Home » [Update] ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (social exchange theory) | exchange คือ – Nangdep.vn

[Update] ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (social exchange theory) | exchange คือ – Nangdep.vn

exchange คือ: คุณกำลังดูกระทู้

ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (social exchange theory) คือ มุมมองของจิตวิทยาทางสังคมที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางสังคม เป็นเหมือนกระบวนการเจรจาต่อรองระหว่างคน 2 กลุ่ม และเป็นทฤษฎีที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมโดยการประเมิน วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ หรือการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์ดังกล่าว ทฤษฎีนี้มีรากฐานจากวิชาเศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมศาสตร์ และทฤษฎีนี้มีความเกี่ยวข้องกับทฤษฎีทางเลือกที่มีเหตุผล (rational choise) และทฤษฎีโครงสร้างนิยม (structuralism ) นอกจากนี้ยังถูกประยุกต์ใช้ในโลกธุรกิจเพื่ออธิบายถึงกระบวนการการแลกเปลี่ยนสินค้า หรือใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ของกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ (Emerson, 1997)

นอกจากนี้ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมมองการเปลี่ยนแปลงเป็นเสมือนพฤติกรรมทางสังคมที่อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคม (Lambe et al., 2001) และถูกใช้ในการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของผู้บริโภคในตลาด ในส่วนของเศรษฐกิจจุลภาคนั้นทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมใช้ในการอธิบายความพยายามของผู้ประกอบการในการสร้างผลกำไรให้ได้มากที่สุด Lawler (1999) ยังได้กล่าวอีกว่า ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมนั้นไม่เพียงเฉพาะนิยมใช้ในการวิเคราะห์ด้านการตลาด แต่นักวิชาการหลายคนยังใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยด้านสังคมที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการด้วย

ในบริบทของผู้ประกอบการทฤษฎีแลกเปลี่ยนทางสังคมสามารถใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผู้ประกอบการ หรือลูกค้า อธิบายถึงความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อสินค้า และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการในเครือข่าย (Sing and Sirdeshmukh, 2009) อีกทั้งทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมสามารถใช้อธิบายตรรกะในการตัดสินใจ เช่น การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า การตัดสินใจทำงานร่วมกันของผู้ประกอบการในเครือข่าย ความตั้งใจในการถ่ายทอดความรู้ ความเชื่อใจระหว่างผู้ประกอบการ การกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน รวมทั้งการตัดสินใจแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน (Emerson, 1976) Hamans (1958) เป็นคนแรกที่เสนอแนวคิดด้านการแลกเปลี่ยนทางสังคมเขากล่าวว่า การแลกเปลี่ยนทางสังคมมีความหมายกว้างกว่าการแลกเปลี่ยนทางทายภาพ เช่น การแลกเปลี่ยนสินค้า การแลกเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ แต่การแลกเปลี่ยนทางสังคมหมายรวมถึงการแลกเปลี่ยนทางอารมณ์ความรู้สึก ศักดิ์ศรี ความรู้ วัฒนธรรม และค่านิยมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคม และ Hamans ได้กล่าวต่ออีกว่า การแลกเปลี่ยนทางสังคมจะมีผลโดยตรงต่อโครงสร้างอำนาจของความสัมพันธ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรับรู้ในการแลกเปลี่ยนดังกล่าว แต่ละบุคคลมีความแตกต่างของระดับความพึงพอใจ ซึ่งส่งผลให้เกิดการพึ่งพาอาศัยระหว่างกัน ความเป็นอิสระต่อกัน และกำหนดระดับของความสัมพันธ์ต่าง ๆ ระหว่างกัน (Hamans, 1958)

นอกจากนี้ Hamans (1958) ได้กล่าวอีกว่า การสื่อสาร และความไว้วางใจถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม และสามารถใช้ในการอธิบายปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในระดับต่าง ๆ ต่อมา Blau (1964) ได้พัฒนาแนวคิดของ Hamans โดยเขาได้เพิ่มความสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อตรวจสอบโครงสร้างการแลกเปลี่ยนทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ Morgan and Hunt (1994) ได้พัฒนาต่อ โดยเขากล่าวว่า การสื่อสาร ค่านิยมร่วมกัน การไว้วางใจ และการรับรู้ถึงผลประโยชน์ถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งของการแลกเปลี่ยนทางสังคม ความไว้วางใจถือเป็นสิ่งที่แต่ละบุคคลเรียนรู้จากคนอื่น ซึ่งแสดงถึงความชอบและความเชื่อมั่นต่อคนอื่น เช่นเดียวกับความเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงในการสร้างความสัมพันธ์ต่าง ๆ ระหว่างกัน (Schoorman et al., 2007) Ponte et al., (2015) ได้ศึกษาทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมในบริบทของผู้ประกอบการโดยเขาเสนอว่า ความไว้วางใจและการรับรู้ถึงผลประโยชน์ส่งผลต่อความตั้งใจในการซื้อสินค้า Tamjidyamcholo et al., (2013) ได้ศึกษาความตั้งใจในการถ่ายทอดความรู้ของผู้ประกอบการในเครือข่ายเดียวกัน เขาพบว่า การไว้วางใจถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการถ่ายทอดความรู้  Morgan and Hunt (1994) กล่าวว่า ข้อตกลงและความเชื่อใจเป็นสิ่งที่รักษาความสัมพันธ์ให้คงอยู่ ข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการในเครือข่ายถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นกฏเกณฑ์และระเบียบที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระเบียบ ไม่เอาเปรียบและสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการรายอื่น นอกจากนั้นทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมสามารถใช้ในการอธิบายปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับบุคคลต่าง ๆ ในสังคม (Homans, 1958) หากค่าตอบแทนของผู้ประกอบการรายต่าง ๆ สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการปฏิสัมพันธ์ จะทำให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นจะยังคงรักษาความสัมพันธ์กันต่อไป แต่เมื่อค่าใช้จ่ายในการปฏิสัมพันธ์สูงกว่าค่าตอบแทนความสัมพันธ์นั้นจะยุติลงเนื่องด้วยจากการเสียค่าใช้จ่ายมากเกินไป หรือเกิดผลเสียถ้ายังคงมีปฏิสัมพันธ์กันต่อไป (Organ and Konousky, 1989) นอกจากนั้นทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมสามารถใช้ในการอธิบายกระบวนการในการรับรู้ เช่น ค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์ผลประโยชน์ผ่านผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น (Liu et al., 2016)

See also  [Update] บ้านไลโอ เพรสทีจ รัตนาธิเบศร์ - เวสต์เกต (Lio Prestige Rattanathibet - Westgate) ราคาเริ่มต้น 2,000,000 กว่าบาท โดยลลิล | ซัน ไล ต์ ราคา - Nangdep.vn

ในบริบทของผู้ประกอบการมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมสามารถใช้ในการอธิบายปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการรายต่าง ๆ โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการคือ (1) การรับรู้ถึงผลประโยชน์ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการมุสลิมมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ความสัมพันธ์ที่ดีจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ที่สำคัญระหว่างกัน ความรู้และข้อมูลดังกล่าวจะนำไปสู่การพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการในด้านการตลาด เช่น การรับรู้ถึงการเข้าถึงลูกค้า การพัฒนาสินค้าหรือการขายสินค้าให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น การที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่งรายอื่นเนื่องจากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตวัตถุดิบ (2) ความไว้วางใจถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม เนื่องจากความเชื่อใจสามารถทำให้ผู้ประกอบการเกิดความสะดวกในการทำธุรกิจระหว่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับสินค้าก่อนโดยจ่ายค่าสินค้าทีหลัง วิธีการนี้จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถขยายกิจการได้ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าโดยไม่จำเป็นต้องกู้เงินจากธนาคารซึ่งเสียค่าใช้จ่ายมาก อีกทั้งความไว้วางใจส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นในการลงทุนร่วมกัน (3) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันของผู้ประกอบการรายต่าง ๆ ในที่สุดแล้วจะเกิดการรวมตัวตัวกันเป็นเครือข่าย ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวจะมีประโยชน์มากต่อผู้ประกอบการมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะการสร้างเครือข่ายจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันทั้งเรื่องกายภาพและไม่ใช่กายภาพ เช่น การแลกเปลี่ยนสินค้า เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น อีกทั้งร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน กำหนดกลยุทธ์ ร่วมกันแก้ปัญหา เพื่อนำพาเครือข่ายของผู้ประกอบการให้อยู่รอดได้ในสภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงในโลกยุคปัจจุบัน (ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, อุทิศ สังขรัตน์ และปัญญา เทพสิงห์, 2555)

จากการศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องของทฤษฎีแลกเปลี่ยนทางสังคม (social exchange theory) สามารถสรุปได้ว่า เป็นทฤษฎีที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผู้ประกอบการ บริษัท หรือลูกค้า อธิบายถึงความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อสินค้า และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการแต่ละรายในเครือข่าย ซึ่งทฤษฎีแลกเปลี่ยนทางสังคม (social exchange theory) มีเนื้อหา 6 ประเด็นหลัก ๆ ด้วยกัน (1) การสื่อสาร(communication) คือ การที่ผู้ประกอบการสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประโยชน์ระหว่างกันและกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน (2) ความไว้วางใจ (trust) คือ การที่ผู้ประกอบการมีความไว้วางใจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความไว้วางใจในการรับความเสี่ยงร่วมกัน (3) ค่านิยมร่วมกัน (share values) คือ การ่วมกันกำหนดค่านิยมจะทำให้ผู้ประกอบการมีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ร่วมกันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ประกอบการ (4) ข้อตกลง (agreement) คือ ภายในเครือข่ายผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจนเพื่อควบคุมและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกเครือข่าย (5) ปฏิสัมพันธ์ (interaction) คือ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการภายในกลุ่ม และต้องปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นในสังคม (6) การตัดสินใจ (decision) คือ การตัดสินใจที่ดีและถูกต้องส่งผลให้เกิดการช่วยเหลือกันและแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้ประกอบการภายในกลุ่ม

 

เขียนโดยมีเดียน จูมะ Meedian Chumat

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Share this:

Like this:

Like

Loading…


EP 1 Forex คืออะไร Foreign Exchange Market


อธิบายถึงความหมายของคำว่า foerx จากพื้นฐานคนที่ไม่มีความรู้เรื่อง forex เลย ก็สามารถเรียนรู้เข้าใจได้…

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

EP 1   Forex คืออะไร Foreign Exchange Market

แชร์ลูกโซ่ กับ Crypto ต่างกันยังไง ? |#มือใหม่เข้าใจคริปโต


แชร์ลูกโซ่ กับ Crypto ต่างกันยังไง ?
อย่างแรกคือเราต้องแยกแยะ หาความแตกต่างให้เจอว่าจริง ๆ แล้ว
อะไรคือ แชร์ลูกโซ่ และอะไรคือ Crypto สำหรับคนที่สงสัย งง คลิปนี้มีคำตอบ ไปฟัง
.
สามารถกดติดตามช่อง Youtube :https://www.youtube.com/channel/UCXBm…
____________________________________________________
สำหรับคนที่อยากจะศึกษาแบบจริงจัง สามารถพูดคุยผ่านทาง
Facebook : https://www.facebook.com/MixerKrisharlan
ต้องการลงทุนใน Crpyto
สมัคร Binance Exchange ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ผ่านลิงค์นี้ : https://bit.ly/3yY9Vf4
.
วิธีการสมัคร : https://www.facebook.com/MixerKrishar…
ลิ้งค์เปิดบัญชี
.
เปิดพอร์ต Binance
https://www.binance.com/th/register?r…
.
วิธีเปิดบัญชี
https://www.facebook.com/103924225228…
.
.
เปิดพอร์ต Bitkub https://www.bitkub.com/signup?ref=68450
วิธีเปิดบัญชี https://www.facebook.com/103924225228…
____________________________________________________
ติดตามข่าวสารเกียวกับ Crypto ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/MixerKrisharlan
Instagram : https://www.instagram.com/mixerkrisha…
Tiktok : https://www.tiktok.com/@mixerkrisharlan
มือใหม่เข้าใจคริปโต
.
Mixerการลงทุนแห่งอนาคต Mixer การลงทุนแห่งอนาคต
การเงินการลงทุน Crypto Bitcoin trader อย่าแค่พอtradeเป็น
แต่จงtradeเป็นอาชีพได้ แชร์ลูกโซ่กับCryptoต่างกันยังไง แชร์ลูกโซ่

แชร์ลูกโซ่ กับ Crypto ต่างกันยังไง ?  |#มือใหม่เข้าใจคริปโต

ILLSLICK – จดหมายถึงเธอ [Official Video]


:: ติดตาม ILLSLICK ได้ที่ ::
https://www.facebook.com/OFFICIAL.ILLSLICK1?fref=ts

ILLSLICK - จดหมายถึงเธอ [Official Video]

รู้จักเจ้าของ Exchange คริปโทเคอร์เรนซี ที่ใหญ่ที่สุดในโลก LTM48


รู้หรือไม่ว่ามูลค่าตลาดคริปโทเคอร์เรนซี ทั้งหมด ณ ขณะนี้อยู่ที่ 70 ล้านล้านบาท หรือใหญ่เป็น 3 เท่าของมูลค่าบริษัททั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แน่นอนว่าการหวือหวาของราคาสินทรัพย์เหล่านี้ ได้สร้างความสนใจและดึงดูดให้ผู้คนมากมายเข้ามาหาโอกาสกัน
ซึ่งผู้ที่ได้ผลประโยชน์มากที่สุด คือคุณ CZ เจ้าของ Binance ตลาดซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดในโลก แล้ว คุณ CZ คือใคร ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
ลงทุนแมน ลงทุนในความรู้
การลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรกด”Subscribe”ลงทุนแมนไว้ในทุกช่องทาง
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website https://www.longtunman.com/​
Blockdit https://www.blockdit.com/longtunman​
Facebook http://facebook.com/longtunman​
Twitter http://twitter.com/longtunman​
Instagram http://instagram.com/longtunman​
Line http://page.line.me/longtunman​
YouTube https://www.youtube.com/longtunman
Spotify https://open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Soundcloud http://soundcloud.com/longtunman​
Apple Podcasts http://podcasts.apple.com/th/podcast/…​
Clubhouse @longtunman
ลงทุนแมน​ ห้องประชุมลงทุนแมน​ ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง​ BREAKTHROUGH​ THEBRIEFCASE​ longtunman​ ลงทุนแมนORIGINALS​ ลงทุนเกิร์ลTALK​ ลงทุนเกิร์ล

รู้จักเจ้าของ Exchange คริปโทเคอร์เรนซี ที่ใหญ่ที่สุดในโลก LTM48

Bitcoin vs Gold ลงทุนแบบไหนดี | การดีเบตเข้มข้นระหว่าง Michael Saylor กับ Frank Giustra EP.6


ยกนี้เป็นยกที่ 5 แล้วของการดีเบตระหว่าง Michael Saylor ในฝั่งของ Bitcoin และ Frank Giustra ในฝั่งของ Gold ว่าด้วยเรื่องของ Ownership Structure หรือโครงสร้างความเป็นเจ้าของ
Episode 1 https://youtu.be/k8OcZQC2WxM
Episode 2 https://youtu.be/C9rmeeYhLs0
Episode 3 https://youtu.be/kmoRsOt6b_Y
Episode 4 https://youtu.be/kHvlNRc3S6Q
Episode 5 https://youtu.be/zqPsWDC3hUs
ร่วมเป็นสมาชิก Supporter เพื่อสนับสนุน Blue O’Clock ในการผลิตสื่อการเรียนการศึกษา
https://www.youtube.com/c/blueoclock/join
กระดานซื้อขายแลกเปลี่ยน Bitcoin \u0026 Cryptocurrency
อันดับ 1 ของไทย Bitkub https://www.blueoclock.com/bitkub
อันดับ 1 ของโลก Binance https://www.blueoclock.com/binance
หมายเหตุ: นี่ไม่ใช่ content แนะนำในการลงทุนใด ๆ เป็นเพียงข้อมูลฐานทั่วไปเท่านั้น โดยนักลงทุนควรศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนใด ๆ ด้วยตัวของท่านเอง
อ่านเวอร์ชั่นบทความ https://www.blueoclock.com/bitcoinvsgoldthegreatdebatewithmichaelsaylorandfrankgiustraepisode5/
กดติดตามช่องตรงนี้เลย http://bit.ly/SubscribeBlueoclock
Resources
https://youtu.be/coHC_9ApBdg
https://greedisgoods.com/demandsupply/
https://www.macrotrends.net/1333/historicalgoldprices100yearchart
https://www.macrotrends.net/1333/historicalgoldprices100yearchart
https://charts.woobull.com/bitcoininflation/
Image credit
https://pulmonarychronicles.com/index.php/pulmonarychronicles/article/download/143/353?inline=1
https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/k25yhr/bitcoins_adoption_curve/
ติดตามพวกเราได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/theblueoclock
Website : https://www.blueoclock.com
Academy : http://bit.ly/bocacademy
ติดต่อเรื่องงาน/โฆษณา/สปอนเซอร์/ผลิตวีดีโอ
Email : blueoclockstudios@gmail.com
Facebook : https://m.me/theblueoclock

Bitcoin vs Gold ลงทุนแบบไหนดี | การดีเบตเข้มข้นระหว่าง Michael Saylor กับ Frank Giustra EP.6

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ exchange คือ

See also  [Update] Flight Tickets from ₹ 21,494 | สายการบิน ญี่ปุ่น - Nangdep.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.