Wiki

[Update] วิธีสำหรับการปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่อง (CAR) | par คือ อะไร – Nangdep.vn

par คือ อะไร: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

NỘI DUNG BÀI VIẾT

วิธีสำหรับการปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่อง (CAR)

วิธีสำหรับการปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่อง (CAR)

โดยทั่วไปปัญหา โลกแตกสำหรับองค์กรที่เพิ่งเริ่มต้นจัดทำระบบการจัดการไม่ว่าจะเป็น ระบบการจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001:2000) หรือระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004)  และ ระบบการจัดการด้านอื่นๆนั้นก็คือ การแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด(CAR) ไม่เป็นหรือไม่รู้จะแก้ไขอย่างไร?   หรือแก้ไขแล้วไม่ถูกต้องบ้าง หรือแก้ไขแล้วแก้ไขอีกไม่รู้จักจบ จักสิ้นสักที   ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวเราจึงต้องมาทำความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติการแก้ไข ข้อบกพร่อง (CAR) กัน ก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจในคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

CAR ย่อมาจากคำว่า ” Corrective Action Request ” หมายถึง การร้องขอให้องค์กรการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือความไม่สอดคล้อง หรือความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกิดขึ้น(แล้วแต่จะเรียก)Corrective action ( การปฏิบัติการแก้ไข) ตามคำนิยามศัพท์ ของมาตรฐาน ISO 9000:2000 บัญญัติไว้ว่า “action to eliminate the cause of a detected nonconformity”   (3.15) หมายถึง การปฏิบัติการเพื่อขจัดสาเหตุของความบกพร่อง หรือความไม่สอดคล้องCorrective action ( การปฏิบัติการแก้ไข) ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2000 ข้อที่ 8.5.2 กำหนดไว้ว่า ” องค์กรต้อง ทำปฏิบัติการปฏิบัติการแก้ไขเพื่อขจัดสาเหตุของความบกพร่อง เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำอีก การแก้ไข ต้อง เหมาะสมกับผลกระทบของความบกพร่องต่างๆที่ประสบอยู่”

จะเห็นได้ว่าจากความหมายดังกล่าว จะมุ่งเน้นให้การปฏิบัติการแก้ไข เพื่อที่ขจัดสาเหตุของความบกพร่อง และซึ่งป้องกันการเกิดซ้ำของความบกพร่องอีกครั้งด้วย ซึ่งในกระบวนการ ” การปฏิบัติการแก้ไข” นั้น จำเป็นจะต้องประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนต่อไปนี้

การวิเคราะห์หาสาเหตุของความบกพร่อง หรือความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการปฏิบัติการแก้ไขความบกพร่อง หรือความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการป้องกันความบกพร่อง หรือความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดไม่ให้เกิดซ้ำอีก

ซึ่งจากขั้นตอนข้างต้น ตามความคิดของผู้เขียน คิดว่าขั้นตอนที่ 1 เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุด เพราะถ้าองค์กรสามารถหาสาเหตุของความบกพร่องก็สามารถปฏิบัติการแก้ไขได้ หรือถ้าจะให้ดี หรือดีที่สุด คือการสามารถเข้าถึงหรือหาต้นตอ ( Root cause) ของความบกพร่องได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะว่าจะสามารถแก้ไขความบกพร่องได้อย่างถาวร และตรงกับต้นตอของปัญหาที่แท้จริง เพราะฉะนั้นการปฏิบัติการแก้ไขจึงต้องเริ่มต้นในการค้นหาสาเหตุของความ บกพร่อง

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์หาสาเหตุของความบกพร่อง

โดยส่วนใหญ่วิธีการค้นหาสาเหตุของความบกพร่องมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี ซึ่งทางผู้เขียนขอยกตัวอย่างแนวทางในการค้นหาสาเหตุของความบกพร่องวิธีง่ายๆ มานำเสนอ คือวิธีการระบบสมอง ( Brain storm) หรือเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า ” สุ่มหัว” เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของ    ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นำมาหาสาเหตุของความบกพร่อง และเพื่อเป็นการรวบรวมความคิดเห็นอย่างเป็นระบบก็สามารถนำกลวิธีทางสถิติ ง่ายๆ มาช่วยได้แก่ แผนภูมิก้างปลา (Fish Bone Diagram) หรือ แผนภูมิอิชิคาวา (Ishikawa Diagram)   หรือแผนภูมิเหตุและผล ( Cause and Effect diagram) แผนถูมิเดียวกันแล้วแต่จะเรียก โดยมีหลักการว่าเป็นแผนภูมิที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทาง คุณภาพ ผล และเหตุ กล่าวคือ ผล หมายถึง ความบกพร่องที่เราจำเป็นต้องแก้ไข ส่วนเหตุนั้น หมายถึง องค์กรประกอบต่างๆที่มีอิทธิพลต่อผล และองค์ประกอบหรือสาเหตุหลักพื้นฐานโดยทั่วไป มักจะใช้ 4M ได้แก่
M1= Man ( คนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง),
M2 = Machine ( เครื่องจักร อุปกรณ์),
M3 = Material ( วัตถุดิบ) และ
M4 = Method ( วิธีการ) เพื่อนำมาระบุสาเหตุของความบกพร่องและใช้ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์หาสาเหตุ ของความบกพร่องแบบ “Why Why analysis” คือ การตั้งคำถาม” ทำไม?” ถึงความบกพร่องเกิดขึ้น เพื่อหาสาเหตุของการเกิดเบื้องต้น และถามทำไมต่อไปอีกเรื่อยๆ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง แต่จะต้องระวังว่า การตั้งคำถามว่า ” ทำไม?” ขึ้นมาเพื่อหาหาสาเหตุของความบกพร่อง ไม่ใช่ตั้งคำถามมาเล่นๆหรือสนุกๆเพราะจะทำให้เสียเวลาและไม่ได้คำตอบ (สาเหตุของความบกพร่อง) ที่แท้จริง และนอกจากนั้นผู้ที่จะถามและตอบ โดยใช้หลักการนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และเกี่ยวข้องกับความบกพร่องนั้น จริงๆ เพราะจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง

READ  [Update] Four Ethiopian soldiers convicted of crimes against civilians in Tigray | รอยเตอร์ส - Nangdep.vn

ตัวอย่าง สมมุติว่า องค์กรมีข้อบกพร่อง ( CAR) เกี่ยวกับการไม่ได้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ เช่น ไม่ได้ทำการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าขั้นตอนสุดท้าย ตามที่กำหนดไว้ เป็นต้น

วิธีการปฏิบัติการแก้ไขความบกพร่อง( CAR) ก็จะเริ่มจากขั้นตอนที่ 1 คือ การหาสาเหตุของความบกพร่องตามหลักการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยการระดมความคิด กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความบกพร่อง ประมาณ 3-5 คนเพราะถ้ามากไปหรือถ้าน้อยไปกว่านี้ก็ไม่ดีเพราะจะเสียเวลาและรวบรวมความคิดยาก เช่น ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ ( อาจจะเป็น QC, QA หรือ Inspector)  หัวหน้าผู้ตรวจสอบ, ผู้ที่การผลิต และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จากนั้นก็มาประยุกต์ใช้แผนภูมิก้างปลาเพื่อระบุสาเหตุของความบกพร่อง

แนวทางในการตั้งคำถามตามองค์ประกอบต่างๆ ตัวอย่าง องค์ประกอบ M1 = Man คือกำลังจะค้นหาสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับคน เช่น

คำถามว่า ” ทำไม? เจ้าหน้าที่ถึงไม่ได้ตรวจสอบ” คำตอบที่ได้ก็คือ ไม่รู้บ้าง, ลืมบ้าง, ตรวจไม่ทันบ้างหรืออื่นๆ

คำถามว่า ” ทำไม? เจ้าหน้าที่ถึงไม่รู้” คำตอบที่ได้ก็คือ ” ไม่ได้รับการฝึกอบรม” หรือ ” อบรมแล้วแต่ไมเข้าใจ”

คำถามว่า ” ทำไม? เจ้าหน้าที่ถึงไม่ได้รับการฝึกอบรม” คำตอบที่ได้ก็คือ ” เป็นพนักงานใหม่” หรือ

” ไม่รู้ว่าจะต้องอบรม” หรือ ” ไม่มีการกำหนดจำเป็นในการฝึกอบรม” หรืออื่นๆ เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าถ้าเราตั้งใจตั้งคำถามจากคำตอบที่ได้ว่าเรื่อยๆ เราก็จะได้คำตอบที่เป็นสาเหตุของความบกพร่องที่แท้จริงได้   แต่จากตัวอย่างข้างต้นนี้เป็นเพียงแค่ 1 ในองค์กรประกอบหลักเท่านั้น

ยังเหลืออีกหลายองค์ประกอบหลัก ที่เราจะต้องลองค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของความบกพร่อง ซึ่งใน 1 อาจจะมีหลายสาเหตุก็ได้ เพราะฉะนั้นการกำหนดแนวทางการในการแก้ไขความบกพร่องจึงจำเป็นจะต้องแก้ไขให้ ครบทุกสาเหตุของความบกพร่องที่เกิดขึ้นนั้นเอง

ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติการแก้ไขความบกพร่อง

หลังจากที่เราทราบสาเหตุของความบกพร่องที่แท้จริงและครบถ้วนทุกสาเหตุของความบกพร่องแล้ว ก็เข้ามาสู่กระบวนการในการปฏิบัติการแก้ไขตามสาเหตุที่แท้จริง ที่ได้มาจากขั้นตอนที่ 1 ซึ่งโดยทั่วไปแล้วรูปแบบของสาเหตุของความบกพร่องก็มักจะคล้ายๆกันก็คือ

ไม่มีการกำหนดไว้บ้างมีการกำหนดไว้แต่ไม่ครบถ้วนหรือไม่เหมาะสมบ้างกำหนดไว้ครบถ้วนหรือเหมาะสมแต่ไม่ได้นำไปปฏิบัติบ้าง

READ  [Update] สบู่พฤกษานกแก้ว สร้างไทยสไตล์ใหม่ เก๋ไก๋ไฉไล | สบู่ เหลว นก แก้ว - Nangdep.vn

ส่วนแนวทางในการปฏิบัติการแก้ไข
ถ้าไม่มีการกำหนดไว้   ก็ให้กำหนดไว้ครบถ้วนทั้งผู้รับผิดชอบ วิธีการ ระยะเวลา หรือสถานที่สำหรับการปฏิบัติและการทวนสอบ เป็นต้น

ถ้ามีการกำหนดไว้แต่ไม่ครบถ้วนหรือไม่เหมาะสม   ก็ให้ทำการทบทวนให้เหมาะสมและเพียงพอตรงกับสถานการณ์ ที่เป็นอยู่ ณ.ปัจจุบัน

ถ้ามีการกำหนดไว้ครบถ้วนหรือเหมาะสมแต่ไม่ได้นำไปปฏิบัติ โดยใช้หลัก 3 E

E ducation     คือการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในความสำคัญและความจำเป็นในการนำไปปฏิบัติ E ngineering   คือการกำหนดกลไก หรือประยุกต์ใช้เครื่องจักร อุปกรณ์   จิ๊ก ฟิกเจอร์   เครื่องมือป้องกันความผิดพลาด ( Pokayoke )   ระบบเซ็นเซอร์ หรือระบบอินเตอร์ล็อคต่างๆเข้ามาช่วยเตือนให้ปฏิบัติ E nforcement คือการออกกฎข้อบังคับ หรือกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้เกิดความตระหนักในการปฏิบัติ (ซึ่งเป็นทางเลือกสุดท้าย ที่ไม่ควรเลือกใช้)

ขั้นตอนที่ 3 การป้องกันความบกพร่องไม่ให้เกิดซ้ำ

เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติการแก้ไข

เพื่อความบกพร่องจะไม่ได้กลับมาเกิดซ้ำอีก โดยแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือการขยายผล และการทวนสอบ

การขยายผล คือ การนำแนวทางในการปฏิบัติการแก้ไขขยายผลไปสู่พื้นที่ กระบวนการ กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ที่ใกล้เคียงกับความบกพร่องที่เกิดขึ้น เพื่อปัญหาจะไม่กลับมาเกิดขึ้นอีกการทวนสอบ คือ การกำหนดมาตรฐาน วิธีการ หรือระยะเวลามาติดตามความคืบหน้า ของการนำไปปฏิบัติให้ต่อเนื่อง หรือกำหนดเป็นมาตรฐานในการทำงานอย่างถาวร

จากขั้นตอนในการปฏิบัติการแก้ไขทั้ง 3 ขั้นตอน เป็นเพียงแค่ตัวอย่างแนวทางในการปฏิบัติการแก้ไขความบกพร่อง (CAR) เท่านั้น ส่วนการนำไปประยุกต์ใช้ขึ้นอยู่สถานการณ์ และความบกพร่องที่เกิดขึ้นซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับสถานการณ์ที่สมมุติขึ้น

 


PAR LUX Kelvin (K) คืออะไร? สเปกตรัมแสงแบบไหนต้นไม้ชอบ | ชาวร็อคบอกไม้น้ำ


สมัครเป็นชาวร็อค https://www.youtube.com/channel/UCF2IX4SBQu2WPj0f7QErGmQ/join
ติดตามชาวร็อค : https://www.youtube.com/channel/UCF2IX4SBQu2WPj0f7QErGmQ?sub_confirmation=1
ช่องหลัก : https://www.youtube.com/channel/UCF2IX4SBQu2WPj0f7QErGmQ
แฟนเพจ : https://www.facebook.com/ChawRockBogLaw
อีเมล : apirat.kruemyanang@gmail.com

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

PAR LUX Kelvin (K) คืออะไร? สเปกตรัมแสงแบบไหนต้นไม้ชอบ | ชาวร็อคบอกไม้น้ำ

เข้าใจหุ้น เข้าใจง่าย ตอนที่ 8: ราคาพาร์ อย่าสับสน! (Par vs. IPO vs. P/BV) – Part 1/2


stocksabaijai
คลิปนี้ช่วยให้เข้าใจความหมาย และความแตกต่างของราคาพาร์, IPO และ P/BV เพื่อจะได้เลือกใช้ค่าต่างๆ อย่างเหมาะสมต่อการลงทุนหุ้นตามปัจจัยพื้นฐานบริษัท
📣การรับความรู้การลงทุนจาก “หุ้นดี ไม่มีเสี่ยง” มี 3 ช่องทาง
1.ช่อง YouTube “หุ้นดี ไม่มีเสี่ยง” (มีคลิปวิดีโอทั้งหมดที่เผยแพร่แบบสาธารณะ) https://m.youtube.com/channel/UCgRGn652ZZ0lawRCoNgOKg
ขอเชิญชวนทุกคนให้กดติดตาม (Subscribe) และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ที่จะอัพโหลดเป็นระยะๆ นะครับ
2.Facebook Page “หุ้นดี ไม่มีเสี่ยง” (เน้นหล่อหลอม Mindset ในการลงทุนเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน)
ขอเชิญชวนทุกคนให้กดถูกใจ/ติดตาม และเลือกเห็นโพสต์ก่อน (See First) เพื่อจะได้ไม่พลาดโพสต์ใหม่ๆ ที่จะโพสต์อยู่เรื่อยๆ นะครับ
3.คอร์สออนไลน์ (เรียนในกลุ่มส่วนตัว)
รายละเอียดตามที่อธิบายในคลิปตาม Link ด้านล่างนะครับ😃
👌 คลิปประชาสัมพันธ์ “คอร์สลงทุนหุ้นแบบ VI (ไม่เก็งกำไร ไม่เล่นหุ้น)”
https://www.youtube.com/watch?v=jEs6ghTLI
💖หากสนใจสมัครเรียน หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ส่งข้อความติดต่อได้ที่ Facebook Page “หุ้นดี ไม่มีเสี่ยง”: https://www.facebook.com/stocksabaijai

READ  [Update] ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา วงการตลาดเงิน ตลาดทุนต้องสูญเสีย “ผู้ใหญ่-ผู้บริหาร” ไปถึง 2 คน - มิติหุ้น | สมยศ อนันตประยูร ครอบครัว - Nangdep.vn

เข้าใจหุ้น เข้าใจง่าย ตอนที่ 8: ราคาพาร์ อย่าสับสน! (Par vs. IPO vs. P/BV) – Part 1/2

เรื่องต้องรู้สำหรับนักลงทุนมือใหม่ 5: การแตกพาร์คืออะไร? ทำทำไม?


การแตกพาร์คืออะไร? ทำไปเพื่ออะไร? ทำแล้วจะส่งผลอย่างไรต่อผู้ถือหุ้น? ส่งผลอย่างไรต่อบริษัท? ติดตามได้ในคลิป
อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามนะคะ ขอบคุณค่า
อ่านบทความได้ที่เว็บเรา : http://adisonc.com/
Facebook : http://facebook.com/smartstockinvestment

เรื่องต้องรู้สำหรับนักลงทุนมือใหม่ 5: การแตกพาร์คืออะไร? ทำทำไม?

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม​(PAR)คืออะไร สำคัญอย่างไร หลักการทำวิจัย PAR/ผศ.ดร.อาภา ภัคภิญโญ


วิจัย PAR คืออะไร การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Parcipatory Action Research: PAR) เป็นการวิจัยที่แก้จุดอ่อนที่ไปพัฒนาพื้นที่แล้วไม่ยั่งยืน เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องไม่มีส่วนร่วมที่แท้จริง คลิปนี้อธิบายภาพรวมและหลักการสำคัญของการวิจัย PAR Thesis EP.19 PAR วิจัยแบบมีส่วนร่วม วิทยานิพนธ์
ผศ.ดร.อาภา ภัคภิญโญ ช่อง @คลินิกผู้นำ
อาจารย์มหาวิทยาลัย วิทยากร ผู้บริหาร มีประสบการณ์ในการสอนและทำงานกว่า 30 ปี
ยินดีสอนบรรยาย และเป็นที่ปรึกษา เกี่ยวกับ วิทยานิพนธ์ วิจัย R to R
Public speaking พฤติกรรมบริการ
รับให้คำปรึกษาการทำคลิปวิชาการ คลิปให้ความรู้
รับบริจาคสนับสนุนค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการทำคลิป บัญชีธนาคารกรุงไทย
นางอาภา ภัคภิญโญ 0880054166
ติดต่อ
apa.puc@mahidol.ac.th
Line ID: apayoung
https://www.facebook.com/ApaPuckpinyo FB คลินิกผู้นำ
https://www.facebook.com/AjarnApa FB คลินิกวิทยานิพนธ์
เผยแพร่คลิปทุก อังคาร พฤหัส และเสาร์

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม​(PAR)คืออะไร สำคัญอย่างไร หลักการทำวิจัย PAR/ผศ.ดร.อาภา ภัคภิญโญ

ราคาพาร์ คืออะไร ? มีประโยชน์อะไรรึเปล่า ?


มีคนถามว่าราคา par คืออะไร เค้าเห็นว่ามันต่างจาก IPO มากและบางบริษัทก็ 1 บาทบ้าง 0.5 บาทบ้าง
เอาจริงๆในอดีตมันอาจจะมีประโยชน์อะไรซักอย่าง แต่ในเวลานี้คือมันไม่มีสาระอะไรครับ มันเป็นตัวเลขหน่วยที่กำหนดขึ้นมาเฉยๆเหมือนแค่ให้ทุนจดทะเบียนกับจำนวนหุ้นมันสอดคล้องกัน อย่างสมมติผมบอกผมมีเงิน 100 บาทอยู่ในรูปเหรียญสิบก็จะรู้ทันทีว่าผมมีเหรียญอยู่ 10 เหรียญถูกมะ แต่ถ้าบอกอยู่ในรูปเหรียญบาทก็แปลว่าผมมีเหรียญบาทอยู่ 100 เหรียญ อารมณ์มันประมาณนั้นแหละ ถ้าบริษัทบอกว่ามีทุนออกและชำระแล้ว 1 ล้านบาท หุ้นราคาพาร์ 1 บาทก็คือมีจำนวน 1 ล้านหุ้น แต่ถ้าหุ้นราคาพาร์ 10 บาทก็คือมีจำนวน 1 แสนหุ้น มีประโยชน์แค่นี้แหละ
แล้วมันก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับราคา IPO เลยนะ คือราคา IPO นี่คือตอนที่บริษัทระดมทุนเป็นครั้งแรกขายหุ้นให้กับสาธารณะ ซึ่งเค้าก็ตั้งให้สูงที่สุดที่คิดว่าจะขายได้แหละ ไม่ได้ตั้งราคา IPO อิงตามราคาพาร์หรืออะไร
และแน่นอนก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับราคาหุ้นในปัจจุบันหรือมูลค่าของหุ้นเลย เพราะราคาพาร์นั่นมันตั้งมาตั้งแต่แรกตอนเริ่มบริษัท เมื่อเวลาผ่านไปบริษัททำได้ดีไม่ดีมูลค่าเปลี่ยนไป ก็ยิ่งไม่เกี่ยวอะไรกับราคาพาร์นั่นเข้าไปใหญ่
สรุปคือ ไม่มีสาระอะไรและไม่ต้องไปสนใจมันครับ
ฟังแล้วเป็นยังไงบ้าง Comment ได้เลยนะครับ
ติดตามข่าวสารเราได้บน Facebook
https://www.facebook.com/smartstockinvestment/
ตอนนี้เรามีคอร์ส Workshop ออนไลน์
https://www.adisonc.com/
และ ทดลองเรียนฟรี แล้วด้วยนะ
https://www.adisonc.com/courses/learn/freetrialcourse/

ราคาพาร์ คืออะไร ? มีประโยชน์อะไรรึเปล่า ?

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ par คือ อะไร

Cẩm Nhung

Xin chào các bạn, Mình tên là Cẩm Nhung, như bao cô gái khác mình cũng đam mê mỹ phẩm say mê làm đẹp và chỉnh chu cho nhan sắc của mình. Vì thế, mình muốn chia sẻ những bí quyết làm đẹp của mình cho các bạn để các bạn có thể cẩn thận hơn cũng như tìm hiểu được những cách chăm sóc da đẹp nhất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button