Home » [Update] “ทฤษฎีหมวก 6 ใบ” ของ Dr. Edward de Bono | ทฤษฎีหมวก 6 ใบ – Nangdep.vn

[Update] “ทฤษฎีหมวก 6 ใบ” ของ Dr. Edward de Bono | ทฤษฎีหมวก 6 ใบ – Nangdep.vn

ทฤษฎีหมวก 6 ใบ: คุณกำลังดูกระทู้

นำทฤษฎีหมวก 6 ใบ ซึ่งเป็นกลยุทธ์เพื่อการตัดสินใจ ดังนี้ จะเรียกว่าสิ่งสุดท้ายของกระบวนการคิด และเป็นสิ่งที่สำคัญของการเป็นผู้บริหาร ที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ นั่นก็คือ “การตัดสินใจ” ซึ่งต้องกระทบต่อสิ่งอื่นด้วยความรอบคอบ เพราะการตัดสินใจใด ๆ อาจส่งผลกระทบทั้งใน ด้านบวกและด้านลบได้ เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถนำ เรื่อง “ทฤษฎีหมวก 6 ใบ” ของ ดร.เอดเวิร์ด เดอ โบโน มาประยุกต์ใช้โดยให้มีการพิจารณาเรื่องราวต่าง ๆ ในหลายมุมมอง ตามหมวก 6 ใบ ที่มีสีสันต่าง ๆ กัน เพื่อแทนความคิดในมุมมองนั้น ๆ

กุลยา ตันติผลาชีวะ (2546,หน้า15-16)กล่าวว่า EdwardDeBonoได้วิเคราะห์การคิดของคนว่า มีผลต่อการตัดสินใจด้วยสาเหตุสําคัญ เกิดจากอัตตาหรือความเป็น คนที่เกาะติดความคิดทิศทางเดียวหรือคิดอย่างเดียวแทนที่จะคิดทบทวน สวนไปมา เพื่อให้กระจ่างอย่างยุติธรรมซึ่งเรียกว่า การคิดคู่ขนาน ปัญหาจากลักษณะการคิดดังกล่าวนี้ทําให้เกิดการขัดแย้งกัน ทางความคิดการตัดสินใจหรือ การหามติที่ประชุมซึ่งทําให้เปลืองเวลา EdwardDeBono เห็นว่าหากคนมีแผนการคิดโดยเฉพาะการคิด “แก้ปัญหา” ที่เหมาะจะช่วยให้การคิดเป็นไปอย่างมีพลานุภาพ นอกจากนี้การคิดอย่างถูกทางและมีแบบแผนยังประหยัดเวลาในการคิดการตัดสินใจ เพราะผู้คิดเพิ่มการคิดหลายด้านคู่ขนาน

อุปสรรคของการคิดคือ จิตตน หรือ Ego ตามความหมายของจิตตนหมายถึง ส่วนหนึ่งของโครงสร้างบุคลิกภาพที่สัมพันธ์โดยตรงกับสิ่งแวดล้อมภายใน และภายนอกของตน ที่คนใช่ควบคุมแรงขับดันภายใน ที่เกิดจากจิตหยาบ(Id)ให้ขับออกภายนอกในลักษณะที่สังคมยอมรับได้ ซึ่งมักอยู่ในรูปของกลจิตวิธานที่มีสติและจิตคุณธรรม (Superego) เป็นส้วนกํากับด้วยการแสดงออกของจิตตนนี้เกิดจากความจําเจตคติและการคิด จิตตนจะทําให้คนโอ้อวดและอหังการมีผลทําให้ตนโจมตีผู้อื่นอวดดีและต่อต้าน เกิดความคิดที่ขัดแย้งกันจนลงตัวไม่ได้งานหลายงานที่ไม่สําเร็จ หรือสําเร็จแต่ขาดประสิทธิภาพ มักเกิดจากมีกลุ่มคนที่มี“จิตตนสูง”อยู่ในผู้ร่วมงานนั้นมาก

พวงผกา โกมุติกานนท์ (2544, หนา 41) ได้สรุปประโยชน์ของการคิดแบบหมวก 6 ใบ ดังนี้

จากหลักการที่หมวกแต่ละใบแต่ละสีแทนลักษณะการคิดที่ต่างกัน ดังเช่นในกรณีการประชุมเพื่อตัดสินใจประเด็นสำคัญบางอย่าง ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดควรถอดความคิดเดิมออกก่อน ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง บทบาทหน้าที่เดิม หรือควรถอดหมวกที่สวมอยู่เดิมออกก่อน และเลือกหยิบหมวกใบใหม่ที่เหมาะสมมาสวมแทน เช่น ถ้าเลือกใช้หมวกสีแดงก็แสดงว่าให้คิดพูดด้วยความจริงใจไม่เสแสร้ง เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น จะขอยกตัวอย่างการเลือกใช้หมวกแต่ละใบ ไว้พอสังเขปดังนี้

วิธีการใช้หมวกความคิดหกใบ

เนื่องจากหมวกความคิดมีจำนวนถึง ๖ ใบ ใช้ ๖ สีแตกต่างกันคือ สีขาว สีแดง สีดำ สีเหลือง สีเขียว และสีฟ้า แต่ละสีใช้แทนวิธีคิดแต่ละแบบ มื่อนำไปใช้อาจมีปัญหา ว่าจะเริ่มใช้หมวกสีไหนก่อน และใช้หมวกสีใดต่อไป และจะใช้หมวกทั้ง ๖ ใบในลักษณะใด สามารถสรุปวิธีการใช้หมวกความคิดหกใบในขั้นพื้นฐานได้ดังต่อไปนี้ 

• ใช้หมวกที่ละหนึ่งใบสำหรับความคิดแต่ละครั้ง เป็นการกำหนดให้ใช้วิธีคิดแบบใดแบบหนึ่งในทิศทางเดียวกันทีละครั้ง เมื่อเลือกใช้หมวกใบใดใบหนึ่งแล้ว ทุกคนในกลุ่มจะต้องสวมหมวกใบเดียวกันหมด ซึ่งหมายถึงว่า ในขณะนั้นทุกคนคิดไปในทิศทางเดียวกันตามหัวข้อเรื่องที่กำหนด โดยไม่ต้องคิดถึงสิ่งที่คนก่อน หน้านั้นพูดว่าอย่างไร

• ใช้หมวกลักษณะเป็นชุด เป็นการใช้หมวกหลายใบต่อเนื่องกันเป็นชุด โดยชุดของหมวกที่ใช้อาจเป็นแบบกำหนดไว้ล่วงหน้า (Pre-Set) หรือแบบสับเปลี่ยน ในการใช้ชุดของหมวกแต่ละครั้ง ลำดับการใช้และความคิดขึ้นอยู่กับสถานการณ์และวิธีคิดของผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเริ่มต้นด้วยหมวกสีฟ้าก็ควรจบ ด้วยหมวก สีฟ้า 

• บุคคลแต่ละคนสามารถใช้ความคิดได้กับหมวกทุกสี ควรมีการทบทวนความหมายของสีหมวกบ่อยๆเมื่อสวมหมวกใบไหนก็ต้องคิดและปฏิบัติในหน้าที่ของ หมวกนั้น 

• จัดกิจกรรมให้มีบรรยากาศของความสนุกสนานและมีชีวิตชีวา เป็นการส่งเสริมให้ทุกคนในกลุ่มได้แสดงบทบาทสมมติอย่างเต็มที่ภายใต้บรรยากาศ แบบผ่อนคลาย จะทำให้การคิดเป็นเรื่องสนุกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

• ฝึกให้มองทั้งด้านบวกและด้านลบจะช่วยให้ผู้ฝึกมีทักษะในการประเมินที่ดี หากมีใครสักคนในที่ประชุมมีความคิดด้านลบตลอดเวลาอย่างเหนียวแน่น อาจถูกบอกให้ถอดหมวกสีดำออกและเปลี่ยนมาใส่หมวกสีเหลือง เพื่อให้ได้รู้จักการมองโลกในแง่ดีบ้าง

บทสรุป

ศัตรูที่สำคัญของการคิดคือ ความยุ่งยากซับซ้อนเพราะจะนำไปสู่ความสับสน เวลาที่การคิดเป็นไปอย่างชัดเจนและไม่ยุ่งยาก การคิดก็สนุกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น วิธีคิดแบบหมวกหกใบมีเป้าหมายสำคัญคือ ทำให้การคิดง่ายขึ้นโดยผู้คิดรับมือกับเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวในแต่ละครั้ง ช่วยให้ผู้คิดสามารถจัดการแต่ละอย่างแยก จากกัน นอกจากนั้นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของวิธีคิดแบบหมวกหกใบนี้ก็เพื่อให้มีการสับเปลี่ยนแนวความคิดบ้าง วิธีคิดเช่นนี้มีประโยชน์มากที่สุด ถ้าทุกคนในกลุ่มหรือในองค์กรมีความเข้าใจเรื่องนี้ตรงกัน และร่วมมือกันสวมบทบาทสมมติ ทำตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้ ก็จะช่วยลดการประชุมที่มีการถกเถียง กันตลอดเวลา และสามารถนำพาทุกคนไปสู่จุดมุ่งหมายหลักของตน และขององค์กรได้ด้วยการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับคำกล่าวที่ว่า “ เมื่อใดที่เราเปลี่ยนความคิดได้ เมื่อนั้นเราก็เปลี่ยนวิถีชีวิตได้ ”

เอกสารอ้างอิง

ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา. พรสวรรค์ที่พัฒนาได้. กรุงเทพมหานคร : บริษัทบพิตรการพิมพ์ จำกัด, ๒๕๔๖.
สุวิทย์ มูลคำ. ครบเครื่องเรื่องการคิด. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์, ๒๕๔๗.
หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา. สอนให้คิด. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๕.
เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน. Six Thinking Hats : หมวก ๖ ใบ คิด ๖ แบบ. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสาร, ๒๕๔๗.
Dudgeon, Piers. Breaking Out of the Box The Biography of Edward De Bono. London : Headline
Publishing, 2002.
http://www.sixhats.com/
ที่มา :  Read more: http://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/six-thinking-hats.htm#ixzz3t9W5d6oc

See also  [Update] ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - Nangdep.vn

ที่มา : http://www.navy.mi.th/nnc/le2.html โดย…น.ต.หญิง สินีนุช ศิริวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


ประชุมแฮปปี้ ด้วยทฤษฎี หมวก 6 ใบ | Kong Story EP.88


พาไปคุยกับหมอเส กับทฤษฏีหมวก 6 ใบ ทำบรรยากาศห้องประชุมดี ทุกคนแฮปปี้ และได้ผลลัพธ์ทรงพลัง
ผมเชื่อว่าเพื่อน ๆ หลายคนคงเคยได้ยินชื่อของทฤษฎี หมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) ของ ดร. เอ็ดเวิร์ด เดอ โบ โน (Dr. Edward de Bono) แล้วทฤษฎีนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับการประชุมและการทำงาน? บอกเลยว่าเกี่ยวทฤษฎีนี้ช่วยลดเวลาการประชุมและทำให้การประชุมนั้นสัมฤทธิ์ผลได้มากขึ้น เพราะนอกจากจะทำให้ทุกคนโฟกัสเรื่องราวไปในทิศทางเดียวกันแล้ว ยังช่วยลดการขัดแย้ง และเปิดช่องให้ทุกคนสามารถระดมสมองช่วยกันคิด ช่วยกันพัฒนาและร่วมกันหาวิธีการแก้ไขได้อีกด้วย
ประชุมแมทหน้า ลองเอาทฤษฎีนี้ไปปรับใช้ดูนะครับ เพราะผมเชื่อว่าถ้าบรรยากาศในห้องประชุมดี ทุกคนให้ความร่วมมือกัน ก็จะเป็นขุมพลังในการขับเคลื่อนทีมให้ประสบความสำเร็จ … ว่าแต่ถ้าเพื่อน ๆ ลองเอาไปใช้แล้วผลเป็นอย่างไรมาคอมเมนท์และบอกผมและทีมงานกันหน่อยนะครับ

ติดตามเพิ่มเติมที่ได้
Website : ryounoi100lan.com
Facbook : อายุน้อยร้อยล้าน http://bit.ly/2zvF8c1
Youtube : อายุน้อยร้อยล้าน http://bit.ly/2YnwtmG
IG IGTV : ryounoi100lan http://bit.ly/2UFdwKK
Line : @ryounoi100lan http://bit.ly/2Tq0oMH
Soundcloud : http://bit.ly/2zrtuyP
สนใจติดต่อโฆษณา และทำวีดีโอ Youtube
โทร : 0204857059
Email : creator.info.th@castingasia.com
Powered by CastingAsia
KongStory จะไปต่อหรือพอแค่นี้ อายุน้อยร้อยล้าน
Copyright© MUSHROOM GROUP CO.,LTD

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ประชุมแฮปปี้ ด้วยทฤษฎี หมวก 6 ใบ | Kong Story EP.88

สอนยิงเเอด Facebook มือใหม่ต้องรู้ ขายดีทันที ( อัพเดตล่าสุด รูปแบบใหม่ 2021 )


สอนยิงแอด Facebook ลงโฆษณา Step by step จับมือทำง่ายๆ ดูจบทำเป็นแน่นอน
ซื้อหนังสือขายดี Facebook เพียง 259 บาท
ที่ร้าน SEED วันนี้!! ⭕️ แถมฟรี !! ⭕️
คอร์สออนไลน์ มูลค่า 4,900 บาท ( จำนวนจำกัด )
1. สั่งซื้อหนังสือผ่านเว็บ SEED
https://winnerthunthorn.com/facebookbook
การโฆษณาบน Facebook จะช่วยทำให้เพจโตเร็วและได้ยอดขายเพิ่มขึ้นถ้าทำถูกวิธีครับ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔴 พบความรู้วิธีสร้างรายได้ และ การตลาดออนไลน์
ไม่พลาดเทคนิคใหม่ๆ ในคลิปถัดไป
👇 กด “SUBSCRIBE\” ติดตาม และกดกระดิ่ง ตอนนี้เลย!! 👇
https://www.youtube.com/channel/UC2oXZ6bziqGkHqfL1tNpQ/?sub_confirmation=1
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔴 ติดต่อ วินเนอร์ ได้ที่
Facebook : https://fb.me/WinnerThunthorn
Line official : https://winnerthunthorn.com/line
Instagram : https://www.instagram.com/winnerthunthorn
Website : https://www.winnerthunthorn.com
สอนยิงแอด ยิงแอดเฟสบุ๊ค ยิงเเอด

See also  [NEW] ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ซีรีส์ ปี 1 | EP.10 | โคนัน ตอนที่ 899 facebook - Nangdep.vn

สอนยิงเเอด Facebook มือใหม่ต้องรู้ ขายดีทันที ( อัพเดตล่าสุด รูปแบบใหม่ 2021 )

6 Thinking Hats – Creative Thinking by De Bono


Creative Thinking is essential for everyone. The “6 Thinking Hats” is a system designed by Edward de Bono as an approach to promote creative thinking.
The following are the 6 thinking hats and what each color represents:
1 “White Hat” stating facts and information, things you already know.
2 “Yellow Hat”looking at the bright side, being optimistic and positive, adding value and benefits.
3 “Red Hat” expressing feelings and emotions, your reactions and opinions.
4 “Blue Hat”managing and controlling, looking at the bigger picture.
5 “Green Hat”exploring other alternatives, generating new ideas and solutions.
6 “Black Hat”being realistic and practical, being cautious, finding where things might go wrong, discovering dangers and difficulties. Black Hat is usually called the ‘devil’s voice’.
Start training your mind to switch directions from one hat to another to solve problems efficiently, effectively bringing out benefits too!

See also  [Update] Steven Spielberg (สตีเวน สปีลเบิร์ก) ผู้กำกับหนังอันดับ 1 ตลอดกาล | steven spielberg ภาพยนตร์ - Nangdep.vn

ThinkingHats CreativeThinking Innovation BusinessSkills RealWorldEd Potential

Empower Yourself with more Practical Business Education to Reach your Potential by visiting our site: http://www.potential.com

6 Thinking Hats - Creative Thinking by De Bono

ใช้หมวกช่วยคิด – Six Thinking Hats


หนังสือSixThinkingHats booksdd รู้มากในเวลาน้อย รีวิวหนังสือ
หนังสือ Six Thinking Hats เขียนโดย Edward de Bono
ศาสตราจารย์ Edward de Bono จบการศึกษาจาก Oxford และ Cambridge เป็นนักเขียนและนักจิตวิทยาที่เขียนหนังสือมาแล้วหลายเล่มเค้าสนับสนุนการสอนเกี่ยวกับการคิดให้กับนักเรียน ระบบ Six Thinking Hats ของเค้าได้โดนนำไปใช้โดยรัฐบาลและบริษัทใหญ่ๆอีกด้วย

หากท่านใดสนใจสนับสนุนการให้ความรู้ดีๆ
ท่านสามารถเป็นสมาชิกช่อง BooksDD โดยกดลิงค์นี้ได้เลยครับ
https://bit.ly/3elmqYM
หรือสามารถสนับสนุนผ่านทางเข้าบัญชี:
บัญชีธนาคารกสิกร Kasikorn Bank
เลขบัญชี: 7302910981
สันติ โรเบิต ฟลินท์ Santi Robert Flint
การสนับสนุนของทุกท่านจะทำช่วยให้เรามีกำลังใจทำคลิปความรู้ดีๆสู่สังคมต่อไปครับ 😀
ขอบพระคุณมากๆครับ
SUBSCRIBE + LIKE เพื่อติดตามผลงานได้เลยครับ
YouTube: https://bit.ly/30ARQnD
FB Group \”รีวิวหนังสือดีดี\”: https://bit.ly/3ckSsDp
FB \”BooksDD\”: https://bit.ly/3bJcatn
Blockdit: https://bit.ly/3pqOOxh
Instagram: https://bit.ly/3csRipc
ติดต่องานประชาสัมพันธ์/งานโฆษณา: booksdd.th@gmail.com หรือผ่าน FB Messenger
ขอบพระคุณมากครับ

All royaltyfree images are sourced from Pixabay, Pexels, and Freepik Premium
FAIR USE
Copyright Disclaimer under section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, education, and research.
Fair use is a use permitted by copyright statutes that might otherwise be infringing.
All rights and credit go directly to its rightful owners. No copyright infringement intended.

ใช้หมวกช่วยคิด - Six Thinking Hats

ทฤษฎีหมวก6ใบ🎩


ทฤษฎีหมวก6ใบ🎩

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ทฤษฎีหมวก 6 ใบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.