Home » [Update] Oracle Database กับ PL/SQL และเงื่อนไขเบื้องต้น | oracle คือ – Nangdep.vn

[Update] Oracle Database กับ PL/SQL และเงื่อนไขเบื้องต้น | oracle คือ – Nangdep.vn

oracle คือ: คุณกำลังดูกระทู้

PL/SQL

เป็นภาษาชนิดหนึ่งนี่แหละ เป็นการดึงข้อมูลใน Database มาเก็บไว้ในตัวแปร แล้วแสดง มีอยู่ 2 แบบคือแบบ Anonymus Block และ แบบ Name Block

แบบ Anonymus Block

มีส่วนประกอบหลักคือ
Declaration Section -ส่วนกำหนดตัวแปร
Executable Section – ส่วนของการทำงาน
Exception Section – ส่วนจัดการข้อผิดพลาด

โครงสร้างจะเป็น

DECLARE
—Declaration Section
BEGIN
—Executable Section
EXCEPTION
—Exception Section
END;

ตัวอย่าง

SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
--ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง
M_FNAME VARCHAR2(50);
M_LNAME VARCHAR2(50);
BEGIN
--คำสั่ง SQL ดึงข้อมูล 1 record
select fname,lname into M_FNAME,M_LNAME from student where studentid=0;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('First name is '|| M_FNAME);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Last name is '|| M_LNAME);
END;

การเขียนแบบ Name Block

โดยใช้ procedure มันก็เป็นการเขียน pl/sql แหละแต่เป็นการเขียนแบบ Name Block เหมือนการเขียนฟังก์ชั่นเลยแหละ ว่าจะให้ทำอะไร จะดึงอะไร จะแสดงอะไร จากนั้นเวลาเรียกใช้ก็แค่ P1(); แค่นี้จบ

วิธีการ
1.สร้่าง Procedure

2. เริ่มเขียนโค้ด

create or replace
PROCEDURE P1 AS
cursor cs is select studentid,fname,lname from student;
BEGIN
for V in cs loop
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(V.studentid||' : '||V.fname||' : '||V.lname);
end loop;
END P1;

3. ทำการ compile

4. ทดลองรันโดยกด [Ctrl+F10]

5. วิธีรันผ่าน worksheet

คำสั่งเช็คเงื่อนไขและคำสั่งควบคุมการทำซ้ำ

ก็เหมือนกับการเขียนโปรแกรมทั่วๆไปแหละนะ
ดูตัวอย่างกันเลย…
ก่อนอื่นขอเพิ่มตาราง employees ก่อนนะ

โค้ด

Create table employees
(
employee_id number (5,0),
fname varchar2(50) Not Null,
lname varchar2(50) Not Null,
salary number(7,0),
birthdate DATE,
constraint pk_employee_id primary key (employee_id)
);

จากนั้นสุ่มใส่ค่าเองเลยละกัน

โค้ด

DECLARE
i NUMBER := 0;
R_salary NUMBER;
BEGIN
LOOP
R_salary := DBMS_RANDOM.Value(2000, 10000);
insert into employees(employee_id,fname,lname,salary) values(i,'fname'||i,'lname'||i,R_salary);
i := i + 1;
EXIT WHEN i >= 20;
END LOOP;
END;

คำสั่งในการเช็คเงื่อนไข 

1. คำสั่ง IF 

รูปแบบ
IF condition THEN
statements;
END IF;

2. IF ELSE

รูปแบบที่ค้นเคยกันดี
IF condition THEN
Statements1;
ELSE
Statements2;
END IF;

ตัวอย่าง

3. IF ซ้อน IF หรือ Nested-IF

IF condition1 THEN
statements1;
ELSE condition2 THEN
statements2;
ELSEIF condition3 THEN
statements3
ELSE
statement4
END IF;

4. คำสั่ง LOOP

รูปแบบ

LOOP
statements;
EXIT WHEN conditions
END LOOP;

ซึ่งสามารถซ้อน loop ได้

ตัวอย่าง

DECLARE
X NUMBER :=0;
Y NUMBER :=0;
BEGIN
LOOP
X :=X+1;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ข้อ '||X);
Y:=0;
LOOP
Y:=Y+1;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' ข้อ 1.'||Y);
EXIT WHEN Y =4;
END LOOP;--end loop y
EXIT WHEN X =3;
END LOOP;--end loop x
END;

กำหนดชื่อให้ LOOP ก็ได้

See also  [NEW] รวม PowerPoint ใช้สอน มีทุกวิชาตั้งแต่ ป.1 - ม.6 ดีมากๆๆ ดาวน์โหลดด่วน! | เพาเวอร์พ้อย สําเร็จรูป - Nangdep.vn

<<LOOP Name>> LOOP
statements;
EXIT WHEN conditions
END LOOP;

สามารถออกจากการวนลูปกลางคันได้ด้วย EXIT “LOOP Name” WHEN conditions;
ตัวอย่าง

5. คำสั่ง WHILE LOOP 

อืม.. เหมือนกับ LOOP แหละนะ แต่เอางื่อนไขมาไว้ตรง WHILE

WHILE condition LOOP
statements;
END LOOP;

สามารถใช้ EXIT WHEN เพื่อออกจาก LOOP ได้ ตัวอย่าง

6. FOR LOOP

วนทำอะไรซักอย่าง คงจะคุ้นเคยกันดี

FOR counter IN [REVERSE] LOWER_LIMIT..UPPER_LIMIT LOOP
statement;
END LOOP;

ตัวอย่าง พิมพ์สูตรคูณแม่ 10

โค้ด

DECLARE
i NUMBER :=0;
BEGIN
FOR i IN 1..12 LOOP
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('10*'||i||'='||i*10);
END LOOP;
END;

แล้วถ้าเพิ่ม REVERSE เข้าไปผลลัพธ์ก็จะเป็นแบบนี้ ค่า i จะเท่ากับ 12 ลแะลดลงทีละ 1 จนถึง 1

สามารถใช้ EXIT WHEN เพื่อออกจาก LOOP ได้ ตัวอย่าง

โค้ด

DECLARE
i NUMBER :=0;
BEGIN
FOR i IN 1..12 LOOP
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('10*'||i||'='||i*10);
EXIT WHEN i>5;
END LOOP;
END;

7. คำสั่ง CASE

แบบแรก เปรียบเทียบค่าของตัวแปร

CASE Variable
WHEN value1 THEN statements1;
WHEN value2 THEN statements2;
WHEN value 3 THEN statements3;
ELSE statementsN;
END CASE;

ตัวอย่าง

โค้ด

DECLARE
X NUMBER :=5;
StName varchar2(10);
BEGIN
SELECT fname INTO StName FROM student WHERE studentid=0;
CASE Stname
WHEN 'sleepy' THEN
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Name is sleepy');
WHEN 'awake' THEN
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Name is awake');
ELSE
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Name is something');
END CASE;
END;

ยังมี CASE อีกแบบนึงเป็น CASE แบบเช็คเงื่อนไข

CASE
WHEN condition1 THEN statements1;
WHEN condition2 THEN statements2;
WHEN condition3 THEN statements3;
ELSE statementsN;
END CASE;

ตัวอย่าง

วันนี้พอแค่นี้เน้อ มึน @[email protected] Zzz


สอนพื้นฐาน SQL ทั้งหมดแบบจบในคลิปเดียว !! 🔥


👨‍💻 ใครอยากเรียน อยากทบทวนภาษา SQL ต้องมา กับคลิปที่เราจะมาสอนภาษา SQL ตั้งแต่ติดตั้งโปรแกรม จนถึงเข้าใจ คำสั่งพื้นฐานทั้งหมด เหมือนเรียนในมหาวิทยาลัยเลย
.
โดยเหมาะมาก ๆ กับใครที่เขียนฐานข้อมูลหรือรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลอยู่แล้ว แต่ถ้าไม่มีพื้นฐานก็ไม่เป็นไร เพราะเราจะอธิบายภาษา SQL แบบง่าย ๆ ให้คุณเข้าใจได้มากที่สุดด 🙏
.
หากใครอยากทำแบบฝึกหัดเพื่อรับ Certificate ด้วยหละก็ สามารถเข้าเรียนได้ฟรี ย้ำว่าฟรี กับคอร์ส Essential SQL for Everyone ได้แล้ววันนี้ ที่นี่เลยย https://academy.borntodev.com/p/essentialsqlforeveryone
.
Section 1 Introduction
00:00 แนะนำบทเรียน
00:59 รู้จักกับฐานข้อมูลและภาษา SQL
04:56 โครงสร้างภายในฐานข้อมูล
10:57 ติดตั้งโปรแกรมและ SQLite
Section 2 Zero to One
13:33 โครงสร้างและคำสั่งพื้นฐาน SQL
24:20 การนำเข้าไฟล์ฐานข้อมูล
28:27 เรียนรู้คำสั่ง SELECT
31:49 SELECT แค่บาง Column
36:05 การใช้งาน AS เปลี่ยนชื่อ Column
39:53 การใช้เงื่อนไข WHERE ค้นข้อมูล
47:23 เรียงลำดับด้วย ORDER BY
50:08 จำกัดปริมาณข้อมูลด้วย LIMIT
51:30 การประยุกต์ใช้งาน SQL พื้นฐาน
Section 3 One to Two
01:00:12 การ INSERT ข้อมูล
01:08:40 การ UPDATE ข้อมูล
01:13:59 การ DELETE ข้อมูล
Section 4 Aggregate Functions
01:16:06 Aggregate Functions คืออะไร ?
01:17:25 การใช้งาน COUNT เพื่อนับข้อมูล
01:19:36 หาค่าเฉลี่ยและผลรวมด้วย AVG กับ SUM
01:22:48 หาค่ามากสุดและน้อยสุดด้วย MAX กับ MIN
01:24:51 การจัดรวมกลุ่มด้วย Group By
01:29:06 การจัดรวมกลุ่มด้วย Group By (Advance)
01:33:11 HAVING และ WHERE แตกต่างกันยังไง ?
01:37:04 ประยุกต์ใช้งาน Aggregate Functions
Section 5 TROUBLE IS A FRIENDS
01:46:36 การจัดการปัญหาในการใช้งาน SQL
01:51:30 เรียนรู้ลำดับของคำสั่งใน SQL
Section 6 Applied Zone
01:55:46 การประยุกต์ใช้งานกับภาษาโปรแกรมอื่น ๆ
02:01:14 ตัวอย่างการใช้งานภาษา SQL กับงานจริง
Section 7 Basic SQL Operator
02:10:21 SQL Operator คืออะไร ?
02:11:36 เรียนรู้คำสั่ง NOT
02:16:13 เรียนรู้คำสั่ง IN
02:21:37 เรียนรู้คำสั่ง LIKE
02:28:04 เรียนรู้คำสั่ง BETWEEN
02:31:48 เรียนรู้คำสั่ง IS NULL
02:34:32 การใช้งาน AND และ OR
02:37:19 ประยุกต์ใช้งาน SQL Operator
Section 8 JOIN ME TO THE DARKSIDE !
02:43:18 การ JOIN กันคืออะไร ?
02:48:57 การใช้งาน INNER JOIN
02:57:04 การใช้งาน LEFT JOIN
03:00:08 การใช้งาน RIGHT JOIN
03:02:46 การใช้งาน FULL OUTER JOIN
03:05:33 การประยุกต์ใช้งาน JOIN
Section 9 MANY MANY CONDITION
03:13:54 กำหนดเงื่อนไขการประมวลผลด้วย CASE
03:22:36 การใช้งาน SubQueries
03:26:14 การเขียน Comments ลงใน SQL
Section 10 LAST FOR THIS COURSE BUT FIRST STEP FOR YOUR FUTURE
03:28:18 ขอขอบคุณทุกท่านที่เรียนจนจบ
.
▲ ติดตามช่องของเราได้ที่ : http://bit.ly/borntoDevSubScribe
▲ Facebook : https://www.facebook.com/borntodev
▲ Website : http://www.borntodev.com
.
🦖BorntoDev Channel คือ ช่องยูทูปที่เน้นสาระด้านเทคโนโลยี การพัฒนาโปรแกรม ไปพร้อมกับความสนุกสนาน และ รอยยิ้มเข้าไว้ด้วยกันทั้งในรูปแบบบทเรียน และ vlog.เพื่อการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ด้านการพัฒนาโปรแกรม และ เทคโนโลยีแบบเดิม ๆ ที่เป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มให้เข้าถึง เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยพัฒนาเน้นไปที่รูปแบบการนำเสนอใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับทุกคน
.
▲ กิจกรรมใน Channel BorntoDev เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของ บริษัท บอร์นทูเดฟ จำกัด ที่เปิดรับ Partners ที่สนใจร่วมเปลี่ยนแปลงให้สังคมไทยเป็นสังคมด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น หากคุณสนใจสนับสนุน และ ก้าวไปพร้อมกัน สามารถติดต่อร่วมงานได้แล้ววันนี้
.
▲ ติดต่อโฆษณา สนับสนุน และ ร่วมงานได้ที่: support@borntoDev.com

See also  [Update] มาริโอ วีดีโอ | เกม มาริ โอ้ - Nangdep.vn

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

สอนพื้นฐาน SQL ทั้งหมดแบบจบในคลิปเดียว !! 🔥

Cài đặt Oracle Database 19c và SQL Developer trên hệ điều hành Windows


Cài đặt Oracle Database 19c và SQL Developer trên hệ điều hành Windows

Cài đặt Oracle Database 19c và SQL Developer trên hệ điều hành Windows

Oracle Database Appliance Overview


Oracle Database Appliance Overview
3 จุดเด่นหลัก ๆ Oracle Database Appliance
1️⃣ Simple ง่ายในการติดตั้ง การดูแล บริหารจัดการ แค่ Database admin คนเดียว ก็สามารถดูแลเครื่องเองได้
2️⃣ Optimized ด้วยแนวคิดว่า ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นั้นจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กันและกัน Oracle จึงออกแบบ ODA มาเพื่อรองรับการทำงานส่วนนี้
3️⃣ Affordable ODA สามารถใช้ Oracle Database License ในรูปแบบ Capacity on Demand (CoD) ได้ด้วย
หากลูกค้าท่านใดที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Oracle สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์ 020329999 หรือที่อีเมล oracle@vstecs.co.th
🎬 Youtube Link : https://youtu.be/_oIgoXulAp4
Oracle ODA VSTECSth

Website : http://www.vstecs.co.th
Facebook : https://www.facebook.com/vstecsth/
Instagram : https://www.instagram.com/vstecsth/
Youtube : https://www.youtube.com/c/VSTECSThailandChannel

Oracle Database Appliance Overview

Band Protocol สตาร์ทอัพคริปโตฯ 5 หมื่นล้าน ฝีมือคนไทยอายุ 28 ปี | The Secret Sauce EP.352


จากกระแสบิตคอยน์ที่ราคาค่อยๆ ทะยานขึ้นแบบไม่หยุดหย่อน The Secret Sauce เอพิโสดนี้ชวนคุณมาทำความเข้าใจกับโลกแห่ง Blockchain ที่บิตคอยน์เปรียบเสมือนประตูทางเข้าเท่านั้น Ethereum, Decentralized Finance หรือ Smart Contract คืออะไร Band Protocol ทำอย่างไรจึงเติบโตได้เพียงนี้ในระยะเวลาเพียง 3 ปี
เคน นครินทร์ ชวน สรวิศ ศรีนวกุล CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Band Protocol เล่าประสบการณ์การก่อตั้ง Pitch และขยายสตาร์ทอัพคริปโตฯ ให้โด่งดังไปทั่วโลก
Timestamp | Band Protocol สตาร์ทอัพคริปโตฯ 5 หมื่นล้าน ฝีมือคนไทยอายุ 28 ปี
00:00 เกริ่นนำ
01:59 เริ่มสนทนา
04:34 โลกของคริปโตฯในปัจจุบัน
07:39 กลไกของคริปโตฯ, ความเชื่อใจ
10:57 คริปโตฯทำอะไรได้มากกว่าที่คิด
13:08 Smart Contact
16:44 ต้นทุนการทำ Smart Contact
18:17 คริปโตฯ ปัจจุบันทำอะไรได้บ้าง
21:31 Decentralized finance จะมาดิสรัปอะไร
23:46 อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นได้จริง
28:51 Band Protocol ทำอะไร
32:09 Band Protocol โดดเด่นอย่างไร
34:49 จุดเริ่มต้นของธุรกิจ
38:29 ต้นทุนของธุรกิจคืออะไร
46:50 ลูกค้าคือใคร
49:06 การเข้าหาลูกค้า
55:58 ให้คำแนะนำสตาร์ทอัพ, เคล็ดลับความสำเร็จ
01:07:02 ทีมที่ดี
01:12:20 การขยายตัวในอนาคต
01:19:17 ทักษะที่ควรมีในยุคดิจิทัล
01:23:06 โลกคริปโตฯ จะส่งผลอย่างไรกับตัวเราและสังคม
———————————————
THE STANDARD PODCAST: EYEOPENING FOR YOUR EARS
พอดแคสต์จากสำนักข่าว THE STANDARD
Website: https://www.thestandard.co/podcast
SoundCloud: https://soundcloud.com/thestandardpodcast
Apple Podcasts: https://apple.co/31JOazM
Spotify: https://spoti.fi/3isv0W7
Twitter: https://twitter.com/TheStandardPod
Facebook: https://www.facebook.com/thestandardth

See also  [Update] Yahoo | yhaoo - Nangdep.vn

BandProtocol Startup CryptoCurrency TheSecretSauce TheStandardPodcast TheStandardCo TheStandardTH

Band Protocol สตาร์ทอัพคริปโตฯ 5 หมื่นล้าน ฝีมือคนไทยอายุ 28 ปี | The Secret Sauce EP.352

Chia sẻ tips dành cho người mới học Oracle + Đập hộp bộ bài Oracle bạn nên có


Chào mọi người, tớ là Vie, một người vẫn không ngừng tìm tòi và học hỏi trên con đường Healing, Reader và Spiritual Coach. Rất vui vì các bạn đã đến với channel Vie Healing Corner.\r
\r

Thông điệp trong tất cả các video Vie chia sẻ đều là thông điệp chung, nó có thể đúng với câu chuyện của bạn hoặc không đúng hoàn toàn. Vì vậy rất mong mọi người nghe và đón nhận những thông điệp nào đúng với trường hợp của mình nhất\r
\r
Nếu các bạn muốn đóng góp cho kênh của Vie hãy dùng địa chỉ dưới đây. Vie vô cùng trân trọng và cảm ơn những sự đóng góp, donate từ phía mọi người.\r
Chủ tài khoản Nguyễn Lê Cẩm Bình\r
Ngân hàng BIDV: TK 18110000184471 chi nhánh Quận 9 tp HCM\r
Paypal: https://paypal.me/vie0
\r
\r
Để kết nối với Vie và đặt lịch xem bài riêng có tính phí vui lòng liên hệ\r
Instagram: https://www.instagram.com/vie.healingcorner/\r
Facebook: https://m.facebook.com/vie.healingcorner\r
Love you all

Chia sẻ tips dành cho người mới học Oracle + Đập hộp bộ bài Oracle bạn nên có

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ oracle คือ

Leave a Reply

Your email address will not be published.