Wiki

[Update] craftsman ในพจนานุกรม ไทย – อังกฤษ-ไทย | craftsmanship แปลว่า – Nangdep.vn

craftsmanship แปลว่า: คุณกำลังดูกระทู้

An Italian master craftsman placed each jewel…

ว่านั่นสั่งทําจากอิตาลี

OpenSubtitles2018.v3

A good painter is a craftsman who trains himself to work hard at improving his skill.

ช่าง เขียน ที่ ดี เป็น ช่าง ฝีมือ ที่ ฝึกฝน ตัว เอง ให้ บากบั่น พยายาม พัฒนา ทักษะ ของ ตน.

jw2019

16 When a craftsman sets about his work, he lays out the tools he will need.

16 เมื่อ ช่าง ฝีมือ เริ่ม ลง มือ ทํา งาน เขา จะ เอา เครื่อง มือ ที่ จําเป็น ต้อง ใช้ มา วาง ไว้ ใกล้ มือ.

jw2019

I’m just a craftsman.

ข้าก็แค่เจ้าหน้าที่ต่ําต้อยคนหนึ่งของทางการเท่านั้นเอง

OpenSubtitles2018.v3

(Numbers 11:24, 25) Under the influence of holy spirit, Bezalel served as an expert craftsman in connection with Israel’s tabernacle.

(อาฤธโม 11:24, 25) ภาย ใต้ อํานาจ แห่ง พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ บะซาเล็ล รับใช้ เป็น นาย ช่าง ผู้ ชํานาญ ใน ส่วน ที่ เกี่ยว ข้อง กับ พลับพลา ของ ยิศราเอล.

jw2019

The craftsman now has a basic pattern for the finished product.

บัด นี้ ช่าง ก็ มี ลาย พื้น ฐาน ไว้ สําหรับ ทํา ผลิตภัณฑ์ สําเร็จ รูป ต่อ ไป.

jw2019

For finances, he turned to Johann Fust, who loaned him 1,600 guldens—a princely sum at a time when a skilled craftsman took home just 30 guldens a year.

สําหรับ เรื่อง เงิน ทุน เขา หัน ไป หา โยฮันน์ ฟุสท์ ซึ่ง ให้ เขา กู้ เงิน 1,600 กูลเดน—เป็น จํานวน เงิน ที่ สูง มาก ซึ่ง ใน เวลา นั้น ช่าง แกะ สลัก ที่ ชํานาญ คน หนึ่ง จะ หา เงิน ได้ แค่ 30 กูลเดน ใน หนึ่ง ปี.

jw2019

However, just as a raw diamond has to be painstakingly cut by a skilled craftsman in order to sparkle, so Albert needed to remove layers of worldliness in order to harmonize his life with God’s righteous standards.

แต่ เพชร จะ แวว วาว ได้ ก็ ต้อง ผ่าน การ ขัด และ เจียระไน ด้วย ความ อุตสาหะ โดย ช่าง ฝีมือ ที่ ชํานาญ งาน ฉัน ใด อัลเบิร์ต ก็ จํา ต้อง เอา ชนะ นิสัย ไม่ ดี หลาย อย่าง ซึ่ง เป็น ทัศนคติ ใน แง่ ลบ เพื่อ จัด ชีวิต ของ เขา ให้ สอดคล้อง กับ มาตรฐาน อัน ชอบธรรม ของ พระเจ้า ฉัน นั้น.

jw2019

For ease in cutting, the craftsman glues the gems onto a long stick.

เพื่อ ที่ จะ ให้ เจียระไน ได้ ง่าย ช่าง จะ นํา อัญมณี ที่ ตัด ออก มา แล้ว ไป ติด ไว้ ที่ ปลาย ก้าน ไม้ ยาว.

jw2019

This process continues until the craftsman has made a large plate called a tanegi, or a wooden material piece.

ช่าง จะ ทํา ขั้น ตอน นี้ ต่อ ไป อีก จน มัน กลาย เป็น แผ่น ใหญ่ ซึ่ง เรียก ว่า ทาเนกิ หรือ แผ่น ไม้.

jw2019

2:14 —Why is the lineage of the craftsman described here different from the one found at 1 Kings 7:14?

2:14—เหตุ ใด เชื้อ สาย ของ ช่าง ฝีมือ ที่ กล่าว ถึง ใน ข้อ นี้ จึง ต่าง จาก ใน 1 กษัตริย์ 7:14?

jw2019

So for Aristotle, the kind of rule-bending, rule exception-finding and improvisation that you see in skilled craftsmen is exactly what you need to be a skilled moral craftsman.

ดังนั้น สําหรับอริสโตเติล ประเภทของ การงอกฏ หาข้อยกเว้นและด้นสด ที่คุณพบเจอในช่างฝีมือผู้ชํานาญ คือสิ่งที่จําเป็น ต่อการเป็นช่างศีลธรรมผู้ชํานาญ

READ  [NEW] | หุ้น ทั่ว โลก วัน นี้ - Nangdep.vn

ted2019

First Kings refers to the craftsman’s mother as “a widowed woman from the tribe of Naphtali” because she had married a man of that tribe.

พระ ธรรม หนึ่ง กษัตริย์ กล่าว ถึง มารดา ของ ช่าง ฝีมือ ว่า เป็น “แม่ ม่าย คน หนึ่ง ใน ตระกูล นัพธาลี” เนื่อง จาก นาง แต่งงาน กับ ชาย คน หนึ่ง ใน ตระกูล นั้น.

jw2019

I rented a room nearby, and to support myself, I started working as an itinerant craftsman, polishing copper pots and pans.

ผม เช่า ห้อง อยู่ ไม่ ไกล และ เริ่ม ทํา งาน หา เลี้ยง ชีพ ด้วย การ ทํา งาน ที่ ใช้ ฝีมือ จาก ที่ หนึ่ง ไป อีก ที่ หนึ่ง โดย รับ ขัด หม้อ และ กระทะ ทองแดง.

jw2019

The craftsman then crosscuts the glued sheet to get strips of layered wood to fit into a special mold.

จาก นั้น ช่าง จะ นํา แผ่น ไม้ ที่ ติด กาว แล้ว มา ตัด ตาม ขวาง เพื่อ ให้ ได้ ท่อน ไม้ ที่ มี ลาย เป็น ชั้น ๆ ด้วย ขนาด ที่ สามารถ ใส่ เข้า ไป ใน แบบ ที่ ทํา ขึ้น เป็น พิเศษ ได้ พอ ดี.

jw2019

When the lacquer is dry, the craftsman engraves a design onto the surface of the article with a steel stylus.

พอ แห้ง แล้ว ช่าง ก็ จะ ใช้ เหล็ก แหลม แกะ หรือ ขุด ลวด ลาย ลง บน พื้น ผิว.

jw2019

A skilled craftsman preparing to work on a major building project will carry the tools he needs to complete the task.

ช่าง ฝีมือ ที่ ชํานาญ งาน ที่ เตรียม ตัว ทํา งาน ใน โครงการ ก่อ สร้าง ขนาด ใหญ่ ย่อม จะ เอา เครื่อง มือ ที่ เขา จําเป็น ต้อง ใช้ เพื่อ ทํา งาน นั้น ให้ สําเร็จ ไป ด้วย.

jw2019

Three years later the search was on for a craftsman who could build a clock so accurate that it would not vary by more than a second each hour.

สาม ปี ต่อ มา มี การ เสาะ หา ช่าง ที่ สามารถ สร้าง นาฬิกา ที่ เที่ยง ตรง โดย ไม่ ให้ เดิน ช้า หรือ เร็ว เกิน หนึ่ง วินาที ภาย ใน หนึ่ง ชั่วโมง.

jw2019

The unconscious mind hungers for those moments of transcendence, when the skull line disappears and we are lost in a challenge or a task — when a craftsman feels lost in his craft, when a naturalist feels at one with nature, when a believer feels at one with God’s love.

จิตใต้สํานึกต้องการ ช่วงเวลาของการหลุดพ้น ที่เส้นแบ่งตัวตนของเราหายไป ทําให้เราอยู่ในงานหรือสิ่งท้าทายอย่างเต็มตัว เมื่อช่างรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในงานฝีมือ เมื่อนักชีววิทยาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เมื่อผู้นับถือกลายเป็นส่วนหนึ่งของความรักของพระเจ้า

ted2019

On this skeleton the craftsman adds up to seven layers of lacquer, made by mixing oil of the thisei, or lacquer tree, with finely ground and burned animal bone.

ช่าง จะ ลง รัก บน โครง ไม้ ไผ่ นี้ ถึง เจ็ด ชั้น น้ํา รัก นี้ ได้ จาก ยาง ของ ต้น ทิเซ หรือ ต้น รัก ผสม กับ เถ้า กระดูก สัตว์ บด ละเอียด.

jw2019

This was a life as a craftsman.

นี่แหละคือชีวิตของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในอดีต

QED

Andrea explains, “We go to a fundi, Swahili for ‘craftsman,’ and ask him to modify a normal bike according to our specifications.”

อันเดรอา อธิบาย ว่า “เรา ไป หา ฟุนดี ภาษา สวาฮิลี ที่ แปล ว่า ‘ช่าง’ แล้ว ขอ ให้ เขา ดัด แปลง จักรยาน ธรรมดา ๆ คัน หนึ่ง ตาม แบบ ที่ เรา กําหนด.”

READ  [NEW] เผยรายชื่อ 75 "ห้างดัง-ซูเปอร์มาร์เก็ต-สะดวกซื้อ" ร่วมงดให้ถุงพลาสติก 1 ม.ค 63 | ซุปเปอร์มาร์เก็ต ในไทย - Nangdep.vn

jw2019

The craftsman smiles with satisfaction as he examines his masterpiece—genuine kente cloth.

ช่าง ยิ้ม ด้วย ความ พอ ใจ ขณะ ที่ เขา ตรวจ ดู ผล งาน ชิ้น เอก ของ เขา ผ้า เคนเต ของ แท้.

jw2019

9 Have you ever marveled at the ingenuity of a craftsman who makes beautiful things that work well?

9 คุณ เคย รู้สึก ทึ่ง ใน ความ คิด สร้าง สรรค์ ของ ช่าง ฝีมือ ซึ่ง ทํา สิ่ง ต่าง ๆ อย่าง งด งาม และ ใช้ การ ได้ ดี ไหม?

jw2019

He searches for a skilled craftsman

เขา เลือก หา ช่าง ฝีมือ ที่ ชํานาญ

jw2019


Mouawad Miss Universe Crown 2019


A PARTNERSHIP OF CROWNING MOMENTS IN CRAFTING THE EXTRAORDINARY
In 2019, Mouawad entered into a partnership with The Miss Universe Organization, which will see winners of its three prestigious pageants, MISS UNIVERSE®, MISS USA® and MISS TEEN USA® honored with crowns crafted by Mouawad. The creative partnership draws on Mouawad’s strong heritage of designing jewelry for royalty and its reputation for ‘crafting the extraordinary’ to craft exceptional, oneofakind pieces befitting modernday royalty.

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Mouawad Miss Universe Crown 2019

Velasquez, The Greatest Impressionist: Evolution of Impressionism and The Boston School , Part 1


In his first lecture on the evolution of impressionism, Paul Ingbretson discusses Velasquez and his place within the pantheon and lineage of impressionist painters, and their influence upon the Boston School’s approach to the visual world.

Velasquez, The Greatest Impressionist: Evolution of Impressionism and The Boston School , Part 1

Episode 46 – CRAFTSMANSHIP – Mastering Your Craft


A lot of people get stuck working a job they hate, because they aren’t passionate about what they do, or are not driven to excel at their craft. Today we’re going to talk about what it means to be a craftsman and taking seriously the job that you do.
👾🤖PRACTICE EXAMS🤖👾
https://www.electricianu.com/practiceexams
😎👕MERCH👕😎
https://www.electricianu.com/merchandise
📲👥SOCIALS👥📲
Instagram https://www.instagram.com/electrician_u
Discord https://discord.gg/7ykYfbh
Facebook Page https://www.facebook.com/theelectricianu
Facebook Group https://bit.ly/2tz7eQh
TikTok https://www.tiktok.com/@electricianu
SPONSOR
ROGERS https://www.rogersservices.com
WHAT IS CRAFTSMANSHIP?
Really craftsmanship boils down to giving a shit about what you do every day. Rather than just halfassing your job, craftsmanship is doing your best work and taking pride in what you do. A lot of people get into the habit of thinking “if nobody sees what I’m doing, nobody will know.” This is a dangerous attitude to have in the electrical industry because what we do can kill people. Substandard electrical work can cause fires that can burn a building, destroy a piece of equipment, and/or seriously injur or kill someone. You need to take this shit serious or find another job.
Even the National Electric Code mentions this briefly NEC 2017 says in 110.12 under MECHANICAL EXECUTION OF WORK that electrical equipment must be installed in a neat and workmanlike manner. It doesn’t say a “craftsmanlike manner” but it does say workmanlike. A workman is simply someone who has a certain skills or tools in a specific area, so as an electrician we are workmen. This does mean that you have to be skilled, and doing halfassed work that you don’t care about is not workmanlike. It’s lazy and careless.
Being a craftsman really means going the extra mile to hone your skills. It means finding new ways to approach things, studying your craft, and taking great pride and care in what you do. Even if you know nobody will notice the work you’re doing, craftsmanship is doing it the right way because YOU will know about it. The funny thing is that when people get into the mentality that “nobody will ever know,” they’re wrong more times than not. Buildings are always getting remodeled, changed, equipment gets swapped out, and things go wrong. It doesn’t matter if it’s in an attic, in a mechanical room, or above a grid ceiling somebody is going to find the work you did. If you don’t care about that, then maybe you’re in the wrong line of business.
This may sound a little crass, but honestly, there are too many unskilled laborers out there calling themselves electricians and really fucking things up. If you’re going to enter this trade it’s time to either give a shit or go do something else. I get it, we’ve all been in situations when time was of the essence, and we needed to just get things done. There is a line to draw though, this does not excuse you to do hack work. It just means pick up the pace. Shit work, and quick work are not equal. Do your best work every day my dudes, peoples’ lives depend on it.

READ  [Update] Pop Art ศิลปะประชานิยม (ตอนจบ) | ป็อบอาย - Nangdep.vn

Subscribe https://www.youtube.com/c/electricianu?sub_confirmation=1
IF YOU ENJOY THESE VIDEOS PLEASE SUBSCRIBE AND \”LIKE\” THEM ABOVE. ALSO CHECK OUT THE ELECTRICIAN U PODCAST ON ITUNES AND SPOTIFY!!

Episode 46 - CRAFTSMANSHIP - Mastering Your Craft

อยากทำแต่ไม่อยากกิน Chef’s Table \”อัจฉริยะ\” อายุ 27 ปี | SAUCE x ITAN [Dir. Zombie]


================
สนใจติดต่อโฆษณา 0959462326 หรือ saucechannel@brandthinkbiz.com
================
วันนี้ SAUCE และ ITAN จะพาไปที่ ร้าน อยากทำแต่ไม่อยากกิน ร้าน Chef’s Table สไตล์ฝรั่งเศส โดย เชฟบิ๊ก อรรถสิทธิ์ พัฒนเสถียรกุล ผู้จบป.โทจาก Culinary Arts Academy ประเทศ Switzerland ที่พลิกวิกฤตโควิด19 ให้เป็นโอกาสในการทำธุรกิจอาหาร
โดยทางร้านมีทั้งแบบเปิดให้จองที่นั่งแบบเป็นคอร์ส และแบบข้าวกล่อง Delivery ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี การันตีด้วยเชฟผู้มากฝีมือทำงานในร้านอาหารมิชลินสตาร์ทั้งในไทยและยุโรปมาแล้ว รับรองว่า อร่อย คุ้มค่า คุ้มราคาแน่นอน
ส่วนเรื่องราวอาหารของเชฟบิ๊กจะเป็นอย่างไร น่าสนใจขนาดไหน มาติดตามกันได้ที่คลิปนี้เลย
ใครที่เป็นแฟน Sauce เรื่องราวกินได้ และมีร้านอาหารที่มีเรื่องราวที่อยากบอกต่อ อย่าลืมมาแชร์กันใน comment หรือ กรุ๊ปเพจ “เเชร์เรื่องราวกินได้ให้โลกรู้ By SAUCE” !! หรือ http://bit.ly/3oARYxc
เปิดวาร์ป ร้าน อยากทำแต่ไม่อยากกิน
ที่อยู่ : ซอย เจริญราษฎร์ 7 แยก 761 แขวง บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือ http://bit.ly/3ornPAQ
เวลาเปิด : เปิดทุกวัน 2 รอบต่อวัน (12.00 น. และ 18.00 น.)
จองที่นั่งล่วงหน้าผ่านทาง inbox เพจ อยากทำแต่ไม่อยากกิน
โทร : 0929955923

SAUCE เรื่องราวกินได้ อยากทำแต่ไม่อยากกิน ChefsTable

อยากทำแต่ไม่อยากกิน Chef’s Table \

อาจารย์ยอด : เรื่องแปลกที่วัดอัมพวัน [น่ารู้] new


กดติดตามไว้ กดแชร์ตามอัทธยาศัย มีเรื่องใหม่เล่าให้ฟังทุกเช้าครับ
สั่งซื้อ อาจารย์ยอด MP3 ซีดี/แฟลชไดรฟ์ ได้แล้วที่
https://ajarnyordmp3.page365.net

youtube.com/user/ajarnyord [Official Channel]youtube.com/c/คติธรรม
youtube.com/c/tvakane
ขอเชิญทุกท่านร่วมกับ อาจารย์ยอด สร้างแผ่นบันทึกเสียง
กฏแห่งกรรมและเรื่องเล่าชาวบ้าน ถวายวัดวาอาราม
มอบให้สถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศ มอบให้โรงเรียนและหอกระจายข่าว
และภิกษุสามเณรที่สนใจ ติดต่อร่วมบุญได้ที่
อาจารย์ยอด หมายเลขโทรศัพท์ 084 643 8770

อาจารย์ยอด : เรื่องแปลกที่วัดอัมพวัน [น่ารู้] new

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ craftsmanship แปลว่า

Cẩm Nhung

Xin chào các bạn, Mình tên là Cẩm Nhung, như bao cô gái khác mình cũng đam mê mỹ phẩm say mê làm đẹp và chỉnh chu cho nhan sắc của mình. Vì thế, mình muốn chia sẻ những bí quyết làm đẹp của mình cho các bạn để các bạn có thể cẩn thận hơn cũng như tìm hiểu được những cách chăm sóc da đẹp nhất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button