Wiki

[Update] จิตรลดารโหฐาน (บาลีวันละคำ 1,615) – ธรรมธารา | รโหฐาน แปลว่า – Nangdep.vn

รโหฐาน แปลว่า: คุณกำลังดูกระทู้

จิตรลดารโหฐาน

อ่านว่า จิด-ตฺระ-ละ-ดา-ระ-โห-ถาน

(อ่านตามความนิยมว่า จิด-ละ-ดา-ระ-โห-ถาน)

ประกอบด้วย จิตรลดา + รโหฐาน

(๑) “จิตรลดา

บาลีเป็น “จิตฺตลตา” (จิด-ตะ-ละ-ตา) ประกอบด้วย จิตฺต + ลตา

ก. “จิตฺต” ในบาลีมีความหมายหลายอย่างตามรากศัพท์ต่อไปนี้ –

1) จิตฺตา (ดาวฤกษ์ดวงหนึ่ง) + ปัจจัย, ลบสระหน้า คือ อา ที่-ตา (จิตฺตา > จิตฺต) และลบ

: จิตฺตา + = จิตฺตาณ > จิตฺตา > จิตฺต แปลตามศัพท์ว่า “เดือนที่กำหนดด้วยดาวจิตตา” (คือดาวที่คู่กับดวงจันทร์เต็มดวง) หมายถึง จิตรมาส คือเดือนห้า

2) จิ (ธาตุ = สะสม) + ปัจจัย, ซ้อน ตฺ

: จิ + ตฺ + = จิตฺต แปลตามศัพท์ว่า (1) “สีอันเขาผสมกันไว้” (คือเขียนระบายไว้) หมายถึง สีระบาย, ลวดลาย (2) “สิ่งที่สะสมการสืบต่อของตนไว้” หมายถึง จิต, ใจ อันเป็นที่เก็บสั่งสมบุญบาปไว้

3) จินฺต (ธาตุ = คิด) + ปัจจัย, ลบ นฺ

: จินฺต + = จินฺตต > จิตฺต แปลตามศัพท์ว่า (1) “สิ่งที่ทำหน้าที่คิด” (2) “สิ่งที่ทำหน้าที่รู้อารมณ์” หมายถึง จิต, ใจ, ความคิด

4) จิตฺต (ความวิจิตรพิสดารต่างๆ) + ปัจจัย, ลบ

: จิตฺต + = จิตฺตณ > จิตฺต แปลตามศัพท์ว่า “สิ่งที่ทำให้วิจิตรไปต่างๆ” หมายถึง จิต, ใจ ซึ่งมีลักษณะคิดเรื่องราวจินตนาการต่างๆ สุดจะบรรยาย

5) จิตฺต (สิ่งที่งดงาม) + ปัจจัย

: จิตฺต + = จิตฺต แปลตามศัพท์ว่า “สิ่งที่งามวิจิตรเพราะสร้างขึ้นด้วยจิต” หมายถึง จิตรกรรม, ความวิจิตรต่างๆ ที่สร้างสรรค์ขึ้น

พจนานุกรมบาลี-อังกฤษ แปล “จิตฺต” ไว้ดังนี้ –

(1) the heart (psychologically), i. e. the centre & focus of man’s emotional nature as well as that intellectual element which inheres in & accompanies its manifestations; i. e. thought (หัวใจ [ทางจิตวิทยา] คือศูนย์และจุดรวมของธรรมชาติที่เกี่ยวกับความรู้สึกของมนุษย์ กับส่วนของสติปัญญาซึ่งอยู่ในการแสดงออกเหล่านั้น; กล่าวคือ ความคิด)

READ  [Update] เบื้องหลังแก๊กติดเกาะรุ่น 3 “ยุง จีรพงษ์” นักวาดการ์ตูนมากฝีมือแห่งขายหัวเราะ | อ่านการ์ตูนขายหัวเราะ - Nangdep.vn

(2) variegated, manifold, beautiful; tasty, sweet, spiced (of cakes) (วิจิตร, มีลวดลายหลายหลาก, สวยงาม, อร่อย, หวาน, ใส่เครื่องเทศ [พูดถึงขนม])

(3) painting (ภาพเขียน)

ในที่นี้ “จิตฺต” ใช้ในความหมายตามรากศัพท์ในข้อ 5)

ข. “ลตา” รากศัพท์มาจาก ลา (ธาตุ = ถือเอา) + ต ปัจจัย, รัสสะ อา ที่ ลา เป็น อะ (ลา > ) + อา ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิงค์

: ลา + = ลาต > ลต + อา = ลตา แปลตามศัพท์ว่า “ไม้เถาที่ยึดเกาะโดยทางยาว” หมายถึง ลดาวัลย์, เครือเถา

จิตฺต + ลตา = จิตฺตลตา แปลตามศัพท์ว่า

(1) “สวนที่มีความงามด้วยเถาวัลย์นานาชนิด”

(2) “สวนที่ประกอบด้วยเถาวัลย์ที่วิจิตรงดงามด้วยสีสันต่างๆ”

(3) “สวนที่พวกเทวดามีจิตปรารถนาและมีเถาวัลย์ที่ชื่อว่าอาสาวดี”

(4) “สวนเป็นที่รวมของหมู่ไม้ทิพย์ที่ยึดจิตเทวดาไว้”

จิตฺตลตา” เป็นชื่อสวนสวรรค์ในชั้นดาวดึงส์

(๒) “รโหฐาน” ประกอบด้วย รโห + ฐาน

ก. “รโห” รากศัพท์มาจาก –

1) รหฺ (ธาตุ = สงัด) + ปัจจัย

: รห + = รห แปลตามศัพท์ว่า “โอกาสที่สงัดจากผู้คน” (คือไม่มีใครอื่นอยู่ในที่นั้น อยู่คนเดียว)

2) รมฺ (ธาตุ = ยินดี, พอใจ) + ปัจจัย, แปลง มฺ เป็น (รมฺ > รหฺ)

: รมฺ > รหฺ + = รห แปลตามศัพท์ว่า “โอกาสเป็นที่ยินดีแห่งผู้คน” (คือไม่มีคนอื่นๆ มารบกวน สามารถทำสิ่งที่ต้องการได้อย่างสบายใจ)

รห” หมายถึง ที่เปลี่ยว, ที่สงัด, ความเปล่าเปลี่ยว; ความลับ, ความรโหฐาน หรือไม่เป็นที่เปิดเผย (lonely place, solitude, loneliness; secrecy, privacy)

READ  [NEW] ดาวเทียมสปุตนิก 1 | ดาวเทียมสปุตนิก 1 - Nangdep.vn

รห” ในบาลีโดยปกติเป็น “รโห” ใช้ในฐานะเป็นนิบาต (ศัพท์คงรูป ไม่เปลี่ยนไปตามวิภัตติต่างๆ)

ข. “ฐาน” บาลีอ่านว่า ถา-นะ รากศัพท์มาจาก ฐา (ธาตุ = ตั้งอยู่) + ยุ ปัจจัย, แปลง ยุ เป็น อน (อะ-นะ)

: ฐา + ยุ > อน = ฐาน แปลตามศัพท์ว่า “ที่เป็นที่ตั้งแห่งผล”

ฐาน” ใช้ในความหมายหลายอย่างตามแต่บริบท เช่น สถานที่, เขตแคว้น, ตำบล, แหล่ง, ที่อาศัย, ฐานะ, การตั้งอยู่, การดำรงอยู่, การหยุดอยู่, การยืน, ที่ตั้ง, ตำแหน่ง, เหตุ, โอกาส (ภาษาอังกฤษอาจใช้ได้หลายคำ เช่น place, region, locality, abode, part, state, condition, standing position, location, ground)

รห > รโห + ฐาน = รโหฐาน แปลว่า ที่เฉพาะส่วนตัว

จิตฺตลตา + รโหฐาน = จิตฺตลตารโหฐาน > จิตรลดารโหฐาน มีความหมายว่า “ที่อยู่ส่วนตัวอันสวยงามประดุจจิตรลดาวัน”

………….

จิตรลดารโหฐาน” เป็นชื่อพระตำหนักในพระราชวังดุสิต สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2456 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระตำหนักจิตรลดารโหฐานเป็นที่ประทับถาวร

มีคำกล่าวว่า

“..ไม่มีพระราชวังไหนในโลกเหมือนพระตำหนักจิตรลดารโหฐานและบริเวณสวนจิตรลดา ที่เต็มไปด้วยบ่อเลี้ยงปลา และไร่นาทดลอง อีกทั้งผองโคนม ผสมด้วยโรงสีและโรงงานหลายหลาก จึงพูดได้อย่างเต็มปากว่า ในประเทศไทยไม่มีช่องว่างระหว่างเกษตรกรกับพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงทำงานอย่าง ‘หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน’ ด้วยพระองค์เอง…”

(คำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลของ พลอากาศเอก หะริน หงสกุล ประธานรัฐสภา ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2523)

………….

: ช่วยกันทำสังคมให้งามด้วยความดีบริสุทธิ์

: คือช่วยกันทำโลกมนุษย์ให้งามปานสวนสวรรค์

#บาลีวันละคำ (1,615)

5-11-59


การจับการค้นตาม ป.วิอาญา


การจับการค้นตาม ป.วิอาญา
🔥คอร์สเนติ2/73 🔥กับBANGKOKLAWTUTOR
✅รายละเอียด/สมัครติว
(คลิก) https://bit.ly/35f7wyQ
เคียงคู่สู่ความสำเร็จ

READ  [Update] ขาย บ้านเดี่ยว โนเบิล จีโอ พระราม 5 NOBLE GEO RAMA5 79 ตรว. ใกล้สโมสร ติดถนนนครอินทร์ เยื้องโรงเรียนเด่นหล้า พระราม5 | เด่นหล้า ราชพฤกษ์ - Nangdep.vn

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

การจับการค้นตาม ป.วิอาญา

การจัดงานในที่รโหฐานสามารถจัดได้


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เสียง : นันทคม ประสาทพร

การจัดงานในที่รโหฐานสามารถจัดได้

LAW4156 12 English for lawyer


English for lawyer

LAW4156 12 English for lawyer

ใจบาง -มอส รัศมี (Official MV)


เพลงใจบาง
ศิลปิน มอส รัศมี ซาวด์มีแฮง
คำร้อง เจี๊ยบ นิสา
เรียบเรียง ทีมออนบอร์ด
Music Producer อ.เตเต้ ไทบ้านเดอะซีรี่ส์
Music Video JPProductionHouse
Excutive Producer อ.นัธทวัฒน์ มีดินดำ
ซาวด์มีแฮง สตูดิโอ เพชรเกษม112
ติดต่องานแสดง : 08 777 666 58
……………………………………………………….
ขอขอบคุณ
อ.เธค คอนสาร
อ.โอ๋ โสตถิลักษณ์ และ อ.จักรี อบมา
ติดตามผลงานศิลปินได้ที่
มอส รัศมี = https://www.facebook.com/mos.sanaha
ช่องยูทูป SOUND ME HANG Official : https://www.youtube.com/channel/UCOyJ…
ติดต่องานศิลปิน
0877766658 พี่กบ
…………………………………………………………
เพลงใจบาง
สายตาที่มองมานั้น หัวใจมันสั่นนำก้น คิดหลูโตนเจ้าของที่จ้องดนๆบ่ได้ เก็บเอาไว้ให้เป็นความลับ แต่กะเผลอมีใจมัก ได้เอาไปฝันว่าได้ออเซาะ กะพอใจ คิดอยู่เด้ว่าอ้าย เป็นเทพบุตรแปลงกาย สั้นบ้อทั้งหัวใจ คือละลายจังซี้
โอ้ยใจบางเบิ้ดแล้วตอนนี้ ยิ้มให้น้องแนจักหน่อยคนดี ยิ้มมาทีละนิด สะกิดหัวใจรู้สึกดี มันกระวนกระวายเมื่อใกล้อ้ายตอนนี้ ดีต่อใจสิหาใสได้ละพี่ หาทั่วประเทศไทยสิมีคืออ้ายบ่ละติ ได้อ้ายมาเป็นแฟนสิจับควบแขนแล้วแล่นหนี ไปเที่ยวนำกันอยู่บ้านน้องจี่บักหอยเชอรี่ อี้อี้ เย้
ชาไปทั้งหัวใจ มันเกิดอะไรหัวใจไม่หยุดสั่นไหว ไปส่องไอจีรูปเธอก็เป็นไข้ กดไลท์ตัสเธอบนเฟสบุ้คก็ป่วยใจ เย๊ เทให้แธอทั้งใจ หวังว่าเธอคงไม่มีใคร ฉันจ้องเธอมานานแล้วไหม ควรจีบเธอเองก่อนใช่มั้ยเล่าเธอ ไม่อยากเสียเวลา
คิดอยู่เด้ว่าอ้าย เป็นเทพบุตรแปลงกาย สะบ้อทั้งหัวใจ คือละลายจังซี้ หวังว่าเธอคงไม่มีใคร
โอ้ยใจบางเบิ้ดแล้วตอนนี้ ยิ้มให้น้องแนจักหน่อยคนดี ยิ้มมาทีละนิด สะกิดหัวใจรู้สึกดี มันกระวนกระวายเมื่อใกล้อ้ายตอนนี้ ดีต่อใจสิหาใสได้ละพี่ หาทั่วประเทศไทยสิมีคืออ้ายบ่ละติ ได้อ้ายมาเป็นแฟนสิจับควบแขนแล้วแล่นหนี ไปเที่ยวนำกันอยู่บ้านน้องจี่บักหอยเชอรี่ อี้อี้ เย้
เทให้เธอทั้งใจ หวังว่าเธอคงไม่มีใคร
…………………………………………………………

ใจบาง -มอส รัศมี (Official MV)

ทีวีบูรพา เกมเด็ดเจ็ดกระดาน : รโหฐานแปลว่าอะไร


รายการเกมเด็ดเจ็ดกระดาน เป็นรายการที่ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
และเรียนรู้สำนวนไทยมากมาย

ทีวีบูรพา เกมเด็ดเจ็ดกระดาน : รโหฐานแปลว่าอะไร

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ รโหฐาน แปลว่า

Cẩm Nhung

Xin chào các bạn, Mình tên là Cẩm Nhung, như bao cô gái khác mình cũng đam mê mỹ phẩm say mê làm đẹp và chỉnh chu cho nhan sắc của mình. Vì thế, mình muốn chia sẻ những bí quyết làm đẹp của mình cho các bạn để các bạn có thể cẩn thận hơn cũng như tìm hiểu được những cách chăm sóc da đẹp nhất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button