Wiki

[Update] Crazy Rich Chinese Travelers | นักท่องเที่ยวจีนรุ่นใหม่ ใช้จ่ายสูง | นักท่องเที่ยวจีนในไทย – Nangdep.vn

นักท่องเที่ยวจีนในไทย: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Under normal circumstances, “China” is a high potential market for Thailand with positive growth trends on both the number of visitors and revenue. Before the outbreak of COVID-19, Chinese tourists were ranked first among foreign travellers to Thailand and had quite a long period of stay compared with other countries in Northeast Asia. This article will provide information about Chinese high-value travelers, who are a notable target group for tourism promotion and expansion of the market base with more Chinese quality tourists.

 

การศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มคุณภาพสูง: จีนจัดทำโดยกองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานทีมีต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มคุณภาพสูง มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้และปรับฐานตลาดท่องเที่ยวของไทยไปสู่กลุ่มคุณภาพ โดยศึกษาจำนวนนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง แบ่งกลุ่มเป้าหมายศักยภาพทางการตลาด ศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการส่งออกนักท่องเที่ยว รวมถึงรูปแบบพฤติกรรม ปัจจัยด้านจิตวิทยา ความต้องการเชิงลึก (Insight) ด้านการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยคุณภาพสูงจากจีน เพื่อเข้าใจความต้องการและเตรียมความพร้อมต้อนรับพวกเขากลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยในอนาคต

 

NỘI DUNG BÀI VIẾT

1. พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวชาวจีน

ปี พ.ศ. 2560 ชาวจีนมีการเดินทางไปต่างประเทศรวม 89.98 ล้านคน–ครั้ง จุดหมายท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ มาเก๊าฮ่องกง ไทย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ทั้งนี้กลุ่มชาวจีนที่มีรายได้สูง (ทรัพย์สินตั้งแต่ 10 ล้านหยวนจีนขึ้นไป หรือประมาณ 50 ล้านบาทขึ้นไป) เป็นกลุ่มที่มีการเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้งกว่ากลุ่มทั่วไป มีการเดินทางต่างประเทศเฉลี่ย 2.7 ครั้งต่อคนต่อปี แต่ละครั้งมีการใช้จ่ายเฉลี่ย 7 หมื่นหยวนจีน (ประมาณ 3.5 แสนบาท) มากกว่าค่าเฉลี่ยการใช้จ่ายเงิน ชาวจีนโดยทั่วไปที่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศถึง 10 เท่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มักไม่นิยมรูปแบบการท่องเที่ยวแบบกลุ่มทัวร์ตามเส้นทางปกติ แต่นิยมมองหาสินค้าทางการท่องเที่ยวที่ได้เรียนรู้ประสบการณ์ท้องถิ่น โดยภูมิภาคที่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุดคือ ทวีปยุโรป อเมริกาและแอฟริกา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

ในปี พ.ศ. 2561 มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน ประเทศไทยจำนวน 10.63 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 7.90 ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยนาน 7.76 วัน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 49,154 บาทต่อคนต่อทริป สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว 522,264.78 ล้านบาท

โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นครั้งแรกและนักท่องเที่ยวเดินทางซ้ำ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ตามลำดับ ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวประเภท FIT ที่เดินทางเองมากถึงร้อยละ 78 และมากกว่าร้อยละ 90 เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อการพักผ่อนเป็นหลัก นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยเฉลี่ย 1.55 จังหวัด โดยจังหวัดยอดนิยมที่เดินทางไปเยือน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 58.30) ชลบุรี (ร้อยละ 30.25) ภูเก็ต (ร้อยละ 24.80) เชียงใหม่ (ร้อยละ 18.40) และกระบี่ (ร้อยละ 11.21) ส่วนใหญ่นิยมพักโรงแรมหรือรีสอร์ตมากที่สุด (ร้อยละ 93.44) และกิจกรรมท่องเที่ยวที่ไม่พลาดเมื่อมาท่องเที่ยวประเทศไทย ได้แก่ การสนุกกับการลิ้มลองอาหารไทย (ร้อยละ 98.42) การผ่อนคลายด้วยการนวดและสปา (ร้อยละ 73.17) การเพิ่มสีสัน เที่ยวชมแหล่งศิลปวัฒนธรรม เช่น สถานที่ทางประวัติศาสตร์ วัด พิพิธภัณฑ์ (ร้อยละ 71.09) และการไปสนุกสนานกับกิจกรรมหาดทรายชายทะเล (ร้อยละ 67.52)

 

READ  [NEW] 10 อันดับประเทศน่าลงทุน 2021 | ธุรกิจ ที่ น่า ลงทุน ใน เวียดนาม - Nangdep.vn

พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพสูงชาวจีน

 • นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพสูงชาวจีนมีแนวโน้มเดินทางต่างประเทศบ่อยกว่า และใช้เวลาในการเดินทางนานกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป
 • 90.35% เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างน้อยปีละครั้ง ใน 5 ปีที่ผ่านมา
 • ใช้เวลาพำนักเฉลี่ยสำหรับการท่องเที่ยว 6.99 คืน
 • นิยมเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ (ตรุษจีน) และเดือนตุลาคม (วันชาติ)
 • วางแผนเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศล่วงหน้าโดยเฉลี่ยประมาณสองเดือน (54 วัน)
 • จองทริปล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณหนึ่งเดือน (27 วัน)

 

2. ความแตกต่างระหว่างนักท่องเที่ยว

ชาวจีนกลุ่ม High-Value Travelers และกลุ่ม AB-Mass Travelers

ทั้งนักท่องเที่ยวชาวจีน กล่มุ High-Value Travelers และกลมุ่ AB-Mass Travelers ต่างมีคุณสมบัติด้านอายุ รายได้ และมีการออกเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน แต่นักท่องเที่ยวกลุ่ม High-Value Travelers นั้น จะมีศักยภาพในการใช้จ่ายเงิน และมีความถี่
ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศสูง รวมถึงมีพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์สนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ
นักท่องเที่ยวกลุ่ม AB-Mass Travelers

            แหล่งข้อมูล
   • โครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มคุณภาพสูง : จีน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
   • โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงลึก ปี 2561 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
   • ข้อมูลสถิติจากกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา (ณ วันที่ 27 มกราคม 2563) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


รายการตอบโจทย์SME ตอน เปิดความเข้าใจนักท่องเที่ยวจีนในไทย 15 สิงหาคม 2559 (2)


ดร.เลิศพร ภาระสกุล ได้ทำการวิจัยในปี58 เรื่องการศึกษาแรงจูงใจทัศนคติที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน พบว่า นักท่องเที่ยวจีนเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี2010 จำนวน 1.1 ล้านคน แซงหน้ามาเลเซียที่เป็นตลาดใหญ่ที่สุด ต่อมาในปี 2013 เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว เป็น 4 ล้านกว่าคน จนกระทั่งปี 2015 มีนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น 7.8 ล้านคน ซึ่งการที่คนจีนได้เดินทางออกสู่ต่างประเทศนั้นเกิดจากนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมให้คนจีนท่องเที่ยวจากมณฑลสู่มณฑลก่อน และจึงมีการส่งเสริมให้คนจีนเดินทางออกสู่ต่างประเทศ โดยคนจีนเริ่มเดินทางออกสู่ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี และไทยก็อยู่1ใน10ของประเทศที่รัฐบาลจีนสนับสนุน ติดตามรายละเอียดอื่นๆได้ในตอนที่ 2
ดำเนินรายการโดย คุณศุภรัตน์ นาคบุญนำ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

รายการตอบโจทย์SME ตอน เปิดความเข้าใจนักท่องเที่ยวจีนในไทย 15 สิงหาคม 2559 (2)

ผลสำรวจชี้ นักท่องเที่ยวจีนเตรียมลุยเที่ยวไทย หลังจบโควิด | ข่าวข้นคนเนชั่น | NationTV22


ข่าววันนี้โควิด19
รับชมวีดีโอที่คัดสรรจากเรา https://bit.ly/31bYdfp

ติดตามข่าวสารจากช่อง NationTV22
Website : http://www.nationtv.tv
Facebook : http://www.facebook.com/NationChannelTV
Twitter : http://www.twitter.com/nationTV22
Line : https://lin.ee/Cna8ZJM
Blockdit : https://www.blockdit.com/nationtv

READ  [Update] | ราคา หุ้น bts วัน นี้ - Nangdep.vn

ผลสำรวจชี้ นักท่องเที่ยวจีนเตรียมลุยเที่ยวไทย หลังจบโควิด | ข่าวข้นคนเนชั่น | NationTV22

รายการตอบโจทย์SME ตอน ความสำคัญของนักท่องเที่ยวจีนในไทย 1 สิงหาคม 2559 (2)


การท่องเที่ยวกับการค้าเดินคู่ไปด้วยกัน หากการท่องเที่ยวรอด การค้าของไทยก็รอดไปด้วยเช่นกัน รวมถึงประเด็นการขับรถจากยูนนานถึงแค่จังหวัดเชียงใหม่ และทำให้ไม่สามารถขับต่อไปสู่จังหวัดอื่นๆและจังหวัดใกล้เคียง และยังมีมุมมองของธุรกิจการเช่ารถที่ยังไม่ครอบคลุมคนจีนที่ใช้บริการ ทั้งใบขับขี่และความถนัดของการขับ ติดตามรายละเอียดได้ในตอนที่ 2

รายการตอบโจทย์SME ตอน ความสำคัญของนักท่องเที่ยวจีนในไทย 1 สิงหาคม 2559 (2)

BIG STORY : เปิด 5 มาตรการเร่งด่วน ฟื้นเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวจีน


สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหารือสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธุรกิจโรงแรม และ ททท. เตรียม 5 มาตรการเร่งด่วน ฟื้นความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวจีน เสนอรัฐบาลสัปดาห์นี้ อาทิ ยกเว้นวีซ่าเข้าไทยระยะสั้น 3 เดือนนี้ ดึงนักท่องเที่ยวกลับมาในช่วงตรุษจีนปีหน้า
► https://www.tnamcot.com/view/5bb4bc44e3f8e42b6bf6cf17
✮สมัครรับข้อมูลฟรี! Subscribe ► https://www.youtube.com/tnamcot
✮ชมทุกตอน \”ชัวร์ก่อนแชร์\” ►https://goo.gl/zmgfeG
✮ข่าวดังข้ามเวลา ► https://goo.gl/rKcCQq
✮สกู๊ปพิเศษ ► https://goo.gl/Yw0ZIw
✮เห็นแล้วอึ้ง ► https://goo.gl/zFvXUA
✮เกษตรทำเงิน ► https://goo.gl/zF5aWu
✮เกษตรสร้างชาติ ► https://goo.gl/iSr814
✮ภาพมุมมองใหม่ | ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง ► https://goo.gl/Z9DVHZ

ติดตาม สำนักข่าวไทย อสมท (ช่อง 9MCOT HD หมายเลข 30 | Thai News Agency MCOT
► เว็บ http://www.tnamcot.com
► เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/tnamcot
► แอดไลน์ (LINE) @TNAMCOT หรือคลิก http://line.me/ti/p/%40tnamcot
► ทวิตเตอร์ https://www.twitter.com/tnamcot
► อินสตาแกรม https://instagram.com/tnamcot
► ยูทูบ https://www.youtube.com/tnamcot
► ชมข่าวย้อนหลัง https://www.youtube.com/tnamcot

BIG STORY : เปิด 5 มาตรการเร่งด่วน ฟื้นเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวจีน

หมอปลาย เผยสถานการณ์ ประเทศไทย หลังเปิดประเทศ l HIGHLIGHT แฉข่าวเช้า on TV l 15 ต.ค. 64 l GMM25


📌 ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของช่อง GMM25 ได้ที่
📌 FB GMM25 | https://www.facebook.com/GMM25Thailand
📌 IG GMM25Thailand | https://instagram.com/GMM25Thailand
📌 Twitter | https://twitter.com/GMM25Thailand
📌 YouTube | https://www.youtube.com/GMM25Thailand
📌 Website | http://www.gmm25.com
📌 TikTok | https://www.tiktok.com/@gmm25official

หมอปลาย เผยสถานการณ์ ประเทศไทย หลังเปิดประเทศ l HIGHLIGHT แฉข่าวเช้า on TV l 15 ต.ค. 64 l GMM25

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ นักท่องเที่ยวจีนในไทย

Cẩm Nhung

Xin chào các bạn, Mình tên là Cẩm Nhung, như bao cô gái khác mình cũng đam mê mỹ phẩm say mê làm đẹp và chỉnh chu cho nhan sắc của mình. Vì thế, mình muốn chia sẻ những bí quyết làm đẹp của mình cho các bạn để các bạn có thể cẩn thận hơn cũng như tìm hiểu được những cách chăm sóc da đẹp nhất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button