Wiki

[Update] Fixed Mindset กับ Growth Mindset กับการเติบโตขององค์กร โดยศศิมา สุขสว่าง | fixed แปล – Nangdep.vn

fixed แปล: คุณกำลังดูกระทู้

Mindset   มีผู้ให้ความหมายไว้หลายความหมาย เช่น “กรอบความคิด”  “กระบวนความคิด” ในส่วนของเก๋เองนั้น ให้ความหมายว่า  Mindset หมายถึง “กระบวนการคิดของแต่ละบุคคลในการแสดงออกและทัศนคติ ซึ่งมาจากความคิด ความรู้สึก ความเชื่อจากประสบการณ์ที่ผ่านมา การเลี้ยงดู สังคม ครอบครัว การศึกษาเป็นต้น ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละปัจเจกบุคคล”ที่ “ฝังลึก” จนเป็นตัวกำหนดพฤติกรรม มุมมอง และทัศนคติของบุคคลที่มีต่อเรื่องราวและสิ่งต่าง ๆค่ะ.

 

โดย “Fixed mindset” คือ “กรอบความคิดหรือทัศนคติแบบดังเดิม หรือยึดติด อยู่ในกรอบเดิมๆ เกรงกลัวความผิดพลาด ไม่กล้าเสี่ยงแม้มีปัจจัยหลายๆอย่างสนับสนุนในเชิงบวก เป็นต้น หลายๆปัญหาเหล่านี้ ทำให้องค์กรมีอัตราการเติบโตอย่างช้าๆ และไม่ต่อเนื่อง”

 

และ “Growth Mindset” กรอบความคิดหรือทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุ่นและเติบโตพัฒนาต่อไปข้างหน้า เชื่อในศักยภาพของคน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดประสิทธิภาพเป็นอย่างดี การพัฒนาระบบการคิด รวมทั้งการให้เครื่องมือและวิธีการ เพื่อช่วยให้สามารถคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์แก่บุคคลากรจึงเป็นสิ่งจำเป็น และเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรก้าวเดินได้อย่างมั่นคง และได้ตามเป้าหมาย

 (หมายเหตุ : ท่านสามารถอ่านบทความด้านการโค้ชและพี่เลี้ยงอื่นๆได้ที่ www.HCDcoaching.com ที่เป็นเวปไซต์แบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ด้านการโค้ชและพี่เลี้ยงโดยตรงของอ.ศศิมา สุขสว่างค่ะ) 

 

ปัญหาของบุคคลากรแบบ Fixed Mindset

สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือกระบวนการผลิต นั้นก็คือ
1. คนทำงานไม่กล้าออกความคิดเห็น เพราะคิดว่า ตัวเองไม่เก่ง กลัวหน้าแตก กลัวความผิดพลาด คิดไม่เป็นระบบ 
2. คนทำงานไม่กล้านำเสนอสิ่งใหม่ๆ เพราะ ไม่แน่ใจในความคิดที่นำเสนอ หาหลักการหรือวิธีการมาสนับสนุนแนวคิดใหม่ได้ หรือไม่มีวิธีการในการคิดอย่างระบบ หรือคิดสร้างสรรค์
3. คนทำงานไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและเพื่อนร่วมงาน เพราะความคิด ความเชื่อ และประสบการณ์ในอดีต
4. คนทำงานไม่อยากเติบโตหรือเลื่อนตำแหน่ง เพราะ กลัวว่าจะทำไม่ได้ดี กลัวเหนื่อยแล้วไม่คุ้มกับงาน

จากสาเหตุดังกล่าวด้านบน  “Fixed mindset”   หลายๆปัญหาเหล่านี้ ทำให้องค์กรมีอัตราการเติบโตอย่างช้าๆ และไม่ต่อเนื่อง

 
และสิ่งที่แปลกแต่จริงอีกอย่าง คือ เกือบทุกบริษัท จะมีการนำ เครื่องมือต่างๆ ใหม่ๆ ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ ผลิต เช่น Lean, TPM, 5ส ในกระบวนการผลิต อย่างต่อเนื่อง แต่เครื่องมือเหล่านั้นจะไม่มีประสิทธิผลหากบุคคลากรที่ทำงานอยู่ ขาดทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบและการคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด และสามารถนำเครื่องมือต่างๆเหล่านั้น เข้าไปใช้แก้ปัญหาให้ตรงจุด

 

หลายที่ละเลยการพัฒนาบุคคลากรทำงานทั่วไป ไม่มีนำเครื่องมือและวิธีการใหม่ไปพัฒนากระบวนการคิด เพื่อสร้างทักษะการคิดให้กับคนทำงานเลย หรือบางครั้งมีการพัฒนา แต่เลือกที่จะพัฒนาเฉพาะกลุ่มดาวเด่น หรือคนที่มีผลงานดีอยู่แล้ว แต่สำหรับบุคคลากรทำงานทั่วไปที่อยู่หน้างาน ซึ่งบางครั้งสัมผัสกับกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด ไม่มีการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาและการคิดอย่างต่อเนื่อง ต้องรอให้หัวหน้างานหรือผู้บริหารเข้ามาแก้ไขปัญหา ทั้งๆที่คนที่อยู่หน้างานจะเป็นคนรู้รายละเอียดได้เป็นอย่างดี

 

แล้วจะทำอย่างไร ให้กลายเป็นทัศนคติแบบตรงกันข้าม หรือที่เรียกว่า “Growth Mindset” หรือทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุ่นและเติบโตพัฒนาต่อไปข้างหน้า เชื่อในศักยภาพของคน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดประสิทธิภาพเป็นอย่างดี การพัฒนาระบบการคิด รวมทั้งการให้เครื่องมือและวิธีการ เพื่อช่วยให้สามารถคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์แก่บุคคลากรจึงเป็นสิ่งจำเป็น และเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรก้าวเดินได้อย่างมั่นคง และได้ตามเป้าหมาย

เวลาที่เก๋เข้าไปเป็นวิทยากรและเป็นโค้ชตัวต่อตัว (One on one coaching) นั้น จะมีหลายเครื่องมือ ที่มาใช้ ในการพัฒนาบุคคลากรโดยการพัฒนา Growth mindset ของบุคคลากรให้ค่อยๆโต ขึ้นเรื่อย จนเบียดเจ้า Fixed mindset จนคลายไป (แต่ไม่หมดไปทีเดียวหรอก เพราะคนทุกคนมักจะมีหลุมหลบภัยของจิตใจไว้บ้าง)

 

สรุป

“Fixed Mindset” คือ “ทัศนคติแบบดังเดิม หรือยึดติด อยู่ในกรอบเดิมๆ หลายๆปัญหาเหล่านี้ ทำให้องค์กรมีอัตราการเติบโตอย่างช้าๆ และไม่ต่อเนื่อง การกลัวการเปลี่ยนแปลง ความล้มเหลว ไม่กล้าคิดสิ่งใหม่ๆ หรือไม่กล้าออกจาก comfort zone” เป็นต้น

“Growth Mindset” หรือทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุ่นและเติบโตพัฒนาต่อไปข้างหน้า เชื่อในศักยภาพของคน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดประสิทธิภาพเป็นอย่างดี การคิดเชิงบวก ความล้มเหลวคือการเรียนรู้ ” เป็นต้น

 

 เครื่องมือ ปลดล๊อค Fixed Mindset สร้าง Growth Mindset สำหรับพัฒนาบุคคลากร

และด้วยวิธีการเดียวกันนี้ เก๋นำมาใช้ในการดึงศักยภาพของลูกน้อง ตอนที่เก๋เป็นผู้จัดการโครงการเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ตอกเสาเข็ม จนถึงวางระบบต่างๆ และต้องดึงศักยภาพของลูกน้องเพื่อให้ได้งานวิจัยใหม่ๆ สร้างผลงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเมื่อไปทำหน้าที่อบรมสัมและโค้ช one on one coaching ในองค์กรที่เข้าไปเป็นวิทยากร In-house Training ด้วยค่ะ 

 

การพัฒนา Growth Mindset ของพนักงาน ส่งเสริมความคิดเพื่อการเติบโต อย่างหนึ่งคือ การทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน  เห็นเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน  เพื่อให้ทุกคนเริ่มต้นด้วยความเข้าใจร่วมกันของแนวคิดและวิธีที่จะสามารถนำไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน สามารถใช้เครื่องมือ/วิธีการต่างๆ เช่น 

 

1. ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) หาพี่ที่มีประสบการณ์ และทัศนคติที่เป็นบวกทั้งต่อตนเองและต่อองค์กร เป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆหรือพนักงานในกลุ่มที่ต้องการพัฒนา 

 

2. การโค้ช (Coaching) การโค้ชเพื่อพัฒนาบุคคลากรเพื่อให้คนสามารถพัฒนาตนเองเติบโตขึ้นได้ด้วยความสามารถของเขาเอง หัวหน้าเปิดใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของลูกน้อง และใช้ทักษะการโค้ช เช่น คำถามปลายเปิดเพื่อ brain storming ให้ได้ความคิดใหม่ๆ สร้างการเติบโตทางความคิด , การ Rapport เพื่อสร้างความไว้วางใจและ engagement กับลูกน้อง , การฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อ ให้ได้ยินเสียงที่ไม่ได้พูด, การ feedback ที่มีคุณภาพให้เกิดการพัฒนาตัวเอง  และการสร้างแรงบันดาลใจด้วย Story telling เป็นต้น

 

3. Appreciative Inquiry (AI) การหาสิ่งดีๆรอบตัว เพื่อสร้างพลังเชิงบวก วงจร AI จะเริ่มจากการค้นหาประสบการณ์ที่ดีที่สุด (Peak Experience) จากนั้นเอาประสบการณ์ที่ได้ไปสานต่อเป็นความฝัน หรือวิสัยทัศน์ (Dream) วางแผนทำให้วิสัยทัศน์เป็นจริง (Design) และเริ่มต้นทำ (Destiny) ศาสตร์ด้านนี้เก๋ได้รับถ่ายทอดจากอ.ดร. ภิญโญ รัตนาพันธุ์  ซึ่งเป็นอาจารย์และผู้ก่อตั้ง AI Thailand และได้นำมาใช้ประกอบกับการพัฒนาตัวเอง บุคคลากร รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมด้วยค่ะ

 

4. เครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยอำนวยความคิดให้เป็นระบบมากขึ้น ในปัจจุบัน  แนวทางความถนัดในการคิดแบบต่างๆ เช่น Systematic thinking,  analysis thinking, Strategic thinking และ Creative thinking จะมีหลายเครื่องมือ และวิธีการ ที่ใช้พัฒนาบุคคลากรได้ ซึ่งสามารถเพิ่มศักยภาพการคิดอย่างเป็นระบบ  แม้ว่า หลายองค์กรจะมีความแตกต่างกันเรื่องความต่างของวัยทำงาน (Generation Gap) ทั้งในเรื่องของทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ และสไตล์การทำงานของแต่ละวัยด้วย  ในแต่ละวัยจะมีสไตล์ความคิดที่แตกต่างกัน แต่สามารถนำสิ่งเหล่านี้มาหลอมรวมกัน เพื่อสร้างการเติบโตทางความคิดและการทำงาน ให้องค์กรได้โดยกระบวนการต่างๆตามข้อ 1-3 

 

หากองค์กรใดมีบุคคลากรที่มี Growth Mindset เป็นอัตราส่วนที่มากกว่า Fixed Mindset จะทำให้โอกาสที่องค์กรสามารถพัฒนาทั้งธุรกิจและนวัตกรรมให้เติบโตอย่างต่อเนื่องจะเป็นจริงได้  ลองใช้วิธีการ ของ ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) Appreciative Inquiry (AI) การหาสิ่งดีๆรอบตัว เพื่อสร้างพลังเชิงบวก , การโค้ชเชิงสติ (Mindfulness Coaching) และเครื่องมือต่างๆเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรนะคะ  ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาบ่มเพาะและติดตามผลอย่างต่อเนื่องค่ะ 

 

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร Growth Mindset for Performance working (อ่านรายละเอียดหลักสูตรต่อ) 

ดูรูปการอบรมสัมนา Growth Mindset for Performance working กดที่นี่

ดูบรรยาการสัมมนา หลักสูตร “ผู้นำในบทบาทของโค้ชและพี่เลี้ยงเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน” วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง    กดที่นี่ 

 

หมายเหตุ : ท่านสามารถอ่านบทความด้านการโค้ชและพี่เลี้ยงอื่นๆได้ที่

www.HCDcoaching.com

ที่เป็นเวปไซต์แบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ด้านการโค้ชและพี่เลี้ยงโดยตรงของอ.ศศิมา สุขสว่างค่ะ

READ  [NEW] Ultimate Deadly Encounters and Spawns | sands of time - Nangdep.vn

 

 ……………………………………..

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

– หลักสูตร Coaching for Performance Working : การโค้ชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน (ติดต่อ)

– หลักสูตร Mentoring and Coaching Skill for Leader (Manager) : ทักษะการโค้ชและเป็นพี่เลี้ยงสำหรับผู้นำ (หรือผู้จัดการหรือหัวหน้างาน) (ติดต่อ)

 

……………………………………………..

ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Dresden University of Technology (https://tu-dresden.de) ประเทศเยอรมนี  ทำงานด้าน  Research & Development Engineer มาโดยตลอด และเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรอิสระแห่งหนึ่ง  ได้รับการอบรมด้านโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากสถาบันสอนการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล ปัจจุบันศศิมาเป็น วิทยากร ที่ปรึกษา และ Innovation Coach ที่มีความสุขและมุ่งมั่นที่แบ่งปันเรื่องพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าให้ผู้คน โดยยึดหลัก 3Fs – Fun (สนุก) -Full (เต็มไปด้วยสาระ) – Friend (มิตรภาพการทำงานเป็น Team Work)

…………………………………….

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation

Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)


เจาะหุ้นงบสวยไตรมาส 3/64 : JMART


สามารถติดตามข่าวสารจาก Money Chat จากช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
Facebook
:https://www.facebook.com/moneychatthailand
Youtube
:https://www.youtube.com/moneychatthailand
Podcasts
:moneychat
Blockdit
:Money Chat Thailand
Money Chat Thailand
ผู้ผลิต Content เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน การลงทุน เริ่มต้นจากแนวคิด “ลงทุนง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว” ส่งเสริมให้ทุกคนรู้จักและเข้าใจการกับลงทุนในยุคดิจิทัล ที่ทุกคนรับข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางออนไลน์ ออฟไลน์ในทุกรูปแบบ และการลงทุนปัจจุบันเริ่มต้นด้วยเงินเพียงไม่กี่ร้อยบาท ก็สามารถสร้างความมั่งคั่งในอนาคตได้…
ช่องทางการรับชม
FACEBOOK : https://www.facebook.com/moneychatthailand
YOUTUBE : https://www.youtube.com/moneychatthailand
LINE Official Account : Money Chat
Podcasts : moneychat
TV Digital : รายการ Business Model ทุกวันพุธ เวลา 10.3011.00 น. TV Digital TNN 16
รายการ Money Brief ออกอากาศทุกวันจันทร์ ศุกร์ เวลา 09.4510.30น.ทาง ออนไลน์ของ Money Chat

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

เจาะหุ้นงบสวยไตรมาส 3/64 : JMART

[THAISUB] keshi – SOMEBODY แปลไทย


ผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะครับ
ขอบคุณสำหรับไลค์ คอมเมนท์และsubscribeนะครับ
เห็นเเล้วมีกำลังใจที่จะทำผลงานต่อๆไปเรื่อยๆเลยครับ

มีเพลงอะไรอยากแนะนำบอกกันได้นะครับ :)
lyrics translated by takeyourb.
video by takeyourb.
keshisomebody
SONG : SOMEBODY
ARTIST : keshi
Listen to \”SOMEBODY\”: https://www.youtube.com/watch?v=uV2yMgh85qU

[THAISUB] keshi - SOMEBODY แปลไทย

One Direction – Temporary Fix (Audio)


One Direction Temporary Fix (Official Audio)
Follow on Spotify https://1D.lnk.to/Spotify
Listen on Apple Music https://1D.lnk.to/AppleMusic
Listen on Amazon Music https://1D.lnk.to/AmazonMusic
Listen on Deezer https://1D.lnk.to/Deezer
Listen on YouTube Music https://smarturl.it/OneDirection_YTMusic

WATCH STORY OF MY LIFE MUSIC VIDEO ► https://smarturl.it/OneDirection_SOML
WATCH WHAT MAKES YOU BEAUTIFUL MUSIC VIDEO ► https://smarturl.it/1D_WMYB
WATCH DRAG ME DOWN MUSIC VIDEO ► https://smarturl.it/OneDirection_DMD
WATCH HISTORY MUSIC VIDEO ► https://smarturl.it/OneDirection_H
WATCH STEAL MY GIRL MUSIC VIDEO ► https://smarturl.it/OneDirection_SMG
WATCH BEST SONG EVER MUSIC VIDEO ► https://smarturl.it/OneDirection_BSE
Subscribe to the One Direction YouTube channel https://smarturl.it/OneDirection_YT_Sub
Follow One Direction:
Website https://1D.lnk.to/10YearsOf1DWebsite
Facebook https://www.facebook.com/onedirection/
Twitter https://twitter.com/onedirection
Instagram https://www.instagram.com/onedirection/
Lyrics
Saw your body language and I know how you’re feeling
You look like the kind of girl who’s tired of speaking
Standing with somebody
But he doesn’t know what you like
You caught my attention, you were looking at me first
All that I can see is you waking up in my tshirt
If you’re not hooked to anything
Right now, I can be your vice
All you need to know is
You can call me when you’re lonely
When you can’t sleep, I’ll be your temporary fix
You control me, even if it’s just tonight
You can call me when you feel like
I’m your good time, I’ll be your temporary fix
You can own me, and we’ll call this what you like
Let me be your good night
The night is on your lips and I feel like I’m locked in
There’s a million lights, I don’t care if they’re watching
Your body’s saying everything
I don’t have to read your mind
Feel you on my neck while I’m calling a taxi
Climbing over me while I climb in the backseat
Now we’re taking off
Now we’re taking it off tonight
All you need to know is
You can call me when you’re lonely
When you can’t sleep, I’ll be your temporary fix
You control me, even if it’s just tonight
You can call me when you feel like
I’m your good time, I’ll be your temporary fix
You can own me, and we’ll call this what you like
Let me be your good night
We can roll in the darkness
Let me touch you where your heart is
And if you’re feeling the weakness
Well I told you, baby, that you can call me
I’ll be your temporary fix, you can call me
You can call me when you’re lonely
When you can’t sleep, I’ll be your temporary fix
You control me, even if it’s just tonight
You can call me when you feel like
I’m your good time, I’ll be your temporary fix
You can own me, and we’ll call this what you like
Let me be your good night
OneDirection TemporaryFix OneDirectionOfficial 1D OneDirectionTemporaryFix OneDirectionOfficialVideo TemporaryFixLyrics WhatMakesYouBeautiful BestSongEver StoryOfMyLife

READ  [Update] 10 อันดับ อาชีพยอดนิยม สำหรับเด็กสายศิลป์ | อาชีพที่เหมาะกับสายวิทย์-คณิต - Nangdep.vn

One Direction - Temporary Fix (Audio)

Fix You – Coldplay – Acoustic Cover by Tyler Ward \u0026 Boyce Avenue


Help support my music here (you are my label): http://bit.ly/1pRyB2R

READ  [Update] R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED | บา ร บี - Nangdep.vn

Tyler Ward:
http://www.tylerwardmusic.com
http://www.youtube.com/TylerWardMusic
http://www.facebook.com/TylerWardMusic
http://www.twitter.com/tylerwardmusic
My ORIGINAL album \”Honestly\” here: http://smarturl.it/TWHonestly
Boyce Avenue:
http://www.Facebook.com/BoyceAvenue
http://www.twitter.com/BoyceAvenue
http://www.YouTube.com/BoyceAvenue (Music Channel)
http://www.YouTube.com/BoyceAvenueExtras (Vlog Channel)

‘Fix You’ as originally by Coldplay
Written by: Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman, Will Champion
Published by: Universal Music MGB Songs

Fix You - Coldplay - Acoustic Cover by Tyler Ward \u0026 Boyce Avenue

Calum Scott – You Are The Reason (Official Video)


\”Biblical\” the new single by Calum Scott out now: http://calumscott.lnk.to/biblicalID  
Spotify: http://calumscott.lnk.to/biblicalID/spotify
Apple Music: http://calumscott.lnk.to/biblicalID/applemusic    
Amazon: http://calumscott.lnk.to/biblicalID/amazonmusic
Pandora: http://calumscott.lnk.to/biblicalID/pandora    
Deezer: http://calumscott.lnk.to/biblicalID/deezer   
 
Connect with Calum Scott  
Official Mailing List: http://calumscott.lnk.to/mailinglistID   
Facebook: https://CalumScott.lnk.to/facebookID   
Twitter: https://CalumScott.lnk.to/twitterID   
Instagram: https://CalumScott.lnk.to/instagramID   
TikTok: https://CalumScott.lnk.to/tiktokID   
Spotify: https://CalumScott.lnk.to/spotifyID   
Apple Music: https://CalumScott.lnk.to/applemusicID   
Soundcloud: http://calumscott.lnk.to/soundcloudID   
Deezer: https://CalumScott.lnk.to/deezerID   
Website: http://www.calumscott.com
Listen to Calum’s debut album ‘Only Human’ feat. “You Are The Reason” \u0026 “Dancing On My Own” here: http://calumscott.lnk.to/onlyhumanYD
Watch the music video for \”You Are The Reason\” (Duet Version): https://calumscott.lnk.to/yatrduetvidYD
\”You Are The Reason\” (Duet Version) with Leona Lewis available to download + stream: https://calumscott.lnk.to/yatrduetYD
Lyrics:
There goes my heart beating
Cause you are the reason
I’m losing my sleep
Please come back now
There goes my mind racing
And you are the reason
That I’m still breathing
I’m hopeless now
I’d climb every mountain
And swim every ocean
Just to be with you
And fix what I’ve broken
Oh, ‘cause I need you to see
That you are the reason
There goes my hands shaking
Cause you are the reason
My heart keeps bleeding
And I need you now
If I could turn back the clock
I’d make sure the light defeated the dark
I’d spend every hour, of every day
Keeping you safe
I’d climb every mountain
And swim every ocean
Just to be with you
And fix what I’ve broken
Oh, ‘cause I need you to see
That you are the reason
You are the reason
Yeah, yeah…
I’d climb every mountain
And swim every ocean
Just to be with you
And fix what I’ve broken
Oh, ‘cause I need you to see
That you are the reason
CalumScott YouAreTheReason OnlyHuman
Music video by Calum Scott performing You Are The Reason. (C) 2018 Capitol Records
http://vevo.ly/onHJtF

Calum Scott - You Are The Reason (Official Video)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ fixed แปล

Cẩm Nhung

Xin chào các bạn, Mình tên là Cẩm Nhung, như bao cô gái khác mình cũng đam mê mỹ phẩm say mê làm đẹp và chỉnh chu cho nhan sắc của mình. Vì thế, mình muốn chia sẻ những bí quyết làm đẹp của mình cho các bạn để các bạn có thể cẩn thận hơn cũng như tìm hiểu được những cách chăm sóc da đẹp nhất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button