Home » [Update] บลจ.ทิสโก้ชวนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงทุนต่อเนื่อง ใน RMF for PVD เพื่อเป้าหมายการเกษียณ | tisco กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ – Nangdep.vn

[Update] บลจ.ทิสโก้ชวนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงทุนต่อเนื่อง ใน RMF for PVD เพื่อเป้าหมายการเกษียณ | tisco กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ – Nangdep.vn

tisco กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

บลจ.ทิสโก้ชวนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ออกจากงาน ย้ายงาน
นายจ้างเลิกกิจการหรือเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสมาชิกที่เกษียณอายุ
โอนย้ายเงินจาก PVD มากองทุน
RMF for PVD เพื่อการลงทุนที่ต่อเนื่อง

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ
ผู้อำนวยการสายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้
จำกัด กล่าวว่า

เพื่อให้การลงทุนที่มีเป้าหมายเพื่อการเกษียณมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี
และลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง บลจ.ทิสโก้แนะนำให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ที่ออกจากงาน
ย้ายงาน นายจ้างเลิกกิจการหรือเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสมาชิกกองทุน PVD ที่เกษียณอายุ
โอนย้ายเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) มายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(RMF for PVD) ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเลือกกองทุนที่มี
นโยบายการลงทุน และความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวเอง
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มโอกาสสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณ สำหรับ บลจ.ทิสโก้มีกองทุน RMF for PVD หลากหลายนโยบายการลงทุนให้เลือก
ได้แก่

          1. กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD (TFIRMF-P) กองทุนรวมตราสารหนี้
ความเสี่ยงระดับ 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) เน้นลงทุนใน พันธบัตร, ตั๋วเงินคลัง
ที่ออกโดยรัฐบาลไทย และหุ้นกู้ ที่ออกโดยเอกชนในไทย

          2. กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม
พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD (TINRMF-P) กองทุนรวมผสม ความเสี่ยงระดับ 5
(เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ อาทิ ตราสารหนี้ไทย
หุ้นไทย และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์คุณภาพดี เป็นต้น

         3. กองทุนเปิด ทิสโก้
พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD (TFPRMF-P) กองทุนรวมผสม ความเสี่ยงระดับ 6
(เสี่ยงสูง) เน้นลงทุนในหุ้นไทย หรือ/และ ตราสารหนี้ไทย
เป็นกองทุนผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วน

         4. กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ชนิดหน่วยลงทุน PVD
(TEGRMF-P) กองทุนรวมตราสารทุน ความเสี่ยงระดับ 6
(เสี่ยงสูง) เน้นลงทุนในหุ้นไทย โดยกระจายการลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี
ใช้นโยบายการลงทุนแบบเชิงรุก

        5. กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ชนิดหน่วยลงทุน PVD
(TMSRMF-P) กองทุนรวมตราสารทุน ความเสี่ยงระดับ 6
(เสี่ยงสูง) เน้นลงทุนในหุ้นไทยที่มีมูลค่าตลาดไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ใน SET และ/หรือ
mai ใช้นโยบายการลงทุนแบบเชิงรุก
และ

See also  [NEW] จัดอันดับ 10 นักเตะที่รวยที่สุดในโลก+ที่มาของรายได้ทั้งหมด | ใคร รวย ที่สุด ใน โลก - Nangdep.vn

        6. กองทุนเปิด ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TTECHRMF-P)
กองทุนรวมตราสารทุน ความเสี่ยงระดับ 7
(เสี่ยงสูง) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Expanded Tech Sector ETF ที่ลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
Technology

ทั้งนี้
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม สมาชิกกองทุน PVD ที่โอนย้ายมายังกองทุน
RMF for PVD นอกจากจะลงทุนได้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายการเกษียณ
และเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีแล้ว
ยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อเนื่องจากกองทุน PVD ได้อีกด้วย 
โดยสมาชิกกองทุน PVD
จะได้รับยกเว้นภาษีเมื่อมีอายุครบ 55  ปี
และเป็นสมาชิกกองทุน PVD และ
RMF for PVD ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า
5 ปี และหากสมาชิกมีอายุครบ 55 ปี และเป็นสมาชิกกองทุน PVD มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปี ณ วันโอนย้ายจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆ เพิ่มเติมจากการโอนไปยังกองทุน RMF for PVD   

พิเศษสำหรับลูกค้าที่โอนย้ายเงินจากกองทุน PVD มายังกองทุน
RMF for PVD และโอนย้ายกองทุน
RMF for PVD จาก
บลจ.อื่น มายังบลจ. ทิสโก้ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31
มีนาคม 2564 ทุกๆ 50,000 บาท รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF) 100
บาท สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท (1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์)

ทั้งนี้ กองทุนเปิด TINRMF-P และ
TTECHRMF-P อาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ
ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของ
RMF for PVD กรณีการลงทุนที่ผิดเงื่อนไข
ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีเทียบเท่ากับการนำเงินออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนกำหนดเวลา

See also  [NEW] [ส่องสื่อ] #INSIGHT : 3 อันดับคลื่นวิทยุที่คนฟังมากที่สุดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | ฟัง cool 93 fahrenheit - Nangdep.vn

และผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม
โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง
และผลการดำเนินงานของกองทุนที่ได้เปิดเผยไว้ที่ www.tiscoasset.com ก่อนตัดสินใจลงทุน
และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ทิสโก้ หรือ
ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา,
TISCO Contact Center โทร. 0 2633 6000 กด 4, 0
2080 6000 กด 4 และ www.tiscoasset.com
หรือ แอปพลิเคชัน TISCO My Funds  


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : สมาชิกได้เงิน PVD เมื่อไหร่…หลังออกจากงาน


Thai PVD Series ตอน สมาชิกจะได้เงินเมื่อไหร่…หลังออกจากงาน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : สมาชิกได้เงิน PVD เมื่อไหร่...หลังออกจากงาน

“กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”สะสมมากยิ่งได้มาก ชั่วโมงเศรษฐกิจคิดง่าย รายการชั่วโมงทำเงิน 3-3(26/09/61)


TNN24 ออกอากาศทางทีวีช่อง 16
ชมสดได้ที่ http://www2.tnnthailand.com/player.php
เกาะติดข่าวเด่นประจำวันได้ที่
http://www.tnnthailand.com
http://www.fb.com/TNN24
http://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnnthailand/
สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เป็นสถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น ทันทุกความจริง รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

“กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”สะสมมากยิ่งได้มาก ชั่วโมงเศรษฐกิจคิดง่าย รายการชั่วโมงทำเงิน 3-3(26/09/61)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | ฟังหูไว้หู (11 ม.ค. 64)


ฟังหูไว้หู ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 21.00 น.
ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30

See also  [NEW] ทายาทรุ่นสาม Sabina ผู้เปลี่ยนตลาดชุดชั้นในด้วยเทคโนโลยีและการตลาดอันเรียบเนียนไร้ตะเข็บ | sabina ชุด ชั้น ใน - Nangdep.vn

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | ฟังหูไว้หู (11 ม.ค. 64)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) เสียภาษียังไง อยากมีแผนให้เลือกทำยังไง ประเมินเงินตอนเกษียณเองทำยังไง


MoneyInTheBox ตอนนี้ยาวมาก
เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ล้วนๆ ครับ
มีคำถามจากทางบ้านถามว่า
1) หากต้องนำเงินออกจากกองจะเสียภาษียังไง
เอาออกแบบไหนเสีย แบบไหนไม่เสีย
2) PVD ของบริษัทไม่มีแผนให้เลือก
ปัจจุบันเอาเงินสมาชิกไปฝากธนาคารไว้
ซึ่งได้ดอกผลน้อยมาก
อยากให้มีแผนให้เลือกควรทำยังไง
และผมยังเสริมให้ด้วยว่า
3) การมีแผนให้เลือก มันดีอย่างไร
4) การประเมินเงิน PVD ตอนเกษียณด้วยตัวเองทำยังไง
ดังนั้น ใครมี PVD หรือสงสัยเรื่องนี้อยู่ไม่ควรพลาดนะครับ
และหากท่านใดที่เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจ
ในการกำหนดนโยบาย PVD ขององค์กรท่าน
หากท่านสละเวลาดูคลิปนี้ได้
น่าจะได้ไอเดียที่ดี ในการไปปรับปรุงกอง
เพื่อให้เพื่อนพนักงานมีทางเลือกที่ดีขึ้นด้วยครับ
เรียนรู้บทเรียนอื่นๆ เพิ่มเติมที่
http://www.aacademy.net
A Free Lifelong Learning Academy

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) เสียภาษียังไง อยากมีแผนให้เลือกทำยังไง ประเมินเงินตอนเกษียณเองทำยังไง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตัวช่วย เกษียณรวย สำหรับพนักงานประจำ l พนักงานเงินเดือน วางแผนเกษียณผ่าน PVD


Than Money Trick🚩 ขอสรุปเครื่องมือ ออมเงินเพื่อเกษียณ กับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ PVD สำหรับพนักงานประจำ ใครมีสวัสดิการนี้ อย่าลืมใช้ให้คุ้มค่า
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นแหล่งเงินออมชั้นดีของเหล่า มนุษย์เงินเดือน เพราะเมื่อเราจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เราอีกส่วนหนึ่ง “ฟรีๆ” เพื่อให้มีเงินออมไว้ใช้ในยามเกษียณ
เงื่อนไขและรายละเอียดสรุปให้ในคลิปนะคะ
📌 ทางออก เมื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับผลกระทบ คลิกอ่านเพิ่มเติม https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/30providentfundportfoliomanagement
เพื่อนๆอาจสนใจคลิปนี้
✅วิธีออมเงินเกษียณ ตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย https://www.youtube.com/watch?v=PNcfoFThFWo\u0026t=567s
✅วิธีแบ่งบัญชี ที่ดีต่อใจ https://www.youtube.com/watch?v=9SaQonYpR6s
✅เก็บเงินออมฉุกเฉิน https://www.youtube.com/watch?v=7gR_PrhRjNs\u0026t=31s
✅วิธีเก็บเงิน ฉบับ Than Money Trick https://www.youtube.com/watch?v=_U4AwZLO70o\u0026t=600s
✅ วิธีลงทุน เริ่มต้นที่เงิน 1,000บาท https://www.youtube.com/watch?v=Pt8pRgWe054\u0026t=1s
📌เข้าร่วมกลุ่ม \”เพื่อนออมเงินและลงทุน\” 👉🏻 https://www.facebook.com/groups/853842831690160/?ref=share
ติดตามกันได้ที่ 👉🏻 Facebook FanPage :https://www.facebook.com/thanmoneytrick/

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตัวช่วย เกษียณรวย สำหรับพนักงานประจำ l พนักงานเงินเดือน วางแผนเกษียณผ่าน PVD

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ tisco กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.