Home » [Update] คอร์สเรียนฟรี เรียนออนไลน์ 10 คอร์ส จากมหาวิทยาลัยมหิดล | เรียนการตลาดออนไลน์ฟรี – Nangdep.vn

[Update] คอร์สเรียนฟรี เรียนออนไลน์ 10 คอร์ส จากมหาวิทยาลัยมหิดล | เรียนการตลาดออนไลน์ฟรี – Nangdep.vn

เรียนการตลาดออนไลน์ฟรี: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ใครที่เบื่อและมีเวลาว่าง ชวนมาอัพสกิล กับ 10 คอร์สเรียนฟรี เรียนออนไลน์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะช่วยให้เราพัฒนาตนเองได้ในหลายๆ ด้าน เช่น การสร้างแบรนด์ขั้นพื้นฐาน การผลิตสื่อการตลาดออนไลน์

NỘI DUNG BÀI VIẾT

คอร์สเรียนฟรี เรียนออนไลน์ ม.มหิดล

เรียนจบมีใบประกาศนียบัตร

คอร์สเรียนฟรี เรียนออนไลน์ ม.มหิดล

1. การประยุกต์ใช้สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการวิจัยทางสังคมและสุขภาพ

Link : https://bit.ly/3sFDVtA

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการใช้สถิติในการทำวิจัย
– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการทางสถิติที่เหมาะสม
– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล

2. พื้นฐานการผลิตสื่อผสม เพื่อการตลาดออนไลน์

Link : https://bit.ly/3yeoytc

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
LO1: ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงประเภทของสื่อสารสนเทศแบบดิจิทัล (Digital media contents) และการนำไปใช้งาน
LO2: ผู้เรียนสามารถใช้งานเครื่องมือสื่อผสม (Multimedia tools) เพื่อการสร้างสื่อสารสนเทศแบบดิจิทัล
LO3: ผู้เรียนสามารถนำสื่อสารสนเทศแบบดิจิทัล ไปประยุกต์ใช้ในการทำการตลาดออนไลน์
LO4: ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ และจรรยาบรรณที่เหมาะสมในการเลือกใช้โปรแกรม ในการสร้าง และในการเผยแพร่สื่อสารสนเทศแบบดิจิทัล

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

Link : https://bit.ly/3y5fCWV

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
LO1: ผู้เรียนเข้าใจ และอธิบายหลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้
LO2: ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือของ MS Excel ในการทำ Data Cleaning
LO3: ผู้เรียนสามารถใช้งานสูตร และฟังค์ชันต่างๆ เพื่อช่วยในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลได้
LO4: ผู้เรียนสามารถสร้าง Object และ Chart เพื่อช่วยในการนำเสนอข้อมูลได้
LO5: ผู้เรียนสามารถสร้าง Dashboard และรายงานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้

See also  [Update] วิคเตอร์-ซื่อหยิงคว้าเพลเยอร์ ออฟ เดอะ เยียร์,อำนวยเต็งนักแบดคนพิการ | แบดดูไบ2017 - Nangdep.vn

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

4. เทคนิคการเป็นวิทยากร

Link : https://bit.ly/3BirWW7

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
LO1: ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดี และมีจรรยาบรรณในการเป็นวิทยากร
LO2: ผู้เรียนสามารถแสดงการพูดและการนำเสนอในบทบาทวิทยากรได้
LO3: ผู้เรียนสามารถออกแบบกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้
LO4: ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบการเรียนรู้ได้
LO5: ผู้เรียนสามารถออกแบบการประเมินและติดตามผลการอบรมได้

5. Listening and Speaking for Communication

Link : https://bit.ly/3kjedHs

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
LO1: บอกใจความสำคัญ รายละเอียด และจุดมุ่งหมายของสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อได้
LO2: ออกเสียงพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
LO3: สนทนาภาษาอังกฤษในบริบทที่หลากหลายได้
LO4: ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้
LO5: พูดต่อหน้าสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ

6. Thai language in everyday conversation with foreigners

Link : https://bit.ly/3kjFr0v

Learning objectives (LO):
LO1: To be able to listen and discriminate between Thai consonant sounds, vowel sounds, and tones correctly
LO2: To be able to produce the speech sounds in Thai with the correct consonant sounds, vowel sounds, and tones
LO3: To be able to communicate in the Thai language with the correct Thai sentence structure and grammar
LO4: To be able to communicate in the Thai language in daily life fluently enough in both listening and speaking skills
LO5: To be able to answer the questions about Thai cultures and traditions

7. English for teachers who are teaching first grade level

Link : https://bit.ly/3jfpZUd

See also  [Update] โลโก้ ตรายี่ห้อ ภาพเวกเตอร์ รูปกราฟฟิกลายเส้น ลายไทย ดาวน์โหลดเวกเตอร์ฟรี | ดาวน์โหลดโลบอก - Nangdep.vn

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
LO1: ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบแผน การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้
LO2: ผู้เข้าอบรมสามารถบอกความหมาย และออกเสียง word lists ที่จะใช้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ถูกต้อง
LO3: ผู้เข้าอบรมสามารถสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมหรือกิจกรรมอื่น ๆ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้อย่างน้อย 1 กิจกรรม

8. การสร้างแบรนด์ขั้นพื้นฐาน Fundamentals of Branding

Link : https://bit.ly/385AGlJ

Learning Outcome
– To appreciate the importance of branding from the company and the customer perspectives.
– To apply relevant models/frameworks in crafting consistent and well-integrated brand elements.
– To position the brand that is in line with the target segment(s).
– To identify and strategically apply key stages in the brand-building process.

9. กิจกรรมบำบัดสร้างความสุข

Link : https://bit.ly/2Wlk9Yt

คำอธิบายรายวิชา
กิจกรรมบำบัดสร้างความสุข พัฒนาจากรายวิชากิจกรรมบำบัดจิตสังคม มีเป้าหมายให้ประชาชนไทย มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตัวเองและช่วยเหลือคนที่คุณรัก ซึ่งเป็นผู้กำลังมีประสบการณ์สุขภาพจิต ที่มีความสนใจในการเรียนรู้กระบวนการฟื้นสุข ภาวะหลังมีอาการป่วยทางจิตในเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ และแนวทางการสื่อสาร ด้วยเทคนิคการใช้สื่อทางกิจกรรมบำบัด ในรูปแบบต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาทางจิตใจ อารมณ์ สังคมและพฤติกรรม การส่งเสริมสุขภาพจิต และการป้องกันโรคทางจิตตามบริบทของชุมชน

10. ผู้ประกอบการและนวัตกรรมสำหรับธุรกิจผู้สูงวัย Entrepreneurship and Innovation for Aging Business

Link : https://bit.ly/3j8SnHc

Learning Outcome
– ผู้เรียนสามารถออกแบบธุรกิจ (Business Model Design) และนวัตกรรมสำหรับธุรกิจบริการกลุ่มผู้สูงวัยได้อย่างเหมาะสม
– ผู้เรียนเข้าใจ ถึงกระบวนการการวิเคราะห์และวางแผนเชิงกลยุทธ์
– ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ Strategic Foresight เพื่อนำไปพัฒนาแบบจำลองธุรกิจรูปแบบใหม่ (Business Model Re-design) ที่เหมาะกับสภาพธุรกิจกลุ่ม Aging Society ในอนาคต
– ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาของธุรกิจจริงได้

ภาพประกอบจาก https://unsplash.com

บทความแนะนำ


พิมรี่พายคายหมดเปลือก ขายของออนไลน์ยังไงให้รวย!! [EP.4 l 2020]


See also  [NEW] องค์ประกอบกราฟฟิก แบบ AI ดาวน์โหลดฟรี - Pikbest | โลโก้ รูป หัวใจ - Nangdep.vn

ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดSUBSCRIBE Channel พิมรี่พาย ด้วยนะคะ
เพจ พิมรี่พายขายทุกอย่าง กดติดตาม
https://www.facebook.com/พิมรี่พายขายทุกอย่าง109541423739487
เพจ Pimrypie กดติดตาม https://www.facebook.com/pimrypie.official/

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

พิมรี่พายคายหมดเปลือก ขายของออนไลน์ยังไงให้รวย!! [EP.4 l 2020]

สอนฟรี ! ยิง Ads หลัก 100 ให้ได้ 1,000,000


สอนฟรี ! ยิง Ads หลัก 100 ให้ได้ 1,000,000

เรียนการตลาดออนไลน์ ฟรี EP 4


โปรดีๆวันนี้..
ถ้าคุณเริ่มมองหาสิ่งใหม่ๆในการทำธุรกิจ.ที่นี่เราสอนให้ฟรี..
มาเรียนออนไลน์แล้วคุณได้เรียนอะไรบ้าง??
♨️สิ่งที่คุณจะได้จากเราครั้งนี้ คือ..
วิวัฒนาการ การตลาดออนไลน์ MSB
ลงโปรแกรมล้างคุกกี้ โน๊ตบุ๊ค
สมัคร email
สร้าง google chrome
สมัครเฟส แบบใหม่ที่ท่านไม่เคยรู้มาก่อน
สร้างเพจร้านค้า กรอกข้อมูลเพจ
เรียนโปรแกรมแต่งรูป photoscape
ตัดต่อ vdo kineMaster ด้วยมือถือแบบมืออาชีพ
สร้างเว็บไซต์ canvas ของ Facebook
สร้างคอนเทนต์ กลยุทธ์หยุดนิ้วโป้ง
ซื้อโฆษณา Ads ผ่าน facebook
เจาะกลุ่มเป้าหมาย interest ใน Facebook
สร้างบัญชีธุรกิจ facebook
สร้างร้านค้า [email protected] official Account เพื่อทำธุรกิจออนไลน์แบบมืออาชีพ
รีมาร์เก็ตติ้ง [email protected] official Account
ลงทะเบียน Line ส่วนตัว
เทคนิคการปิดการขายขั้นเทพ
และหัวข้ออื่นๆอีกมากมาย
การสร้าง branding
เตรียมความพร้อมเริ่มต้นออนไลน์
เคล็ดลับ สูตร 414 ขั้นเทพ
🔥อัดแน่นตั้งแต่พื้นฐาน…จนทำเป็น เรียนแบบ workshop จับมือทำ ทีมโค้ชประกบใกล้ชิด
สนใจ คลิก https://youtu.be/sUy3n76RzY
หรือติดต่อ เบอร์โทร. 0655028564

เรียนการตลาดออนไลน์ ฟรี EP 4

คอร์สเรียนการตลาดออนไลน์ฟรี สอนทำธุรกิจออนไลน์ฟรีๆ สอนดีมาก หาเรียนที่ไหนไม่ได้


คอร์สเรียนการตลาดออนไลน์ฟรี เรียนทำธุรกิจออนไลน์ฟรีๆ สมัครเรียนฟรี ได้ที่ http://www.dbdacademy.com/

คอร์สเรียนการตลาดออนไลน์ฟรี  สอนทำธุรกิจออนไลน์ฟรีๆ  สอนดีมาก หาเรียนที่ไหนไม่ได้

✍️ เรียนการตลาดออนไลน์


ยุคนี้ ถ้าคุณยังไม่มาศึกษาการตลาด ทางด้านออนไลน์รับรองคุณตกยุคแน่นอนวันนี้ ข่าวดีวันนี้ ทางศูนย์มีหลักสูตรสอนการขายออนไลน์ฟรีรับเพียง 50 ท่านแรกเท่านั้น สนใจเรียนรู้ทิ้งชื่อกับเบอร์โทรติดต่อใต้วิดีโอเลยครับ
✍️ เพียงตอบแบบสอบถาม(!) เก็บข้อมูลเพื่อการสำรวจพัฒนาดิจิทัล รับสิทธิ์เรียนฟรี…ทันที(!)
✍️ เรียนการตลาดออนไลน์ เต็มคอร์ส 54,000 บาท รับสิทธิ์เรียนฟรีคลิ๊ก🔻🔻
https://forms.gle/eKvDoDT2go4nYUrHA

✍️ เรียนการตลาดออนไลน์

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เรียนการตลาดออนไลน์ฟรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *