Wiki

[Update] ข้อสอบ กสพท Pages 1 – 50 – Flip PDF Download | รถ ป่ อ เต็ ก ตึ๊ ง – Nangdep.vn

รถ ป่ อ เต็ ก ตึ๊ ง: คุณกำลังดูกระทู้

No Text Content!

พารทวิชาความถนดั แพทย์ 1

Part : ความสามารถดา้ นคดิ คำ� นวณ และเชาวป์ ญั ญา โดย พ่ีแทป็ ภาคภมู ิ อรา่ มวารีกลุ ลักษณะขอ้ สอบขอ้ สอบฉบับที่ 1 พาร์ทความสามารถในการค�ำนวณ เชาว์ปัญญา การจับใจความ คดิ วเิ คราะห์ สังเคราะหแ์ ละการคดิ อย่างมีวิจารณญาณลกั ษณะขอ้ สอบ เป็นแบบปรนยั 5 ตัวเลอื ก จำ� นวนข้อ 45 ข้อ ให้เวลา 75 นาทีขอ้ สอบจะมที งั้ การคำ� นวณแนวคณติ ศาสตร,์ อนกุ รม, การดรู ปู ทส่ี มั พนั ธก์ นั (คำ� นวณและเชาวนป์ ญั ญา) และแนวภาษาไทย (จบั ใจความ) ซงึ่ เปน็ การอา่ นบทความยาวๆแลว้ มาวิเคราะห์ ตงั้ ช่ือบทความ อ่านเพื่อจบั ใจความสำ� คัญ หรือเจตนาของผูแ้ ตง่โดยส่วนมากน้องที่สอบจะท�ำพาร์ทนี้ไม่ค่อยทัน (เฉล่ีย 1.5 นาทีต่อข้อ) ดังนั้นการเตรยี มตวั สอบสำ� หรบั พารท์ นี้ ตอ้ งฝกึ ทำ� โจทยเ์ ยอะๆ เพอื่ ใหเ้ กดิ ความชำ� นาญและตอ้ งมเี ทคนคิ ในการทำ� แตล่ ะขอ้ เพอื่ ใหท้ นั เวลาทกี่ ำ� หนด พารท์ นเี้ ปน็ พารท์ ที่***ยากที่สดุ *** 2

ความถนัดแพทย์ สำ� คัญอย่างไร???การสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ จะตอ้ งใช้1. ความถนดั แพทย์ 30 %2. วิชาสามญั 70 % – คณติ ศาสตร์ 1 ใหน้ ำ้� หนกั 14% – ภาษาองั กฤษ ให้น้ำ� หนกั 14% – ฟสิ กิ ส์ ใหน้ ้�ำหนัก 9.33% – เคมี ให้น�้ำหนัก 9.33% – ชีววิทยา ให้น�ำ้ หนัก 9.33% – ภาษาไทย ให้นำ�้ หนัก 7% – สังคมศึกษา ให้น้ำ� หนกั 7%3. คะแนน O-NET 5 วิชาหลกั รวมกันต้องไดต้ ้งั แต่ 60 % ขน้ึ ไปซงึ่ คิดรวมแลว้ วิชาความถนัดแพทยค์ ิดเปน็ เปอรเ์ ซน็ ต์สูงสดุ เม่อื เทียบกับวิชาอ่นื ๆ ความถนดั แพทย์ตอ้ งสอบอะไรบ้าง???มีขอ้ สอบท้ังหมด 3 partPart1 ความสามารถดา้ นคดิ คำ� นวณและเชาวน์ปญั ญา การจับใจความ คิด วิเคราะห์ สงั เคราะห์และการคดิ อยา่ งมีวิจารณญาณ(10%)Part2 การเชอ่ื มโยงความเปน็ เหตุเป็นผล (10%)Part3 จรยิ ธรรมทางการแพทย์ (10%) 3

ความถนัดแพทย์ part คณิตศาสตรแ์ ละเชาวนป์ ญั ญา ลกั ษณะข้อสอบจำ� นวนข้อสอบ : 30-35 ข้อ จาก 45 ขอ้ (ปรนยั 5 ตวั เลอื ก)เวลา : 75 นาที (เฉล่ยี ข้อละ 1 นาที 30 วนิ าท)ีอนกุ รม แนวข้อสอบ• อนุกรมตัวเลข• อนกุ รมผสมตัวอกั ษร คณิตศาสตร์พืน้ ฐาน • เปอรเ์ ซน็ ต์ (ร้อยละ) อตั ราสว่ นเชาวนป์ ัญญา • พืน้ ทีแ่ ละปรมิ าตร• หาตวั ท่หี ายไปหรอื ตวั ถดั ไป • อายุ เวลา• หาอะไรต่างจากพวก • การทำ�งาน (Man-Day)• วิเคราะหเ์ ง่ือนไข • สถติ แิ ละกราฟ• การวิเคราะหค์ วามเพยี งพอของขอ้ มลู • ความนา่ จะเปน็ • โจทย์ปัญหา(สมการเง่อื นไข)มิตสิ มั พันธ์ • เซต• หารูปทห่ี ายไปหรือรปู ถัดไป• อปุ มาอุปไมยเชงิ รูปภาพ• การมองลูกเตา๋ หรือภาพสามมิติ จุดเดน่ ปีลา่ สดุ1. ไม่มอี อกอนุกรมเลย !!!2. วิเคราะหเ์ ง่อื นไขมีหลายข้อมากขึน้ การเตรยี มตวั สอบ1. การฝกึ บอ่ ยๆให้ช�ำนาญ2. การมเี ทคนคิ และบรหิ ารเวลาในการท�ำขอ้ สอบจากคำ� บอกกล่าวของรนุ่ พ่ีหลายๆรนุ่ ขอ้ สอบ part นี้ ยากทส่ี ุด 4

ตัวอย่างแนวขอ้ สอบ1. 1 1 3 3 7 9 13 ? 1. 15 2. 19 3. 23 4. 27 5. 312. QW EW RT ? 1. QT 2. RW 3. ET 4. QR 5. QW 5

3. มคี น 7 คน คือ A B C D E F และ G แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 มี 4 คน กลุ่มที่ 2 มี 3 คน โดยมเี ง่อื นไข 1) A ไมอ่ ยกู่ ับ E และ F 2) G จะอยู่กบั B 3) A อยูก่ ลุ่ม 1 ก็ตอ่ เมื่อ C อยูก่ ลุ่ม 2 ถ้า B อยู่กลมุ่ 1 ข้อใดถูกต้อง 1. G อยู่กลุ่ม 2 2. G และ B อยคู่ นละกลุ่มกัน 3. C อย่กู ลุม่ 1 เสมอ 4. A อยกู่ ลมุ่ 1 5. E และ F อย่คู นละกล่มุ กัน 6

4. สมศกั ดิ์มเี งินนอ้ ยกวา่ 2 เท่าของสมชายอยู่ 1,000 บาท สมศักด์ิ สมชาย และ สมลักษณ์มีเงนิ รวมกันเท่ากบั เท่าใด (ก) สองเทา่ ของเงนิ ของสมลักษณ์รวมกับสามเท่าของเงนิ ของสมศกั ดเ์ิ ทา่ กบั 600 บาท (ข) สมลักษณม์ เี งินมากกวา่ 3 เท่าของสมศักดิ์อยู่ 1,000 บาท ขอ้ ใดถกู ตอ้ ง 1. ใชเ้ งอื่ นไข (ก) เพยี งขอ้ เดยี วก็เพียงพอในการหาคำ� ตอบ 2. ใชเ้ ง่อื นไข (ข) เพียงขอ้ เดยี วกเ็ พียงพอในการหาคำ� ตอบ 3. ใช้เงือ่ นไข (ก) หรือ (ข) เพยี งข้อใดขอ้ หนึ่งกเ็ พียงพอในการหาคำ� ตอบ 4. ตอ้ งใช้ทงั้ เง่อื นไข (ก) และ (ข) จงึ เพียงพอในการหาคำ� ตอบ 5. ใชท้ ัง้ เงื่อนไข (ก) และ (ข) ยงั ไมเ่ พยี งพอในการหาคำ� ตอบ 7

5. 1. 2. 3. 5. 4. 6. 1. 2. 3. 5. 4. 8

7. เค้กเสน้ ผ่านศนู ยก์ ลาง 20 เซนติเมตร สูง 10 เซนติเมตร ตอ้ งการตัดเคก้ แบ่งให้มี จำ� นวนครัง้ ของการตัดมากทีส่ ดุ โดยการตัดแต่ละครัง้ ต้องท�ำให้เค้กทแ่ี บง่ ได้ มปี ริมาตรเท่ากนั ทุกชนิ้ จงหาวา่ เค้กชนิ้ เลก็ ทส่ี ดุ ท่ตี ดั ไดม้ ปี ริมาตรเท่าใด 1. 25r ลกู บาศกเ์ ซนตเิ มตร 2. 50r ลกู บาศก์เซนตเิ มตร 3. 100r ลูกบาศก์เซนตเิ มตร 4. 125r ลูกบาศก์เซนติเมตร 5. 250r ลกู บาศกเ์ ซนตเิ มตร 8. ระยะทาง 600 กโิ ลเมตร A ใชเ้ วลาขับรถนอ้ ยกว่า B อยู่ 2 ชว่ั โมง ถา้ B ขับรถช้ากวา่ A 10 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง แล้ว B ขับรถดว้ ยความเรว็ เทา่ ใด 1. 15 กิโลเมตรตอ่ ชั่วโมง 2. 20 กโิ ลเมตรตอ่ ชัว่ โมง 3. 30 กโิ ลเมตรต่อชว่ั โมง 4. 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 5. 60 กิโลเมตรต่อชวั่ โมง 9

เน้อื หาคณิตศาสตร์วิชาสามญั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559- แคลคลู ัส – ความน่าจะเป็น – สถติ ิ – แคลคลู สั -ลำ� ดับและอนกุ รม – ระบบจ�ำนวนจรงิ- ความน่าจะเป็น – แคลคลู ัส – แคลคลู ัส- ลำ� ดับและอนุกรม – ฟังกช์ นั เอก – ความน่าจะเป็น- ฟงั ก์ชนั เอก โพเนนเชยี ล – ล�ำดับและอนุกรม โพเนนเชยี ลและ และลอการทิ มึ – ล�ำดบั และอนกุ รม – ความนา่ จะเป็น – เมทรกิ ซ์ ลอการทิ ึม- สถิติ – ฟงั ก์ชนั เอกโพเนน – สถิติ – ฟังกช์ ันเอกโพเนน- เมทริกซ์ เชียลและลอการิทึม- เวกเตอร์ เชียลและลอการทิ ึม – จ�ำนวนเชิงซอ้ น – ฟงั ก์ชนั ตรโี กณมิติ- ทฤษฎจี �ำนวน – จำ� นวนเชิงซอ้ น- ระบบจ�ำนวนจรงิ – สถิติ – เมทรกิ ซ์ – เวกเตอร์- ฟงั กช์ นั ตรีโกณมติ ิ – ทฤษฎีจ�ำนวน – ระบบจำ� นวนจรงิ – ความนา่ จะเปน็- จำ� นวนเชงิ ซอ้ น- เรขาคณติ วิเคราะห์ – ล�ำดับและอนุกรม – จำ� นวนเชงิ ซอ้ น – แคลคูลัส และภาคตดั กรวย – จำ� นวนเชิงซอ้ น – เมทริกซ์ – ฟงั ก์ชนั เอก – เวกเตอร์ โพเนนเชยี ลและ – ฟงั ก์ชนั ตรโี กณมิติ ลอการิทึม – เวกเตอร์ – ทฤษฎีจำ� นวน – สถิติ – ระบบจ�ำนวนจริง – ฟงั ก์ชนั ตรโี กณมติ ิ – เวกเตอร์ – เรขาคณติ วเิ คราะห์ – ฟงั กช์ นั ตรโี กณมติ ิ และภาคตดั กรวย – เมทริกซ์ – ระบบจำ� นวนจรงิ – ทฤษฎีจำ� นวน – เรขาคณติ วิเคราะห์ และภาคตัดกรวย – ทฤษฎจี �ำนวน – เรขาคณิตวเิ คราะห์ และภาคตัดกรวย 10

Part : เชอื่ มโยงความเปน็ เหตเุ ปน็ ผล โดย พ่ีเต๋อ สาธร อพุ นั วัน ลักษณะขอ้ สอบข้อสอบฉบบั ท่ี 3 พาร์ทเช่ือมโยงความเปน็ เหตุเป็นผลลกั ษณะข้อสอบ เป็นแบบอัตนยั (แตใ่ ช้การฝนรหัส) ขอ้ สอบจะมีบทความให้อ่านและก�ำหนดข้อความรหัสมาให้ โดยจะเป็นบทความยาว 2 – 3 หน้ากระดาษและมีข้อความรหัส ข้อสอบมี 1 บทความ 20 ค�ำเช่ือมโยง การคิดคะแนนจะเหมือนกับการสอบ GAT เชอ่ื มโยง โดยใหเ้ วลา 75 นาที เปน็ การทดสอบทกั ษะในการอ่านบทความและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อความที่โจทย์ก�ำหนดได้อยา่ งถกู ตอ้ ง ขอ้ สอบพารท์ นเี้ ปน็ สว่ นทสี่ ามารถทำ� คะแนนไดง้ า่ ย ถา้ ทำ� ไดเ้ ตม็ กจ็ ะชว่ ยเพมิ่ โอกาสมากขน้ึ แต่ถา้ พลาดกพ็ ลาดไปเลย ความต่างของคะแนนค่อนข้างสงู ทง้ั น้ีเพราะข้อสอบจะมีการหกั คะแนนเมอ่ื ตอบผิด ดังนัน้ ผทู้ ่สี อบอาจมสี ทิ ธไิ ด้คะแนนตาํ่ สุดคือ 0 คะแนนหรือสูงสุดอาจได้คะแนนเต็ม ดงั นัน้ น้องต้องมเี ทคนคิในการทำ� และอา่ นอยา่ งมีสติ เพอื่ ไม่ใหเ้ สยี คะแนนในสว่ นนไ้ี ป 11

Update ข้อมลู ลา่ สุดคะแนนตา่ํ สดุ คณะแพทยศ าสตร ปก ารศกึ ษา 2559ล�าดบั คณะ/สถาบัน คะแนนตา่� สดุ 1 คณะแพทยศาสตร จฬุ าลงกรณมหาวิทยาลยั 69.3922 2 คณะแพทยศาสตร ศิรริ าชพยาบาล มหาวทิ ยาลัยมหดิ ล 67.3750 3 คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธบิ ดี มหาวทิ ยาลัยมหิดล 65.9556 4 คณะแพทยศาสตร มหาวทิ ยาลัยเชียงใหม 63.8756 5 คณะแพทยศาสตร มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร 63.3253 6 คณะแพทยศาสตร มหาวทิ ยาลัยขอนแกน 62.4500 7 วิทยาลัยแพทยศาสตรพ ระมงกุฎเกลา (หญิง) 61.6360 8 คณะแพทยศาสตร มหาวทิ ยาลยั ศรีนครนิ ทรวิโรฒ 61.3922 9 คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวทิ ยาลัยนวมินทราธิราช 61.1480 10 วิทยาลัยแพทยศาสตรพ ระมงกุฎเกลา (ชาย) 60.7462คะแนนตา่ํ สดุ คณะทนั ตแพทยศ าสตร ปก ารศกึ ษา 2559ลา� ดับ คณะ/สถาบัน คะแนนต�า่ สดุ 1 คณะทนั ตแพทยศาสตร จฬุ าลงกรณม หาวิทยาลัย 65.2483 2 คณะทนั ตแพทยศาสตร มหาวทิ ยาลัยมหดิ ล 62.5024 3 คณะทนั ตแพทยศาสตร มหาวทิ ยาลยั ศรนี ครนิ ทรวโิ รฒ 61.5578 4 คณะทนั ตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 61.2083 6 คณะทนั ตแพทยศาสตร มหาวทิ ยาลัยเชยี งใหม 60.5139 5 คณะทนั ตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 60.2561 7 คณะทนั ตแพทยศาสตร มหาวิทยาลยั สงขลานครนิ ทร 59.571112

READ  [NEW] Your Neighbourhood Convenience Store | maxvalu - Nangdep.vn

คะแนนตาํ่ สดุ คณะสตั วแพทยศ าสตร ปก ารศกึ ษา 2559ลา� ดับ คณะ/สถาบัน คะแนนตา่� สดุ 1 คณะสตั วแพทยศาสตร จฬุ าลงกรณม หาวิทยาลัย 54.7454 2 คณะสตั วแพทยศาสตร มหาวทิ ยาลยั มหดิ ล 54.4400 3 คณะสตั วแพทยศาสตร มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร 53.8526 4 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยั เชยี งใหม 53.6611 5 คณะสตั วแพทยศาสตร มหาวทิ ยาลัยขอนแกน 53.3336 6 คณะสตั วแพทยศาสตร มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีมหานคร 48.7974สถติ คิ ะแนนสอบวชิ า ความถนดั แพทย Part เชื่อมโยงคะแนนเตม็ ปี 57 ปี 58 ปี 59 (100) สูงสุด 100 100 100 ตำ่� สดุ 0.0000 0.0000 0.0000 เฉลยี่ 70.8823 72.0785 80.1563 S.D. 22.9718 23.6503 15.9126 13

ความแตกตา่ ง : GAT เชอื่ มโยง กบั ความถนดั แพทย์ เชื่อมโยงGGAATTเเชชอ่ื ือ่ มมโโยยงง คควาวมามถนถนดั แัดพแพทยทยพ Pาaรrทt เเชชื่อื่อมมโโยยงงขขอ อ สสออบบมมี ี22บบททคคววาามม((บ1ท0คควาํ าเมชลือ่ ะมโ1ย0ง)ขอ ) ปขลอาสสุดอ(บ‘5ม7ี 1) ขบอ ทสคอวบามมี 1(2บ0ทคคาํ วเชาือ่มม(โ2ย0ง)ขอ) ใใหหเเววลลาา11ชชวั วั โโมมงง3300นนาาทที ี ใหใเหวเลวาลา11ชัวชโวั มโงมง1515นานทาที ี****มมีตีตัววั หหนนาาใในนบบททคคววาามมมมาาใใหห* *** ***ไ*มไมมตีมวัีตหวั นหานใานใบนบททคควาวมามมามใาหให* ** *****คคําําทที่กก่ี าํ าํ หหนนดดมมาาใใหหเ เหหมมืออื นนกกับบั ใในนบบททคคววาามม**** ***ค*ําคทาํ ่ีกทาํก่ี หํานหดนมดมาใาหใไหมไ เมหเ มหมือนือกนับกบัในในบบททคควาวมาม****ตารางรหสั ขอ้ สอบจรงิ ปี 57 ความถนดั แพทย์ พารท์ เช่อื มโยง เลข ขอ้ ความท่กี า� หนด มีค�าน้ใี น เลข ขอ้ ความที่กา� หนด มคี �านใ้ี นกา� กบั บทความ ก�ากบั บทความ หรอื ไม่ หรอื ไม่01 สาระส�าคญั โอบามาแคร์ 11 ชนชั้นกลาง ไมม่ ี มี02 เดก็ ใชป้ ระกันของพ่อแม่ได้จนถงึ อายุ26 ปี ไม่มี 12 รีพบั ลิกันเปน็ ฝา ยคา้ นยาวนาน ไม่มี ไม่มี03 ผู้ทพุ พลภาพไดร้ ับประกันสขุ ภาพจากรฐั ไมม่ ี 13 การเสนอ Anti Obamacare ผกู กบั มี ไม่มี งบประมาณ04 อายมุ ากกว่า 65 ได้รับประกันสขุ ภาพจากรฐั ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี 14 โอบามาไมล่ งนาม ไม่มี05 ราคาประกนั สุขภาพเดียวกัน ไมม่ ี มี มี 15 ปฏิรูปประกันสขุ ภาพคร้งั ใหญ่ ไมม่ ี06 ไมป่ ฎเิ สธคนทมี่ ีปัญหาสขุ ภาพ มี มี 16 สร้างประวตั ิศาสตรย์ ่ิงใหญ่ใหต้ นเอง ไมม่ ี07 ภาคธรุ กิจทส่ี นบั สนุนรพี บั ลกิ นั เสยี ประโยชน์ ไม่มี 17 กฎหมายงบประมาณไมผ่ า่ น08 แยง่ ฐานเสยี งของพรรครีพบั ลกิ ัน 18 Government Shutdown09 ขดั อดุ มการณพ์ รรค 19 พนกั งานขา้ ราชการจา� นวนมากตอ้ งพักงาน10 คนผวิ ขาวฐานะยากจน 20 สูญเสยี รายได้จากการท่องเที่ยว คา� ในตารางกับค�าในบทความ ไม่เหมอื นกัน คา� ในตาราง ค�าในบทความสาระสา� คญั โอบามาแคร์ กฎหมำยประกนั สุขภำพโอบำมำแคร์เด็กใช้ประกนั ของพ่อแม่ได้จนถึงอายุ26 ปี บตุ รไดร้ ับสทิ ธิประโยชนต์ ำมกรมธรรม์ประกนั สขุ ภำพของบิดำมำรดำไดจ้ นอำยุถึง 26 ปีผู้ทพุ พลภาพได้รับประกนั สุขภาพจากรัฐ ชาวอเมรกิ ันทเี่ ปน ผูทพุ พลภาพและผูส ูงวัยท่มี ีอายุตง้ั แต 65 ปขนึ้ ไปจะตองไดรับประกนัอายุมากกว่า 65 ได้รับประกนั สุขภาพจากรฐัราคาประกนั สุขภาพเดยี วกัน สขุ ภาพ จากรฐั บาลไม่ปฎิเสธคนท่มี ปี ญั หาสขุ ภาพภาคธุรกจิ ทีส่ นับสนุนรพี ับลกิ ันเสยี ประโยชน์ บริษทั ประกันขำยประกันสขุ ภำพในรำคำเดยี วโดยไม่แบง่ แยกแย่งฐานเสยี งของพรรครีพบั ลิกนั กำรหำ้ มบรษิ ทั ประกนั ปฏิเสธรับท�ำประกนั แกผ่ ู้ทีม่ ปี ัญหำสุขภำพอยู่ก่อนแลว้รีพบั ลิกนั เป็นฝา ยคา้ นยาวนานพนกั งานข้าราชการจา� นวนมากต้องพกั งาน ภำคเอกชนทส่ี นับสนุนพรรคต้องสูญเสยี รำยได้ ถูกแย่งฐำนเสียง พรรครีพับลิกนั ตองเปนฝา ยคานอกี สมยั ลกู จางรัฐบาลกลางกวา 700,000 คน ยังคงตองถกู พักงานโดยไมไ ดรบั คา ตอบแทน 14

ตารางรหัสข้อสอบจรงิ ปี 58 ความถนดั แพทย์ พารท์ เชอ่ื มโยง เลข ขอ้ ความทกี่ า� หนด มีคา� น้ีใน เลข ขอ้ ความที่กา� หนด มคี า� นี้ในกา� กบั บทความ ก�ากบั บทความ หรอื ไม่ หรอื ไม่01 ประเด็นหลกั เก่ียวกบั โรคไม่ตดิ ตอ่ ไมม่ ี 11 การบริโภคอาหารไม่เหมาะสม มี มี02 กลุ่มโรคไม่ตดิ ต่อ มี 12 โรคมะเรง็03 ปัจจัยเสยี่ ง มี 13 โรคปอดเรอื้ รัง ไม่มี มี04 ความส�าคญั ของปัญหา มี 14 โรคเบาหวานและโรคอว้ น มี ไม่มี05 นโยบายและแนวทางปฏบิ ตั ิ ไม่มี 15 โรคหัวใจและหลอดเลือด ไม่มี06 เสยี ชวี ิตก่อนวยั อันควร ไม่มี 16 จา� กัดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไมม่ ี07 คา่ ใช้จา่ ยในการรกั ษาสงู ขึ้น ไม่มี 17 หา้ มโฆษณาบหุ ร่ี ไมม่ ี08 การสบู บหุ ร่ี มี 18 การลดการบริโภคไขมนั ทรานส์ ไม่มี09 การดมื่ สุรา มี 19 การลดการบริโภคเกลือ10 กจิ กรรมทางกายทีไ่ มเ่ พียงพอ มี 20 รณรงคก์ จิ กรรมทางกาย ค�าในตารางกบั ค�าในบทความ ไมเ่ หมอื นกัน ค�าในตาราง ค�าในบทความประเด็นหลักเกีย่ วกับโรคไม่ติดต่อ ประเด็นสำ� คญั เกยี่ วกับโรคไม่ตดิ ต่อนโยบายและแนวทางปฏบิ ตั ิ นโยบำยและแนวทำงปฏิบัติกำรร่วมกันเสียชวี ติ กอ่ นวยั อันควร กำรตำยก่อนวัยอนั ควรคา่ ใชจ้ ่ายในการรักษาสูงขน้ึ คำ่ ใชจ้ ่ำยในกำรรกั ษำท่เี พ่ิมมำกขึ้นโรคปอดเร้อื รงั โรคถงุ ลมโป่งพองจา� กดั โฆษณาเครื่องดม่ื แอลกอฮอล์ กำรควบคมุ กำรโฆษณำเครอื่ งดม่ื แอลกอฮอล์หา้ มโฆษณาบหุ รี่ กำรหำ้ มโฆษณำและส่งเสริมกำรขำยบุหร่ีการลดการบรโิ ภคไขมันทรานส์ กำรลดกำรทำนไขมันและเกลือการลดการบรโิ ภคเกลอืรณรงค์กิจกรรมทางกาย กำรรณรงค์สำธำรณะเพอื่ ส่งเสรมิ กำรมกี ิจกรรมทำงกำย 15

ตารางรหสั ข้อสอบจริงปี 59 ความถนดั แพทย์ พาร์ท เชือ่ มโยง เลข ขอ้ ความทก่ี �าหนด มีคา� น้ใี น เลข ข้อความทกี่ �าหนด มคี า� นใ้ี นกา� กับ บทความ กา� กบั บทความ หรือไม่ หรือไม่01 การดา� เนินชีวิตของคนบางประเภท ไมม่ ี 11 ครบ 5 หมู่ มี ไมม่ ี02 บุหรี่ มี 12 ไม่มากเกินไป ไม่มี ไมม่ ี03 สุรา มี 13 ไม่นอ้ ยเกนิ ไป มี มี04 ยาเสพติด มี 14 เหมาะสมกบั วัย ไม่มี ไมม่ ี05 เสพสิ่งทา� ลายสขุ ภาพ ไมม่ ี 15 ออกกา� ลังกายอยา่ งถูกต้อง ไม่มี06 บริโภคอาหารไม่เหมาะสม ไม่มี 16 ควบคมุ นา�้ หนักให้เหมาะสม ไมม่ ี07 ไมอ่ อกก�าลงั กาย ไมม่ ี 17 ไมส่ ูงกวา่ เกณฑ์08 คลนี ฟูด มี 18 ไมต่ า�่ กวา่ เกณฑ์09 ปราศจากเช้อื โรค ไม่มี 19 สุขภาพแขง็ แรง10 ไม่มสี ารเคมี ไมม่ ี 20 ไมเ่ จบ็ ปว ยง่าย คา� ในตารางกับคา� ในบทความ ไม่เหมอื นกัน คา� ในตาราง ค�าในบทความการดา� เนนิ ชีวิตของคนบางประเภท กำรดำ� เนนิ ชวี ิตของคนบำงกลุ่มเสพสงิ่ ทา� ลายสขุ ภาพ เสพสง่ิ ที่ไม่เหมำะสมปราศจากเชือ้ โรค ไม่ปนเปอ นเชือ้ โรคไมม่ สี ารเคมี ไม่ปนเปอ นสำรเคมีไม่มากเกนิ ไป ไม่มำกหรอื น้อยเกินไปไมน่ อ้ ยเกนิ ไปไมส่ งู กวา่ เกณฑ์ ไม่เกนิ และไม่ต�ำ่ กวำ่ มำตรฐำนไม่ต�่ากวา่ เกณฑ์สขุ ภาพแข็งแรง เปำ้ หมำยของกลุ่มคนรักสขุ ภำพไมเ่ จ็บปวยงา่ ย สรุปสถติ ิ ค�าท่ไี ม่เหมือนกันในบทความ ปีทส่ี อบ คา� ในตารางมที ้งั หมด 20 คา� ปี 2557 มี 14 ค�ำทไี่ ม่เหมือน ปี 2558 มี 10 ค�ำทไ่ี ม่เหมือน ปี 2559 มี 13 คำ� ทไี่ มเ่ หมือน 16

• สัญลกั ษณก์ ารเชอ่ื มโยง1. การเชือ่ มโยงแบบทางตรง• สญั ลักษณท์ ีใ่ ช้ :• ค�ำหลักท่ีพบ : 1) ท�ำให้เกิด, น�ำมาซึ่ง, เปน็ ผลให้ 2) มาจาก, เพราะ• หัวใจของสัญลกั ษณท์ างตรง : เกดิ กอ่ น ไปเกดิ หลังตัวอยา่ ง 1) การบา้ นไม่เสรจ็ (01) ทำ� ใหต้ ้อง ไปโรงเรียนแตเ่ ชา้ (02) 2) ไมม่ สี มาธใิ นการเรียน(01) เปน็ ผลมาจากน่งั เพ้อคดิ ถงึ เธอ(02)2. การเชอื่ มโยงแบบองคป์ ระกอบ• สัญลักษณท์ ่ใี ช้ :• ค�ำหลกั ท่ีพบ : 1) ได้แก,่ คือ, เชน่ 2) ประกอบดว้ ย….อยา่ ง, ชนิด, ประเภท• หวั ใจของสญั ลกั ษณอ์ งคป์ ระกอบ : ใหม้ จี ดุ หมายปลายทางที่ตวั ลูกทกุ คร้งัตัวอยา่ ง 1) เพ่อื นร่วมชัน้ เรยี น(01) ไดแ้ ก่ เดก็ เนิร์ด(02) เดก็ กจิ กรรม(03) เดก็ ซุม่ (04) 2) อายรุ แพทย(์ 01) เปน็ หนงึ่ ใน สาขาอาชพี แพทย(์ 02) ทม่ี คี วามสำ� คญั มากๆ 17

3. การเชอ่ื มโยงแบบยบั ย้ัง• สัญลกั ษณท์ ีใ่ ช้• ค�ำหลักท่พี บ : 1) ยบั ย้ัง, บน่ั ทอน, แก้ไข, รักษา, ปอ้ งกัน 2) ทำ� ให.้ ….ลดลง, นอ้ ยลง, แยล่ ง• หัวใจของสญั ลักษณ์ทางตรง : ให้ดูว่า โจทย์ขดี อะไรมาตวั อยา่ ง 1) จดบันทกึ วนั สำ� คัญ(01) ปอ้ งกัน แฟนงอน(02) ได้ 2) อากาศหนาว(01) ทำ� ให้ ความสามารถในการอาบนำ้� (02)ลดลง • สรุปหัวใจของสญั ลักษณก์ ารเชื่อมโยง หวั ใจของสญั ลักษณท์ างตรง : เกดิ กอ่ น ไปเกิดหลัง หวั ใจของสญั ลักษณ์องคป์ ระกอบ : ให้มจี ุดหมายปลายทางทตี่ วั ลกู ทกุ ครง้ั หัวใจของสัญลักษณท์ างตรง : ใหด้ ูว่า โจทย์ขดี อะไรมา 18

• เทคนิคแทนใจปญั หาทเ่ี กิดกบั น้อง: ในการท�ำโจทย์ มักจะมีบริบทที่ท�ำให้น้องเกิดการลังเลในการเชื่อมโยง ว่าจะเชอื่ มโยงดว้ ยสญั ลกั ษณไ์ หนดี ซง่ึ ถา้ เลอื กผดิ จะสง่ ผลตอ่ คะแนนนอ้ งเปน็ อยา่ งมากประโยชน์: 1) ใช้วิเคราะห์การเช่ือมโยงว่า เชื่อมโยงด้วยสัญลักษณ์ไหนท่ีจะสมเหตุสมผลวิธีใช้: 1) แทนคำ� ทีโ่ จทยก์ �ำหนดมาให้ 2) ดูใจความ ว่า การเชอื่ มโยงดว้ ย ทางตรง องคป์ ระกอบ หรือ ยับย้งั ที่จะท�ำให้บริบทนน้ั สมเหตสุ มผล ตวั อย่าง เทคนคิ แทนใจ 1) สภาพอากาศท่ีแปรปรวน(01) ท�ำให้ ผลผลติ (02)ลดลง สภาพอากาศทีแ่ ปรปรวน ………………. ผลผลติ 2) สภาพอากาศท่ีแปรปรวน(03) ท�ำให้ ผลผลิตลดลง(04) สภาพอากาศที่แปรปรวน ………………. ผลผลิตลดลงตวั อยา่ ง ราคาน�ำ้ มนั (01)ลดลง เนอ่ื งมาจาก เศรษฐกจิ โลกชะลอตวั (02) ราคาน�้ำมนั ลดลง(03) เนอ่ื งมาจาก เศรษฐกจิ โลกชะลอตัว(04) 19

READ  [NEW] Workpoint TV ดูทีวีออนไลน์ ช่อง Workpoint TV | ทีวีออนไลน์workpointสด - Nangdep.vn

บทความท่ี 1 เรื่อง เมอ่ื นอนหลับไมเ่ พียงพอ การอา่ นหนงั สอื หรอื นงั่ ทำ� งานจนดกึ ไมม่ เี วลาไดห้ ลบั พกั ผอ่ นเปน็ เรอื่ งทห่ี ลายคนเคยผา่ นมาแลว้ ทงั้ นน้ั จงึ ตอ้ งระวงั ผลกระทบทตี่ ามมาดว้ ย ซงึ่ การนอนหลบั ไม่เพยี งพอ(01)ไดส้ ง่ ผลใหส้ มองทำ� งานไดไ้ มเ่ ตม็ ท(่ี 02)และยงั สง่ ผลใหร้ า่ งกายฟน้ื ตวั ได้ชา้ ลง(03)อกี ทงั้ ยงั ทำ� ใหค้ วามหวิ เพมิ่ มากขน้ึ (04)ดว้ ย ซงึ่ สง่ ผลใหเ้ กดิ ความอว้ น(05)ได้ง่าย นอกจากน้ันการนอนหลับไม่เพียงพอยังท�ำใหภ้ ูมิคุ้มกันร่างกาย(06)ลดต�่ำลงอกี ด้วยบทความท่ี 2 เร่ือง ผลกระทบปญั หาน�ำ้ ท่วม ประเทศไทยเปน็ หนงึ่ ในประเทศทมี่ ลี มมรสมุ พดั ผา่ นตลอด โดยเฉพาะลมมรสมุตะวนั ตกเฉยี งใตท้ จี่ ะนำ� พาฝนมาดว้ ย ในบางปที ลี่ มมรสมุ พดั นพ้ี ดั ผา่ นอยา่ งรนุ แรงสามารถวดั ปรมิ าณนำ�้ ฝนไดม้ ากถงึ รอ้ ยละ 40 ของพนื้ ท่ี ซงึ่ การทฝ่ี นตกอยา่ งหนกั (01)และพื้นท่ีต้นน้�ำถูกท�ำลาย(02) รวมถึงแหล่งกักเก็บน�้ำตามธรรมชาติถูกบุกรุก(03)ท้ังหมดนี้ท�ำให้เกิดปัญหาน้�ำท่วม(04)ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตการเกษตร(05)โดยเฉพาะผลผลิตข้าว 20

• ชมววิปัญหาท่ีเกดิ กับนอ้ ง :ในบทความท่ีมีความซับซ้อนมากๆ มีการเช่ือมโยงเยอะๆ โอกาสท่ีน้องจะเผลอเชอ่ื มโยงผดิ ไปกม็ เี ยอะตามมา อกี ทงั้ มกั จะตรวจทาน MAP ไมล่ ะเอยี ดพอจงึ ทำ� ให้เสียคะแนนไปไดโ้ ดยง่ายประโยชน์ :1) ใช้ดูความสมเหตุสมผลของการเช่ือมโยง(ภาพรวม) ในบริบทท่ีมีความซับซอ้ นมากๆ2) ใชต้ รวจทานคำ� ตอบใน MAP อกี ครง้ั หนงึ่ กอ่ นทจี่ ะฝนรหสั ซง่ึ จะชว่ ยเอาคะแนนท่จี ะเสียไปแล้ว กลับคืนมาได้วิธีใช้ :1) เวลารา่ ง MAP ให้ใสค่ �ำทโี่ จทย์ต้องการให้เชอื่ มโยงลงไปดว้ ย2) ตรวจดูความสมเหตสุ มผลของการเชอื่ มโยงและภาพรวมของโจทย์ตัวอย่าง รา่ ง MAP ท่วั ไป (MAP ข้อสอบจรงิ ปี 58)05 01 04 02 18 03 15 19 07 14 16 10 06 12 20 11 13 17 09 08 21

ตวั อยา่ ง ร่าง MAP โดยใช้เทคนคิ ชมววิ (MAP ขอ้ สอบจรงิ ปี 58) 01 ประเดน็ หลกั เกีย่ วกบั โรคไม่ตดิ ต่อ05 นโยบายและ 03 ปัจจัยเส่ียง 04 ความส�าคัญของปัญหา 02 กลุม่ โรคไมต่ ิดตอ่ แนวทางปฏิบัติ 10 กจิ กรรมทาง 15 โรคหวั ใจ กายท่ไี ม่เพยี งพอ และ หลอด เลือด 18 การลดการ 11 การบรโิ ภค 14 โรคเบาหวาน บริโภคไขมนั ทรานส์ อาหารไม่เหมาะสม และโรคอว้ น 19 การลดการ บริโภคเกลือ 09 การดื่มสรุ า 12 โรคมะเร็ง 16 จ�ากัดโฆษณา 08 การสบู บุหร่ี 13 โรคปอด เครอ่ื งดมื่ แอลกอฮอล์ 20 รณรงค์กิจกรรม 07 ค่าใชจ้ า่ ยใน เรือ้ รัง การรกั ษาสูงขน้ึ ทางกาย 06 เสยี ชวี ติ 17 ห้ามโฆษณาบุหร่ี ก่อนวยั อันควร 22

Part : จรยิ ธรรมทางการแพทย์ โดย พี่วิเวียน นพ.วีรวัช เอนกจ�ำนงคพ์ ร ลกั ษณะข้อสอบข้อสอบฉบับท่ี 2 พารท์ จริยธรรมทางการแพทย์ลักษณะขอ้ สอบ เปน็ แบบปรนัย 5 ตัวเลือก จ�ำนวนขอ้ 80 ขอ้ ใหเ้ วลา 75 นาทีโจทยจ์ ะเปน็ กรณแี ละสถานการณต์ า่ งๆในสงั คมทวั่ ไป โดยสมมตใิ หห้ ากเราอยใู่ นสถานการณ์ดังกลา่ วจะคิดหรือตัดสินใจกระท�ำการเช่นไร เน้ือเรื่องค่อนข้างอิงกบั เหตกุ ารณ์ท่เี กดิ ข้ึนในปัจจบุ นั การเลือกตอบน้นั น้องๆ ควรจะพจิ ารณาโดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ซง่ึ ใน 1 ข้ออาจมีไดห้ ลายค�ำตอบทีส่ ามารถตอบได้แตร่ ะดบั คะแนนจะลดหลนั่ กนั ไป เวลาทำ� ขอ้ สอบตอ้ งบรหิ ารเวลาใหด้ ี เพราะโจทย์จะอธิบายสถานการณ์คอ่ นขา้ งยาว หากใชเ้ วลาคดิ นานกจ็ ะเสียเวลาไปดว้ ย 23

24

แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ (กสพท)1. สธุ เี ปน็ ผอู้ ำ� นวยการโรงพยาบาลกระโทง่ ทองมานานหลายปี ปจั จบุ นั ทำ� หนา้ ทบี่ รหิ ารโรงพยาบาลเปน็ สว่ นใหญ่ วนั หนง่ึ ขณะทท่ี า่ นพกั อยใู่ นโรงพยาบาล มพี ยาบาลโทรศพั ทม์ ารายงานวา่ มผี ปู้ ว่ ยฉกุ เฉนิ อาการหนกั และตดิ ตอ่ แพทยท์ อ่ี ยเู่ วรวนั นไ้ี มไ่ ด้ หากทา่ นเปน็ สมคดิทา่ นจะทำ� อยา่ งไรจงึ เหมาะสม 1. สงั่ งานพยาบาลทางโทรศพั ท์ เพราะทา่ นตอ้ งการพกั ผอ่ นเตม็ ที่ 2. รบี ไปทห่ี อ้ งฉกุ เฉนิ และปฏบิ ตั หิ นา้ ทด่ี แู ลภาวะทวี่ กิ ฤตของผปู้ ว่ ยกอ่ น 3. ชว่ ยตดิ ตอ่ แพทยเ์ วรให้ เพราะทราบวา่ แพทยค์ นนม้ี กั ไมค่ อ่ ยรบั โทรศพั ท์ 4. รบั ทราบ แตบ่ อกพยาบาลวา่ ไมส่ ามารถไปได้ เพราะอยนู่ อกเหนอื ความรบั ผดิ ชอบ ถา้ รกั ษาไปอาจถกู ฟอ้ ง ถา้ รกั ษาผดิ พลาด 5. ใหแ้ พทยท์ ต่ี ดิ ตอ่ ได้ รกั ษาเบอื้ งตน้ ไปกอ่ นจนกวา่ แพทยเ์ วรจะมา เพราะทา่ นไม่ คอ่ ยไดท้ ำ� เวชปฏบิ ตั ิ อาจเกดิ ความผดิ พลาดตอ่ ผปู้ ว่ ยได้2. สมศกั ดปิ์ ว่ ยเปน็ มะเรง็ ระยะสดุ ทา้ ยทเ่ี รมิ่ แพรก่ ระจายไปทก่ี ระดกู ขา ทำ� ใหม้ อี าการปวดและไมส่ ามารถลกุ ขนึ้ จากเตยี งไดแ้ ลว้ มารกั ษาตวั ทหี่ อผปู้ ว่ ยทท่ี า่ นทำ� งานอยู่ ทา่ นสงั เกตวา่ ไมค่ อ่ ยมญี าตขิ องสมศกั ดมิ์ าเยยี่ ม จงึ เดนิ ไปพดู คยุ พบวา่ เขานอนมองรปู เดก็ ท่ีนงั่ อยบู่ นโตะ๊ แลว้ รอ้ งไห้ สอบถามทราบวา่ เปน็ หลานคนเลก็ ทเ่ี ขาผกู พนั มาก ทา่ นควรทำ�อยา่ งไรจงึ จะเหมาะสมทสี่ ดุ 1. พดู ปลอบใจ และชวนคยุ เรอื่ งทวั่ ไป 2. บอกสมศกั ดว์ิ า่ เดก็ อายนุ อ้ ยไมส่ ามารถเขา้ เยย่ี มได้ 3. ชวนคยุ ถงึ เดก็ ในรปู และใหส้ มศกั ดร์ิ ะบายความในใจ 4. บอกญาตขิ องสมศกั ดวิ์ า่ เขามอี าการซมึ เศรา้ ใหร้ บี มาเยย่ี ม 5. ใหก้ นิ ยาตา้ นเศรา้ เพราะสมศกั ดเ์ิ ขา้ ขา่ ยผปู้ ว่ ยโรคซมึ เศรา้ แลว้3. สมคดิ เปน็ เจา้ หนา้ ทห่ี อ้ งแลป มหี นา้ ทเี่ จาะเลอื ด และสง่ เลอื ดไปตรวจตามทแ่ี พทยส์ งั่วนั หนงึ่ สมคดิ ทราบวา่ ดาราคนหนงึ่ ทเ่ี ขาชนื่ ชอบและตดิ ตามผลงาน มาตรวจเลอื ดท่ีโรงพยาบาลทเ่ี ขาทำ� งานอยู่ เขาจงึ ใหเ้ พอ่ื นชว่ ยดผู ลเลอื ดของดารา ผลปรากฏวา่ เพอ่ื นของเขาไมย่ อมดผู ลเลอื ดให้ สมคดิ ไมพ่ อใจมาก พยายามทจ่ี ะคน้ ขอ้ มลู ของดาราคนดงั กลา่ วจนหวั หนา้ ของเขาทราบ จงึ เรยี กมาตกั เตอื น ทา่ นมคี วามคดิ เหน็ อยา่ งไรกบั เรอ่ื งนี้ 1. เพอ่ื นของสมคดิ ไมม่ คี วามยดื หยนุ่ เลยทำ� ใหเ้ รอ่ื งนบ้ี านปลาย 2. เพอื่ นของสมคดิ อาจจะนำ� เรอื่ งนไี้ ปฟอ้ งกบั หวั หนา้ 3. หวั หนา้ ของสมคดิ อาจจะเขม้ งวดเปน็ พเิ ศษ เพราะเปน็ ดาราคนดงั 4. สมคดิ ไมค่ วรใชก้ ารเปน็ พนกั งานหอ้ งแลปเพอ่ื ละเมดิ ความลบั ของใคร 5. สมคดิ นา่ จะหาทางดผู ลเลอื ดเองเงยี บๆ จะไดไ้ มต่ อ้ งมคี นรมู้ าก 25

4. ววิ ฒั นเ์ ปน็ ประธานบรษิ ทั คา้ ไมร้ ายใหญ่ กำ� ลงั ถกู ตรวจสอบเนอ่ื งจากมคี วามเกย่ี วขอ้ งกบั คดบี กุ รกุ ปา่ สงวน วจิ ารณเ์ ปน็ เจา้ หนา้ ทรี่ ะดบั สงู อยกู่ ระทรวงยตุ ธิ รรม ซงึ่ เปน็ นอ้ งเขยของววิ ฒั นไ์ ดร้ บั คำ� ของรอ้ งจากภรรยาใหช้ ว่ ยววิ ฒั นจ์ ากคดดี งั กลา่ ว หากทา่ นเปน็ วจิ ารณ์จะทำ� อยา่ งไร 1. นงิ่ เฉยตอ่ คำ� ของรอ้ งของภรรยา เพราะไมช่ อบพชี่ ายของภรรยาอยแู่ ลว้ 2. ไปขอรอ้ งผใู้ หญใ่ นกระทรวงใหช้ ว่ ยววิ ฒั นโ์ ดยทยี่ งั อยใู่ นกรอบของกฎหมาย 3. ใหก้ ระบวนการของกฎหมาย สบื สวนเรอ่ื งนอี้ ยา่ งยตุ ธิ รรม 4. ไปพบววิ ฒั น์ เพอ่ื สอบถามความจรงิ และชว่ ยเทา่ ทจี่ ะทำ� ได้ 5. พยายามตดิ ตอ่ เจา้ หนา้ ทสี่ อบสวนคดี เพอื่ ใหเ้ อาหลกั ฐานเอาผดิ ววิ ฒั นอ์ อกจากคดี5. สมหญงิ เปน็ แฟนของสมบรู ณ์ ไดท้ ราบขา่ ววา่ เมอ่ื วานแฟนของเธอไปกอ่ เหตวุ วิ าททำ� รา้ ยผพู้ กิ ารจนไดร้ บั บาดเจบ็ เพราะเมาไมไ่ ดส้ ติ มผี คู้ นในโลกไซเบอรแ์ ชรเ์ รอ่ื งนใี้ นลกั ษณะประณามแฟนของเธออยา่ งมาก บางคนดา่ ทอดว้ ยคำ� หยาบคาย หากทา่ นเปน็สมหญงิ ทา่ นจะทำ� อยา่ งไร 1. ไปพบคกู่ รณขี องสมบรู ณเ์ พอ่ื ขอความเหน็ ใจ เนอื่ งจากสมบรู ณท์ ำ� ไปเพราะ ขาดสตจิ ากสรุ า 2. ไปพบสมบรู ณแ์ ละใหก้ ำ� ลงั ใจ บอกใหย้ อมรบั ผดิ 3. แจง้ ตำ� รวจกรณมี คี นใชส้ อ่ื ออนไลนอ์ ยา่ งไมเ่ หมาะสม 4. เปดิ account ปลอม แลว้ แชรเ์ รอื่ งวา่ สมบรู ณเ์ ปน็ ผบู้ รสิ ทุ ธิ์ 5. โพสขอ้ ความในขา่ ววา่ แฟนปว่ ยเปน็ โรคตดิ สรุ าเรอื้ รงั เพอ่ื ขอความเหน็ ใจ 26

READ  [NEW] ท็อปส์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ฉลองเทศกาล OKTOBERFEST ลดสูงสุด 25% กับสินค้าบาวาเรียและเยอรมันยอดนิยม | สินค้า จาก เยอรมัน - Nangdep.vn

พารท ฟส กิ สว ชิ าสามญั

วเิ คราะหข ้อสอบ 7 วิชาสามญั ป 59 จํานวนขอ สอบ %ท่อี อก %สะสม 6 21 21ลําดบั บท 5 17 38 1 การเคล่อื นทว่ี งกลมและดวงดาว 4 14 52 2 ฟิสิกส์นวิ เคลียร์ 3 10 62 3 เสียงและแสง 2 7 69 4 การเคล่ือนท่ีแนวตรง 2 7 76 5 สมดุลกล 2 7 83 6 ไฟฟา สถติ 1 3 87 8 แมเ่ หล็กไฟฟา 1 3 90 9 ของแข็ง ของเหลว และของไหล 1 3 93 10 การเคลอื่ นท่ีวิถีโคง 1 3 97 11 การเคลือ่ นที่แบบซมิ เปิลฮารม์ อนกิ 1 3 100 12 ไฟฟา กระแสสลบั 0 0 100 13 ฟสิ กิ สอ์ ะตอม 0 0 100 14 บทน�าและการนบั 0 0 100 15 กฎของนิวตนั 0 0 100 16 งานและพลงั งาน 0 0 100 17 โมเมนตัม 0 0 100 18 การเคล่อื นทแ่ี บบหมนุ 0 0 100 19 คลื่น 0 0 100 20 แกสและทฤษฎจี ลน์ 0 0 100 21 ไฟฟากระแสตรง 29 100 22 คลื่นแม่เหลก็ ไฟฟาและแสงเชิงฟสิ ิกส์ รวม

แนวขอ้ สอบ 7 วชิ าสามัญ1. เชือกเสน้ หน่งึ ผกู ตรึงไวท้ จ่ี ุด A และ B ดงั รปู และแขวนวตั ถหุ นกั W ไวท้ จ่ี ุด C จงหาแรงตึงเชือก T ท่ีระนาบ AC AB T θ1 θ2 g C W 1. sin θ1 W sin (θ1 + θ2) 2. sin θ2 W sin (θ1 + θ2) 3. cos θ1 W sin (θ1 + θ2) 4. cos θ1 W cos (θ1 + θ2) 5. cos θ2 W cos (θ1 + θ2)2. จุด A และ B อยู่บนระนาบแนวด่งิ ของวงกลมดังรูป โดยที่ O เป็นจุดศนู ย์กลางของวงกลม และ B อย่รู ะดับต่ำ� สดุ จงหาองค์ประกอบความเร่งโน้มถว่ งในแนว AB เป็นเทา่ ใด 1. gsin θ 2. gcos θ 3. gtan θ 4. gsin  θ 2 θ 5. gsin  2

3. ถา้ เพม่ิ คา่ แอมพลจิ ูดของคลืน่ เสยี งเปน็ 2 เทา่ ของคา่ เดมิ ระดบั ความเข้มเสยี งท่ีตำ�แหนง่ เดิมจะเพ่มิ ขนึ้ ก่เี ดซเิ บล (ความเขม้ ของเสยี งเป็นปฏภิ าคโดยตรงกบั กำ�ลังสองของแอมพลจิ ูด) 1. 2 2. 3 3. 4 4. 6 5. 204. ถงั น้�ำมีพ้นื ที่เปดิ ดา้ นบน A มีท่อปล่อยน�้ำทง้ิ พื้นท่ี a นำ�้ พงุ่ ออกดว้ ยความเรว็ v ระดบั ผวิ น�ำ้ จะลดลงดว้ ย ความเรว็ เทา่ ใด A av 1. a v A 2. A v a 2 3. c A v a m 4. c a 2 5. c A a mv A 1 m2 v

5. ประจุใน C1 มคี ่าเท่าใด C1 +q -q ε C2 R 1. C1ε 2. C1C2 ε 3. C1C+12C2 ε 4. C1C+22C2 ε C1 + C2 5. C2ε6. ประจุ q มีมวล m มีพลังงานจลน์ E วงิ่ อย่ใู นสนามแม่เหลก็ B เปน็ วงกลม จงหารัศมคี วามโคง้ ของประจนุ ้ี มีคา่ เปน็ เท่าใด 1. mE qB 2. 1 mE 2 qB 3. 2mE qB 4. qB 2mE 5. qB 1 mE 2

7. ถ้าต้องการไอออไนซอ์ ะตอมไฮโดรเจน ซึง่ อย่ใู นสถานะโลด (Excited State) ลำ�ดับที่ 1 จะตอ้ งใชพ้ ลงั งานก่ี อิเลก็ ตรอนโวลต์ (สถานะอะตอมไฮโดรเจน = – 13.6 1. 1.5 n2 eV) 2. 3.4 3. 6.8 4. 10.2 5. 13.68. เมอ่ื เวลาผา่ นไป 1 ของคา่ คร่งึ ชวี ิต นิวเคลียสกัมมันตรังสเี หลอื เปน็ ก่เี ปอรเ์ ซน็ ต์ของนิวเคลียสตั้งตน้ 1. 13 2 2. 25 3. 61 4. 71 5. 75

พารท เคมีวชิ าสามญั

เทคนคิ พิชิตเคมีสามัญให้ไดเ้ กิน 90!!! โดย พเ่ี คน Ondemandวศ.บ. จฬุ าลงกรณ์ (เกียรตนิ ยิ มอนั ดบั 1 เหรยี ญทอง) M.Eng. Virginia Tech, USA. GPA 4.00 พเ่ี คน Ondemand E-mail : [email protected] @kenex19 Instagram : kenatv

Did you know?- เคมสี ามญั VS เคมี PAT2- บทไหนออกเยอะในเคมีสามญั- เตรียมตัวยังไงถ้าเวลาเหลอื นอ้ ย- อ่านเยอะๆ VS จับเวลา

สถติ ิการออกข้อสอบเคมสี ามญั กสพท. ยอ้ นหลงั ถึงปลี ่าสุด ธาตุและสารประกอบออตุ นสินาหทกรรียรใ์ นม 2% ปี 2559 ไฟฟา้ เคมี 4% ปี 2558 ปี 2555-2557เชื้อเพลิงซากดกึ ด�ำบรรพแ์ ละผลิตภัณฑ์ 10%สารชวี โมเลกุล 4%เคมอี นิ ทรีย์ 8%กรด-เบส 13%สมดุลเคมี 8%อัตราการเกดิ ปฏิกริ ิยาเคมี 8%ของแข็ง ของเหลว แกส๊ 6% ปริมาณสารสัมพันธ์ 13%พันธะเคมี 8%สมบัตขิ องธาตแุ ละสารประกอบ 8%อะตอมและตารางธาตุ 6%

AVATAR คู่กรด-คู่เบส1. (กสพท. 55) ไกลซนี (NH2CH2COOH) เป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่ง มีสมบตั ิเปน็ ไดท้ ง้ั กรดและเบส เม่ือเกดิ ปฏิกริ ิยา ตามกระบวนการเมตาบอลซิ มึ ของรา่ งกายแลว้ สว่ นใหญจ่ ะอยใู่ นรปู +NH3CH2COO- ขอ้ ใดเปน็ คกู่ รดและคเู่ บส ของไกลซนี คู่กรด คเู่ บส1. +NH3CH2COOH NH2CH2COO-2. +NH3CH2COO- NH2CH2COOH3. -NH2CH2COOH +NH3CH2COO-4. -NH2CH2COO- +NH3CH2COOH5. +NH3CH2COOH NH2CH2COOH

2. (กสพท. 56) ขอ้ ใดทที่ กุ โมเลกลุ หรือไอออนเปน็ สารแอมโฟเทอรกิ ตามทฤษฎีกรด-เบส ของเบรินสเตด-ลาวรี 1. H2 PO – H2O SO42- 4 2. HSO4- HSO – H3O+ 3 3. NH + CH3O- H2O 4 4. H2O H2 PO4- HCO3- 5. HPO 2 – HSO – S2- 4 33. (กสพท. 58) ตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรนิ สเตด-ลาวรี ขอ้ ใดเป็นคูก่ รดของเบสทก่ี ำ�หนด HPO 2 – SO 2 – HS- CH3NH2 HCO – 4 4 3 1. PO 3 – HSO – H2S CH3NH- CO 2 – 4 4 3 2. H PO – H2SO4 S2- CH3NH- CO 2 – 4 3 2 3. H3PO4 H2SO4 H2S CH3NH + H2CO3 3 4. H 2 PO – HSO – H2S CH3NH + H2CO3 4 4 3 5. H3PO4 HSO – S2- CH3NH + H2CO3 4 3

การอา่ นชื่อสารอินทรยี ์4. (กสพท. 55) การเรียกชือ่ ตามหลักสากลของสารต่อไปน้ี ข้อใดถูกตอ้ ง H3C CH2 H3C CH CH CH2 CH3 H3C CH CH3 1. 3, 5, 5-ไตรเมทลิ -4-เอทิลเฮกเซน 2. 2, 4-ไดเมทลิ -3-เอทลิ เฮกเซน 3. 3-เอทลิ -2, 4-ไดเมทิลเฮกเซน 4. 4-เมทิล-3-โพรพลิ เฮกเซน 5. 3-เมทลิ -4-โพรพิลเฮกเซน5. (กสพท. 57) ข้อใดเป็นชื่อ IUPAC ของสารทม่ี ีสูตรโครงสร้างดังแสดง 1. 2-เมทลิ -3-เอทลิ เฮกเซน 2. 3-ไอโซโพรพิลเฮกเซน 3. 4-เอทลิ -5-เมทลิ เฮกเซน 4. 2-เอทลิ -3-เมทลิ เฮกเซน 5. 3-เอทลิ -2-เมทิลเฮกเซน

6. (กสพท. 58) พิจารณาการอา่ นช่ือสารอนิ ทรียต์ ่อไปน้ี CH3 CH2 CH3 CH3 3, 4, 5, 5-tetramethylhexane ก. CH3 CH CH C CH3 2, 3-dimethyl-3-pentene octyl acetate CH3 CH3 ข. CH3 CH C CH CH3 CH3 ค. O CH3 C O (CH2)7 CH3 ง. CH3 CH CH2 CH2 CH3 N, N-dimethyl-2-pentanamine CH3 N CH3 การอา่ นชอื่ สารในข้อใดถกู ตอ้ ง 1. ก. และ ข. เทา่ นั้น 2. ข. และ ค. เท่าน้นั 3. ก. และ ง. เทา่ นัน้ 4. ค. และ ง. เทา่ นน้ั 5. ก., ค. และ ง.

หา้ มปว่ ย หา้ มพกั หา้ มท�ำ ช้า…!!!!!

[H+][OH-] = 1.0 × 10-14[H+] [OH-]pH = – log [H+] pOH = – log [OH-]pH pOH pH + pOH = 14


เมื่อเป็นพนักงานรถป่อเต็กตึ๊ง 1 วัน ดันเจอ….🚑


“ทุกวินาทีมีค่า” โมเข้าใจความหมายของคำๆนี้มากขึ้นจริงๆ
หลังจากซีรีส์รักฉุดใจนายฉุกเฉินจบไปแล้ว แต่โมยังอินอยู่มากๆเลยทุกคน
วันนี้โมเลยจะพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์ 1 วันตามติดไปกับพี่ๆจิตอาสาทุกที่เกิดเหตุเลย
การออกไปลุยกิจกรรมทั้งวันแบบนี้ โมเจอสิ่งสกปรกแค่ไหน..แต่หน้าใสไม่กลัวสิวแน่นอน เพราะโมมีตัวช่วยอย่างเจลล้างหน้า Facelabs
ที่ทำความสะอาดได้หมดจด ไม่อุดตันผิวหนัง เพราะเป็นเจลแท้บริสุทธิ์ ไม่มีสารที่ทำให้เกิดการแพ้ต่างๆ แน่นอนว่าพร้อมลุยทุกสถานการณ์
วันนี้โมจะเจออะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ :)
เรื่องสิวต้องเจลใส เจลใสไรสิว Facelabs
อย่าลืมไปตามโมในเฟสบุคและไอจี
Facebook : https://www.facebook.com/babymojiko
IG : @babymojiko
Contact for work :
moetrybkk@gmail.com

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

เมื่อเป็นพนักงานรถป่อเต็กตึ๊ง 1 วัน ดันเจอ....🚑

Room3.50บาท – MV.อาสากู้ภัย2(ป่อเต็กตึ๊ง)


ขอมอบบทเพลงนี้ให้อาสากู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งทุกคนครับ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ เป็นกำลังใจครับ

Room3.50บาท - MV.อาสากู้ภัย2(ป่อเต็กตึ๊ง)

EP192 รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วทีมอาสาสมัครมากันเพียบแต่ไม่เจอเหตุอีกแล้ว #อาสาล่าเหตุ


คลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้เห็นถึงการทำงานของอาสาสมัคร
ติดตามคลิปได้อีกทางที่TikTokลิ้งค์นี้เลย https://vt.tiktok.com/ZSJhTo1Kh/
อาสาล่าเหตุ อาสาสมัคร หน่วยแพทย์กู้ชีวิต กู้ชีพ กู้ภัย สามเสน ดุสิต วชิระ วชิรพยาบาล ชาลีกรุงเทพ ป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกตัญญู เคลื่อนที่เร็ว

EP192 รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วทีมอาสาสมัครมากันเพียบแต่ไม่เจอเหตุอีกแล้ว #อาสาล่าเหตุ

ปลอมเป็นศพบนรถกู้ภัย! แกล้งเพื่อน ถึงกับกรี๊ดลั่น


ติดต่องานสปอนเซอร์,โฆษณา Ozrealman@gmail.com
แฟนเพจ : https://www.facebook.com/Ozrealmanfanpage/?fref=ts
แบรนด์เสื้อผ้า Odinwear : https://www.facebook.com/odinwearbrand
เฟสบุคส่วนตัว
พี่โอ : https://www.facebook.com/chayapol.cub
พี่เยล : https://www.facebook.com/yelly.kitjareon
พี่ยิ้ม : https://www.facebook.com/yim.joranjer
►อย่าลืมกดติดตามนะครับ
►คลิปใหม่มาทุกอาทิตย์
►ขอบคุณที่รับชมครับ
►Thank you for Subscribing

ปลอมเป็นศพบนรถกู้ภัย! แกล้งเพื่อน ถึงกับกรี๊ดลั่น

มิติมืด เรื่องที่ 2 คืนส่งศพ ออกอากาศ 1 กุมภาพันธ์ 2560


เรื่องที่ 2 : คืนส่งศพ
ประสบการณ์ของอาสาสมัครกู้ภัยมือใหม่ที่ทำบางอย่างผิดพลาด จึงได้สัมผัสกับวิญญาณของคนตาย
เปิดประตูมิติพร้อมกัน ทุกคืนวันพุธ เวลา 23.10 น. ทางช่อง 7
Like page เข้า Facebook เซิร์ชคำว่า \”มิติมืด\”
หรือ https://www.facebook.com/mitimued

มิติมืด เรื่องที่ 2 คืนส่งศพ ออกอากาศ 1 กุมภาพันธ์ 2560

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ รถ ป่ อ เต็ ก ตึ๊ ง

Cẩm Nhung

Xin chào các bạn, Mình tên là Cẩm Nhung, như bao cô gái khác mình cũng đam mê mỹ phẩm say mê làm đẹp và chỉnh chu cho nhan sắc của mình. Vì thế, mình muốn chia sẻ những bí quyết làm đẹp của mình cho các bạn để các bạn có thể cẩn thận hơn cũng như tìm hiểu được những cách chăm sóc da đẹp nhất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button