Home » [Update] การหลบเลี่ยงภาษีของบริษัทข้ามชาติ สำคัญแค่ไหนสำหรับไทยและอาเซียน | บริษัท youtube – Nangdep.vn

[Update] การหลบเลี่ยงภาษีของบริษัทข้ามชาติ สำคัญแค่ไหนสำหรับไทยและอาเซียน | บริษัท youtube – Nangdep.vn

บริษัท youtube: คุณกำลังดูกระทู้

การหลบเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบันทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา ส่วนหนึ่งของความสนใจนี้เป็นเพราะบทบาทที่สำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ของบริษัทข้ามชาติ (Multinational enterprises: MNEs) และการทวีความสำคัญของสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (intangible services) เช่น สิทธิบัตรต่าง ๆ ซึ่งเอื้อต่อการวางแผนภาษีของบริษัทข้ามชาติ งานวิจัยต่างประเทศที่ศึกษาข้อมูลบริษัทข้ามชาติของสหรัฐอเมริกา (Torslov, Wier and Zucman, 2018) พบว่า บริษัทข้ามชาติมีความสามารถในการโยกย้ายกำไรเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา สะท้อนจากสัดส่วนกำไรต่อรายจ่ายบุคลากรของบริษัทในประเทศ Tax haven และประเทศอื่น ๆ มีความแตกต่างสูงขึ้นเรื่อย ๆ (รูปที่ 1) รัฐบาลไทยเองก็ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้เช่นกัน โดยได้มีการออก พ.ร.บ. มาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (transfer pricing) ซึ่งเพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อต้นปี 2562 ที่ผ่านมา

ประเด็นการโยกย้ายกำไรเพื่อหลบเลี่ยงภาษีของบริษัทข้ามชาตินี้มีความสำคัญอย่างมากสำหรับประเทศกำลังพัฒนา เนื่องจากรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศเหล่านี้ สำหรับประเทศไทยนั้นได้พึ่งพารายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นสัดส่วนมากกว่า 20% ของรายได้รัฐบาลทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หลักฐานงานวิจัยเชิงประจักษ์ที่ศึกษานัยสำคัญของประเด็นดังกล่าวในบริบทของประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงประสิทธิผลของนโยบายที่รัฐบาลใช้เพื่อป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีนี้มีค่อนข้างจำกัด

ในบทความนี้ ผู้เขียนได้สรุปข้อค้นพบสำคัญจากงานวิจัย Muthitacharoen and Sampantharak (2019) ที่ได้ตอบคำถามวิจัยหลักดังนี้ 1) การโยกย้ายกำไรเพื่อหลบเลี่ยงภาษีข้ามชาติ มีขนาดความสำคัญมากน้อยเพียงไรสำหรับไทยและอาเซียน และ 2) มาตรการป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงไรในการจัดการกับการหลบเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ โดยงานวิจัยดังกล่าวได้วิเคราะห์ข้อมูลงบการเงินของบริษัทข้ามชาติใน 5 ประเทศกำลังพัฒนาสำคัญของอาเซียน (ASEAN5) ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนามงาน ในช่วงปี 2005–2016

งานวิจัยนี้ได้ใช้ข้อมูลงบการเงิน และเครือข่ายความเป็นเจ้าของ (ownership network) ของบริษัทข้ามชาติที่จดทะเบียนใน ASEAN5 จากฐานข้อมูล Orbis โดยข้อมูลที่ใช้ในกรณีฐานนั้นประกอบด้วยบริษัทต่างชาติ (foreign multinational subsidiary) จำนวน 2,904 บริษัท โดยบริษัทไทยและมาเลเซียคิดเป็นประมาณ 70% ของบริษัททั้งหมด

บริษัทข้ามชาติสามารถวางแผนโยกย้ายกำไรระหว่างประเทศเพื่อลดภาระภาษีของตนเองได้หลากหลายวิธี ตัวอย่างหลัก ได้แก่ การกำหนดราคาการซื้อขายสินค้าระหว่างบริษัทในเครือ (transfer pricing) และการกำหนดให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทพึ่งพาหนี้ในอัตราที่สูงกว่าความจำเป็น (thin capitalization) แนวทางหนึ่งที่งานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ใช้ในการวัดนัยสำคัญของการหลบเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ คือ การพิจารณาว่าบริษัทข้ามชาติได้รายงานกำไรของตนในลักษณะที่สอดคล้องกับแรงจูงใจที่จะโยกย้ายกำไรไปที่ต่างชาติเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีหรือไม่ (tax-motivated profit shifting)

คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรายงานกำไรของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีในต่างประเทศของบริษัทต่าง ๆ ในเครือ โดยได้ควบคุม fixed effects ต่าง ๆ และพบว่า บริษัทข้ามชาติใน ASEAN5 มีการโยกย้ายกำไรเพื่อหลบเลี่ยงภาษีอย่างมีนัยสำคัญทั้งในเชิงสถิติและเศรษฐศาสตร์ โดยการลดลงของอัตราภาษีต่างชาติลง 10 percentage point จะส่งผลให้บริษัทข้ามชาติลดการรายงานกำไรในประเทศแหล่งลงทุน (host country) ถึง 10.3% โดยเฉลี่ย (รูปที่ 2) ทั้งนี้ งานวิจัยชี้ว่าแรงจูงใจในการโยกย้ายกำไรเพื่อหลบเลี่ยงภาษีนี้จะเด่นชัดสำหรับบริษัทในภาคการผลิตและบริษัทขนาดใหญ่

See also  [NEW] มูลค่าหุ้นทางบัญชี (Book Value) และมูลค่าหุ้นทางตลาด (Market Value) | มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น คือ - Nangdep.vn

รูปที่ 2: ผลต่อการโยกย้ายกำไรของ MNE จากการลดอัตราภาษีของบริษัทในเครือที่อยู่ในต่างประเทศ

Note: *, and * = Significantly different from zero at the 1%, 5% and 10% level, respectively.

ที่มา: Muthitacharoen and Sampantharak (2019)


ระวังคอลเซ็นเตอร์ผี อ้างเป็นบริษัทสินเชื่อโทรทวงหนี้ทิพย์ | 3 นาทีรู้เรื่อง


ระวังคอลเซ็นเตอร์ผี อ้างเป็นบริษัทสินเชื่อโทรทวงหนี้ทิพย์

ติดตามอมรินทร์ ทีวี ได้ที่
ทีวีดิจิทัล หรือ กล่องดิจิทัลทีวี ช่อง 34
Website : http://www.amarintv.com
Facebook : https://www.facebook.com/AMARINTVHD
Twitter : https://twitter.com/amarintvhd
Instagram : https://www.instagram.com/amarintvhd
Youtube : https://www.youtube.com/c/amarintvhd
Dailymotion : https://www.dailymotion.com/amarintvhd
Line : https://lin.ee/w1gOqNl
Tiktok : https://www.tiktok.com/@amarintvhd
ติดต่อโฆษณา 024229191 ต่อ 2505 และ 0922800782
3นาทีรู้เรื่อง AmarinTV34

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ระวังคอลเซ็นเตอร์ผี อ้างเป็นบริษัทสินเชื่อโทรทวงหนี้ทิพย์ | 3 นาทีรู้เรื่อง

GEOMETRIC SHAPE FOOD CHALLENGE || Last To STOP Eating Funky Gross Impossible Wins By 123 GO! TRENDS


See also  [NEW] คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน financial | net income แปลว่า - Nangdep.vn

What are your favorite food shapes? Triangles are pretty awesome — pizza, chips, the works!
Let us know, and share this video with your hungry friends! Subscribe to our channel so you never miss out.
123GO food squidgame
Music by Epidemic Sound: https://www.epidemicsound.com/
Stock materials: https://www.depositphotos.com https://www.shutterstock.com
This video is made for entertainment purposes. We do not make any warranties about the completeness, safety and reliability. Any action you take upon the information on this video is strictly at your own risk, and we will not be liable for any damages or losses. It is the viewer’s responsibility to use judgment, care and precautions if one plans to replicate.
The following video might feature activity performed by our actors within controlled environment please use judgment, care, and precaution if you plan to replicate.
All product and company names shown in the video are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them.

See also  [Update] วิธีการทำวีซ่าประเทศอังกฤษ อย่างละเอียด UK VISA | uk ประเทศ อะไร - Nangdep.vn

GEOMETRIC SHAPE FOOD CHALLENGE || Last To STOP Eating Funky Gross Impossible Wins By 123 GO! TRENDS

เจ้าของ YOUTUBE คือใคร – ประวัติ YOUTUBE (ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน)


ในวีดิโอนี้จะเป็นการตอบคำถามกันว่า ‘เจ้าของ Youtube คือใคร’
Youtube เป็นบริษัทที่เปิดมานานหลายสิบปีแล้ว ทำให้มีการเปลี่ยนมือเจ้าของและผู้บริหารไปเยอะ วีดิโอนี้ผมจะพูดถึงเจ้าของ Youtube ในช่วงเวลาต่างๆนะครับ
ติดตามบล็อกของผมได้ที่: https://thaiwinner.com
ติดตามช่องยูทูปของเราได้ทีนี่: https://www.youtube.com/channel/UCW2EwoTtQDFq9oBdQ8KsKg?sub_confirmation=1

ข้อมูล:
YouTube คืนทุนตอนปี 2015 https://marketingland.com/reportyoutuberoughlybreakevenevenbillionusers119735
วีดิโอ ‘Me At The Zoo’ https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw

เจ้าของ YOUTUBE คือใคร - ประวัติ YOUTUBE (ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน)

รายได้จาก YouTube ก้อนแรก/ผู้ติดตามหลัก1,000ได้เงินเท่าไหร่/2020


ติดต่องาน👇
Line id : maxgee2538

Facebook : ส่วนตัวทักได้ครับ👇
https://www.facebook.com/profile.php?id=100031947581584

ติดต่องานและติดตามรับชมLiveสตรีมเกมเพิ่มเติมได้ที่facebookเพจ👇
https://www.facebook.com/maxxxzaaa/

รายได้จากยูทูปก้อนแรก เปิดสร้างรายได้ยูทูป

รายได้จาก YouTube ก้อนแรก/ผู้ติดตามหลัก1,000ได้เงินเท่าไหร่/2020

ก็มาดิคร้าบ l EP.29 l อาจารย์ดู๋ ดอกกระโดน l 17 ต.ค. 64 Full EP


รายการ ก็มาดิคร้าบ
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.00 น. ช่อง 23 เวิร์คพอยท์

ติดตามพวกเราครอบครัว \”โจ๊กเกอร์\” ได้ที่
Facebook : @Jokerfamilyfanpage
Facebook : @Kormadikrab
Youtube : Joker Family
IG : jokercompanylimited
Tiktok : @jokerfamilyofficial
ก็มาดิคร้าบ JokerFamily โจ๊กเกอร์แฟมิลี่

ก็มาดิคร้าบ l EP.29 l อาจารย์ดู๋ ดอกกระโดน l 17 ต.ค. 64 Full EP

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ บริษัท youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published.