Home » [NEW] TikTok คือแอปอะไร ทำไมถึงมาแรง? – [email protected]คุณหญิงหลง | แอป ติ๊กต๊อก – Nangdep.vn

[NEW] TikTok คือแอปอะไร ทำไมถึงมาแรง? – [email protected]คุณหญิงหลง | แอป ติ๊กต๊อก – Nangdep.vn

แอป ติ๊กต๊อก: คุณกำลังดูกระทู้

          เมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน  2562  ทางคณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้แบบบทเรียนประเด็นเดียว (One Point Lesson (OPL)) เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน ให้กับบุคลากรของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  ซึ่งโครงการนี้คณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้จากสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกรวีสุนทร จำนวน 19,000 บาท โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 39 คน โดยวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์ คือ ผศ. ดร. เธียรชัย พันธ์คง จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

      สำหรับการอบรมในวันนั้นประเด็นหรือโจทย์หลัก ก็คือ One Point Lesson (OPL) หรือบทเรียนหนึ่งประเด็น และการพัฒนางานด้วยไคเซน (Kaizen) ซึ่งในความตั้งใจของคณะกรรมการ KM ที่ได้จัดอบรมในครั้งนี้คือ ต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ไปพัฒนางานของตนเอง โดยผมจะสรุปบรรยากาศการอบรมในวันนั้นมาเล่ากันฟังพอเป็นสังเขป ช่วงเช้าวิทยากรได้พูดถึงประเภทของบทเรียนไว้ว่ามีหลายประเภทไม่เฉพาะแต่ OPL อย่างเดียวเท่านั้น อาทิ

             • One Point Article (OPA)
             • One Point Knowledge (OPK)
             • One Point Sharing (OPS)
             • Media Clipping
             • Knowledge Capture
             • One Ponit Lesson

               การสรุปบทเรียนนั้นแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร

           1. One Point Article (OPA)  เป็นบทความหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานระหว่างองค์ความรู้ที่เป็นแบบความรู้ฝังลึกที่เกิดจากประสบการณ์และความรู้แบบชัดแจ้งของบุคลากรมีอยู่ในองค์การโดยผสมผสานกับการบริการจัดการที่เป็นแบบอย่างที่ดีหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) แล้วผลิตเป็นผลงานขึ้นมาเพื่อให้คนอื่นได้นำไปใช้ประโยชน์
           2. One Point Knowledge (OPK) ก็เป็นบทความสั้น ๆ เหมือนกับ One Point Article (OPA) แต่บทเรียนประเภทนี้เกิดขึ้นจากการรวบรวมเรื่องราวที่ตนเองน่าสนใจ จะเป็นเคล็ดลับ หรือความรู้ทางเทคนิคต่าง ๆ ที่พบเห็นแล้วนำมารวบรวมขึ้นเป็นผลงาน
           3. One Point Sharing (OPS) เป็นบทความที่ผู้สร้างทำด้วยแรงบันดาลใจ ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติด้วยตนเองแล้วเห็นผล หรือมีจิตเอื้ออาทรที่จะเผื่อแผ่ส่งที่รู้ไปยังบุคคลอื่น เช่น เรื่องราวของธรรมะที่น่าสนใจ หรือบทความที่สร้างพลังและแนวคิดเชิงบวก 
           4. Media Clipping เป็นบทความทางเศรษฐกิจ, สังคม และข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักขององค์กร ซึ่งเผยแพร่อยู่ในสื่อรูปแบบต่าง ๆ  เช่น หนังสือพิมพ์หรือวารสารที่ส่งตรงถึงพนักงานเป็นประจำ
           5. Knowledge Capture เป็นการจับประเด็นความรู้มาเป็นตอน ๆ หรือตามประเด็นที่เราสนใจ ซึ่งผู้สร้างผลงานอาจจะการปฏิบัติให้ดู หรือจากการสัมภาษณ์  หรือจากวิดีทัศน์ 
           6. One Ponit Lesson คือบทเรียนหนึ่งประเด็นที่เกิดจาก Tacit Knowledge โดยผู้เขียนจะต้องอธิบายวิธีการทำงานว่าสำเร็จอย่างไร โดยจะมุ่งเน้นและเจาะประเด็นในการเรียนรู้ประเด็นเดียวหรือเรื่องเดียวเท่านั้น ซึ่งจะใช้ภาพวาดหรือภาพถ่ายของจริง มาอธิบาย ว่าผู้เขียนปฏิบัติมาแล้วหรือพิสูจน์มาแล้วมาวิธีการนี้มีประสิทธิภาพ

          วิทยากรสรุปว่าองค์ประกอบของ OPL คือ
           • เขียน/อธิบายบทเรียนหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในการทำงานด้วยศัพท์หรือวิธีการง่าย ๆ  1 ประเด็นหรือ 1 เรื่อง และต้องไม่เกินกระดาษ 1 แผ่น (A4)
           • ใช้เวลาอ่านหรืออธิบาย 5-10 นาที
           • ใช้ภาพ สี ลูกศร มากกว่าตัวอักษร (80:20)
           • แสดงข้อมูล Do, Don’t, Right or Wrong

 

รูปที่ 1  หลัการทำ ONE POINT LESSON (OPL)

 

ยกตัวอย่าง OPL มาให้ดู

 

                         รูปที่ 2  ตัวอย่าง ONE POINT LESSON (OPL)

 

                 รูปที่ 3  ตัวอย่าง ONE POINT LESSON (OPL)

 

       ในวันนั้นสิ่งที่น่าชื่นชมอีกอย่างของวิทยากรนั้นก็คือท่านได้ยกประวัติของตนเองให้ฟังก่อน ทำให้เราเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มุ่งมั่นในการเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ มาตั้งแต่วันเด็ก จนประสพความสำเร็จในหน้าที่การงานและที่สำคัญท่านพอใจที่จะเป็นผู้ให้ ซึ่งจะเห็นได้จากข้อคิดจาก Facebook ที่ท่านได้แสดงความเห็นไว้ว่า…

            ‘ทุกครั้งที่เป็นวิทยากรสิ่งที่ผมต้องทำเสมอไม่ใช่การทำสไลด์ หรือเตรียมเนื้อหาในการบรรยายหากแต่ ผมจะครุ่นคิดเสมอว่า จะทำอย่างไรให้ผมมีความรู้สึกเป็นบุคลากรคนหนึ่งขององค์กรที่เชิญผมไปบรรยายเพราะวินาทีที่ผมจับไมโครโฟน ผมไม่เคยรู้สึกว่าผมเป็นวิทยากร แต่ผมมีความรู้สึกว่าผมคือบุคลากรขององค์กรนั้น ฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังบรรยาย จึงเป็นความรู้สึกที่ผมมีต่อองค์กรนั้นจริง ๆ พูดไปรู้สึกว่าเราเองก็อินในสิ่งที่พูด เป็นความปรารถนาดีที่จะให้คำแนะนำ เพื่อนำพาบุคลากร และองค์กรไปข้างหน้า ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ในฐานะเพื่อนร่วมงาน ไม่ใช่ในฐานะวิทยากร ตลอดการเป็นอาจารย์และการเป็นวิทยากรผมชินกับการแทนตัวเองว่า “ผม” มากกว่าจะแทนตัวเองว่า “อาจารย์” และมักจะใช้คำว่า “เรา” แทนคำว่า “คุณ” ในการเรียกผู้เข้าอบรมทุกคน เพราะผมกับเขา “เราเหมือนอยู่องค์กรเดียวกัน” เรามาช่วยกันแก้ปัญหา ช่วยกันเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ นั่นทำให้ผมมักจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆอยู่เสมอ แม้ชั่วโมงบินผมจะมีน้อยแต่ความรู้สึกร่วมที่ผมมีกับทุกๆองค์กรที่ไปบรรยาย ไม่เคยน้อยลงเลย ครั้งหนึ่งผมเคยได้ยินวิทยากรค่าตัวแพงกว่าผม โปรไฟล์ดีกว่าผม ประสบการณ์มากกว่าผม พูดว่า “ผมไม่เคยบรรยายให้กับคนฟังจำนวนหลักสิบมาก่อน นี่ถ้าผมทราบก่อนว่ามีคนฟังเท่านี้ ผมอาจจะไม่มานะ”  ผมคิดในใจวิทยากรระดับโลกอย่าง “พระพุทธเจ้า” บรรยายครั้งแรก มีคนฟังแค่ “5 คน” เอง นั่นคือ “ปัญจวัคคีย์” ท่านก็ยังบรรยาย และแม้จะมีเพียง 1 คน ท่านก็ยังบรรยาย อาทิ องคุลีมาล แล้วท่านล่ะเป็นใคร? เรื่องนี้ผมจำไว้เตือนตัวเอง ผมไม่ได้หวังแค่ได้เข้าไปนั่งในห้องอบรม บรรยาย รับค่าตัว แล้วกลับบ้าน แต่ผมหวังจะเข้าไปนั่งในใจของผู้เข้าอบรม เสมือนเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง ไม่ใช่วิทยากร หรืออาจารย์ ความสุขของผมไม่ได้มีแค่ตอนที่อยู่ในห้องอบรม แต่ความสุขของผมคือปฏิสัมพันธ์หลังจากนั้นต่างหาก”

See also  [NEW] » ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา | เวลา ไทย อเมริกา - Nangdep.vn

      ผมในฐานะประธาน KM หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังอบรมการสรุปบทเรียนไปแล้วบุคลากรของสำนักฯ น่าจะมีแนวคิดและริเริ่มจัดทำ OPL หรือสรุปบทเรียนประเภทอื่น ๆ ที่เกิดจากงานที่ตนเองปฏิบัติอยู่หรือสนใจอยู่เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาสำนักฯ ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมได้ในที่สุด


[NEW] เพลงใหม่ล่าสุด 2021 ▶ รวมเพลงใหม่ ฟังเพราะๆ ◀ เพลง-ใหม่-ล่าสุด ฟังต่อเนื่อง ฮิตติดชาร์ท HD


★ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Football Soccer ★
เราคือช่องรวมเพลงเพราะๆ อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุด ♪♫♬
ภายใต้การดูแลของ Solution One Holding Co., Ltd
[NEW] เพลงใหม่ล่าสุด 2021 ▶ รวมเพลงใหม่ ฟังเพราะๆ ◀ เพลงใหม่ล่าสุด ฟังต่อเนื่อง ฮิตติดชาร์ท HD
TAG.
เพลง เพลงใหม่ล่าสุด
เพลงใหม่ล่าสุด เพลงใหม่ รวมเพลงเพราะ เพลงลูกทุ่งใหม่ล่าสุด
รวมเพลงฮิตในแอพTikTok รวมเพลงในแอพติ๊กต๊อก เพลงในแอพtiktok
เพลงเพราะ เพลงฮิตติดชาร์ต 2020 เพลงในแอพTikTok เพลงใหม่ล่าสุด 2020 เพลงใหม่มาแรง เพลงสตริงใหม่ล่าสุดเดือนนี้ เพลงในแอพTikTokเพราะๆ เพลงอกหัก เพลงร้านเหล้าชิวๆ ฟังเพลงต่อเนื่อง ฟังไปทำงานไป รวมเพลงเพราะๆ เพลงลูกทุ่งฟังสบายโดนใจ เพลงในแอพTikTok เพลงใหม่ล่าสุด 2020 โดนใจวัยรุ่น เพลงฮิต ติดชาร์ต 2020 วัยรุ่นชอบ รวมเพลงในtik tok เพลงติ๊กต๊อก2020 เพลงฮิตในtiktok รวมเพลงฮิตติดชาร์ต ประจําสัปดาห์ เพลงสตริงใหม่เดือนนี้ เพราะๆ กันยายน 2563 ดิ๊งด๊องๆ รวมเพลงเพราะ ฟังเพลงต่อเนื่อง ฟังไปทำงานไป เพลงลูกทุ่งใหม่ล่าสุด เพลงร้านเหล้านั่งฟังชิวๆ เพลงใหม่ล่าสุด เพลงอกหักเพราะๆ เพลงใหม่ มาแรง ฟังสบาย เพลงใหม่ล่าสุดปี 20192020
เพลงใหม่ล่าสุด เพลงเพราะๆ รวมเพลงเพราะๆ 2017 รวมเพลงเพราะๆ 2019
เพลงเพราะๆ ฟังสบายๆ รวมเพลงเพราะๆ เพลงสตริงใหม่ เพลงใหม่ล่าสุด2017
ฟังเพลงต่อเนื่อง เพลงร้านเหล้า เพลงลูกทุ่งใหม่ล่าสุด เพลงใหม่ๆ
เพลงใหม่2017 เพลงใหม่ล่าสุด2019 เพลงฟังสบายๆ เพลงใหม่ล่าสุด2020
เพลงใหม่ล่าสุด2018 เพลงฮิต ติดชาร์ต2019 รวมเพลงเพราะๆ 2016
เพลงฮิต เพลงไม่มีโฆษณา เพลงใหม่ล่าสุด 2016 เพลงรวมเพราะๆ
เพลงฮิต ติดชาร์ต2020 เพลงร้านเหล้า2020 เพลงสตริง
สตริงใหม่2019ไม่มีโฆษณา รวมเพลงใหม่
เพลงเพราะ เพลงสตริงใหม่ล่าสุด เพลงใหม่ล่าสุด 2017 ลูกทุ่งใหม่ล่าสุด2019
เพลงรวม รวมเพลงเพราะๆ 2018 เพลงใหม่ล่าสุด2019สตริงเดือนนี้
ฟังเพลงสบายๆ เพลงเพราะๆ ฟังสบายๆ ไม่มีโฆษณา
เพลงไหม่ สติงเพราะๆใหม่ๆล่าสุด เพลงสตริงใหม่ล่าสุด2016
รวมเพลงใหม่ล่าสุด ฮิตสุดๆในตอนนี้ เพลงล่าสุด
★ ขอบคุณผู้ชมทุกท่าน ที่เข้ามาฟังเพลงใหม่ๆ ★
★ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดกระดิ่ง ด้วยนะครับ ★

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

[NEW] เพลงใหม่ล่าสุด 2021 ▶ รวมเพลงใหม่ ฟังเพราะๆ ◀  เพลง-ใหม่-ล่าสุด ฟังต่อเนื่อง ฮิตติดชาร์ท HD

เพลงฮิตในติ๊กต๊อก เพลงดังในติ๊กต๊อก, รวมเพลงเเร็พไทยเพราะๆ ,บังอร,ในวันที่ฝนพรำ @SLM MUSIC :


เพลงฮิตในติ๊กต๊อก, เพลงใหม่ล่าสุด2021
เพลงดังในติ๊กต๊อก, ไม่มีโฆษณา
รวมเพลงเเร็พไทยเพราะๆ, เพลงใหม่
[TIKTOK], [Rapthai],แร็พลาวเพราะๆ
เพลงใหม่ล่าสุด,เพลงฟังสบาย,
รวมเพลงแร็พไทย,แร็พไทย
รวมเพลงดังแอพtiktok2021 ❤[SLM music1]➡️ เพียง กด ในวีดิโอ จะเจอ ชื่อ เพลง นะครับ👍
➡️ขอขอบคุณเจ้าของภาพสวยมากครับ

➡️ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดกระดิ่ง ให้น่อยนะครับ
เพื่อไม่พลาดกับเพลงใหม่ๆๆครับ(ขอบคุณครับ)
▶️ช่อง SLMMUSIC
https://www.youtube.com/channel/UC5zfX3KgWF4TcIKRVB3yA?sub_confirmation=1
❤ เพลงฮิตเพราะๆน่ารัก 8/7/2021 ❤

1. 00:00 SPRITE บังอร
2. 03:06 Liltan ในวันที่ฝนพรำ
3. 06:48 1 นาที OWEN Ft. P.A.P BEATBAND
4. 10:20 รักนะ NILLAPHAT
5. 14:49 จันทร์อาทิตย์(Everyday) Cover nickkee
6. 17:47 iCE N.T ก่อนจะคบเธอบอกว่ารัก Feat. NONTAWAT N.T , 1ST
7. 21:39 NA x JKR เป็นได้แค่นี้ก็ดีแล้ว
8. 25:23 PHAMEK เสี้ยวนาที
9. 29:04 PHAMEKเพราะว่าเป็นฉัน

➡️ ทางช่องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ ทุกวิวครับ
Tag.
เพลงฮิตในtiktok,เพลงดังในติ๊กต้อก,
เเร็พไทย,เพลงฟังสบาย,บังอร,
บ่าวกรรมกร,เพลงฮิตในติ๊กต๊อก2021,
เพลงติ๊กต๊อใหม่,1นาที,liltan,
เพลงฮิตในtiktok2021, owen,
ติ๊กต๊อก,เพลงติ๊กต๊อก,รวมเพลงติ๊กต๊อก2021,เพลงติ๊กต๊อกน่ารักๆ,เพลงใหม่ล่าสุด,SLMmusic,

เพลงฮิตในติ๊กต๊อก เพลงดังในติ๊กต๊อก, รวมเพลงเเร็พไทยเพราะๆ ,บังอร,ในวันที่ฝนพรำ @SLM MUSIC :

Tiktok Couple Videos\”😘❤\”Tiktok Romantic Cute Couple Goals💑\”Videos 2020 | Cute Romantic Bf Gf Goalsgg


Paytm Cash upto ₹1000 | Instagram Influencer | Download Knackit App Now
Refer code paytm50
App link
https://knackit.page.link/TikToks
ROMANTIC TIKTOK COUPLE👫GOALS 2020|Best Tik Tok Relationship Goals|cute couples nisha guragain
Tags: couplegoals relationshipgoals coupledialouge tiktokcouplegoals ❤ musicallycouplegoals tiktok couplegoals cutecouples tiktokcouples relationshipgoals GimaAshi MrFaisu JannatZubair Team07 Awez tiktok musically bestduets famoustiktokers tiktokindia tiktokfamoussong BeautyHighlightsPlus TikTok Musically FunnyVideos Funny AwezDarbar NagmaMirajkar VitastaBhat Fizuliyat DishaMadan UnnathiMalharkar AliaBhat KareenaKapoor TaimurAliKhan SohaAliKhan KarismaKapoor AnushkaSharma ViratKohli SharukhKhan TwinMelody AvneetKaur TikTokTrending Highlights Trending ViralTikTok Viral Makeup Blooper MusicallyBlooper TikTokBlooper cutestcouple baegoals It’s Best Popular Couple Goals of TikTok Videos😘😘😘… BEST \”COUPLE \u0026 RELATIONSHIP GOALS\”😘❤ | BF GF GOALS | CUTE COUPLES MUSICALLY | TIK TOK COUPLEGOALS💑 Cute indian couples Tik Tok Best couple goals musically Tik tok romantic couples musically Latest co
uple goals vids ROMANTIC TIKTOK COUPLE GOALS 20192 | Best Musically Relationship Goals | Cute Couples Musically Musically Tik Tok Couple Goals Musically Tik Tok Couples Musically Tik Tok Comedy Musically Tik Tok Acting Wars Musically Tik Tok Funny Jokes Musically Tik Tok Dance Musically Tik Tok Double Meaning Musically Tik Tok 1 Million Audition Winner Musically Tik Tok Dr Mashoor Gulati Musically Tik Tok The Kapil Sharma Show Musically Tik Tok Rinku Devi Musically Tik Tok Superstars Musically Tik Tok Viral Videos Musically Tik Tok Couplegoal Dr Gulati aka Rinku Bhabi Cute Musically Couples Love \u0026 Relationship Goals Most Beautiful Indian Couples Mr Faisu, Awez, Jannat Zubair Tik Tok Tik tok Funny Videos Compilation Kapil Sharma Show Musically Tik Tok India tik tok musically Tiktok couple goals, Tik tok couple goals, Tik tok couple goals status, Tik tok couple goals indian, Tik tok couple goals videos, Tik tok couple goals india, Tik tok couple goals 219, Tik tok couple goals american, Tik tok couple goals china, Tik tok couple goals bangladesh, Tik tok couple goals korean, Tiktok compilation, Cute tiktok, Cute tiktok couple, Couple golas, Cute tiktok couple goals, Couple goals video compilation, Relationship goals, Tiktok relationship goals, Musically couple, Couple goals, Cute couples, Cute couples relationship goals:couple goals musically, Romantic couple musically, Cute couples musically, Cute couple goals musically, Couplegoals musically, Tiktok musically, Tiktok india, Tiktok videos, New musically:couplegoals, Relationshipgoals, Tiktokcouple, Cute couple goals, :musically, Musical.ly, Musically compilation, Tik tok, Tik, Tok, Relationship, Tik tok challenge, Top best tik tok, Funnskill, Musicallycompilation, Musicallyindia, Musically videos, Musically challenge, Popular musically videos, Funny musically, Musically, Top musically videos, Best musically video, Latest musically, Cute coup toles relationship goals:couplegoals, Cute couple goals:viral video compilation, Best tiktok compilation, Best sweet couple, Sweet couple, Best sweet couple videos compilation, Tik tok couple, Sweet couple moments, Sweet couple tik tok, Tik tok sweet couple, Tik tok cute couple, Couple tik tok, Tik tok couple korean, Tiktok couple, Cute couple tik tok, Asian couple goals, Tik tok asian couple:kristino olseb, Couple goals videos in tik tok china/douyin, Couples, Chinese couple videos, Cute musically couples, Cute musical
tik too couple Goals
tik tok couple 2020
Tik Tok couple status
Tik Tok couples dance
Tik Tok couples breakup
Tik Tok couples prankTags: couplegoals
This video is about tik tok
Here you can find most suitable tik tok videos
This video contain many emotions just like \”Funny\” \”Romantic\” \”Drama\” \”Love\” and so on
Also here you can find every Famous tik tok star videos For more videos
All latest tik tok video update here
You can find every new tik tok video here
Hope you will enjoy this video
It give y fun and this video calm you also with his background music which release your tension also and you enjoy a lot. If you enjoy it like, share and subscribe Comment also Provide any suggestion on comment section .
TikTokVideo
TikTok
Funny
________________________________________________ Disclaimer : Copyright disclaimer under section 107 of the copyright Act 1976, allowance is mode for ”fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational or personal use tips the balance in favor fair use. All rights reserved to the respective owners. For promotional/entertainment purposes only. ________________________________________________

See also  [Update] Download and Play Free Fire on PC & Mac (Emulator) | free fire garena - Nangdep.vn
See also  [Update] คู่มือตัดแว่นฉบับมินิมอล เลือกให้เหมาะ สายเนิร์ดก็ชิคได้! | เจ้าของ แว่น ท็ อป เจริญ ฟอก เงิน - Nangdep.vn

Tiktok Couple Videos\

รวมเพลงฮิตในแอพTikTok รวมเพลงในแอพติ๊กต๊อก เพราะๆฟังสบาย2021ล่าสุดBy:MSP MUSIC


ເຈົ້າຄົງບໍ່ແນມSophana
เพลงล่าสุดใหม่: https://youtu.be/PDYyOl5kRcY
ช่องผมเอง 🙏🏻🙏🏻🙏🏻รวมเพลงเพราะๆให้ทุกคนใด้ฟังกันไปยาวๆนะครับ
เพลงเพราะๆฮิตเธอมันสวยtiktok
🌙Follow me:
FB:https://www.facebook.com/sang.phansomlak.5
CoverMSPmusicMSPmusicเพลงติ๊กต๊อก รวมเพลงฮิตในtiktok[NEW]🎼🎶☢เพลงใหม่ล่าสุด 2021☢ [ MSP MUSIC ]MSPmusic,เพลงในtiktok,เพลงฮิตในtiktok,แร๊พไทย,เเร๊พไทยเพราะ,เพลงโดนใจวัยรุ่น2020,รวมเพลงเพราะ, เพลงเพราะ,เพลงไทยแร๊พ, เพลงใหม่ล่าสุด, แร๊พน่ารัก, แร๊พเพราะ,เพลงดัง, เพลงฮิต, รวมเพลงแร๊พ, แร๊พ2020, เพลงสตริเพลงใหม่, รวมเพลงดัง, เพลงดังtiktok, เพลงในtiktok,เพลง,MSPmusic, เพลงโดนใจวัยรุ่น,Tiktok, เพลงดังในtiktok,เพลงฮิตในtiktok,แร๊พไทย,เเร๊พไทยเพราะ,เพลงโดนใจวัยรุ่น2020,รวมเพลงเพราะ, เพลงเพราะ, เพลงไทยแร๊พ, เพลงใหม่ล่าสุด, แร๊พน่ารัก, แร๊พเพราะ, เพลงดัง, เพลงฮิต, รวมเพลงแร๊พ, แร๊พ2020, เพลงสตริงเพลงใหม่, รวมเพลงดัง, เพลงดังtiktok, เพลงในtiktok,เพลง,MSPmusic, เพลงโดนใจวัยรุ่นTiktok, เพลงดังในtiktok,เพลงฮิตในtiktok,แร๊พไทย,เเร๊พไทยเพราะ,เพลงโดนใจวัยรุ่น2020,รวมเพลงเพราะ, เพลงเพราะ,เพลงไทยแร๊พ, เพลงใหม่ล่าสุด, แร๊พน่ารัก, แร๊พเพราะ, เพลงดัง, เพลงฮิต, รวมเพลงแร๊พ, แร๊พ2020, รวมเพลงดัง, เพลงดังtiktok, เพลงในtiktok,เพลง,MSPmusic, เพลงโดนใจวัยรุ่นTiktok, เพลงดังในtiktok,เพลงฮิตในtiktok,แร๊พไทย,เเร๊พไทยเพราะ,เพลงโดนใจวัยรุ่น2020,รวมเพลงเพราะ, เพลงเพราะ,เพลงไทยแร๊พ, เพลงใหม่ล่าสุด, แร๊พน่ารัก, แร๊พเพราะ, เพลงดัง, เพลงฮิต, รวมเพลงแร๊พ, แร๊พ2020, เพลงสตริงเพลงใหม่, รวมเพลงดัง, เพลงดังtiktok, เพลงในtiktok,เพลง,MSPmusic, เพลงโดนใจวัยรุ่น,,Tiktok, เพลงในtiktok,เพลงฮิงในtiktok,แร๊พไทย,เเร๊พไทยเพราะ,เพลงโดนใจวัยรุ่น2020,รวมเพลงเพราะ, เพลงเพราะ,เพลงไทยแร๊พ, เพลงใหม่ล่าสุด, แร๊พน่ารัก, แร๊พเพราะ,เพลงดัง, เพลงฮิต, รวมเพลงแร๊พ, แร๊พ2020, เพลงสตริเพลงใหม่, รวมเพลงดัง, เพลงดังtiktok, เพลงในtiktok,เพลง,MSPmusic, เพลงโดนใจวัยรุ่น,Tiktok, เพลงดังในtiktok,เพลงฮิตในtiktok,แร๊พไทย,เเร๊พไทยเพราะ,เพลงโดนใจวัยรุ่น2020,รวมเพลงเพราะ, เพลงเพราะ, เพลงไทยแร๊พ, เพลงใหม่ล่าสุด, แร๊พน่ารัก, แร๊พเพราะ, เพลงดัง, เพลงฮิต, รวมเพลงแร๊พ, แร๊พ2020, เพลงสตริงเพลงใหม่, รวมเพลงดัง, เพลงดังtiktok, เพลงในtiktok,เพลง,MSPmusic, เพลงโดนใจวัยรุ่นTiktok, เพลงดังในtiktok,เพลงฮิตในtiktok,แร๊พไทย,เเร๊พไทยเพราะ,เพลงโดนใจวัยรุ่น2020,รวมเพลงเพราะ, เพลงเพราะ,เพลงไทยแร๊พ, เพลงใหม่ล่าสุด, แร๊พน่ารัก, แร๊พเพราะ, เพลงดัง, เพลงฮิต, รวมเพลงแร๊พ, แร๊พ2020, เพลงสตริงเพลงใหม่, รวมเพลงดัง, เพลงดังtiktok, เพลงในtiktok,เพลง,MSPmusic, เพลงโดนใจวัยรุ่น,,Tiktok, เพลงในtiktok,เพลงฮิงในtiktok,แร๊พไทย,เเร๊พไทยเพราะ,เพลงโดนใจวัยรุ่น2020,รวมเพลงเพราะ, เพลงเพราะ,เพลงไทยแร๊พ, เพลงใหม่ล่าสุด, แร๊พน่ารัก, แร๊พเพราะ,เพลงดัง, เพลงฮิต, รวมเพลงแร๊พ, แร๊พ2020, เพลงสตริเพลงใหม่, รวมเพลงดัง, เพลงดังtiktok, เพลงในtiktok,เพลง,MSPmusic, เพลงโดนใจวัยรุ่น,Tiktok, เพลงดังในtiktok,เพลงฮิตในtiktok,แร๊พไทย,เเร๊พไทยเพราะ,เพลงโดนใจวัยรุ่น2020,รวมเพลงเพราะ, เพลงเพราะ, เพลงไทยแร๊พ, เพลงใหม่ล่าสุด, แร๊พน่ารัก, แร๊พเพราะ, เพลงดัง, เพลงฮิต, รวมเพลงแร๊พ, แร๊พ2020, เพลงสตริงเพลงใหม่, รวมเพลงดัง, เพลงดังtiktok, เพลงในtiktok,เพลง,MSPmusic, เพลงโดนใจวัยรุ่นTiktok, เพลงดังในtiktok,เพลงฮิตในtiktok,แร๊พไทย,เเร๊พไทยเพราะ,เพลงโดนใจวัยรุ่น2020,รวมเพลงเพราะ, เพลงเพราะ,เพลงไทยแร๊พ, เพลงใหม่ล่าสุด, แร๊พน่ารัก,แร๊พเพราะ, เพลงดัง, เพลงฮิต, รวมเพลงแร๊พ, แร๊พ2020, เพลงสตริงเพลงใหม่, รวมเพลงดัง, เพลงดังtiktok, เพลงในtiktok,เพลง,MSPmusic, เพลงโดนใจวัยรุ่น

รวมเพลงฮิตในแอพTikTok รวมเพลงในแอพติ๊กต๊อก เพราะๆฟังสบาย2021ล่าสุดBy:MSP MUSIC

รวมเพลงฮิตในTikTokล่าสุด รวมเพลงฮิตในแอพติ๊กต๊อกล่าสุด | เพลินฤดี รวมเพลงใหม่ล่าสุด ไม่มีโฆษณากวนใจ


🙏🏻ขอบคุณที่รับชมจนจบ🙏🏻
📈ฝากกดไลค์ กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วย📉
🙇‍♂️ไม่ได้มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด🙇‍♂️
💙ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น💙
💖ไม่ได้มีเจตนาหาผลประโยชน์เเต่อย่างใด💖

รวมเพลงเพลงฮิตในTikTokล่าสุด
รวมเพลงฮิตในแอพTikTokล่าสุด
รวมเพลงฮิตในแอพติ๊กต๊อกล่าสุด
รวมเพลงฮิตTikTokล่าสุด
รวมเพลงSaran
รวมเพลงSpriteล่าสุด
รวมเพลงMANRล่าสุด
รวมเพลงเพระาๆ2021
รวมเพลงแร็พไทยเพราะๆ
รวมเพลงแร็พไทยเพราะๆ
ปากเธอสร้างแผลแต่ปากผมสร้างกลอน
โกโรโกโส
ต้นทุนชีวิตต่างกัน
ฉบับสุดท้าย
บ่แม่นเรื่องบังเอิญที่เฮาได้เผชิญในตอนนี้
ขึ้นเหนือไปดูหิ่งห้อยล้านนา
คนนี้ผมจองแล้วนะอนาคตให้เป็นภรรยา
จอร์จซาร่า
เพลินฤดี

รวมเพลงฮิตในTikTokล่าสุด รวมเพลงฮิตในแอพติ๊กต๊อกล่าสุด | เพลินฤดี รวมเพลงใหม่ล่าสุด ไม่มีโฆษณากวนใจ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ แอป ติ๊กต๊อก

Leave a Reply

Your email address will not be published.