Home » [Update] ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน สายพันธุ์ปาล์ม RD KASET | น้ํา มัน ปาล์ม ราคา – Nangdep.vn

[Update] ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน สายพันธุ์ปาล์ม RD KASET | น้ํา มัน ปาล์ม ราคา – Nangdep.vn

น้ํา มัน ปาล์ม ราคา: คุณกำลังดูกระทู้

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชยืนต้นที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น กล่าวคือ มีฝนตกชุก มีแสงแดดมาก ไม่มีสภาพอากาศหนาว ซึ่งสภาวะอากาศดังกล่าว ได้แก่ บริเวณเส้นศูนย์สูตร พบว่าปาล์มน้ำมันมีการกระจายอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือ ถึง เส้นรุ้งที่ 15 องศาใต้ โดย 90% ของประเทศที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันจะอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 10 องศาเหนือและใต้

สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมสำหรับการปลูกปาล์มน้ำมัน มี 4 ปัจจัย คือ

 

ปริมาณน้ำฝนและการกระจายตัวของฝน :

 

ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการกำหนดการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน เนื่องจากน้ำมีความสำคัญในการเคลื่อนย้ายของธาตุอาหาร โดยปกติปาล์มน้ำมันที่เจริญเติบโตเต็มที่จะมีการคายน้ำ 5-6 มม./วัน หากมีการขาดน้ำจะทำให้ผลผลิตอีก 19-22 เดือนข้างหน้าลดลง ปริมาณน้ำฝนที่เหมาะสมสำหรับปาล์มน้ำมัน ควรจะอยู่ระหว่าง 2,000-3,000 มม./ปี และมีการกระจายของฝนดีในแต่ละเดือน โดยจะต้องมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 100 มม./เดือน การกระจายของน้ำฝนจะมีความสำคัญมากโดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งเป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งดินดังกล่าวจะมีการเก็บความชื้นได้น้อยจึงทำให้มีโอกาสขาดน้ำได้ง่าย ดังนั้นการใช้วัชพืชคลุมดิน ก็จะเป็นอีกวิธีที่จะช่วยรักษาความชื้นไว้ในดินได้

พื้นที่ซึ่งมีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่า 1,200 มม./ปี ปริมาณน้ำฝนจะไม่เพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตของปาล์ม ปาล์มน้ำมันที่ปลูกในพื้นที่ดังกล่าวจะให้ผลผลิตลดลง ในการรักษาระดับของผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ปลูกในพื้นที่ซึ่งมีปริมาณน้ำฝนและการกระจายของฝนน้อย อาจทำได้โดยการติดตั้งระบบน้ำซึ่งจะช่วยรักษาระดับการให้ผลผลิตของปาล์มในช่วงฤดูแล้งได้ แต่อย่างไรก็ตามในพื้นที่ซึ่งมีฝนตกมากเกินไป (มากกว่า 3,000 มม./ปี) ก็ไม่เหมาะกับปาล์มน้ำมันเช่นเดียวกัน เนื่องจากปาล์มน้ำมันจะได้รับแสงแดดน้อยลง มีการท่วมขังของน้ำในที่ลุ่ม นอกจากนั้นจะมีการระบาดของโรคได้ง่ายกว่าปกติ จากการศึกษาการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันในพื้นที่ซึ่งมีปริมาณน้ำฝน/ปี แตกต่างกัน พบว่าปริมาณฝนที่มากหรือน้อยเกินไปจะทำให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันลดลง

พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกปาล์มน้ำมันไม่ควรมีเดือนที่ขาดน้ำ (เดือนที่ขาดน้ำ ได้แก่ เดือนที่มีน้ำฝนน้อยกว่า 100 มม./เดือน) หากมีการขาดน้ำมากกว่า 4 เดือน (มีช่วงฤดูแล้งที่ยาวนาน) พื้นที่ดังกล่าวจะไม่เหมาะสมที่จะปลูกปาล์มน้ำมัน แต่สามารถแก้ไขได้โดยมีการตั้งระบบน้ำให้กับปาล์มน้ำมัน หากมีสภาพการขาดน้ำในรอบปีมาก จะทำให้จำนวนทะลาย น้ำหนักทะลาย และเปอร์เซ็นต์น้ำมันลดลง

 

ปริมาณแสงแดด : 

 

ปริมาณแสงแดดเป็นปัจจัยสำคัญรองจากปริมาณน้ำฝน โดยปกติปาล์มน้ำมันจะต้องได้รับแสงแดดมากกว่า 5 ชั่วโมง/วัน (ได้รับพลังงานแสงไม่น้อยกว่า 17 MJ/ตารางเมตร/วัน) เนื่องจากแสงแดดเป็นปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์แสงของพืชทุกชนิด หากปาล์มน้ำมันได้รับปริมาณแสงน้อยจะทำให้การเจริญเติบโตลดลง การสร้างดอกตัวเมียน้อยลงซึ่งจะทำให้ผลผลิตลดลง นอกจากนั้นยังทำให้สัดส่วนของผลต่อทะลายลดลงซึ่งจะมีผลทำให้ปริมาณน้ำมันลดลงอีกด้วย

 
สำหรับประเทศไทยปริมาณของแสงเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน ปัจจัยของแสงจะมีปัญหากับปาล์มน้ำมันเมื่อปลูกปาล์มไปแล้วมากกว่า 10 ปี เนื่องจากปาล์มที่ปลูกในระยะที่ชิดจะมีการบังแสงของทางใบระหว่างต้นทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างต้น ดังนั้นจำเป็นต้องมีการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับระยะปลูกและการตัดแต่งทางใบ เพื่อให้ปาล์มมีจำนวนใบและมีพื้นที่ใบที่จะรับแสงได้เหมาะสมตลอดอายุของการเจริญเติบโตของปาล์ม พบว่าช่วงแรกของการเจริญเติบโต การตัดแต่งทางใบไม่ค่อยมีความจำเป็นมากนัก แต่เมื่อปาล์มน้ำมันโตมากขึ้นจะต้องมีการตัดแต่งทางใบมากขึ้น เพื่อทำให้มีพื้นที่ใบรับแสงแดดได้อย่างเพียงพอ ในสภาพที่ปาล์มน้ำมันถูกบังแสง จะทำให้สร้างอาหารได้น้อยลง และทำให้มีการสร้างดอกตัวเมียน้อยลง มีการศึกษาพบว่าช่วงเดือนที่มีกลางวันสั้น จะมีผลทำให้สัดส่วนเพศของปาล์มน้ำมันลดลง

 

อุณหภูมิ : 

 

อุณหภูมิ มีผลต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมันเช่นเดียวกัน อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมันควรอยู่ช่วง 22-32 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นช่วงอุณหภูมิปกติของเขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้น อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะมีผลกระทบกับปาล์มน้ำมันน้อยกว่าอุณหภูมิที่ต่ำ ในสภาพอุณหภูมิที่สูงจะมีผลกับการคายน้ำของปาล์มน้ำมันซึ่งจะทำให้ปาล์มน้ำมันขาดน้ำ แต่ในสภาพอุณหภูมิต่ำปาล์มน้ำมันจะมีพัฒนาของใบช้าลง มีการศึกษาพบว่าการเจริญเติบโตของกล้าปาล์มน้ำมันจะจำกัดอย่างมากเมื่ออุณหภูมิต่ำว่า 15 องศาเซลเซียส แต่เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น 20 องศาเซลเซียส กล้าปาล์มจะเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า และมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 7 เท่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเป็น 25 องศาเซลเซียส

See also  [NEW] | บุคคล ที่ ประสบ ความ สำเร็จ ใน ประเทศไทย - Nangdep.vn

 

ความสูงจากระดับน้ำทะเล : 

pexels-photo-462089.jpeg

 

มีผลกับอุณหภูมิเช่นเดียวกัน (อุณหภูมิจะลดลงประมาณ 0.6 องศาเซลเซียส เมื่อความสูงเพิ่มขึ้นทุกๆ 100 เมตร) มีรายงานว่าปาล์มน้ำมันที่ปลูกในบริเวณพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากกว่า 500 เมตร จะให้ผลผลิตช้ากว่าปาล์มน้ำมันที่ปลูกในพื้นที่ต่ำถึง 1 ปี

 

ลม : 

 

ลำต้นของปาล์มน้ำมันไม่แข็งแรง (ซึ่งแตกต่างกับมะพร้าว) จึงไม่เหมาะสมที่จะปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ซึ่งมีลมแรง หรือ แนวพายุ ความเร็วลมที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 0-10 เมตร/วินาที และการที่มีลมพัดช้าๆ จะช่วยลดอุณหภูมิในช่วงเที่ยงวันได้ด้วย 
รากของปาล์มน้ำมันเป็นรากฝอย ทำให้ไม่ทนทานต่อกระแสลมที่พัดแรง ประกอบกับปาล์มน้ำมันมีทรงพุ่มใหญ่ทำให้ล้มได้ง่าย โดยเฉพาะการปลูกในพื้นที่พรุ นอกจากนั้นในพื้นที่ซึ่งมีลมแรงจะทำให้ใบปาล์มน้ำมันฉีกขาดหรือทางใบหัก เป็นผลให้อัตราการสังเคราะห์แสงลดลง ในสภาพพื้นที่ซึ่งมีลมพัดโชยอ่อนๆ โดยเฉพาะช่วงที่มีแดดจัดจะช่วยเสริมให้ปาล์มน้ำมันมีการหายใจได้ดีขึ้น และเป็นการช่วยระบายความร้อนแก่ใบปาล์มด้วย

 

ลักษณะทั่วไปของปาล์มน้ำมัน
ปาล์มน้ำมันจัดอยู่ในพืชตระกูลปาล์ม ตระกูลย่อยเดียวกับมะพร้าว เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่ผสมข้าม (ใช้เกสรตัวผู้จากต้นอื่นมาผสมกับเกสรตัวเมียของต้นตัวเอง) ปาล์มน้ำมันเป็นพืชสมบูรณ์เพศ คือ มีทั้งช่อดอกเพศผู้และช่อดอกเพศเมียบนต้นเดียวกัน (แยกช่อดอกอยู่ในต้นเดียวกัน) การผสมเปิดจะได้ต้นปาล์มน้ำมันรุ่นลูกที่แตกต่างจากต้นแม่เดิม จึงไม่แนะนำให้เก็บเมล็ดจากใต้ต้นไปขยายพันธุ์ ถ้าปลูกปาล์มน้ำมันจากเมล็ดที่หล่นใต้ต้นหรือนำมาจากแหล่งเพาะพันธุ์ที่ไม่น่าเชื่อถือ จะทำให้ผลผลิตทะลายสดลดลง


ต้นปาล์มน้ำมันจะไม่มีปาล์มต้นตัวเมียหรือต้นตัวผู้ ต้นตัวผู้ที่เกษตรกรเข้าใจ คือ ต้นที่ผิดปกติซึ่งจะออกดอกตัวผู้มากกว่าปกติ (แต่ยังมีดอกตัวเมีย) ดังนั้นจึงเป็นต้นตัวผู้ไม่ได้

 

การผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม

cr. photo:Figure 11.3. The Shell gene is responsible for the oil palm’s three known shell forms: dura (thick); pisifera (shell-less); and tenera (thin), a hybrid of dura and pisifera palms [56]. Tenera palms contain one mutant and one normal version, or allele, of Shell, an optimum combination that results in 30% more oil per land area than dura palms [57].

 

ดูรา (DURA) :

กะลาหนา 2-8 มม. ไม่มีวงเส้นประสีดำอยู่รอบกะลา มีชั้นเปลือกนอกบาง ประมาณ 35-60 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผล มียีนส์ควบคุมเป็นลักษณะเด่น ปาล์มชนิดนี้ใช้เป็นแม่พันธุ์

 

ฟิสิเฟอร่า (PISIFERA) :

ยีนส์ควบคุมลักษณะผลแบบนี้เป็นลักษณะด้อย ลักษณะผลไม่มีกะลาหรือมีกะลาบาง ช่อดอกตัวเมียมักเป็นหมัน ทำให้ผลฝ่อลีบ ทะลายเล็กเนื่องจากผลไม่พัฒนา ผลผลิตทะลายต่ำมาก ไม่ใช้ปลูกเป็นการค้าแต่ใช้เป็นพ่อพันธุ์ในการผลิตลูกผสม เนื่องจากมีจำนวนดอกตัวเมียมาก

See also  [NEW] ประวัติ Jeff Bezos ผู้ก่อตั้ง Amazon.com เจ้าพ่อ Ecommerce มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก | ประวัติ อ เม ซอน - Nangdep.vn

 

เทเนอร่า (TENERA) :

มีกะลาบาง ตั้งแต่ 0.5-4 มม. มีวงเส้นประสีดำอยู่รอบกะลา มีชั้นเปลือกนอกมาก 60-90 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผล ลักษณะเทเนอร่าเป็นพันธุ์ทาง เกิดจากการผสมข้ามระหว่างต้นแม่ดูราและต้นต่อฟิสิเฟอร่า


ซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพิ่ม 2 แสนตัน : ลงทุนทำกิน (3 พ.ค. 62)


ปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำ ยังเป็นโจทย์ที่ให้รัฐบาลชุดปัจจุบันและชุดใหม่ต้องมาแก้ไข โดยเฉพาะช่วงนี้ราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำที่สุดรอบ 20 ปี ทำให้เกษตรกรเตรียมเคลื่อนไหว โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทย จะรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพิ่ม 200,000 ตัน ไปผลิตไฟฟ้า รวมถึงซื้อน้ำมันปาล์มทั้งหมดกว่า 360,000 ตัน ต่อด้วยเรื่องชาวสวนปาล์มน้ำมันพอใจมาตรการแก้ปัญหาราคาตกต่ำ, ปาล์มน้ำมันราคาตกกระทบยอดขายปุ๋, ชาวสวนพริกไทยตั้งกลุ่มแปรรูปรับมือราคาตกต่ำ และ 3 แบงก์รัฐแข่งออกสลากฯ รุ่นใหม่ระดมเงินฝาก
ติดตามชมรายการวันใหม่ ไทยพีบีเอส ทุกวันจันทร์ ศุกร์ เวลา 05.00 10.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง http://www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS

กด Subscribe
ติดตามรายการดีๆของช่อง ได้ที่ : http://goo.gl/hdy2ye
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBSFan
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
Google Plus : http://www.thaipbs.or.th/GooglePlus
LINE : http://bit.ly/2GtS44i
Youtube : http://www.youtube.com/user/ThaiPBS

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพิ่ม 2 แสนตัน : ลงทุนทำกิน (3 พ.ค. 62)

ชาวสวนเฮ! ปาล์มน้ำมันราคาพุ่ง 8.50 บาท/กก. | กรุงเทพธุรกิจ BIZ INSIGHT | 6 ต.ค. 2564


ชาวสวนปาล์มน้ำมันขานรับราคาพุ่ง 8.50 บาทต่อกิโลกรัม ลานเทแย่งกันซื้อ เหตุโควิดฉุดผลผลิตประเทศคู่แข่ง หวั่นมาตรการรัฐลดใช้น้ำมันดีเซลบี 10 ฉุดราคาปาล์มร่วง
ปาล์มน้ำมัน ราคาปาล์ม กรุงเทพธุรกิจ BizInsight

See also  [NEW] รีโนเวททาวน์โฮม 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น-มินิมอล งบไม่เกิน 2 ล้านบาท | าฟยน - Nangdep.vn

facebook : https://www.facebook.com/bangkokbiznews
website : http://www.bangkokbiznews.com
twitter : https://twitter.com/now26_ktnews
Blockdit: https://www.blockdit.com/bangkokbiznews

ชาวสวนเฮ! ปาล์มน้ำมันราคาพุ่ง 8.50  บาท/กก. | กรุงเทพธุรกิจ BIZ INSIGHT | 6 ต.ค. 2564

แก้ถูกจุด? อุ้มชาวสวน ห้ามขายน้ำมันปาล์มขวดราคาต่ำ | จั๊ด ซัดทุกความจริง | ข่าวช่องวัน | one31


กรมการค้าภายใน จี้ห้างสรรพสินค้า ค้าปลีกสมัยใหม่ เลิกทำโปรโมชัน ลดราคาขายปลีกน้ำมันปาล์มขวด หวั่นฉุดราคาร่วงอีก ชี้ราคาปัจจุบันต้องไม่ต่ำกว่า 3435 บาทต่อขวด เพื่อให้สอดคล้องกับราคาปาล์มสด กก.ละ33.50 บาท หลังจากที่ผ่านมาบางห้างฯยังขายราคาต่ำเช่น ขวดละ2529 บาท ซึ่งอาจจะกดราคาปาล์มให้ลดลงได้ เบื้องต้นหากพบว่ากระทำผิดจะส่งให้คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า พิจารณาลงโทษตามกฎหมาย

ดูฟรี คมชัด ทั่วประเทศ
ชม Online ได้ทาง : http://www.one31.net/live
ดูย้อนหลังที่แรกทาง : http://www.one31.net
ติดตามข่าวสารจากช่อง one
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “one31” ที่ : http://www.bit.ly/one31app
Facebook : https://www.facebook.com/one31Thailand
Instagram : https://www.instagram.com/one31thailand
Twitter : https://twitter.com/onehdthailand
http://www.one31.net/live

แก้ถูกจุด? อุ้มชาวสวน ห้ามขายน้ำมันปาล์มขวดราคาต่ำ | จั๊ด ซัดทุกความจริง | ข่าวช่องวัน | one31

จับตาราคาปาล์ม ร่วง!?


2 สัปดาห์ต่อจากนี้ ต้องจับตาราคาปาล์มจะร่วงหรือไม่ หลังรัฐดูแลราคาไบโอดีเซลลง 2 บาท/ลิตร เพราะลดส่วนผสมปาล์มลงเหลือ B6  ชาวสวนปาล์ม จะยื่นหนังสือขอให้ กนป. ทบทวนห่วงราคาปาล์มร่วง
ติดตามเราได้ที่ (Subscribe) : www.youtube.com/user/ThaiPBSNews\r
เฟซบุ๊ค (Follow us on Facebook): www.facebook.com/ThaiPBSNews\r
ทวิตเตอร์ (Follow us on Twitter): www.twitter.com/ThaiPBSNews

จับตาราคาปาล์ม ร่วง!?

(คลิปเต็ม) ทำไมน้ำมันราคาแพง | ฟังหูไว้หู (4 ต.ค. 64 )


ฟังหูไว้หู | 4 ต.ค. 64 On Air
ทำไมน้ำมันราคาแพง
ฟังหูไว้หู ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 21.00 น.
ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30

(คลิปเต็ม) ทำไมน้ำมันราคาแพง | ฟังหูไว้หู (4 ต.ค. 64 )

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ น้ํา มัน ปาล์ม ราคา

Leave a Reply

Your email address will not be published.