Wiki

[NEW] Supplier Web Work | พันธวณิชผู้ขาย – Nangdep.vn

พันธวณิชผู้ขาย: คุณกำลังดูกระทู้

ภาษาไทย | English

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ซัพพลายเออร์เว็บเวิร์ค (Supplier Web Work)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”)มีผลใช้บังคับกับผู้ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (“ผู้ใช้งาน”) ในทันทีที่ผู้ใช้งานได้ตอบตกลงยอมรับ (Accept) และลงทะเบียนผู้ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทางอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ หรือได้เริ่มใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์จริง ไม่ว่าด้วยวิธีการหรือสาเหตุใดๆ ก็ตาม (“วันที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขมีผลใช้บังคับ”) ภายใต้รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

“โปรแกรมคอมพิวเตอร์” หมายถึง ระบบซัพพลายเออร์เว็บเวิร์ค (Supplier Web Work) ซึ่งเป็นเว็ปไซต์ที่เป็นศูนย์กลางสำหรับผู้ขายสินค้าและ/หรือบริการเข้ามาสู่บริการต่างๆ ของพันธวณิช ซึ่งประกอบด้วยรายการใช้งานต่างๆ เช่น

(ก) การขอข้อมูลและตัวอย่างสินค้า/บริการเพื่อการสรรหาและคัดเลือกผู้ขายสินค้า
(ข) การเสนอข้อมูลสินค้าและราคา (eRFX)
(ค) การประมูล
(ง) การตอบรับใบสั่งซื้อ
(จ) การปรับปรุงข้อมูลบริษัทและข้อมูลผู้ใช้งานโดยอิสระ
(ฉ) การดูรายงานผลธุรกรรม
(ช) การตรวจสอบค่าบริการ
(ซ) การขอคู่มือการใช้งานและการถาม-ตอบ
(ฌ) การรวบรวมข้อมูลแสดงตัวผู้ใช้งาน
(ญ) รายการอื่นๆ ที่พันธวณิชจะเพิ่มเติมในภายหลังตามที่เห็นสมควร โดยรวมถึงเวอร์ชั่นของโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือรายการต่างๆ ดังกล่าว ซึ่งบริษัท พันธวณิช จำกัด (“พันธวณิช”) เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือมีสิทธิอนุญาตให้ใช้งานโดยชอบ ทั้งนี้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะครอบคลุมถึง เอกสารประกอบการใช้งาน, รหัสต้นฉบับ (Source Code) ที่ใช้พัฒนาระบบโครงสร้างของฐานข้อมูล (Data Structure), ผังการทำงานของระบบ (Flow Chart and Logic diagram), คุณสมบัติของโปรแกรม (Functional Specification), แนวคิด (Concept), เทคนิค (Techniques), ความคิดสร้างสรรค์ (Idea) และองค์ความรู้ที่ปรากฏอยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พันธวณิชได้พัฒนาขึ้นนั้นด้วย

“เอกสารประกอบการใช้งาน” หมายถึง เอกสารใดๆ ของพันธวณิชที่ส่งมอบให้แก่ผู้ใช้งานผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือแสดงไว้บนเว็บไซต์ของพันธวณิช หรือโดยวิธีการใดๆ เพื่อประกอบการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

“ข้อมูลแสดงตัวผู้ใช้งาน” หมายถึง ชื่อผู้ใช้ (USERNAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) เพื่อใช้ในการเข้าสู่การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

“การใช้งาน” หมายถึง การสั่งงานให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบงานของผู้ใช้งานสามารถทำงานได้ทั้งทางตรง และทางอ้อมโดยใช้ความสามารถของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียกใช้ปฏิบัติตามคำสั่ง การเข้าถึงข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการเรียกดูข้อมูล

“ข้อมูลที่เป็นความลับ” (Confidential Information) หมายถึง ข้อมูลใดๆ ซึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปิดเผยให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งในระหว่างการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการ ขั้นตอนวิธี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (รหัสต้นฉบับ รหัสจุดหมาย โปรแกรมปฏิบัติการ และฐานข้อมูลที่ใช้เชื่อมต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ), เอกสารประกอบการใช้งาน, ข้อมูลแสดงตัวผู้ใช้งาน, แบบ, ต้นแบบ, ภาพวาด, สูตร, เทคนิค, การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ, ข้อมูลการทดลอง, บันทึกธุรกรรมที่เกิดจากการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์, ข้อมูลทางธุรกิจ อันได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาด การบริหาร การเงิน เป็นต้น, ข้อมูลลูกค้า, ข้อมูลผู้จัดจำหน่าย, ข้อมูลลูกจ้าง และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม

2. สิทธิในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2.1 ตลอดระยะเวลาของการใช้งานตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ พันธวณิชตกลงที่จะให้สิทธิในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นสิทธิแบบไม่ผูกขาด (Non-Exclusive) และไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือกันได้ (Non-Transferable) (เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากพันธวณิช) เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวไม่รวมถึงการให้สิทธิในการให้เช่า หรือให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่บุคคลหรือองค์กรอื่น

2.2 ผู้ใช้งานตกลงจะใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) จะปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ข) จะไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
(ค) จะปฏิบัติตามกฎ นโยบาย และขั้นตอนทั้งหมดของพันธวณิชในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ง) จะไม่ส่งเสริม สนับสนุน หรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆ ที่ผิดกฎหมายผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(จ) จะไม่แทรกแซงการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานรายอื่น
(ฉ) จะไม่นำออกมาใช้ หรือแจกจ่ายไฟล์ข้อมูลที่มีไวรัสหรือโปรแกรมหรือซอฟท์แวร์ที่คล้ายคลึงกันอื่นใดซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่การทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้อื่น
(ช) จะไม่แทรกแซงหรือรบกวนเครือข่ายที่ติดต่อกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ซ) จะไม่ใช้อุปกรณ์ใดๆ หรือซอฟท์แวร์ใดๆ เพื่อที่จะแทรกแซงการทำงานของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
(ฉ) จะให้ข้อมูลสถานะบุคคลและข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นความ
จริงและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ

2.3 เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ/หรือทำธุรกรรมใดๆ ของผู้ใช้งานผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หากมี) ผู้ใช้งานจะกำหนดข้อมูลแสดงตัวผู้ใช้งาน เพื่อที่จะเข้าสู่การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
อนึ่ง ผู้ใช้งานตกลงเก็บรักษาข้อมูลแสดงตัวผู้ใช้งานไว้เป็นความลับ และจะรับผิดชอบในการกระทำใดๆ ที่ได้เกิดขึ้นภายใต้ข้อมูลแสดงตัวผู้ใช้งานของผู้ใช้งานที่ถูกต้อง ไม่ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเกิดจากผู้ใช้งานเองหรือบุคคลใดๆทั้งที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานก็ตาม ทั้งนี้ ผู้ใช้งานตกลงที่จะแจ้งให้พันธวณิชทราบโดยทันทีหากปรากฏว่ามีผู้ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลแสดงตัวผู้ใช้งาน โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการฝ่าฝืนมาตรการรักษาความปลอดภัยใดๆ

3. การตรวจสอบการใช้งาน

พันธวณิชมีสิทธิในการเข้าไปตรวจสอบการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานในเวลาใดๆ ผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ/หรือไปยังสถานที่ประกอบการของผู้ใช้งาน โดยพันธวณิชจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ถึงวัน และเวลาที่จะเข้าไปตรวจสอบการใช้สิทธิดังกล่าวล่วงหน้าเป็นระยะเวลาที่สมควร และจะไม่ขัดขวางหรือรบกวนการประกอบธุรกิจประจำวันของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้ใช้งานได้ใช้สิทธิเกินกว่าที่ได้ตกลงกันไว้ หรือใช้สิทธิไม่ถูกต้อง พันธวณิชจะแจ้งให้ผู้ใช้งานดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นในทันที

เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการข้างต้น ผู้ใช้งานจะปรับปรุงข้อมูลของตนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลสำคัญที่ต้องมีเอกสารทางราชการประกอบเพิ่มเติม เป็นต้น ผ่านช่องทางหรือวิธีการที่พันธวณิชได้กำหนดไว้ หรือมีการแจ้งให้ทราบเป็นครั้งๆ ไป

4. การคิดค่าสิทธิ/ค่าธรรมเนียมใดๆ และการชำระเงิน

4.1 ในกรณีที่พันธวณิชประสงค์จะคิดค่าสิทธิ/ค่าธรรมเนียมใดๆ จากการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรายการใดๆ พันธวณิชจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการคิดค่าสิทธิและเงื่อนไขการชำระเงินให้ผู้ใช้งานทราบผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือโดยวิธีการอื่นใดที่พันธวณิชเห็นสมควร โดยหากผู้ใช้งานตกลงและยอมรับรายละเอียดดังกล่าวแล้ว พันธวณิชจะจัดส่งเอกสารให้ผู้ใช้งานลงนามตอบรับก่อนการเริ่มก่อให้เกิดธุรกรรมใดๆ ผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์

4.2 ผู้ใช้งานรับทราบว่า พันธวณิชมีสิทธิที่จะคิดค่าสิทธิ/ค่าธรรมเนียมใดๆ สำหรับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรายการใดๆ รวมถึงปรับขึ้นค่าสิทธิ/ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่กำหนดไว้แล้ว โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานก่อน โดยพันธวณิชตกลงที่จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ก่อนวันที่จะเริ่มคิดหรือปรับขึ้นค่าสิทธิ/ค่าธรรมเนียมใดๆ

4.3 พันธวณิชมีสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอันเกิดจากการไม่ชำระค่าสิทธิ/ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือชำระล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ ตามอัตราที่พันธวณิชกำหนดและแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หากมี)

READ  [Update] มันคือศิลปะ!! 10 อันดับภาพวาด ราคาแพงที่สุดในโลก ศิลปินยุคคลาสสิค | ที่สุด ใน โลก - Nangdep.vn

5. บริการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการใช้งานตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ พันธวณิชตกลงดำเนินการดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนและวิธีการที่พันธวณิชกำหนด
ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานประสบกับปัญหาหรือข้อขัดข้องใดๆ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานสามารถแจ้งปัญหาหรือข้อขัดข้องนั้นมายังช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท พันธวณิช จำกัด – Supplier Management Team
1168/94 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้นที่ 31 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2689-4269
โทรสาร: 0-2679-7800
อีเมลล์: supplierwebwork@pantavanij.com

6. การคุ้มครองสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา

6.1 ผู้ใช้งานรับทราบว่าพันธวณิชเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ประกอบด้วย รหัสต้นฉบับ รหัสปลายทาง โปรแกรมปฏิบัติการ และฐานข้อมูลที่ใช้เชื่อมต่อระบบ ฯลฯ) ตลอดจนข้อความ ดนตรี เสียง ภาพ วิดีโอ กราฟฟิค หรือวัตถุอื่นๆ ที่ปรากฏจากการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นสัญญาฉบับนี้ไม่ทำให้เกิดการโอนสิทธิ กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาใดๆในโปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน และผู้ใช้งานไม่สามารถทำซ้ำ ดัดแปลง ผลิตซ้ำ จำหน่าย หรือสร้างงานอื่นใดอยู่บนพื้นฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยมิได้รับอนุญาตจากพันธวณิช อย่างชัดแจ้ง

6.2 พันธวณิชสงวนสิทธิ์ที่จะทำการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ โดยผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่จะเป็นหรืออาจเป็นการจำกัดสิทธิของพันธวณิชในการขาย อนุญาตให้สิทธิในการใช้งาน ถ่ายโอนสิทธิ ขายสิทธิและลิขสิทธิ์ และการดำเนินการอื่นใดในทำนองเดียวกันต่องานที่ได้พัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมนั้น

6.3 ในกรณีที่มีบุคคลอื่นเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ผู้ใช้งานยุติการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนื่องจากเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น พันธวณิชตกลงเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่บุคคลภายนอก รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้ใช้งานต้องชำระไปเพื่อการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกหรือต่อสู้คดี โดยในระหว่างที่เกิดกรณีเรียกร้องหรือฟ้องร้องดังกล่าว พันธวณิชจะดำเนินการใดๆ ภายใต้ดุลยพินิจของพันธวณิช ให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ตามปกติและอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เว้นแต่พันธวณิชจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเกิดขึ้นจากการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผิดประเภทหรือไม่ถูกต้อง การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การดัดแปลง หรือการเพิ่มเติมใด ๆ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งอยู่นอกขอบเขตของการใช้งานภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

7. การรับประกันและข้อจำกัด

7.1 พันธวณิชรับรองว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทำงานได้ตามตามสภาพและข้อกำหนดคุณลักษณะ (Specifications) ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นอยู่และผู้ใช้งานได้ทราบและยอมรับแล้ว

7.2 พันธวณิชไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับ (ก) มูลค่าการขาย รายได้ หรือกำไรที่ผู้ใช้งานอาจจะได้รับในระหว่างระยะเวลาการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ผู้ใช้งานอาจได้รับในการใช้งานและ (ข) ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยผู้ใช้งาน หรือบุคคลใดๆ ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ใช้งาน

7.3 พันธวณิช ไม่รับประกันว่า (1) การปฏิบัติงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะไม่มีโอกาสถูกรบกวน หรือเกิดความผิดพลาด (2) โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทำงานโดยไม่มีโอกาสสะดุดหยุดลงและ (3) เอกสารประกอบการใช้งานจะไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ดังกล่าว พันธวณิชจะดำเนินการแก้ไขปัญหาตามขั้นตอนวิธีการของพันธวณิชในทันทีที่ได้รับแจ้งปัญหาจากผู้ใช้งาน

7.4 ในกรณีที่ผู้ใช้งานใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อทำธุรกรรมใดๆ กับบุคคลภายนอก ผู้ใช้งานรับทราบว่าพันธวณิชไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานและบุคคลภายนอกนั้น อีกทั้งพันธวณิชมิได้กระทำการในฐานะผู้ซื้อ นายหน้า หรือผู้ขายสินค้าและบริการ แต่พันธวณิชเป็นเพียงผู้แสดงข้อมูลที่ได้รับมาจากผู้ใช้งานเพื่อทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำธุรกรรมให้เกิดขึ้นเป็นผลสำเร็จตามที่ผู้ใช้งานประสงค์ที่จะทำธุรกรรมเช่นนั้นกับบุคคลภายนอกดังกล่าว
นอกจากนั้น พันธวณิชจะไม่รับประกัน ควบคุมคุณภาพ ความถูกต้องตรงตามความประสงค์ ความปลอดภัย หรือความถูกต้องตามกฎหมายของสินค้าหรือบริการที่ได้โฆษณา รวมทั้งความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นๆ

8. การรักษาข้อมูลความลับ

8.1 พันธวณิชและผู้ใช้งานจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจากอีกฝ่ายหนึ่งให้แก่บุคคลใดๆ ตลอดระยะเวลาการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน โดยไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยเท่าที่จำเป็นให้แก่ลูกจ้าง ที่ปรึกษา กรรมการ ตัวแทน หรือผู้รับจ้างใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงานภายในของตน หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้ ฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูลต้องควบคุมดูแลให้ฝ่ายที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวไม่เปิดเผยข้อมูลให้บุคคลอื่นๆ อีก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากฝ่ายที่ให้ข้อมูลโดยตรง

8.2 เงื่อนไขการรักษาความลับในข้อ 8.1 จะไม่ใช้บังคับกับข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลใดๆ ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ ซึ่งในกรณีนี้ ฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูลนั้นต้องแจ้งการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลใดๆ รวมทั้งระบุข้อมูลที่ต้องเปิดเผยนั้นให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลทราบก่อนทำการเปิดเผยด้วย;

(2) กรณีที่ข้อมูลที่เป็นความลับได้กลายเป็นข้อมูลสาธารณะ (ซึ่งไม่ได้เกิดจากการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล); หรือ

(3) กรณีที่เป็นข้อมูลที่ฝ่ายที่ได้รับข้อมูลได้พัฒนาหรือปรับปรุงขึ้นเอง โดยไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่แสดงให้เห็น หรือทราบได้ถึงข้อมูลที่เป็นความลับ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย

9. การชดใช้ค่าเสียหายและการจำกัดความรับผิด

ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ พันธวณิชและผู้ใช้งานตกลงว่าการชดใช้ค่าเสียหายระหว่างกันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าจะเกิดจากกรณีใดๆ ก็ตามจะต้องเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามจริงและพิสูจน์ได้ด้วยเอกสารหลักฐานที่เชื่อถือได้ และไม่รวมถึงค่าเสียหายโดยอ้อมที่เกิดจากการสูญเสียรายได้และ/หรือกำไร การชะงักงันทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจและ/หรือข้อมูลทั่วโป และ/หรือค่าเสียหายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ นอกจากนั้น ค่าเสียหายรวมแล้วทั้งหมดจะต้องไม่เกินค่าสิทธิ/ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ผู้ใช้งานชำระให้แก่พันธวณิช (หากมี) ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ในช่วงระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือนที่ผ่านมาก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องดังกล่าวขึ้น

10. ระยะเวลาของการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

พันธวณิชตกลงให้ผู้ใช้งานมีสิทธิในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข นับจากวันที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขมีผลใช้บังคับ และจะมีผลใช้บังคับต่อไปจนกระทั่งสิ้นปีปฏิทินแรก สิทธิในการใช้งานจะได้รับการต่ออายุสัญญาออกไปโดยอัตโนมัติเป็นรายปี โดยมีกำหนดระยะเวลาครั้งละ 1 (หนึ่ง) ปีปฏิทิน เว้นแต่จะได้มีการบอกเลิกการใช้งาน ตามข้อ 11

11. การบอกเลิกการใช้งาน และผลของการสิ้นสุดการใช้งาน

11.1 การบอกเลิกการใช้งานโดยพันธวณิช

พันธวณิชอาจบอกเลิกการใช้งานได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด โดยให้มีผลสิ้นสุดลงภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่พันธวณิชได้แจ้งการยกเลิกสิทธิในการใช้งานให้ผู้ใช้งานทราบผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว้นแต่ผู้ใช้งานจะได้ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือชี้แจงเหตุผลภายในระยะเวลาที่พันธวณิชกำหนด แต่ทั้งนี้ หากเป็นการละเมิดสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่กำหนดไว้ในข้อ 6 ให้ถือว่าการบอกเลิกการใช้งานมีผลใช้บังคับในทันทีที่พันธวณิชได้แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์

(ข) ในกรณีที่ผู้ใช้งาน (i) เป็นบุคคลมีหนี้สินล้นพ้นตัว (ii) ทำการโอนทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้อื่นๆ (iii) ถูกตัดสินให้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือ (iv) หยุดดำเนินกิจการ โดยให้มีผลสิ้นสุดภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่พันธวณิชได้แจ้งการยกเลิกสิทธิในการใช้งานให้ผู้ใช้งานทราบผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์

(ค) ในกรณีที่พันธวณิชได้แจ้งการยกเลิกสิทธิในการใช้งานให้ผู้ใช้งานทราบผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยให้มีผลสิ้นสุดภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้แจ้งนั้น

(ง) ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13 และยังคงดำรงอยู่เกินกว่า 7 (เจ็ด) วันติดต่อกัน

11.2 การบอกเลิกการใช้งานโดยผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานอาจแจ้งให้พันธวณิชทราบผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ถึงการขอยกเลิกการใช้งานตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตามโดยให้มีผลสิ้นสุดภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้แจ้งนั้น

READ  [NEW] TMB All Free the country’s best account | promptpay tmb - Nangdep.vn

12. ผลของการสิ้นสุดการใช้งาน

การสิ้นสุดของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด จะมีผลดังนี้

(ก) พันธวณิจะยกเลิกข้อมูลแสดงตัวผู้ใช้งาน รวมถึงลบไฟล์ข้อมูลในบัญชีของผู้ใช้งาน ขัดขวางหรือป้องกันการเข้าสู่ไฟล์ข้อมูลดังกล่าวในทันทีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลเป็นอันสิ้นสุดลง

(ข) ผู้ใช้งานจะชำระค่าสิทธิ/ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ค้างชำระทั้งหมดหรือจะเกิดมีขึ้นภายหลังที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลเป็นอันสิ้นสุดลงแล้วสำหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้นก่อนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลเป็นอันสิ้นสุดลง (หากมี) ให้แก่พันธวณิชภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลเป็นอันสิ้นสุดลง

(ค) ผู้ใช้งานจะไม่ขอรับค่าสิทธิ/ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ได้ชำระไปแล้วคืนจากพันธวณิช

การสิ้นสุดของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด จะมีผลดังนี้

13. เหตุสุดวิสัย

หากพันธวณิชไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น (เช่น สงคราม โรคระบาด ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย การประท้วง หรือเหตุการณ์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุม) พันธวณิชจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในทันทีหลังจากที่เกิดเหตุสุดวิสัยดังกล่าวขึ้น และให้ถือว่าพันธวณิชหลุดพ้นจากหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เท่าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย และเป็นระยะเวลาเท่าที่เหตุสุดวิสัยดังกล่าวยังคงมีอยู่
อย่างไรก็ตาม ข้อนี้ไม่ส่งผลให้ผู้ใช้งานหลุดพ้นจากหน้าที่ในการชำระเงินใดๆ ที่เกิดขึ้นและถึงกำหนดชำระแล้วให้แก่พันธวณิชภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ (หากมี)

14. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือบอกกล่าว จดหมาย และเอกสารใด ๆ ที่ต้องส่งให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องส่งให้ตามที่อยู่หรือภายใต้ข้อมูลสถานะบุคคลที่ฝ่ายนั้นได้แจ้งให้ทราบ หรือที่ปรากฏในหนังสือรับรองบริษัท หรือในเอกสารราชการใดๆ หรือที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขมีผลใช้บังคับ โดยหนังสือบอกกล่าว จดหมาย และเอกสารใด ๆ นั้นอาจส่งได้โดยตรงด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโทรสาร หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ อนึ่ง การส่งคำบอกกล่าวด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโทรสาร หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบแล้วนับแต่เวลาที่ได้ส่งโดยวิธีการนั้นๆ แล้ว
ทั้งนี้ ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือข้อมูลสถานะบุคคลในเวลาใดๆ ให้ฝ่ายนั้น ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลที่ปรากฏในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น และให้ถือว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้รับทราบการแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ได้แจ้งนั้น

15. ข้อตกลงอื่นๆ

15.1 ผู้ใช้งานจะไม่โอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไปให้บุคคลใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากพันธวณิชก่อน

15.2 ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและ/หรือหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และ/หรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ พันธวณิชจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ

15.3 หากข้อใดข้อหนึ่งเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ให้แยกส่วนที่เป็นโมฆะหรือที่ไม่สมบูรณ์นั้นออกจากข้ออื่นๆที่สมบูรณ์ และให้ข้อที่ยังสมบูรณ์อยู่มีผลผูกพันต่อไป

15.4 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทำขึ้นเพื่อการให้สิทธิในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยพันธวณิชและผู้ใช้งานไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการเป็นนายจ้างลูกจ้าง หุ้นส่วน ตัวแทน ผู้ร่วมค้า ของอีกฝ่ายหนึ่ง

15.5 ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้ตีความตามกฎหมายไทย

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงานซัพพลายเออร์เว็บเวิร์ค

Pantavanij Co., Ltd.
31st Floor Lumpini Tower, 1168/94 Rama IV Road,
Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120

Contact us:
Tel: 0-2689-4269 Fax: 0-2679-7800
Email: Customer Care@pantavanij.com
www.pantavanij.com


ทำไมหุ้น OR ลดเป้าหมายเปิดปั๊มน้ำมัน แต่ซื้อกิจการรัวๆ | คุณจักรพงศ์ เชวงศรี | #ถามทันที #หุ้น


ถามทันที ทำไมหุ้น OR ลดเป้าหมายเปิดปั๊มน้ำมัน แต่ซื้อกิจการรัวๆ
2:35 เริ่มกันเลย
3:32 การวิเคราะห์หุ้น OR ปัจจัยอะไรที่มีน้ำหนักสำคัญ
7:00 โควิด19 ทำให้คนไม่ค่อยเดินทาง มีผลกระทบหรือไม่
11:40 เหตุการณ์ค่อย ๆ ดีขึ้น แต่ทำไม OR ลดเป้าหมายการเปิดปั๊มน้ำมัน
13:45 ปั๊มน้ำมันจะอยู่รอดหรือไม่รอดดูจากอะไร
16:00 คนน่าจะไม่เดินทาง แต่ทำไมขยายสาขา Cafe Amazon เพิ่ม
20:34 OR เริ่มไปทำหลาย ๆ ดีล ดีลไหนเริ่มมีนัยสำคัญ
28:56 ถ้า Hydrogen มาจริง พื้นที่ว่างสำหรับ EV เปลี่ยนไปใช้ Hydrogen ได้หรือไม่
37:27 OR ถือยาวได้หรือไม่
52:14 PTT ขยายไปทำอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อ OR
54:10 ถ้าเพิ่มสาขา Cafe Amazon ยอดขายต่อสาขาลดลงหรือไม่
57:04 คู่แข่ง OR คือใคร
58:45 ปัจจัยที่ต้องดูในการติดตามหุ้น OR
1:01:10 ทำธุรกิจเยอะมาก ประเมิน valuation ยังไง
ถามอีก กับ พี่ปุ๊ คุณจักรพงศ์ เชวงศรี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.กสิกรไทย
โดย อิก บรรพต ธนาเพิ่มสุข, AFPT ที่ปรึกษาการเงิน
ไม่พลาดทุกการวิเคราะห์ Line@: http://bit.ly/TAMEIG_LINE
สัมภาษณ์วันที่ 23 ส.ค. 2564

READ  [NEW] Top 5 NFT Marketplace có thể người chơi hệ “NFT” cần biết | nft marketplace - Nangdep.vn

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ทำไมหุ้น OR ลดเป้าหมายเปิดปั๊มน้ำมัน แต่ซื้อกิจการรัวๆ | คุณจักรพงศ์ เชวงศรี | #ถามทันที #หุ้น

แก้มน้องนางนั้นเเดงกว่าใคร – เขียนไขและวานิช live Farmtival •ฟาร์มติวัล vol.1 ผลไม้หรรษา


Farmtival •ฟาร์มติวัล vol.1 ผลไม้หรรษา ที่ ยังทำฟาร์ม • Young Tam Farm • Farm \u0026 Cafe • PromKhiri • พรหมคีรี นครศรีธรรมราช https://www.facebook.com/Youngtamfarm/
ฝากติดตามเพจพวกเราด้วยครับ https://www.facebook.com/WHATILIKE182/
เพจวงครับ https://www.facebook.com/kiankailaewanich/?eid=ARBY_cA80rMvFJEDdl1Gsg9vaA7vhQittPWvvzqpavNRWqnNFALCj_eZoXiJP5NqQzbSkpV0f8r3I9i\u0026fref=tag

แก้มน้องนางนั้นเเดงกว่าใคร - เขียนไขและวานิช live Farmtival •ฟาร์มติวัล vol.1 ผลไม้หรรษา

บ้าผู้ชาย! | รักนี้หัวใจเราจอง


รักนี้หัวใจเราจอง ทุกวันพุธ พฤหัส เวลา 20.10 น. ทางช่อง GMM25
บทประพันธ์ นันทนา วีระชน
บทโทรทัศน์ ชาร์ลอตต์
นำแสดงโดย โทนี่ รากแก่น , ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช , ศกลรัตน์ วรอุไร , ธนา ฉัตรบริรักษ์ , พัชรา ทับทอง , พิษณุ นิ่มสกุล , สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ , ทนงศักดิ์ ศุภการ , ตระการ พันธุมเลิศรุจี , วาสนา พูลผล , นฤมล พงษ์สุภาพ , ทัชชกร บุญลัภยานันท์ , ณิชาวรินทร์ อรุณรุ่งไพศาล
นักแสดงรับเชิญ ราตรี วิทวัส , ต๋อง ชวนชื่น
ควบคุมบท เนรัญญา มะชะรา
อำนวยงานผลิต พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ , กฤษณนัยย์ พิรยารังสรรค์ , ธนวัฒน์ แท่งทอง
กำกับ นิติวัฒน์ ชลวณิชสิริ
อำนวยงานสร้าง สถาพร พานิชรักษาพงศ์

บ้าผู้ชาย! | รักนี้หัวใจเราจอง

วิชาการNE UNITY CLUB AIA D15 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564


วิชาการNE UNITY CLUB AIA D15 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
ในหัวข้อ \”เติบโต…อย่างยั่งยืน\”
โดยคุณภาณุพันธ์ เอกชูเกียรติ
สถานที่ AIA เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น

วิชาการNE UNITY CLUB AIA D15 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

งานแถลงข่าว การเปิดขายหุ้นกู้ดิจิทัล ปตท.สผ. “1st In Asia – Digital Bond via Wallet”


งานแถลงข่าว การเปิดขายหุ้นกู้ดิจิทัล ปตท.สผ. ผ่านวอลเล็ตบนแอปฯ เป๋าตัง ครั้งแรกในเอเชีย! “1st In Asia Digital Bond via Wallet”

งานแถลงข่าว การเปิดขายหุ้นกู้ดิจิทัล ปตท.สผ. “1st In Asia - Digital Bond via Wallet”

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ พันธวณิชผู้ขาย

Cẩm Nhung

Xin chào các bạn, Mình tên là Cẩm Nhung, như bao cô gái khác mình cũng đam mê mỹ phẩm say mê làm đẹp và chỉnh chu cho nhan sắc của mình. Vì thế, mình muốn chia sẻ những bí quyết làm đẹp của mình cho các bạn để các bạn có thể cẩn thận hơn cũng như tìm hiểu được những cách chăm sóc da đẹp nhất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button