Wiki

[Update] มองเกาหลีใต้ มองไทย | การ ปกครอง เกาหลีใต้ – Nangdep.vn

การ ปกครอง เกาหลีใต้: คุณกำลังดูกระทู้

ในระหว่างที่ไปประชุมฯที่เกาหลีใต้ ผมอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ The Korea Herald ฉบับประจำวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ด้วยความอิจฉาถึงการมีวิสัยทัศน์ของคนเกาหลีใต้และความเป็นอิสระในการจัดการตนเองของการปกครองท้องถิ่น ทั้งๆ ที่เกาหลีใต้ในอดีตนั้นล้าหลังกว่าเรามาก ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาชนบทหรือการปกครองที่เป็นเผด็จการยิ่งกว่าไทยเรา ข่าวที่ลงในหนังสือพิมพ์ดังกล่าวก็คือ กระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีใต้ได้อนุญาตให้โรงเรียนประถมและมัธยมพิจารณาตั้งกฎระเบียบของตนเองได้อย่างเป็นอิสระเพื่อขยายสิทธิเสรีภาพของนักเรียนโดยไม่ต้องถูกแทรกแซงหรือครอบงำจากหน่วยงานของรัฐ เช่น การแต่งกาย ทรงผม การพกพาโทรศัพท์มือถือในโรงเรียน และเรื่องอื่นๆที่เห็นว่าจำเป็น ซึ่งโรงเรียนในเขต Gwangju,Seoul และ Gyeonggi ได้ออกระเบียบที่ว่าเหล่านี้แล้วโดยอิสระ ซึ่งก็มีเสียงบ่นบ้างเล็กน้อยจากผู้ปกครองหัวอนุรักษ์นิยม แต่ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วย แต่เมื่อหันกลับมามองพี่ไทยเรายังงมโข่งอยู่กับผมบนหัวของนักเรียนชายที่ให้ตัดสั้นแล้วสั้นอีกราวกับจะไปเป็นทหารเกณฑ์หรือนักโทษซะปานนั้น หรือในส่วนของนักเรียนหญิงก็ยังมัวไปยุ่งอยู่ว่าจะถักเปียไม่ถักเปีย ติดกิ๊ปไม่ติดกิ๊ป จะรวบผมไม่รวบผม ฯลฯ ซึ่งยังไม่รวมถึงการเกณฑ์ให้นักเรียนใส่ชุดพื้นเมืองในวันศุกร์ในบางจังหวัดนะครับ ประเด็นที่ผมนำมาเสนอนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าระบอบการเมืองการปกครองของประเทศที่ให้ความเป็นอิสระในการจัดการตนเองของท้องถิ่นยิ่งมากเท่าใด ยิ่งทำให้ประเทศเจริญรุดหน้ามากขึ้นเท่านั้น แม้ว่าประเทศเกาหลีใต้เป็นรัฐเดี่ยวเช่นเดียวกับไทยเรา แต่เกาหลีใต้มีการแบ่งการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็นเพียง 2 ระดับ คือ การบริหารราชการส่วนกลาง และการบริหารราชการส่วนท้องท้องถิ่นเท่านั้น โดยไม่มีการบริหารราชการส่วนภูมิภาคดังเช่นของไทยเราแต่อย่างใด แต่ประเทศเกาหลีได้ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ ทั้งที่อาจกล่าวได้ว่าการปกครองท้องถิ่นในเกาหลีใต้เพิ่งจะมีการปฏิรูปกันอย่างจริงจังเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เอง โดยรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้มีบทบัญญัติรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเกาหลีใต้แปรเปลี่ยนตามสถานการณ์ทางการเมืองในระดับชาติ ไม่ว่าจะเป็นช่วงสงครามเกาหลีทีทำให้การปกครองท้องถิ่นของเกาหลีใต้ต้องหยุดชะงักลง หรือจะเป็นการเข้าสู่อำนาจของรัฐบาลเผด็จการของปัก จูง ฮี หรือ ชุน ดู วาน ที่ยังอยู่ในคุกเพราะส่งทหารไปปราบประชาชนที่กวางจูจนผู้คนล้มตายนับพันคน เกาหลีใต้มีกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น ฉบับแรกตั้งแต่ปี 2492 (Local Autonomy Act in 1949 ) และได้มีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้หลายต่อหลายครั้ง เพื่อให้การปกครองท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันมีการแก้ไขปรับปรุงเมื่อปี ๒๕๓๘ โดยมีเนื้อหาสาระเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด กล่าวคือให้ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ปัจจุบันเกาหลีใต้มีทั้งหมด 9 จังหวัด ได้แก่ Kyonggi, Kangwon, Chungchogbuk, Chollabuk, Chollanam, Kyongsangkuk, Kyonsangnam และ Cheju และ ๖ มหานคร ได้แก่ Pusan, Taegu, Inchon, Kwangju, Taejon, และ Ulsan นอกจากนี้กรุงโซล (Seoul Special Metropolitan) ซึ่งเป็นเมืองหลวง ก็ถูกจัดให้เป็นการปกครองท้องถิ่นเขตพิเศษ เพราะเป็นเมืองขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของเกาหลี เป็นศูนย์รวมทางการค้าและธุรกิจ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากเป็นลำดับต้น ๆ ของโลกด้วย ในจังหวัดทั้ง 9 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับบน (Upper Tier) คือตัวจังหวัดเอง ระดับล่าง (Lower Tier) คือ เมือง (City) หรือ Kun (Country) แล้วแต่กรณี โดยเขตเมือง จะมี Dong เป็นสาขาที่ช่วยในการบริหารงาน ยกเว้นแต่ว่าถ้าเมืองใดมีประชากรเกิน 500,000 คน จะมีเขต (Ku) ขึ้นมาอีกทำหน้าที่เป็นองค์กรระหว่างกลางอีกชั้นหนึ่ง ในปัจจุบันจังหวัดทั้ง 9 ของเกาหลีใต้ มีเมือง (City) และ Kun รวมกันทั้งสิ้น 158 แห่ง โดยหัวหน้าฝ่ายบริหาร (The Chief Executive) มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ถ้าเป็นจังหวัด หัวหน้าฝ่ายบริหารจะเรียกว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด (Governor) หรือถ้าเป็นในระดับเมืองจะเรียกว่านายกเทศมนตรี (Mayor) เป็นต้น ขอบเขตของอำนาจหน้าที่ การบริหารราชการส่วนกลาง จะทำหน้าที่ในส่วนของการดำรงอยู่และรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของรัฐ การวางแผน การกำหนดนโยบายและการควบคุมนโยบายในระดับชาติ การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะทำหน้าที่ในส่วนของการพัฒนาและปรับปรุงบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยการปกครองท้องถิ่นระดับบนจะดูแลกิจการในภาพกว้างของพื้นที่ กิจการที่สร้างความเป็นเอกภาพในพื้นที่ ทำหน้าที่ประสานงานและการตัดสินชี้ขาดระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในพื้นที่ และ หน้าที่อื่นตามที่รัฐบาลกลางมอบหมาย ส่วนการปกครองท้องถิ่นระดับล่างจะดูแลให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ซึ่งรูปแบบการแบ่งการปกครองท้องถิ่นเป็น 2 ระดับนี้เทียบเคียงใด้กับการปกครองท้องถิ่นของญี่ปุ่นที่เคยได้เขียนถึงไว้แล้ว(http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/opinion/chamnan/20110420/386964)ซึ่งผมได้นำไปเป็นต้นแบบในการร่าง พรบ.ระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานครฯในปัจจุบัน(http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1621) การไม่มีการบริหารราชการส่วนภูมิภาคของเกาหลีใต้ไม่ได้เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการบริหารราชการบ้านเมืองของเขาแต่อย่างใด โดยจะเห็นได้ว่าแม้ในขณะนี้เกาหลีใต้จะอยู่ในสภาวะสงครามกับเกาหลีเหนืออยู่ก็ตาม ในทางตรงข้ามกับทำให้การบริหารบ้านเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาภัยพิบัติ แม้แต่ปัญหาเรื่องความมั่นคงในสภาวะสงครามกับเกาหลีเหนือดังที่กล่าวมาแล้ว โลกต้องหมุนไปข้างหน้า ยังคงเหลือไม่กี่ประเทศในโลกหรอกครับที่ยังมีราชการส่วนภูมิภาคอยู่ จังหวัดเชียงใหม่ในฐานะจังหวัดนำร่องโดยภาคประชาชนจะได้เสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานครฯในกลางปีนี้ โดยยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคเหลือเพียงราชการส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นเท่านั้น ดังตัวอย่างของประเทศอื่น เช่น ญี่ปุ่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และเกาหลีใต้ที่ได้นำมายกเป็นเป็นตัวอย่างอันดีในการนำมาประยุกต์ใช้ ครับ ——————— หมายเหตุ เผยแพร่ครั้งแรกในกรุงเทพธุรกิจฉบับประจำวันพุธที่ 7 มีนาคม 2555

READ  [Update] 9 ร้านอาหารฝรั่งเศสและอิตาเลียนยอดนิยมทั่วไทย | ฝรั่งเศส อาหาร - Nangdep.vn


10 สิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดเมื่ออยู่ที่เกาหลีเหนือ (แล้วจะหาว่าไม่เตือน)


หากพูดถึงประเทศที่ยังปกครองแบบสังคมนิยมซึ่งเป็นที่รู้จักกันในขณะนี้ หลายคนคงนึกถึงเกาหลีเหนือกันอยู่แน่นอน เพราะจัดเป็นประเทศที่มีความลับเยอะสุดในโลกเลยก็ว่าได้ เนื่องจากมีการปิดประเทศ ไม่คบค้าสมาคมกับใครเป็นเวลานาน ที่นี่จึงเต็มไปด้วยกฏหมายและข้อห้ามต่างๆมากมาย บางสิ่งเราทุกคนทำกันเป็นปกติในชีวิตประจำวัน แต่ที่นี่ดันกลายเป็นเรื่องใหญ่ซะงั้น รับรองว่าถ้าคุณรู้เหตุผลเหล่านี้แล้ว จะต้องอึ้ง ทึ่ง กันอย่างแน่นอน!

แต่ถ้าหากใครสนใจสั่งเสื้อ TopSib จากเราได้ที่ Facebook page เช่นเดียวกัน
Facebook: http://bit.ly/2oQjyIR
Subscribe: http://bit.ly/2oLULIE

For copyright matters please contact us at: Topsibcontact@gmail.com

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

10 สิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดเมื่ออยู่ที่เกาหลีเหนือ (แล้วจะหาว่าไม่เตือน)

\”มหัศจรรย์เกาหลีใต้\” ทำไมเกาหลีใต้ถึงได้เจริญ?


จากที่เคยเป็นประเทศยากจนมาก ในช่วงปี1960 1970 เกาหลีใต้ยังคงตามหลังชาติอื่นๆรวมทั้งไทย และเพียง1ชั่วอายุคนเกาหลีใต้ได้เปลี่ยนมันทั้งหมด
ชาวเกาหลีใต้ต้องผ่านการขับไล่เผด็จการทหารและผู้นำโง่ฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย
\”เกาหลีใต้ใช้เงินจำนวนเท่ากันกับไทยสร้างรถไฟใต้ดิน ในขณะที่ไทยใช้เงินในจำนวนเท่ากันซื้อเรือดำน้ำ และอื่นๆอีกมากมายกับสิ่งที่ยังไม่จำเป็นสำหรับการพัฒนาประเทศ\” (ปัจจุบันกรุงโซลเป็นเมืองที่มีระบบรถไฟฟ้าใต้ดินยาว ทันสมัย ครอบคลุมและดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก)
ปี1995 เกาหลีใต้ มีนโยบาย เพิ่มวิศวกรในประเทศจำนวน5หมื่นคนต่อปีในขณะนั้น ส่วนไทยใช้วิธีขอร้องให้ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในประเทศเพิ่มมากขึ้น.
ปี2010 เกาหลีใต้ตกลงซื้อเฮลิคอปเตอร์กับ ล็อกฮีด มาร์ติน จากสหรัฐอเมริกา และแลกกับการให้ ล็อกฮีด มาร์ติน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้เกาหลีใต้
ปี2019 เกาหลีใต้สามารถผลิตเครื่องบินรบได้สำเร็จ
เกาหลีใต้จัดเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจระดับก้าวหน้าAdvance Economy สิ่งที่ชาวเกาหลีใต้ทำได้เช่น เรือรบ เรือดำน้ำ เครื่องบิน แท่นขุดเจาะน้ำมันเครื่อนที่ รถไฟความเร็วสูง รถยนต์ ชิปและแผงวงจร เซมิคอนดักเตอร์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลกและอื่นๆอีกมากมาย
รายได้ต่อหัวคนต่อปี ตามข้อมูลปี 2019 หน่วยเป็นUSD
ประเทศพัฒนาแล้ว เช่น
\”สหรัฐอเมริกา $65,111
\”ออสเตรเลีย $53,825
\”เยอรมันนี $46,563
\”อังกฤษ $41,030
\”ญี่ปุ่น $40,846
\”อิตาลี $32,946
\”เกาหลีใต้ $31,430
\”สเปน $29,961
\”ไต้หวัน $24,827
ประเทศกำลังพัฒนา เช่น
\”มาเลเซีย $11,136
\”จีน $10,098
\”บอสวาน่า $8,263 (แอฟริกา)
\”กาบอง $8,112 (แอฟริกา)
\”ไทย $7,791
\”แอฟริกาใต้ $6,100 (แอฟริกา)
\”ฟิลิปปินส์ $3,294
ประเทศพัฒนาแล้วจะต้องมีรายได้$15,000 USD ต่อคนต่อปี ตามเกณฑ์ของOECD
เกณฑ์ธนาคารโลกคือประมาณ$12,000+/

READ  [Update] PANTIP.COM : H7012223 " ถามเรื่อง เรียนต่อ สาธารณรัฐ "เชค" ครับ " [ศึกษาต่อต่างประเทศ] | รองเท้า โย เน็ ก - Nangdep.vn

\

5 ข้อแตกต่างระหว่างไทยและเกาหลีจากมุมมองของคนเกาหลีที่อยู่ไทยมา 15 ปี😆 | 태국과 한국의 5가지 다른 점😆 (🇰🇷🇹🇭SUB)


สวัสดีค่ะทุกคน🥳 ปีใหม่มาแล้วนะคะ✨ ปีที่แล้วเป็นปีที่ไอลีนได้กำลังใจจากทุกคนเยอะมาก💪🏻 ขอบคุณมากๆนะคะ💖 คลิปวันนี้เป็น ‘5 ข้อแตกต่างระหว่างไทยและเกาหลี’ นะคะ🇹🇭🇰🇷 ซึ่งเราได้ย้ายไปอยู่เมืองไทยตั้งแต่ตอนอายุ 8 ขวบและจนเวลาผ่านไป 15 ปีค่ะ✈️ ซึ่งก็มีข้อแตกต่างที่รู้สึกในเมืองไทย และมีข้อแตกต่างที่รู้สึกในเกาหลีหลังจากที่ได้กลับมาอยู่ด้วยค่ะ😲 ก็ได้สรุปออกมา 5 ข้อและมาแชร์ให้ทุกคนฟังกันค่ะ🗣 ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะ❤️
안녕하세요 여러분🥳 새해가 밝았습니다✨ 저에게 2020년은 여러분에게서 참 많은 에너지를 받았던 것 같아요💪🏻 정말 감사합니다💖 오늘 영상은 태국과 한국의 5가지 다른 점입니다🇹🇭🇰🇷 저는 9살때 태국으로 가서 15년간 살다가 다시 한국에 들어왔는데요✈️ 태국에서 신기했던 다른 점도 있고, 다시 한국에 와서 신기했던 점들도 많았어요😲 그 중 5가지를 추려서 여러분들과 공유해봅니다🗣 그럼 오늘 영상도 재미있게 봐주세요❤️
Instagram: @eln.hl
Email: eln.hl0321@gmail.com

READ  [NEW] วิธีเล้าโลมผู้หญิง สัมผัสอย่างไรให้พิชิตใจเธอสำเร็จ | จุดอ่อน ผู้หญิง - Nangdep.vn

Music : Roa Underwater
Watch : https://youtu.be/l027hPxjWsA
Stream / Download : https://fanlink.to/Roa_Underwater
License : https://roamusic.wixsite.com/roamusic

5 ข้อแตกต่างระหว่างไทยและเกาหลีจากมุมมองของคนเกาหลีที่อยู่ไทยมา 15 ปี😆 | 태국과 한국의 5가지 다른 점😆 (🇰🇷🇹🇭SUB)

เด็กอัดคลิปเสียใจ รร.อำนวยศิลป์ธนบุรี ปิดกิจการ เหตุขาดทุนต่อเนื่อง เจอโควิดซ้ำเติม


เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี ออกประกาศเรื่อง การปิดสถานศึกษา/เลิกกิจการโรงเรียน ณ สิ้นปีการศึกษา 2564 (30 เมษายน 2565)
โรงเรียนมีความเสียใจที่จะแจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2554 ได้พิจารณาและมีมติที่จะปิดสถานศึกษา ณ สิ้นปีการศึกษา 2564 (สิ้นเดือนเมษายน 2565)
เนื่องจากโรงเรียนประสบการขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง และยิ่งมาประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งยาวนานกว่าที่ คาดคิดโรงเรียนจึงยิ่งประสบปัญหาสภาพคล่อง ถึงแม้จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากมูลนิธิอำนวยศิลป์มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ตาม
ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนโรงเรียนตลอดเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนจึงพิจารณาคืนเงินค่าแรกเข้าที่จ่ายให้โรงเรียนและเงินบริจาคที่มอบให้แก่มูลนิธิอำนวยศิลป์ จิตรเอิบทังสุบุตร ให้ตามที่ได้จ่ายจริง
โดยจะทำการคิดเป็นส่วนลดของค่าเทอมของภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2564 นี้ เว้นแต่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการนี้ฝ่ายบัญชีจะทําหนังสือแจ้งรายละเอียดแก่ผู้ปกครองแต่ละท่านเป็นรายบุคคลอีกครั้งหนึ่ง
นอกจากนี้ โรงเรียนได้ทำการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้พิจารณาตามเอกสารแนบ โรงเรียนพร้อมให้ความช่วยเหลือในการประสานงานกับโรงเรียนที่ผู้ปกครองสนใจ หรือหาข้อมูลของโรงเรียนอื่นเพิ่มเติม
หลังจากทราบเรื่องทำให้มี ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ออกมาโพสต์เสียดายที่โรงเรียนต้องปิดกิจการลง เพราะเด็กๆส่วนใหญ่ มีความสุขกับการเรียน คุณครูเอาใจใส่ดูแลดี ใกล้ชิดผู้ปกครอง พร้อมโพสต์ภาพความทรงจำกับโรงเรียน ขณะเดียวกันมีผู้ปกครองหลายคนรู้สึกกังวล ในการหาโรงเรียนใหม่ให้กับบุตรหลาน

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://ch3plus.com/news/program/262735

เรื่องเล่าเช้านี้ (Morning News)
วันที่ 21 ตุลาคม 2564
ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารก่อนใครได้ที่นี่
ch3plus : https://ch3plus.com/news/programs/morning
facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3
Twitter : https://twitter.com/MorningNewsTV3
YouTube : https://cutt.ly/MorningnewsTV3

เด็กอัดคลิปเสียใจ รร.อำนวยศิลป์ธนบุรี ปิดกิจการ เหตุขาดทุนต่อเนื่อง เจอโควิดซ้ำเติม

7 วิธีหลบหนีออกจากเกาหลีเหนือ


กด Subscribe เพื่อติดตามข่าว สาระ ความรู้ ใหม่ๆ จากพวกเรานะค่ะ
ติดตาม สุดยอด : https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94105901274293058/?modal=admin_todo_tour
1. DMZ line
2. หนีออกทางทะเล
3. Asia ‘s Underground Railroad
4. ทะเลทรายโกบี
5. อพยพไปประเทศตะวันตก
6. ทำงาน Labor camps ต่างประเทศ
7. ใช้เงินแก้ปัญหา

7 วิธีหลบหนีออกจากเกาหลีเหนือ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ การ ปกครอง เกาหลีใต้

Cẩm Nhung

Xin chào các bạn, Mình tên là Cẩm Nhung, như bao cô gái khác mình cũng đam mê mỹ phẩm say mê làm đẹp và chỉnh chu cho nhan sắc của mình. Vì thế, mình muốn chia sẻ những bí quyết làm đẹp của mình cho các bạn để các bạn có thể cẩn thận hơn cũng như tìm hiểu được những cách chăm sóc da đẹp nhất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button