวมเรื่อง X (จริง ๆ นะ) | Point of View


อ้างอิง
Ambrosino, B. (2014, December 14). The X in Xmas literally means Christ. Here’s the history behind it. Vox. https://www.vox.com/2014/12/14/7374401/jesusxmaschristmas
Before X Was X: The Dark Horse Story Of The 24th Letter. (2021, January 19). Dictionary.Com. https://www.dictionary.com/e/letterx/
Burton, A. (2018, June 13). Why does tech love the letter X? The Outline. https://theoutline.com/post/4919/xwhydoestechlovetheletterx
Cajori, F. (1919). HOW X CAME TO STAND FOR UNKNOWN QUANTITY. School Science and Mathematics, 19(8), 698–699. https://doi.org/10.1111/j.19498594.1919.tb07713.x
Chandra. (2008, April 9). Where does the “X” in “Xray” come from?
Chandra XRay Observatory: NASA’s Flagship Mission for XRay Astronomy. https://chandra.harvard.edu/blog/node/62
Davis, L. (2015, December 16). Why Do We Use The Letter X To Represent The Unknown? Gizmodo. https://gizmodo.com/whydoweusetheletterxtorepresenttheunknown1588933259
Does the Letter Still Rate?; Porn Has The X; Let’s Use An A. (1990, August 5). The New York Times. https://www.nytimes.com/1990/08/05/arts/doestheletterstillratepornhasthexletsuseana.html
Internet agency nixes ‘.xxx’ Web addresses. (2006, May 11). NBC News. https://www.nbcnews.com/id/wbna12728784
Lagarde, P. (1884–1991). Mittheilungen (Vol. 1). Goettingen, Dieterichsche Sovtiments buchhandlung.

See also  [NEW] Cookie Run Kingdom Tier List 2021: Best Teams & Cookies(October 2021) | id line cookie run ใหม่ - Nangdep.vn

ติดต่องาน : contact@pointofview.site (งานเท่านั้น)
ทางไปซื้อสติกเกอร์ line http://line.me/S/sticker/1193089 และ https://line.me/S/sticker/1530409
ทางไปซื้อ วรรณคดีไทยไดเจสต์ https://godaypoets.com/product/thaidigestlimitededition/
ติดตามคลิปอื่นๆ ที่ http://www.youtube.com/c/PointofView
ติดตามผลงานอื่นๆได้ที่
https://www.facebook.com/pointoofview/
tiktok @pointoofview
หรือ
IG Point_of_view_th
PointofView

คลิปรวมเรื่อง X (จริง ๆ นะ) | Point of View

คนเล่าผี EP.353 | ชั้นสองต้องห้าม


เฟสบุคแฟนเพจ : https://www.facebook.com/horrorstory13
เรียบเรียงบทความจาก คนเล่าผี
คนเล่าเรื่องผี | Copyright © สงวนลิขสิทธิ์
ห้ามทำซ้ำ แก้ไขหรือดัดแปลง และนำเสียงไปเผยแพร่ในช่องทางอื่นโดยเด็ดขาด
คนเล่าผี
:: Music By ::
Ice Demon โดย Kevin MacLeod ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบระบุแหล่งที่มา 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
แหล่งที่มา: http://incompetech.com/music/royaltyfree/index.html?isrc=USUAN1200061
ศิลปิน: http://incompetech.com/

คนเล่าผี EP.353 | ชั้นสองต้องห้าม

ตอบคำถาม…การตัดจ่ายของ Ethermine.org (payout policy) | EP.44 แชร์ประสบการณ์ขุดบิทคอยน์ด้วยการ์ดจอ


ตอบคำถาม…การตัดจ่ายของ Ethermine.org (payout policy) | EP.44 แชร์ประสบการณ์ขุดบิทคอยน์ด้วยการ์ดจอ
https://youtu.be/txM74hd1k_w
.
การตัดจ่ายแบบละเอียด
https://ethpool.freshdesk.com/support/solutions/articles/8000060967ethermineorgpayoutpolicy
.
กดสมัคร HiveOS ผ่านลิ้งค์ผมได้เลยนะครับ
https://hiveos.farm?ref=71061
.
สมัคร Binance
https://www.binance.com/en/register?ref=UBRNONTT
.
อธิบายทุกอย่างเท่าที่ผมนึกออกนะครับ
สงสัยอะไร หรือ คิดเห็นยังไง เม้นต์ไว้ได้เล้ย
.
กลุ่มช่วยเหลือ สอบถามปัญหานักขุด
https://www.facebook.com/groups/926974341405498
.
คนไหนยังไม่มีบัญชี กดสมัครจากลิ้งค์นี้เลยครับ
สมัครสตางค์
https://satang.pro/signup?referral=ST80L9ZN
สมัคร Binance
https://www.binance.com/en/register?ref=UBRNONTT
สมัครบิทคับ
https://www.bitkub.com/signup?ref=3278
.
EP.8 สอนวิธีขุดตรง ด้วย hive OS แบบจับมือทำ ตอนที่ 1 ละเอียดยิ่งกว่าเอามีดมาสับ
https://youtu.be/VvwJotFmCck
สอนวิธี ขุดตรง Ethereum ด้วยโปรแกรม Phoenix Miner | EP.5
https://youtu.be/LKrrWJs4ycs
คลิปแชร์รายได้จากการขุดเหมือง (วันนั้นอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ 555) | EP.1 แชร์ประสบการณ์ขุดบิทคอยน์
https://youtu.be/bUKTuK_ScQw
มือใหม่ควรฟัง การเตรียมตัวก่อนการขุดบิทคอยน์ | EP.2 แชร์ประสบการณ์ขุดบิทคอยน์ด้วยการ์ดจอ
https://youtu.be/kndWkLnN4x4
ขุด Nicehash กับ ขุดพูลตรง อันไหนดีกว่ากัน | EP.3 แชร์ประสบการณ์ขุดบิทคอยน์ด้วยการ์ดจอ
https://youtu.be/92lSTtpNxfo
สอนวิธี ขุดบิทคอยน์ BTC ด้วยโปรแกรม Nicehash ใน windows | EP.4
https://youtu.be/yOPwi4kNrU4
.
ใครอยากให้ทำคลิปอันไหนบอกกันมาได้นะครับ
ขอบคุณครับ
PTcomputer ขุดบิทคอยน์ ethermine.org

ตอบคำถาม...การตัดจ่ายของ Ethermine.org (payout policy) | EP.44 แชร์ประสบการณ์ขุดบิทคอยน์ด้วยการ์ดจอ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ org คือ อะไร

Leave a Reply

Your email address will not be published.