Home » [Update] ปัญหาการเมืองไทยและการตรวจสอบอำนาจรัฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาสังคมศึกษา | รัฐ แคลิฟอร์เนีย มี เมือง อะไร บ้าง – Nangdep.vn

[Update] ปัญหาการเมืองไทยและการตรวจสอบอำนาจรัฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาสังคมศึกษา | รัฐ แคลิฟอร์เนีย มี เมือง อะไร บ้าง – Nangdep.vn

รัฐ แคลิฟอร์เนีย มี เมือง อะไร บ้าง: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ถ้าเราไม่มี…หัวหน้า รองหัวหน้า การแบ่งหน้าที่เวรแต่ละวัน กฎระเบียบและข้อตกลงภายในห้อง เพื่อน ๆ คิดว่าห้องเรียนของเราจะเป็นยังไง ?

นึกแล้วคงวุ่นวายน่าดูถ้าต่างคนต่างมาเรียน ไม่มีเวรคอยทำความสะอาดห้อง เวลารวมงานไปส่งก็ไม่รู้จะส่งที่ใคร จะติดต่อกับครูก็ไม่รู้จะให้ใครเป็นตัวแทนดี แถมยังมีโอกาสเกิดปัญหาชวนปวดหัวอีกมากมายตามมาในอนาคต 

ดังนั้น การมอบหมายตำแหน่งหน้าที่และการมีข้อตกลงต่าง ๆ จึงช่วยจัดระเบียบให้เราสามารถอยู่ร่วมกันในห้องเรียนหรือสังคมได้อย่างสงบสุข เช่นเดียวกับประเทศของเราที่ต้องมีการจัดสรรทรัพยากร มอบหมายหน้าที่ เลือกตัวแทน และจัดระเบียบสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเราเรียกกิจกรรมที่เกิดขึ้นเหล่านี้ว่า ‘การเมือง’ นั่นเอง

 

การเมืองคืออะไร ?

มีผู้ให้ความหมายของการเมือง หรือ Politics ไว้หลากหลาย อย่างฮาโรลด์  ลาสเวลล์ (Harold D. Lasswell) นักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันได้กล่าวถึงความหมายของการเมืองไว้ว่า ‘การเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจว่าใครจะได้อะไร เมื่อไหร่ อย่างไร’ ส่วนพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของการเมืองไว้ 3 ความหมาย ได้แก่ ‘ความหมายแรก คืองานที่เกี่ยวกับรัฐหรือแผ่นดิน ความหมายที่สอง คือการบริหารประเทศเฉพาะที่เกี่ยวกับนโยบายในการบริหารประเทศ และความหมายสุดท้าย คือ กิจการอำนวยหรือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน’ จากความหมายข้างต้น เราจึงสรุปได้ว่า การเมือง คือ กิจกรรมในการจัดระเบียบหรือปกครองของสังคมมนุษย์ เพื่อสร้างความสงบสุขให้กับสังคม 

 

ระบอบการเมืองการปกครอง

เวลาเราเลือกหัวหน้าห้อง หรือแบ่งหน้าที่กับเพื่อน ๆ บางครั้งก็ใช้วิธีการโหวตร่วมกันทั้งห้อง บางครั้งคุณครูเป็นคนเลือกและจัดการทุกอย่าง เช่นเดียวกับการบริหารประเทศที่มีวิธีการเลือกตัวแทนหรือมอบหมายหน้าที่แตกต่างกันออกไป แต่ละสังคมจึงมีระบอบการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันไปด้วย ซึ่งได้แก่ 

 • ประชาธิปไตย (Democracy)

  เป็นการปกครองที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง และอำนาจสูงสุดอยู่ที่ประชาชน

 • สังคมนิยม (Socialism)

  เป็นการปกครองที่รัฐบาลเป็นผู้วางแผนเศรษฐกิจ สามารถแทรกแซงเอกชน และควบคุมกิจการที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภค ไม่ปล่อยให้เอกชนดำเนินการเองอย่างอิสระ

 • คอมมิวนิสต์ (Communism)

  เป็นแนวคิดของนักปรัชญาชาวเยอรมันที่ชื่อว่า คาร์ล มากซ์ (Karl Marx) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสังคมที่ไม่มีชนชั้น อย่างไรก็ดีมีผู้วิจารณ์ว่าแนวคิดของมากซ์ไม่สามารถเป็นจริงได้ เพราะสังคมมนุษย์ยังต้องการรัฐบาลปกครอง เช่น สหภาพโซเวียตที่อ้างว่าใช้ระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์เข้าไปจัดการชีวิตของประชาชนและทรัพยากรของประเทศให้เกิดความเท่าเทียม แต่ขณะเดียวกันก็ใช้อำนาจในการปกครองอย่างเข้มงวด จนมีผู้เข้าใจว่าระบอบคอมมิวนิสต์เป็นระบบเผด็จการแบบหนึ่ง

 • ราชาธิปไตย (Monarchy)

  เป็นการปกครองโดยอำนาจการปกครองอยู่ที่ประมุขของรัฐแต่เพียงผู้เดียว และมีการสืบทอดอำนาจดังกล่าวให้กับผู้สืบทอดทางสายเลือด ซึ่งสังคมที่มอบอำนาจการปกครองทั้งหมดให้กับกษัตริย์ เรียกว่า การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ส่วนสังคมที่มีรัฐบาลบริหาร และมอบอำนาจให้กับกษัตริย์ตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญเรียกว่า การปกครองแบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ

 

สถานการณ์การเมืองไทย

หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ในปีพ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน ได้มีเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองที่เกิดขึ้นหลายครั้ง ทั้งการชุมนุม การทำรัฐประหาร และการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ ซึ่งบทความนี้เราจะพาเพื่อน ๆ ไปดูสถานการณ์ทางการเมืองที่สำคัญของไทยตามลำดับเวลากัน โดยเริ่มจากช่วงปีพ.ศ. 2540 เรื่อยมามาจนถึงปัจจุบัน

 • ปี พ.ศ. 2540 เกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง หรือวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของไทยในสมัยรัฐบาล พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ หัวหน้าพรรคความหวังใหม่ พร้อมกันนั้นในปีนี้ประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ซึ่งถือกันว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากการร่างของประชาชนเพราะมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าไปมีส่วนร่วมในการร่างทั้งการรับฟังความคิดเห็น และการคัดเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นตัวแทนของทั้ง 76 จังหวัด
 • ปี พ.ศ. 2544 – 2549 นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ชนะการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาล มีนโยบายที่สำคัญหลายอย่าง เช่น 30 บาทรักษาทุกโรค หมู่บ้านเอื้ออาทร  กองทุนหมู่บ้าน และชนะการเลือกตั้งสมัยที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2548 อย่างถล่มทลาย
 • ปี พ.ศ. 2549 เกิดเหตุการณ์รัฐประหารขึ้น โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คมช.)
 • ปี พ.ศ. 2550 พรรคพลังประชาชนชนะการเลือกตั้งและมีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 
 • ปี พ.ศ. 2551  กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (กลุ่มคนเสื้อเหลือง) ประท้วงรัฐบาลพรรคพลังประชาชนจากข้อกล่าวหาการทุจริตการเลือกตั้ง ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคพลังประชาชนจากคดีทุจริตการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550
 • ปีพ.ศ. 2551 รัฐสภาเลือกนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี ต่อมาแนวร่วมประชาชนเพื่อประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ (คนเสื้อแดง) ได้ออกมาชุมนุมประท้วงรัฐบาลอภิสิทธิ์ และมีการสลายการชุมนุมในปี พ.ศ. 2553 ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก
 • ปี พ.ศ. 2554  รัฐบาลอภิสิทธิ์ยุบสภา มีการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2554  โดยพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้ง นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตรขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557 ต่อมาคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ได้ออกมาประท้วงรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเพราะการเตรียมออกพ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้าน การออกนโยบายจำนำข้าว และการเตรียมเสนอฎหมายนิรโทษกรรมทางการเมือง
 • ปี พ.ศ. 2557 เกิดการปฏิวัติโดยคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2557 โดยพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี
 • ปี พ.ศ. 2560

  มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20

(ภาพการชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา ขอบคุณภาพจาก Workpoint)

 • ปี พ.ศ. 2562 มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกนับแต่ปี พ.ศ. 2554 และรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจำนวน 500 คน รวมกับสมาชิกวุฒิสภาจากการแต่งตั้ง 250 คน ได้เลือกพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งสมัยที่สองของพลเอกประยุทธ์  อย่างไรก็ตาม มีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยและตั้งคำถามถึงความโปร่งใสของรัฐบาลชุดนี้จนกลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลมีเดียหลายประเด็น จนกระทั่งช่วงเดือนกรกรฎาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มเยาวชนปลดเอกได้จัดการชุมนุมประท้วงและเสนอข้อเรียกร้อง 3 ข้อต่อรัฐบาล ได้แก่ การยุบสภา หยุดคุกคามประชาชน และร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 

 

ปัญหาการเมืองไทย

จากแผนภาพ เพื่อน ๆ จะเห็นว่าปัญหาการเมืองไทยเป็นวงจรอุบาทว์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ดังนี้

 1. รัฐบาลเกิดการทุจริต

  ใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม และมีปัญหาเรื่องจริยธรรม

 2. ประชาชนไม่พอใจ

  จึงเรียกร้องโดยการออกมาประท้วงบนท้องถนน ซึ่งในช่วงยี่สิบปีหลังมานี้การประท้วงมาพร้อมกับความรุนแรงและการใช้กำลังอาวุธ ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

 3. ความรุนแรงจากการประท้วงและการปะทะกับเจ้าหน้าที่รัฐ

  ทำให้กองทัพใช้เป็นเหตุผลในการยึดอำนาจจากรัฐบาล ซึ่งการยึดอำนาจโดยกองทัพทำให้ต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเก่า แล้วร่างฉบับใหม่ขึ้นมา

 4. เกิดการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่

  หลังยุบสภาและยึดอำนาจเรียบร้อยแล้ว หรือเปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่

 5. เกิดปัญหาเดิมในรัฐบาลชุดใหม่

  คือ รัฐบาลเกิดการทุจริต ใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม และมีปัญหาเรื่องจริยธรรม ทำให้ประชาชนที่ไม่พอใจออกมาประท้วงอีกครั้ง กลายเป็นวงจรอุบาทว์ของการเมืองไทยนั่นเอง

 

แนวทางการแก้ปัญหาการเมืองไทยตามบทเรียน

 1. ประชาชนต้องตระหนักรู้ในบทบาท หน้าที่ และสิทธิของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. การปฏิบัติตามกฎและกติกาทางการเมืองตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น

กระบวนการตรวจสอบอำนาจรัฐโดยประชาชน

สำหรับการเมืองการปกครองของไทย ประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร จากนั้นสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะเลือกนายกรัฐมนตรี แล้วนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมา ซึ่งจะเห็นได้ว่าประชาชนมีสิทธิเลือกผู้แทนเข้าไปบริหารประเทศ ประชาชนจึงมีสิทธิตรวจสอบการทำงานของผู้แทนด้วยเช่นกัน โดยมาตรา 78 ของรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 กล่าวว่า ‘รัฐต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ทั้งการจัดทำบริการสาธารณะ การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการตัดสินใจทางการเมือง และบริการอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน’ ดังนั้น ประชาชนสามารถตรวจสอบอำนาจรัฐและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ โดยสามารถทำได้ดังนี้

 • การเข้าชื่อของประชาชน

  เพื่อเสนอแนะหน่วยงานของรัฐ หรือเสนอให้แก้ไข/ร่างกฎหมาย จำนวน 10,000 รายชื่อ ส่วนการเข้าชื่อของประชาชนเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ จำนวน 50,000 รายชื่อ

 • การร้องเรียนถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ

  การร้องเรียนถึงองค์กรอิสระ เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) 

 • การร้องเรียนรัฐสภา

  เช่น การยื่นเรื่องถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

กระบวนการตรวจสอบอำนาจรัฐโดยองค์กรอิสระ

นอกจากการตรวจสอบอำนาจรัฐโดยประชาชนแล้ว ยังมีการตรวจสอบจากองค์กรอิสระอีกด้วย ซึ่งองค์กรอิสระ คือ องค์กรที่ไม่ขึ้นกับภาครัฐ มีอำนาจภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน สามารถชี้มูลความผิดเพื่อนำเรื่องส่งต่อให้ศาลยุติธรรม (กรณีเป็นคดีอาญา) ตามรัฐธรรมนูญ 2560 โดยองค์กรอิสระที่ว่านี้มาจากการสรรหาโดยมีวุฒิสภาเป็นผู้พิจารณา เช่น

 • คณะกรรมการการเลือกตั้ง

  ทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ สืบสวนสอบสวนกรณีทุจริตการเลือกตั้ง สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่กรณีทุจริตการเลือกตั้ง ลงโทษและถอดถอนผู้กระทำการทุจริตการเลือกตั้ง รวมถึงออกกฎระเบียบการเลือกตั้ง

 • ผู้ตรวจการแผ่นดิน

  มีหน้าที่ติดตามและตรวจสอบฝ่ายบริหารและข้าราชการเมื่อเกิดกรณีมีข้อร้องเรียนเรื่องการใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบซึ่งสร้างความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่ประชาชน เสนอแนะการแก้ไขกฎระเบียบหรือข้อปฏิบัติของภาครัฐเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการทำงานรับใช้ประเทศ

 • คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

  มีหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐและข้าราชการเพื่อป้องกันการทุจริต และสามารถส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องร้องในชั้นศาลต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจากอิทธิพล จึงวัฒนาวงค์ (ครูจั๊มป์)

Did you know ?

Did you know ? วันนี้ขอเสนอคำในหมวดการเมืองที่เพื่อน ๆ หลายคนน่าจะสับสนกันบ่อย ๆ ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูพร้อมกันเลยดีกว่า !

 • ความแตกต่างของกบฎ – ปฏิวัติ – รัฐประหาร

จุดร่วมของทั้งสามคำนี้ คือการใช้กำลังยึดอำนาจทางการเมืองและเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ส่วนความแตกต่างคือ ‘รัฐประหาร ( Coup d , Etat)’ เป็นการยึดอำนาจจากรัฐบาล โดยอาจมีการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิมและจัดการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่ ส่วน ‘การปฏิวัติ (Revolution)’ เป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีการปฏิวัติเพียงครั้งเดียวคือ การเปลี่ยนแปลงการปกครองวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ซึ่งการปฏิวัติและรัฐประหารนี้ หากทำไม่สำเร็จจะเรียกว่า กบฏ (Rebellion) นั่นเอง

 • ความแตกต่างของทุนนิยม – สังคมนิยม – คอมมิวนิสต์

สามคำข้างต้นเป็นระบบเศรษฐกิจสามรูปแบบ ซึ่งระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม คือ การปล่อยให้เอกชนเป็นเจ้าของกิจการและแข่งขันกันได้อย่างเสรี รัฐไม่มีสิทธิเข้ามาแทรกแทรง ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนี้ แม้จะทำให้เศรษฐกิจดี แต่ก็มีปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความไม่เท่าเทียม และการกดขี่จากนายทุนเกิดขึ้นเช่นกัน ต่อมาจึงเกิดแนวคิดที่ต้องการแก้ปัญหาของระบบทุนนิยมขึ้น ซึ่งสองแนวคิดนั้นคือ สังคมนิยม และคอมมิวนิสต์นั่นเอง แต่คอมมิวนิสต์ รัฐจะยึดครองทรัพยากรทุกสิ่ง และแจกจ่ายให้ผู้คนอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่เรียกว่า ยูโทเปีย (Utopia) คือสังคมที่ไม่มีชนชั้น ทุกคนเท่าเทียมกันและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายังไม่มีสิ่งที่เรียกว่ายูโทเปียเกิดขึ้นจริงบนโลกจากระบบคอมมิวนิสต์นี้ 

ส่วนระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม จะยืดหยุ่นกว่าคอมมิวนิสต์มากขึ้น คือรัฐไม่ได้ครอบครองทรัพยากรทุกอย่าง แต่เข้าไปแทรงแซงเอกชน และยึดครองทรัพยากรเพียงบางส่วน อย่างรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าและการรถไฟ ก็นับเป็นรูปแบบหนึ่งของสังคมนิยมเช่นกัน

ไหน ๆ ก็อ่านเรื่องการเมืองไปแล้ว ใครสนใจเรื่องความเท่าเทียมลองแวะไปอ่านบทความเรื่องสีผิวไม่ใช่เรื่องใหม่ ย้อนมองบทเรียนวรรณคดีไทยและประเด็นเรื่องสีผิว และบทความเรียนรู้เรื่องความเท่าเทียมไปกับ SpongeBob SquarePants กันต่อ หรือจะเตรียมสอบแบบความรู้แน่นแถมสนุกยิ่งขึ้น ไปกับแอปพลิเคชัน StartDee ก็ได้นะ ! 

 

Reference

Histofun Deluxe. (2020, February 15). Histofun DELUXE. Retrieved August 05, 2020, from https://www.blockdit.com/articles/5e48150e06e6460cb170c81f

ประวัติการยึดอำนาจในประเทศไทย. (n.d.). Retrieved August 05, 2020, from http://www.satit.up.ac.th/BBC07/AroundTheWorld/pol/145.html


Days in LA พาเที่ยวลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย | International Couple Travel Vlog


Visiting most famous locations in 2019 Los Angeles. Hollywood Sign, Hollywood Blvd, Rodeo Drive, Venice Beach, Downtown LA.
If you really enjoy our videos please share, like and subscribe to our channel.
เยี่ยมชมสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในปี 2019 ลอสแองเจลิส ป้าย Hollywood, Hollywood Blvd, Rodeo Drive, ชายหาดเวนิส, Downtown LA
หากใครชอบวิดีโอของพวกเรา ช่วยคลิกไลค์ สับสะไคร้ ให้กำลังใจพวกเรากันด้วยนะคะ
ลอสแองเจลิส เที่ยวอเมริกา อเมริกา พาเที่ยวแอลเอ แอลเอ เที่ยวแอลเอ แอลเอทริป travelcouples

Copyright
Song: Markvard Summer Wild (Vlog No Copyright Music)
Music provided by Vlog No Copyright Music.
Video Link: https://youtu.be/r_aT7oYfnU8

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Days in LA พาเที่ยวลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย | International Couple Travel Vlog

ฝรั่งรวยอยู่ย่านนี้ รวยอันดับ 5 ในอเมริกา เที่ยวชายหาดแมวน้ำ เมืองแซนดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย#1


เจอแต่ฝรั่งรวยๆ คนรวยก็รวยมาก รถสปอร์ทคาร์วิ่งแล่นตามท้องถนนในย่านคนรวยของเมืองแซนดิเอโกถือว่าเป็นเรื่องปกติมาก เมืองนี้วิวสวย บรรยากาศดี ร้านอาหารเยี่ยม อาหารเลิศ เมืองใหญ่อย่างแซนดิเอโกที่ตั้งอยู่ที่บริเวณชายฝั่งแปซิฟิก ตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ติดกับเส้นเขตแดนระหว่างสหรัฐอเมริกากับเม็กซิโก เมืองนี้ติดรวยอันดับ 5 ของอเมริกาด้วย

ฝรั่งรวยอยู่ย่านนี้ รวยอันดับ 5 ในอเมริกา เที่ยวชายหาดแมวน้ำ เมืองแซนดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย#1

Malibu ถิ่นมหาเศรษฐีแคลิฟอร์เนีย เซเลบ คนดังระดับโลกอยู่เพียบ! #มอสลา | Malibu Beach California


Malibu ย่านคนดัง อเมริกา
มาลิบู ทะเลชื่อดังในอเมริกา เซเลบ คนดังระดับโลกอยู่ที่นี่เพียบ
Malibu ,California USA
ขอบคุณทุกคนที่กด Like กดติดตาม Subscribed ให้มอร์สด้วยนะคะ 🙂
Thank you for supporting me
ติดตามมอร์สช่องทาง IG และ FB Page MOSSALA101 หรือคลิกลิ้งค์ด้านล่างได้เลยค่ะ
IG : https://instagram.com/mossala101
FB Page : https://www.facebook.com/Mossala101/
Contact
Email: [email protected]
Music
https://soundcloud.com/akadjquads
https://twitter.com/DjQuads
https://www.instagram.com/djquads
https://www.youtube.com/channel/UCusF…
Music from Soundcloud
Music provided by RFM: https://youtu.be/cFVSKprPCDU

Bora Bora by MBB https://soundcloud.com/mbbofficial
Creative Commons — AttributionShareAlike 3.0 Unported — CC BYSA 3.0
Free Download / Stream: https://bit.ly/mbbborabora
Music promoted by Audio Library https://youtu.be/Qvws27xp_g

Puzzle by Roa https://soundcloud.com/roa_music1031
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0
Free Download / Stream: https://bit.ly/alpuzzle
Music promoted by Audio Library https://youtu.be/ttCBruXsjo

Kronicle 2 Minutes
Kronicle:
https://soundcloud.com/thechemist10
Music from Soundcloud
Music provided by RFM: https://youtu.be/dPEoasBHNiA
Smells Like Summer (Original Mix) by Del https://soundcloud.com/delsound
Creative Commons — AttributionShareAlike 3.0 Unported— CC BYSA 3.0
Free Download / Stream: http://bit.ly/smellslikesummer
Music promoted by Audio Library https://youtu.be/Zyi9QUBfyo
Easily by Johny Grimes https://soundcloud.com/johnygrimes
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0
Free Download / Stream: http://bit.ly/EasilyJohnyGrimes
Music promoted by Audio Library https://youtu.be/nEgPcHnOPL0

Malibu ถิ่นมหาเศรษฐีแคลิฟอร์เนีย เซเลบ คนดังระดับโลกอยู่เพียบ! #มอสลา | Malibu Beach California

แต่ละรัฐในอเมริกาขึ้นชื่อเรื่องอะไรบ้าง?


ไงพวก! อยากจะรู้อะไรใหม่ๆ เกี่ยวกับอเมริกาบ้างหรือเปล่า? หึหึ ฉันจะบอกให้ฟังว่าแต่ละรัฐในอเมริกาขึ้นชื่อเรื่องอะไรบ้าง? อย่างเช่น เมน เป็นรัฐที่ผู้คนมีความประพฤติดีที่สุด เวอร์ม้อนต์ รัฐที่ผู้คนมีอัตราการจ้างงาน และรายได้เยอะที่สุด แมสซาชูเซตเป็นรัฐที่มีอัตราการศึกษาเยอะที่สุดในสหรัฐอเมริกา ผู้คนกว่า 40% นั้น เรียนจบปริญญาตรี ผู้คนของ รัฐคอนเนตทิคัต มีฟันที่สะอาดที่สุด!
รัฐเวอร์จิเนีย เป็นรัฐที่มีอัตราโรคหอบหืดน้อยที่สุดในสหรัฐอเมริกา ข้างๆ กันนั้น รัฐเวสต์เวอร์จิเนีย เป็นรัฐที่เท่าเทียมกันมากที่สุด เกี่ยวกับการศึกษาและระดับรายได้ รัฐนอร์ทแคโรไลนา เป็นรัฐที่มีคุณภาพของโรงเรียนอนุบาลสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา รัฐเซาท์แคโรไลนา เป็นรัฐที่ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ต่อประชากร เยอะที่สุดในประเทศ และอีกมากมาย
TIMESTAMPS:
นิวอิงแลนด์ 0:20
ภูมิภาคแอตแลนติกตอนกลาง 0:55
ภูมิภาคทางใต้ 1:30
ภาคตะวันตกตอนกลาง 2:54
ภาคตะวันตกเฉียงใต้ 4:28
ภูมิภาคที่อยู่ด้านตะวันตกที่สุดn 4:53

สหรัฐอเมริกา อเมริกา ชีวิตสดใส

สรุป:
นิวยอร์ก ไม่เพียงแต่เป็นรัฐที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในสหรัฐอเมริกา แต่ยังเป็นรัฐที่เป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีที่เยอะที่สุด 7 คน และรองประธานาธิบดีที่เยอะที่สุด ถึง 11 คนอีกด้วย
รัฐแมรี่แลนด์ เป็นรัฐที่มีรายได้ครัวเรือนเยอะที่สุดในประเทศหรือประมาณ 80,000 ดอลลาร์ ต่อปีต่อครัวเรือน
รัฐอลาบามา เป็นรัฐที่มีทีมอเมริกันฟุตบอลในระดับวิทยาลัยที่เก่งที่สุด มหาวิทยาลัยในรัฐนี้ คว้าชัยชนะในการแข่งขันระดับชาติได้ถึง 16 ครั้งเชียวล่ะ
รัฐอาร์คันซอ เป็นรัฐสำหรับคนรักหมา เนื่องจากที่นั่นมีประชากรที่เลี้ยงหมาเยอะที่สุด มีครัวเรือนถึง 48% ที่เลี้ยงหมาหนึ่งตัว หรือมากกว่านั้น
รัฐเคนตั๊กกี้ เป็นอีกรัฐที่เหมาะสำหรับการสำรวจถ้ำ เพราะว่ามันเป็นที่ตั้งของถ้ำที่ยาวที่สุดในโลก อุทยานแห่งชาติถ้ำแมมมอธ
รัฐเท็กซัส เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดบนแผ่นดินใหญ่ทั้ง 48 รัฐ และยังผลิตไฟฟ้าเยอะที่สุดอีกด้วย
รัฐโคโลราโด เป็นรัฐที่มีคนหุ่นดีเยอะที่สุด ด้วยอัตราผู้ป่วยจากภาวะอ้วน เพียงแค่ 22% เท่านั้น
รัฐไอดาโฮ เป็นรัฐที่มีผู้ประกอบการเยอะที่สุด และมีอัตราการผลิตที่สูงที่สุดต่อประชากร
รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นรัฐที่ทั้งมีจำนวนประชากรเยอะที่สุด และมีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา; ประชากรเกือบ 40 ล้านคนที่อยู่ในรัฐนี้ได้ผลิต GDP กว่า 28 ล้านล้านดอลลาร์ ถ้าเทียบแคลิฟอร์เนียเป็นประเทศหนึ่งในโลก มันจะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 5 ในโลกเลยล่ะ!
เราจะลืม รัฐอลาสก้า ที่อยู่ทางเหนือไม่ได้เลย ใช่ไหมล่ะ? ที่นี่อยู่ในอันดับหนึ่งบนดัชนีชี้วัด จินี่ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการวัดค่าความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ

กดติดตามช่องชีวิตสดใส http://bit.do/brightside_thai

เพลงของ Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/
ของในสต๊อก (รูปภาพ, วิดีโอ และอื่นๆ):
https://www.depositphotos.com
https://www.shutterstock.com
https://www.eastnews.ru

แต่ละรัฐในอเมริกาขึ้นชื่อเรื่องอะไรบ้าง?

ธรรมชาติและถนนของรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะ Nature Of California 🌲🇺🇸


ธรรมชาติและถนนของรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะ Nature Of California 🌲🇺🇸

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ รัฐ แคลิฟอร์เนีย มี เมือง อะไร บ้าง

See also  [NEW] [บทวิเคราะห์] ธนาคารจากไทยเปิดสาขาในจีน ไปจีนทำไม ไปแล้วได้อะไร? | ธนาคาร จีน - Nangdep.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *