Home » [Update] ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อขนมหวาน ร้าน อาฟเตอร์ ยู สาขา เซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า | อา ฟ เตอร์ ยู มี กี่ สาขา – Nangdep.vn

[Update] ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อขนมหวาน ร้าน อาฟเตอร์ ยู สาขา เซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า | อา ฟ เตอร์ ยู มี กี่ สาขา – Nangdep.vn

อา ฟ เตอร์ ยู มี กี่ สาขา: คุณกำลังดูกระทู้

หัวข้อสารนิพนธ์:

Project Title:

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อขนมหวาน ร้าน อาฟเตอร์ ยู สาขา เซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า

Factors affecting consumer’s buying decisions of dessert café, After You Central Plaza Pinklao

ชื่อนักศึกษา:

Author:

นางสาว ปุณยนุช ไตรทิพย์วิทยากร

Ms. Punyanuch Tritipwittayakorn

อาจารย์ที่ปรึกษา:

Advisor:

ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ

Dr. Rungroje Songsraboon

ระดับการศึกษา:

Degree:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

Master of Business Administration

สาขาวิชา:

Major:

การตลาด

Marketing Management

คณะ:

Faculty:

บัณฑิตวิทยาลัย

Graduate Schools

ปีการศึกษา:

Academic year:

2561

2018

การอ้างอิง/citation

ปุณยนุช ไตรทิพย์วิทยากร. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อขนมหวาน ร้าน อาฟเตอร์ ยู สาขา เซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า . (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสำรวจปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่เลือกซื้อขนมหวานของร้าน อาฟเตอร์ ยู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการซื้อขนมหวานของร้าน อาฟเตอร์ ยู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า และ(3) เพื่อศึกษาการตัดสินใจในการเลือกซื้ออาการหวานของร้าน อาฟเตอร์ ยู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ที่ซื้อขนมหวานของ ร้าน อาฟเตอร์ ยู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า จำนวน 400 ตัวอย่าง และสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การแจกแจงความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน สำหรับผลการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติไคสแควร์

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ระดับการศึกษาปริญาตรี และมีรายได้เฉลี่ย 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่นิยมบริโภคฮันนี่โทสมากที่สุด รองลงมาเป็นบิงซู (คาคิโกริ) โดยเลือซื้อขนมหวานจากเหตุผล รสชาติอร่อย ซึ่งมีความถี่ในการบริโภคน้อยกว่า 3 ครั้งต่อเดือน โดยค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งอยู่ที่ 301 – 400 บาท ผู้บริโภคส่วนมากซื้อในโอกาส ซื้อเป็นประจำมากที่สุด โดยส่วนใหญ่รู้จักร้าน อาฟเตอร์ ยู จากการได้รับการแนะนำจากคนรู้จัก ส่วนด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านราคา และด้านลักษณะทางกายภาพ
สำหรับสมมติฐานพบว่าความสัมพันธ์ด้านปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ ด้านช่องทางจัดจำหน่าย ด้านส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการ และสมมติฐานความสัมพันธ์ด้านพฤติกรรม มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจำหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกายภาพ ด้านกระบวนการ

See also  [NEW] | บู๊ ท ส์ แอ น ต้ ฟัง กั ล ครีม - Nangdep.vn

 

คำสำคัญ: ปัจจัย, การตัดสินใจซื้อ, อาฟเตอร์ ยู

Abstract

This research aims 1) To survey personal factors of consumers who choose to buy dessert items from After You at Central Plaza Pinklao (2) to study the behavior of buying dessert items from After You, Central Pinklao Plaza and (3) to study the decision to buy the dessert items of After You, Central Plaza Pinklao, by using a sample group of 400 for the study. Tools used for data collection were questionnaires, frequency, standard deviation, and for the hypothesis testing, Chi-square statistics.

The research found that most of the samples were women of single status, occupation of private company employees, Bachelor’s degree with an average income of 20,001 – 30,000 Baht per month. Most of the consumers prefer Honey Toast, followed by Bing Soo (Kakikori), with the purchase of dessert items for delicious reasons, which are purchased less than 3 times the consumption frequency per month. The cost of each visit is between 301 – 400 Baht. Most consumers purchase from About you very often, and will usually buy multiple items. Most consumers are aware of After You item through conversations with friends, aquaintances, and co-workers. As for the purchasing decision for the popular products, the sample group agreed the most, followed by price and then physical characteristics.

See also  [Update] ชี้เป้า จุดช้อปปิ้ง Charles and Keith สิงคโปร์ | กระเป๋า charles & keith สิงคโปร์ 2017 - Nangdep.vn

For the hypothesis, it was found that the relationship between personal factors had an effect on the decision to buy products in terms of price, while personal factors did not affect the decision to buy. The hypothesis of behavioral relationships affecting the decision to buy items from After You fall into 7 points, product, price, place, promotion, people, physical appearance and process.

 

Keywords: Factors, Buying Decisions, After You.

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อขนมหวาน ร้าน อาฟเตอร์ ยู สาขา เซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า / Factors affecting consumer’s buying decisions of dessert café,
After You Central Plaza Pinklao

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand


อาฟเตอร์ยำ ร้านยำแห่งปี มีสาขาใหม่!! รสชาติยำต่างกับสาขาแรก? After Yum ระยอง เนือยแปลบ EP68 หนูหรี่


หนูหรี่ afteryumระยองฮิ Afteryum กุ้งแก้วแช่น้ำปลา
ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยน้า
Follow ติดตามที่
Facebook page หนูหรี่
https://www.facebook.com/EreeePage
Instagram Yourboy_Nureee https://www.instagram.com/yourboy_nureee/
Facebook Profile ส่วนตัว yourboyz thawatchai
https://www.facebook.com/Yourboyz35
ติดต่องาน for work 0917167085
yourboyz@live.com

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

อาฟเตอร์ยำ ร้านยำแห่งปี มีสาขาใหม่!! รสชาติยำต่างกับสาขาแรก? After Yum ระยอง เนือยแปลบ EP68 หนูหรี่

폴킴(Paul Kim) – 너를 만나(Me After You) (여자키 Female) 노래방 Karaoke LaLa Kpop


구독, 좋아요, 댓글 부탁드립니다 ♡♡♡ (정말 감사합니다~)
Please Thumbs up and subscribe
Download : http://lalakaraoke.net/
폴킴(Paul Kim) 너를 만나(Me After You) 노래방 karaoke
LaLa Karaoke Offiicial Youtube
https://www.youtube.com/c/LaLaKaraoke?sub_confirmation=1
다운로드, 키변경, 편집, 음원제작 안내
http://lalakaraoke.net/
남자키(Male): 5key
여자키(Female): +5key

모든 음원은 라라노래방에서 (미디, 연주를 통하여) 모두 자체 제작합니다.
All Music and Videos were produced by Lala Karaoke
폴킴(Paul Kim) 너를 만나(Me After You) 노래방
=====================================================
노래방 Karaoke 라라노래방 LaLaKaraoke Romanization Instrumental MR
남자키(5key) Male 여자키(+5Key) FemaleKey 1Key 반음정
커버 cover 반주
=====================================================

폴킴(Paul Kim) - 너를 만나(Me After You) (여자키 Female) 노래방 Karaoke LaLa Kpop

Perspective : เม กุลพัชร์ | After You [17 ม.ค 59] (1/4) Full HD


กว่าจะมาเป็น After You
หากเอ่ยถึงร้านขนมหวานที่ใครหลายคนยอมต่อแถว รอคิวเป็นชั่วโมงๆ เพื่อที่จะได้กิน คงไม่มีใครไม่รู้จัก After You แต่กว่าจะมาเป็นร้านขนมชื่อดังในวันนี้ จะมีใครรู้หรือไม่ว่าเขาเคยล้มเหลวกับธุรกิจมาแล้ว แต่ด้วยความฝันที่ไม่เคยสิ้นสุดลง ของ เมย์กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ ส่งต่อให้เขากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม่ และเริ่มต้นกับธุรกิจด้วยความตั้งใจ ทั้งวางแผน ลงมือทำ โดยเฉพาะการคิดค้นสูตรขนมเองทุกเมนู สาขาแรกที่เปิดให้บริการคือสาขาทองหล่อ ได้รับการตอบรับจากคอขนมหวานเป็นอย่างดี ตอนนี้ขยายไปแล้วถึง 13 สาขา เคล็ดลับความสำเร็จของสาวเก่งคนนี้คืออะไร และตามไปดูเจ้าของร้านขนมหวานชื่อดังกับการทำขนมไทยเป็นครั้งแรก
ติดตามชมรายการ Perspective วาไรตี้สร้างแรงบันดาลใจ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 21.45 น.ทางช่อง 9 MCOT HD

ติดตามความเคลื่อนไหว แนะนำ ติชมรายการ และแสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่างๆ
Youtube : http://www.youtube.com/JSLGlobalMedia (official channel)
Official website : http://www.jslglobalmedia.com
Facebook : https://www.facebook.com/JSLGlobalMedia
Twitter : https://www.twitter.com/jslglobalmedia
Line : JSLGlobalMedia
Copyright©2016 JSL Global Media Company Limited
บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
154 ลาดพร้าว ซอย 107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
154 Ladprao Road (Soi 107) Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Tel: 66 2731 0630
FAX: 66 2377 0691, 66 2375 9033
EMail: webmaster@jslglobalmedia.com / jslglobalmedia@gmail.com

Perspective : เม กุลพัชร์ | After You [17 ม.ค 59] (1/4) Full HD

ติวรัก (คลิปพิเศษสำหรับรายการมาโชว์คลิป)


ขอบคุณสำหรับ comment, like, share, subscribe ครับ
FACEBOOK
http://www.facebook.com/mr.cojohn
SOCIALCAM
http://socialcam.com/u/tqfxo2KX
ขอบคุณเสื้อเท่ๆ
จาก คุณสอง ร้าน Shishinmaru Shop
http://www.facebook.com/shishinmaru?fref=t
FACEBOOK
http://www.facebook.com/Mr.Cojohn
http://socialcam.com/u/tqfxo2KX
ขอบคุณเสื้อยืด Super Dry เท่ๆ
จาก พี่สองแสนใจดี ร้าน Shishinmaru Shop
http://www.facebook.com/shishinmaru?fref=ts

ติวรัก (คลิปพิเศษสำหรับรายการมาโชว์คลิป)

Seminar in Auditing | บริษัท อาฟเตอร์ยู จำกัด (มหาชน)


Seminar in Auditing | บริษัท อาฟเตอร์ยู จำกัด (มหาชน)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ อา ฟ เตอร์ ยู มี กี่ สาขา

Leave a Reply

Your email address will not be published.