Home » [Update] แก้ปัญหาโครงการประชานิยม 30 บาทก่อนประเทศจะล่ม ด้วยแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำโรงพยาบาลให้เป็นของชุมชน ปฏิรูปสังคมไทยให้เข้มแข็ง | โครงการ 30 บาท รักษา ทุก โรค – Nangdep.vn

[Update] แก้ปัญหาโครงการประชานิยม 30 บาทก่อนประเทศจะล่ม ด้วยแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำโรงพยาบาลให้เป็นของชุมชน ปฏิรูปสังคมไทยให้เข้มแข็ง | โครงการ 30 บาท รักษา ทุก โรค – Nangdep.vn

โครงการ 30 บาท รักษา ทุก โรค: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือโครงการ 30 บาทรักษาได้ทุกโรคโดย สปสช เป็นโครงการที่มีความมุ่งหวังที่ดี ทำให้คนไทยทั้งประเทศได้รับการบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ดีโครงการนี้ได้กลายเป็นโครงการที่สร้างปัญหาจนกำลังจะเกิดการล่มสลายของสาธารณสุขของประเทศและล่มสลายของประเทศในที่สุด ข้อเสนอในบทความนี้จึงไม่ใช่การล้มโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่เป็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ทำให้ระบบสุขภาพของไทย บริหารด้วยทางสายกลาง อยู่ได้อย่างมั่นคง และพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

แนวทางการแก้ไขยึดหลักความพอเพียง หมายถึงพอเพียง พอประมาณ ไม่ฟุ่มเฟือย และไม่เบียดเบียน อยู่ได้และพัฒนาได้ ดังนั้น แนวทางการแก้ไขจึงมีหลักการดังนี้

1 ผู้ป่วยได้รับการดูแลโดยไม่มีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป
2 โรงพยาบาลไม่มีภาระหนี้สินและสามารถพัฒนาได้
3 ภาระงบประมาณของรัฐไม่สูงจนเกินไป
4 ภาระค่าใช้จ่ายในกองทุน สปสช ไม่ควรเบียดเบียน กองทุนอื่น ควรสมดุลย์ในตัวของกองทุนเอง
5 ลักษณะการบริหารโครงการควรจะทำให้เกิดการพึ่งพาตนเองของท้องถิ่น
6 ลักษณะการบริหารโครงการควรจะทำให้เกิดการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนทำให้มีสุขภาพดีขึ้น ป้องกันโรคดูแลรักษาตนเองขั้นพื้นฐานได้ดีขึ้น
7 โครงการควรจะส่งเสริมให้เกิดความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะได้

ปัญหาที่หมักหมม โดยสรุปคือ
1 ภาวะขาดทุนของโรงพยาบาล ในปี 2551-2556 โรงพยาบาลเรียกเก็บได้น้อยกว่ารายได้จาก สปสช ถึง 1.3 แสนล้านบาท แสดงว่าน่าจะขาดทุนเป็นแสนล้านบาท

2 ภาระงบประมาณ ปีล่าสุด งบประมาณของ สปสช สูงถึง 1.65 แสนล้านบาท และน่าจะเพิ่มเป็นเท่าตัวในไม่ช้า
3 ภาวะขาดทุนของโรงพยาบาล ทำให้การจ้างงาน แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์มีปัญหา และทำให้การลงทุนเพื่องานบริการ เช่น การซื้อยาและเวชภัณฑ์มีปัญหา
4 การรั่วไหลและการสิ้นเปลืองงบประมาณในงานบริหาร
5 เกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ สปสช และ สธ รวมทั้งโรงพยาบาลต่างๆ
6 มีการเรียกร้องการรักษาที่เกินความจำเป็น เบียดเบียนภาระงานบริการทางอ้อม
7 ประชาชน ไม่เรียนรู้ที่จะสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้

ที่มาของปัญหา

1 การให้สิทธิแบบสุดโต่งจนกลายเป็นภาระของสังคม
สปสช ต้องการให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่ามีหรือจน ซึ่งน่าจะดี แต่การให้สิทธิเต็มที่กับทุกๆคนนี้กลับส่งผลเสียให้ส่วนรวม เป็นสาเหตุหลักของปัญหาทั้งงบประมาณ การขาดทุนของโรงพยาบาล และการขาดการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน การให้นี้เป็นการให้ที่สุดโต่ง ไม่เป็นทางสายกลาง การตั้งกฎนี้ฝืนความเป็นจริงเพราะความต้องการสิทธิของแต่ละคนไม่เท่ากัน และหลายคนต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

2 ลักษณะการบริหารแบบ Top down, all in one rule และ ผลักภาระให้โรงพยบาลในกรณีนี้ สปสช จะได้งบประมาณรวม แล้วมาจัดสรรให้แต่ละโรงพยาบาลแบบเหมาจ่ายต่อหัว ทำให้ เกิดข้อเสียคือ
2.1 โรงพยาบาล แต่ละแห่งมีชุมชนที่ต้องดูแลไม่เหมือนกัน ทำให้ค่าใช้จ่ายต่างกัน
2.2 ภาระตกแก่โรงพยาบาล โดยเมื่อเป็นหนี้จะไม่มีทางแก้ไขปัญหาจากงบของ สปสช ได้
2.3 สปสช จะมีงบตั้งต้นสูง ทำให้มีแรงจูงใจที่จะใช้จ่ายในงานอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วย เช่น เบี้ยประชุม มูลนิธิ ฯลฯ

3 สังคมเสพติดประชานิยม ความต้องการการรักษาที่เกินความจำเป็น ตามลักษณะความต้องการของมนุษย์ทั่วไปที่ได้ของฟรี ทำให้เลิกไม่ได้ เป็นอุปสรรคในการออกมาตรการลดความฟุ่มเฟือย เช่น ร่วมจ่ายหรือ co-pay นอกจากนี้นักการเมืองที่ต้องการเสียงของประชาชนก็ไม่กล้าที่จะชี้ทางสว่าง หรือการสอนให้ประชาชนตกปลา มีแต่จะร่วมมอมเมาประชาชนตามไปด้วย

4 ประชากรพึ่งพาโรงพยาบาล มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะสูงอายุและไม่เรียนรู้ดูแลสุขภาพตนเอง ไม่กลัวที่จะต้องจนจากการเจ็บป่วย

แนวทางการแก้ปัญหา

1 มีเหตุผล

1.1 ทุกภาคส่วนต้องรู้และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ทุกภาคส่วนรวมถึง สปสช เขต สธ. โรงพยาบาล และชุมชน ปัญหาทั้งระดับประเทศ และปัญหาใน โรงพยาบาล ชุมชนนั้นๆ ที่สำคัญ โรงพยาบาลต้องทราบถึงเหตุของการขาดทุนในปีที่ผ่านๆมา (เพราะเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาทำนายภาระในอนาคตเพื่อการป้องกันได้) และต้องทราบถึงการให้การรักษาที่เกินความจำเป็นด้วย

ดังนั้น ทุกภาคส่วนต้อง ลดละเลิก ปกปิดปัญหา มองเห็นคนแสดงปัญหาเป็นศัตรู และมีกลไกสื่อถึงปัญหาให้สังคมรู้แบบเป็นวิทยาศาสตร์ที่เข้าถึงและเข้าใจง่าย

1.2 “ควรบริหารแบบทฤษฎีใหม่ หรือ บริหารกันเองในชุมชน” ชุมชนเป็นผู้เลือกและมีอำนาจในการตัดสินใจ โดยดำเนินการทุกภาคส่วนในชุมชนนั้นๆ ทั้ง อบต เทศบาล สปสชเขต และ โรงพยาบาลชุมชนนั้นๆ ผู้บริหารในมิติที่สูงขึ้น เช่น สธ. และ สปสช มีส่วนช่วยสนับสนุนให้งบประมาณ ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือ

1.3 การบริหารจัดการความรู้ สธ ควรนำ โรงพยาบาล ที่มีความสำเร็จในการบริหารจัดการ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ โรงพยาบาล อื่นๆ

1.4 บริหารแบบองค์รวม สธ. สปสช และรัฐบาล ควรวางแผนงานภาพรวม ระบบสาธารณสุขของชาติ เพื่อให้บริหารจัดการแบบสอดประสาน ร่วมมือซึ่งกันและกัน แก้ปัญหาได้ทันท่วงที และพัฒนาได้ ในส่วนนี้ ความรู้ที่สำคัญที่ต้องใช้คือ ระบบฐานข้อมูลทางบัญชี ทางระบาดวิทยา ทาง logistics โดยเฉพาะยา เครื่องมือ คนไข้ ควรมีความสามารถทำนายอนาคต และ พัฒนางานวิจัยทางการแพทย์ในทุกสาขาเพื่อพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพและพอเพียง

2 พอเพียง
การจะทำให้เปลี่ยนจากสถานการณ์ที่เกิดหนี้สะสมเปลี่ยนเป็น อยู่ได้แบบพอเพียงนั้น จำเป็นต้อง ทำในสองแนวทางร่วมกัน ได้แก่ การเพิ่มรายได้ และ การลดค่าใช้จ่าย

2.1 การเพิ่มรายได้ มีหลายวิธี เช่น ตั้งกองทุนรับเงินบริจาค เก็บภาษีสินค้าที่ทำให้สุขภาพเสื่อมหรือทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องดื่มผสมน้ำตาล ไฟฟ้าจากโรงงานถ่านหิน ผู้รับซื้อฟาร์มข้าวโพดที่ใช้วิธีเผาตอ โรงงานโฟมหรือพลาสติก เป็นต้น หรือโอนย้ายรายได้จากหน่วยงาน สสส เพราะประเทศชาติกำลังอยู่ในสภาวะวิกฤตและ สสส ผลิตผลงานส่งเสริมสุขภาพทางอ้อม มีความสำคัญน้อยกว่าการล้มลงของ โรงพยาบาล

การเพิ่มรายได้ตามหลักสากลของระบบประกันคือการเก็บเบี้ยประกัน และ/หรือ co-pay โดยใช้ความรู้ทางวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (Actuarial science and risk management) สำหรับการบริหารการเงินของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในกรณีนี้เนื่องจากการเสพติดประชานิยมทำให้ไม่มีพรรคการเมืองใดกล้าที่จะนำมาใช้ แต่ตัวอย่างในหลายๆ ประเทศชี้ชัดเจนว่าเป็นทางรอดที่สำคัญของปัญหานี้

See also  [NEW] 10 ฟีเจอร์ควรรู้บน K PLUS เวอร์ชั่นใหม่ พร้อมวิธีใช้ | k plus ใหม่ - Nangdep.vn

ถ้าการบริหารและตัดสินใจลงไปอยู่ที่ชุมชน ชุมชนจะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะบริหารอย่างไรให้อยู่ในหลักการของความพอเพียง ทั้ง 7 ข้อ สปสช มีหน้าที่แนะแนวทางให้ ชุมชนเลือกใช้ เช่น อาจจะ ร่วมจ่ายตามฐานะ ในกรณีนี้ชุมชนน่าจะมีข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินได้ว่าผู้รับบริการแต่ละท่านอยู่ในฐานะด้วย

2.2 ลดค่าใช้จ่าย สธ. และ สปสช ควรศึกษาอย่างเร่งด่วนโดยศึกษาอดีตที่ผ่านมาว่าแต่ละ โรงพยาบาล ขาดทุนเพราะอะไร สปสช มีค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยอะไรบ้าง และ ในแต่ละ โรงพยาบาลมีการรักษาที่เกินจำเป็นอะไรบ้าง แล้วหามาตรการแก้ไขและดำเนินการป้องกันทันที

สธ. ใช้ logistics ในการบริหารเวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และการดูแลผู้ป่วย

ภาครัฐประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องจากคำขอร้องของนายกรัฐมนตรีที่ขอร้องให้ ประชาชนที่มีฐานะดีและพึ่งพาตนเองได้ งดใช้สิทธิบัตรทองเพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณของรัฐ

ในทางปฏิบัติ ขึ้นกับฐานะทางเศรษฐกิจแต่ละคนสามารถมีสิทธิหลักประกันสุขภาพที่แตกต่างกันได้ เงินที่เท่ากันมีค่าไม่เท่ากันสำหรับแต่ละคน เงิน 30 บาทสำหรับ แรงงานรายได้วันละ 300 บาทเทียบกับ คนที่มีรายได้วันละ 3000 บาท มีมูลค่าไม่เท่ากัน ดังนั้นผู้มีรายได้มากจึงมีความสามารถที่จะเสียสละเบียดเบียนงบประมาณของรัฐน้อยลง เช่น ผู้มีรายได้ระดับหนึ่งน่าจะสามารถจ่ายค่า รักษาจากแผนกผู้ป่วยนอกได้ การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับคนที่ไม่เท่าเทียมกันย่อมถือได้ว่าเป็นความไม่เท่าเทียมสำหรับกรณีนี้

การให้ความเห็นห้ามคนมีรายได้เสียสละสิทธิบางส่วนเพื่อส่วนรวม หรือการกล่าวอ้างว่าการเสียสละสิทธิเป็นการดูถูกคนจนเป็นแนวคิดที่ประหลาด ยากจะเข้าใจแรงจูงใจของความคิดเห็นนี้

3 ภูมิคุ้มกัน

3.1 สร้างแรงจูงใจต่อการรักษาสุขภาพได้ เช่น จำกัดจำนวนครั้งในการเข้าพบแพทย์โดยไม่ต้องจ่าย ที่สำคัญปรับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น ปรับค่า co-pay หรือเพิ่มค่ารักษาจาก 30 บาทเป็น 3000 บาท สำหรับ ผู้เสพบุหรี่ สุรา ยาเสพติด ไม่ใส่หมวกกันน็อก หรือ มีไข่พยาธิใบไม้ในตับซ้ำซาก เป็นต้น ลักษณะนี้เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อผู้รับบริการจะได้ มีเวลาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้

3.2 ค่าว่าจ้าง แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทั้งหมดควรกลับไปขึ้นตรงต่อ สธ. จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข และชุมชนเข้มแข็ง

3.3 การแบ่ง โรงพยาบาลเป็นเขตสาธารณสุข จะทำให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่าง โรงพยาบาล ได้

3.4 ส่งเสริมการป้องกันโรคและการรักษาโรคเบื้องต้นด้วยตนเองโดยเฉพาะ

3.5 ส่งเสริมงานวิจัย ในระยะสั้น งานวิจัยมีค่าใช้จ่าย แต่ในระยะยาวผลจากงานวิจัยจะส่งผลดี ทั้งลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ และดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4 เสียสละ
สปสช เพื่อเป็นการลดความขัดแย้งและเป็นการแสดงสปิริตต่อการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการขาดทุนของ โรงพยาบาล ผู้บริหาร สปสช ควรจะลดเงินเดือนตนเอง สละเบี้ยประชุมและผลประโยชน์อื่นๆจนกว่าจะแก้ไขปัญหาสำเร็จ และเพราะ โรงพยาบาลยังขาดทุนอยู่ สปสช ควรจะลดละเลิกรายจ่ายในโครงการที่ไม่ใช่การรักษาผู้ป่วยไปก่อน

ประชาชน นายกรัฐมนตรีได้ขอร้องให้คนที่มีฐานะพึ่งพาตนเองได้ควรงดใช้สิทธิ 30 บาท คำขอร้องนี้ถือเป็นก้าวแรกของการแก้ปัญหาที่สำคัญ การเสียสละแบบพอเพียงของประชาชนคนไทยนี้ นอกจากจะทำให้ประเทศชาติอยู่รอดแล้ว ยังจะเกิดความรักความสามัคคีอีกด้วย

5 สามัคคี
การให้ชุมชน โรงพยาบาล สปสช และสังคมไทย ตระหนักถึงปัญหา และร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหา จะทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะนำไปสู่ สังคมที่พอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามพระราชประสงค์ของในหลวงในที่สุด

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือโครงการ 30 บาทรักษาได้ทุกโรคโดย สปสช เป็นโครงการที่มีความมุ่งหวังที่ดี ทำให้คนไทยทั้งประเทศได้รับการบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ดีโครงการนี้ได้กลายเป็นโครงการที่สร้างปัญหาจนกำลังจะเกิดการล่มสลายของสาธารณสุขของประเทศและล่มสลายของประเทศในที่สุด ข้อเสนอในบทความนี้จึงไม่ใช่การล้มโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่เป็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ทำให้ระบบสุขภาพของไทย บริหารด้วยทางสายกลาง อยู่ได้อย่างมั่นคง และพัฒนาได้อย่างยั่งยืนแนวทางการแก้ไขยึดหลักความพอเพียง หมายถึงพอเพียง พอประมาณ ไม่ฟุ่มเฟือย และไม่เบียดเบียน อยู่ได้และพัฒนาได้ ดังนั้น แนวทางการแก้ไขจึงมีหลักการดังนี้1 ผู้ป่วยได้รับการดูแลโดยไม่มีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป2 โรงพยาบาลไม่มีภาระหนี้สินและสามารถพัฒนาได้3 ภาระงบประมาณของรัฐไม่สูงจนเกินไป4 ภาระค่าใช้จ่ายในกองทุน สปสช ไม่ควรเบียดเบียน กองทุนอื่น ควรสมดุลย์ในตัวของกองทุนเอง5 ลักษณะการบริหารโครงการควรจะทำให้เกิดการพึ่งพาตนเองของท้องถิ่น6 ลักษณะการบริหารโครงการควรจะทำให้เกิดการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนทำให้มีสุขภาพดีขึ้น ป้องกันโรคดูแลรักษาตนเองขั้นพื้นฐานได้ดีขึ้น7 โครงการควรจะส่งเสริมให้เกิดความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะได้ปัญหาที่หมักหมม โดยสรุปคือ1 ภาวะขาดทุนของโรงพยาบาล ในปี 2551-2556 โรงพยาบาลเรียกเก็บได้น้อยกว่ารายได้จาก สปสช ถึง 1.3 แสนล้านบาท แสดงว่าน่าจะขาดทุนเป็นแสนล้านบาท2 ภาระงบประมาณ ปีล่าสุด งบประมาณของ สปสช สูงถึง 1.65 แสนล้านบาท และน่าจะเพิ่มเป็นเท่าตัวในไม่ช้า3 ภาวะขาดทุนของโรงพยาบาล ทำให้การจ้างงาน แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์มีปัญหา และทำให้การลงทุนเพื่องานบริการ เช่น การซื้อยาและเวชภัณฑ์มีปัญหา4 การรั่วไหลและการสิ้นเปลืองงบประมาณในงานบริหาร5 เกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ สปสช และ สธ รวมทั้งโรงพยาบาลต่างๆ6 มีการเรียกร้องการรักษาที่เกินความจำเป็น เบียดเบียนภาระงานบริการทางอ้อม7 ประชาชน ไม่เรียนรู้ที่จะสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้1 การให้สิทธิแบบสุดโต่งจนกลายเป็นภาระของสังคมสปสช ต้องการให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่ามีหรือจน ซึ่งน่าจะดี แต่การให้สิทธิเต็มที่กับทุกๆคนนี้กลับส่งผลเสียให้ส่วนรวม เป็นสาเหตุหลักของปัญหาทั้งงบประมาณ การขาดทุนของโรงพยาบาล และการขาดการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน การให้นี้เป็นการให้ที่สุดโต่ง ไม่เป็นทางสายกลาง การตั้งกฎนี้ฝืนความเป็นจริงเพราะความต้องการสิทธิของแต่ละคนไม่เท่ากัน และหลายคนต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด2 ลักษณะการบริหารแบบ Top down, all in one rule และ ผลักภาระให้โรงพยบาลในกรณีนี้ สปสช จะได้งบประมาณรวม แล้วมาจัดสรรให้แต่ละโรงพยาบาลแบบเหมาจ่ายต่อหัว ทำให้ เกิดข้อเสียคือ2.1 โรงพยาบาล แต่ละแห่งมีชุมชนที่ต้องดูแลไม่เหมือนกัน ทำให้ค่าใช้จ่ายต่างกัน2.2 ภาระตกแก่โรงพยาบาล โดยเมื่อเป็นหนี้จะไม่มีทางแก้ไขปัญหาจากงบของ สปสช ได้2.3 สปสช จะมีงบตั้งต้นสูง ทำให้มีแรงจูงใจที่จะใช้จ่ายในงานอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วย เช่น เบี้ยประชุม มูลนิธิ ฯลฯ3 สังคมเสพติดประชานิยม ความต้องการการรักษาที่เกินความจำเป็น ตามลักษณะความต้องการของมนุษย์ทั่วไปที่ได้ของฟรี ทำให้เลิกไม่ได้ เป็นอุปสรรคในการออกมาตรการลดความฟุ่มเฟือย เช่น ร่วมจ่ายหรือ co-pay นอกจากนี้นักการเมืองที่ต้องการเสียงของประชาชนก็ไม่กล้าที่จะชี้ทางสว่าง หรือการสอนให้ประชาชนตกปลา มีแต่จะร่วมมอมเมาประชาชนตามไปด้วย4 ประชากรพึ่งพาโรงพยาบาล มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะสูงอายุและไม่เรียนรู้ดูแลสุขภาพตนเอง ไม่กลัวที่จะต้องจนจากการเจ็บป่วย1.1 ทุกภาคส่วนต้องรู้และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ทุกภาคส่วนรวมถึง สปสช เขต สธ. โรงพยาบาล และชุมชน ปัญหาทั้งระดับประเทศ และปัญหาใน โรงพยาบาล ชุมชนนั้นๆ ที่สำคัญ โรงพยาบาลต้องทราบถึงเหตุของการขาดทุนในปีที่ผ่านๆมา (เพราะเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาทำนายภาระในอนาคตเพื่อการป้องกันได้) และต้องทราบถึงการให้การรักษาที่เกินความจำเป็นด้วยดังนั้น ทุกภาคส่วนต้อง ลดละเลิก ปกปิดปัญหา มองเห็นคนแสดงปัญหาเป็นศัตรู และมีกลไกสื่อถึงปัญหาให้สังคมรู้แบบเป็นวิทยาศาสตร์ที่เข้าถึงและเข้าใจง่ายชุมชนเป็นผู้เลือกและมีอำนาจในการตัดสินใจ โดยดำเนินการทุกภาคส่วนในชุมชนนั้นๆ ทั้ง อบต เทศบาล สปสชเขต และ โรงพยาบาลชุมชนนั้นๆ ผู้บริหารในมิติที่สูงขึ้น เช่น สธ. และ สปสช มีส่วนช่วยสนับสนุนให้งบประมาณ ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือ1.3 การบริหารจัดการความรู้ สธ ควรนำ โรงพยาบาล ที่มีความสำเร็จในการบริหารจัดการ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ โรงพยาบาล อื่นๆ1.4 บริหารแบบองค์รวม สธ. สปสช และรัฐบาล ควรวางแผนงานภาพรวม ระบบสาธารณสุขของชาติ เพื่อให้บริหารจัดการแบบสอดประสาน ร่วมมือซึ่งกันและกัน แก้ปัญหาได้ทันท่วงที และพัฒนาได้ ในส่วนนี้ ความรู้ที่สำคัญที่ต้องใช้คือ ระบบฐานข้อมูลทางบัญชี ทางระบาดวิทยา ทาง logistics โดยเฉพาะยา เครื่องมือ คนไข้ ควรมีความสามารถทำนายอนาคต และ พัฒนางานวิจัยทางการแพทย์ในทุกสาขาเพื่อพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพและพอเพียงการจะทำให้เปลี่ยนจากสถานการณ์ที่เกิดหนี้สะสมเปลี่ยนเป็น อยู่ได้แบบพอเพียงนั้น จำเป็นต้อง ทำในสองแนวทางร่วมกัน ได้แก่ การเพิ่มรายได้ และ การลดค่าใช้จ่าย2.1 การเพิ่มรายได้ มีหลายวิธี เช่น ตั้งกองทุนรับเงินบริจาค เก็บภาษีสินค้าที่ทำให้สุขภาพเสื่อมหรือทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องดื่มผสมน้ำตาล ไฟฟ้าจากโรงงานถ่านหิน ผู้รับซื้อฟาร์มข้าวโพดที่ใช้วิธีเผาตอ โรงงานโฟมหรือพลาสติก เป็นต้น หรือโอนย้ายรายได้จากหน่วยงาน สสส เพราะประเทศชาติกำลังอยู่ในสภาวะวิกฤตและ สสส ผลิตผลงานส่งเสริมสุขภาพทางอ้อม มีความสำคัญน้อยกว่าการล้มลงของ โรงพยาบาลการเพิ่มรายได้ตามหลักสากลของระบบประกันคือการเก็บเบี้ยประกัน และ/หรือ co-pay โดยใช้ความรู้ทางวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (Actuarial science and risk management) สำหรับการบริหารการเงินของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในกรณีนี้เนื่องจากการเสพติดประชานิยมทำให้ไม่มีพรรคการเมืองใดกล้าที่จะนำมาใช้ แต่ตัวอย่างในหลายๆ ประเทศชี้ชัดเจนว่าเป็นทางรอดที่สำคัญของปัญหานี้ถ้าการบริหารและตัดสินใจลงไปอยู่ที่ชุมชน ชุมชนจะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะบริหารอย่างไรให้อยู่ในหลักการของความพอเพียง ทั้ง 7 ข้อ สปสช มีหน้าที่แนะแนวทางให้ ชุมชนเลือกใช้ เช่น อาจจะ ร่วมจ่ายตามฐานะ ในกรณีนี้ชุมชนน่าจะมีข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินได้ว่าผู้รับบริการแต่ละท่านอยู่ในฐานะด้วย2.2 ลดค่าใช้จ่าย สธ. และ สปสช ควรศึกษาอย่างเร่งด่วนโดยศึกษาอดีตที่ผ่านมาว่าแต่ละ โรงพยาบาล ขาดทุนเพราะอะไร สปสช มีค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยอะไรบ้าง และ ในแต่ละ โรงพยาบาลมีการรักษาที่เกินจำเป็นอะไรบ้าง แล้วหามาตรการแก้ไขและดำเนินการป้องกันทันทีสธ. ใช้ logistics ในการบริหารเวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และการดูแลผู้ป่วยภาครัฐประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องจากคำขอร้องของนายกรัฐมนตรีที่ขอร้องให้ ประชาชนที่มีฐานะดีและพึ่งพาตนเองได้ งดใช้สิทธิบัตรทองเพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณของรัฐในทางปฏิบัติ ขึ้นกับฐานะทางเศรษฐกิจแต่ละคนสามารถมีสิทธิหลักประกันสุขภาพที่แตกต่างกันได้ เงินที่เท่ากันมีค่าไม่เท่ากันสำหรับแต่ละคน เงิน 30 บาทสำหรับ แรงงานรายได้วันละ 300 บาทเทียบกับ คนที่มีรายได้วันละ 3000 บาท มีมูลค่าไม่เท่ากัน ดังนั้นผู้มีรายได้มากจึงมีความสามารถที่จะเสียสละเบียดเบียนงบประมาณของรัฐน้อยลง เช่น ผู้มีรายได้ระดับหนึ่งน่าจะสามารถจ่ายค่า รักษาจากแผนกผู้ป่วยนอกได้ การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับคนที่ไม่เท่าเทียมกันย่อมถือได้ว่าเป็นความไม่เท่าเทียมสำหรับกรณีนี้การให้ความเห็นห้ามคนมีรายได้เสียสละสิทธิบางส่วนเพื่อส่วนรวม หรือการกล่าวอ้างว่าการเสียสละสิทธิเป็นการดูถูกคนจนเป็นแนวคิดที่ประหลาด ยากจะเข้าใจแรงจูงใจของความคิดเห็นนี้3.1 สร้างแรงจูงใจต่อการรักษาสุขภาพได้ เช่น จำกัดจำนวนครั้งในการเข้าพบแพทย์โดยไม่ต้องจ่าย ที่สำคัญปรับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น ปรับค่า co-pay หรือเพิ่มค่ารักษาจาก 30 บาทเป็น 3000 บาท สำหรับ ผู้เสพบุหรี่ สุรา ยาเสพติด ไม่ใส่หมวกกันน็อก หรือ มีไข่พยาธิใบไม้ในตับซ้ำซาก เป็นต้น ลักษณะนี้เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อผู้รับบริการจะได้ มีเวลาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้3.2 ค่าว่าจ้าง แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทั้งหมดควรกลับไปขึ้นตรงต่อ สธ. จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข และชุมชนเข้มแข็ง3.3 การแบ่ง โรงพยาบาลเป็นเขตสาธารณสุข จะทำให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่าง โรงพยาบาล ได้3.4 ส่งเสริมการป้องกันโรคและการรักษาโรคเบื้องต้นด้วยตนเองโดยเฉพาะ3.5 ส่งเสริมงานวิจัย ในระยะสั้น งานวิจัยมีค่าใช้จ่าย แต่ในระยะยาวผลจากงานวิจัยจะส่งผลดี ทั้งลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ และดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพสปสช เพื่อเป็นการลดความขัดแย้งและเป็นการแสดงสปิริตต่อการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการขาดทุนของ โรงพยาบาล ผู้บริหาร สปสช ควรจะลดเงินเดือนตนเอง สละเบี้ยประชุมและผลประโยชน์อื่นๆจนกว่าจะแก้ไขปัญหาสำเร็จ และเพราะ โรงพยาบาลยังขาดทุนอยู่ สปสช ควรจะลดละเลิกรายจ่ายในโครงการที่ไม่ใช่การรักษาผู้ป่วยไปก่อนประชาชน นายกรัฐมนตรีได้ขอร้องให้คนที่มีฐานะพึ่งพาตนเองได้ควรงดใช้สิทธิ 30 บาท คำขอร้องนี้ถือเป็นก้าวแรกของการแก้ปัญหาที่สำคัญ การเสียสละแบบพอเพียงของประชาชนคนไทยนี้ นอกจากจะทำให้ประเทศชาติอยู่รอดแล้ว ยังจะเกิดความรักความสามัคคีอีกด้วยการให้ชุมชน โรงพยาบาล สปสช และสังคมไทย ตระหนักถึงปัญหา และร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหา จะทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะนำไปสู่ สังคมที่พอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามพระราชประสงค์ของในหลวงในที่สุด

See also  [NEW] ตัวแปรศก.โลก : BDI = ค่าระวางเรือ | ดัชนี ค่า ระวาง เรือ - Nangdep.vn


NỘI DUNG BÀI VIẾT

สนธิ ลิ้มทองกุล ผมไม่ได้รังเกียจทักษิณ | Workpoint Today


เกาะติดทุกข่าวที่น่าสนใจ กับข่าวเวิร์คพอยท์
การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ต่างประเทศ นโยบายสาธารณะ สุขภาพ คมนาคม
workpointnews ข่าวเวิร์คพอยท์
Workpoint Today
รายการข่าวออนไลน์ พร้อมประเด็นพูดคุยที่น่าสนใจ
ทุกวันจันทร์ศุกร์ 19.30 น. ช่องทางออนไลน์ของเรา
ข่าวเวิร์คพอยท์ทีวีช่อง 23 ตลอดทั้งวัน
https://www.facebook.com/NewsWorkpoint/
Website: workpointnews.com
Facebook: https://www.facebook.com/WorkpointNews/
YouTube: https://www.youtube.com/WorkpointNews
Instagram: https://www.instagram.com/workpointnews/
Twitter: https://twitter.com/workpointnews
Tiktok: https://vm.tiktok.com/VPxY6g/

Podcast by Workpoint News
iTunes https://apple.co/2YBNlG6
Spotify https://spoti.fi/2WQRZzB
Podbean https://workpointnews.podbean.com

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

สนธิ ลิ้มทองกุล ผมไม่ได้รังเกียจทักษิณ | Workpoint Today

แอ๊ด คาราบาว – 30 บาทรักษาไม่ได้


อัลบั้ม \” ตะวันตกดิน \” เป็นอัลบั้มพิเศษของยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว ซึ่งออกมาในปี พ.ศ. 2549
【 ช่องทางติดตามข่าวสาร วงคาราบาว 】
Line ► @CarabaoOfficial หรือคลิก http://line.me/ti/p/%40carabaoofficial
Facebook ► http://www.facebook.com/carabaoofficial/
Apple Music \u0026 iTunes :
Carabao Essentials Playlist ► https://music.apple.com/th/playlist/carabaoessentials/pl.f9b46f601f53442385224df14d9ca9ef
Carabao Artist Profile ► https://music.apple.com/th/artist/carabao/250982691

แอ๊ด คาราบาว - 30 บาทรักษาไม่ได้

มาทำความเข้าใจกับโครงการ30บาทรักษาทุกโรคกัน


มาทำความเข้าใจกับโครงการ30บาทรักษาทุกโรคกันค่ะ ว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร
ในมุมมองของคนที่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้นะคะ
ใครต้องการสอบถามอะไรสามารถถามได้เลยค่ะ หรือว่าถามในเฟสบุค pin kavisara ก็ได้ค่ะ
หากมีข้อโต้แย้ง หรือว่าข้อมูลที่ปิ่ณนำมาฝาก ผิดพลาดประการใด สามารถแก้ไขได้เลยนะคะ
ขอบคุณค่ะ

มาทำความเข้าใจกับโครงการ30บาทรักษาทุกโรคกัน

สุมหัวคิด – 20 ปี 30 บาทรักษาทุกโรค บทพิสูจน์ “ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะคน”


รายการ สุมหัวคิด ประจำวันที่ 1 เมษายน 2564

วันนี้เมื่อ 20 ปีที่แล้ว (1 เมษายน 2544) เป็นวันแรกที่โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคได้เริ่มต้นขึ้นใน 6 จังหวัดนำร่อง ซึ่งใช้เวลาเพียง 2 เดือนหลังจากพรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งเมื่อ 6 มกราคม 2544 ก็สามารถเดินหน้าโครงการได้ จากเดิมที่คาดกันว่าจะต้องใช้เวลาเตรียมการนานกว่านี้

แต่ด้วยหลาย ๆ ปัจจัยที่ไหลมาบรรจบกันพอดี ทั้งการปฎิรูปการเมืองจนทำให้มีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน การมีรัฐบาลที่เข้มแข็งและมีผู้นำเก่งที่ชื่อ “ทักษิณ ชินวัตร” รวมทั้งมี นพ.มงคล ณ สงขลา เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่สนับสนุนเต็มที่ จึงทำให้โครงการที่หลายคนคิดว่าไม่สามารถทำได้จริงสามารถเดินหน้าไปได้จนประสบความสำเร็จ เปรียบดังสุภาษิตจีนที่ว่า “ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะคน”

สมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ (Membership)
https://www.youtube.com/channel/UCpHTAE2EOwWkWGnW2HY8gRw/join
ติดตาม VoiceTV
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCpHTAE2EOwWkWGnW2HY8gRw
Facebook : https://www.facebook.com/soomhuakid/
Instagram : https://www.instagram.com/voicetv/
Twitter : https://twitter.com/VoiceTVOfficial
Website : https://www.voicetv.co.th/
VoiceTV

สุมหัวคิด - 20 ปี 30 บาทรักษาทุกโรค บทพิสูจน์ “ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะคน”

วิโรจน์ ณ ระนอง : 30 บาทรักษาทุกโรค ร่วมจ่ายหรือรัฐสวัสดิการ


ข้อถกเถียงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือที่คุ้นเคยกันในชื่อ ‘30 บาทรักษาทุกโรค’ กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่ง เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เริ่มเดินหน้าปฏิรูประบบสาธารณสุข และมีข้อเสนอว่า ต้องการให้ผู้ใช้บริการ 30 บาทรักษาทุกโรคร่วมรับผิดชอบ 3050 เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จนมีกระแสคัดค้านอย่างต่อเนื่อง และยังไม่มีข้อยุติดังเช่นทุกครั้งที่ประเด็นนี้ถูกหยิบยกขึ้นมา
ประชาไท สัมภาษณ์พิเศษ ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ถึงมุมมองเกี่ยวกับข้อถกเถียงดังกล่าวจากประสบการณ์งานวิจัยการปฏิรูประบบสุขภาพ รวมถึงแนวทางและทางออกของปัญหาค่าใช้จ่ายของระบบหลักประกันสุขภาพของไทย

วิโรจน์ ณ ระนอง : 30 บาทรักษาทุกโรค ร่วมจ่ายหรือรัฐสวัสดิการ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ โครงการ 30 บาท รักษา ทุก โรค

Leave a Reply

Your email address will not be published.