Home » [Update] การจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ โดย นางสาวศิรินทรา กลักโพธิ์ และ นางสาวศิริพร กลักโพธิ์ | โรงงาน กระดาษ ดับเบิ้ล เอ – Nangdep.vn

[Update] การจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ โดย นางสาวศิรินทรา กลักโพธิ์ และ นางสาวศิริพร กลักโพธิ์ | โรงงาน กระดาษ ดับเบิ้ล เอ – Nangdep.vn

โรงงาน กระดาษ ดับเบิ้ล เอ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

การจัดการความรู้ Knowledge Management (KM)

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด
(มหาชน)

ประวัติความเป็นมา
     บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท ตั้งแต่ 8 สิงหาคม 2534
โดยประกอบธุรกิจหลักประเภทผู้ผลิตและจำหน่ายเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียน
และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2537 และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร
จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนเป็น 6,300,000,000
บาท และมีทุนชำระแล้วเป็น 5,323,831,080 บาท

ในปี 2541
    ได้จัดตั้ง บริษัท เอ.เอ.พัลพ์ มิลล์ 2 จำกัด
เพื่อประกอบกิจการประเภทผลิตเยื่อกระดาษ จากไม้ยูคาลิปตัส
มีกำลังผลิตประมาณ 252,000 ตันต่อปี
และเป็นผู้ขายเยื่อกระดาษทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ซึ่งได้ส่งออกเยื่อกระดาษสู่ประเทศต่าง ๆ เช่น จีน เกาหลี
และออสเตรเลีย เป็นต้น

ในปี 2545
    ได้จัดตั้ง บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์
จำกัด ขึ้นเพื่อจัดทำโครงการ Double A Copy
Center อย่างเต็มรูปแบบ และขยายฐานการใช้กระดาษ
สู่ผู้ค้ารายย่อยด้วยอีกทางหนึ่ง
โดยมีการจัดการโครงการร่วมกับศูนย์ถ่ายเอกสารรายย่อย
และมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการดังกล่าวอย่างแพร่หลาย
ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการศูนย์ถ่ายเอกสารรายย่อย
และประชาชนทั่วไปในการเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก

ในปี 2546
     ได้จัดตั้ง บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์
สเตชั่นเนอรี่ จำกัด เพื่อดูแลและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษ
เครื่องเขียน ให้กับกลุ่มลูกค้าในประเทศ
พร้อมทั้งจัดกิจกรรมและส่งเสริมการขาย เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
และพัฒนาการจัดจำหน่ายให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคอย่างทั่วถึง

ในปี 2547
    ได้จัดตั้ง บริษัท 99 กรุ๊ป เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์
จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายกระดาษพิมพ์เขียนในประเทศ
ซึ่งปรากฏว่าทำให้ยอดขายกระดาษในประเทศปี 2548 สูงขึ้นกว่าปี
2547 อย่างเห็นได้ชัด

ในปี 2548
    ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2548
มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทย่อยบริษัทหนึ่ง
คือ บริษัท เอ.เอ.พัลพ์ มิลล์ 2 จำกัด
ซึ่งฝ่ายจัดการได้ดำเนินการซื้อขายตามมติดังกล่าวแล้ว
โดยมีการโอนทรัพย์สินแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549

     นอกจากนี้ ในปี 2548 บริษัท แอ๊ดวานซ์
อะโกร โฮลดิ้ง จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้มีการต่อสัญญาร่วมทุนโครงการหินปูนสังเคราะห์
(PCC) มีรายละเอียดโดยสรุป คือ บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จำกัด
กับ บริษัท สเปเชียลตี้ มิเนอร์รัล (ประเทศไทย) จำกัด
ได้มีการต่อสัญญาร่วมทุนในโครงการผลิตหินปูนสังเคราะห์ (PCC)
ซึ่งสัญญาจะหมดอายุลงในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ. ศ. 2548
ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน  คือ บริษัท ไฮ-เทค
สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท โดย บริษัท
แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 และบริษัท
สเปเชียลตี้ มิเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 49
โดยมีรายละเอียดของเงื่อนไขการต่อสัญญาที่สำคัญมีดังนี้
    • ผลตอบแทนตามสัญญาดังกล่าว
เป็นค่าสิทธิการผลิต (Loyalty Fee) และเงินปันผลจากบริษัทร่วมทุน
    • อายุสัญญาดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 22
พฤศจิกายน พ.ศ.2548 ถึง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 รวมอายุสัญญา 6
ปี

ในปี 2549
      ได้มีการจัดตั้ง บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ
เปเปอร์ จำกัด ขึ้นมา (ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท
แอ๊ดวานซ์เปเปอร์ มิลล์ 3 จำกัด)
เพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน

ในปี 2550
    ได้มีการจัดตั้ง บริษัท ไอน้ำชีวมวล จำกัด
ขึ้นมาเพื่อรองรับโครงการเพิ่มผลผลิตไอน้ำและจัดตั้งบริษัท ดี เอ
แพกเกจจิ้ง จำกัด
ขึ้นมาเพื่อรองรับการผลิตอุตสาหกรรมกล่องกระดาษ

ในปี 2552
    ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552
มีมติอนุมัติให้ดำเนินการปรับโครงสร้างบริษัท โดยการรับโอนทรัพย์สิน
และเลิกบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ
อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส จำกัด บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ก๊อปปี้
เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท เอ เอ คอร์ จำกัด และ บริษัท แอ๊ดวานซ์เปเปอร์
จำกัด ซึ่งหลังจากโอนทรัพย์สินแล้ว
บริษัทดังกล่าวก็ได้มีการเลิกกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
บริษัท ไอน้ำชีวมวล จำกัด ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีไปเมื่อวันที่
23 พฤศจิกายน 2552

    นอกจากนี้ ในปี 2552 บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร
โฮลดิ้ง จำกัด ได้ขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท 99 กรุ๊ป เทรดดิ้ง
เซ็นเตอร์ จำกัด 99.99% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ให้แก่
Double A INTERNATIONAL NETWORK CO., LTD.
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552, ได้ขายหุ้นที่ถืออยู่ใน บริษัท เอ เอ
เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 99.99% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ให้แก่
Double A INTERNATIONAL NETWORK CO., LTD.
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552, ได้ซื้อหุ้นใน บริษัท ดี.เอ. รีเซิร์ช
เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 49% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จากบริษัท เปเปอร์ ทรี
โฮลดิ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552 และได้ซื้อหุ้นใน บริษัท
คันนา จำกัด จำนวน 49% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จากบริษัท เนชั่นแนล
เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552

See also  [NEW] WinAMP Lite 5.66 สำหรับ Windows | ดาวน์โหลด วินแอม - Nangdep.vn

ในปี 2553
    บริษัทได้ลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท แอ๊ดวานซ์
เปเปอร์ มิลล์ 3 จำกัดโดยมีจำนวนหุ้นทั้งสิ้นคิดเป็นจำนวน 71.43%
ของหุ้นทั้งหมด เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553
และบริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 13.71% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดเมื่อวันที่
23 ธันวาคม 2553

 

 

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากไม้ปลูกของเกษตรกรไทย
สำหรับผู้ใช้ทั่วโลก

อุตสาหกรรมกระดาษดั้งเดิม
จะอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมป่าไม้
ที่ใช้วัตถุดิบไม้จากป่าธรรมชาติ ซึ่งเป็นไม้อายุกว่า 50 ปี แต่สำหรับ
ดั๊บเบิ้ล เอ การพัฒนาอุตสาหกรรมกระดาษยุคใหม่
อยู่บนแนวคิดของการพัฒนาการเกษตรของไทย อันเป็นรากฐานหลักของประเทศ
ด้วยการพัฒนาไม้เกษตรมาใช้เป็นวัตถุดิบ
โดยอาศัยความได้เปรียบของประเทศทั้งในด้านภูมิประเทศ
ภูมิอากาศความสามารถและความชำนาญด้านการเกษตรของคนไทย
ทำให้สามารถใช้ต้น กระดาษ ดั๊บเบิ้ล เอ อายุเพียง
3-4 ปี เป็นวัตถุดิบที่ยั่งยืน ทำให้ ดั๊บเบิ้ล เอ
เป็นกระดาษจากไม้ปลูกของเกษตรกรไทย
ไม่ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติอย่างเด็ดขาด

กระดาษ ดั๊บเบิ้ล เอ จึงมีวัฎจักรหมุนเวียน
เริ่มจากแสงแดดแหล่งพลังงานที่ไม่ต้องซื้อหาสังเคราะห์แสงเป็น ต้น
กระดาษที่เติบใหญ่
อยู่ในการเลี้ยงดูของเกษตรกรนับล้านครอบครัวผลัดกันยืนต้นปกคลุม
ผืนดินในพื้นที่ที่เคยรกร้างหรือตามแปลงคันนาที่ไม่เคยใช้ประโยชน์
เพิ่มพูนความชุ่มชื้นสู่อากาศโดยรอบ สร้างออกซิเจนสู่บรรยากาศ 1.6
ล้านตันต่อปี และช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ 2.4 ล้านตันต่อปี
เป็นพื้นที่การเกษตรสีเขียวที่มีผู้ดูแล
และผู้ดูแลก็คือเกษตรกรที่มีผลตอบแทน มีรายได้
มีอาชีพที่ยั่งยืนไปด้วยพร้อม ๆ กัน
สอดคล้องกลมกลืนกับการเกษตรแบบสวนผสมของเกษตรกรไทย สามารถปลูกต้น
กระดาษ ดั๊บเบิ้ล เอ ควบคู่กับพืชเกษตรอื่น
โดยใช้เวลาว่างจากการปลูกพืชตามฤดูกาลในแต่ละปี
เป็นการลดการว่างงานแอบแฝงในภาคการเกษตร เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
และลดปัญหาสังคมในชุมชนอีกด้วย

     “นอกจากนี้ ต้นกระดาษ
ดั๊บเบิ้ล เอ ยังเป็นพืชที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก
จากข้อได้เปรียบของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในแถบเส้นศูนย์สูตร
ทำให้มีแสงแดด และอยู่ในแถบมรสุมจึงมีฝนตกอย่างสม่ำเสมอ
ประกอบการวิจัยและพัฒนาพันธุ์มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้น
กระดาษ ดั๊บเบิ้ล เอ ไม้จึงเติบโตได้ดีและรวดเร็ว
และผลของการพัฒนาปริมาณเยื่อในเนื้อไม้ ทำให้ต้น
กระดาษ ดั๊บเบิ้ล เอ
มีวัตถุดิบในการผลิตเยื่อที่มีคุณภาพสูงเหมาะกับการผลิต
กระดาษ คุณภาพสูง เนื้อกระดาษของ
ดั๊บเบิ้ล เอ ที่อัดแน่นด้วยเนื้อเยื่อคุณภาพมากถึง 22
ล้านไฟเบอร์ต่อแกรม ในขณะที่กระดาษทั่วไปมีเพียง 13
ล้านไฟเบอร์เท่านั้น จึงทำให้เนื้อกระดาษ ดั๊บเบิ้ล
เอ มีลักษณะเรียบลื่น
และมีคุณภาพสูงกว่ากระดาษทั่วไป
ซึ่งผู้บริโภคสามารถสัมผัสได้ถึงความแตกต่าง

 

 

 

วางแผนและเตรียมการอย่างรอบคอบ
สู่อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษแห่งอนาคต

 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

   วิสัยทัศน์ 

    ดั๊บเบิ้ล เอ
มุ่งมั่นสู่การเป็นแบรนด์กระดาษคุณภาพของโลก สร้าง “กระดาษจากคันนา”
เป็นมาตรฐานใหม่ที่ไม่เพียงมุ่งเน้นการผลิตกระดาษคุณภาพที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก
แต่ยังใส่ใจตั้งแต่วิธีคิด
วิธีผลิตกระดาษที่เน้นถึงความยั่งยืนและไม่ทำของเสียให้เสียของ 

 พันธกิจ 

      1. ทำให้ “กระดาษจากคันนา”
เป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคที่ได้เลือกใช้กระดาษคุณภาพไปพร้อมกับช่วยลดโลกร้อน
เพราะการผลิต “กระดาษจากคันนา”
ทำให้เกิดการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าการปลดปล่อยออกสู่ระบบ
(กระดาษดั๊บเบิ้ลเอ 1 รีม ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 12.5
กิโลกรัม) 

      2. สร้างแหล่งวัตถุดิบที่ยั่งยืน
โดย “ต้นกระดาษบนคันนา” ทำให้เราสามารถพึ่งพาตนเองได้ทางด้านวัตถุดิบ
และเป็นแหล่งสร้างรายได้เสริมที่ยั่งยืนแก่สังคมชนบท 

      3. “ทำของเสีย ไม่ให้เสียของ”
โดยนำของเหลือจากการผลิตกระดาษมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าใช้เอง
ไม่รบกวนแหล่งพลังงานจากภายนอก
และเหลือใช้เป็นพลังงานทดแทนของชาติ 

 

 

 

 

ทำเนียบรางวัล

     สำนักงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ได้มอบเกียรติบัตรให้กับบริษัทที่ได้ร่วมอบรมโครงการ “NGOs ร่วมใจ
อุตสาหกรรมไทยเพื่อสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2541

     คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย
ได้มอบเกียรติบัตรให้
กลุ่มจุดประกายที่ได้ร่วมโครงการกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
(ECC)

     รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2539
ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (INDUSTRIAL EXCELLENCE IN 1996 FOR
OUTSTANDING

PERFORMANCE IN ENVIRONMENTAL CONSERVATION)

    
ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2540

(ISO 14001 CERTIFICATE IN NOVEMBER 17, 1997)

     

สังคมแห่งการเรียนรู้

        ดั๊บเบิ้ล เอ
มีนโยบายที่จะสนับสนุนส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ หรือ
การรักการอ่านในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการอ่าน เป็นสังคมแห่งปัญญา
สร้างความแข็งแกร่งให้ประเทศชาติ โดยทำมาอย่างต่อเนื่องพร้อม ๆ
กับการสร้างแบรนด์เลยทีเดียว เช่น โครงการ ดั๊บเบิ้ล เอ
เล่านิทานให้น้องฟัง, โครงการปันนิทานแด่น้อง,
โครงการค้นหาสุดยอดนักเล่านิทานรุ่นจิ๋ว
การสนับสนุนงานสัปดาห์หนังสือฯ และงานมหกรรมหนังสือ ฯ อย่างต่อเนื่อง
การสนับสนุนโอลิมปิกทางวิชาการในด้านต่าง ๆ ทั้งคอมพิวเตอร์โอลิมปิก
ฟิสิกส์โอลิมปิก รวมถึงการสนับสนุนโครงการใหญ่อย่าง โครงการ
เด็กไทยรวมใจอ่านถวายในหลวง 60 ล้านเล่ม ที่ชักชวนให้เด็ก ๆ
มาร่วมกันอ่านหนังสือ เป็นการทำความดีถวายในหลวงของเรา
รวมทั้งโครงการล้านความรู้ในตู้หนังสือ

See also  [NEW] แชมพูสมุนไพรดอกบัวคู่ มะกรูด (Dok Bua Ku Kaffir Lime Herbal Shampoo) 200 ml | ผลิตภัณฑ์ ดอกบัว คู่ - Nangdep.vn

          นอกจากนี้
ดั๊บเบิ้ล เอ ยังมีโครงการเพื่อรักการอ่านต่อเนื่องอีกโครงการหนึ่ง
คือ โครงการ “ดั๊บเบิ้ล เอ สื่อสร้างปัญญา” ที่ ดั๊บเบิ้ล เอ
ต้องการผลักดันให้เกิดหนังสือดี ๆ
ในสังคมมากขึ้นเพื่อให้หนังสือเหล่านี้ดึงให้เยาวชนและคนในสังคมมาอ่าน
หนังสือกันมากขึ้น
โดยที่ผ่านมาได้ร่วมกับสำนักพิมพ์หลายแห่งเปิดตัวหนังสือใหม่ ๆ ไปแล้ว
40 เล่ม คือ ตกผลึกคนทำงาน, จริตมาร์เก็ตติ้ง, ร้อยเรื่องล้านนา,
ไม่คิดก็ไม่มี, หนังสือช่างแม่, หนังสือช่างพูด, ธงชัย ใจดี
บนทางสู่ดาว, สกัดต่อมเครียด,เรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอเมริกา …
ไม่ยากอย่างที่คิด,คำสอนของคุณทวด
แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ,ลอจิสติกส์การตลาด
และ“การจัดการคลังสินค้าระดับโลก และเตรียมจะเปิดตัวอีกหลาย ๆ เล่ม
โดยเราจะเน้นหนังสือที่ให้ความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ

          ดั๊บเบิ้ล
เอ ยังเป็นผู้ริเริ่มและผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับสำนักพิมพ์หลาย ๆ
ทั่วประเทศ เพื่อสร้าง เมืองหนังสือแห่งแรกของไทย หรือ “ดั๊บเบิ้ล เอ
บุ๊ค ทาวเวอร์” ให้เป็นเมืองหนังสือแนวตั้ง 9 ชั้น
ที่รวบรวมหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆมากที่สุดแห่งแรกของไทย
มีเนื้อที่กว่า 6,000 ตารางเมตร แบ่งเป็น 9 โซน ได้แก่ Top Hit Zone,
Feeling Zone, Variety Zone, Kids Zone, Brain Zone, Lively Zone,
Multimedia & Food Zone, International book Zone, Activities
Zone พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์น่าสนใจตลอด 365 วัน อาทิ
เปิดตัวหนังสือใหม่ก่อนใคร, School Visit , เทศกาลหนังสือในโอกาสต่างๆ
ฯลฯ ตั้งอยู่บนถนนสาทร 12 ใจกลางย่านธุรกิจและการศึกษาของกรุงเทพฯ
สะดวกรวดเร็วในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้าใต้ดิน
พร้อมมีรถรับส่งพิเศษจากชุมชนใหญ่ในกรุงเทพฯ
เพื่อเป็นสถานที่ที่สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สำหรับคนทุกวัย
อีกแห่งหนึ่งของคนไทย

ความสำเร็จของ ดั๊บเบิ้ล เอ

ความสำเร็จของ ดั๊บเบิ้ล เอ มี 2 ด้าน คือ ด้านคุณภาพ
และด้านการตลาด
ด้านคุณภาพ
ประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นกระดาษคุณภาพระดับโลก
ที่มีการควบคุมการผลิตที่สม่ำเสมอ
เราควบคุมได้ตั้งแต่ไม้ที่นำมาเป็นวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต
การเก็บในคลังสินค้า
หรือแม้กระทั่งการควบคุมความชื้นในการจัดส่งและแพคเกจ

ด้านการตลาด
ดั๊บเบิ้ล เอ มีการสร้างแบรด์อย่างเป็นระบบ และsupport อย่างต่อเนื่อง
มีการใช้ศาสตร์ทุกอย่างมาช่วยในการสร้างแบรนด์ออกไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลก
และยังมีการขยายธุรกิจออกไปโดยใช้ศูนย์ถ่ายเอกสาร ดั๊บเบิ้ล เอ
ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์, ร้าน ดั๊บเบิ้ล เอ สเตชั่นเนอรี่
ไปจนถึงบริการต่าง ๆ ผ่าน 1759 เพื่อทำให้ ดั๊บเบิ้ล เอ มี
ผลิตภัณฑ์พร้อมอยู่ในทุก ๆ ที่ ที่ผู้บริโภคมีความต้องการ (Anywhere
as you wish)  ดั๊บเบิ้ล เอ
นอกจากเป็นผู้นำในการทำแบรนด์กระดาษเป็นรายแรกแล้ว
ดั๊บเบิ้ล เอ ยังถือว่า เป็นผู้นำ Innovation
ใหม่สู่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ การเปิดศูนย์
ดั๊บเบิ้ล เอ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์
ซึ่งขณะนี้มีอยู่ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ประมาณ 2,000 แห่ง
ทั้งในมาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง ซึ่งผู้เข้าร่วมธุรกิจ
ดั๊บเบิ้ล เอ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์
ส่วนใหญ่ก็จะประสบความสำเร็จและมีรายได้เพิ่มขึ้น
และได้รับประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ในการประกอบธุรกิจ การสร้าง
ดั๊บเบิ้ล เอ ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ขึ้นมา
ช่วยทำให้งานถ่ายเอกสารมีมาตรฐานสูงขึ้น
ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ตอบสนองและสร้างความพึงพอใจต่อผู้บริโภคได้เป็นอย่างมาก
เพราะทำให้ผู้บริโภคได้ทั้งงานที่มีคุณภาพและบริการที่ดีมีมาตรฐาน
      ต่อเนื่องด้วยบริการใหม่ ๆ
ที่เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าในการสั่งซื้อกระดาษด้วยบริการแบบเดลิเวอรี่
ผ่าน 1759 ดั๊บเบิ้ล เอ เดลิเวอรี่
รวมทั้งขยายไลนส์สินค้าจากกระดาษสำนักงาน
สู่เครื่องเขียนจากกระดาษคุณภาพ ทั้งสมุด
กระดาษโน้ต ไดอารี่
ที่เน้นการเป็นเครื่องเขียนที่มีดีไซน์
เพื่อทดแทนการนำเข้าเครื่องเขียนคุณภาพจากต่างประเทศ
และทำให้ไทยสามารถส่งออกเครื่องเขียนคุณภาพอีกด้วย และล่าสุด คือ
การร่วมมือกับร้านเครื่องเขียน ในการปรับโฉมให้เป็นร้าน ดั๊บเบิ้ล เอ
สเตชั่นเนอรี่ หรือร้านเครื่องเขียนคุณภาพ
เพื่อให้ร้านเครื่องเขียนในท้องตลาดที่อยู่ในภาวะที่ต้องแข่งขันกับห้างดิสเคาน์สโตร์
และห้างสรรพสินค้า สามารถแข่งขันได้
เพราะรูปแบบร้านใหม่นี้จะจัดวางสินค้าแบบมีระบบ เลือกซื้อได้ง่าย
ลดปัญหาการจัดการสต็อกสินค้าของร้านค้ารูปแบบเดิม ๆ
โดยมีสินค้าคุณภาพมากมายจากเครื่องเขียนของ ดั๊บเบิ้ล เอ กว่า 3,000
รูปแบบ และมีสินค้าจากพันธมิตรเครื่องเขียนแบรนด์ชั้นนำอีกมากมาย
ล่าสุดมีร้านเครื่องเขียนเข้าร่วมเป็น ดั๊บเบิ้ล เอ
สเตชั่นเนอรี่ประมาณ 200 ร้านค้า
เนื่องจากทำให้ร้านค้ามีโอกาสสร้างรายได้มากขึ้น
และได้รับประโยชน์จากร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตรกับ ดั๊บเบิ้ล เอ
    ดั๊บเบิ้ล เอ
ได้รับการยอมรับอย่างมากในการเป็นกระดาษคุณภาพสูง
ทั้งจากภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยได้มีการส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ
ทั่วโลก มีการทำการตลาดแบบเต็มรูปแบบในหลายประเทศ อาทิ ไทย ฮ่องกง
สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน เกาหลี ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ และจีน
สามารถส่งออกสินค้าในแบรนด์ของไทย
สร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้กับประเทศนับหมื่นล้านบาทต่อปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (ออนไลน์).  แหล่งที่มา :
http://corp.doubleapaper.com/th/success_story.asp# .6 มกราคม
2555.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

See also  [Update] Workventure รับสมัคร Lead UI/UX Designer | workventure ดีไหม - Nangdep.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป

         
จากการศึกษาค้นคว้าความสำเร็จของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ จำกัดมหาชน
นั้นพบว่าความสำเร็จของ ดั๊บเบิ้ล เอ มี 2 ด้าน คือ ด้านคุณภาพ
และด้านการตลาด

ด้านคุณภาพ

ประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นกระดาษคุณภาพระดับโลก
ที่มีการควบคุมการผลิตที่สม่ำเสมอ
เราควบคุมได้ตั้งแต่ไม้ที่นำมาเป็นวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต
การเก็บในคลังสินค้า
หรือแม้กระทั่งการควบคุมความชื้นในการจัดส่งและแพคเกจ

ด้านการตลาด

ดั๊บเบิ้ล เอ มีการสร้างแบรด์อย่างเป็นระบบ และsupport
อย่างต่อเนื่อง
มีการใช้ศาสตร์ทุกอย่างมาช่วยในการสร้างแบรนด์ออกไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลก
และยังมีการขยายธุรกิจออกไปโดยใช้ศูนย์ถ่ายเอกสาร ดั๊บเบิ้ล เอ
ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์, ร้าน ดั๊บเบิ้ล เอ สเตชั่นเนอรี่
ไปจนถึงบริการต่าง ๆ ผ่าน 1759 เพื่อทำให้ ดั๊บเบิ้ล เอ มี
ผลิตภัณฑ์พร้อมอยู่ในทุก ๆ ที่ ที่ผู้บริโภคมีความต้องการ (Anywhere
as you wish)

นอกจากนั้นทางบริษัทยังมีนโยบายในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ดั๊บเบิ้ล
เอ มีนโยบายที่จะสนับสนุนส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ หรือ
การรักการอ่านในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการอ่าน เป็นสังคมแห่งปัญญา
สร้างความแข็งแกร่งให้ประเทศชาติ โดยทำมาอย่างต่อเนื่องพร้อม ๆ
กับการสร้างแบรนด์เลยทีเดียว เช่น โครงการ ดั๊บเบิ้ล เอ
เล่านิทานให้น้องฟัง, โครงการปันนิทานแด่น้อง ฯลฯ

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของทางบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด
(มหาชน)
พบว่าทางบริษัทมีการนำการจัดการความรู้มาใช้ในการบริหารงานอย่างเห็นได้ชัด
การจัดการควารู้ที่ทางบริษัทนำมาใช้สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้

 

 

 

     
ซึ่งในแต่ละขั้นตอนแสดงให้เห็นว่ามีการวางแผนและการนำการจัดการความรู้เข้ามาใช้อย่างชัดเจน
หากเราพิจารณากระบวนการจัดการความรู้ ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ จำกัด
(มหาชน) นั้นพบว่าการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้
หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร มีทั้งหมด 7
ขั้นตอน

      1. การบ่งชี้ความรู้
เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
เป้าหมายคืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจำเป็นต้องใช้อะไร
ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร
ทางบริษัทมีการตั้ง วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน
และสามารถปฎิบัติได้

      2. การสร้างและแสวงหาความรู้
เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า
กำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
ทางบริษัทมีการวิจัยทดลองผลิตเนื้อเยื่อกระดาษ
คัดเลือกเทคโนโลยีที่ทันสมัย

      3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
เป็นการวางโครงสร้างความรู้
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต
วางแผนพัฒนาคนกับ IT คัดเลือกบุคคลากรคุณภาพ

      4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน
ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ ทางบริษัทมีการทำประชาพิจารย์

      5. การเข้าถึงความรู้
เป็นการทำให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์
เป็นต้นทางบริษัทมีการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

      6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
ทำได้หลายวิธีการ โดยกรณีที่เป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)
อาจจัดทำเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือกรณีที่เป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge)
จัดทำเป็นระบบทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว
เวทีแลกเปลี่ยนความรู้และทางบริษัทมีการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เป็นต้น

      7. การเรียนรู้
ควรทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น
เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ การนำความรู้ในไปใช้
เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
ทางบริษัทเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับหลายบริษัทเพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ
และก่อเกิดเป็นความรู้ต่างๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด


รวมโฆษณาตลก #2


ก็หามาให้ดูคลายเครียดอ่านะ

FB: https://www.facebook.com/mr.tigerch
Dailymotion: http://www.dailymotion.com/mrtigerch

Thanks for Watching!

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

รวมโฆษณาตลก #2

ขั้นตอนการผลิตกระดาษ How to make paper


ขั้นตอนการผลิตกระดาษ โรงงานผลิตกระดาษ วิธีการผลิตกระดาษ

ขั้นตอนการผลิตกระดาษ How to make paper

Double A โรงงานสะอาด


Double A โรงงานสะอาด

กบนอกกะลา REPLAY : กระดาษไม่มีวันตาย (1) ช่วงที่ 4/4 (15 ก.ค. 48)


ติดตามชมคลิปย้อนหลังกบนอกกะลาในอดีต กับเพลย์ลิสต์ กบนอกกะลา REPLAY ที่จะรวบรวม เรื่องราวความรู้รอบตัวที่คุณเคยชื่นชอบจากรายการกบนอกกะลามาไว้ที่นี่ที่เดียว

กบนอกกะลา REPLAY : กระดาษไม่มีวันตาย (1) ช่วงที่ 4/4 (15 ก.ค. 48)

Double A เสนอขายหุ้นกู้ 3,000 ล้าน สำรอง 2,000 ล้าน ดอกเบี้ย 4.7% – 5.1% ต่อปี เรตติ้ง BBB (Stable)


ลงทุนแมน X Double A
Double A เสนอขายหุ้นกู้ 3,000 ล้าน สำรอง 2,000 ล้าน ดอกเบี้ย 4.7% 5.1% ต่อปี เรตติ้ง BBB (Stable)
คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน
ลงทุนแมน ลงทุนในความรู้
การลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรกด Subscribe @ลงทุนแมน
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website https://www.longtunman.com/​
Blockdit https://www.blockdit.com/longtunman​
Facebook http://facebook.com/longtunman​
Twitter http://twitter.com/longtunman​
Instagram http://instagram.com/longtunman​
Line http://page.line.me/longtunman​
YouTube https://www.youtube.com/longtunman
Spotify http://open.spotify.com/show/4jz0qVn1…​
Soundcloud http://soundcloud.com/longtunman​
Apple Podcasts http://podcasts.apple.com/th/podcast/…​
Clubhouse @longtunman
ลงทุนแมน​ ห้องประชุมลงทุนแมน​ ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง​ BREAKTHROUGH​ THEBRIEFCASE​ longtunman​ ลงทุนแมนORIGINALS​ ลงทุนเกิร์ลTALK​ ลงทุนเกิร์ล

Double A เสนอขายหุ้นกู้ 3,000 ล้าน สำรอง 2,000 ล้าน ดอกเบี้ย 4.7% - 5.1% ต่อปี เรตติ้ง BBB (Stable)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ โรงงาน กระดาษ ดับเบิ้ล เอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *